Goudsche Courant, dinsdag 5 augustus 1941

DINSDAG 5 AUGUSTUS 1941 ji Nederlandscl e VoetbalBond SECRETARIAAT AFÖEELING GOUDA Karnemelksloat 209 Gouda Telefoon 2764 E£DE BLAD STADSNIEUWS KaMiovoer in België KKDÖttAN PftACnSCH DE EiNICE LEVERANCIER OM laat tijd ziin in de pers JSl bficUlen omtrent den invoer fXiïie ï n Nederlandsche kaas ver r welke met altijd geheel met IfVMrtieid overeenkwamen De otiiÏLL Monileur der Bevoorrading deelt f meldi de correspondent te Brusj7m de N KCrt m dit verband bij lrhedcn mede waaruit blykt dat Zitk de gebeurtenigsen van Mei 1940 Ktrland practisch de cenige leveran van kaas aan de Bilgische bevolf j geworden Vroeger bedroeg d ffindsche kaasi ivoer in dit land rie ecr 20 0OO ton et 2 5 kg per in oner en per ydst Bij accoord in 1940 ïoor tekening van Nederland en Belgiè iZr de Duiuche autoriteiten gesloten d een contingent van 10 000 ton hirde kaai met 20 pet vetgehalte voorwen te Ifvren ttisschen 1 Augustus IMO en 31 ruti 19 1 Beie invoer had im ruim 800 Ion per maand moeten Lirsgen doch de Nederlandsche Zui Icenlralc meende niet meer dan 500 ton per maand te kunnen verstrekken Ms deze vergunning werd de laatste weken met gr heel uitgeput wat een jfhtótJtand fcweegtmcht die waaridiunlilk met meer zal kunnen worden meehaald De invoer van kaas in België il onderworpen aan de voorafgaande toekenning van een invoervergunning Vergunn ngcn kunnen slechts bekomen de kaasiftvoerders die in het handelsregister voorkomen en dit bedrijf Uitoefenen sedert 1935 Voorts komen slechts in aanmerking handelaars die tenminste 10 000 kg kaas uit Nederland hebben ingevoerd in 1939 Deze beperkmgimaalregel die het aantal ImpoitcursJop 226 bracht wordt gelechtvaardigd door het voornemen alleen impfirteurs te behouden wetke op ilt gebied zijn gesipecialiseerd Ondanks ien maatregel werd de ingevoerde kaas gedurende de eerste maanden toch gedeeltelijk aan den gewonen handel onttrokken en werden zekere hoeveelhedMi ondcrthands verdeeld tegen wo Iwrpnjyen In Februari kwam een neuwe reglementeering tot sttirtid met als grondpncipe de toekenning van kaas aan de arbeiden der grootindustrie Than i liebben recht op 500 gr kaas per maand de handarbeiders die reeds volgens de bestaande reglementeenng bijrantsoenen bekomen voor ïleesch brood en margarine Deze maatregel zou op progressieve wijze hunnen woidon uitgebreid tot andere reeksen arbeiders volgens den voorraad die rechtstreeks afhangt van den invoer uit Holland De kaas wordt tegen een eenheidsprijs van 20 frcs per kg verkocht onder afgifte aan den kleinhandelaar van een kaasbon die onder den verantwoordelijkheid van den werkgever aan den arbeider wordt verstrekt I e hootdgroepeering Zuivel Vetten en Eieren wijst den kleinhandelaar aan die de rechthebbenden moet bevoorraden In principe gebeurt deze aanduiding volgens de geografische ligging van de arbeiderscentra Voor honderd gulden boter ontvreemd DADER EN HELER AANGEHOUDEN Naar aanleiding van verdwijning van boter gedurende den laatsten tyd bij ie Goudsche Melkinr hting heeft de Pohtie een 19 jarigen boterpakker bü het bedruf werkzaam aangehouden De Jongeman bekende m de latitste Iwe 4 drie mianden elke week voor erica tien gulden boter te hebben wegBenomen zoodat de diefstallen een be van circa honderd gulden betreffen De boter verkocht hu by den hou o r van en eetgelegenheid hier ter lie die ze kocht voor ƒ 1 80 per pond D man heeft ekend begrepen nebben dat het geen zuivere boter s Procesverbaal wegens heling is opgemaakt Beiden zyn na verhoor eetigeznnden Van de boter is niets wruggevonden BRIE riETSEN VBRDWENEN By bezoeken aan Gouda zijn vanwn schipper uit Boskoop en van tw bneksarbeiders uit Nieuwerkerk