Goudsche Courant, maandag 4 augustus 1941

EERSTE BLAD MAANDAG 4 AUGUSTUS 1841 ainriEiiLAM rating op de wapenverordening OÏ VAN POLITre b vo de zyde wor d volgen lïhUM egev n op de onlang htgeworden wapenverojde U Juli IMl in verband met de fjLam OP le handhaving van de ï r wapi nverordening van den ïSJmmu gepubliceerd in het Mj ngenblad en daarmede van ± llTXd ün de tfat dusver If M bonde Nederland che no d wapens de wet op het l n van wapens van 1890 en de ïSapenwet van 1919 die tezamen jAelekendmaking van den opper e ebber der legf r ep voor het S Westelijke gebied van 10 Mei lug den grondslag vormden voor het WBiii wapcnrecht buiten werking tl verwerven het bezit en het dr mm wapens van allerlei aard zyn ïrhla door de nieuwe verordening ÏÏrvergemakkelijkt Het onbevoegd In lierit hebben van wapens en het mitnegi dragen van wapens stelLm 7 toekomst b oot aan de zwaaMe MÜen Wie in strijd met de v orffihiiften van de wapenverordening vuunrapewispringstoffen ontstekingsBiiddeden of hoi en sCootwapens die Jatemd zijn voor het gebniik op argwijge wijze veifvaardigt in bezit l t of aan anderen overdraagt kan Mtiaft worden met den dood of met iwenslange tuththuisstraf Peje bepaling is vereischt om zoo 0oiig met alle schepte te kunnen opreden eg n misdadige elenwnten Een irfermogf icli derhalve ervan bewust ip dat zijn deelneming aan wapendelicten de ernstigste gevolger met lich medebrengt Voor de personen en groepen van personen die zich in het bezit moeten bevinden van een wapen zooals b v de kasloopers ven groote banken de beroepsjagerb en bosohwachters zijn de bepalingen die gelegenheid geven om langs geregelden weg en met ver pming een wapen aan te koopen of in bzit te hebben nauwkeurig vastgelegd Aanvragen voor een vergunning moeten wurd ingediend bij het plaatselijk hoofd van politie Ete MCietarisgeneraal van het departement van Justitie beslist in deze materie De vergunningspapieren zijn echter tot nader order alleen geldig wanneer de commissaris generaal voor de veiligheid of de door hem aanjewezen Duitsche politie instantie de geüigheid Bevestigt met onderteekening en zegel Voor de aanteekening van deze vergunning zal in de toekomst n speciale ruimte gereserveerd orden op het vergunnmgsbewüs Het vergunnmgsbewijs is in verschillende kleuren al naar het om een verlunning tot het aanknopen tot het intot hebben öf dragen van een wapen in het openbaar gaat Bepaalde per onen hebben geen vergunningsbewüs noodig Dit zyn vooral de ambfcemaren van de Nederlandsche douane Ook de ambtenaren Van het Staatsboschbeheer van den staat hebben geen bijzondere vergunning noodig voor het dragen van drie jachtwaipens De eigenaars ofde iKzitters van wapenverzSmelingen im eveneet s vrijgesteld ten aanzien van de stukken der collectie die tegenwoordig niet meer bruikbaar zijn of met meer plegen gebruikt te worden voor zoover de eollectie wapens bevat van historische of cultureelé waarde WJ moeten evnwel een nauwkeurige m van de m hun bezit zijnde vuurwapens indienen bij de plaatselijkepolitie Wy7 igingen in de collectie Mten worden opgegeven Zli die zich bezighouden met de ver Wardiging of in ndhoudnig van pens munitie springstoffen of 1l nKSmiddelen en wapenhande en hebben voor de uitoefening van WP een bijzondere vergunning M die terstond moet worden aanJ raagd De tot dusver uitgevaardigde wrïMnmgs büietten zijn na 1 l Seldig Het verwe Wiagstoffen en ontstekings a aUeen veroortoofd onder büzS voorwaarden War P Ie uitvoering van de lS d n ng berust bij de in J r P l tie overheid volgens de van w S secretaris generaal zii departement vari Justitie tien Muziekkorpsen voor de microfoon