Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1941

nERSTE BLAD DONDERDAG 7 AUGUSTUS 1941 lUiTENUIIP e Engelftche bI Jckade BBrrscB regeering denkt NIET AAN VERZACHTING De Brilache regeering dfenkt er ook laiM nog niet n Ae blokkade tegen lande die eertijd niet Engeland iren verbonden en thans door uit chland zU bezet te verzachten li dezen geest prak ecrgiüteren de llrifaKbe minister van Econoraiiclie orI voering Hugh Dalton in antvoord op e n vraag in hel Lagerhuis lij zeide dat bel vraagstuk der voedilvooTjitning in de door Duitachland zette gebieden door Duitschland lf moet worden opgelost De Brithe regeering acht zkh niet in staat Ie blokkade é verzaehten Amerikaanscbe critiek op Eagcische oorlogsindustrie In Amerikaansehe kringen neemt de mlcvredenlSjid over de prestaties van ie KngelM heYe wapeningsinduslrte toe aidus het dVb De New York Times kwalificeert de geringe kracht van de Britschc produetie als de oorzaak der werKcIoosheid die Engeland in tegenstelling tOt zijn beloften tijdens den geheele Sovjet oorlng aan den dag heeft geleed Het blad verklaart dat de Kngelschen weliswaar den Vwensch koesteren en den wil hebben om ter ontla iiting van de Sovjeti een ond rneming op groote schaal te beginnen maar zü zijn daartoe niet in slaat daar de onvüWwnde productie van hun ticwapenuigsinduslrie een dergelijke actie te gevaarlijk doet schijnen In Amerikaansehe industrieele kringen verklaart men dat dc Amerikaantche bcwarxningsproductie van dag tot dag toeneemt en het Amerikaan sehe volk zich vele beperkingen oplegt tr wül tnen te Londen altijd alleen maar over de ontwikkeling van de bewapeningsinduslrlc Sraat maar deze woorden tot dusver niet in daden heeft omgezel Het beste l ewijs hiervoor zijn de parlementaire debatten die het laatste Jaar haast op geregelde tijden steeds weer worden gehouden over de positie der bewapi iiingsindustrie waarbij steeds hetzelfde wordt wordt gezegd zoilder dal er in de practijk iets gebeurt Melkdistribntie in EÜgeland In het BritsChe Lagerhuis heeft majoor Lord George volgens het D N ft gisteren de invoering van de meikdistribulic bekend gemaakt naar de Engelsch b erichlendicnsl meldt Engelsche aanval op Deensch viwhersachip Vooir den derden keer binnen zeer korten lijd zijn thans Deensche visschersschepen die op de Noordzee op de vangst waren door Engelsche vliegers aangevallen aldus+iet D N B Deze laatste overval die uit Esbjerg wordt gymold was gerich top de kotters Signal CutU en Alisj De bemanning die thans te Esbjerg is teruggekeerd meldde een luitensl dat de bootjes op hun visriigrondcniin de Noordzee door Eng Ische vliegA s met bommen bestookt en met mitrailleurs beschoten werden zonder dat lot dezen aanval eenigerlei aanleiding bestond De Engelschèn kuTiren ook niet met de uitvlucht van een vergissing aankomen want éen der Engelsche vliegers daalde zoo laag dat hlj den mast van het vi ichersscheepje waarover hij vloog bi ina raaicte Ge lukkigerwi iê misten de Engelsche bommen ook ditmaal hun doel zoodat de Deensche visschers er zonder nadeel af gekomen zyn De toestand in het Verre Oosten NIEUWE JAPANSCHE STAP ZOU TOT UITERST GESPANNEN TOESTAND LEIDEN Verklaring v n Eden Naar de Londensche berichtendienst meldt heeft de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken Eden in het Lagerhuis omtrent de situatie in het Verre Ooaten verklaard dat iedere nieuwe stap van Japan een uiterst gespannen toestand tusschen Japan en Groot Brittariië zou teweeg brengen Voorts zeide Eden omtrent de bevriezing van de Japansche saldi datdeze maatregel ernstig is bedoeld enderhalve gok ernstig