Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

BLAD VRIJDAG 8 AUGUSTUS 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM FONDSEN StMitil iilagaa NeéMlaad ladM lOOi 40 Ie t IttK 4 44 3e 1044 4 40 fcl I 1 40 4 40 bU 1941 4 1111 I 1140 Creetkeek ebL i 1M4 1 ekl I Cen e Inaabr Creetkeek ebl I MM UNO 3 IWI IMO 3 IMI 1 M 3 Xl Certlfleelea Vl Greolkwk ekt 3 i 1 3 ladl I tOM IVl 1137 tndlg 1M0 3 im Lum f UM A mn L K 9 ICOM IUOh iooj KH ISA 9 100 wn 39 9 A S3 3 87 87 2H 91 i Kei N Baak Ia Haadelib 90h 92 WH 81 96K 1 9614 100 96 4 6H 95 4 93M H IfOM tby 87 97 85l 97 99U 9j 1S3H 92 93 4 97ii it MA 9 3 93 10014 96i4 964 9 H IS 14 24 7H Bi een winkel aan de Veerstraat werden twee fietsen gestolen doch toevallig had de vrinJoeüer een persoon op verdachte wijze vcior zijn winkel zien scharrelen Toen de fietsen verd wenen waren was ook de man weg Dank zij een nauwkeurig signalement Icon de dader en ook zijn med lichtige worden aangehouden Nagegaan wordt thans of zij X k sohi ldig zijn aan de andere den laatsten tijd veelvuldig voorkomende rijwieldiefstallen BEüRSOVEIItZfiCHT Waaraan de elkander atwisselende stemmiii en op d ellectenbeurs iijn toe te schryven valt dikwijls en vooral In het tegenwDorfbge tijdijbe tek met met juistheid ns te eaan Gisteren bi de opening had de beurs een onbclan wekkeiHl voorkomen en de koersen verschilden op de meeste afdeeiingen met veel by de vorige slotpriixen Het duurde ecliter niet lang of voor de meeste foniteensoorten kwamen van v rscheidene kanten koopers opdagen en het gevolg as dat zich gaandeweg een geanimeerde affaire ontwikkelde en de markt tenslotte een v u drukke affaire te aanschouwen gaf Daarbij openbaarde zicli cen uitgesproken vaste stemming en vruwel allerwegen liepen dj koersen naar boven Op de scheepvaartmarkt ging het levendig toe Voor Oude Vaarten bestond flinke belan stijgmg van I231 2 tot 126 Scheepvaart Unies stelling en dit ging gtAaard met een koersbleven met achter en liepen onder beurslyd naar boven van 1791 tot 185 waarbij zlJ Werden vergezeld door de Anverwante soor ten Oude booten rezen van 168 tot 171i a Ook Japanlijnen waren goed prijshoudend evenals ecnige outsider De motieven hiervoor waren klaarb ukelljk dezelfde als die welke de laatste dagen de scheepvaartrubriek reeds bein tluenceerden Voor Nederlandsche industneelen werd eveneens goede belangstelling getoond en de bekende soorten welke tegenwoorhig de hegemonie voeren gaven flinke omzetten te aanschouwen Unilevers werden bepaald drtlk verhandeld en konden zich verheffen van I30V2 tot 1331 j Van Berkels waren goed prijshoudend maar niet veel veranderd en hetzelfde was het geval met Calvé Delft waarin nu en dan open ijke affaire werd gedaan De Philip aandeelen trokken geleidelijk aan naar boven van 232 tot 236 zooals meer voorkomt bewogen Aku s zich tegen den draad in en daalden van 1431 2 tot I421 2 De minder courante industneelen waren prijshoudend zonder dat dit aanleiding gaf tot groote variaties Voor de cl lm5 Brocades en Stheeman werdem prijzen geboden welke ver boven de theoretische waarde U£en De Indische cultuurfondsen lieten zich eveneens van den goeden kant kennen li V A s konden zich verbeteren van 4M tot 429 Voi cnlanden werden nu en dan In een open hoek verhandeld maar vergeleken bij eergisteren veranderde de koers toch niet veel Op de rubberafdeellng werden Tisterdam Rubbers weliswaar eenige punten beneden het vorige s ot Ingezet maar geleidelijk aan kon een herstel worden waargenomen en aan het einde van de noteerln werd tegen ongeveer de prijzen van eergisteren gehandeld De minder gangbare soorten waren prijslioudend Tabakken waren stil en weinig veranderd Op de petroleummarkt konden olies zich gemakkelijk handhawn De koers schommelde vwimamelljk