Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

iri MlÊm De man met de ijzeren RanHen Liefde tusscben de getouwen élk laar maar nóg breekt hli hoetlfxers vensterluiken en grendelde de deur Daarna nam hij een stuk krijt en merkte het weefsel aan den drom bij de schering Na zich overtuigd te hebben dat er buiten hdn niemand in huis was ging hij naar boven en wierp zich gekleed op bed Hij trok de dekens over het hoofd en wilde niets meer zien en nergens meer aan denken Zoo viel hij in slaap In het holle van den nacht werd bij bruut gewekt door het razend getouw dat weer geheimzinnig te klepperen geslagen was evenals den vorigen nacht Moedeloos poogde hl aan t martelend geweld te ontkomen en hij wikkelde zich geheel in de dekens Hij Iclemde zijn handen krampachtig tegen de ooren om het pijnigend geluid niet meer te vernemen Onder de vaste drukking van zijn handen gulpte het bloed naar zijn hoofd zoodat Jiij er duizelig van werd Urenlang worstelde hij tegen het duivelsch rumoer s Morgens zat het krijtmerk van den vorigen dag tien ellen verder op het stuk stof Van dien dag af had Tiesje geen rust meer Gelaten legde hij s avonds alles gereed voor het nachtspook Hij bevochtigde de garenpijpen en besproeide de schering als het noodig was Jla een volle tuit op de spoel gez te hebbenteekende hij de stof met een krijtschrap om s morgens te kunnen zien boeveel het bétooverde getouw s nachts geweven had In huls slapen durfde hij niet meer Als het donker werd ging hij zich verschuilen hier of daar in een boerenschuur of hij doolde als een Overigens was hij zoo verstandig na zijn dertigste jaar een streep onder zijn carrière te zetten i foto Holisiul 0 lut Scharp bmkt tvtn cm hotfDur T imje de wever een gierice vrijgezel leefde zuinig en alleen in een laagdakit huixeke dat krap en kranunel opgebelde aan de kromming van het KreugNipad Het tond daar eentaam en verlaten in den Kreugenekker als een armtierig kind van de vlakte En verlaten en een lum venchrompelde er Tlesje hebluchtig en vervreemd van de menscben norsch van uiterlijk en schuw als een vos die alleen uitging om voedsel te zoeken I en koet haalde hij in de stad bij Ledeboer den fabrikant die hem geld en garen gaf als hij het de vorige week geleverde garen van schering en inslag tot baai of dubbel gewevKi weer terug brarfit Geld voor ïten gaf Tiesje maar weinig uit Het iparen was hon een hartstocht gevorden Nooit bezocht hij een herberg nimmer rookte hij een pijp poch ontstak hij lamp of vuur hij Vas zelfs te zuinig om lucifers te koopen en als hij ging leveren met goed weer trok hij onderweg zijn klompen uit en voerde ze op dan kruiwagen me om ze niet te ver lijten Een vrouw had hij nooit gewild üe ko tt te veel geld zei bij altijd Toch was er een die hij gaarne zag atUet hij het niet blijken maar Uef de roept liefde en Mijntje van WijtnM n zoo heette zijn uitverkorene kruiste meermalen zijn weg als hij leveren ging Dan spraken hun oogen de taal van liun hart Mijntje was een wees en woonde bij haar oom op de Xupkes waar ae behult aam was in het huishoudu eb ook haar getouw had Ze had haar tijd voorbij laten gaan gelijk de menschen het zeiden ao TiesJe als vrijgezel van in de veertig behoorde tot baar categorie Smds Tieaj tot haar oom had gezegd dat bij pas een vrouw zou nanta als hij rijk was meende Mijntje dat de wever van d i Kreugenekker roor haar bestemd was Als haar oom zijn middagdutja deed sloop zij het huis uit en ging aaar den Kreugenricker om bij Tiesje plagend door de ruiten te gluren Dan keek hij even en lachte tens zuur doch hl weefde maar door alsof er geen Mijntje aan