wordt uitgevoerd Voorts uitte Eden JHIhoop dat de vriendschappelijke l fl8rtwkingen tusschen Gr6otBrittanië 5m China nog versterkt mochten worden Ksnoye bii den keizer De Japansclie minister prins Konoye heeft zich gistermiddag om één uur naar het keizerlijk paleis begeven en den keizer rapport uitgebracht over den algepieenen toestand Hij beantwoordde verschillende vragen die door den keizer werden gesteld Voordat hij om half drie het paleis verliet had Konoye een onderhoud met den Lort grooUegelbewaarder markies Koilsji betreffende hangende kwes Ues Amerika moet een üoperium worden VERKLARING VAN REPU UKEIN8CH AFGEVAARDIGDE jk Associated Pre s meldt uit Honoloeloe dat de republikeinsche afgevasr4igic Maas in een toespraak heeft verklaard dat Amerika een in perium moet worden Amerika s lot ligt niet ir Europa maar in het Westen AU Engclamt en Amerika verdreven zouden worden uit den Stillen Oceaan zouden de Vereenigde Staten moeten afdaler tot een lar dbouwvolk van den derden rang Voorts verklaarde de afgevaardigde dat er tefen de moderne oorlogsvoering leehu een enkel wapen bestaat nameMi k voorkoming van aiyvaUen De Vereenigde Staten en de Azoren AAIERIKA S Dt BBELZINNIGK POLITIEK In lolitieke kringen te Berlijn ontkent men volgens het A N P niet dat de Azoren thans in het middelpunt van zekere politieke gissingen en verklaringen staan Men twijfelt er niet aan dat Roosevelt bij zijn pogingen om steunpunten voor de Vereenigde Staten te verwerven niet alleen die welke duidelijk op het Westelijk halfrond liggen thans ook het oog heeft laten vallen op de strategische posifies welke worden gekenmerkt door de Kaapverdische eilanden en de Azoren Ten aanzien van de breedvoerige uiteenzettingen vaarin de Amerikaansehe pers hieromtrent haar meen ing te kennen heeft gegeven en nog geeft heeft aldus zeide men gisteren in de Wilhelmstrasse de Duitsche regeering zieh buitengewoon gereserveerd getoond efi tot dusverre slechts de rol van opmerkzaam waarnemer gespeeld In officieuze kringen herinnert men er aan dat Sumner Welles op de zeer duidelijke Portugcesche vraag over de eerbiediging der Portugeesche souvereiniteit over de Azoren een eVen dubbelzinnig antwoord heeft gegeven welks stijl naar Duitsche opvatting nauwelijks verschilt van de verklaring die Roosevelt eenige dagen voor de bezetting van Usland tot den IJslandschen ministerpresideht richtte He volkenrechtelijke beginsel ik voel mjj bedreigd zooals wanneer en waar ik wil dat de agressiepolitiek der Ver Staten zich meer en meer eigen maakt en waarmede zij ook thans haar campagne tegen de Azoren tracht te motiveexen moet aldus zeide men in de Wilhelmstrasse tenslotte de geheele constructie van de oude zoowel als van de nieuwe wereld overhoop gooien Men wijst er verder op dat Portugal zieh intusschen genoodzaakt heeft ge zien zijn militaire positie te versterken en dat de reis van den grijzen Portugeeschen president generaal Carniona naar de Azoren van het standpunt yan Portugal uit nog slechts den nadruk heeft gelegd op het gewicht dal men in Lissabon ajn de Azoren hecht In politieke kringejitc Berlijn aeht men het mogelijk dat zelfs Roosevelt er niet in zal slagen nog iets uit te richten tegen de wereldmeening die in dit opzicht geheel eenstemmig is Men ziet hier echter niet over het hoofd dat de Ver Staten op het oogenblik klaarblijkelijk probeeren bij hun steunpunjcncan agne Brazilië in te schakelen hoewel men van opvatfing is dat van Braziliaansche aspiraties ten aanzien var de Azoren niet gesproken Hjin worden In dit verband verwijst jnen in de Wilhelmstrasse naar zeker berichten