Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

f BEDE BLAD ZATERDAG 9 AUGUSTUS 1941 Stadêiüeuw AT AAR ANNEER w UITSTAPJES IN PEN ZOMER Qiide herinneringen bij een bezoek aan Gouda en Haastrecht Schoowburg Bioscoop Een stem uit den aether met Ilse Werner Ida Wüst Carl Raddatz en Joachim Brennecke Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Thalia nieatef D III 88 met Christian Kayssler Otto Wernicke Heinz Wenzel en Hermann Braun Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur Reunie Bioscoop Zijn beste vriend met Har y Piel Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 uur Zondag 10 30 uur De droom van een winternacht met Magda Schneider Aug 7 30 uur Stadhuis Vergadering van den gemeehteraad Aug 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen IJ Ang 8 uur Geref Kerk Populaire orgelbespeling R M van Deth 14 Aug 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbelbespreking en bidstond 14 Aug 7 30 uur Leger des Beils Heiligingsdienst yon kaaskoekjes den koelen dronk bij tjrugwachter Sluiter en de watertonnen bij de school van mijnheer Huber Brinkwatervoorziening en iiygiëne oinstreeicf 1875 14 Aug 8 uur Daniël Bijeenkomst Federatie van Hervormde Jongeren 16 Aug 1 45 uur Station Vertrek bezoek Oudheidkundigen Kring Die Goude aan boerderyen te Bergambacht 21 Ang 4 uur KaashandelMaatschap pij Gouda Jaarlyksche algemeen vergadering van aandeelhouder den verwisseld Het kraantja tion de pas behandeld ton werd met een ketting gesloten terwijl het kettinkje van de tweede ton verwijderd werd Op die manier stond er steeds een ton met drink water bij onze school voorzien van het bordje bruikbaar Tegenover deze tonnen was onze speelplaats Moe gespeeld leschten wij onzen dorst met dit water Het gevolg dezer watervoorziening was dat er in Gouda een ingewandsziekte heerschte die gepaard ging met diarrhee buikloop Deze ziekte noemde men de Gouwenaar Te Rotterdam heerschte tengevolge van het drinken van Maaswater eenzelfde soort ziekte die daar den naam van de Rotterdammers droeg De sterfte te uda was verbazend hoog ruim veertig per duizend Ze r gunstige invloed van aanleg der waterleiding Onmiddellijk na de invoering van de waterleiding daalde dit cijfer reusachtig In het eerste jaar was deze daling geweldig en naarmate meer personen lich bU de waterleiding deden aansluiten ging deze daling regeliAifig V kM De nieuwe wetten de volksgezondheid betreffende en ook de verbazend groote vooruitgang der geneeskunde hebben het sterfte cUfer voor Gouda doen dalen tot dat van vele groote steden dat is om in een rond getal te spreken tirn per duiiend Hoe was de drinkwatervoorziening te Haastrecht Als voorbeeld neem ik mü ouderlyk huis Daar een gewoon privaat Van dit privaat liep een riool naar den IJssel Bnkele metei van dit riool verwyderd werd ons drinkwater door fen pomp die zich in de keuken bevond uit den Ufsel opgepompt Dit water moest twee lagen passeeren een zandlaag en een grindlaag In de keuken werd het water dan gefiltreerd door een filter die voorzie i was van een sponsje en een laagje houtskool Dit alles is absoluut onvoldoende Is het wonder dat ik als kind drie maanden l nng lydende was aan typhus Het ziektebeeld van typhus was volkomen bekend de oorzaak echter niet Zoodra dez i ontdekt was kwam er ook een groote verandering in de behandeling dezer ziekte De eerste patiënt dien ik zellstandig ter behandeling in het ziekenhuis toegewezen kreeg lag nog rustig in een zaal temidden van andere patiënten Dit was een typhus patiënt Een andere ziekte die ook