Goudsche Courant, zaterdag 9 augustus 1941

g dag II Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 20703 Bureu MAKSÏ 31 11 U 27 S Postrekening SMW Chefredatteur P TIETHHR Gk uda l onisingelingsslag in de Oekraïne Prijsgeven van Dnjeprbocht in Zwarte Zeekust zal het deyolg zijn lliilin lurokon door Sovjot steiljhgen p PM J JIl Wl MT 1 rfTr T 1 J VAN HET GEVECHTSTEEREIN IN UET OOSTEN Reusachtige rookwolken duiden reeds uit de verte zichtbaar de plaatsen aan waar gevodilen wordt Orbis Hollond Vuitschland strijdt voor Europa DuiUche successen ter zee lÓVIETS VERLOREN EEDS BDIM U m VLIEGTUIGEN flet opperbevel van de Dyitr Ithe weci macht maakte gisterem lekend Dfi krijgsverrichtingen in het Oosten hlijvCTi volgens de planiBHi vtrioopen Vrij steVke formaties gevechtsTUetfluiü n hebben in den aflelMpen nacht met bijzonder oeil resultaat bcwapeningsbeJlijvpii verkeerswerken en rayilallierinfcsinrichtingen in MoskoH gebombardeerd In het oentram van de stad en en NoorIn van de bocht van de Moskura aatiton en talrijke groote braném Nadat de strijd an het DBltwhe luchtwapen tegen de fatthtmacht der Sovjets ook in de lutste dagen met groot succes wloopen was heeft de vijand UB het geheele Oostelijke front net inbegrip van het Finsehe ge vtclitagebied sinds 32 Juni meer du lO OOO vUegtuigen verloren De strijd van het luchtwapen ttfen de Britsohe ravitailleeringsNheepvaart heeft opnieuw groots successen opgeleverd OeveeblsvUegtulgen brachten overdag ten Oosten van de Faroereilaiuien een vrachtschip van MWI brt tot zinken en vernietigden in den ofgeloopen nacht voor d Engelsche Zuid Oostkust vier kespvaardijschepen met te2amen iS tOO brt die deel uitmaakten van een convooi Ten Oosten van Great Yarmouth werd een traot vrachtschip met liommen bestookt Het vaartuig geraakte ia brand Biij de luchtaanvallen op de ede van Suez ij den nacht van op 9 Augustus brachten jevechtsvllegtuigen een koopwrdjjschip van 8000 brt tot zinken en beschadigdfin een lichten Brjtschen kruiser door bomtreWers In den afgcloopen nacht waren wieram luchtaanvallen gericht op havpn aan de Schotsche Oosthut en op militaire werken in t graafschap Leicester Aan d kuirt van het Kanaal verloor t Britsche luchtwapen gisteren in luchtgevechten 16 en door luchWoelartilleirie drie vliegtulloi Een cigien vliegtuig ging 2 i De vyand vloog over noch djtB nachts naar het l i van het Duitoche r jk Overucht van de AaaWe resiAtctten tó J l = Duitsche miUtaire gW wWdt medegedeeld dat de afge ooriogsweek wordt gekenmerkt 2 Duitsche comiSJ verschalende speciale be n het tot dusverre bereikte totaletfVB bekend gemaakt enov V oplichtte die tevoren Owtea Lg operaties in het U ïSr aide resultaten kunnen I ffi wden samengevat a tX by Smolensk is ondubbelg m het voordeel der Duitsche ST f 8 heeft opnieuw rdevolle deelen van de Sovjet ïÏ vIm i on nde gevechten te ï afmetingen van t d iT het best geken M Duitsche handen W i vn Smolensk Un de voor e oi ir u begonnen operaties bevochten e OekraiB J ri een nienwe hs rtu en in den NaJ k voltooid met mede ülur gevangen Wlibi l van deien nien Prüsgeven fcr njke h ven S t Noordelüken vleugel k eveneens een beslis sing verkregen door omsipgeling en vernietiging van vijandplijkê atdeelingen ten Westen van het Peipusraeer lyaarby ongeveer 10 000 njan gevangfenwerden genomen Beslissend was dedaaropvolgende doprstoot over het belangrijke Knooppunt Tape haar de Zuidkust van de Finsehe Golf Geconstateerdkan worden dat daardoor aê saoorlijn St Petersburg Reval die door deSovjets nog drukt gebruikt werd onderbroken is en dat hel