Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

CCUBAr T Ivrijdag 8 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r ƒ rMtnkenlat 4S M Chefredacteur f TIETER Qouda Iwanhopige uitvalspogingen der Sovjets in de Oekraïne buitschers rukken steeds verder opf italiaansche troepen in den strijd Het komend bestuur fn het Oosten Volgens Berlijn geen acuut probleem V = VICTORIE = DUITSCHLAND wint voor Europa op alle fronten 0399 n m Moeilijke toestand der gemeente financiën Vierhonderd gemeenten op rijksbijdragen aangewezen Vijftig millloen bt ohilcbaar Rottsrdom en Amsterdom krijged lietieeuwenaondeel Ideurenj e en pen OUDS N i aen lee en len v n I lierdcKK aro A In het midden van het Oosteiyk front Is ie groote slag van Smolensk geëindigd Bljin vlêr weken lang hebben de Duitsche troepen hier atrUd gevoerd tus chen Smo Uit Berlijn wordt gemelcj In de Oekraïne zyn de Duitsche zegevierende troepen op 6 Aug verder doorgedrongen Zy drongen vluchtende Sovjetformaties biroien en konden daarbij verscheidene treinen met materii l en uitrustingsstukken buitmaken Dynamiet commando s der Sovjets konden vernietigd worden alvorens zy him taak konden uitvoeren Kleine verstrooide groepen Sovjets die het contact met hun wijkende fonnaties Verloren hadden probeerden door de voorste linies der Duitsche troepen heen te dringen Op 6 A g werden deze IxiLtjewistische strüdkraehten oor de Duitsche en verbonden troel n opgevangen en vernietigd De nst van de in de Oekraine ingesloten Sovjet troepem staart de vernietiging te wachten By wanhopige uitvalspoPngen leden de bolsjewisten zwaVe verliezen Het aanzieniyke aantal ge ngenen en buit neemt gestadig toe n formatie Duitsche gevechtsvliegluijen deed op 6 Aug een verrassenden Mnyal p een groot troepenk amp der firn achter het Noordelyke front yen geheel met manschappen be eite barakken werden door voltrefr J f niietigd Verscheidene andere u i6 zwaar getroffen en erautten in brand De bolsjewisten met door de bommen getroffen warj Ptobeerden aan het helsche bomJJ te ontkomen en in het open geraken Zij werden echter ïW boordwapens der Duitsche SovSi ond it vuur genomen De r en buitengewoon zware VuTS Ï bloedige verliezen öolsjewisten stijgen van dag tot wi het geheej Oostelüke front Zh WCTdertalleen voor de gejTOrtsposlue van een Duitsche divisie j en voor de gevechtspositie van luchtdoelbattery 600 gesneuvelde verlU argenomen De Duitsche os ifTi n een verhou tat dj der bolsjewisten Sovjet nuteriaal venüeti£d viiAt Bl tus hebben Duitsche ge an Smolensk 16 riviefstoom f ni i V bolsjewisten f fea S S nukt voor vervoerdoelein I W 8 8 an de vernielde ir n i et Bd Bü aanvallen t r s werden 234 de i J t vernield Bin fc U P van den Dnjepr oeiangruke spoorwegtrajecten iAe tSn xxi bardementen Tal oioetten J V Sovjet troepen I leievS i hebben Duit i M yHf vier batteryen S i evecht gesteld feo S hJSJl op De Sovjet S r Duitsche aanI verliezen geleden S PnltMhe luvaUen op I fc Ske ï P voot den oorlog I WMcht in des nacht van KAART VAN PELT lensk én Wjasma Het verloop hiervaij is in de weermachtsberichten omschreven De kaart geeft een duicteltjk overzicht van het gevechtsterrein 6 op 7 Augustus ondernomen zyn wpderom talryke groote branden uitgebroken Het belangryitste doel vormden weer de vliegtuigfabrieken rn de bocht van de Moskwa fn een enkele vliegtuigfabriek braken tien hevige branden uit zoodat de fabriek als verwoest kan worden beschouwd De Italianen aan het Oostelijke front Naar een speciale corespondent van Stefani meldt hebben de Italiaansche troepen di p naar het front in de Oekraine zyn gezonden zich gisterochtend in den stryd gemengd Het komende bestuur in het Oosten In de Wilhelmstrasse wilde menzich gisteren niet uitlaten over devraagstukken van het toekomstigeburgerhjke bestuur in het Oosten Invergeiykipg tot de afmetingen vanden strijd en de historische beteekenisder Duitsche overwinning acht mendeze vraagstukken betrekJcelyk onbelangryk In de interne oganisatie vandit gebied ziet men slechts een neveftprobleem dat volgens de opvattingvan politieke l ingen hier pas acuutbegint te worden wanneer