Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

EERSTE BtAD WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1941 BUITENUND Merkwaardige ontdekkingen te eriyn DE 60VJETAMBASSADE aOOKZOCUX De Sovjetambassade m Berlijn is naar reeds in het kort werd gemeld eveneens dooriocht nadat bekend was geworden dat de Sovjetregeenng enkele d ceD na hel uitbreken van d vuandphjkhedcn in het Oosten de Duitsche ambassade in Moskou onmiddellijk na het vertrek van de Duil che diplomatieke vertegeflwoordigmg heeft laten doorzoeken Naar hét DJI B uit goed ingelichte krmgen verneemt heeft het onderzoek een opvallende overeenkomst met de re ultaten opgeleverd die verkregen werden na het onderzoek der ambassade in Parijs Het geheele complex van de ambassade bevat meer dan honderd localiteitenl Op de derde verdieping zijn tal van kamers aanwezig die van de overige deeley van het gebouw door een sterk traliewerk zijn gescheiden In het afgesloten gedeelte zijn wederom tal van localiteiten die door middel van bijzonder zware gepantserde deuren van elkander gescheiden zijn De rainen van deze kamers zyn van gepantserde luiken voorzien Zonder twijfel waren dit geraffuieerde byzondere gevangenissen die door de bolsjewisten werden gebruikt teneinde zich van ongewenschte personen die van bepaalde feiten op de hoogte waren te ontdoen In één der gepantserde deuren werden de gaten van 25 revolverschoten geteld In een kamer die als donkere kamer voor photografische doeleinden gebruikt werd vond men glazen buisjes die met geconcentreerd zwavelzuur waren gevuld yerder buisjes met geconcentreerd salpeterzuur geconcentreerd phosphorzuur en tal van andere chemicaliën die in geen geval voor photochemische werkzaamheden zouden kunnen worden gebruikt Andere localiteiten beschikken over inderhaast gedemonteerde draadlooze zenden ontvanginstallaties Op de binnenplaats der ambassade heeft men in een auto een volledige ontvangst en zendinstallatie gevonden In een kelder heeft men onder verbrande papierresten tal van metalen zegels gevonden waarvan er een b v de inscriptie droeg Cr nsulado de la republics de Chile en Breslau De bolsjewisten hebben dus buitenlands che stempels gebruikt teneinde politieke vervalschingen te vervaardigen Verdtr heeft men dum dum kogels gevonden sntjapparaten mét zuurstofflcsschcr groote voorraden zegellak zoowel van binnenlandsch als ook van buitenlandsche maak el die gebruikt werden om belangrijke documenten te openen en vervolgens na onderzoek weer te luiten Het spreekt vanzelf dat ook de Sovjethandelsvertegenwoordiging in dfc Lietzenburgerstraat als filiaal van de Sovjetambassade aan het Unifr den Linden was ingericht Zoo werd n hier o a drie volledige radiozendi istallaties gevonden De strüd voor Tobroek VERIJDELDE BRITSCHE AANVAL De in Tobroek ingesloten Britsche troepen hebben in den nacht van 2 op 8 Augustus naar thans bekend wordt na een voorbereiding van H4 uur door de artillerie een sector van den ring met sterke strijdkrachten aangevallen aldus het D N B De opmarsch werd verijdeld in het vuur van de wapens der Dultsche en Italiaansche formaties Zeventig gesneuvelde Britten en talrijke gewonden bleven in het niemandsland voor de Duitsche en Italiaansche stellingen liggen By eer nverwylde achtervolging door soldaten van het Duitsche Afrika corps werden nog 34 Britten gevangen genomen en werd een groote buit gemaakt De tegenaanval van Duitsche en Italiaansche troepen dwong de resten van de Britsche strijdkrachten naar hun rots tellingen te wijken DK NIEUWE BELASTINGEN IN DB VER STATEN Naar Associated Press volgens het D N B uit Washington meldt heeft het Huis van Afgevaardigden met 369 