door besmet drinkwater veroorzaakt kan worden is de chol a Deze ziekte heersohte in 1866 op tal van plaatsen in ons land o a ook in myn geboorteplaats Asperen In enkele weken werd daar de bevolking gedecimeerd Van de 1200 inwoners vielen daar 120 inwoners als slachtoffer van de cholera Gelukkig zyn vy nu zoo ver met de geneeskunde gevorderd dat wy deze ziekten Het alleen onmiddellijk kunnen herkennen maar wy hebben ook de middelen om deze te voorkomen en hersteUing van deze k alen te bevorderen Er zyn reeds meerdere ziekten die zeldzaam voorkomen Hiertoe behooren ook typhus en cholera hervindt het zich in het museum van het Natuurkundig Laboratorium Bylhouwerstraat te Utrecht In ieder geval lis daar in de Bijlhouwerstraat een absoluut natuurgetrouw exemplaar te beziéhtigen Vaii uit Engeland werd het groote nieuws over de geheele wereld verbreid Men kan van Antonie vjin Leeuwenhoek gietuigen dat het grootste deel van de geneeskunde gebouwd is op datgene at uit zyn ontdekkingen is voortgesproten Zyn naam zal in lengte van dageh bUjven voortleven dat wil zeggen oVer duizenden jaren zal men zijn naam met eerbied noemen even zoo goed aïs nien de namen kent van de groote niannen die by het begin onzer jaartellihg leefden of daarvóór Het itaantje WU ga n nu naar den Groeneweg en beginnen by den Lange Tiendeweg De eerste honderd meter is hetzelide geblev wat de breedte betreft doch dan kMiit men aan een gedeelte dat breeder is Dit komt omdat deze verbreedmg te danken is aan een demping van een grachtje dat langs den geheelen Qroenf eg liep Naar ool gaande liepen wy over den Fluweelen Singel passeerden het houten Doelen brugje en liepen dan door de Doelestraat vroe er sprak men veel van stegen tegenwoordig meer van straten en kwamen zoo op Jen Groeneweg Voor zaken zag men in dien tyd nog vaak uithangborden soms met een rijmpje er op Qp dit gedeelte nu yan den Groeneweg dicht by de Doelestraat prykte op n uithangbord een haantje Het was een kleine zaak waar men een twrrel kon koopen Alfl onderschrift stond er by dit Haantje Hier by het Haantje Pikt men een graantje Staat men bhans daar waar de verbreeding van den Groeneweg begint dan ziet men nog het grachtje dat van de Jeruzalemstraat steeg komt Oit grachtje liep in de richting van de Patersteeg De Oroeneweg was door een brugje met de Patersteeg verbonden Het geheele complex tusschen GroenewegPatersteeg Jeruzalemstraat en grachtje is oorspronkely k een klooster geweest De kapel vindt men op den hoek van Patersteeg en Jeruzalemstraat In myn jeugd was daar de armenschool van mynheer Gonda gevestigd Op deze school gingen verbazend veel kinderen Tot instandhouding van het lichaam heeft de mensch voedsel noodig Dit zyn de inkomsten Hiertegenover staan de uitgaven Het zyn de uitgaven die langs den natuurlyken weg het lichaam verlaten Deze kwamen voor het overgroote deel in het grachtje tereoht l klaf om de ooren was ik spoedig Ideelpgen zal doen pver de w alervoorrergeten maar het verlies van mijn l e fïou l is et ler de plaats i raden levensmiddelen zyn g d opge4 borgen zakken ryst boonen erwten pakken thee kisten conserven zout en kruiden kortom alles wat de pakpaarden hierheen hebben gedragen De Vegaz is sedert enkele dagen veranderd Hy is koortsachtig ongeduldig en schijnt op iets te wachten En deze verandering deze koortsachtige opwinding schijnt toe te nemen naarmate de blokhut haar voltooiing nadert Hij slaapt slecht en weinig Dr Sillery zijn slaapmakker hoort hem lederen nacht onrustig woelen dikwijls vertelt de Spanjaard in zijn