Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

TWEEDE BLAD VRIJDAG 8 AUGUSTUS u M B9xeBB9BOiaBaaBeBBBBeai Belangrijke sociale maatregele n Verhooging van ouderdoms invaUditeitsen heduwenen toeezenrente Reorganisatie oqn de wettelijke ziekteoerzekering Rede van den heer H J Woudenberg Duitschland strijdt voor Europa ofe SLAG BIJ SMOLENSK GEËINDIGD Rond 3 10 000 gevangenen H4t opperbevel van de Duitschi weermaeht maakt beleend Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt heeft de legergroep van den geoeraalveldmaarschalk Von Bock in satmen werk ing met de Inehtvloot v generaal veldmaarschalk Kesselring den grooten slag van Sniolensk zegevierend voltooid Bij matige eigen verliezen zijn de bloedige verliezen van den vijand ongewoon hoog Rond 310 000 gevangen vielen in onze handen 3205 pantserwagens 3120 stukken geschut en een onafzienbare hoeveelheid ander oorlogsmateriaal werden buitgemaakt Het Sovjet luehtwapen verloor 1098 vliegtuigen Het verloop van den slag Over het verloop va den slag kan thans liet volgende gemeld worden Nog voor het einde van den duljbelen veldslag by Bialystok en Minsk waren snelle formaties Van het leger en van de Waffen SS i op de krachtig verdedigde Stalinlinie gestooten welke lo jpepde achter den Dnjepr en deu bovenloop van de Duna in de versterkte plaatsen MohUef Orsia Witebsk en Polosk over geweldig uitgebreide steunpun ten beschikte Onder hevige gevechten gelukte het aan beide zijden van Polosk bruggehoofden te Vormen 1 Op U lull erd Wiit k genomen ten Zuiden van Mohücf en lOrsja in e n stelselmatigei aanval welke ▼ gesteund wcrj door plaatseiyke verrasseade overtochten over de rivier De vo Èende d gen drongen vervolgens de snelle formaties aan beide iyden van den weg Orsja nacht weer Moskou aartgevaliec over een breed front Talryke voltreffers v bommen Oosten door Op 16 Juli do den vijand Düzon worsteling van bijna vier weken rie schoten vyf Britsche bom hun vrijheid te heroveren ter menwerpers omlaag jtegen een naar het voorste front gereden stelling Duitsche artillerie volkomen vernietigd In wilden galop en onder luid gebrul ondernamen de heide Sovjetregimenten hun aanval Zonder onder den indruk te zijn gekomen richtten intusschen de Duitsche kanonniers hun stukken Reeds hun eerste granaten hadden een vreeseHjk effect Getroffen paarden en ruiters wentelden zich rond op de aarde Over hen heen sprongen de eskadrons verder Wederom sloegen de granaten in de dichte rüen dCT ruiters Onder de hoeven der paarden stapelden zich de gesneuvelden en gewonden op TaUooze riiiters vielen in den wilden wirwar van getroffen en geschrokken paarden Zy werden door de achter hen volg nde rijen vertrapt De laatste golf der Sovjetruiters naderde tot op 100 tn de geschutsstelling Wie hier nog niet door de projectielen van geweren en mitrailleurs der artilleristen gesneuveld was moest zich overgeven Terug konden de Sovjet cav leristen niet meer over de bergen gevallen paarden en ruiters De beide regimenten warden volkomen vernietigd Vierhonderd paarden zonder ruiters werden later door de Duitaohe artilleristen opgevangen ITAUAAJfSCH JJCGKRBXIUCBT Twee Britsche torpedo jageii getroffen t AANVAL m NOORD AFBIKA AFGESLAGEN Het hoofdwartier van de Italiaansche weermaeht maakt bekend Onze torpedovUegtulgen hebben in het Oosteiyke bekkra van de Mid ellandsdie Zee een vyandeiyke scheef De heer H J Woudenberg commls arii van het K V V heeft heden in een bijeenkomst van fanctiohnarissen van het Ncderlandsch Verbond van Vak vereenigingen m Krasnapolsky