Goudsche Courant, maandag 4 augustus 1941

MAANDAG 4 AUcUaiuö i De boerenlanddqg in Den Bosch HET JTAUAANSCHE WEERMACBTSBERICHT Tol van sprekers roepen op tof den strijd tegen het bolsjev lsme tfm Enfclsche luchtaanvallen op Duitschland OSIE BR1T8CBE VUEGTÜIGEN NEnKJESCHOTEN Het DN B meldt uit Berlijn Gisternacht bebberv Ouitscbe oachtjag s Britsche gevechtsvliegtuigen die Duitsch gebied binnenvlogen door bliluemsnelle aanvallen verjaagd herhaaldelijk UA den rtrijd gedwongen en vernietigd Zoo sloeg eeh Duitsch escadrille nachtjagera kort voor middernacht een Britsche aanvaijgroep ter hoogte van de Nederlandsche kust met succes terug Toea d Eritsche toeUeUea ondef beschemiing van donkere wolken bij de kust opdolien werden zij door Duitsche Messerschmitts omsingeld die de Britsche formaties verbraken en door hevige aanvallen uiteendreven Een Vickers Wellington stortte met een groeten rookpluim brandend in zee Omstreeks een uur later kreeg een andere escadrille Duitsche nachtjagers een tweede Britsche gevechtsvliegtuig te pakkien dat teruggeslagen was bij den muur van vuur rondom de Duitsche hoofdstad Reeds bij de eerste ontmoeting kreeg het viermatorige toestel zware motorschade Met geringe sneBieid koerste het door de lucht terwijl de bemanning de bommenlast noodgedwongen uitwierp Door nieuwe treffers werden tanks in brand geschoteo en als een fakkel stortte het vliegtuig ten Westen van Berlijn neer In de ochtenduren hielden Duitsche nachtjagers die de achtervolging Van terugkecrende machines ter hand had den genomen nog een derde gevechts Tliegtuig aan aivorens het de Kanaalkust bereikte Met enkele salvi werd ook deze Vickers Wellington die op volle toeren voor de Duitsciie jachtjagers vluchtte naar beneden gestuurd Op het rotsachtige strand werden nog slechts rookende puinhoopen en de verkoolde lijken der bemanning gevonden Aanrallev op niet mlliUin doek De Britsche luchtmacht strekt den laatsten tijd haar aanvallen die den Duitschen steden schrik bedoelen aan te jagen ook weer tot de Duitsche hoofdstad uit zoo verneemt t DN B ter aanvulling van het weermachtsbericht o a van bevoegde militaire zijde De aanval van gisternacht op Berlijn en Potsdam hertt weer geen militaire of oorlogscconomische schade aangericht maar onder de burgerbevolking wel tal van verliezen do n ontstaan Zoo kregen cultureel waardelvolle gebouwen te Potsdam schade ofschoon lij in gruote parken liggen ver van eenigerlci militaire of oorlogsecono mische doelen Dit feit bewijst dat de Britten nog steeds aan hun oude unfaire strijdgewoonten trouw blijven De alag in het Kanaal van Sicilië ZWARE BRITSCHE VBELIEZEN Tijdens de aanvallen van Italiaansche lucbt en zeestrijdkrachen op 23 24 en 25 Juli op het krachtig beschermde Engelsthe convooi dat komende van Gibraiar naar het Oostelijke deel van de Middellandsche Zee trachtte door te breken heeft de vijand naar uit de berichten van de Britsche Admiraliteit alsmede uit absoluut betrouwbare en onweerlegbare berichten blijkt de volgende verliezen geleden aldus t D N B uit Rome Zes schepen van 10 a 15 000 ton waaronder een tankschip werden tot zinken gebracht De torpedojager Fearless werd door een luchttorpedo getroffen en vervolgens door de artillerie der eigen eenheden tot zinken gebracht De bemanning werd gedeeltelijk aan boord van e n kruiser van het type Birmingham genomen Verder Werd de torpedojager IL 57 tot zinken gebracht Het slagschip Nelson 33 500 ton werd bij den achtersten geschuttoren door