S K RADIO MIJZIEKFEESX TE HaVERSUM GEOPEND wSS Hilversum het WlttrT == voor fanfaxe ittHT officieel dioor den s er X van den Nederland WtibS H liondigde Guus en TT T P 8 y n het feest aan CZlr W Herweijer direc IWvMr ons land mEI harmonie en fanfare liffi Stenen we het ge C i = werkende leden op ïoo lairi n even twintig on ï leden dan zün er 090 121 ie aUeen reeds ment £ blaasinstru aï n uiikjj verband muziek kunnen iT fore orkestmuziek 11 eeVvWM 8 ee n van ons Und preken v = nomen dat men kan r die v volksche muziekcul f veel bSeek t personen Z Vt dy apprecia Mbt de il volksmuziek Bwi i ösche Radio OroI e mL5LLi NederUndsche ten door een 36 tal van de beste harmonie en fanfare orkesten in d geiegeniieid te steUen rich voor de microfoon te laten booren met muziek van goed g alte Uit de ruim 2O0O orkesten van ons land is daarom een keuze gedaan en daarbij zijn we aldus spreker geleid door de prestaties der korpsen in h t vorige jaaif op goed georganiseerde muziekwedstruden AUe orkesten die in de hoogste afdeelingen dezer conoourBen of uit anderen hoofde bijv door concert prestaties koncten bewezen den toets eener niet geringe eritiek te kunnen doorstaan zijn door ons uitgenoodigd wior de microfoon op te treden in het kader van dit muziekfeect Men heeft nu de gelegenheid te hooren wat de bloem der NederUndsche harmonie en fanfare orkesten presteert en wat meer zegt men kan zijn meening aan den omroep bekend maken omtrent het orkest dat zoo n Zondagmiddag voor de microfoon volgens zijn smaak het mooiste heeft gespeeld en de meest te waardeeren prestaties beeft geleverd Ken briefkaart aan den omroep met dit oordeel er op zal gaarne worden ingewacht Onder de orkesten die aldnis door het publiek zullen worden uitverkoren wordt een aantal muziek instrumenten verloot ate extra belooning voor hun kunnen Ook voor het publiek dat aan deze beooMeeling deelneemt zijn enkele verrassingen in petto Vervolgens hield de heer Elsinga njmen de Ned fanfare en harmoniekorpsen een rede Te kwart over een ving het gezelschap Excelsior in de groote studiozaal het eerste concert in het kader van dit feest aan Inmiddels deed het politiemuziekgezelschap van de Kilversiumsche politie zioh in de speciaal voor dit doel gebouwde muziekten op den sGrave landsoheweg nabij de studio zioh hooren Honderden Hiilversummers en tal van vaeantiegairgers volgdien met aandacht de uitvoering welke op zeer hoog peil stond Meisje vermoord n OIRSCBOT Gistermiddag omstreeks 5 uur werd in de nalniheid van hun woning door ingezetenen van de gemeente Oirschot wonende aan den Ouden Grintweg t lijk gevonden van de 2ft iaTige mej Leurs uit dezelfde plaats afkomstig Terstond werd de politie van deae vondst in kennis gesteld die een onderzoek instelda Zij vond voldoende aanleiding om het parket van den Bosch te waarschuwen daar voldoende aanwijzingen aanwezig zijn waaruit opgen maakt kan worden dat het meisje op geweldadige wijze om het leven is gebracht Het lyk is in beslag genomen en voor verder onderzoek overgebracht naar bet plaatselijk ziekenhuis BEKENDMAKING TAN DEN HOOFDCOMMISSARIS VAN POUTIE TE AMSTEBDAIVL In verband met gebeurtenissen gedurende den laatsten tijd maakt de hoofdeommissaris van politie te Amsterdam ter vermijding van misverstand bekend Dat de z g V actie uitgaat vande overheid en als zoodanig de be scherming vsm de politie geniet Dat voor het plakken o a 1 schikbaar zijn alle aanplakborden dergemeente evenals de gebouwen vanrijk gemeente en andere publiekrechtelijke üchamen Dat excessen bij de plakactieverboden zqn als zoodanig aan temerken het beplakken van particulieregebouwen woningen incl