Goudsche Courant, woensdag 6 augustus 1941

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 1 EERSTE BLAD Advert ntiên OKicieele publicatie van het Departement vaii Landbouw en Visscherij X DI8TUBDTIE VAN MELK Bet afleveren vmn feaUndaaidiscerde melk op toewUiiiifen De Secretanï gener al van het departement van Landtwuw enVlMcherij maakt het volgende bekend in vert and met de Uitributie van melk u u j Bij verscheidene melkhandelaren en bedryven heerscht de opvattmg dat aan ziekenhuizen en andere instellingen op de toewyzingen voor melk geen gestandaardiseerde melk meer mag worden afgeleverd Deze opvatting is onjuist daar de taplemelk niet in distributie iM zoodat deze zonder toewijzing ot bonnen kan worden betrokken Op de toewijzingen voor melk dient derhalve gestandaardiseerde melk afgeleverd Ie worden 3103 36 VERBOUW VAN KOOLZAAD OOGST IMÏ In aansluiting op de officieele publicatie inzake den verbouw van koolzaad oogst 1942 van 7 Juli j l vestigt het Rüksbuneau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstyd de aandacht op het volgende Terwijl destijds is medegedeeld dat de telers voor koolzaad van den oogst 1942 ƒ 30 per 100 kg zuUen ontvangen te weten een richtprijs van ƒ 20 per 100 kg vermeerderd met een inleveringspremie van f 10 per 100 kg is daaruit door sommigen de gevolgtrekking gemaakt dat eze prys van ƒ 30 automatisch tot ƒ 20 zou terugvallen indien om eenigerlei reden geen inlevering zou plaats vinden Deze opvatting is geheel onjuist De overheid geeft den boer die in 1942 koolzaad oogst de garantie dat hij dit koolzaad ook kan inleveren zoodat hij voor zijn koolzaad in ieder geval met inbegrip van de inleveringspremie eenprijs van ƒ 30 per 100 kg ontvangt Er kan daarop stellig door hem gerekend worden De splitsing van den prijs van ƒ 30 in een richtprijs van f 20 en een premi bij inlevering van ƒ 10 is slechts doorgevoerd om tegenover belanghebbenden duidelijk tot uiting te brengen de vaststelling van een hoogeren prijs voor het voor de voedselvoorziening zoo uitermate belangrijke gewas koolzaad van geen invloed zal zyn op den richtprys 1942 voor andere landibouwproducten 8104 44 INWISSELING VAN BEWIJZEN VAN ONTVANGST VAN EEDDCTIEBONNEN VOOR BOTER De Secretaris Generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend Zooals destijds werd gepubliceerd mogen de bewijzen van ontvangst van reductiebonnen voor boter welke de jJlaatselijke Distributiediensten verstrekken slechts gedurende een termim van veertien dagen na uitgifte bij de Nederlandsche Middenstandsbank N V worden mgewisseld Bij wyze van uitzondering is destijds toegestaan dat detaillisten die door onbekendheid met het bovenstaande gedupeerd waren de reeds verloopen ontvangstbewijzen vóór 6 Juli j l konden toezenden aan de Cöitrale Kas van het Landbouwcrisistonds Van Speykstraat 17 te s Gravenhage Sedert 8 Juli wordt op verloopen ontvangstbewijzen m geen enkel geval meer uitbetaald noch door de Nederlandsche liddenstandsbank N V noch door de Centrale Kas Niettemin worden thans nog regelmatig verloopen ontvangstbewijzen naar de Centrale Kas opgezonden met het verzoek deze almog tegen geldwaarde in te wisselen Deze ontvangstbewijzen worden niet meer aangenomen In den vervolge zullen verloop n ontvangstbewijzen welke by de Nederlandsche Middenstandbank of de Centrale Kas binnenkomen niet meer aan de afzenders worden teruggezonden Beliinghebbenden worden er in verband met het bovenstaande nogmaals opmerkzaam op gemaakt dat zy de hun uitgereikte ontvangstbewijzen beslist binnen veertien dagen dienen in te wisselen bij de Nederlandsche Middenstandsbank N V en dat op verloopen bewijzen onder geen voorwaarde meer zal worden uitbetaald 3114 58 VISSCHERIJBESLV1T 1941 De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Vissohery maakt bekend I