bommen getrofffen t Vliegtuigmoederschip Ark Royal 22 000 ton met 60 srliegtuigen aan boord Werd op de startba m door bommen getroffen Waardoor acht vliegtuigen werden Vernield De kruiser Manchester 9300 ton kreeg bommen op het ifchterschip op de twee stuurschroeven alsmede op het 3ek waaroor beschadigingen aan den com mandotoren en aan de kanonhen op de voorplecht werden aangericht Deize kruisser heeft 58 gesneuvelden 12 gewonden en 150 infanteristen schipbreukelingen van een getroffen transportschip aan land gebracht Een krojser van het type Birmingham 9000 ton liep verschillende beschadigingen op de torpedojager H 69 kreeg zware beschadigingen aan de ketels en ihachines door treffers v i bommen Van de beide laatstgenoemde schepen werden ongeveer 200 gesneuveldfe en talrijke gewonden aan land gebracht J ijdens de operaties tegen dit navoel werden 19 Britsche vliegtuigen neergeschoten waarbij nog de acht toestellen welke op de Are Royal werden vernield moeten worden opgeteld loodat het totale verlies van den Tijand W Tliegtuigen bedraagt te n Italiaansche vliegtuigen Win Italiaansche zijde zijn in totaal 41 e tellen in actie geweest y Tc Saigon wordt viemofnen dat de bepaling vanr de grens tAehen IndoOiina en Thailand omstr ks begin September een tianvaiig gal flempa Verwacht wordt datde eerste pJenaire Vttiog van de dcBtarcatie comniissie omstreeks 10 Augustus gehouden zal worden en dat de rest van deze maand met voorbereidende werkzaamheden Ml ventrijken Aanvallen op M ta enTolnroek GBSLAAGDE DITVAI TAN OOST AFBlKAilNSCH CABNIZOEN In zijn weermachtsbericht nummer 425 dd Zondag maakt het Italiaansche hoofdkwartier het volgende bekend Italiaansche luchtformaties hebben de vijandelijke vlootbasis Malta gebombardeerd Noord Afrika Activiteit van de artillerie aan het front van To broek Onze luchtformaties wierpen brisant en brandbommen op het spoorwegstation van Mersa Matroe waarbij branden ontstonden Oost Afrika De dappere troepen van het garnizoen van Woltsjefit nebben een nieuw bewijs gegeven van hun moed en strijdlust Een sterke colonne hoofdzakelijk bestaande uit Italiaansche troepen onder bevel van luitenant kolonel Gonnella heeft een stoutmoedig offensief geopend en is er in geslaagd diep in de vijandelijke linies door te dringen waarbij den vijand zware verlieyen werden toegebracht In de Middellandsche Zee heeft een van onze vliegtuigen een groote vijandelijke eenheid met 4orpedo s getroffen Torpedojager ramt duikboot In den vroegen morgen ontwaardde een Italiaansche torpedoboot dezer dagen een vijandelijken onderzeeër die boven water was gekomen De Italiaan voer met volle kracht op deij tegenstander af die op het laatste oogenblik de witte vlag heeseh toen bleek dat het voor duiken te laat was De torpedoboot kon haar snelheid met meer inhouden en ramde de iPderzeëer waarvan de bemanning zich nog juist in zee kon storten om opgepikt te worden door de reddingbooten die het Italiaansche vaartuig terstond uitzette De Engelsche bemanning van zeventig koppen werd aan land gezet in een haven van Cyrenaica Japansche luchtaanvallen O OP TSJQENGKING Gistermiddag hebben Japansche mannevliegtuigen tonnen ontplofbare stoffen doen neerregenen op militaire doelen in Hantsjau Tsjangsja en Tsjikiang waardoor groote branden zijn ontstaan Volgens een bericht uit Sjanghai hebbetj Japanst e marinevliegtuigen voorts weer aatovallen gedaan op Tsjoengking enJop plaatsen in de provincies Setsjbean en Kwantoeng waarbij munitiefabrieken