tegen 30 stemnien zijn goedkeuring gehecht aan de nieuwe belastingwet waarmede men in het komende financieele jaar een begrooting Van 3 200 000 000 dollar moet dekken Daardoor worden de belastingen voor den middenstand bijna verdrievoudigd Volgens Associated Press is een belastin gontwerp van zoo groeten omvang nooit eerder in de Vereenigde Staten aangenomen Het ontwerp gaat thans naar den Senaat VKCBTTARTIJ IN CCBAANSCHEN SENAAT Rumoerige too neelen zyn ontstaan in den Cubaanschen Senaat naar United Press meldt Enkele afgevaardigden hadden geloof gehecht aan de geruchten dat de regeering ontevreden was over de uiuteltaktiek van het Congres Dit gaf aanleiding ot handgemeen waarin een nationalistische afgevaardigde zQn teg 8tander van de oppositie zoo hevig aanviel dat laatstgenoemde met een schedelbreuk naar een ziekenhuis moest worden overgebracht Aan dit handgameen iiebben jrolgenf United Press 20 senatoren met inbegrip van den premier Saladrigas deelgenomen OOK KOLENSCHAARSCBTE IN ENGELAND In het Engelsche Lagerhuis heeft de minister van Handel Sir Andrew Duncan volgens Reuter verklaard da het teer wel mogelijk is dat aanstaanden winter een uitgebreid ranlsoeneerings eqia voor het niet industrieele gebruik van kolen en andere brandstoffen wordt Ingevoerd Tarkije voelt zich verontrust VERWONDERING OVER HOOFDARTIKEL IN DE TIMES In officieele kringen te Ankara geeft men volgens United Press openlyk uiting aan zijn verontrusting en verwondering over het hoofdartikel van de Times waarin wordt verklaard dat de Sovjet Unie een leidende rol in de Oostelijke landen zou spelen De Engelschgezinde hoofdredacteur van de Yenih Sahab verklaart na het uiten van de veronderstelling dat de SovjetUnie in een dergelijk geval zeker een steunpunt aan de Dardanellen zal verlangen om deze rol te kunnen spelen Zouden wij aan de Russien worden uitgeleverd Het is slechts natuurlijk dat de Sovjet Unie altijd nog land en vloot steunpunten op strategisch belangrijke punten wil hebben Het is niet moeilük te erkennen welk een slavernij de SovjetUnie aan Óostelyk Europa zou opleggen In den wereldoorlog heeft Turkije tegen Rusland gevochten om het Russische juk te ontgaan Dit hoofdartikel van de Times moet grondig worden toegelicht Zou de Britsch Russische politiek uit den tijd van de Tsan n in zake de zeeëngtes wederom herleven Het blad gaat dan verder en zegt dat Turkije tot nu toe in Engeland den beschermer van de kleine naties heeft gezien Zou de tegenwoordige oorlog beteekenen dat de heerschappij van de Sovjets komt dan zouden wij onze inzichten radicaal moeten wijzigen Verder verklaart de Yenih Sabah dat Turkije zich als een vesting op den weg van ewentueele aanvallers op het Naburige Oosten heeft gesteld Ten slotte stelt het blad nog de vraag of de Turksche loyaliteit tegenover Engeland geheel vergeten is Uit Istanboel verneemt United Press nog dat meer dan één Tutksch blad zich in een hoofdartikel keert tegen den door Engeland te Teheran gestelden eisch dat de regeering van Iran dei Duitsche staatsburgers moet uitwlfzen Het blad Aksham schrijft b v Het is onwaarschijnlijk dat de Duitschers in Iran voor dezen staat zelf of voor zijn naburen een gevaar opleveren Eng elands kolenpositie AANTAL KOLENMIJNEN TOT OP DE HELFT VERMINDERD Engeland beschikt thans over een half millioen mynwerkers minder dan aan het eind van den wereldoorlog en het aantal kolenmijnen is tot op de helft verminderd zoo heeft de minister van Mijnwezen bij een dpbat over de kolenvoorziening volgens den Engel i S hen berichtendienst verklaar aldus het D NB Alleen reeds het laatste jaar hebben 75 000 Engel che mijnwerkers de mijnen verlaten