Goudsche Courant, vrijdag 8 augustus 1941

EERSTE BLAD VRUDAG 8 AUGUSTUS AOVEKTeNTlSN paë op het kwart ELECTRA stopcontacten ƒ j Schakelaars nZj Stekkers j g Fittings o Verder een allermodenurte colectit Kronen Hanglampen Sch mtrlampm PuUen enz Perka kappen v a 7 26 tot ƒ 40 Kronen v a 14 50 tot 80 Pullen met kap v a 2JB tot 20 U 2S5I 2 LOSSE i W van de GoudscheCourant O 50 8 In DORDRECHT en de MERWESTRE5K is het DORDRECHTSml NIEUWSBLAD de dagelijksche courant in vrijwel ieder ge ÉLJ Voor algemeene publiciteit hef aangewezen dat Er moet 25 dos één kwart bezoinigd worden op het gebruik van gas en electriciteit Het opvolgen van onderstaande wenken zal het U gemakkelijker maken aan dezen dsch te voldoen fm9 r mr elmetrUUeüi Zet M gerecbl a bmI mo tr lai BOfd k raler c i Steek hel tu hui ludit lU p B of de kelel iê op tet Breng ali f op de volle Tlani dos t1ii eau de kook De volle vleai m $ ecfater niet buiten deo peabodem koniMi Stel de vUm klein Boodni de inbond koobL Kook Itijd met bet deksel op de pUL Cebniik de oven weinig en looveel mogelijkbooikitt of krenten V wat daa Kook lila gefvelttea nut oo weinig a og lijk mter en mei ealoleB dekteL Schakel direct op 0 wumeer de gerecbtea D doorgekookt Vermijd gebruik van lichduaaea iciiroef ia elk geval eea aantal lampen lot Gebmik geen aterkere lampen dan noodzakelijk ia en laat Tooral geen licht onnoodig branden Cebmik aaoveel mogelijk alleen burean lee of achemerlampen Zet de radio af ala D nlei Iniatert Strijk allef in één keer Maak lelkrnii niet meer warm trikl ooodxakelijk ia Maak liet meer kopje borden enx vuil dan noodig is wascb eeos per dag af Veel vaat rerk kan ook met koud water worden afgewaaachen Neem een douche in plaats van een kuipbadt laat geen aanstrekvlammetje van keuken en badgcyset branden Schakel het beetwater reaerroir nit ala Ü den volgenden dag weinig of geen heet water noodig heeft Beperk aooveel mogelijk het gebmik van warm water Gebmik uw stofzuiger goed dan kunt V een keer overslaan Houé Htr gaf en eleetrMteUameterM goed in het oog f teaariehuiDen V aU V boven wtv rant oen dreigt uU te gaan Verdeel ut ranttoen in teeeltrantaoenen en eontroleer Vself rOWJCATIE VAN HET DEPABTEMENT VAN HANDET mjVEBHEID EN SCHEEPVAAHT t b AiT BlIKStÓLENBOREAO y f m o 2556 207 OE NIEUWE KOFFIE BON NUMMERS Voor verkoop van gewilü artikel aan particulieren event op gem bet condities vragen wij jonge energieke VERTEOENWOORDiaeRS levens INCASSEERDER GEVKAAOD een bekwame perssfrijkster en een aankomende platstrijkster tegen hoog Ipon Zich te vervoegen Zaterdagmiddag na 2 uur tiüelekade 177 Bleekerij DE VOLHARDINB S Sluijter O 2554 10 bV voorkeur beschikkende over rijwiel neen borgstelling vereischt Alleen schriftelijke sollicitaties BACO Zaanstraat 49 Den Haag O 2557 10 zijn dagelijks verkrijgbaar b a BAKKER Spoorstraat 1 N V P J ENDENBURG Veerstal 18 DE GROOT Wachtelstraat A HAMOEN Burg Martenssingel 98 Jong Wedn M jaar zoekt een net Meisje of ttuishoydsler om een kind van 8 mnd jongen te verzorgen en na wederzijdsch goedvinden een HUWELIJK aan te gaan Brieven met foto onder No O 2 5 Bur V d blad 9 De Kiosk N RIJS Karnemelksloot SIMON DE WIT SCHOUTEN VoBdelstraat hoek Roemer Visscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa D C v de WILLIK Zijde no 14 GEVRAA D een net R K dagmeisje niet beneden 18 jaar Brieven onder No Q 2553 bureau v d blad 6 altifd voorraad o 2552 39 en by de agenten in de omliggende gemeenten