Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 9 AUGUSTUS l Ontvangen en mooie sortering Pr s iiff er Theebladen M SLIEDRECHT lANGE TfENDEWEG 50 lagez Mcd O 2Sn 8 Uit vroeger tvdén ZOET ROGGEBROOD Uw bakker levert het U MlM HOEQ DB GOVDSCTB COVBAfnr MKLDDE 75 JAAR GELEDEN Burgemeester en Wethouders der gemeente Gouda brengen ter kennis van alle patentpligtige ingezetenen dat de patenten voor het dienstjaar 1866 67 in gereedheid en op de secretarie dezer gemeente voor hen verkrijgbaar zijn wanneer zq tich daartoe persoonlijk aanmelden van en met Maandag den 20n Augustus 186 tot en met Zaterdag den In Septem ber daaraanvolgende des voormiddags van 10 tot 12 ure zullende de binnen dien tud door de belanghebbende niet afgehaalde patenten door den deurwaarder der directe belastingen aan hunne huizen tegen betaling van tien centen worden uitgereikt terwijl de naUtigen vervallen in eene boete van vijftien gulden bijaldien zij aange vraagd wordende hun patent of een afschrift van hetzelve niet kunnen yertoonen M JAAR GELEDEN OKU HAAO ROTTKROA i De agenda voor de vergadering van den raad op a s Dintdag vermeldt de volgende punten Het voorstel tot het benoemen van twee dnderwijzeressen aan de O L school no 2 Het voorstel tot het benoemen van een onderwijzer aan de O L school no 8 Het voorstel tot het b ioemen van een onderwijzer aan de O L school no 7 Het voostel tot het wederinvoeren van het vakonderwijs in de lichamelijke oefening Het voorstel betreffende de berekening van het bedrag per leerling van het vakonderwijs in lichamelijke oefening Het voorstel om medewerking ex artikel 72 der L O wet voor de aanvulling van leermiddelen voor de R K U L O school Het voorstel tot het voorloopig vaststellen det kosten ex artikel 55 ter d r L O wet 1920 over 1940 Het voorstel tot wijziging der insti ictie voor den schoolarts voor de geijieente artsen en wijziging der verordening betreffende den gemeentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst Het voorstel om niet over te gaan tot het wijzigen van den straatnaam van de Stoofsteeg Het voorstel tot wijziging der rechtspositieverordening p olitie 1936 Het voorstel tot vaststelling van een verordening regelende de rechtspositie van het personeel der vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst Het voorstel tot vaststelling van een verordening op de heffing en invordering van rechten voor de verplichte inenting tegen typhus en paratyphus Hef voorstel tot overname van stoepen gelegen aan de Gouwe van den heer Th J M Smulders Het voorstel tot aankoop van het Rijk van een strookje grond benoo 1 digd voor het doortrekken van de verbinding tusschen den Stationsweg en de Noothoven van Gobrstraat Het voorstel tot het verhuren van het pand Markt no 31 Pacht v n tollen aan Rijpadnietbeteald ICmSGSDING VOOBOESTELD Na openWe verpachting werd voor het kalenderjaar 1940 aan de Gebroe Aflrenda raads vergtideriag DIVEB8E ONDEBWUS PtJNTEN dm H J en L Tijhuis te Ryssen verItaobt bet recht van tolheffing op bet Amiterdanucbe en Goudsche R pad in de gemeente Alphen ad Bijn sn Boskoop met het gebruik van de daarbq Mio a nde wmiingen Khuur hooiberg n verdere betimmeringen alamede cenige perceelen bouw wel en hooiland ter gezamenlijke grootte van ongeveer 11 HA De pachtsom bedroeg 73315 In verband met de in Mei 1940 ingetreden bijzondere tijdsomstandighe den waardoor ten gevolge van het beperkte autoverkeer de opbrengst yai de tollen vermindering onderging werd naar aanleiding van een desbetreffend verzoek van pachters door den raad van de pachtsom een bedrag ad f315 kwijtgescholden Derhalve bleven pachter schuldig f 