over efen liltimatieven druk der Ver Staten die ten doel heeft te bewerkstelligen dat Brazilië optreedt op de door Washington gewenschte wijze Naar i e meening van officieuze kringen kan men op het oogenblik nog met zeggen in hoeverre Brazilië hiertoe bereid is De ontwikkeling van deze aangelegenheid wordt van Duitsche zijde steeds met de grootste aandacht gadegeslagen Men noemt het hier de zaak van de wereldmeening en van de Zuid Amerikaansche staten dat zij nagaan in hoeverre zij bereid zijn voor het imperialisme van Roosevelt handen spandiensten te verrichten Een tweede geval Syric De Deutsche diplomatisch epolitische Korre spo ndenz wijst op de arbeidsverdeciing tusschen Engeland en de Vereenigde Staten en merkt op dat een even laaghartig spel als Engeland onlangs in het gevai van Syrië met Frankrijk heeft gespeeld thans van Amerikaansehe zijde tegenover Portugal op touw is gezet Sedert lang kent men het voornemen van Roosevelt aldus de Diplo om in het bezit van de Portugeesche eilanden in dep Atlantischen Oceaan te geraken Met het oog op d i kennelijken tegenstand van Portugal meende Roosevelt blijkbaar een uitweg te hebben gevonden door Brazilië op den voorgrond te schuiven In de stellig juiste verwachting èÏA Brazilië zich ondanks allen druk der Vereenigde Staten niet zoo maar voor een dergelijk achterbaks spelletje zou leenen is dezer dagen in samenwerking met Engeland een leugencampagne door Reuter gelanceerd waarin werd beweerd dat Portugal rechtstreeks door Duitschland wordt bedreigd Roosevelts bedoelingen beperken er zich geenszins toe door verdachtmakingen van allerlei aard den tijd voor acties rijp te maken Hij meent luist in het geyal van de Atlantische eilanden van Portugal wel effect e kunnen sorteeren als hij een twistappel tussc ien zekere Ii ero Amerikaansche staten en de Europeesche stamlanden werpt door te zorgen dat deze eilanden worden geroofd waardo hij tevens vervreemding en tweespalt tusschen geheel Europa en Zuid Amerika zou doen ontstaan Roosevelt vergrijpt zich niet alleen aan beproefde politieke Ton ibe ii selcn van zijn land als hizün bemoeienissen tot buiten het Westelijk halfrond uitstrekt hy wil ook door gevoelens van haat en wantrouwen de mareele en geestelijke banden verbreken die de oude en de nieuwe wereld zou gelukkig vereenigen daar ly zijn mateloozc verlangens naar onbeperkte heerschappij en autoriteit in den weg liaan Fortugejescbe pionien Baar Madeira Het eerste contingent Portugeesche pioniers is gisteren met de Lima naar Madeira vertrokken VASTSTELLING VAN DE GRENZEN TUSSCHEN THAILAND EN INDO CHINA Naar Domei uit betrouwbare bronte Tokio verneemt zal op 12 Augustuste Saigon de eerste plenaire bijeenkomst der vertegenwoordigers vanJapan Thailand en Indo China worden gehouden yoor de vastste ling vande grens tusschen Thailand en IndoChina FrankrUk koloniale politiek VOOR AMERIKA GEEN REDEN TOT BEZORGDHEID Naar men van betrouwbare zijde te Vichy verneemt heeft de Fransche regeering den Amerikaanschen ambassadeur te Vichy admiraal Leahy een mededeeling doen toekomen die een antwoord beteekent op de verklaringen waarin Stunner Welles onlangs uiting heeft gegeven aan de bezorgdheid zyner regeering over de politiek der verdediging van de Fransche koloniën In dit antwoord zet de Fransche regeering opnieuw de beginselen van haar buitenlandsche politiek uiteen In bevoegde Fransche kringen wijat men er op dat deze politiek niet gewijzigd en algemeen bekend is Herhaaldeliyl is zü in het openbaar omschrevei fioor bevoegde vertegcnwoordigersr der regeering zoowel door maarschalk Pétain als door den