Enkele Lagerhuisleden wezen op het gebrek aan werk in het steenkolenvak waarbij verscheiden weken werden genoemd waarin het den art eiders volgens een afgevaardigde niet mogelijk was zes dagen per week te werken I Het ArKentijn sche corps consulaire in Engeland Bijna het geheele Argentijnsche corps consulaire in Engeland zal binnenkort door een decreet dat in den loop van deze week zal worden gepubliceerd worden afgelost De reden voor de aflossing zou het feit zijn dat het corps consulaire sedert het begin van den oorlog is blootgesteld aan voortdurende gevaren van luchtaanvallen aldus het D N B D Japansche blokkademaatregelen GELDEN NIET VOOR DIPLOMATEN Het Japansche departement van Financiën maakt bekend dat op ver zoek van Engeland en Australië de diplomatieke vertegenwoordigers van deze twee staten ontheven zijn van de bepalingen omtrent de blokkeering van de Engel che en Australische saldi wanneer aan de Japansche diplomaten in ï igeland en Australië dezelfde rechten worden toegekend Exportbeperking Bog meer verscherpt Hc t Japansche kabinet heeft met het oog op de bevriezingsmaatregekn van Amerika en Engeland t esIoten de reeds l estaande exportbeperking te verscherpen en de instanties voor de uitvoercontrole te machtigen de goe deren die niet meer geëxporteerd mogen worden op te koopen Ter vergoeding van de aldus ontstane veruezen wordt S millioen yen ter beschikking gesteld VERSTERKING DER POLmE ÖP DE FHILIPPUNEN Naar Associated Press uit Manilla meldt heeft het bureau voor de civiele verdediging op de Philippijnen besloten alle petroleumtanks en benzineopslagplaatsen te laten bewaken om sabotagepogmgen te verijdelen Voorts meldt het agentschap dat de politie der Philippünen met 2000 man versterkt is AMERIKAANSCn SCHIP OP DEN JANGTSE AANGEHOUDEN De woordvoerder der Japansche marine heeft medegedeeld dat de marine op de Jangtse een Amerikaansch tankschip heeft aangehouden en gedwongen naar Sjanghai op te ¥ aren voor een onderzoek naar de lading Hét schip was verder de rivier opgevaren dan in de douaneverklaring stond aangegeven Het onderzoek moet aan den dag brengen waarom de opgegeven reisroute niet gevolgd is Duitsch Mexicaansche notawisseling ZWARTE LUSTEN BENA0EELEN DUITSCHEN HANDEL IN MEXICO Tusschen den Mexicaanschen minister van Buitenlandsche Zaken en den Duitschen gezant in Mexico heeft een notawisseling plaats gevonden ten aanzien van de kwestie der zwarte lusten Over de nota van den Mexicaanschen minister aan den Duitschen gezant meldt de lïienst aus Deutsch1 a n d dat men in de Wilhelmstrasse den toon van de nota niet in overeenstemming met het internationale gebruik acht cn verklaart dat ook de inhoud van de nota de aangelegenheid in kwestie geen recht doet wedervaren De Duitsche gezant heeft zijn standpunt ten aanzien van de zwarte lijsten zakelijk uiteengezet met een beroep op het Mexicaansche recht en het volkenrecht en de aandacht gevestigd op de ernstige schade die de Duitsche handel in Mexico door de zwarte lijsten moet lijden Hij heeft in zijn nota de Mexicaansche regeering ook voorstellen gedaan om benadeeling van den Duitschen handel te voorkomen Indien men den vertegenwoordiger der Duitsche regeering het recht betwist zijn standpunt in deze aangelegenheid te bepalen dan is dit aldus zegt men in de Wilhelmstrasse onjuist want het is het natuurlijke recht en zelfs de plicht van gezanten dat zij op de bres staan voor de handelsbelangen van hun landen De nota van den Mexicaanschen minister heeft aldus vervolgt de D i e n s t aus Deutschland te meer verwondering gewekt omdat de Mexicaansche regeering vroeger meermalen iedere inmenging van vreemde mogend heden in