a wssel de fietsen ontvreemd die ze onbeheerd hadden neergezet HALVE KAAS BfT I INKEL WEGGENOMEN Uit een wmkel in de Vlaminastraat een halve kaas v n negen tien PJ2 waarde v n 7 25 ont 5 AT AAK ANftEER i w ff t Reunie Bioscoop De prins harer droomen met Paul Kemp Liana Haid en Victor de Kowa Aanvang 8 15 uur Sehonwburg Bioscoop Jud Süss met Ferdinand Marian Heinrich George Kristina SÖderbaum Werner Kraus en Eugen Klöpfer Aanvang 8 15 uur Thali Theater Watt en Watt als dakloozen Aanvang 8 15 uur Woensdrig 2 uur matinee 6 Aug 7 30 uur Ned Gcref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 7 Ang 7 Ï0 nur VrUe EvangelischeGemeente Bybellezing en bidstond 7 Aug 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst Aug 7 30 uur Stadliuis Vergadering van den gemeenteraad Aug 8 uur Cierer Kerk Populaireorgetbespeün H M van Deth 10 Aug 1 45 nur Station Vertrek bezoek Oudheidkundigen Kring Die Goude aan boerderijen te Berg ambacht APOTHEKERSDIENST Steads geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Wei thaven 14 Burgerlüke stand GEBOREN Aug Wilhelmina Beatrix Irene dr van P W vanLoon en C van derWinden P C Bl thstraat 8 HansWillem zn van D B Vergunst en N van der Krans Groenendaal 20 Willemina en Cornells Jan dr en zn vanA i Harthoorn en D Brouwer Sophiastraat 72 Aug Lijette Madelene Beatrix dr van D Holthuijsen en S Ernst Kam sloot 46 a Aug Jacobus Hendrikus zn vanN A Prevoo n A C Kolff v d Palmstraat 133 OVERLEDEN 3 Aug Aric Boot 69 jr t Melkproductfe in ZuidHolland DALING HET GROOTST IN DE KRIMPENERWAARD De diensten voor de controle op de productie van hot ruridvee m ZuidHolland hebben blijkens het verslag in het jaar 1940 1941 in totaal 20 012 trtelkhjsten afgesloten een aantal vrijwel gelijk aan dat over het voorafgaande dienstjaar De gemiddelde opbrengst van de dieren in de verschillende leeftydklasjen was als volgt Aan Ouder Aantal kg pet kg tal dom dieren melk vet vet dagen jaar 3960 2509 3 46 96 7 300 2 4 345 3868 3 60 139 4 339 3766 3214 3 41 109 5 299 3V4 44 4257 3 57 151 9 327 3068 3758 3 38 126 4 301 4Vi 249 4498 3 51 157 7 316 jaar en ouder 8024 4383 3 25 147 0 306 Het eilandengebied staat nogal ver aan de spits met 163 6 kg botervet als gemiddelde per dier dan volgt Delfland met 140 1 kg Alblasserdam met 117 kg Krimpenerwaard met 112 3 kg de Runstreek met 109 6 kg komt op de laatste plaats In alle gebieden is een achteruitgang van de melkproductie waar te nemen deze is het erg t in de zuivere weidegebieden Voor de eilanden bedroeg deze vermindering aan melk b v 43 kg voor Delfland 143 voor de Alblasserwaard 248 voor de Rijnstreek 273 en voor de Krimpenerwaard 312 kg Het gemiddelde vetgehalte van alle gecontroleerde koeien in Zuid Holland bedroeg 3 40 pet tegen 3 41 pet het vorige jaar Drie vereenlgingen hadden een gemiddeld vetgehalte van 3 60 è 3 70 pet n L Klaaswaal 3 65 Nieuwenhoom 3 63 en Rijsoord 3 63 Acht vereenlgingen hadden 3 50 ii 3 60 De vereeniging te Dubbeldam had de hoogste gemiddelde melkopbi engst n l 245 dieren 4870 kg melk met 3 57 pet vet = 174 1 kg botervet in 368 dagen De vereeniging in Nieiiwenhoorn staat aan de spits wat de boterproductie betreft n l met 176 kg maar ook als efficiënte productie daar Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURAN MELDDE 75 JAAR GELSDEN De commissaris in de provjncie ZuidHolland heeft de burgemeesters aangeschreven de artikelen de wet ter beteugeling van den veetyphus met strengheid toe te passen zonder hun eigen opinie over het nuttige of niet nuttige van het begraven te doen gelden De regeering zal zic i in t geheel niet laten dwarsboomen zoo staat er 50 JAAR GELEDEN Dr H M van Nes predikait te Woudenberg heeft voor het beroep