3000 Ondanks de pachtvoorwaarden vol gens welke de pachtsom bij vooruitbetaling moet worden voldaan in zes zoo mogelijk gelijke termijnen werd van dé pachtsom slechts een gedeelte ad f 1 657 50 betaald zoodat thans nog achterstallig is een bedrag ad f 1 342 50 hetwelk niettegenstaande herhaalde waarschuiyingen niet werd voldaan Bij brief van 22 November 1940 gaven gebrs Tijhuis en W te kennen dat zü met het kwijtgescholden gedeelte der pachtsom geen genoegen konden nemen aangezien de exploitatie der tollen voor hen tengevolge van de lage tolopbrengsten nog een be langrijk verlies opleverde en zij verïochte mitsdien een nog verdere ver Iging der pachtsom Aanjg i n volgens de hun ten dienite staande gegevens door kwijtschelding v een bedrag ad f 315 naar hun meening in de mindere tolopbrengst redelijk werd tegemoet gekomen deelden B en W den pachters mede dat zij e inwilliging van h n verzoek niet konden bevorderen Hierop is nog r iige correspondentie gevolgd doch en W hebben pachters niet tot betaling van het achterstallige bedrag kunnen bewegen Ten slotte hebben B en W de on derhavige aangelegenheid om advies ip handen gesteld van den rechtskundige den heer mr A A J Rijksen alhier Blijkens de van dezen ontvangen brieven kan door pachters redelijkerwijs geen verdere pachtverqiindering worden gevergd Aangez ien thans naar hun meening dwmgender maatregelen diesen te worden genomen stellen B en W den raad voor terzake van de achterstallige pachtsom een rechtsgeding in eersten aanleg en zoo noodig in hooger beroep en of cassatie jegens debiteuiKn te voeren ONZE ZAAK ïsï x GESLOTEN WEBENS VACANTtE D A yah Yperen Markt 18 Gouda KOJSEN CÖRSETTEN TRICOTAGES Ing Med O 2589 10 Het voorstel tot verkoop van grond gelegen aan de Van Baerlestraat aan den heer J J Wever Het voorstel tot het voeren van een rechtsgeding betreffende betaling der pachtsom voor den tol aan liet Goudsche Rijpad over 1940 Wijziging der begroeting dienst 1941 Hij had te weinig zakgeld EN DAAROM NAM BU EEN FIETS WEG Elen 17 jarige jongen uit Gouda die in Den Haag logeerde nam ir Scheveningen een fiets weg en ging daarmee naar Delft Hier trachtte hij het gestolen karretje van de hand te doen maar t lukte hem niet De rijwielhandelaar wien de fiets werd aangeiwden kreeg direct argwaan en waarschuwde de recherche Een kwar tier later reeds bevond de dader zich in een cel op het bureau van politie Uit het verhoor dat den jongen werd afgenomen bleek dat hü tot zijn daad was gekomen omdat hij zoo weinig zakgeld had en toch een prettige vacantie wilde hébben De jongen die overgebracht is naar Den Haag en aldaar ter beschikking van de politie is gesteld heeft zich ook in Gouda schuldig gemaakt aan diefstal van een carrier en een fiets Burgerlijke Stand Geboren Aug Johanna Hul erta Maria dr van W E van Straaten eji C A M Alkemade Gr Flor weg 113a ïïargrietha Johanna dr van W den Os en M A van Iperen Cronjéstraat 7 Aug Dirk zn van D van Grieken en A H C Kooistra Robaarsteeg 1 Aug Jacoba Frederika dr van W Êemeijer en A van der Lek Da Costakade 68 Pieter zn van C Florusseen S van Felius Karekietstraat 81 Undertronwd 5 Aug J J van Leeuwen en G J Alders Aug P den Butter en G Koot Aug J Bennik en M C van Peperstraate g J Eesselink en P van der Kist C M van den Heuvel en M P Snelleman G H Timmer en 3 Büch OverIe4eo Aug Gijsbert Woudenbei 73 jr Aug Hijke van éac HtSj 78 jr Politierechter te Rotterdam MEISJE EEN KLAP GEGEVEN Twee Goudsche jongedames waren op 28 April j l op de Haven plotseling gemolesteerd door ieman d die het eene meisje een klap om de ooren gaf waardoor haar bnï van haar oogen werd geslagen De