Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

E BLAD WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1941 n K 95 Kh m lOU T 93S 94 ni 96H 100 MS 4 EFFECTENBEURS AMSTERDAM fi Bodemproductieplan 1942 Noteeringen van 5 Aug OBLISATUi iÜBIMl Teelt van sommige gewassen is aan beperkingen onderhevig van andere gewassen geheel verboden INO f IM MM la f M t IMO M MO ItM kU f 100 4 40 e ƒ MW 4 IMt kil r MM 4 1841 blf 100 4 IWl bU 3Ö0 4 IRM IM I 1M SOO 3 i 7 I loa Mn joc I n f 100 i ovj ISM M a Si t ISM Ol f 100 3l tsSs 01 f 500 3 MT 0 1 r urn s SOK Kn O l goo S 92 lt AO I 100 i 91 VüM AO I MO S2 Pr v Otm iMiiliiKB Adam im 31 1 84H ou Ollo 11 1837 3 84 Ap W ie 37 31 96 Arnliem IBZS 3 S4u Devent r ItM e 86 Oordr 1 11 3 Slu tlndh 1033 il MH D o 3e Ig 37 SV 964 Geld SV 9£K 3o8 Jlelg 38 3 VI O olO J 3 tg 38 3 M Orhuge 1C3I Olta U3 SV I Dit tC37 I II Ml Dito 31 i 90X Ironing 1938 SV 93n Dtlo ai 1 J 3 92n Haailem ICSO 8 88U Dito 3S 31 1 83H Uttra 1M7 3Vi 9IH ab U37 IV 81 nilvtra UM 3 i 81 Dito 10 J CS 21 L un ta 3 St oorlog Mjd maakt be aicbntten welke wederom Swege voor oORit m B2K am 1J l 93 76ji 94m S7 80 MN w 14 86 147 163 169 18 4 W 110 1034 1464 814 79 155 6 4 123 1134 12U 197 4 9 2J4 87H tSi 96 88H 13 121 131 16i 1584 ll 4 142 190 87 4 7H ECOHOMISCÜE RECHTER DEÜRS0HEC3ZICHT FRACDULEUS SLACHTEN GESTRAFT De economische rechter te sGraven hage heeft een aantal Katwijkers gestraft ter zake van frauduleus slachten Een verdachte werd veroordeeld tot 9 maanden een andere tot 6 maanden gevangenisstraf met last tot onmiddellijke gevangenneming Knkele andere verdachten zyn in den loop van de vorige week in preventieve bewaring gesteld Zj wachten htm vonnis nog Het zak nv€rke r op de effectenbeur te Amsteidam was gisteiva vaa kabnen a pd aangezien t niet veel order waren Bti gebrek aan concrete gegevens tenminste n knoopingspunten waaruit de gevolgtrekkingen konden worden gemaakt met betrelüüng tot liet koersverloop In de naaste toekomst hieW het beleggende publiek lidi op den aditergrond De aandacht werti een grwA gedeelte van den middag voor een fUnit gedeelte in beslag genomen door de sc ieepvaartpapleren waarvoor een vaste stemming be ïtond Neder andsche Sdleepvaartunies werden vrij druk vei iandeld en konden zich daarbij een viertal punten verbeteren Voornamelijk werd afgedaan tegen prtjien vaneerende tusschen ITflVz en ISlVi De aanverwante aandeelen waren eveneens hooger terwijl ook Japanlijnen g i pnjshoudend waren en Oude Vaarten en tde booten een paar punten naar boven amen De aanleidende oorzaak hiervoor was klaarblijkelijk de overweging dat de Nederlandsche S 3heepvaar m schappllBn met de schepen Waaover zij de beschtkkng helïben in verband met de situatie op de vrachtenmarkt waarschijnlijk in staat zijn goede resultaten te behalen Ook aan de Industrieelen werd nog wel aandacht geschorJi n Soeii d omzetten in deze fondsen waren toch niet bepaald onrkvftngrtjk De stemming was echter ook aangenaam De Philipsaandeelen stegen van 3 311 8 tot 235 Unielever wmren ïdo goed als onveranderd evenals van Berkels en Calvé Delft Aku zakte onder beurstijd een kleinigheid tn doi was in doorsnee onk bijna ongewijzigd De affaire in de nirhdtr courante industrleaandeelen wa s v9in minder geingen omvang De vraag i ad echter de overhand en meerendeels Ji Wamen hoogere noteeringen tot stand terwijl enkele specialiteiten a lfs eep flinke avance konden boeken Op de petroleumafdeenng werd regelmatig kén gedaan In olie de koers schom m 0d tusschen M6i 2 en M9 Van de Indi§ Phe cijltuurrondsen waren d suiker ra ai den goed prtlshoudend zonder