naar Gouda bedankt In de te Stolwijkersluis gehouden vereenigde vergadet ing is de rek ïning van het hoogheemraadschap Krimpenerwaard dipstjaa 1890 1891 goedgekeurd en vastgesteld tot een bedrag van ƒ 59 602 26 i aan inkomsten en ƒ 47 672 96 aan uitgaven batig slot alzoo ƒ 11 929 30 i 25 JAAR GELEDEN Uit Reeuwijk Met ingang van 1 September is bij het personeel Van den geneeskundigen dienst van het leger in Ned Indie benoemd en aangesteld tot militair apotheker 2e klasse de apotheker A Goudswaard alhier zij slechts 29 kg melk minder noteerde d h dit bereikte in 314 dagen d i 24 dagen korter dan Dubbeldam DIE GOUDE NAAR BOERDERUEN TE BERGAMBACHT Onze oud stadgenoot de heer W Van Vliet te s Gvavenhage heeft aan zijn mede leden van den Oudheidkundigen Kring Die Goude een bezoek aan zijn boerderijen te Bergambacht aangeboden De excursie is bepaald op Zaterdag 16 Augustus zij zal onder leiding staan van den heer Bert C Helbers SPORT ZEILEN Het zeilfeest van Elfhoeven H C POLMAN WINT WISSELBEKER BIJ B M ERS Zondag heeft de Goudsche watersportvereeniging Elfhoeven ochtend 3 n middagwedstrijden gehouden In en vroegen morgen was er een dikke lucht en er stond een stevige bries maar naar mate het weer opknapte flauwde ook de wind af Toen de eerste klasse om half elf startte waaide er nog een zuchtje uit het Noord Oosten Eer echter alle klassen de beginlijn gepasseerd waren was het intusschen bladstil geworden Het werd een eindelooze dnjfpartij Onbeweeglijk lagen de groepen scheepjes bij elkaar die af en toe een weinig opschoten als er een rimpeltje op het Vater kwam Het wed trjjdcomité kortte de baan in en nog worden tijden gemaakt van twee uur en er boven Gewoonlijk zijn de tijden over drie ronden nog korter In den namiddag was er een héérlijk windje gekomen Uit het NoordWesten Nu kon er naar hartelust gezeild worden De drie B M klassen startten eerst omdat zij na éenwed strijd moesten kampen om den wisselbeker De drie eerste prijswinnaars waren de heeren C Schponderwoerd met Miek P Rietveld uit Krimpen met Amaco en H C Polr lai met Our Wish die nog één ronde oii jen wisselbeker voeren Het was een vinnige strijd die de wisselprijs welke in handen was van H de Jong uit Krimpen weer by een lid van de Goudsche vereenigirtg terugbracht De heer Polman wprd voor één jaar eigenaar Om den andefen wisselprijs is na den wedstrijd niet meer gezeild De twee prijswinnaars in de klasse geregistreerd N N 16 M2 die voor dezen wedstrijd in toer en eenheidsklasse was gesplitst besloten dezen prijs te aanvaarden naar de behaalde resultaten De heer O de Roos winnaar in de toerklasse en houder van den wisselprijs had de laagste punten zoodat de wisselprijs in andere handen overging De heer C J v d Velde lid van de Rotterdam$che Zeilvereeniging werd houder Voor beide wedstrijden waren de tijden bU elkaar geteld waardoor de groote tijdsverschillen uit den voor OFFICIEELE MEDEDEELINGEN INSCHRIJVING ELFTALLEN Hoewel reeds eenige malen werd het aantal eKtallen ter deelneming aan de competitie vóór 1 Aug op te geven is thans van de helft oer voreenigingen nog geen benchl ontvangen Laten de n tl atige vereenlgingen to h begrijpen dat het hun eigen belang i en een dergelijke opgave te zenden daar men later miischien in e ii afdeeliiig moet uitkomen die veel mir der gunstige reizen heeft als anders het geval kan zyn Begin volgende week vergadert het bestuur dan moet vooraf een ontwero gereed zijq zorgt dus voor spoedige inzending der opgaven INZENDING ELFTALOPAVEN De elftalopgaven voor de maand September moeten uiterlijk 25 Augustus a s in het bezit van den secretariscpmpetitieleider zijn op straffe van ƒ 2 50 boete per elftalopgave voor iedere ingegane