man beweerde dat hii door beide meisjes was uitgelachen omdat zij wisten dat hü lid der N S B il De meisjes waren zich daarvan niets bewust Wel hadden zy gelachen doch niet om den man dien zij amper kenden Zü dienden een aanklacht tegen hem in en zoo stond de betrokkene thans wegens mishandeling voor den politierechter te Roterdam terecht Het was een 4i2 jarige Goudsche slager die voor den rechter volhield dat de meisjes toen zij per fiets passeerden hem hadden uitgelachen Verd vertelde dat hy dagelijks werd uitgelachen door de Gouwenaars en ook spuwde men hem uit De rechter zeide dat de slager weinig zelfbeheersching bezit omdat beide meisje s positief ontkennen hem te hei ben gehi iderd Deze meisjes gezusters verklaarden dat zii verd niet hadden uitgelachen en ook nimmer te voren Een hunner bad plotseling op de Haven een slag om het hootd gekregen Toen had de man haar nog toegevoegd Ik zie jelui nog wel meer Het O M was overtuigd dal verd slechts heeft gedacht dat hij door de meisjes werd uitgelachen Dezin hebben nooit aanleiding gegeven hom te hinderen Het wilde aannemen dat de slager zich een moment heeft vergeten en daarom met het eischen van een boete van 1 10 of 10 dagen hechtenis volstaan EERVOL ONTSLAG VratLEEND Aan onzen stadgcnobte mej C E van Kersen commies ter gemeente secretarie van Waddinxveen is op haar vctzoek met ingang van 1 November a s I eervol ontslag verleen Mej van Kersen is 24 jaar ambtenares te Waddinxveen geweest De raadsman mr R Parqui betoogde dat zijn dient dien dag opgewonwas gew est De man had eenige jaren geleden een bloeiende slagerij in Leiden welke geheel is verloopen sinds men wist dat hij lid der N S B was geworden Hij is thans in dienst van ïijn vader in Gouda wiens winkel reeds driemaal is besmeurd en bevuild om van de gebroken ruiten niet ta spreken De dade rs ziJn op heden steeds onbekend gebleven Men spuwt in ouda den man uit de bevolking haat hem en sehelat hem uil voor land verrader Dien dag was hij bij den Ortskommandant geweest om zich ernstig te i eklagen dat de politie geen resultaat had en hij meende toen verstaan te hebben dat hü er maar zelf moest opslaan Zoo litp hij geprikkeld terug toen hü het lachen der meisjes zag wat hem woedend maakte PI drong aan op een lagere boete dan gevorderd De rechter achtte de geëischte boete niet buitensporig voor dit feit en ver Stoofsteeg Marktstraat of Stoofstraat B BN W TEGEN NAAMSVCRANDBBINQ In de vorige raadsvergttdering werd in handen van B en W ten fine van advies gesteld een adres van A V Oudheusden en twaalf andere bewoners der Stoofsteeg houdende bet verzoek den naam dezer steeg te wijzigen in Marktstraat subsidiair in Stoofstraat Tegen de wijziging van straatnamen bestaan in het algemeen zeggen B en W in hun advies ernstige bezwaren te meer wanneer deze namen looals in dit geval reeds zeer oud zijn De naam Stoofsteeg kwam vóór deze verbinding tusschen Markt en Zeugestraat reeds voor omstreeks 1450 Pe hoofdbezwaren tegen naamsverandering zijn Ie De oude namen bewaren meestal de herinnering aan vroegere toestanden en ziJn daarom van blijvend nut voor historische plaatsbeschrijving 2e Komen die namen voor in de oudste bewaarde registers van de stad en wordt het localiseeren van een daarin genoemde straat wanneer de oude naam in onbruik raakt vrijwel onmogelijk terwijl het identificeeren van den ouden met den nieuwen naam niet of slechts met veel moeite kan geschieden Ook worden door het verdoopen van straten oude werken die de stad beschrijven minder duidelijk en bruikbaar Ook voor wijziging van d e aanduiding steeg in straat geldt het bezwaar onder 2 genoemd in