Met ingang van 7 Augustus is in werking getreden het Visscherybesluit 1941 hetwelk de Volgende bepalingen inhoudt Degenen die de zee kust of binnenvisschery met inbegripvan het kweeken van visch schaal en schelpdieren de verwerking en of den handel m visch schaal en schelpdieren als bedrijfuitoefenen zijn verplicht zich als georganiseerde aan te sluitenbU de Nederlandsche Visscherycentrale Juljana van Stolbergplem T 4 s Gravcnhage De Nederlandsche Visscherij centrale heeft de bevoegdheidaan de georganiseerde reeders en vifstóers de verplichting op teleggen hun vangsten aan den afslag of eenige andere daarvoordoor de Nedw Iandsche Visscherycentrale aang ewezen plaats aante voeren eji aldaar af te leveren Alle t y de Nederlandsche Visscherycentrale georganiseerdereeders A isschers vischhandelaren groothandelaren kleinhandela ren cpmmissionnairs been verwerkers van visch zijn verplichtzich te gedragen na r de aanwijzingen van de Nederlandsche Visscl éry entrale met betrekking tot de aflevering den afzet en de IK 1 n aer visch Deze aanwijzingen zullen door publicatie in dag en vakbladen door openbSre bekendmaking aan de afslagen of per circulaire ter kennis van de betrokkenen worden gebracht 4 De vischafslagen zyn verplicht zich met betrekking tot dewyzë van afslag de administratie enz te houden aan de voorschriften van de Nederlandsche Visscherijcentrale II Zoowel zy die reeds zyn georganiseerd by de Nederlandsche Visscherycentrale als degenen die dit nog niet zyn moeten voor 1 Septem ber 1941 hun aanvrage tot toelating als georganiseerde bü de Nederlandsche Visscherijcentrale indienen Formulieren voor de aanvrage zün verkrijg ttaar 1 de plaatselijke vereenigingen van belanghebbenden bij de agentender Nederlandsche Visscherycentrale en het Centraal Verkoopkantoor van Mosselen te Bergen op Zoom bij de technische opzienersder visscheryen bij de Kamers van Koophandel en Fabrieken en by de Nederlandsche Visscherijcentrale Men kan volslaan met het inzenden van één formulier indien men meerdere takken van visscherij handel in of verwerkingvan visch uitoefent Het aanvraagformulier moet worden toegezonden aan deNederlandsche Visscherycentrale Juliana van Stolbergplein 3 4 sGravenhage 3113 88 E l t van oaneurranti Plaatst lilap U W advartantl Voor publiciteit in GrootRotterdam Is het Rotterdamsch Nieuwsblad het aangewezen Orgaan M Het Nieuwsblad wordt door ieder gelezen De leider van den distributiedienst Gouda bericht In verband met het buiten gebruik stellen van de oude groene melkkaarten hebben thans 1 zieken en 2 aanstaande en jonge moeders aa wie op grond van een al dan niet gecontroleerd medisch attest extra rantsoenen melk worden verleend de bescHcking over een te genng aantal rantsoenbonnen Voor melk 1 t m 750 op Dond rdag 75M m 1000 op Vrydag 1801 t m 1850 op Zaterdag 1001 t m 1300 op Maandag 1301 t m 1500 op Dinsdag 1501 t m 1600 op Woensdag Boanghebbenden zuUen de hun toekomende rantsoenbonnen alsnog in ontvangst kunneii nemen waartoe gelegenheid zal worden gegeven aan de houden van de medische verklaringen met de nummers Augustus 1941 van 9Vi 12 en van 4 uur Augustus 1941 van 9H 12 en van i 4 uur Augustus 1941 van 9 4 12 uur Augusuts 1941 van 9 4 12 en van 114 314 uur Augusuts 1941 van 9V4 12 en van 114 3H uur Augustus 1941 van 9 4 12 en van 114 314 uur 1601 t m 1700 op Donderdag 14 Augustus 1941 van 9H 12 en van 114 3 uur 1701 t m 1800 op Vrydag 15 Augustus 1941 van 9 4 12 en van 114 314 uur by den distributiedienst Nieuwe Markt loket 2 O 2534 58 O 2531 90 Vette dikke lüsselmeep SNOEKBAARS 55 cent per y K G BAARS 37 cent p r V2 K Q VOORN 26 cent per V2 K O Gratis schoonmaken ook aan filets zbnder vel en graat Verder leverbaar SCHOL BOT ZEELT SNOEK PALING enz P G SCHARLEMAN Jr LANQI TIENDEWEa 75 TELEFOON S202 Voor gestoomde