Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1941 AT O AAR AitllEER f het oeucucii ü dezer stede bemerkte men JrMend dat ongenoode gasten op OUITSCHE KUNSTENAARS IN ONS LAND De Duitsche kunstenaars die In verband met het door hen vervaardigde tentoongestelde werk in het Ruksmuseum in Nederland vertoeven zgn door den Rgksconunissaris Rijksminister Dr Seyss Inquart te zgnen huize ontvangen Ook HoUandscha schilden waren aanwezig De Rükscommissaris ontvangt zgn gasten Stapf Mol pi 1 9 an BE if 0 It ol it ot kctitk JP I vooa U tUI tten jctrol STADSHIEUWS Ze hadden beter op bed kunnen liggen STOEL VEREAADDE pmEERENDE JONGENS n h l betreden van een jeugdclub waren geweest Er was een ruit ken en een vulpen en een vul ïï ken en een vulpen ÏSS waren verdwenen aff bleek ook dat een atoel was Sfüatst die netjes voor de kapotte lond waardoor de conclusie voor V nd ïae dat jongena de vacanlie hidden gebruikt om in te fïlnOe veronderstelling bleek t want de politie kwam bü haar Hi rzoek tot de ontdekking dat een TSdie scholier met hulp van een oud vriendje de dader was SJ tweetal was er den vorigen avond nijats van op bed te liggen tusschen h lf tiefl en half elf op uit geweest Siden hebben bekend De vulpen is JlLrtcvonden het potlood bleek ver ZeJen te zijn en het tweetal wist in n verbouwereerdheid niet waar het 4 lcven was B LAURIER t Bekende figuur In de drogisterij van den heer Antoon Coops In het Sint Josef paviljoen is Maanibgavond na een ziekte van veertien dagen op 47 jarigen leeftyd overleden dj heer B Laurier de algemeen in Gouda en omgeving bekende winkeldief van de drogisterü van den heer Anion Coops De heer Laurier Is ongeveer dertig jiar bij den heer Coops in betrekking geweest en hij was als het ware met de zaak vergroeid Hij klom op van loopjongen tot winkelchef en steeds deed hij zijn werk met grooten lust en toewijding In zijn langdurigen werkzaamheid in den winkel heeft het publiek den trouwen bediende leeren kennen en waardeeren als een immer opgewekt vriendeiyk an behulpzaam mensch die de bezoekers altijd met de grootste voorkomendheid hielp Men zal ongetwijfeld een goede herinnerinlg aan hem bewaren Hetstoffeiyk overschot wordt Vrijdag om 11 uur op het R K Kerkhof ter raste gelegd VUFTIG ZAKKEN VAN WAGEN GEVALLEN Gistermiddag is op den Kleiweg van een met twee paarden bespannen wagen beladen met zakken veevoeder het wagenboord gebroken waardoor een vijftigtal zakken van het voertuig tuimelden en op straat terechtkwamen De voerman en eenige voorbijgangers hebben de zakken op het trottoir opgestapeld vanwaar ze later met een anderen wagen zijn weggehaald Uil iroeger tüden E GOCDSCHE COURANTMELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit Zoctermeer Dat de weersgesteldheid de korenoogst zeer bevordert wordt in onze omstreken gerekend van het grootste belang te zijn daar niet alleen het graan door de aanhoudende vochtigheid zeer begon te lijden maar levens ook van het groot aantal veldmuizen nadeel begon te krijgen 5 JAAR GELEDEN Het eindexamen van de hoogere burgerscholen in Zuid Holland is hier tw stede afgenomen Van de 73 canalaaten heeft zich een gedurende het mondeling examen teruggetrokken zes eandidaten werden afgewezen Geslaagd van de H B S te Gouda allé drie ndidaten A van Dantsig L C G Döuwes Dekker en W van Ingen Schouten K JAAR GELEDEN Op verschillende punten worden