militaire installaties en opslagplaatsen zijn vermeld De strijdkrachten van de Japansctie blokkade hebben enkele tienduizenden schepen aan de Chineesche kust gecontroleerd waarvan er verscheiden in beslag zijn genomen Noodzakeliikheid van Fransch Duitsche samenwerking VERKLARING VAN FRANSCBEN PERSCHEF De chef voor pers n inhchtingen der Fransche regeering Marion heeft Zondag voor vertegenwoordigers van de gemeeitaelijke besturen van het leger van oen handel en de industrie te Marseille Ven toespraak gehouden waarin hij wee op de noodzakelijkheid van de Duftsch Fransche samenwerking MaarschaDtRetain en admi raal Darlan zijn van meening aldus Marion dat de Europeesche samenwerking Frankrijk de schadelijke gevolgen van een verloren oorlog kan besparen mits het onvoorwaardelijk aan die teamenwerking meedoet In tegensteMlng tot alle geruchten heeft Duitschland er nooit aan gedacht van maarscihalk Pétain en admiraal Darlan iets te eischen wat niet overeenkomstig de eer is De overwinnaar erlangt van ons midden in het huidige conflict de toekomst voor te bereiden Is dit een voorstel dat met onzen nalionalen trots niet vereenigbaar zou zijn Sinds wanneer is het Frankrijk verboden aan de goede verstandhouding der volkeren mee te werken Hoe kan het zich met schande overladen wanneer het thans onder betere leiding dahi vroeger moedig zijn Earopeesch lot aanpakt Zijn wij Franschen dan onbekwaam om onze zenuwen op een treurige bladzijde van onze aqnalen de baas te worden Zijn wü zoo diep gezonken dat wij niet meer uit een bewusteloosheid kunnen ontwaken Maarschalk Pétain en admiraal Darlan hebben deze meening niet Om Europa op te bouwen kan Duitschiand den steun van Frankrijk ndet voorbijzien van een Frankrijk met een vrije rei eertng zooals die van den maarschalk Aan den andcreii kant heeft Frankrijk den steun van Duitschland en zijn Führêr noodig Deze dubbele noodzakelijkheid zoo besloot Marion staat aan het begin van een prodxictieve en zegenrijke samenwerking HERTOG VAN KENT BU ROOSEVELT Het Witte Huis deelt naar Associated Press meldit mede dat de Britsche hertog van Kent op 23 Augustus een bezoek zal brengen aan president Roo sevelt op diens landgoed te Hvdepark Den dag daarop zal hii met den preside t meegaan naar Washington om daar drie dagen te blijven KOOSEVELT HAAKT EEN ZEEREIS t Tloosevelt s perssecretaris Early heeft medegedeeld dat de president een zeereis van een week gaat maken De koers van het presidentieele jacht woirdt geheim gehouden De sluikhandel in België RADICALE MAATREGELKN CSCËISCHT Het A P meldt uit Brus l De moeilijkheden in de Belgische voorziening van levensmiddelen zqn daaraan te wijten dat de vroegere Belgiacbe machthebtjera zich ei weinig om bekommerd hebben of de Belgische grond en bodem volledig voor de verzorging van het land werd geëxploiteerd Zij hefaiMn mtshntend vertrouwd op de van overzee komende invoeren De Duitsche overheid trof de moeilijkste verhoudingen op het gebied der voorzieiung met levensmiddelen aan Het volkomen gemis aan de noodige voorraden moet de bevolking van België thans aan eigen lijf ondervinden Daar komen nog bij liet alge meen geta ek aan discipline der bevolking en bet gemis aan verantwoordelijkheid ook van vooraanstaande kringen op het gelMCd van den sluikhandel De bevoegde instanties hebben op het initiatief van de Duitsche militaire overheid uitgebreide afweennaatregelen getroffen Ondanks verbod en strenge straft epalingen is de sluikhandel echter niet vermindjerd Hy