de structuur van het Mexicaansche economische stelsel heeft afgewezen Men begrijpt niet waarom men zich in Mexico opwindt over den stap van den Duitschen gezant die in overeenstemming met het internationale gebruik is Men acht het opvallend dat Sumner Welles in wien men den ontwerper der geheele actie meent te herkennen zich op dezelfde wijze uitlaat als de officieele Mexicaansche kringen Welles aanval op Frankrijk SCHERPE FRANSCHE COMMENTAREN De aanval dien de Amerikaansche onderstaatssecretaris Sumner Welles op Frankrijk heeft gedaan naar aanleiding van de Japansch Fransche overeenkomst tot gemeenschappelijke verdediging van Indo China wordt door de Parijiche pers eenstemmig afgewezen De bladen zien in de verklaringen van Welles een manoeuvre die ten doel heeft de aandacht van de eigen voornemens af te leiden De Matin schrijft dat Frankrijks houding tegenover derde mogendheden den Vereenigden Staten in het geheel niet aangaat Frankrijk bekommert zich ook niet om de politiek der Vereenigde Staten bijv tegenover Mexico of China De Oeuvre noemt de verklaringen van Welles leugens De Vereenigde Staten willen niet dat Frankrijk zijn koloniale rijk met alle middelen verdedigt Volgens de Paris S o i r is de manoeuvre van Welles duidelijk Engeland wenscht nieuwe ongevaarl ke rooftochten te ondernemen en Welles kondigt aan dat de Vereenigde Staten daaraan willen deelnemen Het Fransche koloniale ryk wordt liedreigd maar uitsluitend door de Angelsaksische mogendheden en tegen die mogendheden moet het verdedigd werden Slechts op deze wijze zal de wapenstilstand met Duitschland gerespecteerd worden TODT INSPECTEUR GENERAAL VOOR WATER EN ENERGIE De Führer en rijkskanselier heeft een inspecteurgeneraal benoemd voor water en energie In het decreet van den Führer wordt gezegd Met het oog op de bijzondere eischen van den oorlog ea de noodzakelijkheid van eenheid in het ontwerpen van plannen m het Groot Duitsche gebied wijs ik voor leiding en reorganisatie van de energieuitbreiding en het wateren energiebedrijf een inspecteur generaal aan voor water en energie In zijn ressort heeft hij de bevoegdheden en de positie van rijksminister en Pruisisch minister Tot inspecteurgeneraal voor water en energie benoem ik den inspecteur generaal voor het Duitsche wegenstelsel rijksminister dr Todt JAPAN GAAT JODEN DIT SJANGHAI UITWUZEN De woordvoerder van de Japansche marine Heeft aangekondigd dat de Japansche autoriteiten overwegen verscheidene ongewenschte Joodsche immigranten binnenkort uit Sjanghai te wijzen daar het optreden van dezen lieden wier aantal in den verdedigingssector Sjanghai 20 000 bedraagt tot toestanden heeft geleid die van Japansche züde niet langer kunnen worden geduid De woordvoerder wees vervolgens op het groote aantal misdaden door Joden gepleegd en gaf te verstaan dat de Joodsche propaganda wSar door de asvriendschap wordt geschonden de Joodsche immigranten alleen reeds ongewenscht maakt DE VERLENGING VAN DEN MILITAIREN DIENST IN AMERIKA De Amerikaansche Senaat heeft Dinsdag met 50 tegen 27 stemmen het voorstel van den republikein Taft afgewezen dat beoogde den militairen diensttijd met slechts 8 maanden te verlengen De Amerikaansche regeering eischt xooals bekend is een onbeperkte verlenging van den diensttijd Amerika en de Azoren STEFANI OEFENT CRTTIEK OP AMERIKAANSCHE POLITIEK Naar aanleiding van de Amerikaansche berichten over een plan van Washington om Brazilië het protectoraat over de Azuren toe tf vertrouwen merkt Stefani op dat de Vereenigde Staten voornemens zijn het tot stand komen of handhaven van hartelijke betrekkingen tusschen ZuidAmeri kaansche en Europeesche staten op alle