Goudsche Courant, dinsdag 5 augustus 1941

EERSTE BLAD DINSDAG 5 AUGUSTUS Advertentifin llNLEVERING van METALEN Adverteeren doet Verkoopen D H r n Mevrouw HEUEMANNICOLAÏ zullen dag 10 en 17 Augustus gaarne van 3 5 uur ontvangen Lange Tiendeweg 54 O 2521 10 Met diep leedwezen geef ik kennis van het overHden vin des Heer B LAURIEK die gedurende ongeveerdertig Jaren de belengen van mijn zaak met groole toewijding heeft behartigd ANTON COOPS Qouda 4 Aug 1941 Q 2526 16 CURATEELE By vonnis der ArrondissementsRechtbank te Rotterdam Kamer van Vacantie van den SOsten Jull 1941 is CORNELIA ROiPERS wonende te Qouda ter zake van onnooieltieid onder cursteele gesteld Mr S H SiWIT Procureur van eischer GOUDA 4 Augustus 1941 Lange Tiendeweg No 51 G 2518 15 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU VERLENGING GELDIGHEIDSDUUR TOEWIJZING VAN AARDAPFELEN De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visschery brengt ter kennis van de aardhappelhandelaren dat de geldigheidsduur van de toewijzingen van aardappelen welke vervallen op Maandag 4 Augustus of op een der nagelegen data met een week wordt verlengd DE BUBGEMEEbTER VAN GOUDA maakt bekend dat oproepingen tot het inleveren zijn verzondeu InleveringsbureauStraten gevesügd Rotterdamsche Veer no 4 Spienngstraat no 1 Weeshuis Gebouw Iffinderbroedersteeg no é Gymnastieklokaal Rijks Hoogere Burgerschool ugang Krugerlaan Centrale Kopschool ingang A G de Vruestraat Keizerstraat 2e gedeelte Naaierstraat Zeugestraat Turfmarkt Ie en 2e gedeelte Spieringstraat 2c gedeelte J v d HeijdenMraat Wqdstraat Karfiemelksloot 2e en 3e gedeelte 4e Kade Ie gedeelte Ridder van Catsweg ie en 2e gedeelte Gelegenheid tot inlevering bestaat 9 16 uur idem Woensdag 6 Augustus 1941 Donderdag 7 Augustus 1941 lie verder de oproepingskaarten vooral wat betreft het daarop aangegeven tudslip van inlevermg WAARSCHUWING Het niet ontvangen van een oproeping ontheft met van de verphchtmg tot inlevenng De Burgemeester voornoemd GOUDA 4 Augustus 1941 DE wrrr wunen lo b G 2525 66 Provinciale publicatie van het Departement van Landbouw en Visscherij REGELING LATE AARDAPPELEN OOGST 1941 De Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten voor ZuidHolland deelt mede dat op 4 Augustus 1941 de regehng voor late aardappelen oogst 1941 ingaat In verband hiermede vestigt zy de aandacht op het volgende I COfiSÜMPTIE AARDAPPELEN a Rooiverbod Tot 1 Augustus 1941 is van kracht het reeds bestaande rooiverbod Met ingang van genoemden datum is het rooien van aardappelen vnj en behoeft men daarvoor geen vergunning meer aan te vragen b Af levenug Tot en met 3 Augustus 1941 mag afWermg van aardappelenmet anders plaats hebben dan via een veihng Daarna dusmet ingang van 4 Augustus 1941 bestaat geen veilingsplichtmeer tenzij men tegenover de veihng waarby mentis aangesloten een statuaire veihngsplioht heeft In het laatste gevaldient aflevering via de veiling plaats te hebben Voorzoover aflevering niet via een veihng geschiedt mag zyslechts plaats hebl en aan het Provinciaal Bureau der VB NAtegen afgifte van een afleveringsbriefje uit te sohryven dooreen landkoopman of een commissionnair van de V B N A Gedurende de maand Augustus geldt de verphchtmg tot afleveren aan het Provindaal Bureau ten aanzien van alle aardappelen boven 28 mm vierkantsmaat Iri de z g grenistrook zal de aanzegging tot levermg schriftelijkdoor het Provinciaal Bureau worden gedaan Het daartoe doMden teler ontvangen fonnuher dient tevens ala vervoerbewvsvoor het vervoer naar de laadplaats De aardappelen moeten worden geleverd practisch vry vangrond en gebreken De definitieve keurin der party door den landkoopman geschiedt op de laad laats Ingeval de landkoopman heeft verzuimd vóór de afleveringop de boerdery de noodlge aanwijtigingen te geven of te doengeven door een commissionnair tot het klaar maken heeft hymet het reoht op de laadplaats de party af te keuren De pryzen zyn voor de maand Augustus als volgt vastgesteld 