slaap een vreemde geschiedenis waarin sprake ia van paarden en staven zilver Te verwonderen ia het niet Sillery is heel goed op de hoogte van het geheim dat voor De Vegaz aanleiding was om een expeditie samen te stellen Tenmmste indien ptien het een geheim kan noemen want zoo goed als Sillery zijn ook de andere leden der expeditie op de hoogte Ze halen er slechts onverschillig de schouders voor op zooals graaf Rouca Gura of glimlachen meewarig gelijkNiki Gomenburg of onverschillig gelijk de Rus Tschikoff Dr SiUery kent slechts één doel en één verlangen zijn botanische scbatten Daar van heeft hij reeds een flinken voorraad verzameld en aUes in zijn dagboek geregistreerd Slechts Haaivischwlllie de man dien men eigenlijk als dengeen kan beschouwen die het plan voor de ezt editie heeft opgevat glimlacht niet en is niet onirerschillig Zit hij s avonds naast den Spanjaard aan het kampvuur dan komt ook in zijn oogei een vreemde gloed De oorzaak van dit alles De Vegaz had ruim tien jaar in Charbin gewoond en daar ah hoofdagent van eert groote exportfirma een paar lieve duiten verdiend Op zekeren dag ontmoette hij Haaivischwlllie Haaivischwlllie heet eigenlijk Willie Haas Hij zag het levenslicht in het schoone Deenscbe Jutland Als bengel van vijftien liep hij van huls weg en voer als scheepsjongen matroos en bootsman een dozijn jaren over alle zeven wereldzeeën Toen hij van het varen genoeg begon te krijgen wierp hij in Wladiwostok het anker de m ge tUi net da en o e en d en en en ST hol eb gaat k ut ol t en t S ctie pin 4 kg rdag 26 2 iui alg rijstj aver iceUi IUve bon iilvoi 1941 ondeesch eschag 9 eeschMaaii oek a f torslraU vlo tten caroiu r ht of r ortl nwof GEZELLIG buitengewoon gezellig was het uitstapje da ik roaakte met mijne kleindochter Zij had fc t verdiend Zij had flink gewerkt enwM nauwelijks achttien jaar oud tnetnracht cijfers geslaagd voor het eindewmen van een gyrahasKim in Den Haag Een reiiplannetje waa opgemaakt n tjezoek aan Zeist Haastrecht en Gsttda Na ons bezoek aan Zeist nngen wij naar Gouda Opa bij verfortmg Oop moest haar uit zijn jfugd vertelen Grootvader vertelde toen dat hij op acht jangen leeftijd in 18 4 té Haastrecht kwam waar vader tot gemeente geneesheer u benoemd ten er eerste vraagstukken was het schoolgaan Gouda waè de aange wezen plaats en de school was die van iiii r ecr Huber vroeger sprak men vin meester n bovenmeester gelegen ttn den Groeneweg Mijn vader vond loopen gezond De uitrusting die op het dorp gemaakt rd bestond uit ecne tasch ransel eg een paar schoenen Voor het winterKiaien wareti deze van veileêr Regen Korm of sneeuwjacht hadden geen inTlMd op geregeld sctioolbezoek Ik gmg graag naar school Eens had 9c ten bitter verdTiet en dat nog wel op mijn veiriaardag Ifc had ols hoofd ddeau voor mijn verjuardag een jo pensch sielofcte griffeldoos gekregen met enkele poppetjes er op tk was er tielsgelukkig mede Toen ik op school kmm het ifc hoar vol trots aan mijn buurmon zien i De meester kwam naar mij toevliej n ifc kreeg een draai om mijn ooren hij 0reeil iteijn griffeldoos liep er mede naar de fcolomfcachel en tuicrp mijn mooie doos in de vlam vergete griffeldoos zU had 65 cent gekost nimmer Het is m er dan uitstekend dat tegenwoordig de leer der opvoedkunde lot een der hoofdvakken behoort bij bet examen voor onderwijzer Loopen naar school Myn vader had wel een paard met een pa r rytuigen en een koetsier maar slechts by noodweer mocht de koetsier ons wegbrengen tot Stolwijkersluis Vriendjes om mede te spelen had ik al gau op het dorp Tot de