Jusschen Mg en De bele rglngnfdeeUng hadVeen onregelmatig verloop Van de Nedertakdsche slaatapapieren liepen de nieuwe viertei p 5ï langzaam aan op van 9n u yf r iA 2ll pen op enz De gestaffelde leWgg van MVifl tot MJ s om Jj tESL w telHk te reageeren De andere J ningen waren nauwelijks prijshoudend Oe oude schuld was gcdrulct en lager Prolongatie 2V RAQ 1C 9J£ IU S ZaterCïf 9 AaKnstBS B1LVER8UR1I 415 3 M 6 45 Qramofoonmuz 6 50 Ocbtendgymiuistl k 7 66 Gramofoonmuz lAi Ochtendgymnastiek S i BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Granxifoonmuziek 10 06 Ernstige muziekprogramma s opn 12 00 Zang met paanobegeieidlng en Gramofoormiuziek 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 1 00 Roemeensch orkest 1 30 Gramofoonnnuziek 2 00 Voor het gezin 2 20 Na gedane arbeid Muziek en vroolijkheid 4 00 Bt beüezlng Voorbereid door de OirlsrteUjke Radio Stichting 4 20 Klarinet en piano 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Orgelconcert 6 00 Gram o foon muziek 6 15 Voor de binnertöchippers 6 30 Ernst van t Hofl met ztjn 15 sotfSten 7 6 BNO Vragen van den dag 7 15 De Ramblers 7 45 Voor den boer 8 00 BNO NieuwaBericTiten 8 15 Gevarieerd Zaterdagavondprocramma 9 30 Berichten Engelsch 9 45 Bïfo Nieuwsberiditeta 10 06 BNO Uitzending i de Engelsch taal Jlutcb News Heel Hi jma Sluiting HILVERSUM n 361 S M 8 45 Gramofoonmuz 8 56 Ochtendgymnastiek 7 60 Gramofoonmuz 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 Morgen wi din g Voorbereid door het Vrijzinnig Prote tantech Kerkccmité lO M Omroeporkest en solisten opn 11 15 GramofoonmuzIeH 11 30 Cabaretprogramma 12 00 Grampfoonmuziek 12 15 I as van Beeck en zijn ofkest 12 45 BNO Nteifwsen economische belchten f 00 Gramofoonmuziek 1 40 Voor de jeugd 2 00 Stedeluk orkest van Maastricht en Holist 2 45 3 00 Causerie Stad en land 4 00 Omroeporkest 5 00 Oursus Over Gocisdlefist bij kinderen Vocg bereid door het Vnjzirinig Protestantsch K comité 5 15 BNO Nieuw eco iïomiscne en beursberichten 5 30 Gramofoonmiuuek 6 00 Reportage 6 15 Pro Mu slca en gramofoonmuziek 6 45 Reportage 7 00 BNO Gronlngsch praatje 7 15 Nieuws van de platenmarkt 7 S0 7 4S Lezing 8 60 BNO Nieuwsberichten 8 15 Spiegel van den dag 8i30 Kamerorkest Ars Nq irn et Antlqua solist en gKamofoonmuztelt 9J0 Granvofoonmuziefc 45 BNO Nieuw bertchten 10 06 Dassluitlng Voorbereid door de Ohrtsteliike Radio Stichting 16 05 10 26 Brandende kwestie s causerie agi gumi Prankdiefstal opgehelderd B MANNEN BM EBT JiS tW HAN OStEGB n en f a van poUW erin laagd den 7 eediitilleerd uit een slijS rAmaliastraa tot volledige ri w brengen De partij sterte l Zr w rde van ƒ 2360 wai J ijk dat het vervoer niet ï kt kon in g hi y S onderzoek bleek al spoedig tSrfa m r en j I om ongeveer i sleeperswagen yoor het 5L adres had gestaan waarop y gedistilleerd waa geladen 3was het aanknoopingspunt J1 de twee rechercheurs die fjfopsporint belast waren het JjSlue ondcrz oe aanvingien en y ls gèiegd tot een gun Bitoal leidde Jweek dat de cigeplyke dader ht van de distilleerderij was door de schaarschte aan ster jLiIi heeft de man een afspraak Ji een kennu wien h gSS een sleutel van de mnnkel25 ta handen peeWe waarvan een Slaat werd gemaakt Deze kenSTm hauffcur had op zijn beurt SiT met een kellner en deze wist j n adres om een partijtje sterS drank a te zetten waarvoor hij riud een afnemer vond in een SSel aan de Weesperzijde mover geregeld zünde was iWB het wachten op een gunstige lieid welke zich voordeed jüterdag een groote hoeveelheid Sitilleerd m hoofdzaak jenever aan al in de Amaliastraat bezorgd fr wwd een expeditiefirma opdncbt gegrven Maandagochtend in i merte een sleeperswagen te stuM MW de Amaliastraat Daar werd Sr winkeldeur op volkomen normale Ha geopend en onder toezicht X