Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

GOUDSCHE CCUBANT T i Woensdag 6 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN tOe Jaaigang No 20699 i Barean MABKT St TBL tlts PMtnkenliit IN Chefredacteur r TIETEB Qouda 43 kazematten ten Zuiden van Kief genomen Vernietiging der Sovjettroepen in Oekraine duurt voort FinscKe aanval vordert snel Veel belangstelling voor de komende Nojoarsbeurs te Utrecht Deelneming aan Agrarische Jaarbep s weer grooter dan verleden jaar Vaste gebouwen en open terreinen nagenoeg uitverkocht Hfiod MAK nslelllii di ploot oed Ecg derzoel sbeclah erteer werdffl gelden ijzen n volgen by hel t 258 aus en zich otcltje wor borJje dl ge oaUrd an nug gehakt meeren even ei Op van aug tje om te ver ebt stuf it over soorten d voor op een loopt te wc rdt en Uoor n maglaat dit elt daaret rokken odiB de niet te lakken de vlek andere de oude t mt me nat ea Maandag zUn DuiUche troepen Wnnedgedrongen in versterkte veldgtetlingen der Sovjets ten Zuiden van Kief Na hevigen strijd werden 43 Itazematten genomen De bolsjewistische bezetting werd overweldigd Bij dexe moedige operatie zijn duizenden gevangenen gemaal t Veel oorlogsmaterieel werd buitgemaakt De Sovjetverliezen zijn zeer groot Het aantal gevallen bolsjewisten bedraagt het dubbele van dat der gevangenen Formaties van de Duitsche lucht macht hebben ten Zuid Westen van Kief spoorbanen en veldversterkingen succesvol aangevallen Met bommen en boordwapens vernielden de Duitsche gevechtsvliegtuigen den waarnemingspost van een Sovjet legergroep benevens de daarbij behoorende kampen Overal ontstonden groote branden Terugtrekkende Sovjetkolonnes werden in stoutmoedige scheervluchten uiteengedreven en tviree batterijen met boordwapens tot zwijgen gebracht Bij een aanval op bolsjewistische artillerie werden verscheiden munitieopslagplaatsen in brand geschoten Cholm en Bjelsja Tsjerkof veroverd De stad Cholm aan de Lowat en Bjelsja Tsjerkof zijn in Duitsche handen naar het D N B van bevoegde zijde verneemt Als Moskou nog steeds beweert dat de bolsjewiki deze plaatsen in bezit hebben dan kan Berlijn daar in slechts het bewijs zjen dat de opperste militaire leiding der bolsjewieken alle overzicht over de gebeurtenissen aan het front heeft verloren Successen in de Oekraine In de Oekraine duurt de vernietiging van ingeiloten bolsiewistische troepen voort Bij het stelselmatige verkleinen van den ring der omsingelde Sovjettroepen zijn tot dusverre volgens een voorloopig overzicht ongeveer 6000 gevangenen binnengebracht Verder werd groote buit aan wapens en voer tuigen gemaakt Vijftig stukken geschut en 368 transportauto s werden tot dusverre geteld Het aantal dooden is belangrijk hooger dan het aantal gevangenen Voor de stellingen van een enltele Duitsche divisie werden alleen al bij het oprukken 1450 gesneuvelde Sovjets waaronder tal van officieren en politieke commissarissen gevonden De Finsche aanval Naar van welingelichte Finsche zijde verluidt is de Finsche aanval in het midden van het Oostelijk front snel an het vorderen Ten Noordwesten van net Ladogameer bezweek een Sovjettegenaanval die met sterke strijdkrachten was ondernomen onder zeer groote verliezen voor den aanvaller Drie Sovjetbataljons werden geheel vernietigd en een groot aantal stukken zwaar geschut mijnwerpers tanks enz door de Fmnen veroverd Aan de kust van de Fmsehe Golf ondernam de tegenstander een grooten aanval ter ontlastmg van den druk elders maar nier werden de Sovjets eveneens met iware verliezen afgeslagen Het Finsche luchtwapen heeft ten oosten van het Ladogameer den vijand o m terugtrekkende bewegingen met 1 j HJ aangevallen De activiteit van Oe Sovjets in de lucht boven het operatiegebied en voorts boven Fin f S vrijwergeheel gestaakt uniciee wordt