vanwege de Ned Centraal Spoorweg Mij verband met den aan te leggennlli Poorweg Gouda Monttoort Wicht reeds verschillende opnemingen ih f paar de gesteldheid der v schillende grondslagen J ai gemeld wordt zA ef etsi na f og met denjimkieg van dezen j y spoopsteg een aanvang wor WBMktr cJ n tijd zal de Ned Centrale Trv Mü zich uitiluitend bezig D m uitwerken van PUnnen beitekken enz om alle zoohet ï e heid ttf brengen d t na dm u w vrede het werk wt Ml kunnen worden begonnen C Aug 7 3 our Ned Gcref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen T Aag 7 3 nnr Vr Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 7 Ang 7 W nnr Leger des Heils Heiligingsdienst Ang 7 M oar Stadliuig Vergadering van den gemeenteraad Ang 8 nnr Gercf Kerk Populaire orgelbespeüng R M van Deth IS Aug 1 45 uur SUUen Vertrek bezoek Oudheidkundigen Kring Die Goude aan boerderijen te Bergambacht APOTHEKESSDDENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Rywieldieven niet met vacantie WEER TWEE KARRETJES VERDWENEN Velen mogen deze week met vaeantie zün de rywieldieven zijn aan het werk gebleven Wederom zijn twee karretjes verdwenen Vin een garagehouder alhier werd de fiets gestolen in de vier minuten dat het rijwiel des avonds onbeheerd voor een café aan den Langen Tiendewg stond Een inwoonster uit Stolwijk is voorts haar rijwiel kwyt geraakt op de Veerstal waar zy het voor een pand had geplaatst SPORT WATERPOLO COMPETITIE ZWEMKRING Voor de competitie van den Zweinkring Gouda zün gisteravond in de Stedelijke Zweminrichting gespeeld de wedstrijden G Z C III De Gouwe II 0 1 en G Z C IV De Gouwe in 1 1 PLAATSELIJK NIEUWS Bergambacht GEBRUIK VAN GEMEENTEHAVEN In de maand Juli hebben 97 schepen de gemeentehaven aangedaan Aan havengeld werd ontvangen ƒ 55B S9 Van de weegbrug op het haventerrein werd 37 malen gebruik gemaakt De weeggelden bedroegen f 8 95 GEMENGD ZWEMMEN INGEVOERD Dageiyks eenige wen Het bestuur van de stichting Het Bergambachtache Zwembad heeft besloten het gemengde zwemmen in te voeren Eiken middag en avond zal thans enkele uren gelegenheid tot familiebaden worden gegeven EERSTE VERBAAL WEGENS SLECHTE VERDUISTERING De gemeentepolitie heeft tegen een inwoner die gedurende de schemering een lamp aanstak zonder maatregelen te treffen dat het licht niet naar buiten straalde proces verbaal opgemaakt Dit is het eerste verbaal wegens overtreding der verduisterings voorschriften dat in deze gemeente ia opgemaakt BIJKSPOSTSPAARBANK In de afgeloopen maand is alhier de rijkspostspaarbank ingelegd 12Ï en terugbetaald f 3455 78 VEREENIGUNG B08K00PSCHE VEILING 6 Aug Rozen per bos Polyantharozen 40 85 et Paul Grampel 35 S et Jules Bouché 45 62 et Else Poulsen 24 45 et Better Tfanes 0 80 1 20 Gloria Mundi 42 52 et Prinses Juliana 28 40 et Doms Rijkers 76 et Orange Triumph 40 70 et Pechtold 49 80 et Hadley 48 70 et Butterfly 25 30 et Briarclil 23 45 et Duisburg 16 28 et Queen Mary 42 76 et Edith Ifclen 28 38 et Wendland 31 44 et Rosa Mundi 40 0 et Rosalandia 40 O et Augus tNoach 17 25 et Florex 4i 58 et Inqar Olsson 36 54 et gemengde Rozen 14 20 et Diversen per bos Lelies 1 20 1 80 Clematis Durandi 35 65 et idem Mevr Le Coultre 1 20 1 30 idem Prins Hendrik 0 90 1 20 Gouderak EXAMEN BOOFDAKT Te Utrecht is geslaagd voor het examen hoofdaktfe de heer C A Kamp alhier Moordrecht OP ANDER NET AANGESLOTEN Doordat thans de