vis zie etalage WIJdatraal 14 Teleleon t 99 O 2532 28 Se TRECMNG HAIQHTOM CO Wettige Piemieleening 1912 1 KLASSE 2e LIIST TBEKEING VAN WOENSDAG 6 AUGUSTUS IMI HOOGE PHEMi ao ooo 3106 t 3 000 17378 1 l BOO 14661 J 1 000 7336 16350 t 400 18576 18836 t 300 3963 10021 1079Ü 1659 19319 t 100 1088 3021 14064 14959 16425 15738 16873 3098 PBEMIGN VAN f20 18 37 29 31 68 12 129 1 6 184 17a UU 30 343 385 438 466 478 480 498 661 838 7j8 726 743 936 943 1003 1018 1063 1071 1080 loae 1174 1199 1 4 1316 1340 1364 1363 1386 1414 1111 1434 1608 1628 1592 1639 1643 1653 1677 168S 1688 1699 1707 1708 1710 1748 1793 1838 1855 1908 194e 1968 1978 3004 2039 2063 2163 3308 2348 3448 34 4 2487 3497 3613 2626 3676 2748 3860 2871 3809 399b 3100 3174 3219 3271 3274 3282 3384 8444 3490 3498 3538 3593 3628 3679 3693 3807 3837 3888 8878 3bl 3 SUIS 3936 3963 3977 4070 4076 4159 42DS 4381 4370 4387 4308 43 1 4364 4366 4374 4616 4667 4838 46 U 4706 4733 Ï766 4821 4860 4923 6009 6011 6016 60fi J 6120 5223 5343 6293 6334 6348 6411 6440 6448 641 6 6476 5507 5634 6624 5666 5680 6817 6863 S834 69 14 6052 6070 6086 6102 6128 6130 6138 6301 8388 381 6337 6343 6348 6350 6389 6396 6497 S5U 8648 6561 6628 8648 6806 6810 6864 6937 6943 8888 8876 69 0IJ 7181 7309 7346 7274 7284 7389 7390 7388 7867 7381 7396 7407 7469 7482 7620 7609 7634 7844 7888 nue 7746 7802 7841 7847 7858 7900 7917 7873 8100 8143 8167 8198 8199 8206 8311 8316 8337 8387 8283 S338 8398 8406 8468 8528 8646 8666 8698 86 1 8631 8641 8843 8646 8748 8788 8833 8839 8860 8868 8868 BBt 8813 8918 8961 8U48 9138 9163 9181 8344 8366 9 i 8298 9334 9365 9402 9409 9423 9470 947B 85US 9647 9669 9586 9618 9621 9627 9646 9666 9688 8738 9794 9801 9817 9832 9844 9881 9883 9937 10006 10007 10014 10016 10ÜJ3 10155 10333 10337 10248 10300 1034a 10423 10440 10506 l0 34 10652 10557 10576 11 617 10844 1067 10883 10694 10703 10750 10765 10832 10861 10859 10886 10893 10933 10881 11006 11021 11045 11053 11070 11112 11118 11138 Ills 11206 11231 11348 11306 11333 11387 11400 114U8 1418 11433 11426 11427 11429 11447 11463 11546 11658 11668 1166 11687 11714 11760 11751 11763 11706 11801 11840 11860 1186 11937 11836 12043 13098 13110 12160 12213 12316 13318 13390 13303 13363 12414 12431 12451 13454 12469 I34C0 13480 1349 13507 12522 12525 11 529 12552 12559 1261 12836 12633 13844 1374V 12761 12313 12839 12846 12996 13000 13009 13034 13037 13043 13075 13110 13111 13101 13 66 13188 133U0 13207 18333 13230 13245 13264 13274 13410 13412 13448 13482 13484 13637 13641 1355J 13556 13677 13687 13014 13630 13626 13636 13883 13696 13702 13726 13752 13779 13797 13815 1382 13849 13861 131 13828 13969 14027 14030 14064 14066 140tO 14211 14 223 jeam 14375 14276 14289 14380 14393 14405 1443a i44S6 14581 14813 14664 14673 14878 14687 14688 1 767 14781 14807 14S8B 14860 14877 14903 15008 16026 15061 16063 16084 16133 1S1B7 15308 16336 1633 15396 16316 16334 16363 16453 16473 16SS6 13547 16648 15665 16668 16589 16678 15694 15687 15887 1688 16718 15733 16773 15813 15836 16848 16881 16S63 15888 16896 16808 16029 18076 16137 18338 16261 16383 16SU 18339 16848 18386 16409 16411 16443 16447 16449 16487 16513 16614 16618 16633 16633 16537 16646 16668 16597 16598 16630 16847 18848 16681 16811 16834 16919 16931 16936 16948 16886 170SS 1708 17084 17098 17169 17187 17327 17267 17309 17325 17400 174 17436 17466 17483 17491 17608 17531 17S63 17573 17684 17685 17693 17694 17603 176U 17633 17649 17657 17683 1788 17888 1770 17723 17734 17763 17764 17776 17783 17830 17 68 18018 18018 18023 18041 18111 18141 18186 18183 18209 1831 18384 18358 1826C 18279 18334 18335 18353 18383 18414 18468 18476 U521 18624 18656 18660 18669 18673 18608 18644 18876 18884 18688 18735 1874S 18757 18777 18881 18888 18831 18048 18S5T 18986 19121 18128 18146 18167 18161 18167 10178 9 18304 