Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1 Tweede contingent Nederlandsche vrijwillig vertrokken Toespraak ImtenanU eneraal Seyffardi Wee ztdnig met gg en electriciteit lieliiiyi pbbtii lm liii geiaciitiiie nor h itm VASTGESTELDE HAXIBfllMPRUZEN Bericht No 18 De volgeflde prfzen mogea Ni lé periode ai J imm ot en aM Si Au ten hoogste ia rekening orden gebracht aan den gebruiker Aardappalan 1 y Sortecrinc 38 vierkantsmsjat ea grooter KleiaardJpIcB f QeOS er kf Zand dPVeenaardappelcn roet ultzoadertng van duinzandaardappelen 001 Doiazandaar pelen OuOS B9 thttiibcz ng mag I iit per kg meer worden herektnA Het vragen van hoogerd priizen is RtrafbaaT Bewaar dese opgave en gebroll laar Nieuwe opgaven kunnen de vrotgere ongddigmaken BUITERU8D De dood rma Bruno Mussolini BOE HET VUEGONGKVAL 4 GEBEURDE Omtrent den dood van Bruno Mussolini wordt nader gemeld Gisterochtend om 10 uur werd op het vliegveld San Giusto van Pisa een I aetvlucbt ondernomen met e n lueawen viermotorigen bommenwerper deel uitmakende van een eskader dat gevormd wordt voor de komendt oorlogshandelingen Toen het toestel wü de Ian ten stortte het plotsehng door onbekende oorzaak ter aard Onder de omgekomen leden van de beman ning bevonden zicji de kapitein bestuurder Bruno Mussolini commandant van het eskader de luitenant bestuurder Francesco Vitalini en een adjudant roecanicien An felo Treccinj De vijï andere leden der bemai nmg werden gewond Zooara de duce het bericht van den dood van zönzoon vernomen had begaf hij lich per vliegtuig naar Pisa in gezelschap van den chef van den g neralen staf voor de luchtvaart generaal Pricok Na de bemafining van het vliegi eW geïn pecteerd te hebljen begaf de duce zich met zijn zoon Vittorio naar het hospitaal Santa Chiara waar hu verbiecf bij het stofldijk overschot van z jn zoon Vervolgens begaf de duce zich naar de plek waar het vliegtuig was neergestort Gi teravond om zeven uur is hef stoffelijk overschot van Bruno Mussolini aen luitenant vlieger Francesco Vitalini en maarschalk Angelo Triz ini gekist en na de zegening gedragen door officiervliegers en legionairs naar den lijkwagen die de resten overbracht naar de zaal van de provinciale fascistische federatie die als chaptUe ardente was ingericht Per auto volgden de duce mevrouw Mussolin luitenant Vittorio MaswMni en de echtgcnoote van Bruno In andere auto s hadden hoogwaardi heidsbckleedeis plaatsgenomen terwijl nog andere te voet volgden Langs den weg van den lijkstoet hadden zich alle fascisten van Pisa en de geheele bevolking opgesteld Ilit4 ramen en ifan balkons wierp inen bloemruikers op den stoet ïn de chapelle ardente Weven de ouders de broer en de echtgenoote van den over4edéhe nog geruimen tyd in gepeinzen verzonkien Hedenochtend om negen uur is hetstoffelijk overschot van Bruno Mussolini naar het station overgebracht vanwaar het naar Forli wordt ver voerd Zaterdagmorgen zal het teraarde besteld worden op het kerkhofvan Ppedappio fiéwljieii van deelneming De koning keizer heeft den duce het volgende telegram doen toekomen Nu ge zoo zwaar getroffen wordt door den dood van uw zoon wenschen de koningin en ik die levendig deelnemen in uw smart jegens u uiting te geven aan onze diepe ontroering Uw zeer toegenegen neef Victor Emmanuel Ook Hitler heeft aan Mussolini telegrafisch in harteiyke bewoordingen zijn diepgevoelde deelnemmg doen toekomen Het bericht van den heldendpod van kapitein Bruno Mussolini heeft een diepe en smartelyken indruk m het Vaticaan gemaakt aldus Stefani De paus heeft den duce zijn diepgevoeld rouwbeklag tot uitdrukking gdiracht Bd waani militair vlieger Bruno Mussolini was op een na de oudste zoon var den Duce Het is in 1919 te Milaan geboren Als vlieger in den veldtocht tegen Al cssinië werd hij in 1936 onderscheiden