het raam stond Aldoor trekkend aan het poeltouw eo stampend de kamtrappoi zwoegde hij dat groote drunpeU hem op t voorhoofd parelden en tijn schrale baren vochtig tegen de bsenige slapen klamden Teleurgesteld ging Mijntje dan heen en zette lld thuis aan het getouw dat ranv malend te klepperen sloeg onder haar vaardige handen De regelmatige spoelslag was als de harteklop ran de weefster die aan haar weef iel dacht maar meer nog aan den wevw van den Kreugenekker En peinzend en wevend beraamde zij het middel om Tiesje voor zirfi te It innen Op een stormacjitigen herfstavond was Ti je laat naar boven gegaan Lang had hl wakend Uggen luistera naar de gierende geluiden van den md dié wild over de vlakte rende an en tartend spel speelde Btet de regenvlagen welke Uj opnam en striemend tegen de gesloten uterlaiken van het wevershuizeke rs iepte Tiesje had nog andere geluiden gehoord een oogenblik had hU mUt ammand dat at bacadcn En een goed jaar later uit de weefkamer kwSCn en diep was Wj weggekropen ouder de dekens om te slapen maar het razend tieren van den wind nam toe en duidelijker kloak het gestommel beneden in het huis Plotseling hoorde hij het klepperen van zijn getouw iat regelmatig dreunde met nijdigen spoelslag Een kletterende eclio klonk die krakend antwoordde op het dreunend ladegebons van het houten werktuig Sidderend richtte Tiesje zich op en verliet zijn bed doch hij durfde met naar beneden gaan het zou hem x k wemig geholpen hebben want hij kon geen licht ontsteken omdat TiiJ geen lucifers in huis had Op den rand van zijn bed gezeten wachtte hij angstig de dingen af Zijn getouw bonsde eo stamp e als op klaarlichten dag Door de plankenreten der zoldering meende Tiesje een groot wit spook te zien dat op zijn getouw te weven zat Hij voelde zijn bloed verstijven in een ijskoude rilling die door zijn le i n ging Afgemat van schrik viel hij neer op zijn bed en sliep eindelijk m Het was morgen toen hij ontwaakte en Tiesje meende dat hij gedroomd bad Beneden k nend zag hij dat de schering een heel eind afgeloopen en zijn spinpijpen ver geslonken waren Het spocdc had werkelij geweven en er zat wel n dozijn ellen meer op de rol Nog vleule Tiesje zich met de illusie dat alles slechts zinsbegoocheling was en hij zette zidi bevend aan zijn weefstocl Hij trachtte de herinnering aan de spookgeschiedenis te verbannen en werkte gestaag tot den avond Toen het donker viel sloot hij de zlnneXooxv over de liel Cot IklJ rgena uitgeput neerzakte en In ilaap viel Bij het ontwaken van den dag gingbij moe en overspannen weer naarxijn woning terug en hernam opgewonden zijn wark zwoegend om ta vergeten Hopeloos beulde hij van den ochtend tot den avond werkend als een bezetene Voortaan leverde hij geregeld twea groote stukken stof per week stukken van bij de honderd cl en nismand begreep hoe het mogelijk was Jaon de meesterknecht van de firma ledeboer meende dat de wever van den Kreugenekker van da kwada hand geraakt was en sprak M zijn patroon over Tiesje werd op het kantoor ontboden Op de vraag hoe hij het klaar speelde twee groote stukken per week ta weven terwijl de beste buitenwevers als Sik van Aasten uit t Laar en Knoesje Mommers ulj t Cad t er maar één klaar konden krijgen antwoordde Tiesje zonder te liegen maar o A zonder het spook te noemen Ik heb lemes die bij me komtweven terwijl ik slaop Op een mgrgen na een slapeloozen nacht toen hij heimelijk zijn schuilplaats de korenschuur van boer Pulles verliet en zich naar huis wilde begeven ontmoette hij Gert Treebus den veldwachter die hem goed kende Treebus die gezien had boa Tiesje als een dief