i £ tot de grootste plaag van het land geword i Als oorzaak van den noodtoestand wordt vaakr genoemd dat de Belgische gerechtshoi en veel t zachtzirmige straffen voor deze overtredingen opleggen Zoo veroordeelde de 21e kamer van het Brusselsche gerechtshof een sluikhandelaar op grooten schaal tot belachelijke straffe i van 280 rijksmark of 35 10 frames Een andere woekeraar en hamsteraar kwam er met een boete van 5700 francs af De bladen vragtn zich terecht af wat dergelijke geringe boeten voor een grooten smokkelaar beteekenen die döor zijn handel duizenden en duizenden francs verdiend heeft Een dergelijk vcmnis moet juist een aansporing tot de verdere uitbreidin g van den sluikhandel zijn De pers eischt daar nn radicale maatregelen niet alleen tegen degenen die de alleenheerschers zijn op de sluikhandelmarkt doch ook tegen de Belgische justitie Het blad La Legia verlangt de doodstraf voor eiken sluikhandelaar die bij verboden handel op grooten schaal betrapt wordt Ook alle overige hamsteraars die zich schuldig maken aan z g kleine vergrijpen dienen zonder pardon streng gestraft te worden De Brüsseler Zeitung schrijft Het dient tihans met volkomen duidelijkheid gezegd te worden Het is nu tijd dat eindelijk met de allergrootste gestrengheid tegen onverantwoordelijke producenten en handelaars wordt opgetreden Gerechtshoven die in een kwestie weiiko van het allergrootste belang is voor de geheele bevolking falen of willen falen moeten met dezelfde Ii irdheid ter verantwoording geroepen worden Finland onder de Britsche blokkade OFFICIEELE ENGELSCHS MEDEDEELING Het Britsche ministerie van Handel en het ministerie voor de Blokkade hebben volgens Reuter medegedeeld dat Finland beschouwd moet warden als een deor den vijand bezet souverem gebied De bepalingen inzake de hanctelstctrekkmgen met den vijand èn de Iconcmlsche oorlogsvoering worden derhalve ook op Finland van toepassing verklaard Vanaf Zaterdag geldt Finland in het kader der blokkademaatregelen als een vijandig land Peru en Ecuador WAPENSTILSTAND OF NIET De Peruaansche pers publiceert eenofficieel legert ericbt dat de troepenvan Ecuador ondanks den wapenstandgepoogd hebben enkele plaatsen teheroveren De bladen schrijven dat dewapenstilstand geïgnoreerd is TELEGRAMWISSELING TUSSCHBN HITLER EN MUSSOLINL De Führer heeft detj duce ter gelegenheid van diens verjaardag Zaterdag hêt volgende telegram gezonden I trouwe kameraadschap spreek ik u duce mijn hartelijkste gelukwenschen en die van het Duitsche volk met tiw geboortedag uit Zij houden tevens in de oprechtste wenschen voor uw persoonlijk welzijn en voor de toe komst van het Italiaansche volk dat onder uw leiding in nauwe wapenbroederschap met het Duitsche volk strijdt voor een nieuw Europa en de gemeenschappelijke overwinning tegemoet gaan De duce heeft met bet volgende telegram zijn dank uitgesproken Ik verzoek u Füher mijn hartelijksten dank in ontvangst te nemen voor het telegram dat gü mij ter gelegen heid van mijn geboortedag hebt gezonden Voor alSes echter dank ik u voor de woorden die gü voor het Italiaansche volk liebt gevonden welk volk bereid is met u zü aan zg te marcheeren tot aan de gemeenschaiqieUtke overwinning STERFDAG VAN HINDENBUBO HEKDACar Zaterdag den sterfdag van den Rijkspresident en generaalveldmaar sehalk voo Hindenburg heeft in opdracht van dei Fnhrer en oppersten beveltiebber T fc de weerrmacht de generaal der WtlI erie Veyver een krans gelegd op de kist van den veldmaarschalk in de groeve