met de militaire medaille voor betoonde dapperheid In 1938 nam hij deeJ aan de vlucht aar JJuid Amerika van de groene muizen Later werd werd hij benoemd tot directeur generaal van de IWaliaansche luchtvaartmaatschappi op Zuid Amerika Lati In den veldtocht tegen Albanië heeft hij zich herhaalde malen onderscheiden Op den eersten dag van den Italiaansch Griekschen veldtocht 28 December 1940 nam hy deel aan den aanval op den Piraeus EEN ASSISTENT VOOR SUMNER WELLES Naar de Ne w York Times uit Washmgton meldt heeft Huil den vroegeren vicepresident der Bahrein Petroleum Co Max Thomburg tot assistent van Sumner Welles xip het departement van Buitenlandsche Zaken benoemd Volgens deNewYork Herald Tribune moet Thornbuig optreden al verbindingsman tusschei het departement en den minister van Binnenlandsche Zaken Ickes die ook coordinator voor de petroleumindus tne IS RON qr ZUDEN KOUSEN IN DE VEREENIGDE STATEN Naar de Amerikaansche bladen melden is de vraag naar züden kousen de laatste vier dagen in de winkel magazunen te New York met 1000 procent gestegen In talrijke gevallen wwden de pryzen aanzieniyk verhoogd Aasodat ed Press meldt dat de inkoopers op de jaarmarkt te St Louis lut vree voor schaarschte of prjj ctyging atlM opkoopen wat aan zgden artikelen voorradig is Voor den handel m dameskleeding worden ret trdomzetten bereikt AMERIKAAN8CB CREDIET VOOR BOLIVIA EcD blad te Li Paz meidt dat de Amerikaansche in en uitvoerbank het vertoek van de Bfoliviaansche regeefing voor eesn crediet ten bedrage van M roillroen dollars binnenkort zal inwilligen Ongetwyfeld beloont Roose wit op deze wiJze de houding der Kgeermg van BoMa die zich zoo bijlender inschikk lK heeft getoond kgcns de wenschcji cn eische van aahinglon bu e uitvoering van de Atnerikaansche plannen tegen de Duitacfaen ia Zuid Amarika aldus het AJ1I P Britsche troepenconcentraties in Mosoel TDRKUE IStrARAAT Het D N B meldt uit Ankara In Xujksche politieke kringen bUjkt men levendig ongerust over de steeds groo tere Britsche troepenconcentraties in de provincie Mosoel Van de grens van Irak tot aan het Kaukasisch gebied is in vogelvlucht een afstand van slechts 120 K M en ondanks de moeilijkheden die de passen iti Azerbeidzjan bieden is de weg naar tiflis in dit Tnrktie en het artikel van de Times In politieke kringen te Berlijn heeft men bijzonder veel belangstelling voor de reactie in de Turksche pers gewekt or t Bekende artikel van de Times waarin het voorstel werd gedaan dat Oost Europa na den oorlog onder den invloed van het bolsjewisme zou komen Men herinnert er hier in de eerste plaats aan dat de Times nu eo dan niet alleen op de politieke ontwikkeling maar ook op de plannrai van Downingstreet vooruitloopt en hieruit maakt men zijn gevolgtrekkingen voor de plannen die Londen heeft ten aanzien van Oost Europa Zelfs de Turksche journalisten die anders Engeland zeer vriendelijk gezind zijn aldus zeide men in de Wilhelmstrasse hebben zich met het oog op de politieke strekking van het artikel genoodzaakt gezien de alarmklok der Turksch Engelsche betrekkingen te luiden Va n Duitsche zijde verwondert men zich daar geenszins over Turkije kan op vijf vingers na = rekenen wat het te wachten zotr staan indien het bolsjewjsme In het Oosten de leiding öu Wijgen Volgens de opvatting T an politieke kringen alhier is het artikel van de Times voor de volken in het Oosten en Zuidoosten van Europa letterlijk een openbaring die hun niet slechts toont dat het bolsjewisme als dreigend gevaar voor hun poorten staat maar ook dat de Britscfie politiek tot welker eerste beginsel enhqt sedert eeuwen behoort die volken politiek onmachtig te laten blijven openlijk een verbond sluit met het iMlsjewisme Het artikel van de Times en de verklaring gisteren door Eden afgelegd