tol knecht werden de lusten iritlen n flesschen naar buiten gejRclit op den wagen geladen en naar dra iriinhandel aan de Weesperzijde HtirKht Wa i tot dus er alles van m leien dakje gegaan nu kwam de IfteiMlsg want de wijnhandelaar it naar gebleken i volkomen te oedcr trouw de pi rtij had gejjtdt voor eer bedrag van ƒ 3500 en een kleiii voorschot had tetijld was hooi t verbaasd de beiteilinK op een zóó vroeg uur te zien vtnichijnen Ziin achterdocht groeide met de raininit en overtuigd dat het pen zuivere koffie was weigerde kij de goederen in ontvangst te rmen Daarop werd de wagen naar een iMKis aan den Zceburgerdijk gereden m daar werd de sterke drank voorloopig opgeslagen in afwachting van m nieuwen koopen Vóóif het echter movW was kwam de recherche om llirt In be ilag te nemen De drie betrokken mannen liJn geirMteei De herbouw van Middelburg CIIEDIET VOOR RESTAURATIE VAN STADHUIS EN ABDUTOREN Het van gemeentewege bouwen JM testaureeren van gebouwen te Middelkurj komt al meer en meer teekening In de vergadering van den gemeenle d werd Woensdag besloten tot liet verlecncn van een crediet van I nS OOO voor herbouw van he afge de deel van het stadhuis en de itiUuraüe van de Gotische voor en IIUwl waarbu werd vertrouwd op Nwsing van art 6 van het besluit ïdri en wederopbouw publiekrech m Uebamcn hetgeen neerkomt op i a pooten steun van het rijk tot vtrtmgpng van het verschil tus W het van molest risico te ontvanW bedrag ad ƒ 985 000 en de totale wen van herbouw Igens werd besloten tot het I van een opdracht an den Wiitect Jan de Meijer te Amsterdam f de restauratie en den herbou v 7 n Abdijtoren beter bekend als ïj ljnge Jan vraarvoor 8fi5O00 robaal is geraamd lad keurde goed dat architect jjj uzier nader uitgewerkte plannen eneji voor een aantal woningen gouden ivan dagen welke midden mbJ Uilen verrijzen voor rekeJ J r gemeente Als de commissies j ntiën en van Bijstand en voor J JWwwerken zich er mede veree kunnen B en W direct hun j erkmg verleenen omdat dr ir d i ne op bespoediging van A zijn voor behandeling in W W 8 reed weer ln wpWeUen ingediend betrekking Kkou van belangrijke wen en wel van eentlJloschool PllMn aarvoor architect ir r t raming van ƒ 133 700 iniiy 1 een tumgebouw p J f architect H Wesselo een beX J n ƒ 75 903 74 opmaakte l Cw i l ng op dit laat ta S ï f eenvoudig beeW Ie aat de iport symboliseert K SLACHTOFFIR OKEND WATEK hjj moeder met haar andere ÏS rZ lL 5 driejarige SwSd k twider N te Steen Wen V n een pn met aard y b kach§r treklcen a Uc kokende water i J uu P = t in het I2 lu moest worden EJ tSef h lP mocht ech I vaa het ongAal overleden KraliAgsche plas weer vry OOK ANDEKE WATEBGEBIKDEN VKUGEGEVEN Op den Kralingscben plas te Rotterdam mogen tot nader order zich weder pléiziervaarfeiieen bevinden onder voorwaande edter dat deze tusschen zcnasnderipng en zonsopkomst niet varen en dat zij gedurende den tijd dat zij met gebruikt woiden beïhoorlijk zijn opgeborgen Genoemde vaartuigen mogen den plas zonder cdxriftelijke toestenunine van den havsnimeester der gemeente Rotterdam niet verlaten De eigoiaars dienen in het bezit te zijn van een door g ioenidea havenmeester af qgeven sdinftelyke vergunning welke bij voorkeur aangevraagd dient te worden door tusschenkomst van een watersportvereeniging Na hernieuwde besprekingen met den Marinebelelhshaber te Den Haag kan de AJ W B tlMme mededeelen dat de Hakker Wyd en de Narme Wijd by Heerenveen voor pleziervaartuigen zijn vtijgegeAren Voorts mogen ook de Largweenderwielen van zonsopkomst tot zonsondergang worden bevaren Dé Plantenziektenkundigre Dienst AKBEID IN DIENST VAN DEN PRODUCTIESLAG De Productieslag is in Nederland allerwegen in vollen gang Met man en macht poogt men aan onzen vaderlandschen IxxJem het maximum