nader medegedeeld ue operaties ontwikkelen zich ver ematisch Bij de op 4 Augustus f mededeelingen betreffende in J l en van het front buitgeiL o S r osstuig komen nog 16 stuki li s geschut 24 grsEtaatwervoS k f luchtafweergeschut een tie f met maehinegeweermuni wanen f 6 infanterie10 vw I S en pantserauto s den w 8 tractoren 94 paarWmnti f voertuigen een Cd i sPoo Ütuigen heeft stoottroep pioniers Wort t ta H NB gemeld en n S van 4 op 5 Aug Porttrtin j bolsjcwistischen trans Oostelijk V aan bet Zuiden van bet 8 Sovie rlf J r 1 ogituiB f wapens en oor uigen r u comotieven en nj mmT hellingen sloegen i BSen Tn i n brandend begeleide ry Pan k trachtten de IJiinri L X anschappen in de oll J vluchten Duh = aar in stelling opiH openden echter het Wisten ov Jl f rennende bolsje v gj nnesterden ze of namen ze Koopvaarders aangevallen Gisteren heeft het Duitsche luchtwapen in de haven van Nikolajef schepen aangevallen Een koopvaarder van 6 tot 8 000 ton werd met voltreffers tot zinken gebracht drie koopvaarders van in totaal 8 000 ton werden m brand geworpen en een koopvaarder van 5000 brt werd zoo zwaar beschadigd dat verwacht kan worden dat hij geheel verloren is Hiermede hesft het Duit sche lucht wapen aan het Oostelijk front gisteren 2O ÜO0 bit scheepMuimte der vijandelijke koopvaardij tot zinken gebracht De luchtaanvallen op Moskou Eiken nacht orderneemt het Duitsche luchtwapen zware aanvallen op Moskou aldus het D N B In sterke formaties vliegen de Duitschers naar het hart van den bolsjewistischen tegenstand en brengen zware slagen toe aan dit groote centrum van bewapeningsinduslrieën De fabrieken rondom Moskou hebben reeds zoo erg te lijden gehad van de Duitsche aanvallen dat het allen vreemdelingen die zich thans nog in Moskou bevinden den leden der Bntsche militairp commissie incluis vertioden is de stad te verlaten Anders zouden zij m de gelegenheid zijn met eigen oogen te aanschouwen in welk een hopeloozen toejtand het belangrijkste bewapeningscentrum van de Sovjet Unie zich bevindt Zij zouden ook zien dat herstel van dit gebied waar zich meer dan 2500 industrieelc bedrijven bevinden niet meer mogelijk is In Moskou zelf voelt de bevolking dat een catastrophe voor de deur staat De toestand is zoo gespannen dat de Sovjetregeering er voor moet waken wanneer ze Moskou gaat verlaten de touwtjes van het bestuur m handen te kunnen houden Engeland Amerika en de Sovjet Unie Naar Reuter meldt heeft de Britsche minister van Blokkade Dalton in het Lagerhuis medegedeeld dat de Sovjetregeering de Bntsche regeering thans een lijst heeft doen toekomen van het oorlogsmateriaal dat de Sovjet Unic noodig heeft De minister verklaarde dat Engeland alles doet om de Sovjet behoeften te bevredigen Tusschen het Amerikaansche ministerie van Buitenlandsche Zaken en den amba sadcur der Sovjet Unie Gemansky zijn nota s gewisseld waarin de Vereenigde Staten zich verplicht aan de Sovjet Umc prioriteit te verleenen bij de levering van belangrijk oorlogsmaterieel onbeperkte licenties voor den uitvoer van bewapeningsmaterieel toe te staan en Amerikaansche scheepswerven beschikbaar te stellen ter bespoediging van de verscheping van het oorlogstuig Japan en de Sovjet Unie Naar aanleiding van te Sjanghai gaande geruchten volgens welke zich ernstige incidenten zouden voordoen aan de grens tusschen Mandsjoekwo en de vjet Unie heeft de woordvoerder van de Japansche weermacht verklaard dat van dergelijke incideiJten niets bekend is Wel is het twee weken geleden tot een klein incident aan de grens in de nabijheid van Mandsjoeli gekomen Verscheidene Sovjetgrenspasten betraden Mandsjoerijsch gebied waarop de Japansche posten het vuur openden Er werden een aantal schoten gewisseld svaarbij een Japanner gewond werd terwijl het aantal gewonden