Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

fWrEEDE BLAD VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1941 Bergambacht DRINKWATERLEIDING J E VUF GEMEENTEN Aan het jaarverslaa van te drinkwaterleiding De Vijf Gemeenten omvattende Ammergtol Bergambacht Berkenwoude Stohvijk en Vlist ont leenen wij het volgende De totjle hoeve eid water ont trokken aan de winplaatsen bedroee in 1940 2 503 M Ter reiniging van de filtert is in beide ketels gebruikt 18 486 M3 water De ketels zijn in t taal 302 maal gespoeld Het aantal lekken in de dienstleU dingen bedroeg 138 De voornaamste oorzaak van deze lekken was de slappe ondergrond van de polderwegen In de hoofdhuizen ontstonden 18 lekken In totaal werd afgenomen 214 017 M water waarvan 150 829 M ge durende de dag en 83 188 M ge durende de nachturen j Het aantal aangesloten perceelen verminderde in 1940 met 31 als gevolg van de annexatie van een deel van Bergambacht door Schoonhoven en bedroeg aan het einde van dat jaar 2310 perceelen Voor de waterwinning werden gebruikt 8878 liter gasolie en 15 560 KWH elec energie In het najaar van 1940 werd overgegaan tot voortbeweging der motoren door electrische kracht aangezien wegens den oorlogstoestand gasolie practisch niet meer verkrijgbaar is Het wateronderzoek door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid te Utrecht leidde tot bevredigerde resultaten Uit de jaarrekening blijkt o a het volgende Op de aanschaffin waarde der vaste activa ad f 475 257 09 is afgeschreven ƒ 13 848 50 het onderhoud van het net vorderde een bedrag van ƒ 2204 85 aan abonnementen watergebruik werd ontvangen ƒ 40 998 33 aan oververbruik f 2700 65 Het voor deelig saldo over 1940 ad f 1132 57 i bij de reserve gevoegd die hierdoor ƒ 5379 68 kwam te vt eclragen De schulden oorsprohkelijk bedragende ƒ 470 000 bedroegen per 31 December 1940 ƒ 431 750 Nieuwerkerk a d IJssel POLITIERECHTER TE ROTTERDAM Veldwachter beleedigd Een bewoner van Nieuwerkerk a d IJssel stond voor den politierechter te Rotterdam wegens smaad jegens den gemeenteveldwachter D v Donk De man ha d het in tegenwoordigheid van anderen voor zijn broeder opgenomen die door den veldwachter wegens frauduleds slachten was geverbaliseerd Hy zou hem hebben toegevoegd Je hebt mijn broer fiieodoor aleen paar keer gegrepen maar er zijanog anderen die hetzelfde doen maardie geven jou geld Dat is een gemeene insinuatie tegen een politieman meende de rechter Zeer zeker in een dorp waar hij bijna alleen het gezag moet uitoefenen De verdachte kon dat moei Mk tegenspreken en de officier die t feit hoogst ernstig vond eisclite 2 maanden gevangenisstraf Daar de verdachte niet openlijk het feit had toegegeven meende de rechter dat de gevraagde straf hoewel zwaar uiterst billijk was en legde haar op PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAa Ned Herv Kerk v m 10 n n m uur ds A H C VoUenweider Geref Kerk v m 10 en n m 6 uur da G H Rijksen Geref Gemeente v m 10 en n m fuur leesdienst DISTRIBUTIEDIENST BU CAPELUt GEVOEGD De gemeentelijke distributiedienst zal worden opgeheven en worden bf gedeeld bij den distributiekring C pelle a d IJssel VERGADERING VAN DEN RAAD De burgemeester heeft de leden van den raad tegen a s Woensdag n m Z uur in openbare vergadering bijeen geroepen SPORT WATERPOLO ZWEMKRING GOUDA Gisteravond werd gespeeld G Z C 3 Elfhoeven 4 4 Programma voor volgende wede Maandag A Z C 3 G Z C 4 STADSNIEUWS Verg ïM en voor oek aan verboden g ebied nKDEN SLECHTS IN DEINGENDE GEVALLEN VEKLEEND ne burgemeester van Gouda vestigt j ndaebt op