plaatsvervangenden ministerpïesident admiraal Darlan en Generaal Wcygand In dit verband verklaart men in bevoegde Fransche kringen dat door de overhandiging dezer nota ook de laatste verklaring van den Amerikaanschen minister van Buitenlandsche Zaken Huil haar beteekenis heeft verloren Huil had verklaard dat hij hoopte van Vichy de verzekering te krijgen dat Frankrijk alle aanspraken der spilöp het gehj uik van stpunpuplen in Fransch Afrika zou afwijzen Hij zeide een officicele mededeeling daarover te verwachten Men vestigt er hier de aandacht op dat Huil deze verklaring aflegde alvorens de mededeeling der Fransche regeering in het bezit der Amerikaansehe regeering kon zijn zoodat Huil daarvan geen kennis kon dragen Onrust in Kroatië COMMUNISTISCH SERVISCH GESTOOK Het D N B meldt uit Agrart Een overzicht van het communistischServisch gestook gedurende de laatste weken publiceert het bureau Van de Povlavnik Engelsche radiozenders hebi en oijistreelis 10 Juli de Kroat sche bevolking opgewekt 14 Jij li een opstand te beginnen als het fccken daartoe wordt gegev r De Engelsche radio heeft toen vlak voor dezen datum bekend gemaakt dat deze opstand moest worden uitgesteld 80 gevangenen van het concentratiekamp Kercsi ts begonnen in weerwil van icze aanwijzingen toch en werden na kor ten tijd door de staatsorganen gearresteerd en overgeleverd aan de bevoegde instanties Den 20sten Juli kwamen afzonderlijke gewapende bender uit de bosschen te voorschijn om vreedzame dorpen te overvallen en de burgerbevolking uit te moorden waarbij hun ook vrouwen en kinderen en vooral aanhangers van het Mohamedaansche en Katholieke geloof ten offer vielenl In dit gebied werden posten van de veldwacht overvallen Afdeelingen van het Kroatische leger en van de Oestasja smoorden door energiek optreden deze misdadige ondernemingen inden kient Geconstafeerd werd dat de oproerlingen die onder leiding stoi iden van de voormalige communistische partij financieel gesteund werder door Joden Waar zij optraden verschenen zij met roode vlaggen en noemden zich het roode leger Zij beweerden dat he Sovjetleger reeds Agram Banjaloeka en andere belangrijke steden in Kroatië was binnengetrokken Enkele kleinere communlsti che groepen ondernamen onbelangrijke aanslagen op spoorlijnon in de nabijheid van Agram en wierpen voorts tnkele bommen na r een afdeeling van de academische Oestasja militie De rebellen hebtven hi p gerechte straf reeds ondergaan Een communistisch Servische l ende in het gebied van Vrbas is volgens de Officieele mededeeling door afdeelingen militairen en Oestasja omsingeld KAN ONS INDIE BEHOUDEN BLIJVEN Onafhankelgkheids politiek voor Buitenzorg noodzakelijk Een medewerker van de V PB schrijft het volgende Bij de spanning die in het Verre Oosten heerscht gaan ongetwijfeld de gedachten van schier alle Nederlanders met diepe zorg uit naar het l ijke Overzeesche gebied dat eenmaal door den ondernemingsgeest onzer vaderen gewonnen werd en dat zich onder Nederlandsch bewind zoo gelukkig en voorspoedig ontwikkelde Wij gevoelen diepe zorg inzake Nederlandsch Indië Want Buitenzorg volgde sinds Mei 1940 geen verstandige politiek Niemand zal kunnen tegenspreken dat het gouvernement te Buitenzorg één richtsnoer vast in het oog moet houden n l dit Hoe blijven wij het best met bezet Nederland één zonder in t otsing te komen met Londen en Washington Immers zuUéin Nederland en Nederlandsch Indië na den oorlog elkander kunnen hervinden dan moeten zoowel om buitenlandsche als binnenlandsche jolilieke redenen alle krachten worySen ingespannen om dé kloof niet dieper te doen worden