geven naar de opvatting van officieuze kringen een politiek beeld dat Duitschland nauwelijks beter kan wenschen en dat door de Duitsche propaganda ook niet beter geschilderd kan worden Wij zijn aldus besloot men in de Wilhelmstrasse de Times daarvoor zeer dankbaar Meg rle over de onthullingen van de Times De diplom atieke medewerker van de Berliner fiörse n Z e i t u n g dr Karl Megerle houdt zich bezig met de pogingen van de Times om de opwinding over haar bekentenis in de landen van het Nabije Oosten vooral Turkije te sussen en t geschokte vertrouwen aldaar te herstellen Teneinde haar vroegere onthullingen óver de leidende rol van de Sovjets in het nieuwe Europa te verzwakken heeft de Times in een nieuw hoofdartikel een verklaring gegeven wat men in Engeland onder leiding eigenlijk verstaat Leidmg heeft niets te maken met overheersching en nooit hebben de Britsche staatslieden aldus de Times het voornemen gehad een dergelijke leiding aan Weerstrevende voUceren op te leggen Aan Turkije wordt bovendien verzekerd dat vdBr haar als machtige natie van groote uitgebreidheid en hoog aanzien een dergelijke leiding vanzelfsprekend niet in aanmerking komt Naar Karl Megerle ten aanzien hiervan schrijft vervalscht de Times haar eigen artikel want inderdaad was daarin niet alleen sprake van de noodzakelijkheid der aanwezigheid van een leidende mogendheid in het Verre Oosten in het z L belang van de kleine landen doch tevens van den beslissenden invloec op de vorming van een nieuw Europa na den oorlog waarop de Sovjet Unie door haar deelneming aan den oorlog aanspraak kon doen gelden Het artikel zoo schrijft Megerle verder behelst dus inderdaSd de uitnoodiging aan het bolsjewisme zijn hegemonie ten kqste van de nabuurlanden te vestigen Aan deze feften wordt niets veranderd door de lateie interpretatie van het begrip leiding afgezien daarvan dat in het geval van een bolsjewistische overwinning niet Engelfnd doch de Sovjet Unie bepaalt wat onder leiding verstaan moet worden Svenzoo is het voor Turkije slechts een schrale troost door de Times plotseling als groote natie van de reeks van onder leiding komende staten te worden uitgezonderd Tegenover den geweldigen bolsjewistischen kolos zoo besluit Megerle en tgenover de nog gevaarlijker Engelsch bolsjewistische combinatie kunnen dergelike redeneeringen op niemand indruk maken Wat hier verstaan wordt onder de termen groot en klein dat blijkt wel uit de zoo juist gepubliceerde e orme cijfers Van het opper bevel van de weermacht over gevangenen en uitgemaakt matAiaal welke in eiken Europeeschen staat en stellig ook in de landen an het Nabije Oosten het gevoel voor de grootte van het geviaj doch ook voor de verantwoordelijkheid van hen gescherpt hebbL die bereid zijn sleihts een tipje va Europa aan het bolsjewisme over tè laten nMianniMea ia AmeriKa Naar het Journal American verneemt heeft het politbureau decommunistische partij n de Vereenigde Staten In een geheime vergadering besloten de uitbreiding der A nerikaansche bewapening met alle njjddelen te steuaen en de oorlogshysterie aaa te stoken aangezien deze aorloghysterie de beste mest voot den poUtieken pt ei is AHe de conusunistische partij ooit heeft gehad Aan het eind van den oorlog heeft de communistische partij de Amerikaansche arbeiders in haar macht en is zü beter dan ooit te voren in staat de heerschappij in de Ver Staten o e te nemen Een Engelseli oordeel ever Amerika Het OjiS meldt uit Washingtcm De democratische senator Wheeler heeft in den Senaat een brief voo elezen aan den Britschen minister van oorlog Maighesson tjschreven door een Engelsch majoor die in April van dit jaar een dienstreis naar de V reenigde Staten maakte In dezen brief wordt de Amerikaansche minister van Oorlog Stimson betiteld als een