aan producten te onttrekken Om den oogst zoo goed mogelijk te doen slagen speelt ook de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen een hoogst belangrijke rol ledere landbouwer en iedere boer weet immers uit ervaring van hoeveel belang het is om ziekten onder hèt gewas zoo goed mogelijk te bestrijden en indien mogelijk te voorkomen Het A N P heeft dezer dagen n onderhoud gehad met het hoofij van den Plantenziektenkundigen Dienst den heer N van Foeteren die het een en ander mededeelde over het omvangrijke werk van dit voor den landbouw zoo bü uitstea nuttige instituut De taak van den Plantenziektenkundigen Dienst is tweeledig In de eerste plaats staat op den voorgrond het bevorderen van de bestrijding van plantenziekten en van voor planten schadelijke dieren maar bovendien de vermeerdering van voor de ciütuur nuttig dieren in den meest uitgebreiden h teneinde er toe mede te werken de oogsten zoowel in hoeveelheid als in kwaliteit te verbeteren Dit sluit dus precies aan by t doel van den Productieslag In de tweede plaats beoogt de Plantenziektenkundige Dienst het uitvoeren van keuringen van land en tuinbouwproducten en het afgeven van gezondheidsverklaringen daarvoor Wü vroegen aldua het A N P op welke wijze het bevorderen van de bestrijding van plantenziekten en van voor planten schadelijke dieren geschied Hoofdzakelijk gebeurt dit door een zeer veelzijdige voorlichting Het verstrekken van inlichtingen over plantenziekten en de bestriiding daarvan is de werkzaamheid die voor de land en tuinbouwers rechtstreeks de belangrijkste is Iedere teler kan bij het hoofdbureau van den dienst te Wageningen inlichtingen vragen indien zich ziekten in zijn gewassen voordoen Men kan zich echter ook wenden tot de op dertig verschillende plaatsen wperkzaam gestelde technische ambtenaren en controleurs van den dienst Wij publjceeren ook vele berichten in landen tuinbouw zoowel als in andere bladen waarin advies gegeven wordt over de noodzakelijke bestrijding bespuiting zaadontsmettingen en waarschuwingen gegeven worden over het mogelijke optreden van ziekten of schadelijke dieren aldiis de heer Van Poeieren Voorts worden door den Plantenziektenkundigen Dienst demonstraties te velde gegeven zoowel op de proefvelden te Wageningen als in de culturen Bovendien worden regelmatig lezingen gehouden Ten behoeve van het onderwijs op land en tuinbouwscholen en cursussen ver aardigen wij praeparaten en duidelijke foto s van plantenziekten Bovejrdien Brstrekken wij praepa raten van bestrijdingsmiddelen met toelichtingen en lantaamplaatjes om bij het onderwijs te gebruiken Dan neemt bovendien de Plantenziektenkundige Dienst deel aan tentoonstellingen De voorlichtings werkzaamheden moeten steunen op onderzoekingen en proeifhemingen daar de plantenziektenkundige wetenschap nog in voortdurende ontwikkeling is en telkens nieuwe oorzaken van ziekten worden vastgesteld terwijl de vervaardiging en de toepassing van bestrijdingsmiddelen en de uitwerking van bejtrijdlngsmethoden nog in steeds toenemende mate de mogelijkheid van bestrijding en voorkoming van ziekten vergrooten Voor een zeer groot deel wordt hierbij gebruik gemaakt van de resmltaten van het plantenziekten kundig onderzoek verrrcht in de s ciale laboratoria in innen en bi tenland maar in een aantal geva moet ook door on Sn dienst aanfullend werk worden verricht De ornithologische afdeeling houdt lich bezig met de studie van Vogels zoowel wat h reft de schade dM deze kunnen veroorzaken sprmiwen Ausachen roeken als met be tekking tot de vermeerdering van nuttige vogt s meeien spechtcnV weidevogels In sterke mate ordt het ophangen van nestkastjes veor nuttige vogels bevorderd en da ij worden vele ornithologische gegevens verzameld zoomede door