groote koersverschilten HVA tiewogen McH tu schen et e grenzen en golden 420 22 De ta balaken hadden een zeer stille markt Slechts in enkele tapes kwam het lot noleerinf Van de Sumatra aandeelen ineen ODde Dclis van Ï75 tot 277 Rubber fondsen waren Roed gedtspo eerd Amsterdam Rubtwrs werden afgedaan tegen prijzen loopende van 271 lot 273 Vencheldene tnoouranle waren l l beter De hand I In Kederlandsche beleggingen was rustig De Nederlandsche taatspapteren waren naurwvlijks veranderd In enkele gevallen een fTÉctie lager De gemeentelijke en provinciale leeningen waren aan den ongeanimecrrten kant zonder dat verschuivingen van beteekenis voorkwamen en hetzeMde kon dienen an pandbrleven Prolongatie 2 i RADIONIEUWS Dwiderdas 1 Augustus HU VEBSUM I ilSJi M 45 Gramofoonmuz 6 50 Oohtendgymnasti T Gramuloonmuz 7 4S Ochtendgymnantiek 8 09 BNO Nieuwsberichten 1 19 Dagopening Voorbereid door t Vrljz Prot Kerkcomitét 8J 5 Gramofoon muziek 9 15 Voor de hulsvrouw 9 2S Gramofootimuziek IIM Voor den boer ll W Orgelconcert 1Z 08 Gerard L ebon en zijn orkest iZ 4 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten l M Ensemble Bandi Batogh IJ De Ramblers 2 M Arnhemeche Orkestvereeniging en soHst 3 W 3JB0 Voor de vrouw 4 M Gramofoonmuziek 4J0 Caruso herdenking causerie met gramofoonmuziek 5 15 BNO Nieuws economische mischeen beursberichten 5 3 © Omroeporkest en solist 8 15 Ledng Sociale voorzorg ook voor Ur 3 Orgeconcert 7 00 BNO Vragen v n den dag 7 15 Curl Hcrtien bergen en lön orkest 7 45 Voor den boer 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8 3 De RamWers opn 30 Berichten Eng M5 BNO Nieuwsberichten 10 00 BNO Uitier dln in de Engeteche taal National features of the Netherlands Hierna Sluiting HILVERSUM n 301 5 M 8 45 Gramofoonmuz fi 50 0 ii téndgymna tlek 7 00 Gramofoonnniz 7 45 OchtrndgymTtastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofrwnmuziek 10 00 Morj eïidienst iVoorbereid door de Chr Radio Stichting 10 20 Gramofoonmuziek I0 4 Declamatie 11 00 Ensemble Amende ei gramofoonmuziek 12 00 GramofoonmuzleK K 15 Ernst van t Hoff en zijn 15 sollstep 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Bonte Parade 3 00 Klaas Van Beeck en zijn orkest 3J0 Voor de Sieken 4 00 De Romancers 4 30 Voor de jeugd 5 00 Lezen van Christelijke lectuur Voorbereid door de Chr Radio Stichting 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 3 30 Sollstcnconcert 45 Reportage 7 00 BNO Perseverzicht voor binnenen buitenland 7 13 Gramofoonmuziek 3 30 BTfln den ie XW C UeV causerie 7 45 Gramofoonmuziek 8 00 öNö N PUWsberM teti JJJ Omroepkoor en orkest en soli iten MO Sportpraatje 9 45 BNO Nieuwibericbten lO O 10 15 Gramofoonmuziek pAOSLUKS INDEXCUFEB Medegedeëra Hoor G tr Bot Sft Koersen van aandeelen van 5 Augustus lea i er de taatt ytr bS n p ri J J D ii volgende l £ toUle oppervUiWe bouwIt ILfcH iand moet onder de hui Si liehc len niet vermindeaue Sl het verboden zyJi m 1 lke m J941 aU bouw 5 f bru w eebruiken a s Uw A behalve wanneer een even r pi r ak grasland wordt ge icii l gewassen welke op bouw bouw i kunnen worden zyn te VKien 1 2 groepen nl gassen waarvan de eeH on ftorit toegestaan W kt fftwaisen ivaarvan de teeh aan jLtmgen onderhevig is 0 t H van andere gewassen is JcS aiscn waarvan de teelt onJlrkt 1 toegestaan zijn tarwe gerst boekweit korrelmais fifinais koolzaad erwten boo vlas kanariezaad aardappelen umttX consumptie als fabneks Saopekn suikerbieten cichorei KWEe gedeelte van deze wasKn behoort tot die waaraan L ïoBuvoeding op de eerste plaats Woett heeft n l tarwee rogge gerst uidappelen en koolzaad Uitbreiding