fatsoenlijke eerlijke pro Britscfae kerel terwijl de majoor verder schrijft dat Kcox hartstochtelijk voorstander is van onmiddellijke deelneming aan den oorlog Indien de Ver Staten mofgen oorlog zouden gaan voeren zouden ziJ tot de ontdekking konjen dat er daar toe bijna niets aanwezig is Roosevelt wordt in den brief de grootste dictator van alle tijden genoemd Wheeler zeide dat uit dezen brief blijkt hoe de Engelschen over de Vereenigde Staten denken Al heb ik aldus Wheeler critiek geoefend op Roos velts politiek ik heb dit niet in zoo scherpen vorm gedaan als menige Engelschman die naar de Vereenigde Staten komt om geld te halen De toestand in het Verre Oosten VERTREK VAN JAPANSCHE BURGERS UIT SINGAPORE Naar uit Singapois wordt gemeld zijn vandaar talrijke Japai che viouwen en kinderen naar Bangkok i ertrokken vanwaar zij naar Japan zullen doorreizen De Japansche zaken te Singapore hebben het getal Japansche employe s tot een minimum beperkt In de JSpana e kolonie zijn reeds maatregelen besproken voor het geval van een plotselinge evacueering Kenoje bfj en keiier De Japansche mmister presidenl Kunoje is opnieuw door den kei ieT ü audiëntie ontvangen In een kort communique wordt gezegd dat kwesties besproken zijn die onder den premier ressorteeren Na deze audiëntie had Konoje een bespreking met den grootzegelbewaarder Kido Ans raUsche feaant b i HalL De Australische gezant te Washington Casey heeft een bespreking ge voerd met den minister van Buiten landsche Zakeiï S rdell Huil over de situatie in het VerrK Oosten Casey weigerde eenVyerklaring over den inhoud dezer bespreking af te leggen Hij uitte alleen de meening naar Associated Press meldt dat de eigenlijke verdediging van Australië dient te geschieden op een zeer ver verwijdcsrde plaats Republikeinen contra Roosevelt TEGEN DEELNEMING AAN DEN OORLOG Naar volgens het D N B de New York Herald Tribune uit Washington verneemt heeft de meerderheid der republikeinsche afgevaardig den jn een fractievergadering bes loten Roosevelt s stappen naar den oorlo g te bestrijden De republikeinsche partü hernieuwt aldus drt besluit haar verkiezingsbelofte van 1940 dat zij de Vereenigde Staten niet in een vreemden oorlog zal brengen en eischt dezelfde houding ook van de democratische parlij die vorig jaar dezelfde be lofte heeft afgelegd Zij igveroordeelt voorts alle rcgee ringsmaatregeJen die de Vereenigde Staten piogelijkwijs in een oorlog zouden kunnen storten zonder dat het Congres is geraadpleegd De leoi en pacljtwct is het Amerikaansche volk al maatregel short of war voorgelegd en de republikeinen staan er op dat zij ook in dezen zin wordt uitgevoerd De vergadering gaf uiting aan de overtuiging dat boveDstaaode verklaring door het Amerikiansche volk wordt gesteund De erkenning van Mandsjoekwo door Thailand ENGELAND AMERIKA EN TSJOENGKING FROTESTEEREN Naar uit Bangkok wordt gemeld is van bevoegde Tbailandaciie igde medegsdeeld dat Engeland de Vereenigde Staten en Tsjoengking hebben geprotesteerd tegen de erkenning van Mandsjoekwo docw de Thailandsche regeering ENGEL8CHE ONTDUIKING DER zwrrwRSCBE uitvokr CONTROLE De èazrtta del Popoio meldt uit Geneve te hebben vernomen dal het Engelsche geaantscbap te Bern om de Zwitseiscbe uitvoercon ile te ontduiken voortdurend mis lik maakt van zijn diplomatieke erbindirtgen Door m ldef van den diplomatjeken koerier worden onder deelen vèn uurwerken en lonten die onmisba V zijn voor bepaalde ontploffjngsmacthinerieër en in Zwitserland vervaardig worden uitgevoerd Op wensch der Engelwhen neemt het Amerikaansche gezantschap aan dezen illegalen eö heimelijken uitvoer deel zonder zich te Ijekoromeren om de be nad ling dpr Zwitaetscbe b langen 4 Het A N P meldt Het Nederlandsche Vrijwilligerslegioen marcheert Weer is n contingent