uit de schuur kroop verwonderde zich over da vreemde gedragingen en het ver wflderde wezen van den buitenwever Deze op heeterdaad betrapt vertelde bedroefd waarom hij s nachts zi n huls ontvluchtte Traabus was aen pUditsgatrouw veldwachter en een goedaardig mensch maar hij was veldwachter in den tijd dat zoowat iedereen nog aan spoken geloofde en Trcatnis geloofde ar eveneens aan Hij wist echter dat er voor zijn burgemeester tigeen spoken bestonden en dat hl zich belachelijk zou maken als hij diens hulp inriep om bet raadsel van het spookgetouw te ontsluieren Daarom besloot de veldwachter er maar alleen op uit te gaan en Se spoken eerbiedig te behandelen Na een geduldige nachtwake voor de woning van den wever waar het pookgetbu s nachts weer gerateld had tijdens Tiesje s nachtelijke afwezigheid zag T bs s morgens vroeg dat l vensterluiken van binnen Werden geopend Hij hurkte neer achter de haag van t Kreugenpad en keek wat er verder bij de weverswoning gebeurde Het raam werd behoedzaam omhoog geschoven en een vrouwengelaït keek voorzichtig spiedend naar buiten Het hoofd werd gevolgd door een vrouwenlijf en een irokkenmassa wipte over den raamdorpel De gedaante nog onherkenbaar staat ijlings en zonder gerucht de vengterluiken weer en vluchtte daarna dwars over de akkers In de richting van de Lupkes Na veel inspant g wist de veldwachter haar te achterhalen Goeien morrege meiske zei Treebus die in het snook Mijntje van Wijmeren herkende Ook goeien morrege antwoordde Muntje lachend alsof er nietsgebeurd was k Zal oe n proces moete maoken vur het loopen op verbojen grond hejnam de veldwachter Ge doet mar meensch spotte Mijntie Waor kom de eigenlijk vandaon Vanm n werk zei het meisjezonder dralen Van oe werk stamelde de veldwachter gaó de gij spachts werkenT Vervolg op pagina 3 ZOO heel toevallig ontmoetten wij in de vriendelijke forensengemeente Laren zittend In de diaduw van ziJn tusschen groen verstopt buitenhuls d hear Scharp alias de man met de ijzeren handen Wanneer men hem van den weg af met een krant en een kop thee in een tuinstoel temidden der kleurige bloemen ziet in zijn licht zomercostuum behaaglijk genietend van het mooie weer gelooft men niats van de verhalen die men zoo in Laren haeft hoeren fluisteren over hoefUzera dia met da hand worden geroken om over smeedijzeren kettingen nog niet aens tespreken En zou het ook waar zijn dat deze man met de bloote vuist een draadnagel met een enkelen slagdoor een dikke plank kan slaan Wy hebben reeds een en ander van u gehoord maar dat zal tochwel overdreven zijn leiden wij het gesprek in doch de heer Scharp wijst terzijde Kijkt u maar aens in het tuinhuisje In het kleine bouwseltje van boomstammetjes hangen rondom verschillende stille getuigen hoefijzers gebogen Ijzeren staven Onze gastheer heeft reeds een hoefijzer m de handen genomen dat onder zijn machtigen greep nu valt het ons op hoe gespierd en krachtig zyn vingers zyn begint te buigen Nu vouwt hij het metaal op als een stukje Imrdkarton nog even wringen en bet hoefljzer Is in twea stukken Ik kan ook een spel kaarten met één grtep doormidden scheuren Als hat znoet ook twea spel bovan allcaar verhaalt de heer Scharp en wij beklagen In gedachten den man die zich ooit tot een handtastelijkmeeningsverschil met dezen Hercules zou laten verleiden Maar da manmet de ijzeren handen heeft slechtséén keer in zijn leven gevochten nameiyk als jongen Dadelijk na deneersten klap dacht hij echter Dat moet je nijoit meer in je lev i o oi want it i akt anders ontJelukkHi fSë dagan zijn reeds lang voorbij dat de aaam van den athleet Scarpia als