Mt zgn ringonderzoek voederproe È onderzoek van maaginhoud en SjBwbailen De afdeeling houdt web ook bezig met de bestudeering wan de bestrijding van ratten bisimrat en muizen Het werk Van dft heikundige afdeeling bestaat uit Met onderzoekbaar de samenstelling van bestrijdingsmiddelen waarvoor monsters door industrie en handel kunnen worden ingezonden VMder verleent deze afdeeling hulp bij het onderzoek van nieuwe middelen zoomede van alle vraagstukken inzake de mogelijkh eid van vermenging van Verschillende bestrijdingsmiddelen bij gelijktijdige bespuiting van van schadelijke bestanddeelen en de Invloed van de samenstelling der bestrijdingsmiddelen op de planten Het onderzoek van de carbolineummonsters in verband met het toezicht op de constantheid van samenstelling van dit product wordt mede door deze afdeeling uitgevoerd evenals het onderzoek van het groot aantal monsters aardappelloof op de aanwezigheid van arsenicum in verband met de verplichting tot beapuiting van de aardappelvelden in het zuidelijk deel van ons land voor de bestrijding van den Coloradokever Zeer veel aandacht wordt gewijd aan de bestrijding van den Colorado kevel welke wettelijk is geregeld Voor het toezicht op de uitvoering der maatregelen welke in het gedeelte van ons land waar het insect wordt waargenomen voorgeschreven worden zijn gedurende eenige maanden van het jaar 120 controleurs w k aam gesteld Uit deze mededeelingen van den heer Van Poeieren bli tkt wel zeer duidelijk het groote belang van den Plantenziektenkundigen Dienst voor de Nederlandsche productie op het gebied van land en tuinbouw Het Grootboek voor den vtrederopbouw VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE INSCHRIJVING De secretaris generaal van het departement van Financien heeft ingevolge het besluit op de materieele oorlogsschaden en het besluit tot regeling van de uitgestelde betaling bij onteigeningen voorschriften vastgesteld voor het grootboek voor den wederopbouw Daarbij is o m het volgende bepaald In het Grootboek voor de wederopbouw worden ingeschreven Ie De onteigeningsvergoedingen bedoeld in artikel 3 van het besluit no 168 1940 waarvan de betaling ingevolge art 2 van het besluit no 2341940 worden ingeschreven 2e De büdragen wegens schade aan gebouwde onroerende goedereiwen aan schepen welke ingevolge artikelen U en 17 van het besluit no 221 1940 op de materieele oorlogsschaden worden ingeschreven Het Grootboek is te s Gravenhage gevestigd De rekeningen worden gesteld a Voor zooveel betreft d e inschrijvingen ter zake van bijdragen tejiname van de eigenaren der onroerende goederen en der schepen terzake waarvan de bijdragen zijn verleend b Voor zooyeel betreft de inschrijvingen ter zake van ontcigeningsver goedingen Ten name van hen die op het tijdstip def onteigening als eigenaren bekend stonden zoolang de directeur van het Grootboek niet is gebleken dat anderen dan bij het kadaster als eigenaren bekend staande personen een beter recht hebben in welk geval de inschrijvingen worden gesteld ten name van deze laatsten Van gedane inschrijvingen wordtdoor den directeur onverwijld mededeeling gedaan aan de rechthebbenden Van de vermelding bij de inschrijvingen van de hypotheken enandere zakelijke rechten wordt doorhem gelijk mededeelmg aan de rechthebbenden gedaan Wanneer de namen der rech ebbenden niet bekend of n et yOledig tiekend zijn wordtyzoodanig aandui ding geplaatst daf boven tWijfel gesteld worden de eischen iaan welke hij die zich als rechthel g mde wenscht te doen gelden zal hebloen te voldoen om als zoManig te wprden erkend Aan ae inschajvinÉ in het Grootboek kunnen geen rechten of aanspraken worden Wrleend Ter zake van alle verrichtingen bij het Grootboek Aie vermelding van hypotheken en fgndeve zakelijke