in deze gewabSKn is dringend noodig t De gewaasen welke aan beperliM onderhevig zijn zyn haver H rvan z de t tale oppervlakte ïwr ellt bedrijf niet grooter mogen uin dan 15 i van de totale opperlükte welke in 1942 als bouwland wordt gebruikt Hierbij is dus ook begrepen het voor oogst 1942 geKheimlc grasland Bruine en gele mosterd Van den gewassen zal een bepaalde oppnvlakte worden toegestaan noodig voor bmnenlandsch gebruik BruiM mosterd al echter alleen op conInct mogen worden geteeld terwül iele moeterd slechts kan worden toe pülaaii als noodgewas Voor de teelt van gele zoowel als bruine mosterd is een teeltvergunmng noodig Het heeft geen zin reeds mfgt dig een teeltvergunning voor gel mosterd aan te vragen daar deze iKlt toegestaan zal worden wanneer door ht mislukken van een gewas gtle morterd het eenige gewas Is dat oog luns van slagen heeft Karwu De teelt van karwljzaad il behoudens enkele kleine toewijzingen ten behoeve van de zaaizaadvooriiening jlechts in bepètkte mate op ipeciale vergunning van de land bouwcrisis organisatie in de protmcie Groningen toegestaan Uien De teelt van uien is toegeslun aan die bedrijven welke in 1941 uien hebben vertjouwd en voor hoogstens die oppervlakte waarvoor BI 1941 een tceltvergunning is verleend Ook voor deze teelt is een vergunning noodig Land en tuinbouwzaden Hieronder vallen de zaadteelt van lutebieten voederbieten koolrapen stoppelknollen wortelen ei thorei merg en voederkool spurrie l ten d gras en klavers lupinen wikken serradella en verder hier niet genoemde gróenvoedergewassen laiwle tuinbouwzaden De teelt kiervan is ilethts toegestaan op een kior de landbouw crisis organisatie M te reiken teeltveTgunnin De teelt voor eigen rekening en ri I door landbouwers van suikerbieten voederbieten koolrapen stoppelTOUen gele en witte wortelen Weslerwoldach raaigras en boterzaad Voor zaadwinning is verboden Deze en mogen slechts vertjouwd wrden op contract De teeltvergun J o lt dan aangevraagd door den er handelaar met wien een toirtiict is afgesloten Om naderhand Jijenaamheden te voorkomen wt den landbouwers aangeraden contracten af te sluiten te mwtmteren of de kweeker hande in het bezit is van een toewij van de Nederlandsche akker awcentrale voor de teeH van de ï de gewassen Over de an hier niet genoemde landbouw oai volgen nog nadere mededee B Het zal echter eiken land er toegestaan zyn in totaal ten lê l bestemmen voor de r wn landbouwzaden voelr eigen E zonder dat hietvoor een J mng aangevraagd behoeft tf V tel en roen kijj fnl tke oppervlakte voederbST koolrapen landbouwwortelen te oogsten mais mergkool kla nirT tweide en eventueel pj roen te oogsten gewassen is SJlkZfJ P tot de oppervlakte IV I i gewassen geteeld liliüMn Douwer is echter vrtj wij Md i in de gewas TbwwTV W n eeï W in 1941 TOrtJ klaver y4 eruS i n ij desge i Jere fewas BUiT ortelen A h a groem t 1 gewassen be ndaaj blauw BitttJiüS 8n onrÜP graan Htoden van groene mais is k tt b bedrijfsonfstandigi fc Un noodzakeluk maken 1 S rtsis organi H tie op 2 e a l VP dmi4ommissar S h l iT 1 ie Doven M mui i t b V wanneer iere bedryfsomstandig heden doomoering van de bovengenoonde bepalin a onmogelijk is uitzonderm0B zullen worden toegestaan Voor elke in afwijking met de algemeene voorschriften toegestane teelt wordt door de landbouwcrisis organisatie een speciale vergunning uitgereikt Aanvragen voor deze vergunningen moeten by de gewesteUjke landbouw crisisorganisatie tijdig worden ingediend teneinde deze organisatie in de gelegenheid te stellen alle aanvragen te behandelen voordat de zaaitijd is aangebrokoi