Ie Aro terdam eenige urgente problemen van den dag behandeld en tevens eenige zeer belangrijke maatregelen van socialen aard aangekondigd Aan deze rede is het volgende ontleend Ik heb u op dezen dag tezamen geToepen om u opnieuw t ekend te maken met de voortvarendheid waarmede onze sociaal economische afdeeling zich met den uitbouw van sociale verzekenngscomplexen bezighoudt en het verheugt mij u th ns mededeelingen te kunnen doen omtrent eenjge verordenmgen die van verstrekkende beteekenis voor de werkende arbeiders en dé trekkers van de Invali dileits en Ouderdomsrente zijn Twee van deze verordeningen betreffen den nitbonw van de wettelijke ziekteverzekering en een andere betreft financieele verbeteringen voor rentetrekkers door bet verteenen van toeslag op de thans geldende wettelijke regeling Weken lang zyn de verbeteringen in de sociale verzekering waarvan U thans als eersten kennis neemt op de sociaal economische afdeeljng van het N V V voorbereid l e proken met alle organen van de overheid en onze bemoeienissen he be onze wenschen in een dusdanig stadium gebracht dat ik vandaag nog vóór de vSrorderingen in de Staatscourant komen over de betreffende sociale maatregelen als vaststaand kan spreken omdat ik de zekerheid heb dat zij binnenkort in werking zullen treden Dat ik dit thans kan doen op een oogenblik dat er eenige beroering on der confes ioneel georganiseerde arbeiders IS is mij een groote vreugde Nu de leiding der confessioneele bonden duidelyk heeft beweren afwijzend te taan tegenover elk constructief werk verschijnt daarmede wel in scherpe tegenstelling de houding van het N V V dat onder alle omstandigheden zijn taak met alle kracht voortzet Waar echter de actie van confe sio ne le 7ij ie gevoerd dezen positieven opbouwenden arbeid tracht te verbre o ken acht ik mij verplicht van tevoren eenige opmerki igen Ie maken over mijn benoeming tot commissaris der confessioneele vakcentrales en vakbonden Dat alle Nederlandsche arbeiders deel zullen uitmaken van één organilatic was en is het ideaal van haast alle arbeiders die het ernstig met hun stand in het volk meenen Het is duidelijk dat er voor de arbeiders maar één mogelijkheid bestaat om zich voor hun volle waarde te doen gelden d w z een rechtvaardige plaats in het volk te verkrijgen Deze mogelijkheid Is een ster ke en hechte organisatie ongeacht politiek inzicht of religieuze overtuiging De praktijk heeft voldoende bewezen dat er op sociaal economisch terrein geen religieuze botsingen ontstaan Het zou de dwaasheid ten top gevoerd zijn wanneer het mogelijk ware voor katholieke proteltantsche of anders denkende arljeiders verschillende arbeidsvoorwaarden te scheppen of te besften digei Het geldt hier immer algemeene volks en arbeidersbelangen Deze overtuiging heeft altud in de by het NrV V aangesloten organisaties ge heerscht al moet weliswaar worden erkend dat dè nauwe verbintenis die de moderne arbeidersbeweging had met de sociaal democratische arbeiderspartij een belemmering was voor Coni fsioneele arbeiders om zich daarbu aan te sluiten Nu echter het N V V los gemaakt is van die politieke banden kan ik zeggen dat een groot deel der bestuurders en zeker ook der leden over deze ver breking niet rouwig gestemd zijn De goede vakvereenigingsman toch heeft zUn werkgebied steeds gevonden op hei terrein waar hij de sociaal economische belangen van zUn gleden kan behartigen en verbeteren Hoe dit ook zü ons volk OTOét ook in dezen tgd verder levan en er meg geen stilstand Icomen op het gebied van alle