de volgende mededee van den ecreUris generaal van departement van Binnenlandsche i den Hoheren SS uni PolizeiJ IS medegedeeld dat de verzoeirti gm vergunning tot het betreden S vertKiden landsdeelen gedurende z laatsten tijd zoo talrijk worden St de Duilsche mstanties die met de ïSandeling van deze verzoeken zrjn S t niet meer tot tijdige afdoening jMivan in staat zijn Genoemde autoriteit n erkt met betrekki 8 bovenstaande nog het volgende op Ik WIJS er nog eers met nadruk op jjt zulke toestemmingen in ieder vai een uitzondering zijn en ata op L jtandpunt dat nu êi Duitsche tókiaat in het Oosten m t terzijde tellmg van iedere persoonlijk vrij heid en met opoffering van zijn leven ai den zwaren strijd voor de toekonttt van Europa deelneemt ook het Nederlandsche volk met betrekking tot zijn vacantiebehoeften zich op overeenkomstige wjj e beperkingen OP moet leggen Bc heb daarom met ingang van lieden aan de onder mij ressorteerende instanties verboden elk overwerk Ie verrichten ter uitreiking van zulke toestemmingen en deze voorts opdracht gegeven verzoeken welke luel der reeds meerdere malen bekend gemaakten weg gevolgd hebben of in het Nederlandsch opgesteld zijn onbeantwoord en onbehandeld aan den inzender terug te zesiden De bevolking wordt er dan ook op gewezen dat de desbetreffende aanvragen moeten worden beperkt tot die levallen waarin dringende redenen bet verzoek rechtvaardigen Ook de verzoeken om vergunning lit het zich ophouden in de open lucht lusschpn 24 en 4 uur dieren tot een minimum te worden beperkt Loonen in veehoudery bedrüf in Krlmpener waard OElIiKGESTELD MET COLLECTIEF CONTRACT TE STOLfVUK EN BERGAMBACHf De heer J Schouten te Rotterdam arbiter in het arbeidsgeschil tusschen ongeveer 400 werkgevers in het veehoudarij bedrijf in die Krimpenerwaard en de land lrbeidersbonden heeft belust dat voor het tijdvak van 7 Juli tot en met 31 December 1941 voor dearbeiders wetltzaam in het veeho iderijbcdrijfïs in de Krlmpener aard lullen gelde de looonen en arbeidsvoorwaarden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst voor 1941 gesloten voor het veehouderijbedrijfte Stolwtjk Berg Ambacht en omgeving Het college van ryksbemiddelaars heeft aan deze collectieve arbeidsover tltamst reeicb zijn goedkeuring gehecht Rechtbank te Rotterdam VERDWENEN MARGARINE IN OE BEDSTEDE In den nacht van 24 op 25 Mei J L wi ingebroken in het ptüthuis van tel botarhandelaair H J v Dijk aan os Keizerstraat te Gouda nadat eaigeruit van een der deuren was verorolten Ongeveer 15 k g verpakte iiarg ri4 warden vermist De 26 airige recidivist A P K uit youoa gedetineerd stond daarvoor g teren voor de rechtbank te Rottern tereoht HU ontkende d intaraak hebben gepleegd In zijn woning wren 25 pakjes margarine van M k g troffen in een broodtrommel ge in een Ibedstede van de achter Otr Deze margarine beweerde K M io maanden te voren gekocht Dit werd echter door den benadeel Whandelaair oranogeïUk jgeacht De eUngen wezen het ieg ideel uit J verd reeds driemaal wegens C veroordeeld en wel het Jtwegens inbraak te Hoaikoop de het O Mj 1 J ar gevangenis raadanan mr J C W v Dam l vryapraak om at geen bewijzen WKig waren dat veitL de Intoaak 8epleegd U wpraftk over 14 dagen AT AAR ANN EER w ff satan iwburc BioMoop Een stem uit den aetheB met Ilse Werner Ida Wüst Carl Raddatz en Joachim Brennecke ATanvang 8 15 uur Zondag vanaf 30 uur Thalia Theater D III 88 met Christian Kayssler Otto Wernicke Heinz Weniel en Hermann Braun Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Zijn beste vriend met Harry Piel