Afwijkingen van de gegeven bepalingen ten aanzien van de zomergewassen moeten vóór 1 Febr 1942 worden aangevraagd Betreft het echter afwUkingen wegens mislukking van een gewas dan kunnen deze aanvragen ook nog na dien datum worden Lingediend doch in elk geval zoo spoe dig mogeUik Tasschendief gegrepen KLOPJACHT IN AMSTERDAM Eergistenvond liep een dame op den Stationsweg te Amsiendam nabij het gebouw van de Rijksverzekeringsbank toen er plotaeUng een man op de fiets op haar afkwam en haar voor zij het goed en wel wist haar tasch uit de hand rukte Terwyl de roover weer op de fiets sprong om de beenen te nemen was zy echter reeds zoover van de schrik bekomen dat zij luidkeels alarm maakte waarop al spoedig eenige wielryders den vluchteling nazetten Het werd een spann ide jacht door Beethovenstraat en van Baerlestraat naar het Vondelpark en verder via de Ie Const Huygensstraat naar de Bilderdykstraat Steeds wist de strs troover zijn voorsprong te behouden doch in de de Clerqstraat mochten de achtervolgers ten slotte het genoegen smaken den dief te grvfpen die daarop aan de politie werd overgegeven I e tasch welke pbn ƒ 5 inhield was nog in zyn bezit De bestolen dame had vanzelfsprekend de klopjacht niet kunnen bijhouden Eerst later op den avond vernam zij den goeden afïoop en kon zij wesir in het bezit v n haar eigendom wwden gesteld VACANTIE UITSTAPJES VOOS PERSONEEL Meer en meer wordt door de bedrijfsdirecties in ons land de noodzakelijkheid onder de oogen gezien van een goed bestede vacantie ai wordt alliengs overgegaan tot het maken van één of mcerdaagsche uitstapjes met het geheele personeel als bedrijfsgemeenschap Naar de persdienst van de werkgemeenschap van het N V V Vreugde en Arbeid mededeelt werd haar door de firma Bartelink Co te Hengelo opgedragen een reis te organiseeren van Hengelo naar Urk op Vrijdag 1 Augustus j l De leidmg hiervan berustte bij den districtsdienst Vreugde en Arbeid aldaar s Morgens vroeg werd vanuit Hengelo per trein vertrokken naar Zwolle alwaar een consumptie gebruikt werd Daarna begaf het gezelschap zich vanuit deze plaats naar Kampen waar de reis om H uur per boot naar Urk vervolgd werd Op Urk gebruikte men een koffiemaaltyd Na een rondgang op het eiland aanvaardde men weer de terugtocht Om ongeveer Uur werd in Zwolle de avoodmaaltyd gebruikt Dit uitstapje voor het personeel werd geheel door de bedrijfsleiding bekostigd Hoewel dus hier niet Van een vacantie gesproken kan worden zijn deze bedrljfsuitstapjes van zeer oot belang om den kameraadschappelijken geest hih et bedrijf teb evorderen COLOBADOKEVERS GEVONDEN In een aardappelveld gelegen tusschen Well en Wellerlooi in de gemeente Bergen L zijn niet alleen enkele larven maar ook volwassen exemplaren van den coloradokever gevonden Men bemerkte dat op enkele plaatsen stukjes uit de aardappelbladeren waren gegeten waarop men is gaan zoeken met het bovenvermelde gevolg De noodige maatregelen tot het tegengaan van verspreiding van het schadelijke insect zijn genomen terwijl de gevonden kevers en larven door de politie in beslag zijn genomen SPIEBINGDRUFNETVISSCHERU IN DE HUELSCHE MAAS By beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visscherü is bepaald dat in het belang van de uitoefening der visschery de gesloten tijd voor het visschen met het spieringdrijfnet in de Brielsche Haas beneden de lijn gaande VMi het Benedenhavenhoofd van de Kanaalhiven te Nieuwesluis Heenvliet naar den aanlegsteiger op den Veerdam naar Blankenburg dit jaar zal eindigen op 17 Augustus WEBRMACBTMARK£N VOOR JAHEJD De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visschry