aan Sovjetzüde onbekend is gebleven I Tegen de Sovjets Daartegen zal ook het vrjjwil I ligerslegioen Nederland strijden f I De Nederlandsche mannen die 1 straks aan t Oostfront hun leven t wagen doen dit teneinde Europa I dus ook Nederland dus ook u en J t de uwen te beschermen J Nederlandsche mannen trekken J op tegen de Sovjets en wü J f Wy zullen e rvoor zorgen dat zU S de beste ambulance hebhen die uitgerust kan worden j S Dit is het minste wat wy kun J nen doen Daarom storten wu i die achterblyven iets meer j t dan wD eigenlijk kunnen missen J op girorekening no i t 87600 I t Ned Ambulance Den Haar I Koninginnegracht 22 Zal Cordell Huil aftredeh WILLKK ZOV MINIS CeR VAN OORLOG WORDEN De bekende radiospreker e Hearetcorrespondent Boake Carter sichryft m ew York Daily Mirror dat de minister van Buitenlandsche Zaken Huil volgens betrouwbare inlichtingen wegens gezondiheidsredenen zal aftreden De mogelij eid bestaat dan dat de minister van Oorlog Stimson het reeds vroeger door hem bekleede ambt van minister van Buitenlandsche Zaken weder zal aanvaarden In zijfi plaats zal dan naar Carter meent te weten Wendell Willkie het ministerie van Oorlog overnemen Weliswaar zou Stimson als gevolg van zijn hoogen leeftijd in het ministerie van Buitenlandsche Zaken een even wankele persoonlijkheid zijn als in dat van Oorlog doch daar Welles tezamen met Roosevelt de eigenlijke leider van het ministerie van Buitenlandsche Zaken is geweest zou Stimson ook in dat mi nisterie een gemakkelijke stroopop zijn Het is bekend zoo merkt Carter verder op dat Roosevelt voor het ministerie van Oorlog jongere persoonlijkheden zoekt die hij bij een krilieker wordenöen wereldtoestand noodig meent te hebben De volmachten voor Roosevelt Het Huis van Afgevaardigden heeft goedkeuring gehecht aan het wetsvoorstel waarbij de president der Ver Staten gemachtigd wordt beslag te leggen op particuliere eigendom wanneer dat in het belang van de landsverdediging noodzakelijk geacht wordt Het voorstel is naar den Senaat doorgezonden Naar Associated Press uit Alexandria Bay in den staat New York meldt hebben 15 prominente persoonlijkheden der republikeirtsche partij o m de oudpresident Hoover en de vroegere candidaat voor het presidentschap Landon een lieroep gedaan op het Congres er een halt aan toe te roepen dat de Ver Staten stap voor stap geleid worden naar een niet verklaarden oorlog De door den vroegeren gouverneur van den staat lUinois Frank Lowden gepubliceeiide verklaring zegt veixier dat de vlootacties en de bezetting van bases buiten het Westelijk halfrond tezamen met de belofte van hulpverleening aan de Sovjet Unie de fun 3amenteele beginselen van een democratische reg ering hebben ondermijnd De recente gebeurtenissen wekken twijfel dat deze oorlog alleen gevoerd wordt om vrijheid en democratie Hel bondgenootschap tusschen Engeland en de Sovjet Urie heeft deze illusie vernield De verklaring is o m ook onderteekend door den vroegeren vice president Dawes den vroegeren voorzitter van het comité voor industrieele organisatie Lewis en den president der universileit van Chicago Hutchins DE omvang der deelneming aan de komende Najaarsbeurs biedt een verheugend beeld zoo was de algemeene indruk dien mr J Milius directeur der ederlandsche Jaarbeurs aan het A N P gaf toen dit hem verzocht een en lander mede te deelen over de beurs jwelke in begin September weer in iMrecht gehouden zal worden En hij voigde er ter illustratie aan toe dat de vaste gebouwen en het open terrein aan het Vredenburg nagenoeg uitverkocht zijn Slechts hier en daar kan in een bepaalde groep nog een deelnemer worden toegelaten maar over het algemeen heeft men heel wat aanvragers om deelneming aan deze beurs moeten teleurstellen De oorzaaJt is dat het om verschillende