van het Rijksgedenkteeken Tannenl erg CASOrSELL IN NEW ¥ ORK AANGEKOMEN Sir Donald Campbell is Zaterdag per Oipper vhegtuii m New York aange komen zoo meldt Reuter Aan de journalisten zeide Campbell die in Washington de functie aanvaardt van gezant van Gcoot Brittanië dot de Britsche ambassadeur Halifax binnenkort ziJn verlof in Bii geland zal gaan doorbrengen e rwr wiuuiuiiUmjui Zaterdag is in Den Bosch de groote boerenlanddag van het Ned Agrarisch Front gehouden Een groot aantal bieren uit het geheele land heeft deze bijeenkomst waarop door verschillende spreker het woord gevoerd werd bijgewoond Onder de vele duizenden aanwezigen bevonden zich Graf Grote Landesbauemführer de Beauftragte voor Noord Brabant dr Ritterbusch en zijn plaatsvervanger Rossnen Oberdienstleiter Göseling graaf de Marchanl et d Ansembourg commissaris voor de provincie Limburg H J van Houten namens het departejnent van volks voorlichting dr R Van Genechten procureur generaal bij het gerechtshof te Den Haag Dr Schroder Beauftragte voor Overijsel was vertegenwoordigd dl r zijn persoonlijken referent R Martin de Beau£ ü agte voor Gelderland was vertegenv oordigd door den heer Schürmann Diverse organisaties o m een W A miüziekrorp en een orkest uit HeerKn dei N J S uit Arnhem en Nijmegen en enkele zangkoren luisterden de bijeenkomst op De gemachtigde van het N A F in Brabant O Damave opende de bijeenkomst Spreker teide dat deze dag bedoeld was als een aanvulling op de landelijke bijeenkomst ongeveer een maand geledentin Rol de en dat hij tot zijn genoegen Jton vaststellen dat het een behoorlijfe aanvulling was Er moest aan enorme moeilijkheden het hoofd geboden worden reden waarom woorden van oprechte waardeering gesproken werden tot de N A F vertrou wensmannen en de inrichters van de Veemarkthallen de heeren de I ange en Arend Meijer die ondanks de sabotage handelingen met een handjevol kameraden de Biggenhal tot een prachtige vergaderzaal omtooverden Spr uitte voorts woorden van dank tot de gemeentediensten voor hun uitstekende hulp REDE VAN DEN BEER E i ROSKASI De boerenleider zeide niet gekomen te zijn om een schoore redevoering te houden doch om de boeren te zeggen dat het hun pbcht is te zorgen dat zij goede en trouwe Brabantsche en Limburgsche boeren blijven Het gaat om de vernietiging van het bolsjewisme en om het bewaren van liet edelste en heiligste wat wij bezitten Uet is miin taak zoo zeide hü om u aan te loonen dat de wereldbeschouwing waaruit het bolsjewisme voortkoQit precies dezeUde wereldbeschouwing is die ons boerendom in Nederland geknecht loedrogen lielogan es bestolen heeft onder het mom van crisiscentrales en landbouwsteun Die machten die in ons land hebben samengeheuld met het bolsjewisme en het marxisme met het kapitalisme en het wereidjodendom waren internationaal Onzen bodem wisten zij te brengen onder macht van het grootkapitaal zoodat vreemden die buiten den landbouw ïtopden heer en meester waren over onzen heiligen boerengrond Vandaar ook dat men in ons land de boeren achteruitzette omdat men wist dat een zelfbewust boerendom een muur was waarop al hun uitheemsch gedoe nooit vat zou krygen De gebeurtenissen der laatste jaren hebben geleerd dat de werkelijke volkseenheid nooit gestorven was en dat die eenheid zich steeds op het juiste oogenblik laat gelden Het was de liberale economie dat is dus dezelfde economie die het bolsjewisme in Rusland heeft toegepast die ook in ons land voerde naar zijn voleinding Was het geen