na denoorlog een aanvang wordt gemaaktmet de reorganisatie van den politieken toestand in Europa Verwoestingen te Dorpat Verschillende wyken der groote Estlandsche stad Dorpwt die dpor de aftrekkende bolsjewisten zwaar is geteisterd bieden nog een beeld van vreeselijike verwoesting aldiis verneemt het D N B in een speciaal bericht Talryke zaken zyn geplunderd of vernield door de bolsjewistische soldaten onder aanvoering van hun commissarissen Op de binnenplaats van het tuchthuis zijn eenige dagen geleden de lykev van 200 mannen en vrouwen opgegraven die de twlsjewisten kort voor hun vlucht haastig onder den grond hadden laten stoppen Alle persooniykheden die bü de Sovjets niet goed aangeschreven standen werden doodgeschoten De boekerij van de universiteit van Dorpat een der kostbaarste van Europa werd voor een deel vernield voor een ander deel weggevoerd Kostbare manuscripten lagen stukgeschetu4 op de straten toen de Duitsche troepen binnentrok Wreedheden te DobromiL Naar het Ö N B vemeeimt is tn de GaUsohe plaats Dobromil een afscluiweiyke ontdekking gedaan De bolsjewisten hadden daar op een zoutmyn een buiten wprking gestelde schadlt van ongeveer 40 meter diep tot den rand toe gevuld met de fijken van doodgeschoten menschen uit de omgeving Inwoners van de plaats vertelden hoe dag en nacht vrachtwagens der bolsjewisten onder politiebewaking naar de myn reden en lyken aanbrachten De omgeving werd door militatren afgezet Volgens een voorzichtige schatting waren 606 lyken in de schacht geworpen De meeste slachtoffers waren uit de in de nabüheid gelegen gevangenis der Gpoe gekomen De bolsjewisten hadden mannen en vrouwen grysaards en kinderen naar de gevangenis gedreven en doodgemarteld geslagen gestoken of geschoten Duizenden inwoners waren gevlucht duizenden andere werden kort voor de aankomst der Duitsche troepen door de bolsjewisten weggevoerd en onderweg omgebracht De Nederlandsche Volksdienst vraagt vrgwilligers De Nederlandsche Volksdienst heeft zich tot taak gesteld het Nederlandsche volk op sociaal gebied op grootsche wyze te verzorgen Hierby zal met de nadruk worden gelegd op de mateneel verzorging doch meer op de onderlinge hulp en steun die onze land nooten elkaar willen verleen en De N V D hoopt door een groot I aantal medewerkers die alom in I den lande in iedere stadswyk in 9 elk huizenblok in ieder dorp en 1 gehucht werkzaam zullen zyn t dit breede Ijemiddelende contact tu sciien alle Nederlanders te kunnen leggen Tienduizenden kunnen tuerby worden ingeschakcjld Iedere mai en vrouw die in een sociale taak groot ol klein een opgave ziet melde zich als vrijwilliger ster aan by het onderstaande adres se waar alle inlichtingen zyn te verkrygen De uitvoering van het sociale werk van den N V D brengt natuurlyk kosten met zich mede Daar de bystand zal bestaan uit een directe verantwoordelijke hulp van een medelan genoot en niet van een ambteUjk bureau dienen de uitgaven bötreden te worderr uit volbewuste offers van hen wien het lot van ons volk ter harte gaat Daartoe is door den N V D een lidmaatschap ingesteld waaraan een vatie maandelyksche bijdrage is verbonden Meldt u aan als lid van den N V D en helpt mede het welzyn van ons volk te verzorgen Inlichtingen en aanmelding by I het bureau van den N V D in i uw stad of provincie Provinciaal directeur van den Nederlandschen Volksdienst in Zuid Holland drs W F van Tjecuwen Javastraat 27a s Gra venhage Stedelyk directeur van den Nederlandschen Volksdienst in Rotterdam G Knoth Mathenesj seriaan 408 Rotterdam in s GraI venhage J A H Hollander f Prinsestraat 57 s Gravenhage Het gaat weer tegen den tyd dat de gemeenten haar begrooting yoor t volgende jaar moeten vaststellen Daarom wendde het A N P zich tot het departement van Binnenlandsche Zaken ten eiMe een overzicht te verkrygen van den huldigen financieelen toestand der gemeenten Het bleek dat de tegenwoordige uiterst moeilyke omstandigheden opnieuw haar stempel gedrukt hebben op de gemeentefinanciën Het aantal gemeenten dat op een rijksbydrage is aangewezen bedroeg tot voor kort omstreeks 350 Dit aantal is thans gestegen