rechten daaronder begrepen wordef geen rr chtsvorderingen tegen den staat toegelaten t e rente van de ingeschreven kapitalen wordt atgerekend op twee halfjaarlijkeche data door den directeur bij het openen v i de rekening aan te geven INBREKERS EN RUWIELDIEVEN TE BUSSUM umsche politie heeft de laat verschiljende arrestaties ver ake inbraken en rywieldief Dczpr dagen werd ingebroken levensmiddelenbedrijf aan de Het spoor leidde naar een umer die voorheen by de fiima gewerirt e man die een geldkistje mei 2S pakjes thee en busjes koek had II werd in zijn woning gearresÉen dag daarna kon de poliüe vergaan tot de arrestatie van een 25jangen Bussumer een bekende van de politie die een zomerhuisje had leeggeplunderd en ojn een radiotoestel tot goeden buit had verklaard De inbraken hielden echter niet op Na de arrestatie van de twee bovenbedoelde personen werd aan den Oude s G ravelandsche weg in een villa een iHütale insluiping gepleegd Terwijl de bewooncter m den tuin zat zag een tot nu toe onbekend gebleven persoon kans de villa aan de achterzijde binnen te sluipen en te doorzoeken Hij vond in huis twee koffers en was zoo brutaal deze vol Ie pakken met kleedmgstukken ai daarmede weg te fietsen Ook in een perceel aan de Verljindmgslaan werd een insluiping ontdekt Behalve geld nam men hier distributie bespheiden en een persoonsbewijs mede Van deie daders heeft men geen spoor Eergiste n kon de politie echter wetr overgean tot d arrestatie van twee rijwieldieven Noteeringen van 7 Aug OBLIOATIEI tUUlMBIagui V K IMO it r 100 1 M U 00 1840 2 lOO 4 1 40 bU r IM t t 4 ie MW 1 40 kU 00 4 11141 bit lOO 4 1 41 blf SOO WW 100 I U38 r 00 3 1M7 100 1 wn r 140 I UM 100 I SI 1 ISH 00 3 Sl ii isu oi 100 t y m oi eoo si ï K37 O I 100 I l O I 00 t BlH 1H itn Ao i 1 100 IMT AO I ut 93 S6 Siu 5 S6H 94 9 97u 971 0H 93h 924 88H 3N 9IH 93 91 99 1 S H f HH StH S6K 96H 99 4 92A 92M 89 i 96H 96 lOU 9 UU B2H 89H 89 97 f 93 93 B6x Pnv at a na Utnlnitn A dam issa tl Olta 1 37 i Aptld Ie 37 1 AroJiem ICa I Davmtw 1030 Dsrdr S l3 lt Cliulll U3 1 D o Se Ig 37 11 Geldtt JV ro 8 Ie Ig 38 O ol0J3e Ig 3a3 f Grhage 1031 Dito u SVi DIM 1137 I 31 Dito 3i i i kroning 1938 3V4 Dito U 11 3 3 nurlem 1033 I Dlts 31 I Hllm U37 31 1 a n U7I 3 t BllTera 1 3 31 Dito 10 a 3t Leeuw ItU 3 Lelden ICST Ji N Bollind i Do Se 31 3 Dito I U il l D o 3e 10 3 SVi MtJm 31 I 37 V i dm l tO 37 4 De 1 en 3 37 tf t Olto 1 1134 3i Dito 1 34 3l t l Schled 3e 1 37 31 nib 1 n 3Vi ütr Pr 37 l t D o lem 37 tl Zeeland 1837 3 Z HoU U37 S Zk Ie L ira 1 Dito Ie Ig 33 t vNG o l 37 pilo 1034 3 Onr Z tl 4 Cem Cred MOl S900O O SVt Dito l ii l 00 3 mi N Bsklnet S 4 i6 AeBVBlllagen OyooUltekbuiken Als Tr Hyp b m ï vcrpl ultl SGI4 954 KXIH 99 8H 103H 9914 93 HH 94H lUUH 86M mn Pandbr SVj A H bser XY 3V A dam Hyp L 4 Dito SVj nu 93h 96H 99 ir 9994 Arch H B Gcr n r P br 3i Bat Ilyp b N N PP 4 Dito CD 3t i Dr n B d o 31 1 Fr Gron Uyp C iik Pd 4 D e Da en Vu 3Vi D o p b ï j 3 tGrav HD d o3V Gr Ilyp BPb 31 Hl II P icr A C 4 Dito tor BD 31 3 Hell Uyp D dito 4 Dile ter K 3Vi tZyp b V Ned Oer U S i lamuï Nyp b icr AB AA DB 4 D e ter T TA SVt MUI ▼ n Cred Pakdbr 4 D o a 3 vcrpl ultk 31 1 N Uyp b d o ai t N Dyp b Voend erle K 3i D e V l dito 3 Noordw Hyp b Pendbr 3Vj Ovcrljse H b d e 4 Cett Uyp b d e 4 ld dito 3i Stoa Uyp k MI K L p atr nyp k 4 Dito KiW K 4 Olte rrle K 31 Dil i verpl ulU 3V Wootl Hyp b iEs rri ji Bk 4 KH Z wiehe H b Zulder Hyp b H M 6A 96A 4 I7H ja K M 3 utU 4 D e eer Ki 3i aUl Hypk niet verpl ultl 31 t Bente Ned Bek verb 4 Bek HjTB b 4 D to 96 X 98M IBN 101H 103A 10114 Ikdiutr oodemeaUageB A KU aki d a 1 MBergh a ea iurg Fvd Obl 3l7tBerkel i Pat v tl Obl 4 Levera Zeep Un Old 41 tWarkip NV Ie hyp obl 4 WüuaV UI tjmb Bteenk aa 100J4 99 t Obk 4 1004 Bat P UU