4 t m 9 Augustus 1941 4 50 per 100 KG 11 t m 16 Augustus 1941 7 4 26 100 16 t m 23 Augustus 1941 ƒ 4 05 100 25 t m 30 Augustus 1941 ƒ 3 90 100 Deze pryzen gelden voor alle soorten aardappelen zoowel van klei zandals veengrond met uitzondermg van dUinzandaardappelen en b j levering af boerdery 9 By levermg franco laadplaats ontvangt de teler als vergoeding voor het vervoer vanaf de boerdery naar de laadplaatseen bedrag van ƒ 0 15 per 100 kg Deze regehng is voorloopigen kan met ingang van 1 Septemiber eventueel nog wyzigingondergaan c Vervoer Het vervoer van het land naar de bednjfsgebouwen van denteler kan plaats hebben zonder geleidébiljet maar aan decontroleerende ambtenaren pioet desgevraagd worden aangetoond dat het een dergelyk vervoer is Hetzelfde geldt met betrekking tot het vervoer van het land resp de bedryfsgebouwen naar de laadplaats of de veiling enterug ingeval van afkeuring Indien echter het bedryfagebouw de laadplaats of de veihngIS gelegen binnen een consumptiegebied dient voor het vervoerbinnen dit gebied een geleidebiljet te worden gevraagd by deProvinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwprodu ften denPlaatsehjken Bureauhouder of het Provinciaal Bureau der VBNA In verband hiermede wordt verwezen naar een afzonderlijkpubhcatie inzake het vervoer binnen de vastgestHde consumptie sumptieen productiegebieden en de vastgestelde grensstrook Voor het overige wordt gewezen op de nog steeds van krachtzijnde bepaling dat gedurende den geheelen Zondag en opwerkdagen na 19 uur s avonds en voor 8 uur s morgens allevervoer van aardappelen verboden is tenzy het is gedekt dooreen geleidebiljet afgegeven door of vanwege de NJCA ofde VBNA n VOEDERAARbAPPELEN Het bestemmen van aardappelen tot veevoeder dan wel hetverhandelen van aardappelen voor veevoederdoelemden is verboden Dit verbod geldt niet alleen voor aardappelen boven 28 mmvierkantsmaat dooh voor alle aardappelen dus ook voorknel en uitschot onverschilhg van welke kwahteit dit is Ontheffing van het onder 1 genoemde verbod kan wordenaangevraagd by de Provinciale Inkoopcentrale van Akkerbouwproducten waarby men als georganiseerde staat ingeschreven ra POOTAARDAPPELEN Het koopen van pootaardappelen van telers is tot nader orderverbodpn op grond van het Aardappelbesluit VVO 1940 artikel 9 hd 2 en het N I C A Bestuursbésluit no 6 artikel 5 Ook het afleveren van pootaardappelen is verboden 200 Officieele Publicatie van hel DeptH van Handel N ijverheid eii Scheep PAFJSB KN FAPIERWABKN Tardere gedefltelUke ietnkktac De DiK van h Rijksburewi vo w Psjtier maakt hik h dautoe gemadiUgd door den Secrettós Gen Lr Departement van Handel Ngverheid en ScheepvaiS wyzing n r de eewftrigde papi rbe chlkking m na de pubUojüe dd 11 December 1940 heeft besloten w ükel6 denr beschikking en wel voor zoover betreft L i C i natronkrslt door verwerkers ook b f den handel geschiedt l het Icoopen van papieren zakken nieuw of gebruikt Of meer lagen papier q gebouwd met een totale buit n Svan 0 4 vierkante meter of grooter genaaid of genuSrUl genaaid at geplakt geschikt tot gebruik alt loodanig iad bouw de industrie of den groothandel 3 Het gebruiken verbruiken verwerken bewerken A werken en doen bewerken alsmede het voorhanden of iiiS ut natronkraft voor de fabricage van onder 2 a ZSK Ken Vergunmngen voor aankoop van natronkraft voor Mnki onder 2 genoemde zakken alsmede vergunnigen voor het vb van de onder 3 genoemde handelingen moeten worden aann by het Ryksbureau voor Papier Voorts wordt de aandacht van belanghebbenden gevBi een wyzigmg van de papierbeschikking waardoor natuurlSrechtspersonen die van den handel in papierwardn hun bedryf maken tot ondernemingen in den zin van de Panier king worden gerekend Dientengevolge zullen zy een verindmschryving dienen te richten tot het R iksbureau voorSchotersineel 9 Haarlem EEN 60E0E KANS VOOR N ONDERNEMENDE JONGEM Vacant Vartogeiiw peahie bij administratieve iojtjVereischten goede verschijning