week van verzuim AANVRAAGFORMULIEREN DIPLOMA 1941 42 Denken H H Officials aan de inzending van hun formulieren voor het verkrijgen van een diploma 1941 42 Deze formulieren moeten rechtstreeks gezonden worden aan den N V B v d Spiegelstraat 21 sGra venha e ADRESLIJST Vereeniging Groeneweg secretariaat wordt tüdelyk waargenomen door den heer J Meindert Ie Tochtweg 42 Nieuwerkerk a d IJssel i AANVANG COMPETITIE Öet ligt in de bedoeling de competitie dit jaar op Zondag 7 Sefitember s te doen aanvangen JUNIORENCOMPEirriE Da Juniorencompetitie zal op Zaterdag 6 September worden voortgezet P vereenigingen in Go uda wordt beleefd verzocht welke weekavonden eventueele plaatselijke juniorenwedstrijden gespeeld kuniuen worden op te geven aan den spcretaris compej itie leider Vanzelfsprekend zal een uitstel voor de juniorencompetitie verleend kunnen worden AFREKENING BESLISSINGSWEDSTRIJDEN Groer èweg I O N A IV MoordrechtTterrem onkosten Moordrecht ƒ n SO ontvangsten ƒ 12 50 0 J A IV Gouderak II D O N K terr ein onkosten D O N K ƒ 12 5 JJ ontvangsten ƒ 0 00 nadeelig salio 12 50 Derhalve worden de vereenlgingen O N A en Gouderak ieder gedebiteerd voor ƒ 6 25 en D O N K gecrediteerd voor ƒ 12 50 middag den doorslag gaven De Goudsche zeilers hebben zich goed weten te handhaven tegenover de vele gasten uit Rotterdam IJsselmonde en Krimpen De uitslagen waren B M geregistreerd groep 1 1 Miek St C Schoonderwoerd 2 Tempo st C Vermunt 3 Snaak st J C van hetHoen B M ongeregistreerd 1 Amaco st P Rietveld 2 Coranna st A v Duin Never say die st F B P Perdyk Aaro st H de Jong Z zn B M geregistreerd groep 2 1 Cur Wish St H C Polman 2 Pinguïn II st E Schallenberg 3 Irene st A J Leest Kleine scherpe vaartuigen 1 Nolda st J van Ardenne Scherpe vaartuigen 1 Nithert Foc st J Bodewes Jollen 1 Vlaagje st J Spek Larken 1 Leni st D Stuurman N N 16 M2 Eenheidsklasse 1 Diek st C J V d Velde 2 Marjolijn st J C van Tienhoven 3 Ideaal st H Molenaar 4 Tempo Vivo st G Steei land 6 IrMie st J Smits N N 16 M2 toerklasse 1 Merkel st O de Roos 2 Flottant II st J Jaspers 3 Anny st N Both Jr 4 Zomerdroom st W Steenland 5 Ame OVERSCHRUVING Herinnerd wordt ten overvloede nogmaals aan de geldende ovaschry vingsbepalingen Ook leden van ombonden vereenlgingen die voor een andere vereeniging wenschen te gaan spelen hebben hiervoor overschrijving van den N V B of de afdeeling noodig De voornaamste bepalingen jaten wij hieronder volgen Voorwaarden voor spelers om in bondswedstrijden te liunnen spelen 1 Om in Bondswedstrijden voor een toegelaten vereeniging te kunnen spelen is men verplicht a lid te zijn var de vereeniging waarvoor men uitkomt b JJederlander te eij of ténrainste 2 maanden woonachtig te zijn in Nederland of ZIJP Koloniën Het Bondsbestuur beslist waar iemands woonplaats geacht wordt te zyn of te zijngeweest c niet te zijn uitgefloten overeenkomstig aijt 13 14 en 16 H R N V B d toestemming te vragen aan hetBondsbestiiur indien men aan eenwedstrijd onder toezicht van een buitenlandschen Bond heeft deelgenomen e door de vereeniging waarvan menlid is als zoodanig aan den secretarispenningmeas ter te zijn opgegeven 2 ledere speler die nog nimmer is uitgekomen in wedstrijden uitgeschreven door één van de Bonden die onder den naam N V B een fusie is aangegaan of door een door deze Bonden erkende groepen is vrij in de keuze van zijn vereeniging 3 De toestemming om voor eenandere vereeniging te mogen gaanspelen kan eerst worden verleend op 1 Augustus van het jaar volgende opda waarop het verzoek is ingediend Gedurende den wachttijd blijft despeler gerechtigd voor de vereeniging voor welke hij het laatst gerechtigdwas 4 Het onder 3 bepaalde is niet vantoepassing