landgenooben naar Krakau vertrokken en weer heerschte er in de Haagsche straten dezelfde geest en hetzelfde enthousiasme als bij het vertrek van de eerste groep enkele weken geleden Ook nu was de groote zaal van den Dieren tiun op feestelijke wyze met vlaggendoek en eikienloof versierd Ook nu waren er vele autoriteiten Duitsche en Nederlandsche aanwezig De plechtigheid werd opgeluisterd door muziek gespeeld door een muziekcorps van de Ordnungsjxdizei De circa 450 vrijwiUigers die dit tweede contingent vormen stonden langs de zijkanten van de zaal in carré opge steld terwijl evenals de vorige maal de familieleden een plaats hadden genomen op de galerij pe plechtigheid begon met een inspectie nadat de commandant van het continifent kjipitein Voorwinden de troep aan luite nantgeneraal Seyffardt had gemeld Aan de inspectie namen naast luite nantgeneraal Seyffardt ook deel SSgruppenführer Rauter Oberst leutnant von Muller en generaal majoor Schumann TOESPRAAK LUITENANTGENERAAL SEYFFARDT Na de inspectie sprak liiiienan t generaal de vrijwilligers als volgt toe Kameraden Hier staat gij aangetreden om uitvoering te geven aan uw moedig besluit de wapens op te vatten en mede te gaan strijden tegen het Aziatische gedrocht dat gereed heeft Jiestaan zijn bolsjewistische horden ver Middenen WestEuropa uit te storten om daar de marxistische wereldrevolutie dat wil zeggen een chaos van jammer en ellende in de plaats te stellen van onze beschaving en kuituur Gij staat aangetreden met den vastbesloten wil u in te zetten voor de vrijheid van Europa voor de vrijhei van Nederland Ik dank u voor uiy dapper besluit en ik bewonder u Want ik weet dat gij vele bezwaren opzij hebt moeten zetten om vrijwillig heen te gaan van alles wat u hier aan den vaderlandschen bodem bindt Ik bewonder u omdat ge zonder lang aarzelen hebt besloten de moeilijkheden en gevaren tegemoet te treden welke u daarginds in OostEuropfi wachten Ik zeide het reeds l i uwf kame ftdien die op 26 Juli u zijn doorgegaan 1 Gij gaat naar een land waarvan ge u vermoedelijk thans nog geen voorstelling kunt maken Gij gaat als hetware de beschaa de vereld tijdelijkachter ulatent Ge kortit in een wildernis van verschrikking en ellende welke dat land te danken heeft aan de zegeningen van et bolsjewistische paradijs Denkt niet dat ik nu overdrijf Mis schien heeft men u dat wel willen wijs maken Want duizenden menschen in ons land die tot voor korten tjj4 Zienlijk verkondigden dat het bolsjewisme de afschuwelijkste geesel is welke de menschheid kan bedragen beweren thans plotseling dat het heusch zoo erg niet kan zijn Heeft niet de christelijke regeering van Brittannië en heeft niet onze gevluchte zeer christelijke vroegere regebring bes olen hand In hand te gSan met datj onge lierte Neen het is vel heel erg het is sohuwelijk Dit alles zeg ik natuurlijk niet fm a te ontmoedigen Ik zeg liêt om u voor te bereiden op hetgeen ge daar vinden zult om u te stalen in uw ijzeren moed opdat ge u zuh hapdei en onverbiddelijk hard tegenover hard zult stellen Jiv wil ook tot uwe familieleden spreken Gij viouwen en kinderen ouders en bloedverwanten die diie flinke mannen wat afstaan tot u allen zeg k oo k tot de velen die te ver f fwonen om bij dit aöcheid tegenwoordig te zijn weesr gedankt voor het offer dat g nu brengt Als eenmaal aan de vele alzijdigen van nu de oogen zullen zijn oiieDgegaan over de werkelükheid welke zij nu nog niet willen erkennen zal in geheel i Jederland de eerepaim v jjdtn toegekend n et alleen aan de mannen die zich nu Jizetten naar ook aas de gezinnöt die hun dier iren voor het grootsche do el hebben afgestaan Gü mannen en vrDuwenD hebt getoond dat de flinke Nederiaiwische geest onzer vaderen ook in u voortleeft Legioensoldaten die hier staat aangetreden twaalf