deuren enramen Dat het den particulieren huiseigena geoorloofd is indien zonderzijn toestemming biljetten aan zijnhuis naochten zijn aangeplakt deze opeigen kosten te doen verwijderen Dat de W A afdeeUng der N S B de l escherming van de overheid geniet Dat deie atdeeling geen politieele bevoegdheden hebben Dat door de politie te geven bevelen en aanwijzingen te allen tijdedoor ee4 ieder moeten worden opgevolgd NE ERI ANDSCHE VOLKSDIENST ZENDT KINDEREN Vn Het A N P meldt De pas opgerichte Nederlandsche Volksdienst is met groote energie aan den arbeid getogen en heeft reeds nu vele ouders en kinderen aan zk h verplicht door 871 kinderen uit Rotterdam sGra venhage ai Amsterdam een mooie vacantie te bezorgen in de provincie Utrecht waar de kleinen in geziknen zullen worden ondergeljracht Deze uitaending is niet het eenige wat de Nèderlandsche Volksdienst voor dezen zomer van plan is Er staat ook nog een reis naar de Oostmark op het program welke 8 Augustus aanvangt Het ligt hierbü in de bedoeling kinderen te ruilen zoodat kinderen uit de Ostmark van een ander klimaat zuUen kunnen profiteeren Uit Rotterdam zal dan een contingent van 120 kinderen der waarts vertrekken NIEDWE CAO IN HET MEUBELBEDRUF De N V V persdienst schrüit Tusschen de fabrikanten in het rietmeu belbedrijf te Noordwolde Friesland en den algemeenen Nederlandschen bond van meubelmakers behangers houtbewerkers en aanverwante valigeiwoten aangeslotöi bij het N V V is een nieuwe C A O afgesloten die thans ia goedgekeurd door het College van Rijksbemiddelaars De loonen worden met H procent verhoogd Dit geldt zoowel voor de stukw kers als voor de utBrlooiren Verder is in het contract vastgelegd het recht op een week vacantie bij een jaar dienatvertwnd of in verhouding minder bü korter dienstverband De N S B telt 100 000 leden m MUSSERT BEZQEKT KLEEF En speciaal W A reBfaieBt Naar de N S B persdienst meldt heeft de leider van de N S B ir Mussert gisteren een bezoek gebracht aan Kleef Het kader der VT A nit geheel Duitschland henevens groepen W A mannen uit vele plaatsen in WestDuitschland waren naar Kleef getrokken om hem te begroeten Ir Mussert arriveerde te ongeveer 12 uur in gezelschap van zijn adjudant van den Arend en werd welkom geheeten door den coipmandant der W A met zijn staf den heerbanleider der W A in Duitschland A H Damhof en den districtsleider voor Duitschland F van der Veen en den kringleider van Kle Lameis Om 4 uur sprak de Leider in de Rheingoldzaal die echter veel te klein bleek om de menigte te bevatten In zijn groote rede waarin Mussert een historis ch overzicht gaf van den groei der beweging en de terreurnriaatregelen welke in den loop der jaren tegen haar werden genomen deed de N S B leider een aantal opzienbarende mededeelingen Allereerst rekende hü af met den leugen dat de beweging ooit een cent uit Berlün zou heWben ontvangen en met het sprookje van het z g landverraad van de N S B Van 1935 tot 1940 riep Mussert bewogen uit heeft de beweging finaneieel voornamelijk gedreven op de zeer groote offervaardigheid van de Indische kameraden dte thans helaas reeds sedert 10 Mei 1940 in de concentratiekampen in de tropen zuchten Mocht onverhoopt Japan met Ned Indië in oorlog komen dan vrees ik voor hen het ergste Mochten wij echter het voorrecht hebben hun gezond en wel vt elkom te mogen heeten op den vaderlandschen grond daii zullen wij hun een ontvangst bereiden zooals nog nimmer iemand in Nederland ontvangen is En wat het landverraad betreft w ij waren en zijn nog steeds solidair met de zwarthemden van Mussolini en de bruinhemden van Hitler maar dit sluit de solidariteit met ons eigen volk