Aanvang 8 15 uur iSaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zaterdag 2 uiir en Zkindag 10 30 uur De droom van een winternacht met Magda Schneider U Ang 7 M uur Stadhuis Vergadering van den gemeenteraad 13 Aagt 7 30 UUT Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Aug 8 uur Geref Kerk Populaireorgel bespeling R M van Deth i Aug 7 30 nur Vrije EvangelischeGemeente Bijbelbesprekingen bid stohd 11 Aug 7 SII uur Leider des Heils Heiligingsdienst 16 Aug 1 45 nnr Statfam Vertrek bezoek OudUfeidkundigen Kring Die Goude aan boerderijen te Bergambacht 21 Aug 4 uur Kaashand Maatscliap ij Gouda Jaarlijksclï algemeen vergadering vah aandeelhouder A OTHEKERSpiEMST Steeds geopend d chts alléén voor rei pte Apotheek Dee Westh Dividend hervatting bU Kaashandel MU Gouda WINST 1940 1941 ƒ 198 188 VORIG JAAR VERLIES ƒ 34 201 Blijkens het jaarverslag van de N V KaashandelMaatschappij Gouda overhet boekjaar 1940 1941 is een winstgeboekt van ƒ 192 188 v j verlie f 34 201 Voorgesteld wordt een dividend van 5 pCt uit te Meeren fiétlaatst is over 1936 1937 3 pCt betaald Het overige deel der winst wordt bestemd tot uitkeering van ƒ 3 273 tantièmes ƒ 57 448 iroor winstbelasting ƒ 44 021 voor de reserve terwJË ƒ 6 546 onverdeeld blijft Na het uitbreken van den oorlog aldus merkt de directie in haar firslag op werden de bezwarende bepalingen waaraan de kaashandel in het algemeen onderhevig was nog vergroot en ondervonden wij daardoor zeer groote moeilijkheden vooral bU den aankoop vai het prroduct Met uitzondering v de verplichte leveringen voor Duitscliland kwam onze export naar andere landen geheel en al stil te liggen en heeft ons bedrijf zich in hoofdzaak moéten bepalen tot den handel in het binnenland De aanwezige voorraden stelden ons in staat het bedrijfgedurende de zomermaanden voldoende op gang te houden hetgeen evenwel niet van de wintermaanden kan gezegd worden De Qpleg van voldoenden wintervoorraad was vrijwel onmogelijk terwjjl bovendien ooi de pri uctie gedurende de wintermaanden sterk terugliep waardoor Wij ons genoodzaakt zagen ons mede op den verkoop van andere zuivelproducten toe te leggen De overeenkomst met de Kaasverkoop combinatie N HoUand Gouda en die met de Coop ZuivelVerkoop vereeniging NoordHollahd G A werden wederom vernieuwd Onder de gegeven omstandigheden is het moeilijk een blik in de toekomst te werpen Voor een groot gedeelte zullen de toekomstige rfsultaten afhankelijk zijn en van de productie en van de regeeringsbepalingen waaraan wij onderworpen zijn De balans per 30 April 1941 vermeldt als activa Gebouwen en motorbooten ƒ 442 000 479 000 inventaris ƒ 29 000 33 0 m motorbooten f 700 800 aand in andere ondernemingen ƒ 131 000 188 684 vorderingen op gelylie ondernemingen ƒ 20 284 15 771 effecten niet genoteerd ƒ 500 000 effecten genoteerd ƒ 32 930 29 600 voorraden 180 996 470 110 dubieuze debiteuren verminderd met reserve ƒ 1 debiteuren f 429 793 657 397 diverse banken ƒ 7 460 7 650 postgiro ƒ 31 59fi 28 260 kassier ƒ 733 765 352 783 kaas onkosten interesten huren ƒ 3 719 17 374 kaas onkosten vooruit betaald 1 11 483 14 488 kas ff 17 10X Uit vroeger tüden DE GOUDSCBE COOBANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethouders van Gouda doen te weten dat het kohier voor de plaatselijke directe belasting dezer gemeentje voor het dienstjaar 1866 door den raad vastgesteld gedurende acht dagen ter secretarie der gemeente van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten één en van drie tot vijf ure voor een ieder ter lezing is nedergele