tot 400 Het zyn in de eerste plaats de grootere gemeenten welke met moeiiyk te dekken tekorten te kampen hebben De oorzaken van deze nieuwe styging der moeilykheden liggen voor een deel in de grootere uitgavtfh voor politie brandweer en luchtbescherming Voor Rotterdam en Amsterdam komt hierbij nog het stilliggen der havenbe4rijven Meer dan de helft van fiertotale tekort komt dan ook 1 voor rekening van Rotterdam en Amsterdam samen se mlUioen voor nood UjdendA genieenten Het Ryk heeft opnieuw de hand over het hart gestreken en het bedrag dat beaahikbaar gesteld wordt voor nood lydende gemeenten verhoogd tot 50 GEWELDIGE LEGERS IN BELANGRIJKSTE SOVJETjCENTRA De bolsjewistische soldaat lydt honger De SS man Egil Hartmann lid van de compagnie van oorlogscorrespondenten der SS vyfde afdeeling schrüft van het Oostelüke front d d 21 Juli Vele byzonderheden wyzen er op dat wy voor beslissende gebeurtenissen staan op het OosteUjke oorlogstooneel Ondanks t feit of juister gezegd omdat wy in de eerste linies liggen is het moeiiyk zich een samenvat tend beeld te vormen vin de ontwikkeling van den oorlog op dit front dathet langste is dat de wereld ooit heeftaanschouwd Het is overigens heelemaal nidt zoo gemakkelyk om oorlogscorrespondent te zyn in een ver land ledere dag kan nieuwe verrassingenbrengen die de berekeningen overhoopgooien of doen verouderen Er zynook maar enkelen die werkeUjk wetenwat er aan den gang is Wy moetenonze conclusies trekken uit de troepenbewegingen aan beide kanten uitde troepenverplaatsingen uit hetgeen wy hoorai etc De roodr borden worden ojieeiigedreven Het optreden van het Duitsche leger in het Oosten is zonder groote hinderpalen van stapel geloopcn De bolsjewistische legers zyn voortdurend aan t terugtrekken geweest en iedere poging tot een tegenaanval is verslagen met de kracht eri de strydvaardigheid die het Duitsche leger en den Duitschen soldaat van tegenwoordig kenmerken Dit droeg er intusschen toe by dat wy de roode horden ongeveer gekregen hebben waarheen w ij ze wilden hebben Zoowel de tanks als de gemotoriseerde divisies gesteund door het luchtwapen hebben hun wiggen ge dreven in den kolos en de daarop volgende troepen hebben den bies nog verbreed De ring is spoedig gesloten De zwaartepunten in het gebied rondom de bestuurscentra van de bolsjewistische heersthappy schynen zich te vormen in Moskou Leningrad Kiew en Odessa In deze sectoren hebben de bolsjewisten geweldige legers geconcentreerd De Rufsische generaals zyn fn het nauw gedreven en Moskou voelt zich gerechtvaardigd nog niet versleten commissarissen naar het front te zenden ter aflossing van de oude die niet by machte zijyi den troepen de noodige strijdvaardigheid m te boezemen Practisch betéekent dit dat wreederq en meedoogenloozere slavendrijvers de Russjjtche jeugd een kansloozen en stelligen dood in dry ven millioen gulden Dit geldt voor 1941 Vrqéger was voor dit doel beschiièbaar ongeler 32 millioen Opgemerkt dient te worden dat de financiering van den wederopbouw van Rotterdam hierbuiten valt Het bedrag van 50 millioen dekt niet het gezameniyk gemeenteUjk tekort maar toch wel n groot deel daarvan Het spreekt vanzelf dat het ryk aan de gemeenten welke op rijksbydragen zyn aangewezen de noodige eischen stelt ten aanzien van een gezond financieel beheer Het belastinggebied dier geriïeenten dient dan ook ten volle te worden aemgesproken en de noodige zuinigheid moet worden betracht Dezer dagen hebben de gemeentebesturen bericht gekregen van de regeling waike ontworpen is om de noodUjdende gemeenten in beteckenende mrtc te hulp te kortten In het byzonder ia ernaar gestr fd den teun aan te pïissen aan de behoeften ten einde vooral daar te kunnen helpen waar de nood het grootst is Daartegenover moet het gemeenteUjk beleid aan strenge eischen van soberheid voldoen Welke gemeenten in de eerste plaats in aanmerking komen Voor steun komen in de eerste plaats in aanmerking de gemeenten welke haar begrooting met een tekort hebben moeten vaststellen doch ware de gemeentefondsbelasting gehandhaafd nog gelegenheid zouden hebben gebad die r Het