sociaaleconomische mogeiykhcden N V V GEEN MANTELORGANISATIE Ik herhaal nogmaaUi dat het N V V thans aan geen enkele poli tickc parttt cchoaden ia en ceen untel orpuiinUe ▼ welke inrtU f bewefim ook Ik heb In het Jaar at ik comMiiaaris van het N V V ban doe liJn stnk oprrvolgd Geen der vode fniieti Hiaris en lal kon en beweno dat mtjnenijda eenige TMTwaaideo et eiicheo te dien vriehte tyn geateld Wanneer wan kerkelüke zijde een TOorateUing van zaken wordt gegeven waaruit men zou kunnen afleidra dat dergelijke maatregelen in het böaonder tegen katholieke InitejUihgen zijn genomen dan Is dit bewuste misleiding net het doel voor zich zeU eeh afeer Tin martelaarschap te scheppen Qc herhaal het N V V is geen man Morganiaatie van eenige politieke beweging Zun eenige kleëele ondergrond is het verlangen naar een groete allea omvattende organisatie va n arbeiders die hoe wü ons de toekomst Mk duilcen in elke nieuwe ordening noodzah Ujkhetd zal zyn Daartoe b Ik als comiiUiilna van tot N V V b oamd en onliogs ook toFeommis m van het R K Weikliedenverbond iiwii het CMrt kySationaal Vak 1 verbond Ik heb de my verstrekte opdracht aanvaard om dat daarin duidelijk tot conditie is gesteld dat de rechten en aanspraken van de leden der aangesloten vakbonden voor zoover zij van sociaal economischen aard zijn onl eroerd onaangetast en onverandercl moeten blijven Ik meen dat ik mij aan deze opdracht stipt heb gehouden en ik geloof niet dat iemand kan beweren dat van deze rechten en aanspraken iets is gekort öf geroofd zooals men zich in Nederlandsche kerken Zondag onwelwillend uitdrukte Niet de Rijkscommissaris en niet ik maar ieder die in deze dagen met gfestelijke dwangmaatregelen de arbeiders aanraadt om niet langer lid te blijven van hun organisatie berooft den arbeider van alles wat hy in lange jaren moeizaam tot stand heeft gebracht De arbeider die er gevolg aan geeft en voor dwangmiddelen zwicht berooft zich zelf Wij zien dat eenerzijds miUioefien Duitsche geloovigen voorop staan in den strijd die in het Oosten woedt t gen het bolsjewisme dat daar een de besten va n zijn zonen offert ookVe Katholieke dat daar bloed vloeit ook van Katholieken tot redding vlwi Europa liet schrijven dat Zondag lo de Nederlandsche kerken is voorgelezen heeft met godsdienst niets te maken maar is een verlengstuk van de oorlogvoering SOCIALE POLITIEK IN OORLOGSTIJD Ook in dezen oorlogstijd voeren wij een sociale p ditiek waarvan de komende verordeningen die ik u in den aanvang van mijn rede heb genoemd een bewijs zijn Tot r u toe heeft de Wettelijkp ziekteverzekering m haar huldigen vorm slechts Tiet financieele risico van arbeidsorfge schiktheid tengevolge van ziekte ge regeld De Ziekte et voorziet namelijk slechts in de gedeeltelijke vergoeding van het gederfde loifci en biedt daardoor den verzekerde slechts een onvolkomen Ijescherming want bij ziekte dreigen nog sterker dan de loonderving voor den verzekerde de daaraan verbonden bijzondere kosten voor medische hulp geneesmiddelen medicamenten verpleging operaties enz Voor de betaling van deze bijzondere kosten moest de verzekerde tot nu toe zelf zorgen niet alleen voor zichzelf maar ook voor zijn gezinsleden Dit gebeurde gewoonliik door een verzekering bij de in ons land bestaande ziekenfondsen die deze verzekering hoofdzakelijk particulier verzekeringsrechtelijk sloten Sociale omstandigheden zooals gezinsgrootte werden hierlïij weinig of in het geheel niet in aanmerking genomen Bovendien waren aan deze verzekering naar verhouding tamelijk hooge ko ten