gd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij Gedeputeerde Staten in beroep kan liomen bij verzoekschrift op ongezegeld papier geschreven 50 JAAR GELEDEN Tot wethouder der gemeente BergAmbacht is in plaats van wijlen den heer P van Wijngaarden Az benoemd de heer D Oskam De gemeenteraad heeft afwijzend beschikt op het adres van den Kerkeraad verzoekende afschaffing der kermis Met 4 tegen 3 stemmen werd besloten de kermis als vroeger te doen plaats hebben van Maandag tot en met Vrijdag 25 JAAR GELEDEN Uit een advertentie Burgemeester en Wethouders van Nieuwe kerlc a d IJssel maken bekend dat van af 21 Augustus a s tot den len October d a v het verkeer over Schielands Hoogen Zeedijk tusschen Kortenoord gemeente Nieuwerkerk a d IJssel en de kom van Moordrecht zal zijn afgesloten Bij de ten stadhuize door Burgemeester en Wethouders van Gouda gehouden aanbesteding van het verhoogen en verzwaren van Schieland s Hoogen Zeedijk in de hoefslagen 2 tot en met 43 en 18 tot en met 23 onder de gemeente Gouda werden ingeleverd zestien biljetten Laagste inschrijver was Chr Zanen Czn te Ammcrstol voor ƒ 14374 aan wien het werk is gegund 12 825 verlies 34 201 Totaal ƒ 2 571 536 2 601 949 Passiva kapitaal ƒ 1 642 000 inge 1 Mei 1940 30 April 1941 ƒ 24 000 blijft ƒ 1 618 000 reserve ƒ 370 489 404 691 onverd dividend ƒ 7 802 onverd dividend è fBd 6 zeao bgkq o v crediteuren f 382 735 259 589 dep crediteuren 27 746 winst f 192 188 De winst en verliesrekening staat credit voor exploitatie f 758 634 488 405 exploitatie huizen ƒ 9 46 5 diverse aandcelen andere ondernemingen ƒ 12 500 4 000 reserve Subieuse deibiteuren f 16 379 ingekomen aandeden ƒ 5 832 3 736 effecten genoteerd ƒ 3 330 verlies 34 201 Debet voor ortkosten interest salarissen loonen en gratificaties f 506 685 446 481 afschrijvingen ƒ 106 967 76 624 winst f 192 188 TEGEN DE LAMP GEtOOPEN Twee gezochte lieden aangehouden De politie heeft in een logement twee rondiïgkkendfe inwoners van Tilburg 26 enSS iaar oud aangehouden die op verschillende plaatsen gezocht werden De jongste stond te boek voor f 4 boete subs 2 dagen hechtenis de commissaris van politie verzocht zijn opsporing wegens heling en de commissaris te Delft wenschte hem te zien wegens verduistering van een heerenrijwiel Ten aanzien van den oudste liep een verzoek om aanhouding van den burgemeester van Driebergen wegens oplichting en van den commissaris te Tilburg wegens verduistering van een rijwi De wegen van het tweetal ziJn hier gescheiden de eerste is naar Delft de tweede naar Driebergen overgebracht EXAMEN HEERENK PPER Te AmsterdAn zijn geslaagd voor het diploma hecrenkapper van den Nederlandscben Kappersbond de hoeren F v d Berg en J Brandsen alhier SPREEKUUR WAARNEMEND BURGEMEESTER De waarnemend burgemeester zal de Volgende week spreekuur houde op Woensdag des Voormiddags van 10 11 uur in plaats van Maandags VEEMARKT GOUDA 7 Aui Aangevoerd in totaal MO stuks waarvan ES mager varkens 20 00 23 50 238 biggen 8 00 12 00 Ün runderen U nuchtere kalveren 7 bokken en geiten 10 00 48 00 Handel in alle soorten vlug KAASMARKT GOUDA 7 Aug Aangevoerd 168 partijen Ie kwal met rijksmerk 6100 62 807 2e kwal met rijksmerk mof eooo Handel matig PUATSELUK NIEUWS Bode raven PREDIKBEURTEN VOO ZONDAG Ned Herv kerk vjn 10 en n m 6 u f D V d Ent Braat uit Wouorugge Geref kerk vjn 10 en njn 6 u cand Bol uit Hazerswoude Ev Luth kerk vjn 10 u ds W J Koopman uit Amsterdam ds Geref Gem v m 10 en njn 6 u Heykoop uit Utrecht bed H A GESLAAGD Onze plaatsgenoot A H Verhagen slaagde voor het diploma boekhouden