hoon dat men twee jaar geleden nog durfde zeggen De commissienoteering van boter is 40 cent en de steun is ook 40 cent Tot steuntrekking werden de boeren bestempeld Dat was geen christelijke Ijualbouw VIT DEN SPAANSCUEN lUINISTERRAAD De Spaanfeche ministerraad heeft naar bekend gemaakt wordt p a besloten tot de vrijlating van zes duizend Mvangcnen Rovendien werden de begroptingsontwerpen van de ministeries van Landbouw Arbeid Buitenlandsche Zaken en van het presidentschap goedgekeurd Ter vergemakkeIgking van den terugkeer van in het baitenland wonende Spanjaarden besloot de ministerraad tot het stichten van een funds dat in stand gehoudea nwet worden door een extra bijdrage van alle vreemdelingen die na 1 September 1939 naar Spanje gekomen zijn alsmede doot een belasting op de scheepstarievên naar Amerika Na den ministerraad die onder voorzitterschap van generaal Frantt gehouden is zijn verschillende benoemingen alfeekondigd O a werden viee admiraal Ba terreche en vice a dmiraal Moreno die tevens minister van Marine lis tot admiraals benoemd Admiraal Moreno blijft m zijn functie als minister van Marine Generaal Espinosa de los Monleros tot voor kdrt Spaansch ambassadeur te Berlijn is tbt algemeen commandant van de Bïlearische eilanden benoemd Korte berichten In WordlHilten Hin vijl Zweedsche burfers Reaprestwrd In verhand met het optredeti ttegen bfpaaklQ ommuais c e i t ntl lETmcen Ötc mei het communisme sqrmpaim eewn ZU woriltn verdacht van ertneming tnïk daden van sabotage tegen buileiil8B£lf cbe chep n Naif J t ers méldl is het Zwpedsche hipNorit a USSe ton op ive t naar Enfe and aande Spaansche ku t tot sinken gebracht A£h tien leden der bemannlnR werden gered nna r Gibraltar gebrath twve zUn omgélu men ji i i ii I i iija i w w j ii j i i iii i II 1 1 11 politiek maar dat was zuiver bolsjewisme omdat men de rechtvaarclige prijzen van het werk onzer handen bepaalde door een jodenuitverkoopprys van de wereldmarkt Laten rij die nu schimpen op de lage boter en vleesclirantsoenen toch eens bedenken dal in die tijden van voedselvernietiging en veeslachting het gemiddelde gebruik in Nederland niet hooger was Waar waren éo politidce partijen die toen hun banvloek lieten dreunen tegen dit godloos gedoe Waarwaren zij die van de daken dorsten schreeuwen dat het recht van den boer en de eer van den arbeid werden vertrapt Die tijd van schande en leed is nuttig geweest om ons boerendom voor goed de oogen te openen en om het bolsjewisme imons land te ontdekken in de vorm waaria het zich in ons land openbaarde Spr ging vervolgens na welke rechtsorde tot gelding zal moeten komen Ons oude Germaansche eigendomsrecht zal moeten komen inplaats van het huidige laat Tlomeinsche heerschersrecht Zonder dezen grondslag is elks opbouw maak werk Opdat men wete wat men aan ons heeft verklaar ik duidelijk aldus de boerenleider dat wij tot onze eisch van boerenland in boerenhand vogr geen enkel compromis vatlsaar zijn Wij hebben zooveel vertrouwen in ons volk dat wij weten dat binnen 10 jaar tijds aUe grond voor een rechtvaardigen prijs en op eerlijke wijze door de bezitters aan onze boeren zal worden teruggegeven Een finaneieeringssysteem wordt voorbereid Hierna ging spr nader in op hc rganisch beginsel van boere nlaifll in boerenhand waarbij de eer van den arbeid in de plaats wordt gesteld van de macht van het geld Dat is waarachtig nationaalsocialis me en dat is de grondslag waarop het Nederlandsch Agrarisch Front den Nederlandbchen