welbespraakt dlboekhouden leeftijd 20 25 jaar Uitvoerige brieven met foto en geb datum onder Ni 20 2523 Bureau van dit blad GEVRAAGD PAKMEISJES Aanmelden B BEZEMER St Jozephstraat 63 Gouda Q 2517 8 Vrouwen zien dt voordeelen van couranten reclame goei m Amerka ingesteld ondi bewees dat onder de voordeelen van het adver m de dagbladen vooral vs genoemd Ie het aankondigen van gele heidsverkoopen 2e dé mogelykheid prijza vergeleken De krant was hierdoor v baar een praci che gidi bH winkelen Cebuco Heerengracht M Amsterdam C ¥ Am fj VL ö VOORSPELLINGEN VOOt DE HERFST EN WINTERMODE Grillige taillehjn langere robben ronde schouders combinaties van tweeerlei stoffen borte avond aponnen De mode welke voor deajen herfst en winder is ontworpen duidt op vele veranderingen die de lijn zullen wijzigen In de eerste plaats zullen de rokken langer worden gedragen terwijl de schouderlijn meer normale proporties zal aannemen en niet hoekig maar rond zal zijn De overbk us€nde rug zal plaats maken voor een recht pand terwiH men bij de nieuwste Weensche modeilen zoowel een verdaagde ala een hoogere taiUelijn ziet Hierdoor zullen aparte lengteverdeelingen ontstaan tussohen rok en bovendee we e meermalen tot orlgineele oplossingen leiden De taillelijn ie slechte weinig geaccentueerd hetgeen evenwel niet wil zeggen dat zij verwaarloosd mag worden middel en heupen hebben meermalen sjerpachtige drapeeringen waarbij vanzelfsprekend de lijn van geen van beide in het gedrang mag komen Het gebruik van tweeërlei materiaal o a in verticale en gedrapeerd ingezette deelen vindt veel toepassing De manteltjes van het mantelcostuum zijn weer letc korter dan zij m de afgeloopen maanden werden gedragen Soms is het rugpand eenigszins klokkend dooh meestal wordt het in aansluitende lijn verwerkt De manteÏB zijn meerendeela in jacquet model doch ook de meer sportieve ontbreken niet terwijl de lumberjakjee met breeden paa favoriet blijken te zijn Kraaglooze modellen worden o a met ingezet vest van afstekend materiaal gedragen waarbij de revers over den mantel vallen Voon passen en heupdeelen bezigt men eveneeiK vaak ander materiaal terwijl t blero s ook in het herfst en wintermodebeeld niet zullen ontbreken Om practische reden i worden zij gevoerd bil voorkeur met een afstekend weefsel dat een rand lan den g eelen omtrek vormt en dua tevens als gameering dienst doet Aan de sportieve costuuons valt tendens waar te nemen om stoffen en gebreide weefsels te conAineeren hetgeen niet alleen nieuwe mogelljkiheden biedt doch tevens zeer aparte effecten kan vormen Passen zakken heupstuk kraag meermalen ook mouwen zijn in handof machinaal breiwerk uitgevoerd Donkerblauwe japon met ronde a hou lerlign en gedTapeerd bovemtuk Broderie van turquoisekleuTige zigde Foto ê Holland De middagjaponnen zijn vrouwelijk en flatteus en bieden een groote verscheidenheid Ruime rokken worden met gladde aansluitende bovendeelen gedfagen de rokken zijn vaak met stdcsels nervures applicaties borduurwerk en galon liefst in afstekende kleuren versierd Voor den middag valt de keuze veelal op casaques die ook wel mouwloos zijn en in afstekende kleuren over een donkere japon worden gedragen Voor de meer eenvoudige mantels is Groenten met mosterdsauB Verschillende iomergruonttn leenen tié tot een smakelijk apart choteHii bloemkool wor t Ujea itoperwtt r WM den gekookt en over glazen bnrljti verdeeld Ko kI zijnde wordtn dekt met een sausje dat wordi j maakt van 1 opgehoopten lepel Het verwijderen van vlekken op beiiang Een heel eenvoudig middeltje a strepen en vlekken op behang te v wijderen is afgommen Er is 7icht tul voor noodig en men moet zeer litht ovtf het papier wrijven De meeste soortrt behang leenen zich hier uitstekend vootp doch men doet goed eerst even op eea klein stukje dat niet in t oog loopt t probeeren Een enkele soort behang wor nameiyk door dp hcweglnR n e glimmend Vetvlekken kan men verwydertn tl op de vi een papje gemaakt van aaf nesia en tetra uit te