PRIJS OP ZANCONCOURS Op het te Zeist gehouden muziek en zangconcours behaalde de Chr zangvereeniging Halleluja een tweeden prijs met 297 punten in de superieure af deeling BotkoiHt PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk voorm half 10 ds Jacobs Doopsbediening nam 6 uur ds Jacobs Geref Kerk Voorm 10 en nam 6 uur ds Unger van Bruinisse Chr Geref Kerk voorm 10 en nam 6 uur ds Kleisen Rem Kerk Voor Vrijz Hervormden voorm 10 uur ds Rosbergen vaA Blij ham Geref Gem voorm 10 en nam 6 uur leesdienst ZONDAGDIENST DOKTOREN As Zondag zal de Zondagdienst worden waargenomen door dokter C H Flim telef 38 COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCBE VEILING 7 Aug Rozen per bos Glora Mundi 34 et Orange Triumph 22 38 et Briarclif 25 49 et Ellen Poulsen 46 et Rosa Mundi I 58 78 et Rosalandia 36 70 et Butterfly 25 37 et Pechtold 56 80 et Ingar Olsson 32r 50 et Hadley 70 90 et Edith Helen 36 51 et Dorus Rijkers 32 et Polyantharozén 37 52 et Duisburg 21 30 et Else Poulsen 28 58 et Florex 36 50 et Gemengde rozen 16 21 et Aug Noack 32 et Diversen per bos Clematis Prins Hendrik 1 60 et idem Mevr Ie Coultre 1 20 1 40 et Haastrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv kerk 10 30 u v m Dr W de Voogd van der Straaten Ned Herv Geref Ev 10 u vjn en 7 u njm Evangelist Zagt Den Haag Geref kerk 10 30 u v m en 7 30 u njn candidaat A de Groot Gouda Moordrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prof dr M C an Mourik Broekman Geref Kerk v m 10 uur n m 3 uur ds D P Kalkman Herv Cïeref Evangelisatie v m 9 30 uur en n m 2 uur de heer H Okkerse BDJARTCOMPETITIE De uitslagen van voor de competitie der biljartvereeniging Mqordrecht gespeeJde wedstrijden lyiden Moordrecht V F v d Heyden isp verliest van J Corbeau 109 94 A Bloot wint van A Multum 98 97 47 C Corbeau 187 verliest van J Boa 134 77 T de Pater rmt van C Trouwborst 66 79 60 A JKoot wint van F v d Heyden 130 97 99 A Multum wint van C v d Knij 110 98 97 DAMVOtEENipiNG Voor de competitie van de damvereeniging Moordrecht werd gespeeld P Twigt F Twigt 2 F va Jeve ren H Admiraal 0 8 RUKSPOSTSPAARBANK Op de Rijkspostspaarbank werd alhier in Juli ingelegd f 3025 29 en terugbetaald ƒ 1677 5 Ouderkerk a d IJssel PREDIKBEDRTtSN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds J G Wo erink Wijkgebouw v m 10 en n m 7 uur Ds D J V d Graaf uit Schoonhoven Geref Kerk v m 10 en n m 7 uur Ds G W Rijksen van Nieuwerkerk a d IJssel Moerkapelle f EXAMEN HOOFDAKTE Te Utrecht is geslaagd voor het examen hoofdakte gedeelte B de heer A Eskes alhier Schoonhoven RECHTBANK TE ROTTERDAM Geld met verzinsels losgckregen Het O M bij de rechtbank te ilotterdam vorderde gisteren tegen en 38jarigen schilder en decorateur G V uit Wilhgen Langerak thans gedetineerd in het Huis van Bewaring te Rotterdam verdacht van oplichting Hij zou een inwoner van Schoonhoven hebben i ewogen tot afgifte van ƒ 50 door hem in strijd wét de waartheid mede te deelen dat hü mg f 39 huishuur vooruit moest betalen zijn rijwiel moest laten repareeren zijn mandoline zou moeten verkoopen en daarom in geldverlegenheid was Hij moest echter nog huur ontvangen van zijn huis te Apeldoorn en de opbrengst van een collectie antike dat bij een vriend in Rotterdam geborgen was Iemand te Bergambacht had hy bewogen tot fgifte van f 100 door hem te vertellen dat hij veel geld kon verdienen met een koffiehandei etc Er wenden drie getuigen gehoord waarbij het verhoor zeer veel tijd in twslag nam De verdediger mr R P A Dijker achtte het ten laste gelegde niet bewezen en concludeerde