mogelyke wijze te verhinderen Door een dergelijk protectoraat zouden de zeer hartelyke betrekkingen tusschen Brazilië en Portugal die nog versterkt zijn door het bezoek van een Portugcesche vriendschapsmissie aan Rio de Janeiro ernstig benadee d worden Het is voor ieder opmerkzaam toeschouwer duidelijk dat het Witte Huis gunstiger voorwaarden wil scheppen voor aanspraken op de hegemonie over het Zuidelijke deel van het westelijk halfrond aldus vervolgt Stefani Daartoe schept het welbewust misveritanden tustchen ZuidAmeri kaansche stalen en andere landen Het Witte Huis wil de LatijnschAmeri kaansche staten op sleeptouw nemen en hen mede verantwoordelijk maken voor zijn eigen dwaze politiek WEYGAND RECHTSTREEKS ONDER ADMIRAAL DARLAN De algemeene gedelegeerde van de Fransche ifegeenng in Afrika generaal Weygand is krachtens een in het staatsblad van gisteren gepubliceerd decreet rechtstreeks onder den plaatsvervangenden ministerpresident admiraal Darlan geplaatst In alle kwesties die principieele beslissingen en de algemeene politiek betreffen verstrekt de plaatsvervangende ministerpr sident aan den algemeenen gedelegeerde rechtstreeks de aanwijzingen van de regeering OORLOGSSCHADE AAN DUITSCHE KERKEN WORDT VERGOED Naar thans aan de Duitsche katholieke bisschoppen is meegedeeld hebben de betrokken Duitsche instanties zich bereid verklaard alle schade als gevolg van Engelsche luchtaanvallen ontstaan aan kerken en kerkelijke gebouwen volledig te vergoeden Tot dusver hebben ook de meeste gemeenten subsidies verstrekt voor het herstel van deze schade De schade die alleen al artistiek waardevolle kerkramen en voorwerpen van den eeredienst hebben geleden wordt volgens een overigens nog oppervlakkige raming gesteld op omstreeks 200 000 mark De taxatie van de schade aan gebouwen is nog niet voltooid ONGEREGELDHEDEN IN QUITO Volgens berichten uit Qtito in Equador is het daar Maandag naar aanleiding bij de opening van het Congres tot ernstige verstoringen van de orde gekomen Er werden groote straatbetoogingen gehouden tegen de regeering en het leger Cavalerie en bereden politie moesten met traangas optreden tegen de betoogers die zich met steenen verweerden Het paleis van den president werd door troepen afgezet Kol Urrutia de opperbevelhebber van het Equadoriaansche leger is afgetreden SPLITSING IN ENGELSCHE COMMUNISTISCHE PARTIJ Volgens berichten van den Britschen berichtendienst is het tot een splitsing m de Engelsche communistische partij gekomen Harry Politt en de afgevaardigde Gallacher zouden dagelijks aanhangers verliezen De radicale groepen der arbeiders vooral in de havens weigeren afstand te doen van haar oude stakin sleuzen en van haar eischen jn verband met den oorlog in het Oosten aldus het D N B AMERIKAANSCHE MILITAIRE MISSIE NAAR LONDEN Te Lissabon is op doorreis naar Londen een Amerikaansche militaire missie onder leiding van brigadegeneraal Petterson aangekomen Petterson wordt vergezeld van twee kolonels en twee majoors OOK HET GARNIZOEN VAN MADEIRA VERSTERKT De Portugeesche regeering heeft besloten thans ook het garnizoen van het eiland Madeira aanzienlek te versterken Maandag zouden aan boord van het s s Lima troepentransporten naar Funchal vertrekken THAILAND ERKENT MANTSJOEKWO liet Thailandsche ministerie van Buitenlandsche Zaken heeft officieel medegedeeld dat Thailand Mantsjoekwoheeft erkend Korte berichten Te Bansart b J Charleroi is door onbekende oorzaalc in een bioscoop brand uitsebroken De bezoekers bemerkten plotseling met schrik dat uit de cabine viammen sloegen Ho weI er een ematige paniek uitbrak kon de laal ontruimd worden zonder dat er menschen gewond werden Het vuur