dan door de verschillende omstandigheden absoluut onvermijdejijk is Indien niet dan dreigt in dezelfde mate het gevaar dat de loop der dingen Nederland en Nederlandsch Indië voorgoed uiteen zal drijven Dat wil zeggen het gouvernement te Buitenzorg moet een besliste zelfstandigheidspolitiek voeren Het moet dat doen om der wille van het eigen Nederlandsche belang dat uitsluitend en alleen op deze wijze gediend kan worden BINNENLAND De toelage voor lager rijkspersoneel CIRCULAIRE AAN ONWILLIGE GEMKENTEN De persdienst van het N V V schrijftons Bij beschikking van 27 December 1940 van den toenmaligen secretaris generaal van Financiën en van den secretaria generaal van Binnenland che Zaken werd een toelage van zes procent ingevoerd op de loonen van lager gesal 8rieerd rijkspersoneel Aan Gedeputeerde Staten V crd d d 14 Januari 1941 verzocht e bevotderen dat gemeenten en waterschajDpen op dezelfde wijze zouden handelen als het rijk Hel toekennen van de toelage was dus geen verplichting maar verreweg de meeste gemeenten hebben aan den aandrang gevolg gegeven Het feit dat een aantal gemeenten niet lot het nemen van bedoelde maat regel overging gaf de in het c Ttraal overleg der samenw kerwle gemeenten vealegenwoordigde centrales aan leiding zich terzake tot den secretaris generaal van Binnenlandsche Zaïken te wenden Dit heeft er toe geleid dat deze zich onlangs mot een circulaire tot Gedeputeerd Staten der jrovinjes heeft gewend om nog eens m het licht te stellen dat het onder de gegeven omstandigheden gewenscht is aan de circulaire van 14 januari 1941 eer zoo ruim mogelijke uitvoering te geven en dit slechts na te laten wanneer na 31 December 1937 een algemeene loonsverliooging heeft plaats gevonden dan wel wanneer om eenige andere reden loonsverhooging als anderszins overbodig moet worden geacht DE COMIMISSARIS VOOR DEN KATHOLIEjCFN BOEREN EN TUINDEHSBOND N ider vernemen wij dat dehetr O F J Datnave te Voorburg nieuw benoemd conimisfaris van den KathoIjeken boerenen tuindersbond oudehef is van de afdeeling organisatie van het Rijksbureau voor de u vijerin L van de Landfcouwerisiswet 19 i welk bureau later het i iik bureau vnor de voe selvoorziening er bij kreeg Momer irel is hij ali em en secfetaris van het Nederland sch Atrrarisch Fior t i r trven s eouv se iiPchtig e van dit front voor de gou v Nnorri Brabant Ook is hij hopman in de W A HET DRAGEN VAN V INSIGNES OP DE SCHOLEN De seeretaris genpraal van Opvoedin g Wetenschap en Cultuurbescherming heeft aan gemeentebesturen en aan de besturen v Tn schelen van alle t ikken van o derwiis en vo gendpn omr n brief crTonden Er hebben zich gevallen vccr ï edaan waarbij kinderen op school kwafnoii voorzien van een oranje Virti signp en mi is de vraag voorgelfgdni dit met het oog óp mii n circulairevan 6 Mei 1941 No 425 Afdeeling Kabinet en de d 5arin genoemde mzend brieven betreffende het msJgneverbod geoorloofd is Aangezien dit teeken als een Duitsch teek en moet worden opgevat zal het dragen daa an moeten worden torgesiaan Warneer schoolkinderen met Y s verschijnen die niet oranje zijn of een anderen vorm hebben dan de van Duitsche zijde verstrekte V verdient het om m reilijkheden te voorkomen aanbeveling om ook zoodanige onderscheidingsteek enen toe te laten uinig tnet gas en e ectric teit een plicht van dezen tijd En juist dit inzicht blijkt te Buitenzorg te ontbreken Men voert er geen zelfttandfgheidspo itiek en loopt willoos aan den leiband der Angelsa ksische rrngendheden Dat bleek o a uit de interncerings poütiek De bezettingsautoriteiten hebben hier als repressaille een aantal aanzicnli