redenen wel noodzakelijk is de verschillendie deelnemers uitsluitend in de groepen webartoe zij behooren onder te brengen DE AGRARISCHE JAARBEURS De Agrarische Jaarbeurs belooft weer zeer belangrijk te worden de deelneming is ook nu weer aanzienlijker dan verleden jaar Een grooter deel van het Vredenburg dan ooit wordt dan ook ditmaal door de Jaarbeurs in gebruik gfflomen Men zal er een pvervloed vam landbouwwerktuigen mach ines en Isenood gdheden aantreffen haast poot en zaaigoed ook op het bied van siergewassen enz Ook de Duitsche Reichsnahrstand zal weer vertegenwoordigd zijn ditmaal echter in het verband van de Duitsche sectie die ditmaal niet op de derde verdieping is ondergebracht maar in de parterre van het derde gebouw tuasdien de groep zuivelmadii De Britsche scheepvaart verliezen THANS BUNA 13 MILLIOEN TON In aansluiting op de in het jongste weermachtsbericht vermelde Britsche scheepsverliezen in de maand Juli van ruim 407 000 brt geeft de Berlijnsche pers een overzicht van de totale verliezen welke de Britsthe scheepvaart tot dusver in den oorlog geleden heeft en die thans de grens van dertien millioen ton naderen ongerekend de talrijke verliezei oor mijntretfers en door beschadigiM n Naar de bladen schrijven vielen de nieuwe verliezen der Britten hoewel zij in aantal door de vermindering van het scheepvaartverkeer in den Atlantischen Oceaan achter die van de vorige maanden staan vooral daarom zoo bijzonder zwaar omdat zij aanzienlijk hooger zijn dan hetgeen GrootBrit tannië en Noord Amerika gemeen schappelijk aan nieuwen aanbouw in staat zijn te vervangen Naar de Berliner Börsenzeit u n g schrijft koh Engeland bü het begin van den oorlog altharts nog ten deele de ontstane leemten door nieuwen aanbouw resp aankooo van buitenlandsche schepen aanvullen D t alles is echter thans niet meer voldoende om de geheele behoefte van het Engelsche eiland aan importgop deren als levensmiddelen koloniale grondstoffen petroleum enz i waarborgen Wanneer men verder in het oog houdt dat wegens het uitvallen van de Europeesche lijn en de EnEfelsche invoerwegen veel langer en daarmede de behoefte aan tonnage grooter geworden is en dat de Engelsche oorlogsvloot vele honderdduizenden vermoedelijk millioenen brt als hulpoorlogsschepen ravitailleeringsschenen transportvaartuigen en voor andere legerdoeleinden noodig heeft dan wordt de ernst der scheenvaartposHie voor Engeland nög duidelijker De Deutsche AUgemeine Zei tun g schrijft Wanneer de strijd om den Atlantischen Oceaan doorgaat als tot dusver kan men met biina automatische nauwkeurigheid berekenen hoe sterk deze gelijkblijvende verliezen aan scheepsruimte de bewegingsvrijheid van Engeland moet verlammen en belemmeren De mogelijkheid cm voor de tot zinken gebrachte schepen eenige vervanging te verkrijgen wordt van maand tot maand geringer daar de werven opgepropt vol beschadigd of volkomen onbruikbaar geworden zijn Het blad besluit aldus Heden wegen voor Engeland 400 000 brt in een maand tot zinken gebrachte koopvaardijscheepsruimte een veelvoud van hetgeen zij aan het begin van den oorlog of in zim eerste phase gegolden hebben Bovendien bewijzen zij echter hoezeer Duitsohland ook in staat is Engeland te verzwakken terwijl zijn leger in het Oosten een groote beslissing tegemoet gaan nes en werktuigen in de parterre van hét tweede gebouw en den doorgang naar de hal waarin men eveneens in hoofdzaak agrarische benoodigdheden zal vinden Mpn kan zeggen dat alles ter beurze op den beganen grond aan de agrarische afdeeling zal gewijdzijn met uitzondering van wat men vindt in de parterre van het eerste gebouw waar men o a weer Philips met een grooten stand zal aantreffen Op de eerste werdieping zal men in hoofdzaak vindffi radio electrqtechnische toestellen