dezelfde mate Het identificeeren met den oorspronkelijken naam wordt er door belemmerd Het kan toch voorkomen dat er straten 1 estian waarvan de namen zich alleen onderscheiden door de toevoeging straat steeg weg e d Dat de naam steeg een aanduiding in ongunstigen zin moet zijn h v Sis slop moet ten sterkst worden Ibestreden De eigenlijke beteekenis is smalle nauwe straat En deze eigenschap is aan de Stoofsteeg zeker niet te oritzeggen B en W wijzen er verder op dat in vele oud Hollandsche steden de aanduiding steeg voor nauwe straat zeer veel voorkomt zonder dat hieruit voor deze straten als woon en of winkelstraat eenige geringschatting mag worden geconcludeerd Zij wijzen hierbij o m op de v m Hoofdsteeg te Rotterdam en de Donkersteeg te Leiden Onder verwijzing naar hef terzake ingewonnen advies van den ge meentearchi aris geven B én W den raad in ernstige overweging het verzoek tot naamsverandering van de hand te wijzen VASTSTELLING WIJZIGINGEN G G D IN VERORDENINGEN B en W hebben den raad eenige wij zigingen yocfgesteld in de verorde ning voor éefi Gemeentelijken Geneee kundigenen Gezondheidsdienst en de instructie voor de gemeente geneesheeren tevens belast met de armenpraktijk en in de verordening regelende het göieeskundig toezicht op de openbare en bijzondere lagere scholen de school voor buitengewoon lager onderwijs de openbare en bijzondere bewaarscholen de kinder bewaarplaatsen en dergelijke inrichtingen in de gemeente Grouda benevens den werkkring van den schoolarts f i de schoolverpleegster AI deze wijzigingen vloeien voort en zijn in overeenstemming met de wijziging in de formatie van den geneeskundigen kundigenen geeondheidsdenst enz waartoe de raad in zijn vorige vergadering besloot AANVRAGE BHEMWE SCHOOLBOEKEN Afwiitciid prae advies Hèt bestuur der R K Inrichting van Liefdadigheid heeft een verzoek tqt den raad gericht otn de medewerking als liedoeld bij artikel 72 der I ger Onderwijswet 1920 voor de aanschaffing van vijf nieuwe methoden en wel voor het onderwijs in Duitsch Engelsch handelsrekenens geschiedenis en natuurkunde Voor vier vakken n l Duitsch Engelsch handelrekenen en natuurkunde wordt aan evoerd dat de in gebruik zijnde methoden verouderd zijn terwijl voor geschiedenis als reden wordt opgegeven dat het in gebruik zijnde boek op de lijst van verboden bioeker staat vermeld Een ingesteW onderzoek heeft evenwel het vermoeden doen rijzen zeggen B en W dat de weg van de nieuwe methode wordt aangegrepen om versleten boeken door nieuwe te vervangen welk vermoeden door opgevraagde exemplaren bevestigd werd Voorts hebben B en W het oordeel van een deskundige gevraagd over het al of niet verouderd zijn der methoden Diens conclusie was dat de methoden niet verouderd zijn tt Aangezien artikel 75 der Lager On derwijswet 1920 de vervan hg van leeren hulpmiddelen voor de toepassing van artikel 72 dier wet uitsluit behoort op de onderwerpelijke aaiivrsag afwijzend te worden beschikt B en W doen den raad daartoe het vooraUl VERHilUR VAN PAND Van het doW de gemeente aangekocht pand Markt no 31 is een gedeelte tot 1 April 1945 verhuurd voor ƒ 1200 per jaar B en W stellen den raad voor het onverhuiiirde gedeelte per jaar tot wederopzeggens te verhuren aan den t genwoordigWi bewoner den heer P Tieter voor ƒ 600 per jaar ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bij afwezigheid van den huisarts zijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren J W H Hellem Lange Tiendeweg 54 telefoon 3181 en H Reedijk Crabethstraat 45 telefoon 3132 APOTHEKESSDIENST Steeds geopen4 des nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Lange