jke Nederlanders geïnterneerd Wat voor belang heeft Indië er bij ginds met alle geweld de menschen in de intenieeringskampen te houden met als eenig gevolg dat er dan hier ook tailooze van hun vrienden geïnterneerd worden Laten zij hen los zij hebben er geen enkel nadeel van en kunnen eventueel onaangename manieren voorkomen En anderzijds wannen zij het voordeel dat zij aan hun vrienden in Nederland de vrijheid bezorgen Waaron doet Indjë het niet Omdat het te weinig Nederlandsche politiek voert en aan de slippen van de Angelsaksen hangt die zich om vryheid en onvrijheid van een aantal Nederlanders in hét bezette gebied weinig bekommeren Én gelijk mét de intemeeringsquestie is het over de gansche linie Van Nederland uit is bjjvoorbeeld menige poging gedaan om per radio contact met Indië te houden al ware het slechts over een volkomen onschuldige materie als bijv familienieuws De Duitsche autoriteiten hier te lande hadden daar geen bezwaar tegen Waarom moet Indië wel bezwaar maken en elk contact afsnijden Groot Nederla dsche politiek is dat niet het is uitsluitend Angelsaksisch gedacht De hOBdiBg jegens Japan Met Japan heeft men te Buitenzorg ternauwernood willen praten Zuiver Nederlandsch belang is dat waar het moederland door den bondgenoot van Japan bezet is NeSJerlandsch Indië er zorg voor draagt zooveel mogelijk alle botsingen met Japan 1e vermijden Buitenzorg doet echter het omge HET LEGIOEN MARCHEERT Met vliegende vaandels en slaande trom aicln erde vandaag het tweede contingent vrijwilligers door Den Haag naar het station waar de trein gereed stond die de mannen naar Krakau zal brengen Het Legioen marcheert Sinds enkele weken wurdt het eerste contingent in Krakau geoefend Het tweede contingent is op weg en intusschen komen steeds meer aanmeldingen binnen van Nederlanders die begrijpen waar het om gaat en hun plicht wenschen te dccn Het Legioen marcheert Nu rog in de oefenkampen Straks alveen teurkorps in de rijen van hen die optrel Ken naar het Oosten om de gelederen te versterken vaii de Duitsche legers en de legioenen die daar reeil wekenlang den Sovjettroepen strijd leveren terugwerpen omsingelen en vernietigen Het Legioen tnarcheert Dreunend klonk vandaag het marcheeren van vastberaden Nederlandsche mannen door de straten Fier wapperde het vaandel Vrijwilligers v er trokkon in de heilige overtuiging dat zij zich inzetten voor de toekomst van hun volk en hun vaderland VRIJWIL N E6I0EM MD Het Legioen marcheert Duizenden Nederland sehe mann n vormen dit Le gioen en zij verwachten dat ook gij spoedig zult volgen omdat Tiok gij weet wat uw plicht is en dus u vv plaats zult inivpien in de gelederen van het KonijTiginnegracht 22 Den Haag BU HET ZEILEN VERDRONKEN Eergisteravöhd pmslre ks half vijf is de 23 aiige R Steunebrink affeomstig uit C fi ningen dje met zijp vijiend een X ittoclit maakte op het Lee k stei meert tengevolge van liet omslaan van de zeilboot verdronken Zijn vriend kon zich zwemmende redden Het stoffelijk overschot Van S waarnaar men den gehe len dag heeft iTed epc js nog niet opgeheald 70RT De fusie der Sportbonden COMMENTA R IN JAARVERSLAG N O C Verschonen is hft 27ste jaarverslag van hel Nederland sCh Olympisch Comité Ten aanzien van dé ontwikkeling van de fusie der sportbonden word in dit jaarverslag nog de volgende uiteenzetting gegeven De secvetans gencraal van het departement van Onderwijs K ansten en Vetenschappen had het plan opgevat om te komen tot meer eenl id m de verschillende sportorganisaties Hij had daartoe den voorzitter van de Nationale Stichting ter bevorderirvg van de Lichamelijke Opvoeding