verbonden die de werknemer alleen dragen moest Onder deze omstandigheden is het te begriipen dat de verzekerde met de primitieve etteliike ziekeneeldverzekering niet tevreden kon zijn Wel is waar heeft de Ziektewet zélf de mogelijkheid Voor een verderen uitbouw der uitkerfringen open gelaten Art 50 van deze wet J epaalt n l dat xecht op ziekengeld niet bestaat wanneer de verzekerde geen lid is van een door de Ziekenfondswet erkend ziekenfonds Deze wettelijke bepaling wijst er ondubbelzinnig op dat de wetgever zich van de onvolkomenheid van de bestaande regeling bewu t was temeer omdat het oorsnrnnkelijke ont werp uit het jaar 1911 ook i i de uitkeeringen keeringen die de genoemde bijzondere kosten met zich zouden brengen voorzag He N V V heeft nu na maandenlange voorbereiding en talrijke verhardelineen en besprekingen het zoovW weten te brengen dat de goede gedachte die al ifi art 50 tot uiting komt in de daajj kan worden omgezet Met de komerde verordeningen die wy dezéf dagen kunnen verwachten en die binnenkort in werking zullen treden is de weg gebaand voor een goede geregelde wettelijke ziekteverzekering De inhoud van deze beide verorde ningen is in het kort de volgende VERPLICHT lidmaatschap VAN ZIEKENFONDS Van de in werking treding der verordening af moet de venekeringspUehttge arbeider werknemer naar de voorschriften van de Ziektewet lid xljn van een erkend dekentonds Is geeft lid van zulk eenidekenfonds dan kan hij in de toekmnskook geeniziekAwdd krijgen maar io genstelUng mak den hiddigen toestaaiNiHMétt de warkBemer de koeten voor het ziekenfonds niet alleen Ie betalen Ook de werkgever beeft zijn deel bij te dragen doMdat hij wettelijk verpUeht wordt de helft van dé premie dat x ia de halve kosten voor het stekoaitottds te betalen De eenfribntie of de premie worden Blei meet naar het aantal verzekerden pw geitai berekend maar Ia procenten van het arbeidsieoB Daardoor woMt bereikt dat 4e eeoaooiseh wakkere la verkonding niet meer befaut wordt dan de brter gealtiieerde Dit cofitributie systeein belast lederen VN ekerde naar zijn economisch vermogen en il daarom sociaal reditVaardiger Door het feit dat de werkgever mede ntoet betalen wordt de weik on st d w z hy zou voor de verzekering voor zidi en zijn gezinminder lietalen dan tot nog toe hetgeval was De ongetrouwde arbeider moet hetzelfde betalen als de getrouwde en deze weer evenveel als de arbeider die een groot gezin te onderhoudefi heeft De contributies in dezen zin vast te tellen spruit voort uit de bij de sociale verzekering ten grondslag gelegde gemeenschapsgedachte die in één zin samen te vatten is één voor allen en allen voor één Hel is toch billijk en juist dat de ongehuwde arbeider niet minder bataalt dan de gehuwde die toet hetzelfde of dikwüls met minder loon een gezin te onderhouden heeft Hier mede te helpen is de ethische pliciht van kameraadschap en sociale solidariteit van de werkende menschen Tenslotte kan de ongehuwde arbeider wanneer hij later hoofd van een gezin is geworden de juiste oplossing van dit vraagstuk zeU ondervinden De lïitikeeringen zijn ki de verordening duidelijk omschreven Zij bevatten ziekenverpleging en uitkeering bü sterfgeval ZIEKENVERPLEGING 1 Ziekenverpleging Dokters met inbegrip van specialisten en tandartsenbehandeling verloskundige hulp van dolfter eh vroedvrouw ziekenhuissanatoriumvcrple ging 2 De benoodigde geneesmiddelenen hulpmiddelen tot genezing met inbegrip van alle middelen die noodïgzijn ter voorkoming en behandelingvan zie te öf gebreken en die tot