DE KAMPIOEN wordt weer KAMPIOEN Wij hebben ondanks de tijdsomsfandigheden dank i onte v itrelatjes de Hand gelegd op een j UITGEBREIDE COLLEaiE OUDE SOORT ART KEtEN TT EEN ÓHEEP UIT ONZE ARTIKELEN GIEREEDSCHAPPEfi Sohn evendraaiert Zw staal ƒ 0 18 Bankhamers 0 52 N jptangen 0 58 Zagen 0 48 Afd RIJWIELEN 0 8S 11 38 ider Kettingrandljes stroomlijn Kettingkasten Met patentsluitinj zonder veter 2 85 Nog een beperkt aantal orig Hebt V een boat Wij hebbm bandea iüolesldn Jasbeschermera 0 90 Idem Celtex 1 45 Stuurtasschen 0 90 Idem 1ste soort 1 88 Buiten deze artikelen brengen wij nog een 2000 andere alJe van uitsluitend prima kwaliteit en wasirvan de prijzen naar veiïiouding even verbluffend laag zijn U vindt wat U zoelct in de Voorrijscherm patent 0 34 Spatlappen 0 28 Rywielslot met ketting 0 28 RUwieloUe SoIntioD Reparatiedoosjes Fldsten IN ALLE OPZICHTEN VERNIEUWDE EN VERBETERMk K AM PIOEN OOSTHAVEN 19 TELEFOON 2499 GOUDA OPENING ZATERDAGMIDDAG 3 UUR OPENING ZATERDAGMIDDAG 3 UUR ledere twintigste kooper ontvangt een aardige verrassing Officieelerpublicatie van bet Departement van Landbouw en Visscherij DISTBIBDnE VAN VLEESCH EN Vl£ESCHWAREN i fiilevering consiimentenbinmen De Secretaris fcleneraal van het D artement van Landbouw en Visscliery maakt het volgende bekend m verbandlnet de distributie van vleesdi en vjeescliwaren Zooals d stijd4f bekend is gemaakt is het tot dusverre aan de slagers toegestaan efen restant van de door hen van de consumenten ontvangen vleeseh en veesclvwarenibonnen tot een maximum van 199 stuks nog in de weede week volgende op de week waarin de bonnen geWig wSt en bij den plaatselyken distributiedienst in te leveren ter verkryging van eén ontvangstbewijs vleesch In den vervolge mogen decte restanbbonnen echter nog slechts op den tweeden IMaandag volgende op de week waarin de twnnlen geldig waren worden infeleverd tot een maximum van W rantsoenen Voorts mogen de detaillisten ter verkrijging ijan toevtyzingem voor vleeschwaren de resitantbonnen tbt een maximum van 9 rantsoenen op den voor hen vastgestelden inlevenngsdag inleveren gedurende de tweede week volgende op de week waarin de bonnen geldig waren BINNENLAND Belangrijke rede van den heer Woudenberg BEHANDELING VAN UBOENTE FROBLEIMEN De N V V persdienst meldt De hear H J Woudenberg comnüasaris vaa het N V V zal op heden 8 Augustus in een by eenkomst van functionarissen van het N V V in Krrsnapolsky te Amsterdam een rede houden watjin hy eenige urgente problemen van den dag zal behandelen en tevens eenige zeer belangrijke maatregelen van socialen aard zal aankondigen Dwe rede wordt hedenavond om 20 15 utip over de zender Hllivenaan I uitgezom en Mr F Rink t OUD MINISTB VAN BINNENLANOSCqjE ZAKEN Woensdag is 89 jaar oud te s Gravenhag overleden mr P Kink oudmi nister van Binnenlandsche Zakan Mr Rink is op 13 Augustus J llf te Tiel geboren waar zijn vader aÓ advocaat was gevestigd Na de Latynsche fihool aldaar te hebben bezocht koos ook hij de juridische loopbaan hy stiideerde aan de rüksuniversitcit te Utrecht alwaar hü in 1874 promoveerde Hy vestigde zich als advocaat te Tiel waar hy ook veJfe openbare functie vervulde Gedurende t vee en♦wintig ♦ jaar 1883 ÏOOS was hü lid van den Tieischen gemeenteraad en van de Provinciale Stalen van Gelderland Van 1886 1892 was hü tevens wethouder In 1891 koos het toenmalige kiesdistrict Tiel hem in de Tweede Kamer waarin hü zitting heeft gehad tot 1908 