van de oprichting waarvan in het vorige jaarverslag gewag werd gemaakt ver zocht de maatregelen te treffen welke tot de gewenschte concentratie zouden kunnen leiden De vraai l an hier gesteld worden waarom de ze opdrarht aan den voorzatter van de S L O werd gegeven ea niet aan den voorzitter van het N O C Doch dit in het midden latende bleek al spoedig bij de gehouden besprekingen met de voetbal en v andelsport nrganisatirs welke het eerst aan de beurt waren om te fu sioneeren dat de S l 0 daarbij streefde haar een a nsluiting van de gefusioneerde bonden bij dit lich am Dit nu was niet overeenkomstig den opzet der stiohting en bovendien om verschillende redenen jiok niet in het keerde Het vergeet het moederljmd en denkt glleen aan Roosevelt en Churchill Wel zijn er ook n Indië stemmen die een meer zelfstandige poUtiek vorderen we lazen iets dergelijks in het Bataviasche Nieuwsblad doch het gouvernement luistert daar niet naar Jhr Tjarda van Starkenborgh Stachhouwer is zelfs door zijn huwelijk bijzonder Amerikaanscli georiënteerd en verbergt dat in zijn bfleid niet En dat werkt allengs fataal Hoe de zaken in het Verre Oosten ook loopen mogen de politiek van Buitenzorg is uit Nederlandsch oogpunt gezien fataal omdat ze te weinig Nederlandsch is te weinig zelfstandig IS Daarmee brengt NedcrlandschIndië zijn positie in gevaar en schept voOT de naaste toekomst een Situatie die zich nooit ten voordeele van den b ind met het moederland ontwikkefen kan Wij houden rckenir g met het feit dat Nederland bezet gebied is en Nederlandsch Indië hierbuiten valt Wij weten natuurlijk dat Nederlandsch Indië daardoor in een gansch andere positie is dan wij Maar juist c aanm moeten beide deelen van het rijk hier en overzee niet optioud en aan elkander te denken en alles doen wat mogelijk is om in de gegeven omstandigheden den band met elkander aan te houden En daarbij korrrf het er juistjvoor Indië zeer op aan dJl zijn gouvernement Nederlandsch denken zal en Nederlandsch handelen zal dat het e n wijze en voorzichtige zeflstandigheidspolitiek al voeren die er op bedacht is het nflict in het Verre Oosten zoo lang mogelijk buiten zijn gebied te houden en die nimmer vergeet dat het moederland binnen de machtsfeer van den tegenstander der Angelsaksen valt Verwaarloozing van dit standpunt kaïi op het definitieve verlies van Indië tiitloopen En dal moet ook in de Oost een schrikbeeld zijn dat tegen een al te slaafs volgen van di n Angelsaksischen koers waarschuwen moet Nadruk verboden belang vfat het N O C In verband daarmede noodigde het bestuur vai liet N O C den voorzitter der SLO dc n heer mr J J P C van Kuyk tot een bespreking tiit welke plaats had op 16 Augustus 1940 Aangezieji bü deze bespreking de inlichten ow en weer op enkele punten bleven verschillen heeft liet bestuur van het N O C de situatie nader bezien en zijnde inzichten schriftelijk ceergclcgd in een brief aan het bestuur van de S L O op 5 September 1940 Toen bovendien enkele dagen daarna de waarneming van de functie van secfetaris generaal van het departement van Onderwijs Kunsten en Wcfensch ppen overging in handen van mr ir J Heinirl heeft de voorzitter van het N O C daarvan gebruik gcmaakli om op 12 September zijn opwachting by dezen te makert waarbij hij gelegenheid had ciftk de hierboven bedoelde aangelegenheid ter sprake te brengen DEBO Gedurende nigen tijd vernam men niet veel meer van concentratie in de sportbonden totdat medio Octooer hct besluit van den waarnemend secreta risgeneraal van het departement van O K eh W bekend w erd waarbij de heer K J J Lotsy was benoemd tot adviseur