sluiswachterswoningen aan de Julianasluis die in deze gemeente aan rechtstreeks uit Gouda van electrischen stroom worden voorzien zal de electrische leiding van de gemeente Moordrecht worden verwijderd Daar hier bij vastrecht nog IVi et per K W U wordt betaald beteekent deze aansluiting uit Gouda voor de bewoners dier huizen een belangrijk voordeel UITSTEKEND HOOI GEWONNEN De hooibouw in den Zuidplaspolder is thans geheel afgeloopen De kwaliteit kan bijzonder goed worden genoemd Om in de wintermaanden voldoende voedsel voor het vee te hebben gaat men er thana nog toe over om gras van de weide in te kuilen BANK GEPLAATST Bü de Algemeöie Begraafplaats is een fraaie steenen bank geplaatst Oudewater ALWEER EEN MEEVALLER In de noodslachtplaats zijn weder een koe en een varken die door den keuringsdienst geschikt voor de consumptie waren verklaard onder toezicht in het klein verkocht VERKLARING BIJ VERHUIZING OVERLEGGEN De politie zal voortaan streng toezien op het verhuren van woonhuizen en wel of voldaan wordt aan het overleggen van een verklaring dat het te verhuren perceel vrij is van ongedierte Waddinxveen DIPLOMA ZWEMMEN De Waddinxveensche zwem en poloclub heeft wederom een examen afgenomen voor geoefend zwemmert Het diploma werd uitgereikt aan 23 meisjes en 15 jongens De eischen waren 100 M choolslag 50 M rugslag 50 M gekleed zwemmen alsmede springen van de één meter plank BURGEMEESTER KOMT ZICH HIER VESTIGEN Naar wij vernemen zal burgemeester Mumsen die momenteel nog in Woubnigge woont zich met zün gezin volgende week in deze gemeente vestigen Zoolang de oud burgemeester in vert and met de ziekte van mevrouw Troost nog de ambtswoning bewoont gaat d burgemeester in pension VORMING DISTRIBUTIEKRING Deze gemeente zal met de gemeente Boskoop en Reeuwijk één distributiekring vormen De gemeente Boskoop is aangewezen als centrale gemeente Zevenhuizen JACHTSEIZOEN GEOPEND Bij de eerste in het nieuwe jachtseizoen gehouden eendenjacht wei alhier 127 eenden geschoten irOLKING LOOP DEB Ingekomeii van der Ende mare chaussservan Vlaardinger Ambacht najr ÏJorpsstraat 95 H van der Mee arechaussee van s Gravenhage naar Dorpsstraat 95 K van den Bos zonder beroep van Hilversum naar Tweemanspolder 10 Maarten Kalisvaart loswerkman en gezin van Hillegersberg naar WoUefoppenweg 939 J C F Brunott marechaussee van s Gravenhage naar Dorpsstraat 95 N van Helden dienstbode van Nieuwerkerk a d IJssel naar Noordeinde 14 Vertrokken M van Gogh rijksambtenaar van Noord Dwarsweg 9 naar Zoetermeer J Nieuwland chauffeur en gezin van WoUefoppenweg 93 naar Hillegersberg D C Uijl marechaussee van Noordeinde 47 naar s Gravenhage C Foree buffetchef van Groeneweg 15 naar Bergen N H J Uilhol landbouwer en gezin van Breedeweg 6 naar Waddinxveen A E Nieuwland zonder beroep van Noordeinde 10 naar Moerkapelle KONIJN HET ACHTnEN JONGEN Eeii konijn van den heer J de Koning alhier bracht 18 jongen ter wereld BURGERLIJKE STAND Geboren Wouter m van K Metselaar en N van Eijl Willempje dr van H van der Hoek en G Pols UIT DE PERS Indië en zgn belang Het A1 g H b 1 d schrijft o m Met niet geringe belangstelling en ongetwijfeld even groote voldoening zal hier te lande zijn vernomen de uit lating van een Indisch blad nJ dat Ned Indië de hulp van het buitenland niet noodig heeft en voor het geval dat een noodtoestand mocht ontstaan best in staat is zijn eigen boontjes