dat ons boven alles gaat niet uit Toen de ergste druk na den oorlogvan ons werd weggenomen kon de beweging eerst natuurlijk groeien Telden wU aan den vooravond van denoorlog nbg 32 000 leden thans is de beweging in één jaar tijds meer dan verdriedubbeld en telt zij rond 100 000 leden Onder luide toejuichingen van het publiek deelde de leider vervolgens mede dat van de 170O in Duitschland wonende W A mannen ruim 1300 aich vrijwillig hebben gemeld voor den strijd aan het oorlogsfront tegen Moskou Ook de politieke organisatie van de N S B in Duitschland heef 312 VT willigers geleverd terwijl zich voorts nog 41 niet leden hebben gemeld Zij allen zullen woj den ondergebracht in een ielfst andig W A regl ment dat tot een sterkte van 3060 man in Neder md zal worden gecompleteerd en geoefend Zocdra oit regiment voor den strijd gi reed is zullen m totaal Ifl COO leden an de N S B met de wapenen in de vuist tegen den doodsvijand der Europeesche cultuur en beschaving het bolsjewisme staan aangetreden Het Rechtsfront bestaat eenjaar REDE TAN MUSSERT Het Rechtsfront dat 2 Augustus 1940 door den leider der N S B1 werd gestidit bestond Zaterdag een jaar Ter gelegenheid daarvan werd een landdag getiouden op bet hagecpraak er rein van de N S B te Lunteren waar in de kampvuurkuil büeen werd gekomen Hier werd gesproken door den leider der N S B Mussert den landelyk leider van het Rechtsfrmit mr Fruin president van de rechtbank te Utrecht en den inspeoteizr van politie te Hilversum den heer Bouter In een groote rede heeft de leider van het front mr Fruin v gesproken over hetgeen gedaan is en nog gedaan moet wonien Met groote vreugde constateerde apr den groei van het Rechtsfront waarin de duizend leden al gepasseerd zijn Vervolgens zette spr uiteen de wijze waarop het Rechtsfront bet recht de rechtspraak en het personeel in dienst daarvan wil organiseeren Daarbij noemde spr speciaal de bescherming van de titels belastingconsulent en accountant en de regeling van de zaakwaarnemerij Vervolgens sprak de heer Bouter uit Hilversum over de taak van de politie temidden van het vtik en wees er speciaal op dat de politie het vertrouwen van het vbUt moet hebben zoodat politie en volk een lijn Onder luid hou zee gero p betrad Mussert het spreekgestoelte Spr herinnerde er aan hoe hij rejsds jaren terug had gezegd dat communisme en kapitalisme een zijn In 1935 heeft de N S B zicfa solidair votriaard met de zwarthemden van Mussolini en de bruiniiemden van Adolf Hitler en zij achtte dit in het belang van het Nèderlandsche volk Nu na zes jaren zien we de juistheid daarvan maar toen werden wij uitgescholden wOTd het volk tegen ons opgehitst wij war i dieven m x de naars oplichters enz Spr schetste vervolgens den nieuwen toestand waarin Europa zaU komen te verkeeAn Een Germaansche statenbond onder leiding van Adolf Hitler waarin Nederland een plaats zal kunnen krijgen Sc ben geen jurist en geen politieman aldus Mussert do als leider der beweging zal ik u de groote lijn den grooten gedachtegang van het rechtsgevoel zeggen van wat recht en wat onrecht is Mussert noemde vervolgens vier rechtsgebieden te weten de bescher ming van het voHt van da grond van dien arlieid ea de volkshuiaboudiDg en die van den staat De rechterlij ke macht die misdadigere uit den tijd van 10 tot 15 Mei 1940 minimum straffen geeft of van rechtsvervolging ontslaat is niet nueer in staat om recht te spreken Daarvoor zullen eerst meerdere rechtschapen rechters moeten worden aangesteld Dan zullen die misdadigers voor het gerecht komei en lang zal dat niet meer duren Wij weten niet wanneer in Nederland t nationaal socialisme aan de