strijken Mph laai dit papje een paar uur zitten en borstelt daar na de magnesia waarin t vet is geirokkei voorzichtig weg Soms is het noodig bewerking een keer te herhalen Verfvlekken en vlekken die niet tl verwijderen zijn moet men overplatt Men moet er dan aan denken de tI eerst af te scheuren daar meti ander kans loopt dat door het plaksel de ou vlek op het nieuwe papier afgeeft Stoffig en smoezelig behang neemt m af met een vochtigen doek Niet te nat niet te hard drukken Uit n ouden badmantd Een badmantel die als zooflamg iJ volwassenen niet bruikbaar meer JS nog voor verschillende andere doel to worden aangewend In de eerste pW kunnen de goede stukken worden r bruikt voor een kinderbadmantel vallen dan stellig nog stukjes a dienst kunnen doen voor het maken vj wasehhandschoenen waschlapje Vï tafeldoekjes slabbetje Hesschenwan ed zelfs een badmat komt som uit een rechten lap rotte Deze 8 ri artikelen worden omgehaakt i j u neerd of met een smal tresband Bttf Zelf oude lapje die afvallen m nog dienst doen o a als poetslap Zwarte namiddagjapon in Jcimonomodel met galon rond de armagaten en op de heupen Op de heupen teveru een jerpachtige drapeerinff ring in dezen zin vrijwel onmogelijk en van het aanschaffen van nieuwe mantels en japonnen kan vanzelfsprekend slechts in b erkte nrnte sprake zi iL Een doorvoeren van de nieuwe mode over de geheele linie zal dus om pnctiKlie redenen niet goed mogelUk zijn een nieuwe Ujn cmtworpen het zoogenaamde potloodsllbouet de naam zegt het reeds recbte niet getailleerde modellen die evenwel dit met alle andere mantels gesneen hebben dat de zakken nog steeds geen aftrtand wenschen te doen van eenmaal verkregen re en Oude handschoenen Gooi ze nooit weg Oude handschoenen moet men nooit wegdoen vooral als ze van leer zijn Moe ten er knoopen stevig worden aangezet bijv aan jongensgoed dan knipt men er rondjes van en legt deze op Je plaats van den knoop aan de achterzijde van de stof Ook is het practisch om den binnenkant van het horlogezakje met dit leer te bekleeden Me kt men er een sleutelzakje van dan zullen de zakken ook heel wat minder snel slijten Verder kunnen er inktlappen van worden gcmeakt Men knipt er das rondjes of vlerkante stukjes van en hecht deze in het midden met een knoopje vast Naait men reepjes handschoenenleer met overhandsche steken op eikaar dan krijgt men étuitjes voor schaartjes haaknaalden enz En verder kunnen oude handschoenen natunr lilf altijd worden ppbri kt als r vuile werkjes moeten warden vnrlcUt Aan de gekleede maftte valt de verschillende halsafwerkirtïr o De kraag IS nu eens hoog en eenigszins uttstaand dan weer omgeslagen Modem zijn de soe pel gedrapeerde schouder alsmede de koetsierskragen Een practisdhe uitvinding vormen de aan beide kanten te dragen mantels weiUce bet mogeli snaken japonnen op de merest smaakvolle wijze te completeeren Vazen en kruike van aardewerk Zooals te verwadhten was zal bont als gameering ook In den komend herfstweer een rol vervullen niet alleen op mantels dodft ook op rokken van mantelcostuums 1 Het staat dlkwIjU buitengewoon om bloemen in een gewoon aarde PS Da gemberpotten j Doch menleo neer te zetten 7elfs zeer geschikt voor hebben deze vazen het n ril water doorlaten en kringen en vleW hel tafelblad veroorzaken Dit jS voorkomen door de potten e aan den buitenkant met waterg penseelen Wanneer de vloeistof U getrokken wordt de bewerking 1 en men laat de potten eenlge dap gende drogen De a vond japonnen die zeer verschillend van lengte zijn nu eens reiken zij tot den grond dan weer zijn zij driekwart lang en ook meermalen kort hebben t gemeen dat de schouders onbed ct en de halslijn overheerschend horizontaal wordt gedragen De model en geven een afkleedende lijn te zien uitzonderingen hierop maken een enkele maal de korte avondjaponnen Het is natuurlijk de vraag in hoeverre deze nieuwe richtlijnen zullen kunnen worden opgevolgd Bij de ffarderobe welke men In zijn bexlt heeft is een verande