echter breidde zich echter zoo snel uit dat liet ffeheele theater verwoest werd De operateur kon niet meer gered worden hij kwam om het leven De achade is zeer aanzienlijk Door het Instorten van het dak van ee der gebouwen van het abattoir te PekingcUn 16 kooplieden om het leven gekomen entalrijke meer of minder ernstig gewond Tot permanenten zetel van de Itallaansch Kroatlsche commiasie die tot taakheeft de definitieve grens tusschen Italië enKroatië af te bakenen ia Flume aangewezen De Italiaansche eden der commlsMe zün uitAgram reeds naar Fiume vertrokken Met ir ging van gisteren is de verduistering in We£t Hon artJe opgeheven terwijlzij tn liet midden van het land van krachtblijft tusschen half een s nachts en denochtend Deze beschlkkmg is een gevolg vanhet feit dat de Sovjetluchtmacht na de zeerzware verliezen de ziJ als gevolg van di Duitsche aanvallen heeft ondergaan nietmeer in staat is aanvallen en acties van beteeltenis e ondernemen Het is een nationale plicht Wees OMinig met gas en licht DUrrSCBE ONTHULLINGEN OVER ROOSEVELT De middagbladen lievatten onthullingen ova bet optreden van Soose velt in 1923 toen de tegenwoivdige president der Vereenigde Staten aan het hoofd van een onderneming stond die winst maakte uit den val van de Duitsche mark De B er liner Lokalanzeiger schrijft Naar het voorbeeld der Rothschilds wilde Roosevelt Duitschland in het belang van zijn eigep portemonn ie zoo veel mogelijk uitplunderen zich invloed op Duitsch t ezit verzekeren en groot te voorschijn komen uit het ongeluk van Duitschland Dat is de man die thans aan het hoofd van het Amerikaansche volk staat en zijn ambt misbruikt voor een politiek waarvan de methoden gegroeid zijn pp den bodem van dat optreden in vroegere jaren De Berliner Börsenzeitung merkt op Wij zijn in staat de karakterschets van den president der Vereenigde Staten in die jaren te vermeerderen met een zeer waardevoUen trek De onthullingen van thans toonen de wereld waarin de familie Roosevelt en haar aanhang zou willen leven en heerschen Het is de wereld die lijnrecht staat tegenover de Duitsche opvatting van rechtvaardigheid arbeid en vlijt en het is geen wonder dat de heer en mevrouw Roosevelt van deze wereld niets wenschen te weten De Deutsche Allgemeinc Z e i t u n g verklaart Men begrijpt thans waarom deze man zoo sterk geïnteresseerd is bij het veroorzaken van een wereldchaos Zijn levenswijze kan zich slechts ten volle ontplooien in een wereld van zwendel en financieele misdrijven Welke mogelijkheden zouden zich niet opdoen voor Roosevelt zijn vrouw en zijn zoons als de wereldcrisis werkelijk den omvang zou aannemen die Roosevelt tracht te veroorzaken De familie Roosevelt zou dan aan de ellende der volkeren nog heel andere sommen kunnen verdienen dan in 1922 AMERIKAANSCHE SENATOREN OVER HET VERDRAG VAN VERSAILLES Tijdens het Senaatsdebat van gisteren heeft de republikemsche senator Nye verklaard dat verscheidene Britsche staatslieden zelf hebben toegegeven dat de huidige oorlog in Europa het resultaat is van de Britsche politiek na den wereldoorlog en van het Verdrag van Versailles Daarop antwoordde de democratische senator Lee dat het verdrag van Versailles te fatsoenlijk was geweest De Amerikanen hebben een fout gemaakt toen zij niet geheel Duitschland bezetten Na dezen oorlog moet Duitschland worden verdeeld aldus verklaarde Lee volgens het D N B KERK EN SCHOOL ALO SYN DER NED HERV KERK 18e litUng Namens cte commissie ad hoc las prof Haitjema de etndredacUe voor van de voorloopig aangenomen v Urging van het nieuw in te voegen art 65 Alg Regl Ze werd vast gesteld Namtns de commissie voor de stukken ter behandeling