maakt bekend dat de Wehrmachtmarken gemerkt Marmelade 125 gramm recht geven op het koopen van dezelfde soorten jam honing stroop e a broodsmeermiddelen als op den voor jam aangewezen bon van het bonboekje algemeen kunnen worden gekocht De opvatting als zouden bovengenoemde marken uitsluitend op marmelade recht geven is dus onjuist GROOTE KETONGHANDEL INBOONEN Ambtenaren van den C C C D hebben te Alkmaar een uitgebreiden kettinghandel in bruine en witte boonen ontdekt Het gaat hier om een partij van ongieveer SOXXK kg bruine en 10 000 k g witte boonen Deze had een zekere A A uit Wervershoof die zich voorgedaan had als zaadhandelaar betrokken van enkele handelaren in Zeeland A A verkocht deze boonen in den kettinghandel In verschillende gevallen werd tenslotte wel ƒ 1 tot ƒ 1 20 per k g betaald Verscheidene partijen boonen zijn nog in lieslag genomen terwijl tegen een dertigtal verdachten wonende te Hoorn Amsterdam Haarlem Velsen Beverwijk Castrieum en Uitgeest proces verbaal is opgemaakt DOODELIJK ONGEVAL IN STAATSMIJN HENDRIK Gisterochtend omstreeks half twaalf is de 57 jarige arbeider G Peters in de ondergrondsche werken van den staatsmUn Hendrik onder plotseling afvallend gesteente geraakt en ernstig gewond Hij is spoedig aan de bekomen verwondmgen overledienk P was gehuwd en woonde te Brunssum TEVEEL SVIKERKAARTEN ONTVREEMD Uit een kantoor op de Heerengracht te Amsterdam zijn 41 distributiekaarten recht gevende op lO OOO rantsoenen suiker ontvreemd Het is echter onwaarschijnlijk dat de dief veel plezier van zijn daad zal beleven want by het aanbieden van bonnen voor dergelijke groote hoeveelhedei zal de man spoedig tegen de lamp loopien DE 3DE INDONESISCHE CULTOREELE CONFERENTIE In het clubhuis Indonesia te Leiden is op 1 2 en 3 Augustus j l de derde Indonesische cultureele conferehtie gehouden De beide gehouden referaten behandelden De adat in de Indonesische maatschappij en J e beteekenis van het Indonesische tooneel rechtsza n AMSTERDAMSCHE RJBCHTiSANK HU LIET KINDEREN EEN FIETS STELEN In die straat staat een damesfiets Als jullie die even voor my halen kryg je een paar centen Zoo sprak een 23jarige werklooze op een zomermiddag in Juni tot een paar schooljongens die op het Mercatorplein aan het spelen waren En om het den knapen nog duidelijker te maken stopte de man een van hen een briefje in de hand waarop precies het huisnummer en de naam van den winkel vermeld was waar de fiets moest staan alsmede het adres waar het rywiel gebracht kon worden Amsterdamsche jongens geven dikwijls bliik van een helder verstand en e 13jarige Marinus deed dat ook Waarom zoo dacht Marinus moeten wij een fiets gaan halen die zoo dicht bij staat Als het zuivere koffie is dan kan hij het zeiJ wel doen Maar hy gaf geen uiting aan zijn verdenking Hij pakte het briefje aan en verdween er tpee In gezelschap van den twaalfjarigen Pietje en den zesjarigen Jopie wandelde hij naar de aangegeveri straat maar niet om de fiets te halen Hij spoedde zich integ nu deel naar het dichtstbijzijnde polilieposthuis en vertelde daar een agent wat hem overkomen was Die prees den jongen detective en adviseerde hem terug te gaan het rijwiel te halen en naar het opgegeven adres te brengen Dat gebeurde De jongens haalden de fiets en brachten die naar het adres waar de man reeds wachtte en de fiets in ontvangst nam Maar op dit schoone oogenblik kwam de agent te voorschijn greep den maii in zijn kraag en zorgde er voor dat hij op de plaats kwam waar hij behoorde Gistermorgen stond de man wegens pogmg tot uitlokken van diefstal terecht voor de