jongens uit Haastrecht die in Gouda reeds op school gingen behoorden een oon van notaris Brouwer Nühof en en zoon vatj den heer Muller leerJooier Deze jongen gingen per vigiUnte Het zoontje van den notaris had een licht aangeboren voetgebrek en kon dus den afstand vijf kwartier niet te veel afleggen Het gevolg van ons loopen naar chool was voor den jongen Muller oudsten broer van den heer Van Zanen Muller dat hy m het vervolg ook net ons mede moest loopen Had ik wel een ransel voor mijn OMken noodig Gelukkig niet Daar gttgen de boterhammentrommeltjes in Botertianjmen belegd met kaas of be oooid met bruine suiker Wy gingen om twaalf üur gebruiken bij eene oktersweduwe s Zomers waren deze ooterhammen geroosterd en de bruine wiker gesmolten door de blakende zon op mijn ransel had geschenen Met en ransel verdiende ik van mijne wers die op het gymnasium gingen Wegen op de Houtmansgracht van leder 2 4 cent per week voor het dralen hunner boterhamtrommelties Dit OMMg werd besteed voor kaikkers of uonderdags ook wel eens v or hetkooPen van een kaasfcoekje fekocht in en tentje op de markt niet alleen was er een plaaUie in nsel voor de trommeltjes maar Konden er nog app ls en peren by ei vruchlboomen vqnd men langs n dUk en de jongens van den dokter een streepje voorl Mden FEUILLETON Ofadhik wrboden ZILVER AAN DE SANDAWAKU Ï OOR J U VBI TSR S fto 8en ia men met den bouw etTn t geüjkmatig op 1 Lf K dfet vogeU De Vegaz Niki gZt u en de weer ï deTvl = de rhri boomstammen naar wiUie v L i en Haalvischmeeste Ueden en bouw aakt S Tl erken n et Wachtit 3 een lust liet en te T achtige Komt n nschouwen etSchtTf n een zijner i nu net evenêrn tJ 2 berghelling a It Niw en e vellen Dan W ii S 5 8 elaat van We en het hijnt alsol Ook een tol by Haastrecht Hoe was de verbinding Haastrecht Gouda Per Oudewatersche boot doch wegens ongeregelde vaart viel daarop niet te rekenen Evenmin kon de postwagen Gouda Sdioonhoven ons van dienst zyn Wèl gebeurde het soms dat WIJ met een kaaswagen mede konden rijden Er was een klein plaatsje op den wa en achter de kazen Daar konden WIJ zitten en de beenen bengelden dan buiten boord Met den marktdag troffen wij het meermalen op een andere wijze met een tilbury of Utrechtsch wagentje mede te rüden Gewoonlijk naar een stalhouderij gelegen aan t begin van de Karnemëlksloot waar nu een plantsoentje is of naar Elberveld op den Lange Tiendeweg De weg Haastrecht Gouda was een slecht onderhouden grindweg s zomers stoffig en s winters papperig Eve buiten Haastrecht was r een tol Rood was daar tolgaarder De opbrengst daarvan strekte mede tot onderhoud van den weg De tollen en sluisgelden wij weten dit waren een ergernis bij een groot deel onzer bevolking Als het niet strikt noodzakelijk was dat men in Gouda moest zijn dan keerde men tê Stolwijkersluis om want over den I Tssel lag een brug waar weer tolgeld geotXcrd moest worden Het is niet te verwonderen dat wij als kinderen vaak dorst hadden als wij bij deze brug aankwamen WQ Snakten dan vaak naar water Dit vonden wU dan bij den brugwachter Sluiter In het voorportaaltje van diens kleine woning stond een ton met water waarin een blikje dreef Dit water was direct afkomstig uit den IJssel Omdat ik aanston eenige mede om iets te vertellen wiii r van het water in het algemeen J end was Antonie van Iféeuwenl k s groote ontdeicjking Het is Antonie van Lee iwenhoek uit Delft die de geheele wereld versteld heeft doen staan door zulk een groote reks van ontdekkingen dat men eenvoudig gezegd er paf van stond Hij maakte zelf vergrootglazen