dagen geleden reikte ik aan uw kameraden de vlag over die ook U w vaandel m zijn Dat synóbool van trouw aan uw vaderland en uw volk zai u opwachten wanneer ge in Krakau zult a uikomen Daar zal het u begroeten en gij zult het voor u zien als het veldteeken dat u aan den Vaderlandschen bodem bindt Ook gij neemt dan op u die vlag Zbo noodig met uw leven tie zullen beschermen en vo edigeh Engij zult dat doen Mannen van het legioen Daar voor u staan zes diepe trommen trommen zooals rIj in onzen glorietijd de Hollandsere vendels voorafgingen in dagen van strijd Deze trommen zult gij medevoeren haar roffels zullen klinken daarginds in uwe kampementen Zü zullen met dreunenden slag U voorafgaan als gij na volbrachte taak met wapperend vaandel zult terugkeeren in de vaderlandsche landouwen Legioensoldaten nog een ernstig woord Als gü daarginds voor den krijg wordt opgeleid betracht dan de uiterste onderwerping aan de krjügstucht die onverbiddelijk streng zal zijn Weest hard voor u zelf mïSr zijt een goed kameraad onder uwe kameraden Blijft eerlijk en ridderlijk en denkt bü alle wat gü doet dat jpj de eer van IjTederland in u draagt Wanneer zoo dadelijk de toi van ons oude Wilhelmus u zyflen tefienkliri en denkt dan aan de den M schild endc betrouwerf gij o God mijn Heer Laat die gedachte u schragen zooals zij den grooten Zwijger heeft geschraagd ook in de zwaarste omstandigheden Trekt dan nu heen mijne kameraden met moed en vertrouwen naar het onbekende land God zegene uen de uwen Leve het vaderland Het muziekkorps speelde hierna het Wilhelmus Vervolgens bood luitenantgeneraal Seyffardt het vertrekkende contingent namens het Legioen de in zijn toespraak genoemde zes trommels aan waarmede de plechtigheid was afgelogpen Op het MaUereM De vrijwilligers stelden zich na afloop op het Malieveld op en marcheerden voorafgegaan door het mifziekkorps en een eere bataljon van de Duitsche weermacht daarna af in de richting van het Spui in het centrum van de stad waar zij voor luitenantgeneraal Seyffardt SS Gruppenführer Rauter OberstL utnant von Muller en generaalmajoor Schumann defileerden De belangstelling van de zijde der Haagsche bevolking voor deze trijzortdere gebeurtenis was zeer groot Een duizendkoppige menigte stond op de trottoirs opgesteld en sloeg het voorbijmareheeren der vrijwilligers gade Aan enthousiaste toejuichingen onirak het hierbij niet Hetzelfde b ld herhaalde zich korten tijd later op het station HoUandsche Spoor Van waar de trein met voorop een met eikenloof versierde locomotief vertrok Van ieder der vrijwilligers namen luitenantgeneraal Seyffardt en de SS Gruppenführer persoonlijk afscheid Geestdriftige toejuichingen en vele goede wenschen vertolkten de gevoelens van hen die achterbleven toen de trein om ongeveer half acht onder het spelen van fle Duitsche volksliederen hét perron uitreed MR M DE MOS OVERLEDEN Op 65 jariaen leeftijd is te Scheveningen overleden mr M de Mos advocaat en procureur aldaar Mr de Mos bekleedde eoi aantal cties in het maatschappelijke leven was hij voorzitter van het departement Scheveningen van de My tot Nut yan t Algemeen vice der Nutsspaarbank te Scheveningen lid van het bureau van coiwultatie bij den Hoogen Raad directeur der Onderlmige verzek n iiigs naateohappij tegen zeegevaar te Scheveningen De begrafenis zal plaats hebben Maandag haU 3 op de Al£enie e Begraafplaats OPHEFFING GESLOTEN TUD VOOR FINT Bij beschikking van deft ecretariseeneraal van het departement van L ndbouw en Visscherü is bepaald dat in het belang van de uitoefening der visscherü de gesloten tijd voor fint zal eindigen op 6 Augustus 1941 in plaats van op 28 Feteuari 1942 BONTMANTEL EN KOUSEN GESTOLEN Onbevoegden hebben zich door inklimmfhg toegang vaachaft tot een bontatelier ofo de Keizersgracht te