vacantiekamer der rechtbank te Amsterdam gepresideerd door mr C J Heemskerk Nu trachtte hij den dans te ontspringen door een ontkenning Hy had het briefje niet gegeven zoo beweerde hlj en hij had zelfs de jongens niet gezien vóór zy met een fiets by hem kwamiea Dat briefje was afkomstig van een onbekenden man Die geheimzinnige had hem gevraagd even zyn fiets in ontvangst te nemen als de jongens kwamen De onbekende was namelijk een koopman die weg was gegaan cm een pak te halen dat op de fiets gebonden moest worden Uit vriendelijkheid had hij gewacht Toen de jongens echter met e n damesfiets kwamen had hij gezegd H Nee jongens jullie hebben de verkeerde fiets meegebracht Op dat moment had de politie hem ingerekend Hy was dus volkomen onschuldig en wist van niets De rechtbank geloofde niets van het onwaarschijnlijke verhaal en had meer vertrouwen in de kleurige historie van de jongens die alles nog eens tot in de finesses kwamen vertellen en die geen oogenblik eraan twijfelden dat hier de man stond die hun een briefje had gegeven De officier van Justitie mr dr P Kleene had respect voor het optreden van de jeugdige knapen en zwaaide hun lof toe Minachting had hij echter voor den man die reeds meermalen veroordeeld was en die kleine jongiens uit stelen stuurde Hij achtte het ten laste gelegde wettigen overtuigend bewezen en eischte eengevangenisstraf voor den tijd van éérijaar De verdediger mr H Drost loofde wel in een persoonsverwisseling en vond de verklaringen van te jongens met voldoende om den man te ver t bordeelen Op Dinsdag 19 Augustus zal de rechtbank uitspraak doen 10 sa 97X sex 90 Ut 95 lOU 9 4 821 S8K 89 EK LddMi 1037 11 N Holland a 1 Do la li i Dito I J t JV D o 10 j J3 11 NUm 3a 1 37 31 B dva l030 37 4 D a 1 co 3 37 SV Dito 1 loa 31 Dito 1S33 31 3 Ochlcd 3o 1 37 SV Tllb 1 37 51 Utr Pr 37 3 D o g m Ti 3V Zolind 1 31 3 Z HoU un I Zh Ie 1 1833 3 Dito a II 3 Dito 153 3 n Onr I 37 4 0 ni Cred COOl DOOO O 31 Dito l l 8l 6H 1 ÏOOO t M Caklnit i 4 AuivmUtngen Dypoüietkbftnkall Alg Fr Hyp b m 3 Ycrpl ultl Pandbr 3i A H baer XY 3i A datn Hyp L 4 Dito 31 9eH Arnh H B Sar 99 B F P br 31 BaL nypb NN PJP 4 Dit CD 31 Dr n D d o 31 rr Gron Hyp Uank Pd 4 D a Da ao Va D a p b Il I Gra HB Jloll Or IlypBPb 3i lil n P r A C 4 Dito ut BD 31 89 14 97 fcr M 31 fe ul Nrp b Bcr AB AA DB 4 D a lar T TA IVi tUJ T n Crod Paadbr 4 O o n 3 rcr pl ultk 31 N nypb d o 31 N CypJi Voud acrla K SV D a üVi dlta 8 Noordw Hyp b Paodtv 31 OtotUm II b d a 4 89K 94 nolt Hyp b d a 4 ld dlta 31 Stoa Hyp b aar K L SV 100 4 ILOH 96K Otr Hy k 4 DUO Mrio K 4 Dl a Dcrlo I SV DUa 1 rpl ultl 3Vi WastL Hn b irs FiT X waab a b ak 88M Zuldax Ryp b II ulU 100 Do aar K L lt 4 94 ZH Brpk InMt verpl Ultl I 16 enta Nad aak varb 4 84 Ra Sak By b 4 97HIHIO 3 18 98 u nMc otKanamlaseB AK O ofcL 1 1 MK Bargti i an Jurg irvd Obl W a 96 Barkal i Pat 17 Obl 4 S6 86 LaTcn eaap MIt Obl 41 9814 88H Warksp NV la typ abL 4 103 103M Wilton 41 lOIH 101 B 1C0 lOOK Umb atiMiutJ Obl 4 Bat P UU O 41 1 99it ld ld OW Vit Nedêrl ObJ 41 lOlX Moormann Cult On Obl I 85 Arait Orb b I 9S Müllar I Kh 99H 89H 98 77 74H 31 Sn Nat Gr bea 18 8 100 Idam IBS 4 Nad Gr b b 4 Nad Ind Sp MD 1902 obl 31 1 Miss Kans ao x 0 Java St ObLi demarani Joana laSl ISOl ld 4 Adam 1 74 106 80 4 ld A dam Olrm9 111 U 100 3 ld W Kr NHV Hat 18II ao AANDEEUIN Baak aa CradlatbutalUafan A d Bank sand 118 113 Holl BankU dito 101 ins t Ine Bank dito IISK 119M Jav B 800 T rSlA 3361 ICsavaraan dito UOK 120 N I Esc m dito 87 m Kadarl Bank A 133 134 NB T ZA SOOd 116 1164 N H Ml 3S0 a 129 Rott B Var aan 1Z7K 139 TwantachaB A A U6 Ulas