macht komt maar het komt aldus verklaarde Mussert volgens het A N P Naar het Hbl meldt heelt de leider der N SJ3 nog het volgende gezegd De Duitschers kwamen hier binnen omdat ze binnen moesten komen daar er in Europa het een en ander te regelen viel Ons volk heeft nog een kans goed nationaalsocialistisch te worden een goede bondgenoot van Duitschland Dan zal Hitler zeker zeggen ge zijt een goede buur ge zult uw zelfstandigheid herkrijgen Dit is mijn vaste pvertuiging Dan zullen Sve ook weer een weermacht hebben Niet om er zelfstandig mee te opereerert daartoe zijn we te klein maar wel als onderdeel van een groote Germaansche weermacht Dan zal nooit iemand ons meer onder den voet loopen De handhaving der openbare orde DE VEROitDENING VAN DEN RUKSCOMMISSARIS Van bevoegde zyde wordt de volgende toelichting gegeven op de verordening van den Rijkscommissaris betreffende de handhaving der orde De nieuwe verordening op de handhaving van de openbare orde geeft eèn samenvatting van byna alle voorschriften die tijdens den oorlog in Nederland gegeven zijn betreffende de handhaving van de openbare veiligheid en de bescherming van het openbare leven Deze bepalingen lagen tot dusver verspreid hetzij in verschillende verordeningen van den Rijk scommissaTis hetzij m verordeningen van den opperbevelhebber der legergroep voor het bezette gebied m het Westen In hoofdstukken gerangschikt vinden wü strafbepalingen wegens ernstig in gevaar brengen van de openbare rust als zfloda iig geldt ook het onbevoegde in het bszit hebben van vuurwapens munitie springstoffen of Mitstekingsmiddelen wegens in gevaar brengen van den artieidsvrede en wegens ontoelaatbare politieke propaganda De beperkende bepalingen betreffende de vorming van organisaties het optreden van verenigingen en het houden van vergedermgen zijn opnieuw geredigeerd overgenomen in de verordening op de handhaving van de orde Dè voorschriften betreffende de be scherTning van de Nederland ïche bevolking tegen onware bertchten door het luisteren naar buitenlandsche zendars en door het verspreiden van radiouitzendingen of het onbevoegd opstellen van een zendiriïtallatie zonder goedkeuring van de overheid zijn eveneens bij elkander aangepast en opgenomen Openbare inzamelingen van geld of in natura van lederen aard mogen afgezien van zekere uitzonderingen niet gehouden worden tehzij een vergunning is ontvangen V£in den bevoegden procureurgeneraal als politie autoriteit of bij collectes in het geheele land van den secretaris generaal van het departement van Justitie De beperkingen in het openbare verkeer die van belang zijn voor ieder die in Nederland woont zooals b v het uitgaansverbod tusschen middemaeht en vier uur het vwbod van verkeer met auto s tusschen 22 en 4 uur het verbod van zware alcoholische dranken na 19 uur en het sluitingsuur voor cafe s zijn eveneens samengevat zoodat thans zoowel de betrokken politieinstanties alsook de betrokken particulieren in één verordening kennis kimnen nemen van lie geldende bepalingen Groote beteekenis zal paragraaf 45 van de verordening op de hand Hoe omvangrijk de arbeid is geweest van cte betrokken dienstinstanties bij de voorbereiding van de nieuwe verordening kan men zisn uit bet feit dat niet minder dan 14 vererrdeningen die tot dusverre in het Verordenignenblad voor het bezette Nèderlandsche gebied zün verschenen tegelijkertijd konden worden opgeheven De verordening op de handhaving van de orde is op 28 Juli 1941 van kracht geworden HET gaat OM DE EER VAN OBfS LAND Monsters z jn Stalin en rti politieke commissarissen Gewetenlooze monsters die moordenen en pUuide reo raartelen en