rijksvoedingsstand bouwt De grondslag waarop wij bouwen staat dus vast Spr keerde zich hierna tegen hen die hun hart verpand hebben aan god mammon die de wederopstanding van ons volk remmen die hunkeren naar de vernietiging der Duitsche legers en die nu reeds in hun handen klappen als zij in hun geest de dag der wrake zien komen Dat zijn de oranje bWsjewisten Hun dagen zijn geteld Zij kunnen nog kiezen tuscherr twee mogelijkheden ten eerste dat zij in den meest korten tijd vrijwillig heengaan en ten tweede dat zij in nog korter tijd onvrijwillig zuUen worden ontslagen want wij zoo besloot de boerenleider dulden niet dat er langer onrecht gedaan w ordt aan den werkenden volksgenoot REDE P J JANSEN De gewestelijk voorzitter Brabant der commissie dr Posthuma de heer P J Jansen burgemeester van Hoeven en Standdaarbuiten vertolkte de stem uit Noord Brabant Hij zeide o m Natuurlijk Ae ft de behandeling dervraag Bolsjewisme of boerenorde de belanasteMf der commissie drPosthuma die zob uitgesproken de belangen der boeren eij dus die van hetNederlandsche Volk di t Voldoende zou het zijn hier te herinneren aan het feit dat het communisme den boer vertrapt en die nieuwe orde die komen gaat gebouwd zal ziJn op den boer Toch lijkt dit voor het katholieke Brabant en Limburg in den huldigen tijd onvoldoende wijl men den indruk krijgt dat te veel vergeten wordt het ontzettend kwaad van het communisme Zelfs de boerenarbeid die toch als hoofdkenmerk draagt de gebondenheid aan de krachten van hemel en aarde werd in dienst gesteld van het kapitaal Zoo ziet men ook onder de beoefenaren van den boerenarbeid het noodlijdend proletariaat aangro en tot een ontzaglijk getal en hun klachten stijgen van de aarde op tot God Bij hen voegt zich het reuzen leger der landarbeiders Van daadwerke lijken opbouw op in ons volk verankerde grondslagen bleek geen spoor Ja mischien kan men als resultaten aanmerken het onvruchtbaar experi menteeren via de bedrijfsradenwet met sociale tendenzen eh dat via de econonaische wet op het algemeen verbindend verklaren van ondernemersovereenkomsten Helaas echter negeeren beide wetten naast en los van elkaar gehouden den samenhang en het verband tussciien het sociale en het economische leven en houden daardoor de noodlottige tegenstelling tusschea arbeid en kapitaal levend De heer Jansen gaf hierna een overzich van het begrip vrijheid dat dateert uit den tijd van de Fransche revolutie en ontaardde in bandeloosheid De gelegei eid tot rijping is er ni in de organisatie er commissie dr Posthuma De waarachtige beroepsstand zal n in het leven geroepen kunnen wondert waarin de gemeenschapszin een hoofdrol eelt Door dezen waarachtigen gemeenschapszin zal iedetr individu en ieder bedrijl tot de waarde worden gebracht die het voor ooze volksgemeenschap kan hebben Voor het zoover is ligt er een zware taak het scheppen der nieuwe vormen Bij deze komende vorming ligt er voor u een taak boeren van Brabant Wees zuinig met gas en electriciteit en Urbare zoo aii spr v nt en ICfrijpt dat het frtieel o zal or A opgeboMRi jwun ons Wik AlVaUUr SPREKERS Vervolgens werd nog hel v orii voerd door den heer A van Ca tvooraitter va heC gmjalig stormverband uit West BrabMi om zeide dat de keu tuwwhen £ renorde en communi sm mei ni2 lilk is en de Brabantsdie mamimj VToirwen opriep om de gelpderêiT sluiten voor den arbeid en sa Jj rechtvaardigheid De co nm isaii7fc Limburg graat Da Marchaw d Ansembourg wees er op d it dt H 2 anfi bolsjewi t is en dat de