aadanamBiiaB 283 lii 113 176 ill6 284 341 IU14 its 172 1 i V UO Alg Norlt csw A A d Dr Ml a A d Supart a Aut Scraw W a Bst Marg Fsbr V d B 330 1000 G A Td B P W A1000 Dito B nooo ISO 400 146 147X 180 207K les 180 135 329 263 ISO 78 103H n 129 400 255 Bark s Pa A ga t e V aand C an P r Schol ta Gouda staar dUo Gruyter ep Zn A praf aand Dito B 4nnatd p Hoornat aand Hcln aand Horo Cona aand HdI st ra a Kollandls sand Holl Bet MIJ A HoU dr an k A Holl Kunsti I A Int G w B dito Intam Vise A K r Bcynasdito K011 N Q m b a Duo praf K N HoocoT do Kon N Zout I A K Br Bthoam do Koranachoof I37 1284 122H I22H 119 119 210 278 Ma 400 193 230 340 120 1194 2064 245 169S I58H 1344 2 jO 145 199 225 119 131 164 156 160 171 142 110 NV da dito Lar Br an U C 100 c pr aand Dito lOOOCvprA Do 100 Cpr A Do 1000 8 C pr A Lyampf U cnMt Maelf d Ncd D C y a N G an S r a Nad Kabalf dito N Sch b nilt dito N Stf Kcyiar A PhU Gloell 75 afceat C v A Rott O MU dlta Schalde K M d N Scholtan dito Smits trans t 4 BtakT 80 4e Stokv UO lOOOd Ct Epinn Sp da Stoik dlta TwUnstra Pret A mr Aipk G A Var Dl fb aand Var Ck f aand Dito ra Var Gif NBïA Ver Pf Galdcr Dito dito p asad Ver N R fab s Ver Touwf dito Vllsstngan KJ d 230 335 ITD SflO 133 m SU 3034 1231 171 Warkapoer A dito WaaMraulkcT dlta Wilton r fa A Ollo C pr T Wyars I an Am Ckryttal Am Snaltlng I6J C V A 3UB4 Br C T lOA Am lub C t A JI n 12 Col c lOA a n Gan EI Cy ct T 14 M 6M 4B 4M 368 J7714 Vb 347 4 2481 2474 24b imh 2304 1 8 a R U flucte MCC r4 Kaaap IMal T PI Corn C A N Bt OrC A R n Unit Bt Rubber C V 10 g a A N I El lit A Dito Nat B T Nl Caa Mtl A Dito N Bas r a Tw c st V E s a Am Tal Tr K C A 155 Haa alaTafaaU Ui a SCaoUlA 23 Bom S H H A 188 4 190H Oall At H M d IU4 OUntz an Sch A 126K Cr en H T H A 2 229 Linde en Tevas a 192 192H Ned WW Mtl A 75 MUnbokwaBdarkaaatnteii au ut la rub A 490 Dito Ia A 4 43 Boeten M Ml a 2O14 31 4 Sinikep TMtt a 176 UO PatroL aadaraaauaitls Drd Ptr l C X 217 K N Pate MM 100 Ond Z 34 3t7H dito C V A 34JH Moeara Enlm A 263 Tarakan PJl A 336 SUnd OU 10 as C IL 187 4 nbkarokderaemlngak Haaaa Rubber a 133K 135 Ind Rubb C 171 174 Java caoutcb 185 4 Preanger R Ml 714 74 Rotterd Tap 70 73 Salatn Plant 76 Wal Sumatra ISO Zuid Preanger 71 SckeepTaartaaatackappIJaa ruraaaa S aaAJt 1484 I IK Ml Zaev aand 105 103 Nley Goudr A 385 2as M DeMsaaCTA 137H 145 MO Ooatsae A 168 Mm tUndelav A dam 421 427 4 Cnltmaraaatsckappljaa Krian SuUei A 90 Pagotun A 181 M 324 Suiker C t Ml A 178 TJaweng L atorl 93 Arendsburg 820 Besoekl A 73 Soek Landb A 102H Amst Thee C A 288 Ban Thee Ru A 29 4 Goslpsrs Cu Mt 400 PangkcoUm Thee 131 PasirNangkaC MU 410 Ruogga Landb A 185 Sedep Cult A 361 Slndangs Cult K ISO Talais Patongen 160 W JavsThoeC Mt 624 tns Cult Syndic 68 KsllT lIoCult Ml 218 Michlela Am 192 WJsvaKlnaClIl 130 4 Dlyersa Blsuwh Vrlee A Buenkort A Gem E W en W Dito Prei WA Gouda Ksstk MU Houth Alberts A Houth Jonne A Houth Pont A MuIIei W H A Do 52001 75000 A N M llay w A ZSab lOOOCvA Woolwortb aa Co 8914 M 179 182 134H 1344 113 114 96 100 119 128 1294 125 1144 56 56 324 83H I03H 1 6 Spaar aa Traaawaiea SS 68H 94 84 4 16H Dell SiMor A NI Spw Mtl A Alch T C JAKansCS C y gXK C Souu R Ca Idem pret A 144 45 34 16 3M Olto Cert T g A Un Pac CTgA m Geld Trarnn Mg 151 Kedlrl Sltr MB 69 Mad Stoomtr A DUO pref A Malang St Ir A O Java attt A Sam Joana A Sam Chariboa A Coeraloedal Stk Prolongatie H ACTIEVE FONDSEN SUaUlMBlncM NcMrlaad ladm W 1 IMS lUIH HM M M lOK I na hk M kU f MM lUlll igOM uu IMI WH 99 i MH iêU I Uéa l UH Hm GrMlhiMk abl H i MH taN lM Mt t 87 n Csrt JnaMr t iiH OrsstbMk in t Hl ItM f IM