te doppen Het Bataviaasch Nieuws blad immers schreef dezer dagen in een hoofdartikel Het is kinderachtig te hopen op hulp van Amerika of GrootBrittannië Amerika heeft alleen belangstelling voor de openbare meening terwijl Groot Brittannië de handen vol heeft met het verdedigen van zichzelf Indië moet dus op zichzelf vertrouwen Vooral voor vele oud gasten die vele jaren hun beste krachten gegeven hebben aan de ontwikkeling van het land aan gene zijde van den evenaar zal dit bericht waaruit onomstootelijk blijkt dat men ginds nu eindelijk de toch wel wat al te doorzichtige politiek van Washington begint te doorzien een ware herademing beteekent Maar ongetwijfeld zal er hier te lande ook een categorie worden gevon den die bij het lezen van deze belangrijke uitlating cynisch de schouders heeft opgehaald onder het mompelen van dit eéne woord Grootspraak Welnu laat ons dan ian de hand van de nuchtere feiten eens zien in hoeverre die grootspraak is gewettigd en in hoeverre Indië inderdaad op zichzelf kan vertrouwen Vóór wij ons op het terrein der defensie begeven is het van niet te onderschatten belang te wijzen op een factor welke maar il te gemakkelyk door deh buitenstaander over het hoofd wordt gezien namelijk die der innerlijke veiligheid een veiligheid waarop de Nederlander onvoorwaardelijk kan bouwen dank zij zijn steeds in Indië gevoerde f vooruitziende politiek Deze politiek was primair steeds gericht op de behartiging der belangen van land en bevolking zelve zij geeft aan het leger de mogelijkheid zich geheel en al op een buitenlandschen vijand te concentreeren Roeringen en woelingen welke zich sinds het uitbreken van den oorlog alom in de Britsche koloniën demonstreercn en die op zichzelf reed een Mene Tekel uitspreken over de steeds door de Engelschen gevoerde hooghartige koloniale politiek zijn in Ned Indië zelfs al trachtte een buitenlandsche vijand ze uit te lokken practisch uitgesloten Men mag ons vooral in deze dagen wel eens duidelijk voor oogen stel wat het zeggen il voor Nederland dat over het geheele Ned Indische gebied dat toch een geographische uitgestrektheid heeft zoo groot als geheel Europa een Rijk dat thans bewoond wordt door ruim 65 millioen zielen die onderling ongeveer 50 talen spreken rust herscht en rust die des te opvallender is omdat zü heerscht in de meest kritieke periode onzer historie Stiller en grootscher hulde ten aanzien van het koloniale beheer der Nederlanders is ongetwijfeld niet denkbaar Het blad geeft dan een beschouwing over de Indische weermacht die lieden ten dage volkomen voor haar taak berekend mag worden geacht om te vervolgen De hulp van Roosevelt is wel het lillerlaatste dat Ned Indië in dit stadium der ontwikkeling van de internationale politiek mag aanvaarden Want mét die hulp zou het den wereldoorlog onverwijld op zijn gebied overbrengen met al de rampzalige gevolgen daaraan verbonden Onder het mom van hulp immers zou een volledige bezetting van Nf d Indië de eerste daad zijn Tot nu toe ging Roosevelt zich in zijn politiek nimmer aan idealisme te buiten En wie is in deze dagen zoo naïef te mogen verwachten dat Amerika als dank voor die hulp geen belooning zou eischen een belooning die ons wel eens meer zou kunnen kosten dan ons lief ware In dit licht bezien vertegenwoordigt de uitlating van het Bataviaasch Nieuwsblad een een uitermate verheugend geluid