toen hem in het kabinet De Meester de portefeuille van binnenlandsche zaken werd toevertrouwd Daarna wa hy opnieuw van 1909 tot 1922 lid van de Tweede en van 1923 1932 lid van de Eerste Kamer Van 1876 1905 ia hy voorts secretaris van het polderdistrict NederBetuwe geweest De overIe4ene is lid geweest van onderscheidend staatscommissies van die voor de gemeentefinanciën voor het evenredige kiesrecht voor de grondswetsherziening van 1922 lid en voorzitter van de z g bezuiniging commissie 1920 Hy was voorts eere voorzitter van de Liberale Staatsparty De overledene was commandfeur in de orde van den NedcrffiWdschen Leeuw en ndder 3de klas in df orde van den bevrijder van Venezuela De begrafenis is Zaterdag a s om 2 15 uur op Oud Eik en Duinpen OIFTEN WINTIBHOLP BUdntni ontransen vaiut 14 t m M JoU 41 Grand Hotel Huls ter Duin Noor w ik an Zee 300 Ned Zeercddinesdlenat btmaimlng ZRD 50 38 12 Ned Zeereddlngsdienst bemanning ZRD lo ao 402 UNJJ Vorden 100 NV Blaauwhoeden veemVneseveem Rottefdam 2S0 J H Zwolle 100 U N Utrecht 100 U C I Utrecht lOO SlaaUabrieken NV Zuilen lOO N V Brusse Teeuw Haarlemmerliede lOOO Gebr G en J Schaap Hulzen ƒ 100 P v n Leeuwen Boomjramp Huizen 100 Coip baltkerU en verbrulksver Ttjdgcest winkel 1 100 C Ooms Heemstede ƒ 100 StaatsvisschershavenbedriJJ 1 besomming van schepen 1 t m SS Juli ƒ 1336 34 N V Panagro Padox Warmond ƒ 250 N N Geervliet ƒ 100 N V Bouwmaterialen Lekker kerk lOO N V Todwfabriek Holland Lekkerkerk ƒ 100 N V Winkelman en Co s Handel Mü Am erdam ƒ 100 NV Blaauw hoedenveenVrtesseveen Arasterdam ƒ 2 Handel Mij Het indanthrenhuls Amsterdam f 100 Tesamen S 195 4S Aan giften beneden de ƒ 100 ƒ 3 742 81 totaal ƒ 7 93 X Prjjsopdrüving van chemische producten EEN BOETE VAN ƒ 65 000 Een chemische fabriek te Delden heeft zich naar by een door het Rüks bureau voor chemische producten ingesteld onderzoek bleek schuldig gemaakt aan ongeoorloofde prifsverhoogmgen Van Mei 1940 tot eind April 1941 werden vele chemische artikelen voor hooger ryzen verkocht dan volgens de Pryzenbeschudc ng 1940 no 1 toelaatbaar was Hoogere grondstoffenpryzen werden zonder meer doorberekend en ook had men de pryzen verhoogd omdat de brandstoffen duurder waren geworden Dit alles zonder de Vereischte officislele toestemming tot prysverhooging te hebben verkregen Deze overtreding van de Pryzenbeschikking 1940 no 1 werd door den inspecteur voor de prüsbeheersching t Arnhem berecht die de N V tot een boete van ƒ 65 000 veroordeelde Bü het vaststellen van deze boete werd rekening gdiouden met den onrechtmatig verkregen winst welke aanziealük was Ook het feit dat een overtreding der prüsvoorschriften was begaan werd uiteraard in het liedrag der boete verwerkt Prysverhooging in den turfhandel DENKELIJKE TOESTANDEN In de laatste maanden is herhaaldelyk gebleken dat bü den handel in turf onvoldoende rekenisg wordt gehouden met de prüsvoorschriften In de veenderyen in het Oosten van ons land werd voor de turf een hoogeren prys berekend dan volgens de pryzen beschikking turf no 1 is toegestaan Het aldus teveel betaalde werd natuurlük op de koopers verhaald oi komt zoo geheel ten laste van den verbruiker De inspecteur voor de prüsbeheersching te Arnhem veroordeelde reeds verscliiUende vervenen en handelaren wegens deze prüsopdrüving tot gevoelige boeten Vrüdag j L had zich nu de vervener Ka tüt Slagharen voor dezen inspecteur te verantwoorden Eind April had hü persturf derde