gebied omHeval geheel ge iSolcerd iS 4 De op 22 Juli begonn n Duitsche luchtaanvallen op het centrum der Sovjel Unie Moskou zijn in stijgend tempo voortgezet zoodat Moskou in de afgeloopen week zijn ISden luchtaanval onderging Aan militaire objecten verkecrsin tallaties en wapenfabrieken is belaogryke schade toegebracht Korosten genomen Duitsche infanterie atdeelingen heb ben op ï Augustus na hevige gevechten tegen bolsjewistische versterkingen in een ontoegankelijk boscli en moerasgebied hot bela ngrijke spoorweg knooppunt Korosten genomen Zeer zware verliezen werden toegebracht aan de resten en SHt nieuwe afdeelingen van het vyfde Sovjetleger Met KSFosten hebben de bolsjewislen een ravitailleeringscentrum verloren dat reeds voor het begin van den ooriog goed voorbereid was aldus het D N B De tweede Finsehe aanval Over den toestand op 9 Augustus geeft het Finsehe hoofdkwartier het volgende bericht De tweede groote aanval der Finsehe weermacht begon eind Juli begin Augustus aan het front ten NoordWesten van het Ladogameer De aanval vetliep volgens de plannen en de versterkte stellingen van den vijand zijn thans doorbraken In de belangrijkste richtingen zijn de Finsehe troepen in bre eden wigvorm tot aan het Ladogameer doorgebroken waarbij voor vele viJEindelijke divisies de terugtocht naar het Zuiden werd afgesneden De vijand die ook in wanhopige positie hardnekkigen tegenstand bood heeft groote verliezen aan menschen en materieel geleden De omsingeling wordt nauwer aangehaald de vernietiging van den vijand wordt voortgezet waarbij van de behaalde resultaten volledig gebruik wordt gemaakt De aanval werd met succes gesteund dbor hevig artillerievuur en door het gros van de Finsehe luchtmacht De strijd in den uidelyken sector Duitsch Roemeensche afdeelingen hebben in den Zuidelyken sector in weerwil van het ongunstige weer en de slechte wegen geweldige prestaties ge Icverd In voortdurende gevecht en marschen hebben zy sterkere Sovjetafdeelingen ingesloten en vernietigd E en Duitsch infantèrieregiment heeft in een marsch van vieï dagen die slechts door korte rustpoozeri afgewisseld werd een afstand van 260 kilometer afgelegd om de omsingeling van een Sovjetdivisie te voltooien In naaren regen en gloeiende hitte voerde de marsch door dichte wouden en over onbegaanbaar terrein Talrijke gevech ten moesten worden geleverd om deaanvallen van Sovjetafdeelingen dietrachtten door te breken ai te slaan Het regiment maakte m er dan 1200 gevangenen en vernietigde 34 Sovjetpantserwagens Op 7 Augustus voltooi de het na een geforceerde marsch van 70 kilometer de insluiting der Sovjetdivisie die in de toen volgende gevechten geheel vernietigd werd op enkeleverstrooide resten na Een form aties Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers Iteeft Waterdag ijl de Oekraïne een byzondèr doeltreffenden aanval gedaan op troepenconcentraties 23 vijandelyke batterijen weirden door de ljommen bui ten gevecht gesteld en bovendien zestien pantserwagens en 138 vrachtauto s vernietigd Sovjet wreedheden te Dor pat Naar het D N B in een speciaal bericht verneemt zijn te Dorpat een dagvoor het vertrek der Sovjettroepen ongeveer 303 mannelijke en vrouweiijkè Estlandsehe intelléctueelen op d binnenplaats d er gevangenis vermoord De Estlanders vertelden hoe deze nlenjschen met kolfslagen naar de binnen plaats werden gedreven waar zij werden neerges l pn De eerste 50 tot 6C lijken werdernn een put geworpen D aarna moesten de overlevenden tweekuilen graven die hun eigen graf werden Een student die tot de gevangenen behoorde en op