op a een speler die uitsluitend in hetbuitenland m bindende wedstrijden isuitgekomen b een speler van een ontbondenvereeniging c een speler van een vereeniging welke van hèt vefder deelnemen aaneenige competitie afziet d een speler wiens vereeniging met een andere vereeniging samensmelt e een speler die gedurende ten minste 12 maanden niet voor een vereeniging IS uitgekomen Voor de hierboven genoemde gevallen kan de toestemming om voor een andere vereenigmg te gaan spelen yerieend worden ingaand ten minste 1 maand na den datum waarop het verzoek by het Bondsbestuur is ingekomen 5 Buitendien kan het Bondsbestuur in uitzonderingsgevallen toestemming verleenen om voor een andere vereeniging te gaan spelen Aan denzelfden speler wordt in het zelfde seizoen geen tweede overschryving toegestaan 6 Indien een speler die overschryving heeft aangevraagd of aan wien overschrijving is verleend voor Virile St K Vis 6 Ringhorne st JBoerdam n N N 16 M2 ongeregistreerd 1 Rakker st A Hoekwater 2 Rietvink st J Houdijk 3 Aeolus st H v d Kroef 4 Riejo st R Siepman Valken 1 Isis st Chr Faasen Groote scherpe vaartuigen 1 AtiAti st W Bom WATERPOLO ZWEMKRING GOUDA S Z en P C zeventallen maicen zich vritj baan naar kampioenschap Voor den Zwemkring Gouda zyn gisteravond te Alphen a d Rijn gespeeld de belangrijke wedstrijden A Z C II S Z en P C 0 4 en A ZC Ill S Z en P C n a 2 Met deze resultaten hebben de Schoonhovenaren gevaarlijke klippen omzeild en zich vrij baan naar het kampioenschap gemaakt Het eerste zevental v n S Z en P C heeft uit den TesteereBflen thuiswedstrijd tegen De Gauwe ü éé unt noodig De reserves behielderTnun kostbaren voorsprong van één punt op A Z C waardoor een overwinning in den laatsten wedstrijd thuis tegen De Gouwe IH het kampioenschap beteekent een vereeniging waarvoor hU toestemming heeft aangevraagd of verkregen In l indende wedstrijden uitkomt op een datum vallende vóór dea dag wanrop hy gerechtigd zou un uit te komen kan geen overschryving worden verleend of zal deze geacht worden ni t te zijn verleend 7 bidien een speler toestemming heeft aangevraagd om voor een ander vereeniging te mogen gaan speleni vervalt zijn recht om voor de vereeniging welke hij wenscht te verlaten in bindende wedstrijden uit te komen op den üag met ingang waarvan de toestemming is verleend 8 Aan een verzoek opa intrekking van een aangevraagde of reeds verleende overschrijving kan alleen dan worden voldaan indien de aanvrager kan iantoonen dat hü overeenkomt stig de reglementaire bepalingen van de nieuwe vereeniging aan zyn financieele verplichtingen tegenover deze heeft voldaan Een aanvraag om overschrijving behoeft njet te worden ingediend door Ie een speler die de laatste 3 jaren niet voor een vereeniging in bindende wedstriiden is uitgekomen en al dien tyd niet geroyeerd of geschorst is of ia geweest nóch overschrijving heeft aangevraagd naar een andere vereeniging hetzij hier of in het buitenland 2e een speler die tot dusver nog nimmer voor een andere vereeniging hetzij hier of in het buitenland in bindende wedstrijden is uitgekomen 3e een speler die tot dusver voor een vereeniging aangesloten bij een der bonden van de voormalige R K F is uitgekomen en reeds vóór 1 Augustus 1940 door de vereeniging voor welke hij wenscht te gaan spelen al lid aan den N V B is opgegeven 4e een speler die tot dusver voor den N V B of voor een by zijn onderafdeelingen aangesloten vereeniging in bindende wedstrijden is uitgekomen en vóór 1 Augustus 1940 door de R K club voor welke hij in den N V B wenscht te gaan spelen aan een van de by de voormalige R K F aangesloten bonden werd opgegeven Een aanvraag om overschrijving behoeft wel te worden ingediend