lenzen Hy sleep het glas en kreeg tot resultaat iets waarmede hy een zestigvoudige vergrooting kon bereiken Iets wat met het bloote oog niet te zien was omdat het te klein was kon hij nu waarnemen Alles betrok hy in zyne onderzoekingen zoowel uit planten als uil dierenryk Zoo onderzocht hy ook een druppel water en zag toen dat daar beestjes CbaeteïiÊn In Wteit Hij deelde zy ne ontdeliking aan de geleerden van Engeland mede en voegde teekeningen er by van wat hy had waargenomen Hy réisde zelf naar Engeland en nam zyn toestelletje mede waarmede hy deze ontdekkingen had verricht Het aantal ontdekkingen dat hy gedaan had met de daarby gevoegde teekeningen was een boekje vol Het toestelletjj dat hy vervaardigd had was de allereenvoudigste microscoop Dit oorspronkelyke toestelletje bevindt zich naar ik rtieen m een museum te Londen bidien dit niet juist is dan j Maandag kuQt U weer terecht voor alle f rijwielreparaties I vlug voordeelig en vakkundig bij GIEL VAN WAASJ Gouwe 188 Telefoon 3297 o 2562 15 dé zware last dien hy te dragen heeft veel lichter wordt Slechts door één zaak wordt het stille geluk der vrienden gestoord door de zwermen vliegen en muskieten die den zwoegenden mannen het bloed vergallen Wie had ooit kunnen denken dat er zooveel verschillende soorten stekende en bijtende insecten bestonden a Morgens vroeg ala de ochtenddauw nog op tak en twyg parelt en een lichte nevel boven de rivier hangt is het werken een lust en vreugde Doch amper straal t de zon aan den hemel of het gezoem van milliarden insecten trilt door de taiga In zwermen van duizenden overvallen ze de zwoegende kameraden Vooral dr Sillery heeft ontzettend te lijden Zyn gelaat en handen zijn rood gezwollen en de oogen rood omrand Zelfs een bad in de rivier die ondanks het jaargetijde heerlijk koel blijft brengt nauwelijks eenige verlichting Bumen tien dagen is het blokhuls gereed Ruim stevig en wel doortimmerd staat het dicht bij den oever voorzien van tafels banken slaapkoolen en andere gerieflijkheden waarvan men de weerga in deze wildernis yergeefs zal zoeken De vooi Bruikbaar driiAwater en wat het was Bu onze school waren twee witte tonnen van flink formaat geplaatst Een bezoek aan het sierteeltcentrum Boskoop wawin drinkwater was Op de eene ton hing een bordje waarop stond bruikbaar op de andere ton onbruikbaar Op vastgestelde dagen kwam er een stadsarbcider die een zwabber bij zich had zoo een als de schippers gebruiken bil het schoonmaken dus een houten stok waar onderaan een dweil beKestigd was Verder had hij bU zioh een puts dat is een emmertje met een stevig touw aan het hengsel en dan had hy nog een flesch bij zich met donkere vloeistof De arbeider die een ton schoonmaakte deed dit aldus hü opende de kraan en liet het zich nog in de ton bevindende water dat om begrijpelijke redenen er niet zoo frisch uitzag op de straat loopen Hij opende hét deksel boven op de ton nam zijn zwabber dompelde de dweil in het grachtje en begon de binnenzüde van de ton te reinigen Hierna nam hij zijn puts ter hond trok eerst zijn jas uit en zwaaide dan den pulsemmer m het grachtje en uide zoo de ton Vervolgens kwam het fleschje aan de beurt De inhoud daarvan bestond uit ijzerchloride en had tot doel het water te doen bezinken Hij goot deze Ijzerchloride bij scheuties in de ton en roerde daarbij doii met den steel uan den ztoobber alles nog eens teeltgewassen in hun t olIe pracht te bewonderen zijn Augustus it wel de ocantiemoand bij uitnemendheid Hoevelen trekken er ieder jaar gedurende deze maand niet op uit