Amsterdam ErHyerden 7 bontmantek t gezamenlijke Jwaarde van f 700 ontvreemd Door verbreking van het slot van de ÏKutendeur ziJn dieven een winkel in de Kinkerstraat binnengekomen Een partü kousen wordt vermist DE WAAG Het Algemeen Nederlandsch Weekblad De Waag tot dusver onder hoofdreöactie van mr A F Zwaardemaker verschijnt van deze weck af in uitpabreider vorm en onder een nieuwe leiding Hoofdredacteur is thans drx W Gocdhuys M3I 42 BONAANWIJZINGE GcdarcBda het tlidnüi van 10 tot en met Zaterdag 16 Amxullen op de bonnen nuipmer SV it daarvoor aangeweaen kaart krijgbaar zijn de gebruikelijke veelheden brood bloem 70 raa boa Tiecseh eli vleeschwaren eieren en melk Xofoia U vaar het tijdvak vaa i dag 10 Augustus tot en mti Zat t 6 September vier Weken baar gestelil Op bon 107 algemeen 1 kg Of bon 408 algemeen 25t keffie surrogaat Op bon 409 alxemeai 500 p Jam PU Op bon 410 algMBcen 250 rijst Op bon B rtjrt tmt Undera t 3 jaar 250 gram rijst Op bon 411 algemeai 250 pt havermout of gwt Op boB 3 haTcrmoot voor kioie len t m 3 Jaar 250 gram havenntil of gort Op bon 112 algemeen 100 pj vermicelli of maizena De bonneii 40 voor kaas blijTci geMig tot en met Zaterdag 6 Stf tember AARDAPPELEN De bonaanwijzing voor aardapjielii zal nog nader worden bekend pmaakt De boanen 3 lf voor Aardappels blqven geldig tot en met Zaterda W Angnstos DE BONNENLIJSI 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 294 brood 4 rants brood of g fiak 29 brood 1 rantsoen brood of gebak 29 vleesch rantsoen vleesch oj vleeschwaren 29 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch ot vleeschwaren 29 kaas100 gram kaas 29 eieren 1 stuks eieren 29 Melk I 1 Uter melk 29 reserve 3 kg aardappelen 3 AUGUSTUS T M 9 AUGUSTUS 105 algemeen 250 gram suiker 21 JULI T M 10 AUGUSTUS 104 alg een 250 gram koffiesurrogail 14 JULI T M 10 AUGUSTUS 103 algemeen 500 gram jam 10 oioem rantsoen bloem brood d gebak 102 algemeen 250 gram rijst A rü st 250 gram rijst A havermout 250 gram havermout d gort 16 JUU T M 10 AUGUSTUS algemeen 250 gram havermout 4 gort algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli algemee i 100 gram maizena 17 iUU T M S AUGUSTUS 24 25 boter 250 gram boter 24 25 vet 250 gram boter met reductie 3 AUGUSTUS T M 20 AUGUSTUS 26 27 boter 250 gram botei 28 27 vet 250 gram boter met reductto 1 AUGUSTUS T M 31 AUGUSTUS 12 katen 1 kg kattenbrood 12 honden groep I II 10 kg groep lU 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kfi groep VI 3 kg hondenbrood OPGEPASTt N B de bonnen 26 27 en 28 T f I vAS blijven geldif t m 8 AugiuW 1941 WAT 18 EXN BANTSORN7 BKIOO lOO gnm btoèd GXBAK 79 tam beKbull wattK boem koekjM f I o ram ipeeutaaK kock SM fnini cake M O Kram gevuld M korttacbak M 9M iram nuld root kof febak öt M tram taart bakj BLOEM 70 gram larwebtoem meeL rM bloem meel zelfrlïzend bakmeel RUST 230 mm rjat rtt tem l Dl gries gmttemeel Igemengd m l HAVERMOtJT 290 ram tMvcnnont ken b oem aardappelvlokken GOKT ISO ram gort artemeal grutten VïaRMlCEIXI lts tnm vermfcem maearmapaghetu MAIZBNA lao gram mauena lago air pelmeel óf tOO gram iet meel verwern puddtaigpoeder ol puddlrgaauipoeder VtJXaCH IM gram vleeseh gewicht n been Inbegrepen VUreSCHWAREN Tt gram gerookt ol IJ kMkt vleeaeh M 7 gram gerookte wo aoortan M IW gram gekookU orstK M M m gram l er r l aJen tongen nierbrood M IM grgm bloedworst JAM 9M gram am drrcp bonbig eni Andere dtMtributie artikeletu KOLEN PETROLEDM rer 11 t m 16 Apr voor keuke SCHEERZEEP K textiel t t m 31 Aug f rant ZEEP 166 t m 31 Aufustug KookdoeleTnden letter U en Bm Ne 14 JLT 01 Aognstui Verwarming WJ 61 6 haarden kachels J M tin M haard fcadieia E 61 t b 11 enitrtie vammtT n i4r hmd vsste br gtoffen 66 6 r Jiaarde kachel i tt Vm m Jiaarden kachels R een eail eWt turf Geldig t m 31 Deaembet