herstel van de arbeidsgeschikth d dienen X Bij overlijden ontvangt de verzekerde of zijn nabestaanden een bepaald bedrag Tegenover den tot stand gekomen rechtstoestand brengt deze nieuwe regeling voor de werknemers een werke k sofcialen politieken vooruitgang dien wij in het kort als volgt kunnen formuleeren De verzekerden hebben tegenover de ziekenfondsen zonder meerrecht op afsluiting der verzekering De verzekering moet alle bedoelde uitkeeringen omvatten die hetdoorvoeringsbesluit naar maat en omvang vaststelt Kostenvergoeding in de plaatsvan daadwerkelijke levering der voorgeschreven benoodig ilheden uitgezonderd gevallen waarin levering in natura niet mogelijk is is niet gebbrloofd fv De verzekerinr moet alle le nvan het gezin omvatten Alle leden van het gezin hebbendezelfde reebten en aanspraken als deverzekerde zelf In aansluiting daarop is het noodig gebleken de geldelijke uitkeemngen zooals wij die kennen uit de Ziektewet te vergrooten De Nederlandsche wet bepaalt dat van den verzekerde bij bevalling een minsten zes weken voor en zes weken na de bevalling ziekengeld tot het wettelijk vastgestelde bedrag ontvangen De echtgenoote van een verzekerden werknemer krijgt in zulk een geval thans echter niet In par I van de nieuwe verordening is echter bepaald dat de htgenoote van den verzekerde bij bevaling een bedrag ineens van ƒ 55 ontvangt Deze wettelijke maatregel spruit voort uit de gedachte het gezin zooveel mogelijk te beschermen ORGANISATIE Ook de organisatie opbouw wordtin de verordening geregeld Het ziekenfondswezen in ons land is tot éen ontwikkeling gekomen waarbjj niet meer de zekerheid aanwezig is dat de fondsen hun oorspronkelijk gedachte taak kunnen vervullen In den loop van den tijd is het aantal van deze fondsen door nieuwe oprichtingen zoo buitengewoon groot gemorden dat een sterke centraliseering van öe thans bestaande instellingen van dejen aard onvermijdelijk is geworden en wel daarom omdat de overwegende meerderheid van deze fondsen op den duur niet in staat zou zijn aan de eisehen die de nieuwe tijd stelt te voldoen Tegelijkertijd wordt in de verordening ook de noodige voorzorg getroffen dat tot verzekering i van den werknemer wel een naar verhouding klein maar des te daadkrachtiger aantal van zulke ziekenfondsen de wettelijke taak zal vervullen INVAUDITEITS EN OUDERDOMSRENTE De uitkeeringen voor de invaliditeitsverzekering waren berekend op de minimale en aller noodeakelijkste kosen voor levensonderhoud en in deze dagen kurnïérT deze uitkeeringen zelfs aan dit er bescheiden doel niet meer beantwooittefi V Het was een zatik van sociale rechtvaardigheid deze betreurenswaardige arbeidsveteranen te helpen Daar het niet mogelijk was door de tegenwoordige tijdsomstandigheden een volkomen omvorming van de geheele invaliditeitsverzekepng te organiseeren werd de weg van een voorloopigen maar dir ect werkenden no dn aatregelen gekozen zonder d aarpiede de gedachte aan eén gr6ndige herziening van düie verzekeringstaak t v laten varen Integendeel de tot einde 1942 begrensde maatregel mag in geen geval als een eventueel nog te verlengen regeling worden beschouwd maar is genomen als een uitgangspunt voor nieuwe plannen ten opzichte van de vei zorgin van den werkenden mensch De V rhooKing van de rente geschiedt volgens de voorschriften in de v rordeningjin den vorm van toeslag Ovefeenkomsiig de InvaUditeits en Ouderdomswet en overeenkomstig de Wet voor de VrüwlUige oudèrdomsverzekering en voor de Invaliditeitsrente bedraagt de toeslag 25 procent op de weuAyk