tot vrijspraak Uitspraak over 14 dagen Stolwük PREDIKPEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v hn 10 uur 4s B J Kanis Evangelisatie v m 10 30 en n m 7 30 uur de heer Van Vlaardingen godsdienstonderwijzer te Naarden Waddinxveen GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden leeren sportriem bij N P de Zwart Noordeinde 26 rozenkans bij H de Wit Kleikade 3 kinderbedsprêi bij J Treffers J Dorrekenkade 4 bril met hoornen gami tuur bij H v d Graaf Noordkade 255 Te bevragen op het politiebureau pasfoto s KOSTELOOZE INENTING A s Dinsdaè des v m tusschen 8 er 9 uur zal de gelegenheid zijn opengesteld tot kostelooze inenting of herinenting varf hen die zich daartoe ten huize van den heer E M L Hemminga arts aanmelden OUDE MATERIALEN EN AFVALSTOFFEN Het Rijksbureau voor oude materialen en afvalstoffen heeft voor deze gemeente aangewezen voor de inzameling van lompen papier rubl er glas enz Leerdert Rip en Klaas de Knikker die daarmede het uitsluitend recht hebben om deze afvalstoffen alhier pp te halen en op te koopen Aan anderen de genoemde personen is het verboden afvalstoffen in Waddinxveen op te koopen SPREEKUUR BURGEMEESTER Burgemeester Mumsen hoopt spreekuur te houden Dinsdag des voor midtiags te 10 uur BURGERUJK E STANb Geboren CJomelis Aftortus z v H J van den Berg en J C de Keijzer Johaiineg Hendrikus z v H J van den Berg en J C de Keijzer Bertt Ehiil z v P van Veen en Ë pUesoh Cornelia Jacoba d v P Noordam en M J van der Sar Cornells z v K Sekeris en M H van der Hoeven Cïehuwd C Boersm en A M van den Berg Overleden P J G Kldweg oud 4 dagen Ondertrouwd J F Troo t en M J Janssen Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv k k vjn 10 u en njn 8 u Ds Tj Tak 3eref kerk vjn 10 u ai njn 6 u Ds W G Bovendorp f f t JUBILEUM DS TAK In den in de as Zondag in de Ned Herv kerk te houden ochtendidenst zal de herdenkiag geschieden van het 40jarig ambtsejubileum van ds Tj Tak Mi slaapt Dikwijls zwerft hij overdag s Avonds als de vrienden om hettuenlang dooï het woud komt uur zitten ea de soepketel hfngt tes avv nds terug om wat te eténgS borrelen dut Niki langzaam in en b VT 1 h mot een h rookt slechts meer dan gewoonlijk en klaar wakker en zelfs in staat een FEUILLETON HadnA obodMiJ ZILVER AAN DE SANDAWAKU OOOB J M VBLTBR den hemil ver weg boven het t f beitin rweeft een groene J Zou d nacht werkelijk ver W De nacht die als een lood h h op zijn borat en hoofd teicia rt ag g bteuirt aan In de verte i rst J roep van een vogel gj r MIchaBowitscl Tachikoff en j houdn ergens in den 8j Je wacht Wat behoeft hij T O te vreetenT Nu Ja de vermoord Dat Was heel erg la waven kerel doch jtU ét fc J lier expediUe waren en dus op bim hoede Zoo doctor mllen we nu gaanslapen stelt de graaf ▼ oor VanBiiddat wordt krijgsraad gehouden En daarbij moogt u in geen gevalontbrekm De graaf glimlacht en Sillery stèat op Tevredrai en dankbaar kruipt hij weer naar de tent De Vegaz snurl i SiUery strekt ziek Ut Eilkele nunil ten later is ook hij ingeslapen H0OF StUK3 Viar 4 8 o tentender e q ütie aan de oevers der Sandawaku x De krijgsraad in het dal der Fluisterende Broi heeft niet lang geduurd De krijg aad werd slecl s gehouden om iéa enkele vraag te beantwoorden namelijk of men na den raadselachtigen moord of den Chineeschen gids zou omkeeren of verder trekken Eln daar men slechts enkele mijlen van het doel der teis was verwijderd Vas de vraag spoedig beaatwoord I De yegaz hoe denk jü erover T roeg dé graat De Spanjaard had s n antwoord gereed Wie omkeeren Wil kan het zonder eenig bezwaar