naar bosch en heide of zee De pensions en hotels in deze streken zijn in de Augustusmaand meestal geheel bezet Er blijven echter ook vacantiegangers thuis en deze zullen zich gedurende den tiacontietijd meer bepalen tot het mdken ron uitstapjes in de omgeving goed om De deksel van de ton werd Een doorkijk in het fraaie Guldemond plantsoen te Boskoop irnarin de siergesloten De bordjes der tonnen wer fa tna i Foto Benfers wekelyks een kleins duizend schepen passeeren geeft veel afwisseling Om een goed overzicht van de kweekeryen te verkrijgen is een tocht Boskoop Zuidwyk en Biezen aan té bevelen Zuidwyk een lardweg w ke beplant is met hond rden Japansche kersen is in het jorjsu wanneer het oog geboeid wsrdt door de ryke bloesempracht de7 T boomen meer dan een wandeling v aard Stond voor hen vroeger bosch en held of zeestrand op den voorgrond thans zal dus meer het mooie ZuidHollandsche polderlandschap met zyn leuke df rpen en fnssche stadjes de streek zyn welke de aandacht zal vragen Als regel gold dat men zyn vacantie niet in den pojder doorbracht Het polderlandschap was te afgebakend Bovendien kende men het reeds eenigszins oppervlakkig en gaf men de voorkeur aan de meer ongerepte natuur met vrije wandelingen en de totaal vreemde omge ing Het vreemdelingenverkeer in deze streken zal dus dit jaar drukker worden Gelukkig dat deze vlakke streken ook haar bekoring hebben voor wie er oog voor heeft Er zyn zooveel uitstapjes per spoor per autobus maar vooral per fiets te mike i Een bezoek aan de oud Hollandsche stadjes Woerden Oudewater en Schoonhoven is zeker een uitgaansdag waard Een fietstocht langs den kronkelenden IJsel den Ouden Ryn of de Vlist met zyn boerderijen in het lommer verscholen is reeds een genot op zichzelf We stippen slechts enkele tochtjes aan Wat een genoegen is het niet een fietstocht te maken met als einddoel Lekkerkerk via Stolwyk en Berkenwoude We spreken nog niet van een bezoek aan de Reéuwyksclie plassen of de Nieuwkoopsche plassen Zuid Holland is ook ryk aan stedenen natuurschoon Zeer verr leldenswaardig is de floezemlaan velke met vier ryen boomen is bep nt met als onderbeplanting ho aerden bloeiende heesters Den laan geeft toegang tot een nieuwe woonwijk der gemeente Riante villa s met mooi aangelegde tuinen worden gevonden langs d Burgemeester Colynstraat en de Bozenlaan Reyerskoop een der langste wegen der gemeente aan de Oostzyde van da Gouwe heeft verschillende gedeelten ifiet en zeer vriendeUjk aspect Wie Boskoop bezoekt mag in geen geval verzuiijien het Guldemondpark en Viforpark te bezoeken Juweeltjes van tuinarchitectuur Ais sprekend voorbeeld van hetgeen met Boci oopsche producten kan worden bereikt kan het Guldemondpark naast het gebouw FloTo en tegenover het spoorwegstation gelegen worden genoemd Dit pork it een juweeltje van tuinarchitectuur H t is ee genoegen om in dit parfc te oertoecen uoorol wonneer de rozem bloeien en geuren Voor een liefhebber van rozen is dit park toel bij uitstek de plaats om z fcetinis te verrijken en te genieten van hetgeen de koningin der bloemen aan schoonheid en rijkdom schenkt Dwalen door Boskoop Wie een plaats bezoekt moet zich niet bepalen tot een bezoek aan de beste dorpsherberg en tot een tocht over de hoofdwegen De kans be Uitstapjes maken te een kunst op zich zelf Men moet in de plaats en haar omgeving gaan dwalen en zoeken naar afgelegen plaatsen en paden Dan zal men een beteren kijk op de streek krijgen en o dc zal men van het uitstapje ruimschoots genieten Voor een uitstapje in den zomer leent zich