O 41 1 99 f d ld Obl 31 1 U Nederl Obl 41 1 lOiH Moormann Cult 874 87 9S 164 lOOH 99 1 IS 78 4 74H 31 38 4 80X UI 80 On Obl Amit Grb b Muller 3 1004 994 Nat Gr bei II Idem 1 30 4 Ned Grb b 4 Ned tnd Sp IfH MO obl Si i Mlia Kana en r OJava St ObLI demarang Joana K03 U01 ld 4 A dam 1 74 100 t ld A dam Olymp U 100 1 ld W Kr NHV Het UM 76 4 AANDBBLBN Baak ea Credlatinftelltiigen iiix lao 103 KCH 11 K 130 M34 A d Bank aano HoU BankU dito Ine Bank dito Jav B 00 e a Kaavereen dito ITBH 120 i N I bc m dito H 87M Nederl Bank A 138 140 N3 T ZA SOOd 117 N R Ut 2 0 a U9 Etott B Ver aan 139 129ti TwentachoBJiA S iBiiiat ekderaemlngeau 266 26C 1 1401J 1404 l iH lU 178 171 118 110 lU n 91 150 400 M7 1481 AIS Norlt gcw A A d Dr Ut a A d Superf k Aut Screw W k Bat Marg Fabr V d B I 390 1000 O A vdB pi AltKW Dito B t 1000 Berk i Pa Afffeit c f aand C en P F Scholte Gouda ttoar dito Gruyter en Zn A prcf aend p llo B wtBctd p i tu 163 M 169 IS3X 23 340 264 162 2 170 360 186 1914 104 1504 S414 SIX 472 3914 Hccmaf aand Hoinek aand Rero Cona aand HoU St m f k HoUandla adTTtt HoU Bet Ml A HoU dr en k A HoU Ktnrtt I A jso Int Ge B dito 8o Intern Vice A 104 K V Bcync3 dito i5u Kott N D m b k szu Dito l ret H K N RooCOT do UI Kon N ZoutI A 471 K Br Stheern do J6S Korerschoof NV do dito 1584 Lae Bt en t CX 100 e pr oand 122 121 Dito 1000 C V pr A 123 1234 Do 100 0 CprA wi 1164 Dol000 6 4 C pr A 1194 118 Lycmpf IJ en M £ 310 Mcell d ncd B 2 0 5 N O en S r a 435 Ned Kabclf dito 40a 196 234 N Cchb mijdlto 204 N St Kcjza A iPhll Gloei 73 afceet C v A 338 U3 215 Ron D Ml dito 338 Schelde KM au 1214 Schollen dito 2O64 169 160 i 1364 21144 14S 198 234 i 34 4 ia 1214 1324 16b im ibS 169H 144 Smit trancf d 24 Stekv 0 440 k 161 1351 S4 198 stokv soo iooe d st aplnn Sp de Stork dito TwUnatra frtt A Utr Aspk GA Ver Ql fb aand Vor Ch l aand Dito pri 133 Ver GU N B vA 11 Vor Pf Gelder 1584 Dito dito 9 aaed 1644 Ver N R Ub a 170 Ver ToHw dite 143 Vllialngen KI d 190 741 170 I1O6 12314 170 a nerkipoot A dito Weiterauiket dito WUtea r ge A Olto C pr e A Wyen I en Ara Chryeta Am Smelting C V A Stand Br C T lOA Am Tob Cy e T 12H 34 H H 49 4i 368 JS4X 253 263 anu A JB Rn Colg C T lOA R n Oen n Cy Ct e 1 4 a R U Huda MCC Rnj Keeap Mc T PI Corp C A N 8t CvG A R U Unit It Rubber A M I 0 l t A Dito Nat B a Ni Cm MU a Olto N Bei a Tw C St vil a Am Tel Tt K C A BaadeUTereealglBfen BCenUgA UH 23M Bom S H M A 196 197 OeU At U U d 1154 120 Guntx en Scb A 126M I Cr en H T R A 230 236 Linde en Tevee a 193 1904 Ned Wol Ut A 74 4 76 litjDbeeweadeniemlageil BU Htl Ie rvb A 490 Dito Ie A 441 441 Boeten M UI a 214 Slnakep TKD a 180 130 PetteL ekdemekUkiaa 217 247K 248 4 247 i 263 315 ai Drd Ptr 1 C A K M Petr Uk lOO Ond A dito C T A Uoeara Bnim A Tarakan PM A SUnd OU 10 4 31 C T A WH Bskkerokderkent gen 1404 Heaea Rubber k liid Bubb C Java caoutch Preanier R UIJ RotUrd Tap Salatn Fiant Wal dum ra ZMdl Preanger 141 174 ITI 133K 1314 75 76 J 76H 138 139 71 iekeepvaarf aalarkappllen 15 1064 301 160 i ll 5 Fumesa S enAJA Ml Zecv aand Niev Goudr A U DeMikiCTjt Mi Ooitzee A 165 108 300 156 Uandelav A dam 427 1K7 430 CnltinriiyilaekappUea 90 169 180 94 SiSX 73 102 4 67 3I14 Krlan Suiker A Pagottan A 164 sa Suiker C t I Q A TJeweng Leatorl Arendaburg Beaoekl A 131 410 185 361 190 16S 624 68 218 194 193 130M m 1584 Soek Landb A Amtt Ttiee C A Ban Thee Ru A Goalpara Cu UI 400 Pangkcotam Thee P airNan kaC M Rungga Landb A Sedep Cult A Slndangs Cutt A Telaca Patcngan W JavaThieC Mt Inj Cult Syndic KaliTelioCuItJtq Mlchlel Arn WJavaKlnaCJIll M 181 UM 113 133 OlTareeaBlauwh Vnca A 4 BUenkorf A 181K 13 1144 M 33H 106 Gem E W nW U5 Dito Prei WA 114 Gouda Kaaib Ui 1 15 Houth Albeite A U34 Bouth Joncek A 115 Houth iPont A MuUer WH 1 A Do 53O01 75O0OA NJI V Ha 