mijnerzijds doen Maar ik ga in ieder geval naar de aivischwillie volg De Vegaz èl fiy oomde drife nachten achter elkaar van niemand anders dan van den Spanjaard En in elk dezer droomen verscheen de man als een afschuweim k grijnzend monster Het wdl W erkwaardige droom Want on s het feit dat De Vegazeen trouwe kkme aad was en nooitiemand liet voelen dat hij geheel alleen de expeditie bekostigde en zelfsgelijk met TscMkoff en HaaivigchwUlie het grrfVe werk deed ondanks aldeze feiten kon Sillery hem niet uitstaan Nu ze den oever der Sandawaku hebben bereikt zwoegt De Vegaz als een houthakkerslmecht Ze zijn namelijk van plan minstens drie maanden aan de rivier te blijven minstens tot Oc pber Misschien wel tot November pin voor dat oponthoud is het noodzakelijk dajt ze een stevig huis een wel doortlnunefde bldchut hebben Oe Rus is in het hutten bouwen de IQee t bedrevene en dus geschiedt ook hier alles onder zijn beproefde 4eiding Zoolang blokhut niet kant enklaar is blijven alle andere werkzaamheden rusten De zes kameraden werken van vroeg in den ochtendtot laat in den avond en beleven prettige dagen Sillery blijft bij de anderen niet achter Ook hij gaat mee het woud in h t jonge boomstammen vellen en ze naar de plaats sleepen waar de hut wordt gebouwd Slechts graaf Bouca Gura maakt zich af en toe utt de voeten Dan zwerft hij soms dagenlang door het woud De anderen weten dat de graaf er niet slechts op uit trekt om grof of klein wild te jagen en dat zij r ustig ktmnen verder werken zoolang ze door het dubbelloops jachtgeweer van den graaf worden gedekt O Merkwaardig hoe weinig de graaf verdwijnt dai opnieuw om eerst ti het aanbreken van den dag zijn leferJftede op te zoeken Daarbij schijnt van moeheid bij hem geen sprake Ht glimlacht minder vaak Maar dat is ook alles Dr Sillery heeft hem eens gevraagd wanneer hij eigenlijk sliep Waarop de graaf glimlachend ten ant woord gaf dat Niki Gomenburg tcijn slaapbediends was die in plaats van den patroon lederen dag een paar uur extra moest slapen Inderdaad slaapt niemand zoo lang en goed als Niki Gomenburg Niki de beste vriend en metgezel van den graaf is vijf en veertig jaar en is in geen drie jaar een dag van Rouca Gura weggeweest Hij zwoegt en ploetert even hard als de anderen maar nauwelijks is er middagpauze geblazen of hij laat vallen wat hij in de handen heeft strekt zich uit waar hij staat ensnurkt bijna op hetzelfde moment onverschillig of zijn Wajngen voorhoofd en handen bestookt worden door één of door tien dozijn mtteUetfn gint te snurken tot hij met een hM hallo wordt wakker geroepen om zijn deel van het avondmaal te ontvangen HU is dan onmiddeUAJk vraag te beantwoorden die gesteld werd op het moment toen men zijn snurken nog hoorde Niki die jarenlang in ongeveer alle vijf werelddeelen heeft gejaagd b zit de bijzondere eigenschap Te kunnen slapen en gelijktijdig zijn gehoor wakker te houden Ja voor de vrienden la het een goede tijd Het onmetelijke landschap wordt gekoesterd door zomerwarmte In het bosch en op de bergen staat alles in vollen bloei en dr Sillery verbeidt ongeduldig het moment waarop hij zijn botanische weitaaan heden kan hervatten Welke schoone dingen heeft bij nietreeds ontdekt l Bijvoorbeeld een heelzeldzaam duivelshout dat in de onmiddellijke nabijheid van het kanwgroeit Ook de meest merkwaardig berkan zwarte rttte goudkleurigeen iSlrgberken zeldzame brandnetös rose korenbloemen vuurkelken myrten doomlooze rozen kortom een overvloed van schatten welkeraanblik den geleerden botanist overgelukkig maakt i Wordt vérvolil U