het laatste oogenblik gered werd doordat de bolsjewisten in allerijl op de vlucht sloegentoen de bruggen werden opgeblazen vertelde dat hij gedurende den vreeselijkenjijdj dat hij moest wachten meer dan 3Ö09 pistoolschoten hoorde Op de binnenplaats hing een afschuwelijkelucht van in ontbinding verkeerendelijken Bij de opening der twee massagraven ve rtoonde zich een vreeselijkbeeld Zeventig tot tachtig lijken vanmannen en vrouwen werden ter identificeering opgegraven Het bleek datvele stechtoffers nog levend in het grafwaren geworpen Bijna allen haddeneen wond in den nek bovendien wasvan velen de schedel ingeslagen deverwanten der slachtoffers gingen langsde rijen en trachtten onder de verschrikkelijk verminkte lyken hun broeders zusters mannen en vrienden tévinden i De stryd ter zee De berichten van de Sovjets en de Engelschsn der laatite dagen over verliezen van de Duitsche marine bij der krijgs verrichtingen tegen de Sovjet Unie worden in bevoegde Duitsche kringen opnieuw tegengesproken en als fantasie gekenmerkt Men verklaart dat de Duitsche marine sinds het begin der gevechtshandelingen tégen de Sovjets geen verliezen heeft In het Noorden van de Zwarte Zee hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen met succes een convooi der Sovjets aangevallen Een koopvaarder van ongeveer 8 000 ton werd tot zinken gebracht Amerikaansch materieel voor de Sovjets De HotJBJl Sjimboen meldt uit Wladiwostock dat een Sovjetkoopvaardijvloot van 23 schepen met machines en petroleum aan boord op den ochtend van 3 Augustus van Hónoloeloe naar Wladiwostock is vertrokken Op 5 Augustus zouden nog drie andere schepen met materieel voor de Sovjet aan Booiy uit San Francisco naar Wladiwostock vertrokken zijn Bij de onderhandelingen tusschen de delegatie van den Sovjet generaal Golikof en de Amerikaansche regeering te Washington die de vorige week Zaterdag zijn geëindi l hebben de Sovjets naar de Londenscha Times meldt uiterst groote terughoudendheid aan den dag gelegd ten aanzien van alle opgaven omtrent de Sövjet reserves manschappen en materieel DE DISTRIBUTIE VAN AARDAPPELEN Anderhalve kilo op bon 30 reserve De secretaris generaal van het departement van Landbouw en VisscheriJ deelt in aansluiting op hetgeen reeds is bekerid gemaakt met betrekking tot de moeilijkheden van tijdelij ken aard welke zich bij de aardappelvoorziening voordoen mede dat gedurende het tijdvak van Maandag 11 Augustus tot en met Zondag 17 Augustus a s de met 30 reserve gemerkte bon van de boi rt diversen recht geeft op het Koopen van 1 4 k g aardappelen Koodra zulks mogelijk is zal nog een aanvullende i on eveneens voor 1 i k g worden aangewezen Indien de weersomstandigheden medewerken zal dit reeds in den loop van deze week mogelijk zijn De Sovjetambassadeur te Washington Oemansky heeft een bezoek gebracht aan minister Huil Volgens debladen zijn in dit onderhoud dul werdbijgewoond door den chef der müitsire Sovjetmissie generaal Golikof vooral de Sovjetbehoeften aan oorlogsmaterieel en andere leverantiesbesproken De Diplo év0rde Amerikaansche hmp aan de Sovjets De uitwisseling van nota s tusSéhen Sumner Welles en den ambassadeur der Sovjets OemanSki over de oorlogshulp der Vereen Staten aan de Sovjet Unie is door de tegenwoordige maclithebbcrs vao het Kremlin met geestdrift toegejuicht en geregistreerd schrijft de DeutEchediplomatischpoli politische Korresp ondenz Dit is reeds in zooverre begrijpelijk Isar er in den tijd toen Roosevelt nog niet in het Witte Huis he sclj le nog heel andere opvattingenTn de Vereen Staten over de Sovjet