Ibiandscfaatten die er een sadistisch behagen in scheppen alles te vernietigen wat waarde beeft voor de mens hheid Monsters een benaming die luig tezwak is voor de bolsjewistische misdadigers gezien de tallooze gruwelenwaaraan zjj schuWijf zijn Tegen dezemonsters deze bolsjewistische schurken is Duitschland ten strijde getrokken omdat het zich de tiëschermer weet van beschaving godsdiensten cultuur Het Duitschland van Adolf Hitler fc bouwer vanh et nieuwe Europa heeft het gevaar dat de Westersche tieschaving bedreigt gezien Het beeft begrepen dat alleen een totale vernietiging van de legers van Stalin en zijn trawanten Europa kan redden Europa inderdaad geheel Europa te veranderen in een puinhoop dat is het do van den communistischeB dictator vraat alleen dan kan de wereldrevolutie voortgmg vinden Dat Nederland dan niet lal worden gespoord dat hebben duizenden landgenooten begrepen Dat het een schande zou zijn een nationale schande Duitschland alleen te laten strijden en straks de vruchten te plukken ook dat hebben deze duizenden ingezien en daarom vormen zij een legioen Dit legioen zal aan de zijde van Duitschland vechten tegen de benden van Stalin totdat de overwinning is behaald En die overwinning zal worden Ijehaald want reeds teekenèn de eerste symptomen van de ineenstorting der Sovjet Unie zich af reeds trekken de bolsjewistische horden overal terug reeds is het grootste gedeelte van de Sovjetluchtmacbt vernietigd Dat die overwinning zal worden i ehaald en Nèderlandsche strijders daa rbij hun aandeel zullen leveren dat is onze eer VRÜWf Voor de eer van ons land vogr de toekomst van ons volk Neder landers meldt u aan b het Koninginnegracht 22 Den Haag KÜKST EC LEHERER DE TENTOONSTELLING VAN WESTFAALSCH NEDÉR RUNSCHE KUNST TE AMSTERDAM Rede van prof dK T Goedewaagen Onder zeer groote belangstelling is Zaterdagmiddag in het Ruksmuseum te Amsterdam de tentoonstelling van Westfaalsch Nedernjnsche kunst geopend In het Wagenhof dat met planteh en tapijten versierd was waren tal yin gcnoodigden bijeengekomen Nadat de Rukscommissaris h d plaats genomen speelde het Zepparonikwartet het strijkkwartet opus 126 nr 1 es dur n Schu s rt Vervolgens sprak de sM tari i gtHieraal van het departement van V jUsvoorlichting en Kunsten prof dr T Goedewaagen een begroeSngswoord Spr betoogde dat de band tusschen de Duitsche en de Hollandsche schilderkunst zeer nauw is De gedachten van allen die hier aanwezig zün gaan m de eerste plaatst onwillekeurig uit naar dien grootmeester van de Germaansche kunst Rembrandt Rembrandt immers is de meest Gcr maansche schilder die ooit geleefd heelt en wi zi n ons er éifsp bewust van dat een tentoonstelling welke ten doel heeft de banden tusschen het Duitsche en het Nederlandsclie broedervolk nauwer aan te halen een zaak geweest zou zijn naar zijn hart Want rair op het gebied der kunst het hart v3n Duitschland klopt klopt ook dat van Nederland Ten bewijze Ijoewel wij dat l ewijs nauwelijks van noode hebben hoe door en door Germaansch Rembrandt de weergever van het licht dat in de duisternis schijnt was haalde spr een wood van dr Wilhelm Bode aan waarin dit op de gelukkigste wijze tot uiting komt Spr vervolgde Wanneer er ooit twee volken geroepen waren elkaar in alle opzichten een goed hart toe te dragen dan zijn het wel Duitschland en Nederland Zij hebben een nauwe verwantschap naar geest ziel en lijf in één woord zij zijn zonen van éénen bloede zij zijn Germanen Prof Goedewaagen getuigde hierna van het zeer vele dat N ederland in artistiek oicbt te danken heeft aan Duitschland Jan Steen Kv was de leerling van een schikter vaa Duitschen afkomst van