Kt B 11=1 f un I K U ica f iM 4 H a mH mx aw njl Cwtlflealto S i T3ii TSa Croot uak kl l i 73 73N m ln l I MM l t K 19 t Indli t UN I KS NM 1M7 buut lont A t lOJa n Baak en CtttL lot Kei Cask 1 IM Ni4 u Buid un nm US Ncd Cud MM d A ISOit IMM IndBitriMiB Alt ICunxt UDM l 7H ltfH IMK MCK Btrkel i Pataut 89 804 BOh SJH CaiTé Ollc C tm 83N 91M 91M M Ccm S Jlk 21iM 218 rokket UOM J91M Law Bros ObM li H U3 UOX MIX Ncd r rd Aut 2i2 S PlUllpl G B A 2E 2J9X lSlH 2g8M Olta Pret w A IMM M AU Uudl St C r M a n Am Bemberg A C U ia As ree Aas Cai ui r a Aan Am Cnka C V ld Absc c o p a ld BsUÜ at C T UWL Chrjrsl Corp C CiuOis Wt Car C v idua Ctnaral Itotar Maaa latarB NIakal Cy C II Kcaaaa C C M A tu nj t ank Aoa At C A n Nert Ajb R A C A m Rep steel C A Ua States Staal ld naraaa Clt Sarv C a ia üA C 3t Soutk C T M A a D H Nartk A Ct C T A UM aadlo Corp C A Ui Ooit Borneo Utt A 192 Idem prei Assd K Pan OBtaneiB gaa Dora Pair Lna Mu a Aand U7 223K on Petr Uit Mam SX 2 M iM ltiH Coal OU Cj C U l ra 17 Mld Conttaeotal Pet c A m Pkll Pet a f 1014 32 Shall Un C 1 1 td 9H W1 T Wat Ais OU C T M Idem 4 8 ScfcaapnjLitaiaatBckappgaB HolL Am MioAana liU ui 13IH12JMJsva Chma Japan Lt n Idam 1 6J4 144 U6U 14S Kon Nad St Ua td lW t un 17U Koa Pakatv UU id iSin MO Nid Schaepv UiLid U 17Gm 179 lSm Rotterd L oyd tdem lan S n utn Stoomv Mu Ncd ld Hl 14611 M7 nt Mere Umi CT C t A Uandeliv Amst A tliU in D in Javaiche Culjntl td 2 H 2aj Nad Ind S Ua M 232 Ver Vont C U 2M M0 A 113J4 117 118H1UMrakaaaanderaemingcn Detl Batav Mtl A at ui 223 225 i Dall Uu è 1000 C e Idam 172 278 276 27 Senembah UI ldM 218 220 XMlt VUaaa Ca C A Spaarwtgsa Balttm and Okio C y Idam i SN 1 Skeaap A Oblo C V U I a H Ullnou Cent C ir Jd M eM N VoikCentr CT ld U Paanaylv RU 50 C A 2W 22H Soutk Pu Cr V l sm H tH 1 Ld luUwaT O law Idam W Canad Pae C v M 8 4H Anuterdam a Cult Aua iiin wi m ia andar Rub ml ld 218 DaU Bat R MU M 31 M IITN KandanI Lsmboa Buk Maa 18 Majangisnden Varaso td W 72X Oost Jsva Bubbel MO lauB Ooatk i 500 C ld IM in Jarbadjadl urn B Mam IZIM l N BUan Sua Bubbar M Idaai U4 Burn Bubb Cull ld Ver Ind Colt Oud Mam ISO MM lalara Bukkcr Cart Idem au Balcacka la ad t sa mal aaMla Tatkl tB Ou iroaU pMUatta UI ulMlafrl 17 ld ld p ie i T a B t id icaa ti gr id d plSMairt 17 tdid plMSattt 11 ld BlMfaOfl tr n 11 ld ie t a r I tr 11 ld p IMI a g t M ILuvcraiona kaCN M m4 Dito Neua Auifr aki S 71 a l arbcnind IQ C v O 117 Ualt Cjrnd C M IM 7 N i Olto £ 20 100 i i 67 WlnterüiaU obl 74 rirbanlnd IG C f A U2 Vet Korklnd C A 112 Oultackt Garl It Ol 1 x O 1 lé Bakr TI t i t V a IT U N m Olto 10 O Tv M a iO Rantanbank 28 7 Uu Var D Stadsal O S 88 ï Bajrr H c af l B Pb 7 WH D Llnoi urbw O 1 tSalsapk Bar OM i SU aSM GutaiiotfnungdiOtta Obl 7 ETarpaner Bargbau ObL I ai Pkoanix Akt Gaa OkL I 8 Rh Klba Unloa ObL 7 82K Aukrchemlt A O Obl 8 47H Siamana an Kalaka Obl 8 j eSH V sufciwerk OM f Oho aarla A 28 OfcL l i H Vjctor Oaw OfcL IV W Vogsi O a OM f Rhéiii w B 18 ObL 7 48H f Dito n ObL 8 an itaganar Straaaaafcaka Ok 8 61 rarbuladuatna sud 162 BkamMs an luuka aand 286 Tar Olsnimif Ptkr aand KOERSEN NEDERLANDSCH tlI EABINGINSTlTÜUT Koer sen voor stortingen op 6 Au u tus 41 tagen verpllchtlncen luidende in Belga 30Ï43a Zwitsersche francs 43 56 Fransche francs 3 788 Ures8 91 Deen 4ie kronen 36 37 Noorsche kronen 42 M Zweedsehe kronen 44 85 Ptnsche mark 3 2 Dinar oude schiüden 3 Dinar nieuwe adullden 8 77 Turkache ponden 1 45 Lewa 2 30 a Pengö oude ichuldeti 88 519 Pengd nieuwe schulden 45 8 Botj ld todden 6 00 Ziatr Sleuwa sebulden 3IM Lei 128 Skowaaksch kronen 6 48 WlbtarakaU Akt Oaa sud 129