byzonder een bezoek aan Boskoop de gemeente met haar honderden kweekeryen van siergewassen te midden van het Zuid Hollandsche weidegebied Wie echter ïtcrkeUjk de plaats wil bezoeken moet zich niet bepalen tot een rit of wandeling over de hoofdwegen welke door Boskoop leiden Er zyn prettige wandelingen te maken Een wandeling langs de Gou het drukke icheepvaartkanaal waar Maar wie zyn kennis van boomen planten en heesters wil gaan verryken of gaan toetïen moet zich naar het Viforpatk bedoeld als een proev van een arboretum begeven waar een zeldzame collectie boomen etc geplant Ook dit park hetwelk nogzeer jong van aanleg is bevindt zrehin de nabyheid van het spoorwegstation 1 In de toekomat lal dit itark vooral xijn beteekenis krijgen voor den handel Wanneer de boomen es planten eenmaal tot volledigea wiaadom nillen zUn gekomen kan de bnitentondsche handelaar hier met eigen oogen aanschouwen hoe de producten welke hll wfl koopen op den duur zullen uitgroeien Het Viforpark zal hi de toekomst dw ook de toonkamer der Boskoopach handelaren worden Talloozen trekken er In de werft doch vogral des Zondags op uit om in Boskoop een vischje te komen verschalken Geen winder ook want de tallooza vaarten en slooten maken Boskoop tot een ideaal oord voor de beoefening van de hengelsport Wie dezer dagen eens een vacantiedag prettig wil doorbrengen hij brenge eeri bezoek aan Boskoop da kweekplaats van siergewassen waarmede zy zich een wereldnaam heeft veroverd beroemda tooverwortels waarvoor de zonen van het Hemelsche Rijk handen met goud betalen Belast en beladen met deze schatten arriveerde Tschang Li Url in Wladiwostok maakte alles te gelde en had nu voliloende contanten om de rest van zyn leven int ehaaglijke besdhouwing te Ininnen doorbrengen En toen kwam de fatale ïlj Zij was blond Europeesch geL ederd en ze had lucht gekregen van jTlichang Li Url s duiten Dus deed ze I UW tegen hem De Chinees wilde oog niet zoo gauw naar het aas bijten zijn voorliefde ging uit naar bnmetten Zij wist raad Op een goeden dag greep ze een stoel en tikte hem op het achterhoofd Hij bereikte met moeite de deur stond in de donkere straat en werd wederom door de dame onder handen genomen Een wanhopige strijd waarvan e uitslag niet twijfelachtig scheen Toen verscheen IlaaivischwUlie H had een paar borrel op en kon met goed zien dat een zwakke man door een sterke vrouw werd mishandeld Zonder veel omhaal mengde hij zich In het gesprek te De bijnaam Haaivischwillie was voor hem een eeretitel Stomdronken had hij eens aan boord van een parelvisscher gewed dat hij gekleed en wel in zee zou springen om een haai af te maken die naast hét schip zwom Hij nam zijn dolk tusschen de tanden sprong over bqord en in een strijd op leven en dood tegen het zeemonster bleef hij overwinnaar Sindsdien was hij slechts bekend onder den naam van Haaivischwillie r Haaivischwillie is een merkwaardige kerel Reusachtig gebouwd met een stierennek en geweldige borstkas met handen als berenklauwen en spieren als kabeltouwen maakt hij een brutalen onaangenamen hidruk Doch achter het lage voorhoofd komen slechts kinderlyk onschuldige gedaoh ten op en zyn eenige hartstocht is een onbegrensde zucht naar avontiaren zyn kennismaking met Tschang Li Url den pas vermoorden Chineescheij gids der expeditie geschiedde onder omstandigheden die men op z n minst ro nantisch kan noemen WoTat Mrvotgd Tschang Li Url had twee Jaar to de taiga doorgebracht en een Mem kapitaaltje aan pelzen en bontvellon verzameld Bovendien had hij een hoeveelheid Shen Shen gevonden da