Maar zal deze meening die voor Indië inderdaad een nieuw gezichtspunt t eteekent nog te elfder ure kunnen doordringen tot de kringen van hen in wier handen momenteel het wel en wee van Ned Indië en in direct verband daarmede dat van Nederland ligt Wij hopen het Want zoo óóit dan geldt hier voor Ned Indië Heer spaar mij voor mijn vrienden Met miin vijanden zal ik zelf wel afrekenen Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat het Indische gouvernement op het oogenblik met politiek vuur speelt Het neemt geen strikt neutrale en zelfstandige houding aan integendeel het richt zich in stijgende mate éénzijdig op de Angelsaksische landen niet alleen maar neemt als willig werktuig maatregelen welke van die zijde in hun eigen belang irden verlangd Het blokkeert de Japansche saldi staakt de olieleveringen aan dat land en beknot het handelsverkeer Dit alles is een hoogst onverantwoordelijke houding voor het meest geëxponeerde land in den grooten stormhoek van het Oosten Het gouvernement kan immers slechts één taak hebben het gewest met èlle middelen buiten schot te houden niet om pion te zijn van de groote machten die daar met het oog op hiin belangen een grotesk pokerspel spelen waarvan de afloop nog niet is ti zien MAR CHTEII AASMABKT WOERDEN uff Aanvoer 312 stapels kaa PrUs 1 ort 61 0 62 50 Se soort 56 00 60 00 Handel rlug KTiEmcii RECHTSZAKEI ÜTRECHTSCHB RKCHTBAJTK KINDERRUZIE LEIDDE TOX STEEKPARTU Voor de meervoudige kamer van de Utrechtsche rechtbank stond gisteren terecht de 46 jarige brieventwsteller G V E uit Veenendaal terzake van mishandeling van G v d H Wat verdachte op den avond van den Hen Juli van dit jaar heeft misdreven was van een man over wien zulk een gunstig reclasseeringsrapport was opgemaakt moeilijk te verwachten Want al had hij dan ign heele leven rustig geleefd en al was hij dan ook nooit met de justitie m aanraking geweest dat allei nam niet weg dat hij op dien kwaden avond toch maar een van zün buren met een mes eenige fiksche steken had toegebracht welke zoo ernstig aankwamen dat het slachtoffer acht weken in een z eken iuis moest worden opgenomen om te genezen van zün ver wondingen Het voorval was zooaU dat zoo vaak gebeurd bü bunenruzies begonnen door de kinderen Deze waren op straat voor het huis van verdachte aan het spelen of beter gezegd het elkaar aan het stoeien Een der kinderen van verdachte liep met kartonnen doozen en telkens weer probeerden andere kinderen deze doozen uit de handen van verdachte s kind te slaan Hierdoor ontstond getwist en deze kinderruzie liep zoo hoog dat op een gegeven monnent een der kinderen een klomp gooide naar het hoofd van het kind van verdachte Dat liep op zün beurt naar zün vader die juist in zün tuin bezig was gras te snijden en daarvoor een knipmes in zün handen had Vader wond zich over de overigens wemig beduidende ruzie zoo erg op dat hü met het mes in zün handen naar buiten snelde en daar den dader het zoontje van buurvrouw L een fiksche aframmeling gaf Maar buurvrouw L die vanuit haar huis deze bestraffing aanschouwde riep haar zwager G v d H en tezamen vlogen ZIJ op verdachte aan v d H gewapend met een flesschenopener waarmede hit eon beweging maakte alsof hü met een n ef op verdachte toeliep Verdachte nog steeds niet bekoeld van zgn drift keerde zich nu tegen v d H en stak hem in toom met het mes dat hü nog steeds bg zich droeg