Nicolaas Knupfer Hieruit blijkt alweer dat een Nederlandsch kunstenaar dsgestraft in de leer kan gaan bü een Diutschen kunstbroeder zonder daarvoor iets in te boeten van zijn volksaard En hoe zou dit ook anders kunnen zijn de Duitsche en Nèderlandsche volksaard mogen in zeker opzicht verschillen en ik zal de laatste zijn om dit te ontkennen want daarmede zou ik beide volken te kort doea naarmate een diamant meer facetten vertoont wordt hü schooner in de grondtrekken komt hun volksaard overeen diamant Wijft diamant op welke wijae deie ook gel slepen wordt Spr wees er voorts op dat de eti Marius Bauer die ons het Oosten heeft leeren kennen gezien door Nèderlandsche oogen dat Weissenbruch de v heerlijker van den Nederlandschen weide dat Breitner een van onze pdotste moderne k n SS delük Vincent van Gogh een Mdere v tólker van het GermaanscheJevrasg tiOJ het dan ook op droefgeesU ger wijze dan Bembraodt dit de Duitsche namen dragen en tiiti driijk uit Diritsehland afkomstig Prol Ëroedewaageu ak tot nog enkele hartelijke woorden to t Oberbürgemeister Vetter uit Hagen die zich een voortreffelijk gastheer i WestfaJen had getoond en hij wcnnbie den kunstenaars enkele schoone dagen in Nederland Na den seGietac geBcraal voec4tt de plaatsvervangend gmrwleider van Westfal Zuid Oberbürgemeister Vetter uit Hagen het woord Het Zepparoni kwartet speelde vervolgens het strijkkwartet opus 14 ti mol van Dirk Schater waarna dé Rijk commissaris Rijlcsoiinister dr SeySsInquart de openingsrede uitsprak In de avonduren verzamelden de genoodigden zich in het ApoUo paviljoen aan een gemeenschappelijkeh maaltijd aangeboden door den iegeeringscom missaris van Amsterdam burgemeester £ i Voute Tijdens dezen masltüd tiield burgemeester Voute een toespraak KEiiSK ER mmn AUü SYNODE DER NED HERV KERK Me sitting Besloten werd d verdaagde synode voort te 7 etten op Dinsdag 30 Septennber om 11 uur Namens de oommi isie ad hoc las p of Haitjema de elndre actie voor van de wffziging in het reglement voor de weduwen en vr zen hu pbeuis I cz werd vastgesiteiU D president stelde aan de orde do wt Mgin van het reelenkt tit op het Lulppeoibloenfonds waaraan door de kertc dwi dl daaraan deelnemen gOMuteurmg u i bt worden verleend Van geen dezer k rkeraden waren bezwaren ingebracht De o ig gen f werden vastgwteld en aan de commissie v n de eindredactie ter hand gesteld Namens de commis te voor nieuwe wetv voorstellen rapporteerde d Kattoes over mea voorstel van den heer C A P Inderhoudwt Leiden tot wxjzigmg der regïementon Beattd werd geleidelijk te bereiken dat meer diüdelljk en krachtig de Christus der Schriften beleden werd evenwel zoo mogelijk met behoiKl van aïle ambtsdrager s en gcmeente eden dat een betere vertegenwoordiüng d T gemeenten In de verschillende regeenngïcot leges zou plaats vinden dat de band tusschen bestuur en beheer zou worden versterkt dat het pastorale werk uitvoeriger tou worden geregeld dat de regletnenten meer najjw ezet zouden worden nageleefd enz De cammi Bt oordeelde dat het voorgestelde niet 2ou lelden tot het doel Daaroin stelde ze voor de aangeboden wi1rigin n voor kertni gevin aan te nemen en den Inzender te berichten dat deze met waren aanvaard Aldus werd be loten Namens dexftlde commiseie bracht prof Haitjema rapport uit over een voci ie van de cla kale vergadering van Sneek wn h algemeen reglement in dier voege te wiizigen dat voortaan voor de bespreking van de jmndale agenda en de consideraties de mogeliikheid zou worden geopend om behalve ije Isatf+e Woen pdag van Jun ook andere aan tuitende door de synode te bepalen dagen aan de cla ikale vergaderingen ter be schikking te