19313 19343 18248 18361 19289 19333 18344 18363 194S1 1 467 19480 19401 19501 18637 18S48 19663 19681 19639 1888T 108TT 18681 19696 19718 19731 19734 19738 19748 1974 19763 1 78 18808 19823 19843 18873 19877 19880 19899 18941 1996a 19980 19S81 18968 20003 30031 30045 30069 30087 30116 30138 30150 30160 SOiej 20173 30191 20331 30364 3036 30388 30388 30374 30381 20314 20386 30390 30404 30424 30491 20447 30S01 90808 30641 20547 30560 30676 30695 30610 20820 30668 30861 30878 3087 30682 20084 30687 30896 30731 30731 20738 3074 30768 30702 3083 30867 30903 30843 30860 30969 20968 2007 30897 ONOECORRIOeElD Vetl t nB Ie klitae Ie lU t Prenuen van f 30 J063S m ü 10633 20033 moet zUn 30033 Hiet ziet U nu het resultaat van slecht poetsen en goed poetsen Beide schoenen één jaar oud en het lijkt wel n leeftijdsverschil van 10 jiirl Wilt U gaed j oetsen leereo en Uw schoenen lang behouden Laat dan natte schoenen eerst op een koel plaatsje drogen op spanners of gevuld met proppen papier en maak ze daarna eerst goed schoon Óók de randen I Dan i er maar héél weinig ERDAL noodig om t bovenleer soepel en buigzaam te houden en vrij van barstjes Dus héél dun insmeren dan goed uitborstelen en met een doek nawrijven Dan doet U langer met Uw schoenen èn langer met Uw kostelijke Erdal want ook mei Erdal moet U zuinig zijnl Ar Dinct a het insmtnn sluit U dt dtos ttch goeJ UitgeJntgde crfmt is zeer mumdeelig NB CRLAND$CH FAIRIKAAT 1 J De Afdeeling Verwaarborging tegen OORLOGSSCHADE In werking edert 12 Augustus II940 telt thau v m 2cL KX c ee nemers met een totaal verwaarborgde waarde vm VIERHONDERD MILLIOEN GULDEN Maximum per object f 50 000 Efl itel aan het zöuc even hooge eischen ais aan Uw groenten Neem daarom NEZO het zuikrere l giéaisch verpakte er bereide keukenzout van Boekelo I 19 3 ü ptr Kihpifk Om tmkj Viilii iMma ii umi U f aanrraof fnuu dotr tni kcmtttr u Htnph Unenlndn Voorschotpremie voor gebouwen en koopmai goederen f 0 60 per mille voor inboedels f O W per mille per halfjaar Maximtmi dikslag per halfjaar 5 maal deli jaarlijksche voorschotpremie Door aanpassing van het reglement aan de Rijksregeling behoudt de verwaarborging verminderd haar waarde Schadevergoeding naar vervangingswaarde Afrekening van schade per halfjaar Vraagi iallehlingeii bq onze correapondeBlM Gt EEN quoERLING WAARBORG GEN00T3CH RENOVATUM BESTUUR T DEJONOB LldTandennuO W J Sdriencker Commissionair in Assurantiën te AmstenSsm CH B O JUUSN Ud der Firms Jullen ft RIcliardson Bennernagel ConunU ioBaIr in Assurantiën te Amaterdsm JOH BMrr Jr Directeur der N V Bouwlus ROHTP te Amsterdi DIRBCTEDRl I O WOORTUAN SDam PUISIRAAT 2i9 2z TEIEFCON35U N V KOR NEOERL ZOUTINdUSTRIE aoEKao Hïl cao G 2528 53 LOSSE NUMMERS ONDERSTAANDE BC LOOPT ZATERQ G i JAM STROOP TEMPO TEMPO MET BOEK VAN SPORT EN TEONNIEK Onder leiding van J H WUNAND Band n om slag toekeoing JO SPIEll TeekeaiBcea 2 ÜJf u T Z nuoHTifix tmvB VoetteJ cricltel roeien aeilen ens auh aaen met rleu ela gillende oompreseon en gierende btuideo op de brug van het CSentraal Stathm ens lac 1140 0 k ft rikee be h wjfcriigbMr A W SIJTHOFF UITa MM N V LEIDEN van de GoudscheCoul ant zijn dageips verkrijgbaar bij a BAKKER Spoorstrajit 1 N V P ENDENBURG Veerstal 18 I DE GROOT Wachtelstraal 4 A HAMOEN Burg lVUrtenssi igel 98 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot I SCHOUTEN VondJittraat hoek Roemer Vlssch rstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zijde no 14 en by de agentjAin de omliggende gemeenten Vk SIMON DE wn Waar de risico het minst is Er is goed nieuws in de advertentie s vandaag I alti d voorraé Adverteeren in de dagbladpen levert vooral In dezen töd de mlnlate nsico op Want deze reclame kan men wanneer het noodig ia direct veranderen of desnoods uitatelien Celjuco Sov meÜ deel lor jMiê BS Ssei d r