bbmenlandsche front moet gerust gesteld worden Stalin en zyn trawanten weten als geen ander welk een gevaar opgeleverd wordt door het binnenlandsche front wy die zyn communisme in de practyk hebben gezien hebben geen enkele moeite hem te begrypen Maar er zyn ook zekere grenzen aan de vraag hoe ver men het geduld van het Russi he volk kan uitputten Daarom kan aangenomen worden dat het Russische leger zich thans gereed maakt voer een laatsten het verloop van den oorlog bepalenden wanhopigen strijd niet alleen om militaire redenen En daarom is het natuuriyk dat de verdediging rondom de belangrijkste centra van het Sowjetryk moet zijn geconcentreerd Een onderdrukt volk en de instandhouding van het dalende moreel by de troepen maken een rustpoos in den tenigtocht noodzakelyk Er zyn ook afidere belangryke redenen die voor de Joodschbolsjewisti scfte menschenslachteTj van belang zyn Zoo o m wel het gevaarlykste wapen dat er bestaat de honger Voor de roede machthebbers gaat het er n l alleen om zooveel mogeiyk milIioenen soldaten naar de slachtbank te leltjen de ravitailleering speelt daarby een ondergeschikte rol Wy vmden dagehjks nieuwe bewyzen hiervoor en het is een merkwaardig toeval dat juist op het oogenblik dat ik dit schryf een lange colonne krygsgevangenen naast ons bUjft staan Zy zyn pas vanmorgen gevangen genomen en worden thans op oijze vrachtauto s die ons nieuwe ravitailleering hebben gebracht naar achter gebracht Uitgehongerd hebben zy geleefd enuitgehongerd worden zy den dood ingedreveSi T Deze gevangenen zyn ontzettend verhongerd Dagenlang hebben zy zon der eenige verzorging aan het frantgelegen Wy geven hun brood van ons eigen rantsoen en op de dichtopgepakte wagens ontstaat een fel gevecht Allen willen naderbydringen Opge schrikt door de luide kreten komen de arme boeren toegesneld met melk ej brood en de tooneelen die zicii oor ons afspelen zyn onbesehryfelyk De gevangenen gedragen zich als wilde dieren Ik herinner my in dit verband een andere episode in het begin van den oorlog Wy haalden uit een bosch wei tKO min zy stonden opgesteld op een weg aan den kant van een aardappel r d Een hunner neemt plotseling een koenen sprongnaar het veld eïC trekt eenige aardappelplanten uit den glrond De anderen zien dat er niets gejieurd en al spoedig heeft het geheele Transport een aantal aardappelplanten in de han ken eet er vergenoegd van Zoo bcha len de machthebbers in het Kremlin hun boeren arbeiders en sol tekorten te verminderen of weg te werken door verhooging van het aantal opcenten op die belasting AanrtBmeUjk moet echter zyn gemaakt at de heffing van opcenten op de overige belastingen tot redelyke bedragen is opgevoerd en met name het tarief van de personeele belasting zoo is ingericht dat een opbrengst wordt verkregen gelijk aan driemaal de hoofdsom bü heffing volgens het wettelyke tarief in de klasse waarin dé gemeente ia gerangschikt Geen bezwaar zal worden gemaakt tegen verlagingen van het wettelyke tarief voor koffiehuizen e d welke afwykingen ook den noodlydehden gemeenten in vorige jaren zyn toegestaan Eveneens is vastgesteld een regeling voor de resteerende begrootingstekorten der bovenbedoelde gemeenten en die der Overige gemeenten De bedoeling is dat deze gemeenten 50 pet van het tekort verminderd met een zeker percentage van de belastingcapaciteit als bydrage ontvangen De zwaarst belaste gemeenten De secretsris generaal van Binnenlandsche Zaken en van Financiën overwegen nog de mogelykheid van het verstrekken van een extra tegemoetkoming aan de zwaarst belaste gemeenten Het ligt in beginsel in het voornemen deze extra tegemoetkoming te verleenen aan gMjlfcnten welker tekort 40 J van dp wn der belastingopbrengsten overtreft Zy zal dan een zeker perrentage bedragen van het tekort voor zoover het de bedoelde 40 te boven gaat Alle bydragpn worden verstrekt S fonds perdu Nagegaan zal worden of het beleid dat de gemeenten hebben gevoerd getuigt van een volledige afstemming op de tegenwoordige financieele situatie der overheidskassen en of de gemeentebesturen derhalve eenerzyds alle maatregelen hebben genomen