waardoor v d H ernstig gewond naar het ziek nhuis moest worden overgebracht Uitvoerig heeft de rechtbank zie met deze zaak bezig gehouden en nitir mate er meer getuigen waren genoord kwam wel vast te staan dat Verdachte zeker niet met voorbedachte rade het tuinmes bg zich had gestoken en dat hg alleen gehandekT had uit angst anders door v jk H gestoken te worden De officjei an Justitie achtte het ten laste gei ée wettig en overtuigend bei eien doch vond geen termen aanzig om hier noodweer aan te nemen Een geldboete zou volgens spr ook niet een straf zijn welke de ernst van het gepleegde feit voldoende zou weergeven In verband met de zeer gunstige antecedenten van verdachte vroeg de officier een maand gevangenisstraf De verdediger mr Nolte van meéning dat in deze zaak de voorgeschiedenis n L een kwestie over de afwatering van de bunsn wonend op een zandweg de eigenigke oorzaak was van de heele historie en dat deze steek partg met haar ernstige gevolgen daarvan o m een uitvloeisel was pleitte voor ontslag van rechtsvervolging De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen AMSTERDAMSCHE RECHTBANK AMBTENAAR VAN M S VERDUISTERDE fMM Vandaag heeft de vacantiekamer van de rechtbank te Amsterdam een ambtenaar van Maatschappelüken Steun te Hilversum wegens verduistering veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf overeenkomstig den eisch De ambtenaar die belast was met de uitbetaling van steungelden had kans gezien door het vervalschen van handteekeningen tusschen Augustus 1940 en Juni 1941 een bedrag van f 5300 te verduisteren Het geld had hg in Amsterdam opgemaakt KOLONIËN VOORZORGSMAA TREGELEN TE BATAVIA De geheele bevolking van Batayia zal ingeënt worden tegen typhus cholera en dysenterie Deze maatregel is bedoeld als voorzorg tegen eventueel epidemieën Dodem bebben gericbt wanneer voe en sUverkat btm winter lof If pWOTfV ÏL e brandji jen e len fctso FEUILLETON Nadruk verboden ZILVER AAN DE SANDAWAKU l DOOR J M VELTKR I 1 lllSli l Hlks ia da wij Steile helling r n n of Patanga hoort het it r stemmen Hjj bukt blik4 1 Hetgeen hü hoort is het giW jlf mde onbekende khm chtei J yin a lich menroMei TCrstaat Zr oj eeuwen en zün blqld aar t op lederen p I t n am verder En nu i en om deze ten oepl lilt opgewonden o Wa onafge Dichtby de tenten itaan paarden Palimga telt tien twaalf paarden Hm ksiBt d tt Stt de ikgta liet b4i slechta vüf miDBchen Hü hurkt neer zoo dat men hem van uit bet dal nitt kan zies en kükt aandachtig naar hetgeen beneden gebeurt Zoo zit PkliBigB de Udechesische jager twee uiar in roerlooze houding En dan weet MJ voldoende Beneden heoifc een ov val plaats gehad Een proiayaehlennic een taiga biffidtet heeft vm ChinMes dia deel uitmaakte van het troepje mannen benedan neergeschoten Het schgnt nog maar kort geleden gebeurd te zgn De lang taartige Chinees ligt op den grond en roert zteb niet De andere manma blanken Itaan in radelooze houding om het iük PriHhga kndpt terug Wat heeft hü hier i pc langflf te zoekenT Aa jagen tiehoeii hg in deze streek niet meer te dwken Het oftgeschrikte wild heeft li jMeds laaf angstig in zün achuil Toor lUunga bUjtt nog slechta Mn mogeQiklMid hjj tal naar het Noorden trekken naar de bronnen die de Iman voeden Laat in den herfrt kleed hebben aangetrokken en de moeite van de jacht weer loonend wordt fcoBat 14 toiic Dan xal Mi ook weten wat de