machines motoren verlichtings en verwarrffingsarlikelen en die bekende afdeeling van koloniën O de tweede verdieping glas porselein aardewerk kristal en luxearti kelen en de Belgische sectie Op de derde verdieping de nieuwe groepen reclame onder leiding van het genootschap voor reclame de voedings en genotmiddelen waarin natuurlijk de vervangende middelen zeer goed vertegenwoordigd zullen zijn de vervoerinstellingen en de P T T alsmede de bekende inzending van de Vank Op de vierde etage een groote collectieve inzending van het departement van Sociale Zaken waarbij in grooten getale de diensten van dit departement vertegenwoordig zijn de groep handwerk ditmaal groo tér dSii vroeger een en ander mede Oiider leiding van het deparement van Handel Nijverheid en Scheepvaart en verder de nieuwe groep boeken van de Nederlandsche uitgevers een en ander onder leiding van den Nederlandsche uitgevers bond Onder de voorlichtingsdiensten moeten verder nog genoemd worden die DE NED JNDISCHEJAPANSCHE HANDEL Batavia breidt exportlicenties naar Japan uit De autoriteiten van NederlandschIndië hebben erin toegestemd de exportlicenties naar Japan voor goederen als petroleum rubber en tin uit te breiden De betalingsvcorwaarden voor deze artikelen zoo wordt vernomen waren geregeld voordat de autoriteiten van Nederlandsch Indié ertoe overgingen de Japansche saldi te blokkeeren Tevens wordt gemeld dat de in Ned Indië wonende Japanners die getroffen zijn door de blokkeeringsmaatregel thans verlof hebben gekregen een deel van hun saldo op te nemen teneinde over contanten te beschikken voor salarissen telegramkosten en huur of pachtsommen indien zij een desbetreffend verzoek met bijzonderheden aan hun banken voorleggen Inmiddels wordt vernomem dat officieuse besprekingen l etreffende een regeling van den toekomstigen handel tusschen Japan en Ned Indië gevoerd worden tusschen de heeren Josjitosji Imagawa den directeur van de Yokohama Specie Bank te Batavia en mr dr G G van Buttingha Wichers president van de Javasche Bank De woordvoerder der Japansche regeering heeft gezegd dat Japan noch Nederlandsch Indië voornemens is den wederzijdschen handel op te geven Het spreekt vanzelf aldus vervolgde hij dat het handelsverkeer zekere beperkingen ondergaat door de blokkeering der wederzijdsche saldi Op het oogenblik echter worden reeds inleidende besprekingen over de handelsbetrekkingen met inbegrip vart het pe troleumvraagstuk gevoerd door den Japanschen consulgeneraal en de Nedgrlandsch Indische autoriteiten Wat de blokkeering der Japansche saldi in Nederlandsch Indië betreft Batavia is hier ongetwijfeld Engeland en de Vereenigde Staten gevolgd ook al beweren de Nederlandsch Indische autoriteiten dat zU haar beslissing onafhankelijk van die landen hebben genomen Geen verklaringen van Churchill MEDEDEELING IN HET LAGERHUIS In d Lagerhuiszittiïig van Dinsdag heeft majoor Attlee medegedeeld dat Churchill niet zal d eelnemen aan de debatten over den oorlogstoestand en geen verklaring zal afleggen van don Economischen vooHichtingsdienst en van het Centraal bureau voor de statistiek die op de eerste verdieping worden samengebracht In het algemeen kan men zeggen dat zoowel in het industrieele deel het commercieele het agrarisclie en het voorlichtende deel van de beurs alles ruim vertegenwoordigd en goed verzorgd zal zijn Onder de collectieve groepen verdient nog genoemd te worden de schoenengroep die groote activiteit aan den dag legt en zelfs in nog grooteren omvang dan vroeger aanwezig zal zijn MR J MILIUS Bil en foto VEEL BEZOEK VERWACHT Bezoek wordt in grooten getale verwacht hetgeen reeds op te merken is door de nu al op touw gezette excursies en ook door de resultaten van de dooT ir De Boer door het ganschc land gehouden 60 lezingen