Tiendeweg 9 ONZE BIOSCOPEN Thalia Theater Doin Jeneinde opnieuw het plan van een loraalrspoor Schoonhoven Gouda aanhangig e maken en om tot ecnig resultaatXte komen heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Schoonhoven de colleges van de gemeenten Ammerstol Berg Ambacht Stolwijk Haastrecht en Lopik tot eene vergadering opgeroepen In die vergadering werd door den voorzitter Schoonhoven s burgemeester den heer M J Chevaflier hulde gebracht aan de nagedachtenis van den heer Noordendorp die zooveel gearbeid heeft in het belang eener spoorwegverbinding Algemeen werd de noodzakelijkheid erkend van een versneld middel van verkeer en voor zoover men zich kon verklaren werd een ijverig pogen zeer wensftielijk geacht Het Ijestaande comité werd uitgebreid t zeven leden terwijl besloten werd dat dit comité zou voorbereiden alles wat strekken kan om het beoogde doel te bereiken waartoe in de eerste plaats noodig was het vormen van eene maatschappij tot oprichting van een locaalspoorweg genaamd JCrimpenerwaard Het comité bestaat uit de heeren M J Chevallier burgemeester en P Greup wethouder van Schoonhoven jhr A H P C van Suchtelen van de Heere en J P Mahlstede wethouder van Berg Ambacht D A Dupper burgemeester van Ammerstol terwijl bat zevtfhde lid waarschijnlijk voor de meente Stolwijk nader zal worden aangevuld Ï5 JAAB GEUmBir Uit Stolwijk Gedeputeerde Staten van ZuidHolland hebben opgeheven de gesloten verklaring voor motorrijtuigen op nveer dan twee wielen van een aantal wegen in de pemeente Stolwijk De D III 88 waaraan Thalia s hoofdnummer van deze week zijn titel ontleent is een nog uit den wereldoorlog overgebleven vliegmachine een uitheenwche driedekker die haar eigen gescbie lenis heeft Ze bevindt zich min of meer als historisch pronkstuk in een van de loodsen van een opleidingsschool voor vliegeniers waar ze door den ouden dief mecanicien Bonicke wtens eigen geschiedenis ten nauwste met die van de machine verbonden is met bijzondere toewijding wordt verzorgd Na een lange pauze komt ptoUcling voor de oude D III 88 de gelegenheid haar geschedenis voort te zetten en te beëindigen als gevolg van een aiider venliaal dat het hare doorkruist Een uitermate spannend verhaal waarin twee jeugdige vliegeniers de hoofdrollen spelen en dat laat zien hoe piloten ook in vredestijd voor moeilijke problemen kunnen worden gesteld en levens dat ijverzucht en wantrouwen bij de uitoefening van een beroep als dit ernstige gevolgen kan hebben Echter als de D III 88 en met haar de veteraan Bonicke moet ingri p i hebben de twee jongere vliegeniers hun les reeds gehad Dank zij de voorspraak van den chefmecani cien mochten zij toch deelnemen aan de manoeuvres Na onder zeer moeilijke oinstandigheden hun opdracht met succes te hebben uitgevoerd raakt evenwél in een uiweer hun motor defect de machine stort in zee geen der andere machines is thuis alleen de oude driedekker Bonicke bedenkt zich niet lang met zyn trouwe kameraad uit den wereldoorlog we t hij zijn jonge vrienden te redden maar deze moedige daad maakt meteen een eind aan de levensgeschiedenis van de D III 88 en van haar vroegeren boordmecano Na de verongelukte vliegers te hebben ontdekt en het hulpvaartuig naar de plaats van het ongeluk te l st ea gebradit geeft de oude n Otar het op BOUW VAN TIEN HUIZEN Het is een interessant verhaal vol spanning zoo nu en dan afgewisseld met vroolijke en aandoenlijke momenten Het wordt uitstekend gespeeld vooral door Otto Wernicke als Bonicke maar ook door Heinz Wenzel en Hermann araun die de rollen der twee jongere vliegeniers vervullen en airistian Rayssler als strenge maar