rapporteerde de heer De Roun Swaan over een schrijven van het class bestuur van Nljniegen aan het prov kerkbestuur van Gelderland over een vergis mg bij de vastst Ung van het quotum der gemeente Huisicn De commissie oordeelde dat er geen aanleiding was om een vergissing vast te stellen en concludeerde dus Btw ijzend te beschikken Aldus bes oten Hetzelfde geschiedde met eenzelfde bezwaar van den kerkeraad van Llppenliulzen Namens deieUde commissie bracht ds Biommaert rapport uil over een schrijven waann van een comité vertegenwoordigende de kerkvoogden van de gemeenten Rotter damZuid Fetjenoord Charlois XJsselmonde Vreewvik van de Synode een belangr ke som gevraagd werd tot ondersteuning van de gemeenten De commissie getroflen door de grooten nood dezer gemeenten stelde voor dat het moderamen der synode zich in verbinding zou stellen met den quaestor generaal en uit de noodcollecte steun Z0U verleencn De vergaderit ging hiermee accoord Namens dezeUde commissie rapporteerde ds v d Kleboom over een verzoek van den kerkeraad van de Evang Kerk van Gent om weder Hn een subsidie te mogen ontvangen tot schulddetglng der pastorie De conclusie luidde gunstig De vergadering besloot uit de noodcollecte 1 100 beschikbaar te stellen Dezelfde rapporteerde over een verzoek van kerkvoogden van Siegerswoude om een toelage uit het fonds noodlijdende kerken en personen te mogen ontvangen Geantwoord zou worden dat ze nK eatea handelen volgens de artikelen 22 24 regl CK g ioemd fonds Prof Sevenster gal mondeling toelichting op het concept leidraad voor J kerkeraden it ezonden door de commissie gemeente opbouw Hij aprak zün groote waardeering uit voor genoemd concept maar oordeelde dat t niet in dezen vorm aan de kerkeraden kon worden gezonden Na breede be reking werd besloten dat het concept gedrukt zou worden en aan de leden der synode en van kerkelijk over eg zou worden toegezotïden Op de komende vergadering van kerkelijk overleg zou bet n bespreking worden gebracht die het resultaat hiervan al dan niet in een rapport neergelegd zou overbrengen rwiar de verdaagde vergadering der synode Namens de commissie ad hoc bracht proi Aaldcrsi rapport uit over een ïtjst vragen Ingezonden door de commissie Inzake het godsdienstonderwijs op de openbare school dienend voor een te houden enquête bU de kerkeraden De cwnmlssle telde voor de enquête te doen uitgaan Aldus besLoteiïT Namens dezeUde commiBSi§ J nreM ds v d Kleboom rapport ult over een vraag van da Hugen te Den JBoseh of bij het niet doorgaan der ttenjaarlUksche sUmmlng toch c ligger der dlaeonlefoederen moest opgezonden worden naar t class bestuur De conclusie luidde bevestlgind De ynode ging accoord Dezelfde rapporteerde over de vraag van een kerkeraad om vrljgvste d te mogen worden van het houden van de tienlaarltjk sche stemming De commasle oordeelde d beswaren niet van zoodanlgcm aard om hieraan te voldoen Wtl dit geschieden dan moeten de bezwaren van leer bijzonderen aard zijn De synode vereenigde zich niet met dit advlef KUNST EN LEHEREN aERDBNUNO DVOBAH OCBOOBTtDAO BI de herdenking vin dm honderdxen verlaardag van Ovoraka geboortedag op I September a luUen verscheidene muzlekInitelltngen In oiw land ilch niet onbetuigd laten De Hugwhe toonkun t fdeelln geen een ellvoering van Dvorak Stabal Mater Te lieoin onder leiding van mr Johai nei den Hartog l ater In bet aclioen geeft deze afdeellng uitvoerlnfen van Bach i Matthaetu Paarion en van BerUoz Xji dam nation d Fauat SPORT ATHLETIEK NIEUW WEBKtDBECORD 4 X ISM MET8B Door ploec van Stockholmsche biandweer In Göteborg werd het laatste g deelte van de Zweedsche athleiieitJ kampioenschappen gehouden By d ïj