vastgestelde rente voor die rentetrekkers die het 6S jarige levensjaar hebben bereikt Voor trekkers van invaliditeitsrente die het 65 jarige levensjaar nog niet hebbei bereilrt bedraagt de toeslag 50 i rocent en voor het geval de rentetrekker gehuwd isujkomt daar nog een toeslag van 28 protent bij Dtte verhooging treedt ook in wer king wanneer de rentetrekker weduwnaar geworden is of gesch den en nog kinderen te onderhouden heeft die den vereischten leeftijd nog niet hebl en bereikt Voor ieder kind dat aan dezen eisch voldoet komt er Ijovendien nog een toeslag van 20 procent bij met dien verstande dat deze kindertoeslag hoogstens voor zes kinderen wordt gegeven Als maximum kan dus een totale toeslag gegeven worden van 50 procent + 25 procent F 6 x 20 procent = 19S procent boven de wettelijk vastge stelde rente Op het weduwen en weezenpensioen wordt een toeslag van 50 procent gegeven In het geval dat weduwen en weezenrente gelijktijdig bestaan wordt de toeslag verhoogd voor iedere wees met 25 procent weer maximaal voor zes weezen Wanneer echter alleen weezenpensioen wordt uitgekeerd wordt 50 procent toeslag gegeven Op grond van deze verhoogingen kannen wij zeggen dat de ouderdomsrente verhoogd zal worden met in jAoorsaiee 40 procent de invaliditeitsrente met 65 procent en de weduwenen weezenrente met 52 piocent Van belang is nog de be paling dat deze toeslagen op de wettelijk bepaal de rente buiten beoordeeling blijven bij een onderzoek naar behoeftigheid Rentetrekkers die naast de wettelijk vastgestelde rente nog andere ondersteuning genieterk behouden deze uitkeeringen onverkort Vofgens de uiteenzetting die ik hier gegeven heb is het boven eiken twijfel verheven dat deze nieuwe maatregelen op het gebied van de sociale verzekering den verzekerde en den rentetrekkers belangrijk materieel Voordeel brengt die hun directe uitwerking hebben ijiaar nog grooter is de idéëele waarde van deze maatregelen want zij zijn opgebouwd op de ftl B dachte van de volksgeineenschap en brengen daardoor een rechtsidee in de Nederlandsche sociale verzekering die in de toekomst als grondslag voor alle sociale verzekeringen moet gelden Tenslotte zou ik nog willen opmer ken dat deze verbeteringen in de bestaande sociale toestanden den aanmerkelijk verhoogden uitkeeringen ten goede komen van all e Nederland sche arbeiders die daarvoor in aanmerking komen Deze op sociaal terrein tot stand gebrachte uitbouw van de sociale verzekering was alleen mogelijk omdat het N V V de grootste arbeiderscentrale in Nederland zich daarvoor inzetten en de volle kracht van zijn aanhang deed gelden Deze verbeteringen die zooals ik zei allen betreffenden ook den niet georganiseerden arbeiders ten goede komen waren niet door te voeren geweest zonder organisatie En hieruit blijkt hoe nuttig en noodig het is dat de arbeiders in een zoo groot mogelijke organisatie vereenigd is om zijn invloed uil te oefenen bij het tot stand komen van nieuwe sociale wetten Hoe grooter en omvattender deze organisatie is des te sterker is haar invloed en des te sneller kunnen nieuwe sociale wetten die bij het N VV reeds in voorbereiding zijn worden doorgevoerd De vroegere vakbeweging kon gezamenlijk niet meer tot stand brengen dan de sterkste organisatie alleen De vakbeweging in Nederland zal meer bereiken nu de versplintering en daardobr haar verzwakking van haa r krachten is opgtheven mits de arbeider begrijpt dat Mj de organisatie die zijn eigen organisatie is moet steunen BUITENUND DE VERGEEFSCHE UITBRAAKPOGINGEN DER SOVJETS