toch goedhartige commandant van de vliegsdiooL Grondverkoop in De Korte Akkeren Reunie Bioscoop ZUN BESTE VRIENDb Eén factor is er die in een Harry Pielfilm altijd aanwezig is spanning Hieraan ontbreekt het ook niet in Zijn beste vriend die deze week als Uioofdnummer in het Beunie progrwnma voorkomt Harry Hel treedt hierin op als voornaamste figuur terwijl hjj tevens de regie voerde Het resultaat van deze dubbele functie is een bijzonder geslaagd filmwerk dat nog te meer belangwekkend is door het optreden van den politiehond Greif Dieren vormen een dankbaar object voor de lens en ook in Zijn beste vriend kan men genieten vah prachtige staaltjes hondendressuur en fraaie dieropnamen Deze hond Greif speelt een zeer belangrijke rol in dit verhaal als den intelligenten en moedigen helper van detective Harry Peter Harry Piel Peters koopt den hond van een dierenhandelaar die voorgeeft Greif eigenhandig te heblien opgefokt Harry Peters neemt zelf de dressuur vui den bond ter hand en smaakt de voldoe Namens den heer J J Wever alhietv is door diens lasthejiber gevraagd van de gemeente te mogen koopen n perceel bouwgrond ter grootte van ongeveer 1700 cA gelejgen aan de Jacob van Lennepkode hoek Van der Palmstraat Tollensstraat teneinde daarop 2 bJokken van 2 woningen en 1 blok van 5 woningen en 1 winkeuhuis te bouwen a en W stellen den raad tot verkoop van den grond te besluiten en den veritopprijs te bepalen op ƒ 7 50 per c A VOORDRACHT BENOEAILNG ONDERWIJZER SCHOOL 7 Ter voorzieninig in de vacature van onderwijzer aan de o 1 school no 7 aan de Ie Schoolstraat hoofd de heer H J den Uyl welke per 1 September a s ontstaan zal door if overplaatsing van den heer J D de J W naar de o 1 school C hebben B en W den raad de volgende voordracht aangeboden A van Driel tijdelijk onderwijzer te Maassluis P Sanders tijdelijk onderwijzer te Zaandam P Sandtke tijdelijk onderwijzer te Dordrtoht Uit het óóg uit bet hart is t gezegde Dat is er ecii wijs en v iit woord Dlirom vindt Persii het wel prettig Dat U t woord PersM weer efens hoort Al ben ik soms moeilijk te krijgen En rtiet meer precies zooals toen k Ben ndg numtner één op het lijstje Ik ben nog iltijd kampioen i a o Ingezonden Med U 2559 36 RUKSFOSTSPAARBA Op de Rijkspostspaarbank iè in Juli ingelegd ƒ 62 598 64 en teru etóald ƒ 45 562 05 derhalve meer ingelegddan terugbetaald ƒ 17 036 59 Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg 30 GEZEL MEUBELMAKER Voor het examen gezel meubelmaker van de Vereeniging tot veredeling van het amba chl zijn tfe Utreclit geslaagd d heeren A v d Berg H van Monnikendam en A C van Rossum alhier EXAMEN NIJVERHEIDSAKTE Te s Gravenhage is geslaagd voor het nijverheidsexamen akte N V teekenen elcctrotechniek de beer H Meesters alhier N ZOETE DIEF TJit het pakhuis van een expeditiefirma te dezer stede zijn drie doozen elk inhoudende achttiej pond stroop ontvreemd ning na verlbop van tijd in Greif hiet alleen een betrouwbaar en moedig helper doch tevens een toegewijd I vriend te hebben gekregen S een avond maakt de detective op straat kennis met de danseres Gerda Lind die hem verzoekt haar naar huis te begeleiden daar zy door een onbekenden man wordt lastig gevallen Harry en Gerda kunnen het uitstekend met elkaar vinflen en Harry belooft haar den volgenden avond bö haar optreden aanwezig te zjjn Juist op dezen avond geschiedt echter een brutale roofoverval efl Gerda wacht tevergeefs op Harry Het eigenaardige feit doet zich nu voor dat Greif verdwenen blijkt te zijn tijdens het onderzoek Toch komt Harry den dader op het spoor dit blijkt een berucht man te zijn en deze heeft kans gezien