voor sportaaogelegenhbdett bij gemeld departement Als zoodanig vied hem jjjjj de taak toe om de eenheid in de sportbonden voort te zetten Dé heer Lotsy die als bestuurslid van het N O C de verhoudingen van de bonden onderling en van deze tot éen toporganisatie terdege aanvoelde kor geen andere meening zijn toegedaan dan dat eön lichaam n de structuur en met het verleden van het N O C het aangewezen lichaam moest zijn vvaarin alle bonden moesten worden vereenigd Bij de ontwikkeling van zijn werkzaamheden is deze meening dan ook tot uiting gekomen Het behoeft geen betoog voor de ingewijden in sportaangelegénheden in Nederland dat voormelde taak van den hecc Lot y een zeer onfivangrijke was waarbij het noodzakelijk zou blijken verschilierfce sporten in andere verbanden te groepeereiv wa rdoor viins de verhoudjn tot het N O b gewzigd moe t worden Een én ander vorderde veel tijd doch niettemin Jtan gevoeglijic geconstateerd Wordenf dat tegen 1 Januari 1941 het grootste deel daarvan volbracht v as 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 29 4 Brood 4 ranti broo f of gebak 2 brood 1 rantsoen brood of gebak 29 vleesch i rantsoen vleesch of vleeschwaren 29 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren kaas 100 gram kaas eieren 1 s uks eieren 29 Melk I H liter melk 29 reserve 3 kg aardappelen 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 105 algemeen 250 gram suiker n JULI l M ie AUGUSTUS 104 algemeen 250 gram koffiesurrogaat 14 JULI T M 10 AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam lii ijoem Vi rantsoen bloerh brood of gebak 102 algemeen 250 gfam rijst A rijst 250 gram rijst A havermout 2 50 gram havermout of gort IC JULI T M 10 AUGUSTUS algemeeft Ï50 gram havermout ofgort algemeen 250 gram gijrt 54 algemeen 100 gram vermicelli 5 Algemeen 100 gram maizena 17 JULI T M 3 AUGUSTUS 24 25 t oter 250 gram Doter 24 25 vet 250 gram boter met reductie 3 AUGUSTUS T M 2 AUGUSTUS 26 27 boter 250 gram boter 26 27 vet 250 gram boter met reductie 1 AUGUSTUS T M 31 AUGUSICS 12 kalen 1 4 kg kattenbrood 12 honden gtoep I II 10 kg grdep UI 8 kg groep IV 5 kg groepyV 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood OPGEPAST N B de bonnen 26 27 eii 28 voor i AS blijven geldig t m 9 Auguitus 1941 WAT IS EÉN RANTSOEN BROOO lOO enim brood GEBAK 75 gram beschuit wifetl biscuits koekjes óf 140 gram sp culaas koek ói 30 gram cake 6f 400 gram gevulil klein korstgebak öf 500 Bram gevuld groot korstgebak Af flOO gram taart gebakjes BLOEM 70 gram tarwebloem meel roggebloem meel zelfrUzeDd bakmeel RUST 250 gram rijst rtjstemeel bloem gries Kriiite meel geriS ngd meel HAVERMOUT Ï50 gram havermout vlokken b Dem aardappelvlokkcB GORT 250 gram gort gortemeel grntten VERMICEIU 11 0 gram vermicelli raacaroni Ï iaphettt IZENA 100 gram maiiena tago aardap pelmeel öt 100 gram zet meel verwerkt in puddmgpoeder of puddlnjpsauspoe er VXBESCH 100 gram vleesch gewicht vanbeen inbegrepen VLEESCHWAREN 75 gram gerookt of gekookt vleesch ói ÏS Rram gerookte wurstsoórten óf 100 gram gekookte worstsoorten óf 125 gram Icverartlkflen tongenworft nlerbrpod óf 150 cram bleedwont JAM 500 gram Jam iiroop honing enz Andere distributiettrtikelen KOLEN Kookdoeletnden letter M en N Bob No 14 K F 31 Augustus Verwarming 01 Oï M haarden efi kachels I 1 t m M haardeii en kachels K 91 t m 11 cenrtSle verwarming n eenheid vsïte brsridstoffen 95 tfl Jiaarden en kachels I 95 t m 9 haaTden en kachels R een eer held tu Geldig Um 31 December PETRdLEUU Per 11 t m rf Aug root keuken 2 U SCHEERZRE K te tkl t m 31 Aug 1 rantfoen ZEKP 8 t m 31 Augustus 1 rantsoen