door Ie een speler die det laatste 3 jaren voor een vereeniging in bindende wedstrijden is uitgekomen en voor een andere club welke ook in den N V B speelt wenscht uit te komen Onder bindende wedstrijden worden verstaan competitie beker en seriewedstrijden kortom alle wedstrijden uitgeschreven door den N V B of door een van zijn Onderafdeelingen 2e een speler die hetzij als Nederlander hetzij als buitenlander het laatst ongeacht wanneer voor een buifenlandsche vereeniging in bindende wedstrijden m het buitenland is uitgekomen en voor een andere vereeniging welke in den N V B of een van zijn Onderafdeelingen speelt wenscht uit te komen 3e een speler die voor de laatste maal nog geen 3 jaren geleden is uitgekomen voor a een inmiddels ontbonden vereeniging b een vereeniging welke inmiddels met een andere club is samengesmolten c een vereenigmg welke zich uit eenige competitie heeft teruggetrokken 4e een speler die tot dusver voor een vereeniging aangesloten bij de bonden van de voormalige R K F is uitgekomen en die om welke rede ook niet vóór 1 Augustus 1940 als lid aan den N V B is opgegeven door de club voor welke hij wenscht te gaan spelen 5e een speler die gedurende den tyd dat hij geroyeertl of geschorst waa voor een andere vereeniging is uitgekomen dan waa rvoor hij vóór zijn royement of schorsing speelde en dl nè afloop van zijn royement of schorsing weer voor zyn oorspronkelijk vereeniging wenscht uit te komen In de onder sub 1 2 en tl genoemde gevallen kan de oestemniing nè 1 maand worden verleend MEDEDEELING Reeds thans kan worden medef deeld dat de a s competitie zal wor den gespeeld onder de vastgestelde reglementen van den N y B ook voor alle afdeelingen Binnenkort komen deze reglementen gereed en uilen aan de betrokkenen toegezonden worden ADRESWIJZIGINGEN In verband met den aanvang van d competitie op Zondag 7 Sta teml er verdient t aanbeveling eventueele adresveranderingen hierin zoo spoedig mogelijk op te geven teneinde het nieuw adresboek zoo mogelijk vóór en andei zoo spoedig doenlijk ni 7 September te laten verschijnen Hoe minder wijzigingen na dien tijd hoe Ininder kans op abuizen Namens het Bestuur G VAN TILBURG secr compL men Unt Mwkwaardlgl OewoMim moedig voorwaart komen e eerst al de bladeren vail d faoomen vnOtOu Patattga schudt het hoofd Onrust S aAgst hebben hem gepakt en hü weet zich nauwelüka te beheerscben Doch FEUILLETON Nadruk verboden ZILVER AAN DE SANDAWAKU DOOR J M VELTER êhi HooFDsnnct J en achnt Un wan il abi cnan Gewijd aan den iloor woi w ebwfte dOdanden voMt f A r dm roe l Etodelooa iténZJ wijgende BjÉ n j van bosawn n £ Si tuiXn d Mg rfc wMpw wm rmmof t oniboomen vaUtn iiMji ï dnippoia aan de w wart bMrkra Rw tt eéh zilveren glans en mos en gras schitteren in t ochtendvocht Geen geluld verbreekt de stilte Slechts af en toe wanneer een goudsnavel door het loover dartelt klinkt een zacht geritseL Palunga s oo en blikken spiedend rond Gisteren heeft hij het spoor van een kapitaal hert gevonden hij is op het spoor gebleven heeft op den breeden tak van een Dahurischen eik geslapen is reeds vroeg in den ochtöid op pad gegaan onijiet spoor te volgen Nog een wa n dan zal de zon weer aan den jbemel prijken Het dolende hert zal ergens gaan ruftten en dan zal Palun s buks een doodemk donderend wo dje spreken Tusschen de takken der wild hatelnootstruiken glanst n roode gtbed Palunga blijft ten oogenblik staan en sluipt dan voonichtlg verder naar het vreemde bouwwerk Het is nletl anders dan een bouwvallig offerhuisje dat in de eenzame wildernis stant te ▼ ermoidcren Waarschijnlijk tid g Jaar ot nissch n nog langer gel d n gebouwd door een shen shen zoeker êen w Ögvromen Oilnees Op t ta