welke noodzakelyk zyn om tot de onvermydeiyke beperking der uitgaven te e raken en anderzijds alle medewèrkin hebben rfverleend om de van htiogerhind aaniegeven saneeringsm atregelen dwr te voeren daten Honger lydende hebben zy geleefd hongerig worden zy in den dood gejaagd De oorlog heeft overigens in menig opzicht een ander karakter gekregen Ik denk daarby niet alleen aan de groote troepenverplaatsingen aan beide kanten van het front maar ook aan vele andere dingen die in dit gewel digespel eigenlyk slechts als kleinighedeft kunnen worden beschouwd Van de franctireurs die m den eers i tyd zeer enerveerend waren merken wy nog nauweiyks iets oh danks den oproep van Moskou Minnen en vrouwen allen tp Wapen Dat is een feit vol beteekeiiis en kenmerkt den ongebreideidèn greep van het bolsjewisnje naar het volk De Midaten woiden de ifuurlinie ingedreven Een andere zaak is dat wy thans ook vaak groote gevcchtseenheden ontmoeten en dat de stryd een meer verbitterden vorm heeft aangenomen De bolsjewistische artillerie ontwiSkelt ook een belangryk levendiger activiteit Men ziet niet meer zoo vèak dat kanonnen en munitie na eenige schoten in den steek worden gelaten De resten van het luchtwapen der Sovjets schynen zich ook te concentreeren voor een laatsten stryd door onze colonnes en stelling te bpmbardeeren Maar alleen wanneer zy zich veilig voelen vo br onze jagers die zy vreezen als de pest De tegenstand dien wy tot üusverhebben aangetroffen heeft velen geijracht tot verwondering over denbolsjewistischen soldaat en het valtons moeiiyk zyn mentaliteit te begrypen Dat komt omdat hy zoo verschillend strydt vooral de laatstedagen Wy hebben voorbeeldejx beieëïd dat betrekkelyk kleine trydktachten de overhand krijgen of veel sterkere vijandettjke strijdkrachten gevangen kjnnon nemen Zulke g£leg enhaiBn waren er genoeg en een ononderbroken stroom van gevangenen wordt achter het front weggebracht Maar wy beleven ook gevallen die ons verrassen ja waarlyk verschrikkeii Zoo b v een paar dagen geleden toen een van onze bataillons door een sterke vyandelyke eenheid werd aangevallen fteeks na reeks werd door onze machinegeweren weggemaaid De O hen volgende stormende soidatpn slu ven ap de reeds gesneuvelden in een oogwenk had een geheel regiment opgehouden te bestaan Wy zagen hoe zy op onze tanks sprongen zoodat wy hen den een na den ander er van af moesten schieten en wy hebben gezien hoe zy zich door deze zware oorlogsmachines lieten overryden Waarom Waar vandaan hebben zy plotseling dezen ongewonen strydlust gekregen Dat alles heeft mai r heel weinig met strydl ust uit te staan Men moet n vy nd nooit kinderschatten Ook den Russischen soldaat niet maar zonder twyfel moet men dezen wanhoopsstryd aan andere motieven toeschryven Den soldaten wordt een schrikbeeld ingeboezemd n l dat allen die in gevangenschap geraken vermoord worden Maar 4it ar mentis nu verouder d en de soldaten weten dat het een leugen is De werkelyke reden is dat de Russische generaals en commissarissen weten dat hun noodlot heeft eesilagen Zy staan voorde vraag zyn of niet zyn De soldaten worden voorwaarts gedreven en voor hen is dus t probleem eenvoudig voor hen dreigt de dood maar er is een kams achter hen is de dood voor hen zeker De bolsjewisten zuuen in hun doodsangst wel geheel in verwarring zyn gekomen Anders kan men zich de dwaze propaganda die zij trachten over te brengen op de Duitsche soldaten niet verklaren Boven het geheele front hebben zy vlugschriften neergeworpen waarin zy vrygeleide onze doode kameraden hebben gezien goede verzorging enz beloven Wy die nadat zy laiigdurig door de roode beulen waren mishandeld Wy die het communisme in de practyk hebben gezien hoe het volk i wordt uitgehongerd en geterroriseerd tot het afdaalt tot een dierlyk stadium Wy die gezien hebben hoe verlóopen en verhongerd de soldaten er uit zien Komt tot onst roept Moskou in zyn vlugschriften Mn op 6 12 onder 3i l8 Maan onder 8 47 op 22 08 Men ia erplicbl Ie erdaisterca var zonsondertfaog tol zoosopkoBtt Laolaaraa b o rtoJ eB moeteo aar aa toaso tanS ontdoken worden K nz Ja wy komen