stellen Hoewel de cla ikale vergadeling verzuinwlhad de beoogde verandering nader aan teduiden en een tekt t te ontwerpen nteende d commissie toch daarom het voorstel niet terzijde te moeten leggen Daarom had zp jitA beijverd ze f een reglemen airen vorvn vooThet voorstel te ïoeken Zi ntelde voor in artikel fJ alinea 1 te schrappen laarlijks o n taatsten Woensdag van de maandi Jurtl en m alinea 2 toe te voegen aan JaarUgki tennnLrste éénmaal en bovendien aan ar tikel 40 enkele alenea s toe te voegen bepaleod dat verda4Ein tot den d érop volgeenden dag mo8 elljk is Indien men met het afwerken der agenda m ts gereed gekemm 2e dat de claü sikale vergaderingen bovendienzoo dikwijls gehouden worden als de a gemeene synode of aigemecnc vnode commissie rfeï e noodig oordeeït tot het behandelenvan de door de algemeene synode of Mgemeene vnode commiiKie aange eveii affcnilaOP een door haar te bepalen datuir Allenwaren ovetmgd van het belang de er zaak waardoor nieuwe moeeïiikheden voar dekerk geopend worden Met algemeene stemmen werd de concT isIe aenPrnonieri en besloten de voorge fteWe wilmging aan het oor deW der kerk te orktorwcrpen Kiema d4Wtde president de zitHng en verdaagde de v f gadering tot heden U uur ümmmm DllMdac Aufurtiu mLTEKSUM I 4I5 J Mt C 45 Oramofounmuz IlsO OchtendgynUMtflék 7 00 Gramofowunui T 4S OcbloglgyinnasUcfe M BNO Nieuabbuichtm SchrifUtilng en medxtatijs Voorbereid door dé Chr Radio Stichting 8 Z5 Gramofoonmuziek 9 13 Voor de huisvrouw 9 2S Gramofoownultek HM Deelamti ll as Gnnnofoomnutiek U W En semble WiUy Kok UIS Kwartier v n den arbeid 12 W Almanak U UBNO Nieuws ca economische berichte l W Zang met piaiM begeleiding en planosol 1 30 Sprazücfriendc nuddagklanken 3 20 aramofoonmuzfek 3J9 Celto met pianobefeleidliig en glamofoon muaiek 4 00 Cur ös Als een schoon boek 4 20 Gramofeonmuziek 4 43 Sport en BfMA voor de Jeugd 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5J0 Curt Hohenbergen en zijn orkest O OO Cyo us Onïe eigta taal 8 15 Cabaretprogramma 7 00 BNOrYïagon van den dag 7 15 Orgelconcert 7 45 Voor den boer OajBNO meuwsberlchlen IS Sfiiegel van den dac I 3 RadiotoonRl IJ Berichten Engelsch 9 45 BNO Nieuwsberichler MM BNO UitModin in de Engelsclw taal Economie News trom Holland Hienu KuiMng nuntBsvM B wi i m 1 45 Gramafoonmox 0 50 Ochtendgy mn x rti k TM Gramofoonmuz TM Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten S IS Gramofoon muziek 10 20 Planovoordracht 10 40 Declamatie 11 00 Trio Jtmny Ombach en gramofoonmuitek 12 0 Gramoioonmuziek 12 15 Orke t Malando 12 4S BNO Nieuws en eco nomlsihe berlehten l t De Gooilandera en gramofoonmuziek ZM Groning lie Orkestvereenigmg en ollst opn 3 30 Voor de rleft ken 4 O0 Godidienstlge muziek uit Haiti causerie met gramofooranuziek iM Gram tóonmuiiek 5 15 BNO Nieuws econoimache n beursberichten 5J D Muld dlIiiMa jM Klus van Beeek en ork t 15 Qniserie MUUarden onsmalMttKe M Klaas van Beack en ttjn orkest tM Ncporlage 7 00 BNO Vrvcen v en itt Graraofoonmualek M BtW m HW l rte l ten UI OmroeDorkest en xMrte MS 6nmofnonmuz 9 30 Voor d Vr uw MS BMOi meiwsberichten lO O AvandwiWln Voorbereid door het Vrlji Pro K rteo iét M 09 10 20 PoUtlek eekpraetje KoamasN NcmaLANSSCH cuEAmiMeiNSTiTtitrr Koerien voor stortlnxen op t AbiuMiu M41 tttm vcii iehtlncen luidenm In BeiO B 30 1431 ZwitseradH nam Jt Pransche tranee 9 W Urea tM Oeenacll teoaea aê t KoDisdie le mnen O riflfleJie mark 3M Dinar oude aehulden Dinar nletnn iduikieo 3 11 Turkaciie iwaden 1 49V4 Lewa 2 30 PpngS oude schulden 36 S19 Penga nlea e schulden 4S t Zlotr oude schulden 1 X0 ZlotT nieuwe a slden 37 I el 1 28 Slowaaksche kronen t U