4 A ZSab 1000 CvA Woolwortk ea C Speer en Traatwegen M 114 Ovü Cpoor A W 4 33H I 4H I 15 80 16 NI Spw Mtt A Ateh T C v gAKaneC S Cv gA K C South R Ca Idem pred n 14H 46 3H 6 4 U 16 2M Dito Cert T g A Ub Pac CvgA Ge0 Tram Mi Kedln Stir Hl Uad Stoomlf A Dito prei A Ualang St tr A O Java St tr A OeraJoana A Oera Cheiibon A Soerejoedal ttti Prolomgatée aai ri Alg KinwkMtde Unie i45 143 143 naa Beckel a Fatmt 89 90 RMj 88H CalT4 OUel C gew 91H 914 9 M Caatr Satkae 219 i £ ISSK rokket 196 Lever Broe ea Unie 133 131X 130 Hed rerd Aai 334 6 Phlllpi G B e A 232 234M 236 Dito Prei w A 164 AU Ludl St C T Il ga R n Am Semberg A C M g a H Am B ey pret a Aaa Car aag t C T Aand Aaa Cnka C t ld Anae Cepp C ld Betkl at C T tOM Ckryal Cerp C A m Citr aa Wt Oer C Idea m fieaeral Uotec tdeai llixn Iflikal Cy CTv u a M M CeaaeeC CL U U tF M m Hertk Ara At C A B a Nerik Am a A C A Rep Steel C V A mm Da Btatee Steel ld Bnereea Clt Scrv C C e ld i o C 3t South C T 1 A R a a Nertk A Cy Cv A 16 Radio Corp C v A Ooat Borneo Uk A Idem pret Aaa4 193 190 206 198 ffl Feit Oaderaeialniea Dora Pear Ind UQ a Aand 222 4 iCon Peu UU Idem 249 2474 Coat OU Cy C 14 Idem Uld Contiaeotkl F t A HU Pet C T II ld SheU Un C f II M T Wal Aaa OU C M Idem Bi ti gekeepTaartiakkraekapptlea HoIL Am Uljo AauO i H ii 123H UI Ja a China Japan 146 147 14B 160 160 170 4 164 172 Md 245 180 183 1794 186 148 14l 14l 146 148 149 M k idemKon Ned t M ld Kon Pane Ml id Ned Sctieepv Un UIRotterd Lioyi idemStpoinv UI Ned 14 tat Merc Mar Cy C V 10 A 9 BlkerekderaemlngenBandelae Amat A 4 J3 417 434 431 Jaeaache Culjn ld 256 2M Ned lnd S Uk ld 234 338 Vet Varat C m I X9S tS0k A 121H 120X iSOH my lakakaeodememlngai xna m DeU SaUv Ug iL 1Ü 1U7 0 U M1 t f 1000 C T Idem 282 i 280X 326 StiKqilMh IrUl IdMi 2 Wilton 4 Co C A Ipotmcaa Baltun aiul OkU C 3i 3H m T Mtü Skcup ii Ohla C t It U a lUunlua Cent C TJd N Vork CentT C v l L Ptjuwlv R 10 É M C A Sautk Paa Cr t g ld B ld lUiiwaj O gov tdcra Canad Pm C M kkww AnwH dAm 274 1 227 223 IM B Cult Aud rnn m Bandar Bub ml ld 228 D UB t B MU ld 211 Kan4cns Lcnibo Rub ld ja 139 Wandalidni VVMB M 13H OostJ ava 124 4 129 1 4U7 U9 1 BubbM Ml Mam Ooatk t WOCv M Svbadjadl 13a Sui R Mem Uau Sum Aubbcr 118 240 MD tdua 117H vtn m Sum Rubb Cult IC 234 Ver Ind CulL Oud Idem tm iKtare Rubber Cert v Idcaa iH 17 87 17 ar n r 88 70 4 71 117 W n 74 151 ua UL M U ld ld ld ld ld ld ML ld ld ld ld Koaversioiu DUO Neue Auat oM a rarbuiind ILG C t O lUU Ijnd C IS IOO t Dito ao 100 1 WlnteraluU obl VIj Firbetund I G C A Ver Korklod C t A OuHaekLBerL 0 ai O f t Rukrr Tf Vi Vf T O T 4 Olto 10 O lfX t O i D Bentenbuik V 1 Ver O Stedtiu O Bajrr Myp ea W Pb aa 7 O Lüioleurow O 7 Ceteenk Beriw Okl t RHGutehottn uifahOtte ObL 1 ItarT tier Bergblu ObL Pkoenlz Akt Get ObL iRb Elbe Union ObL T Ruhrcbamle A O OM Slemeni an llalske Obl Vi V Sukiwerke ObL Dito aerie A at 1 OM t Victor Q w OM V i Vogel O u R OkL f Rheli w B M OkL 1 Dito tr OM Uagener Straeaukakk Ob a rarbenlnduitrla tkiML Siemeng en Halske eand Ver Claniatoff Mkr MML Wtaterakall Aki Oee Dmitscue raadfu aet k etuacrerklubs Du troetk 1 40 e r t i IMI e r 1 IMI e i r i IMI e e r a 1M4 e 11 p I tt e f r I istf 1 1 r a 1947 e r a p IHI 6 I a kaaaeobl mi u OM Wl4 4aH m 65 m 2K 47 k 3X t mt au f g z ua m KOERSEN NEDEBLANDSCH CLEABINGINSTITVUT Koersen voor stortingen op S Augustus 41 tegen verplichtingen luidende Iw Belge B 3S1432 Zwitseracbe francs 43 6 rransche Iranc5 3 768 Uree 991 Deensche kronen 36 37 Noorscbe kronen 42 88 Zweedsche krone 44 85 Flnaphe mark 382 Dinar oude acliulden 3 3 Diner nieowe scbulden 3 77 Turksche ponden 145i l ewa 2 30 p ngö oÖde schulden S 51 PengS nieuwe jchulden 4S88 aoty oude achulden 35 00 Zloty nieuwe schulden 37 68 Lel 1 28 Slowaakiohe krtHien 8 48