Regimenten cavallerie vernietigd TANKS IN BRAND GESCHOTEN Met inspaijning van hun laatste krachten hebben op 5 Augustus tfen Oosten van Smolensk irfgesloten bolsjewisten getracht een breeden naar het Oosten leidenden autoweg te bereken om daarheen uit te breken aldus het D N B Een versterkte Duitsche infanteriecompagnie sloeg echter dezen wanhopigen tegenaanval met de bloedigste verliezen voor de Sovjets af In den loop van den ochtend had deze Duitsche compagnie nlar het D N B nider hierover verneemt den weg reeds afgesloten en veiligheidsposten uitgezonden tot aan den zoom van het woud Plotseling l egon een fel artillerievuur onder dekking waarvan de bolsjewisten overgingen tot bestorming van den weg Zeven gepantserde gevechtswagens van links en vijf van rechts ondersteunden daarbij de Sanval De Duitsche compagniecommandant die van eéti heuvel den aanval waarnam zag de bajonetten der bolsjewisten in de zon gli nsteren In grofote troepen geconcentreerd kwamen debol wis =ten rëchtoplQopend door een korenveld aan bley en af en toe stean brachten het geweer in den aanslag en vuurden Zoo naderden zy tot è rhonderd meter Plotseling gaf de i pagnies commandant het nevel tot vuren De bolsjewfeten waren hoogst verrast uit de flank het voornaamste vuur te krijgen Zij werden afgemaakt voor zy de Duitsche stellingen ook maar hadden ontdekt Toen naderden de Sovjettanics en kwamen vrij dicht bU de Duitsche stellingen Op hetzelfde oogenblik sloeg den Sovjetkblossen een hagel van pantserafweergrapaten tegemoet Brandend en in elkaar geschoten bleven zü op het slagveld liggen 2 o stortte de laatste Sovjetpoging tot eei lUtbi aak in het Vuur van het Duitsche pantserafweergeschut zware granaatwerpers en machinegeweren ineen ï een andere uitbraakpoging van ten Oosten van Smvlensk ingesloteik bolsjewisten zyn naar het D N B verneemt twee regimenten cavallerie die in den stryd geworpen erpen verdedigde Smolensk gemotoriseerde divisie in een gevecht met de wapens ingenomen en voortdunende woedende van den vüand in bezit gehouden Terwijl de doorbraak ten Zuidoosten Oosten en Noordoosten van Smolensk door formaties pantsertroepen en gemotoriseerde divisies infanterie on danks de hevigste tegenaanvallen werd verscherpt dekten de daaropvolgende divisies infanterie onder buitengewone marsch en geve ihtsprestfities de door dien vijand steeds weer aangevallen flanken van den stoottroep en narnen de omsingeling op zich v n den vyand die door snelle formaties was doorbroken en in afzonderiyke nog strudvaardige groepen was verspreid to In een gebied van 250 KJU breedte en 150 K M diepte ontstond daarmede een geweldige veldslag van welks voornaamste brandpunten behalve Smolensk de plaatsen Witebsk Pol Newel en Mohilef genoemd moe ten worden Met den moed der wanhoop en onder de bloedigste offers probeerden de ingesloten deelen van den vijand in n wijl vetsche troepen In ten striji geworpen werden om hun vb licfatlng te brengen AI de pogingen liepen spaak op de b wegeli fid ea taaiheid vu onze troep Het lot van de i het gebied tassehen den Dnjepr Dana en Smolensk ingesloten formaties der SovjetweermadU waa bezegeld Aan de superiori telt der Duitsche leiding aan het initiatief van de onderaanvoetders en aan de dapperheid en het nithoadingsvermogen van d troep is het te danken dat hlti ondanks de allermoeilUkste oa standigheden voor de aanviiUiag een sDCces kon worden behaal dat voor de voortzetting vaa onze operaties van doorslag gevende beteekenis is Het luehtwapen heeft een bc langryk aandeel in deze