gelegenheid werd een nieuw wereldi record op de 4 x 1500 meter ge es g jif door de ploeg van de sportvereenigmg van de gemeentelyke brandweer tjl Stockholm die de 4 X 1500 meter li n in den nieuwen wereldrecordtiid van 15 mii 42 sec Deze snelle brandweerlieden verw 1 beterden het oude wereldrecord v a de Finsche nationale ploeg op 17 SepJ tember 1937 eveneens te Göteborg geJ vestigd in 15 min 54 8 sec met mai liefst 12 8 sec WIELRENNEN AANVAL rp HET WERELDUURRECORD Op de Vigoretlibaan te Milaan znV len verschillende renners in den loouf van deze maand wedeiora probeereiji het werelduurreeord te verbetcrenJ dat op naam staat van den FranschS man Archambaüd met 45 840 kiaJ Reeds hebben zich hiervoor aangë meld de winner van de ronde vatj Italië Fausto Coppi en de FranschV man Aimar FALCK HANJiEN WEDEROM DEENSCH rPRINTKAMPIOEN De Deensche kampioensprinter WilJly Falck Hansen behaalde op de Or drupbaan te Kopenhagen voor de der tiende maal in successie het nationals kampioenschap op den sprint Zijagrootste concurrent was reeds in den halven eindstrijd uitgeschakeld Twee Je werd H Chr Nieben en 3 Arne W Petersen 1 DEBONNENLIjSTJ 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 294 brood 4 rants brood of gebak 29 brood 1 rantsoen brood of gebak 29 vleesch Mi rantsoen vleesch of vleeschwaren j 29 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch ov vleeschwaren 29 kaas 100 gram kaas 29 eieren 1 stuks eieren 29 Melk I 1 liter melk 29 reserve 3 kg aardappelen J AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 105 algemeen 250 gram suiker M M JULI T M 10 AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koffiesurrogaal 14 JULI T M 10 AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam 10 oleem rantsoen bloem brood ot gebak 102 algemeen 250 gram rijst A rijst 250 gram iijti A havermout 250 gram havermout ol gort 16 JULI T M 10 AUGUSTUS algemeen 2S0 gram havermout olgort algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli algemeen 100 gram maizena 17 JULI T M 3 AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 25 vet 250 gram boter met reductiti 3 AUGUSTUS T M 20 AUGUSTUS 26 27 boter 250 gram boter 26 27 vet 250 gram boter met reductiti 1 AUGUSTUS T M 31 AUGUSTUS 12 katen IVi kg kattenbrood 12 honden groep I II 10 kg groep lU 8 kg groep fV S kg groep V 4 k f groep Vl 3 kg hondenbrood OPGEPAST N B de bonnen 26 27 en 28 vo 4 I lAS blijven geldig t m 9 Augustul 1941 WAT IS ttN RANTSOEN BROOD 100 gram brood umi GEBAK 75 gram beschuit wi blscuil koekjea Af 140 ram ipMulaaa koek 300 gram cake A MO gram gevuld f korstgebak bt SOO gram gevuld groot ki gebak ö 600 gram taart gebakjes BLOEM 70 gram tarwebloem meel roll bloem meel zeltrijzend bakmeel RIJST 250 gram rtjst rtjitemeel Wort gries gruttemeel gemengd meel HAVERMOUT J50 gram htveninout IW ken b oem aardappelvlokken GORT 250 gram gort gortemeel grutten VERMICELU 100 gram vermlcelU macari pagbetU a MAIZENA too gram malunaMfoTaarul pel meel M 100 gram Mi ti M verwerkt ot Wi ïïÊi isoongjl snw l kookt vleeich éf 7 gram gerookte soorten 6f 100 gram gekookte worsti M 125 gram leverartlkelan 4ongen ninbrood óf IH fiim bloedworst AH 500 gram am sirooB bontns an2 Andere distributieartikelen KOLEN KookdoelelBden letter M B Bon No 14 K F 31 Augustus Verwarming 01 Oï 03 haarden kachels J 01 t m 04 haarden kachels K 01 t m 11 centraleJ warming één eenheid vaste br i ttoffen 05 06 07 h n efl J Iwchelg J 05 t m 00 haardeO 1 kachels K een eenheid turf Geldig t m 31 Decemt ct PETROLEUM Per Uj t m 10 Au voor k uk SCHEERZEEP K textiel t m 1 Aug I rtóH J EEP 106 t m 31 Augugtu 1 ranü Ze m gU 4W Gk een w het een tu D l heb gesti ande VtL