het nummer op verschillende programma s prijkte hij heeft voor tal van volle zalen groote successen geoogst en prestaties ten beste gegeVen die door weiifig anderen tot nu toe ook maar eenigszins zijn geëvenaard Het merkwaardige is echt dat de heer Scharp ook nog op dezen leeftijd hij heeft toch immers den drempel overschreden die naar de zeventig leidt welhaast nog geheel over zijn oude kracht beschikt Overdag ambtenaar s avonds athleet Over ens was dit leven in menig opzicht bewogen en interessant Oorspronkelijk lag het in de bedoeling dat de jonge Scharp de voetstappen van zijn vader die Het tot generaalmajoor had gebracht zou volgen en officier zou worden Maar door ver schillende omstandigheden ging dat niet door Wij vinden hem later terug als ambtenaar op de gemeentesecretarie te Amsterdam die zich s avonds ontpopt als een athleet die in het felle floodlight het 140 pond zware viel van een mallejan op z n km balanceert ijzeren kettingen op rijn biceps en deze door middel van zijn borstkas breekt en zelfs een fietser op zijn kin in evenwicht boudt Staedi was bii in zijn ptauioa aaa het oefenen en trainen er bleef geen uurtje vrije tüd over Vooral het bijslijpen van zijn sterk ontwikkeld evenwichtsgevoel maakte hem tot een athleet dien men zelden op de planken ziet namelijk tot krachtbalanceur Wat hiJ met dat wagenwlel deed kbn hU ook met een ijzeren scheepsanker en met andere onhandelbare voorwerpen Ondertusschen was hij zoo verstandig na zijn dertigste jaar een strpep te zetten onder deze bijzondere carrière omdat deze kracht toeren tenslotte ook van het sterkste lichaam veel eischen Het is overigens een algemeen bekend verschijnsel dat renners ksers enz na deze leeftijdsgrens beginnen te tanen Tien jaar lang was Scarpia een lichtende ster aan het tooneelfirmament geweest om daarna weer onder te gaan In het niets Maar vermoedelijk dankt hij aan dit vroege afscheid het feit dat hij nu in da wandeling nog de sterke man van 1 aren wordt genoemd Want het staat zeer te bezien of 3e heer Scharp de man geble ven zou ziJn die hij nü is wahneer hij niet de kunst had verstaan een grens te trekken Eeltige krachttoeren Zoo is deze man 63 jaar geworden en hü buigt nog een ijzeren staaf van 22 cm lengte en 1 cm doorsnede die eerst bij een gewicht van 1000 k g gaat buigen geheel krom U moet zich dat niet voorstellen in den stijl van een greep een druk afgeloopen want zoo is het niet Deze toer kost enorm veel krachtsinspanning De uiteinden van de sta worden omwikkeld met lappen en ook de knieèn worden te hulp geroepen Het is bijna een worsteling maar de hoofdzaak is dat het lukt Mooi is ook de toer dien ik van den athleet Samson heb afgekeken Eens kijken dat is nou ook alweer 40 jaar geleden Deze zei tegen het publiek nu zal ik u eens wat laten zien waarvoor nu eens geen ijzeren staven en zware gewichten noodig zijn Brengt u mij maar eens een volle flesch champagne Onder het spreken heeft de heer Scharp een met water gevulde flesch uit het tuinhul e gehaald en hij vertelt verder Hij nam de flesch zoo tusschen duim en wijsvinger bü den hals enwerkte vervolgens de flesch met devingertoppen naar boven totdat de ziel in de hand staat Ik zal het u laten zien Het Ujkt erg eenvoudig maar er is een enorme vingerspierkracht voor noodig Een der ijzeren handen legt zich om het groene glas langzaam gaat de flesch met behulp van de vingers omhoog Het Ivkt inderdaad heel simpel maar de schijn bedriegt De flesch verdwijnt weer in een donker hoekje en de heer Scharp zal ons een nieuwen toer ten beste geven waaraan een dikke plank en een groote draadnagel te pas