vreemdelingen juist nu aan de Sanda ku hadden te zoeken Palunga staat op en rekt zich uit Daar deint in onafzienbare verten het berglandschap Sichota Alin een tot steen verstarde woestenQ met onbetreden oerwouden stroomen bargen ro n en ravünen Staande op den bergtop krügt men den Indruk alaof de aarde bedekt is met een groen taPÜt Doch Palunga weet dat het een moor nde vganO is met ondoordringbaar kreupelhout poelen bronnen rotskloven ceders eiken linden berken en ahomboomen Ja Paltmga kent da taica Nog oikele oogenblildRen dwalen zün blikken ovm het in de nn ontwakende laiutoefaap Dan went hiQ zich om in de richting waar de bronnen van de Iman liggen Daar ar tf bV gaan daar zal hQ gedurende da komende zomermaanden jagen en visschen Vaarwel Sandawakul Vaarwel dal der Fluisterende BronI Tot ziens I Met vaste schreden daalt hü de berghelling af en ia weldra in den groenen schemer van het oerwoud ondergedoken HOOFDSTUK 1 De nacht heeft zijn vleugels over de Sjan Che Szy het dal der Fluisterende Bron verspreid Voor de groote tent brandt een houtTuur welles gele schijn danst en huppelt als een uitgelaten meisje door de taiga gaat een ruischen At en toe brengt een windstoot de kruinen der oerwoudreuzen in zwiepende beweging Het kampvuur wordt gevoed met berkenhout de blokken knapperen en springen en Imallen ono unidelijki Af en toe klinkt de hoonende roep van den spotvogeL Doch dat Is niet het eenige geluid Want het is allof een ononderbroken sluipen en kruipen en kraken door de stilte van het ofrwoud trekt Dan wordt alles weer sÉL chts het vuur VOjtt bOLppetta tn het donker MC MtlJtN mm de groote ent fluistert iemand Hallo Roeski aan den gang t Is één uuri Wassil Michailowitsch qirtagt in de hoogte Uit zijn slaap dronken oogen staart hH naar het kampvuur dat op nauwelijks tien pas afstand vroollik brandt Dicht daarblij ligt het lijk van den Chinees wien door den kogel van den onbekenden moordenaar enkele uren geleden voor goed het zwijgen werd opgelegd Als dit besef tot den Rus doördringti is liij eensklaps klaar wakker Hij springt op HaalvtschwilUe tijn de anderenal terug Haaivischwillle knort en geeft geen antwoord Een poosje later krabbelt ook hij overeind Uit de zwarte duisternis van het woud klinkt het geroep der kameraden Weldra verschijnen twee gestalten in dtsa rossen gloed vaa bet kampvuur En doctor Nietsl Nou ds gaan we maart Wa l Michailowitsch Tschikoft ei HaaMaehwiRie verdwijnao Nog enkele oogoibllkkeB hoort men bm voetirtappea ea dan wortt nog slechts vertrokeo dOoc het r cben van de taiga De Vegas zullen we nog asa pijp rookeit Biet genoe n doctor Ik kaa todi niet slapenl De beide mannm aeflwa plaats op eea gevaUm boocutam Zwijgend stopp i ze hun pijpen Een bicUet ontt randt en werpt een zwakken scliijn op het gelaat der beide man nea op het mode norscbe gelaat van den kleinen mnjaard en op het btee de goedmoedige gezicht van dr Sill ry den botanist De vlam van den hicifer is gedooCdi de pijpen brandsL blijft Wordt crvol0dj Dr Sillery die den Spanjaard opzettelijk heeft opgehouden om met hem over de gebeurtenissen der laatste uren te spreken zoekt naar woorden doch kan ze niet vinden Volgsns hrïa is het een dwaashekl jDe Vegaz óm te fstooren dat allo Isdaa VWB de expeditie in zorg en angst zQb adat de gids Iï LfLS i Michora een beetje annirtg 1 n nog lang niet bevreesd 1 kiSn aaa zijn pijp suigea