rafels ui igend roode dundoek zijn nog een pajar Chineesche letterteekens te iicn Gewijd aan den door woud en gebergte glijdenden vorst Palunga vervalt in gepeins Zou de glijdende vorst de witte tijger t nslotte toch den vromen bouwer van het offerhuisje hebben gehaald Of was hi het slachtoffer i orden van een der vele andere gevaten die In de wildernis op hem loerden Wat was er van h m terecht gekomen Had hij de geheime tooverwortels gevonden waarvoor de gele Chineezen de langstaartiga fazanten goud in overvloed wilden betalen Vragen vragen waarop niemand antwoord weet En hij Paltutga allerminst Palunga heeft geen goud of geld noodig hem it KDud een waardelooz ballast Voor de pelzen ta vellen dl hij buit maakt geeft da bandelaar in Chabarowsk al wat hij noodig heeft En dat is niet zoo bar veel i bak voor zUn püp munitie voor zijn t weer zout rijst en boonen Anders niet Heeft hij anders dra noodig Werkelijk niet Siagadarjo wass Dank J vtleadelljk barin ftoeskit De taiga Is groot Eindeloos strekt ze zich uit van de oevers der meren waar bet riet roeit tot aui d ue een afstand van duizenden mijlen En iit de taiga wemelt het van levende wezens elanden beren herten wildbokken vossen otters en hazen Ook de witte tijger huist in de taiga sluipend en glijdend in alle richtingen jagend op alle andere bewonen Doch boven den witten tijger staat de met een buks gewapende Palunga Hem behobrt de taiga Heeft hü nog meer noodig Blagadarjoa wass barin Roeskil Dank Je vriendelijk en mogen de goden Je beschermen De oogen van den jager blijven èp het spoor gericht een spoor voOr anderen nauwelijks zichtbaar doch voor hem ruimschoots voldoende een gebroken twijg een amper zicbtt are indruk op het mos zegt hem alles wat hU weten wiL Voorzichtig sluipt hij verder Af n too klinkt het gebamer van ean specht of da domm lokroep van een EVOtyogeL Een nauw merkbar btiea Is op8 t dcen n beeft d nevels op e vlucht gejaagd Door d donkergroen kruinen der ahomboomen komt een Ucbte schijn Van da taUkan der eiken vallen dikk dnqwela Oe nm bre ct door De Jager bukt en beschouwt aandachtiger het spoor En eensklaps Een schot Dot klinkt het geluid stuH tegen de kale helUngen der bergen en wordt duizendvoudig weerkaatikt Zwijgen Adembenemende stilte Nog slechts het geluid der vallende dauwdroppels en het gehamer der spechten Palunga richt zich behoedzaam overeind Op zijn door rimpels doorgroefd gelaat verschijnt een angatigverwonderde uitdrukkhig Vaarwel eland aan jagen kan voorlo q ig niet meer worden gedacht Wie schiet daar Wie toeft daar aan gene zijde der bergen in bet dal der Fhiisterende Bron Is om dezen tiyd van het jaar de wildemis niet geheel van mentchen verlaten D lente ia nauwelijks ten einde En desondanks reed menschen in de taiga Zeudoi de Koreanen die oude sBnun pelsjager reeds J één zaak staat voor hem vast hQ moet onmiddeUük zekerheid hebbm Wie Is de onbekende schutter Een Jager De leden van Palunga s stam zwerven thans in de vlakten ten Noorden van de Bikin zij kunnen het dus niet ziJn Een promyschlennilc een woudlooper Palunga staat een oogenblik stil en kijkt rond Dan neemt hiJ een beshiit Hij slaat de richting in naar den berg en begint de helling te bestijgeii Heeft hü eenmaal d top bereikt dan kan hü onbeletnaierd het da van de Fluisterend Bron overzien En dat is nu befaUervoomaamste HU moet den vüand kennen Oen vüand kennen beteekent m de wtt demis hem reeds overwonnen hebben Want wat r ook g b iirt d onmetaUJke taiga zwQgt al het grafc Snel en behendig klimt WJ tony de helling naar boven WeWr heeft M de ahomboomen et JSL weegt WJ zfa tusachMi de berken en nmidboomen Hü moet door het kreupelhout worstelen doch gaat IWoriU vertN l0d X