komen Het blUkt inderdaad geen gerucht te zijn geweest dat hij met een slag zoomaar met de hand een spijker door hout van enkele centimeters dikte heen kan slaan Als schooljongen trok ik reeds spijkers zonder tang met mijn vingers uit kisten en met het slaan van spijker op deze manier had ik by mijn kameraden altUd veel succes Ik heb dat later geperfectionneerden tot een soort sport gemaakt De heer Scharp omwikkelt aen kap van den draadnagel nwt eeii lap de plank ligt tuss chen tw stevige tafeltjes gereed Nu haalt hij ver uit en duikt heelemaal in elkaar in een wyden boog flitst het dunne roetalen voorwerp op het hout neer en zie het wonder is gelieurd de punt steekt er aan den anderen kant door Zal ef één 63 jarige elders worden gevonden die hem dat nadoet Overigens laat de heer Scharp tegenwoordig zijn prestaties nog maar by exceptie zien want anders zou het bezoek aan zijn huis geen grenzen kennen Mtnu men er dan ook uit als een vyftiger en beschikt men over een uitstekende gezondheid tenslotte wil men ook wel eens van zijn rust genieten en in de be baaglijké steef van Laren zijn krant lezen Uit een sterk geslacht Het spreekt byna vanzelf dat hü een afstammeling is varj een sterk geslacht Glimlachend verhaalt hij ons hoe zyn moeder eens een schaal met vleesch over tafel aanreikte die door de andere partij werd vergeten aan te nemen geruimen tijd bleef zij met den gestrekten arm de scBaal voor zich mthouden zonder er erg in te hei ben welk eencaorme spierkracht hiervoor noodfg isT Laten we ook niet verzuimen te vertcUen dat e tandartsen den heer Scharp den man met het leeuwengebit ntiemen hij beeft al zijn tanden en kiezen nog Overigens heeft hy met zijn tanden Vroeger heel wat gewichten opgebeurd en tot voor enkele jaren waagde hy het zelÉs nog een volwassen persoon met zyn gebit van den grond te heffen Dat soort ijzeren mannen als de heer Scharp is slechts heel dun gezaaid en wanneer men hem op een oude vergeelde foto op de planken in actie ziet r een breede gestalte met imponeerende spierbundels en op een vraag moet hooren dat dit ook amper veranderd is dan begrypt men nog beter da t deze man tot de topklasse der Nederlandsche athleten heeft behoord Jongeren zijn voor hem m de plaats gekomen maar wjJ zouden hen wel eens wlUen spreken wanneer zü 63 jaar zyn Liefde tusschen de getouwen Vervolg van paguia 2 Dè moet ik wel k gao s nachts Stickum Tiesjfe helpen zonder dè ie er erg in hef k Wil m rijk maoken want as ie rijk is dan trouwt ie en as ie trouwt dan i t mee mij dè weet ik DuS ge spuit s nachts vur spook om Tiesje dubbel geld te laoten verdienen hei ns Mijntje as ge no nie meer spookt en ge zegt niks ook tegen Tiesje nie dan al die trouwerij wel in orde komen en maok ik geen proces Hoe zal die trouwerij dan in orde komen vroeg het meisje ongeloovig Laot mij mar doen k zal Tiesje wel ns aonspreken antwoordde Treebus Nog dipnzelfden dag vernam Tiesje van den veldwachter de simpele openbaring van het spookgeheim Treebus vertelde hem hoe Mijntje snachts beimeliik was komen weven om Tiesje meer te laten verdienen wijl hij gezegd had dat htj niet zou trouwen vooraleer hij rijk was Toen ging Tiesje een licht op Dè k daor nie eerder aon ge docht heb riep hü uit Ik kan voort iedere week twee stukken leveren SS ik Mijntje neem Dus k trouw ze en zet n getaauw bij dan kan z hier overdag komen weven en verdien ik dubbel Van de 7Ude van Tiesje werd het een huwelyk uit bcrckemng maar tusschen de twee klabetterende getouwen bloeide de liefde op En een goed jaar later weefde Mijntje n baaike voor n m itiatuui wavarka dat iJ bU varwadittat