den hond dien hij vroeger cenigcn tijd in zijn bezit had gehad mee te lokken Met verdubbelden ijver zet Harry nu zijn nasporingen voort Op c cn avond dat hij lijn beslissendcn si slaan weet Grief uit zijn gevS T ap te ontvluchten en komt iü m oni desn boef te verhinder 2 Harry Peters te schieten In hel vecht dat hierop volgt wordt het dS doodelyk getroffen De juiste den schurk komt nu ook aan het hvS en dan vindt Harry in haar S troost voor het verlies van zijn b vriend Schouwburg Bioscoop EEN STEM DIT OEN AËTREK De Schouwburg Bio i op hc deze week óp haar progr mma cq fihn staan die nauw met de werkt lijkheid verbonden is en die iets vu dezen tijd in beeld brengt Een it a uit den aether is de titel maar ved sprekender is de Duitsche benanügi Wunschkonzert die gelijk bij hj onderwerp brengt dai er aan t grondslag ligt De Duitsche omro geeft voor de weermacht speciale utk zendingen de Wunchkonzerte door haar eigen karakter wel tft bijzonder tot de luisterWs spreken Wat deze uitzendingen voor de strjj dende soldaten en voor de achterft bleven familieleden beteekenen toöat deze film die als het ware de onzichtbare band tusschen de frontatellingen en het thuis laat ziet Ver vu ellüiiir verwijderd hooren de verwinten van elkaar wantode programmrt geven niet alleen amusement er ii ook veelal iets persoonlijks bij en mei kan zich de vreugde indenken als Of deze manier de afstand wordt overbrugd en een verbinding tusschen di familieleden wordt tot stand gebracht Dan Ingez Med G 2571 13 De geschiedenis die door de rolprent is gevlolshten vertelt van de persoonlijke noot die de Wunschkonzerte kunnen hébben Twee jonge menschen hebben elkaar jaren gelede ontmoet een stoere vliegerofficier oi een hupsch meiske en hun kennismaking heeft iets stormachtigs zo krachtig bloeit de liefde op dat man gelijk alle gewichtige plannen vastgesteld worden En dan komt het telegram dat hem wegroept voor ees discrete opdracht die niet toelaat efll brief te verzenden en iets van zich te laten hooren Zoo verstrakt de tijd oorlog breekt uit en dan ineens herstelt bet Wunschkonzert het contact De naam van den verzoeker voor het spelen van een welbekende melodie is de ziJne en dan gaat het meisje e zoek en zij volhardt zoo lang tot belden elkaar terugvinden en de idylle een hechten band krijgt Op vloot wijze spelen Ilse Wem en Carl Raddatz het filmverhasl waarin ook Ida Wüst een rol heeft Maar er zijn nog meer goed bekenden van het witte doek die men hiel ziet en hoort als medewerkenden san het Wunschkonzert Marika Rökk Heinz Rühmann met zijn partners uil Paradijs der vrijgezellen Ham Brausewetter en Joseph Silber voorti Paul HSrbiger en Weiss Ferdl die W de film een vroolijke noot brengen In het vcmrprogramma gaan d journaals en de film die de gevaren van de clandestiene slachtingen laa zien S v d Kraats Predikbeurten ZONDAG AVGITSTCS Benoiutr Kerk V m 10 30 uur ds H J de WijtHoorn KI lM K k Ver V VriJi Hervormdea y m 10 30 uur ds Jas Thiessen Hillegersbcrg LirthenKhe Kerk V m 10 uur ds H J Jaanus Rotter dam Oad KatboUeke Kerk V m 10 30 uur Pastoor G P Giskei Geref Ketk V m 10 en n m 5 uur ds J P ten Brink Gerd Gemeente V m 10 en nm 5 uur leesdienst Chr Gerei Oemeentc V m 10 en n m S uur leesdienst Nid Geret Ocneente V m 10 en n m 5 uur ds Joh J Welzen Woensdag n m 7 30 M ds Joh van Welzen Vrije Evangeiisefae GemeenU V m 10 en n m 5 30 uur de hecr de Gruil Donderdag n m 7 30 u Bijbellezing en Bidstond Vet CalTUn V m 10 en n m 5 uur ds Stelw van Ophcusden Nederlandsehe Oelaolsgemeen Het Leger des Hells V m 10 uur Heiligingsdienst 7 uur Verlossingsdionst Donder n m 7 30 uur Heiligingsdienst