over de 3e nieuwe Agrarische Iwurs De belangstelling van den kant van de boeren is te begrijpen omdat de Agrarische Iteurs voor den boer veel belangwekkends zal bieden in den vorm van een zeer ruime keuze in landbouwwerktuigen en machines Nog mag er de aandacht op gevestigd Worden dat op de beurs ook gasgeneratoren in verschillende uitvoe Geruchten over Engelsche plannen inzake Thailand HET POLEN VAN HET VERRE OOSTEN Domei meldt uit Manilla dat ia Singapore nieuwe verstwktngen zou den zijn aangekomerujfl Manilla zoo vervolgt Domei doen geruchten ae ronde dat de Engelschen thans voorbereidingen treffen tot een geforceer den intocht in Thailand De troepenconcentraties in het grensgebied van Malakka worden steeds van grootferea omvang Deze militaire actie wordt daarmede verklaard dat Singapore door een militaire bezetting van het Zuidelijke r eel van Thailand krachtiger dan tJt dusver beschermd moet worden Associated Press meldt dat de Engelschen voorbereidingen treffen om belangrijke sleutelposities van Thai land te g an controleerën Voort meldt hetzelfde persbureau dat volgens inlichtingen uit Britsche militaire kringen de Engelschen plannen ontworpen hebben om een controle op zich te nemen over Bangkok en over de landengte van Kra Overal is men van meenmg dat Thailand wel eens het Polen van het Verre Oosten zou kunnen worden Huil over de kwestie der Azoren NIETS BEKEND OVER REIS VAN CHURCHILL NAAR V ST Het bericht van het Amerikaansche persbureau International News Service volgens hetwelk de regeering van de Vereenigde Staten het plan koestert aan Brazilië het protectoraat over de Azoren toe te vertrouwen waarbij de Amerikaansche regeering Brazilië zoo noodig mijitair zal helpen heeft in de persconferentie van het departement van Buitenlandsche Zaken tot een vraag geleid De minister van Buitenlandsche Zaken Huil verklaarde echter ontwijkend dat zulk een plan door niemand in ernst is overwogen of besproken In antwoord op een tweede vraag sprak Huil tegen iets vernomen te hebben over een reis van Churchill naar de Vereenigde Staten ring iullen vertegenwoordigd zijn Wat liet logies betreft daarvoor wordt ook ditmaal weer gezorgd door de V V V U terwijl ten aanzien van het vervoer den bezoekers de spoorwegen en waterstaat weer alle medewerking hebben toegezegd Ir de Boer di meer in het bijzonder de zaken der Agrarische beurs behartigt deelde nog mede dat de Reichsnührstand aan deze Jaarbeurs deelnemend als onderdeel van de Duitsche sectie weer met iets nieuws voor den dag komt Was de Agrarische beurs ook verleden jaar sterk georiënteerd op de voorlichting thans krijgt zij een meer zakelijk karakter hetgeen blijkt uit de verdeeling der vierkante meters oppervlakte over de voorlichting en de commercieele inzendingen Vooral de landbouwwerktuigen en om Artillerie inrichtingen en Kloos zullen sterk vertegenwoordigd zijn maar ook zal men vinden zaai en pootgoed sierteeltgewassen de kaascontrólestations geneeskruidtuinen inlandsch hout enz Zooals men weet is het de bedoeling in de agrarische beurs een algemeen milieu te scheppen voor de agrariërs zoodat het niet de bedoeling is om ter beurze in het algemeen agrarische producten te gaan verhandelen Ir de Boer gaf dan een meer algemeen overzicht van wat de agrarische beurs dit najaar zal bieden Er zal veel belangwekkends vertegenwoordigd zijn waarvan iedere boer of tuinbeuwer feitelijk kennis zou dienen te nemen Ook deze beurs doet blijken dat de Agrarische beurs zich in opgaande lijn beweegt en dat zij voortdurend in omvang toeneemt Zon op 6 09 onder 21 21 Maan onder 6 26 i 21 13 Men ia verplicht t Terdniaterea vao sooaondartfaatf tot zootoplioaML Lantaarna van Toerfnlgea nocteo nor na lonsooder 8 gantf ootstolieB worden S Ttn f ii nnnii vwvt i i i na K112