piodutt siag een oaderdecl is vaa d x gJ tc het Krenalfn Tenslotte fpraken nog Bt auftrsM Ritterbusch S S voorman Foldmcdij Graf Grofp de Landesbaucrntühw en de leider van Biet N A F in LjJ KOLONIËN burg de heer Quaedvlleg De export van Ned In naar Japan VERGUNNINGEN AFHANKELIjr VAN TOESTAND IN STILLEN OCEAAN Uit Batavia wordt aan het Japanscl telegraafagentschap Domei gen eld Van betrouwbare zijde wordt vernoi men dat Nederlandsch Indië voor he oogenblik geen exportvergunningjj voor Japan uitgeeft waarbij er op ge wezen wordt dat het sysljeem va vergunningen dat de vorige week i opgesteld allen handel met Japan gj plaats t heeft ondeC regeeringscontrol met inbegrip van de leveranties vol gens de Japansch Nederlandsche olie overeenkomst De directeur van Economische Zaï ken deh ecr H J van Mook heeft ver klaard dst de verleening van exjjcrt vergunningen afhankelijk is van de toestand in der Stillen Oceaan Hij voegde hieraan toe dat hij niet bereij was het bestuur vast te leggen aan e bepaalden koers voor zijn optreden in de naaste toekomst DE BONNENLIISI 3 AtlGBSTüS T M 9 AÜGüSTtS 29 4 brood 4 rants brood of gebak 29 brood I rantsoen brqod of gelialc 29 vleesch k rantsoen vleesch ot vleeschwaren 29 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch o vleeschwaren 29 kaas 100 gram kaas 29 eieren 1 stuks eieren 29 Melk I 1 liter melk 29 reserve 3 kg aardappelen 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 105 algemeen 250 gram suiker ïl JULI t M 1 AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koffiesuirogaat 14 IVLI T M I AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam 10 jloem rantsoen bloem brood ol gebak 102 algemeen 250 gram rijst A rijst 250 gram rijst A havermout 250 gram havermout Ol gort 16 JULI T U 10 AUGUSTUS algemeen 250 grara havermout ofgort algemeen 250 gram gort algemeen lOO gram vermicelli algemeen lOO gram maizena 17 JULI T M 3 AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 f5 vet KO gram boter met reduelifi 3 AUGUSTUS T M 20 AUGUSTUS 26 27 boter 250 gram boter 28 27 vel 250 gram boter met reductik 1 AUGUSTUS T M Jl AUGUSTUS 12 katen VA kg kattenbrood 12 honden groep I H 10 kg groep IB 8 kg groep rv 5 kg groep Vim groep VT 3 kg bondenbrood OPGEPAST N B de bemien 26 27 en 28 I tAS blijven gMdi Urn Augiutol 194L WAT 18 ten tLASTSOKSr 9KOOD IW giam br w GEBAK li gram iKMlMit wMm koekjes óf 140 gram aveculaaa k30O gram cake flf 400 gram gevuld korstglbak 61 SOt giam gvvuld groot gebak ól SM gram taart gctüdijn BLOEM 70 giam UTHeblaain meel i bloem meel ielfrfizcnd bakmeel MIST B BT Bi rflat r r im el gries gniUcmêM gemenfd mcell HAVEBMOÜT 290 gram tlavannout ken b oem n4lapvelvUiltll i GORT 15 gram gort ortemMl gnitt VEHMlCELU TBé gram vmtmOtttl mae spa etu MATZEWA vn gram maHen ago aanaj pelRimi óf lOB gram iet meel verwerlll oddiBgpOTdcr of p Jdljig aaapoeder VtBESCH M gram vJeaKh gawicM VUBESCHWAHEM Tï gram gerookt dJT kookt Tl ct at W gram garooki S soorten 6f 100 gram galMOkt worsllo Tr ét 1 gram lev rar klilan tongen nterbrood óf 150 gram bloedworst JAM 9N gram Jam ttroop Florflng Andere i nrfH aft eartikelen KOLEN KookdoeleirxJen letter M B i Ne 14 K F 31 Augustus Verwarming 02 03 haarde kaeheli J 01 l m 8 haarden kaebeb K t m U centrale warm me één en heid v J stoffen OS 00 or haar J kacheir J 05 l m 08 haarde kachels eer eenheid turf Geldig Um 1 December PETROLEimi f Il t nu 10 Aug oor ke SCHEERZEEP K textiel t nt 81 Aug 1 ran ZEEP 18 t m S Auguatua 1 rantsoen