soort welke tegen 4 61 per 1000 stuks mag worden verhandeld verkocht voor ƒ 6 en ƒ 6 50 per 1000 De kwitanties welke hij uitgaf werden echter uitgeschreven tegen den officieel vastgestelden prüs De inspecteur voor de prüsbeheersching achtte de overtreding van de Prüzenbe chikking turf no 1 bewezen Sa veroordeelde Ks tot 1000 boete Groote werken te Amsterdam EEN MILLIOENEN PEOGBAMMA In een dezer dagen gehouden persconferentie ten stadhuize te Amsterdam zyn namens den regeeringscommissaris uitvoerige inlichtingen verstrekt over de groote werken die in de hoofdstad worden uitgevoerd Een der grootste werken tot welks uitvoering op 14 Maart 1941 door den regeeringscommissaris voor Amsterdam is besloten ia de aanleg van een industriehaven enz in het Westelijk havengebied waardoor het mogelyk zal zyn in de toekomst grooten industrieën terreinen aan te bieden welke aan grootscbeeps vaarwater liggen Deze terreinen Itunnen behalve aan de indtistne ook dienstbaar gemaakt worden aan den op e i overslag van goederen Voor het tot Standkomen van deze havenA die van groote beteekenis is omdat e industrieterreinenm den grooten IJpolder ten Zuiden van de spoorlünV Amsterdam Zaandam met welker aanleg in 1934 isbegonnen niet aan grootscheeps vaarwater liggen en dus voor verschillende industrieën niet geschiktzyn zullen zeer veel Een ander belangryk werk ig de ophooging van gemeentegronden ü Am sterdamWest tweede gedeelte complex Bosch en Lommer waartoe op 23 Mei 1941 is Ijesloten en waarvoor een crediet v n f 1 400 00 ii gevoteerd Niet minder belangrük is het aanleggen van industrieterreinen tu schen den Schinkel en den Sloterweg Deze industrietarreinen zullen een oppervlakte beslaan van 10 ha Een terrein later bestemd voor woningbouw en gelegen tusschen deze industrieterreinen en de ringspoorbaan zal gelüktüdig worden opgehoogd daar een latere afzonderlüke ophooging belangrijk meer zou kosten dan wanneer deze tegelükertyd door middel vaa opspuiting geschiedt Op dit laatste terrein kunnen na de ophooging zoolang het niet dienstbaar wordt gemaakt aan zün uiteindelyke bestemining drie voetbalvelden worden aangelegd In totaal is voor deze ophoogingïwerken enz bü besluit van den regeeringscommissaris vali 28 Maart j l uitgetrokken een bedrag van ƒ 1 713 000 Voortgegaan wordt ook met de werkzaamheden voor den aanleg van den z g binnenring waarvoor reed vroeger een crediet van ƒ 3 7000 000 werd verleend Thans zal onder hu worden genotnen het gedeelt tui Blauwbrug en Prins Hendrikade In totaal is voor deze wetteo f getrokken een bedrag van ƒ besluit regeeringscommissaris vBj April 1941 Hierby komt nog eea drag van rond ƒ 156 000 zünde dj ten voor de door de desbetl diensten en bedrüven te ven werkzaamheden Ook op de nieuwe Ooster plaats enf de NoorderbegrssJ moet een aantal werkzaamhedM dpn verricht Behalve deze afzonderlük gei werken zün nog verscheidene ten van kleineren omvang in ui ring Engelsche luchtaanvafl GEEN SLACHTOFFEK8 H t A N P meldt Nadat i enkele dagen niets over luchtaanvallen te vermeldoi i Valt tiiana weer van enkde 1 vliegttiigen boven ons land méken Een aantal foritimt eo tjommen w€ id omlaag Eenige boerenhoeven en schui J den ttiin of meer zwaar besr Een boerderü moest ontruimd Bü deit aanvallen werden koeien gedood en gekwetst was de aangerichte schade niet i denswaapd Dooden of gewond grtukkig niét te bekeuren Boofdredaotmv 1 O Vtjtun Che r l ot ur war Ooud m T TictO Ooudai