overwinnmg In onvermoeid optreden verrichtten de formaties legervliegtuigen de verkenningen welke als grondslag dienden voor het voeren van der strijd op de aarde Jachtvliegtuigen duikbommenwerper en formaties gevechtsvliegtuigen gesteund door verkenners op langen afstand voerden onder de moeilijkste omstandigheden den stryd tegen de operatieve reserves van den vijand en zyn ingesloten legeronderdeelen Zy grepen vastberaden in waar het er om gmg het verzet van den vyand te breken zyn tegenaanvallen af te slaan en in samenwerking met de luchtdoelartillerie zyn actie uit de lucht onschadeiyk te maken 126 treinen zes pantsertreineri duizenden automobielen en 15 bruggen werden hierby vernield Ook aan den stryd tegen de vyandeiyke stellingen kazematten en stukken geschut alsmede tegen de pantserwagens van den vijand heeft het luehtwapen oiv der groote resultaten meegewerkt Aan het verloop van dezen geweldigen slag hebben de legers van geperaal veldmaarschalk von Klugc en van Generaloberst Guderian en Hoth alsmede de formaties van het luehtwapen van de generaals der vliegers Lörzer en Freiherr von Rii hthofeh op roemvolle wyzc deelgenomen Luchtaanval op Moskon Sterke formaties gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen werden geplaatst op een vliegtuigfabriek In de bocht van de Moskwa en OosteUjk daarvan ontstonden verscheidene groote branden In den strijd tegen de Britsclie ravitailleeringsscheepvaart brachten gevechtsvliegtuigen in den nacht Van 6 op 7 Augustus aan de Britsche Oostkust een koopvaardijschip van lO OOO brt tot zinken In Oost en Midden Engeland werden verscheidene vliegvelden met goede uitwerking gebombaj deerd Patrouillevaartuigen schoten in het Kanaal een Brilschen bommenwerper omlaag In Noord Afrika plaatsten Duitsche gevechtsvliegtuigen bomtreffers van zwaar kaliber op pakhuizen en opslagplaatsen van materiaal by Tobroek en Mersa Matr Kh Een andere succesvolle luchtaanval die werd ondernomen door n sterke Duitsche formatie gevechtsvliegtuigen was gericht op de havenwerken van Suez De vijand liet vannacht op verschillende plaatsen van West en 2uid West Duitschland brand en brisantbommen vallen De burger bevolking leed e enige verliezen aan doodcn en gewonden Kachtjagers en luchtdoelartille 0 formatie aangevallen en met torpe twee torpedojagers getroffen In Noord Afrika werd een vijano lyke afdeeling die een aanval op on stellingen in den Oosteiyken sector J probeerde te ondernemen door offlJJ troepen in een tegenaanval geJioop zich onder verliezen terug te trekk I uchtformaties van de as hebben ï dedigingswerken magazijnen en M 1 veninrichtingen van Tobroek geboiPJ bardeerd waardoor branden en ont plof fingen ontstonden en een in 1 haven liggend schip met voltretfeil j troffen werd Bovendien werd vyandeiyke luchtbasis met bestookt In Oost Afrika heeft het vijar Ujke luehtwapen opnieuw de fwyk van Gondar gebombardeeid der de inlandsche bevolking we vyf personen gewond In den nacht van 5 op 8 Augu hebben Britsche vliegtuigen efW bommen laten vallen op Augurfjll Catania Een persoon werd geO eenage personen werden gewond Een van 6nze duikbooten o vel van den luitenant kapitein Lji ano Prini heeft op den AtlantiO J oceaan twee schepen met tei 11 000 b r t tot zinken gebracht iino Muscolim verongelukt BU nu rvL0CBt MET NIEUW VUÏGTUIO Stefanl meldt De kapitein vl Bruno MussoUra een zoon van duce heeft büdenochtend om een roemvoUen dood gevond y gevalle van een ongeluk dat hem kwam in de omgeving van P dens eè i proefvhicht met een type vliegtuig