Unie bestonden als thans Dat de mannen in het Kremlin heel iets anders zijn dan arme lammeren die ter slachtbank geleid worden weten de politici in Washington natuurlijk evengoed als de rest van ie wereld Zij tt eten dat diezelfde Iwlsjewisten d ie zich na de uitwisseling van nota s reeds gevoelen als gelijkgerechtigde leden in het front van de verdedigers der nationale onafhankelijkheid en democratische vrijheid der volke ren in werkelijkheid hun bloedige terreur tegen alles waf in de rest van de wereld doorgaat voor vryheid en beschaving in geen enkel opzicht hebben afgelegd Ook in Amerika weet men het nauwkeurig dat de SoVjetUnie de kansen die haa i b v in de Baltische landen gegeven waren in het geheel niet gebruikt heeft in dien zin om de vrijheid van de in dit gebied wonende volkeren te beschermen Neen zij heeft een gruwelijk bloedbewind ingevoerd welks sporen do6r de vernietiging van het intellect en de verwoesting van alle cultureele waarden juist thans de afschuw opwekken van alle beschaafde menschen In den oorlog die dé tegenwoordige machthebbers van de Ver Staten thans laten voeren teneinde hun voornemens van wereldoverheersching te kunnen doorzetten waartegen de mogendheden van het drielandenpact zich verzetten is hun elk denkbaar twijfelachtig middel en elke nog zoo twijfelachtige helper goed De oorlog heeft tot dusver reeds z g in het belang van de hulpverleening aan GrootBrittannië geleid tot het verwerven van Britsche militaire steun punten op het Westelijk halfronfl en vervolgens vati n onmiskenbaar Europeesch steunpunt dat geschikt is voor verdere agressies Met Rusland heeft men kenftelijk eveneens voorloopig voor de bescherming van de eventueele transporten hetzelfde voor Roosevelt meent langs dezen omweg zijn omsingeling naar alle richtingen heen te kunnen verrichten tegen alle mogendheden die heni in den weg staan Het risico waarin hij zijn eigen volk brengt door zyn meer en meer uitdagend hazardspel is hem ondanks zijn vroegere verklaring voor de presidentsverkiezingen thans volkomen onver schillig Wanneer Stalin vlucUt Naar de Néw York Enquider uit Washington meldt voedt men in Congreskringen de vrees dat in geval van en vernietiging der Sovjetlegers door oe Duitschers wat als een niet te twijfelen gebeuren wordt geschouwd Stalin en wellicht nog drie lillioen andere communistische leiders naar de Vereen Staten zullen vluchten aangezien voor hen geen anden Jand meer in aanmerking komt Gezien de in den laatsten tijd van den kant van de Washingtonsche regeering naar voren gekomen sjrmpathieën voor Stalin aldus het genoemde blad ligt het volkomen bin nen het bereik van het mogelijke dat Roosevelt eens Stalin zal verwelkomen = victorie Óuitschland WINT VOOR EUR OPA or ALLE FRONTEN DE TOESTAND IN HET VERRE OOSTEN Wedloop om de gunst van Thailand HULL CONFEREERT iVIET ttAL AJ De com esg v n de J o m i o e r i Sjimboen te Bangltok meldt dat de openbare meening van Thailaird voor Japan ingtnonieri blijft ondanka het feit dat de KngelicivAmeiïkaan sche propaganda van den A B € D ing nog nauwer om Thailand gesloten wordt De Japansche correspondent meldt verder dal thans 20 000 man der Joen nan troepen in Birma aan de grens van Thailand zijn geconcenireewl Zij zijn slecht uitgerust doch ïoudeu waarsohijnlijk binnenkort üoo r beter bewapende troepen worden afgelost De Britsehe troepen breiden aan de grens van Malakka hun steltingen uit De spoorlij tusschen Singa port en Bangkok wordt blijkbaat voortdurend door vooraanstaande personen vfin de A B CD mogeridheder gebrjiikt Uit betrouwbare bron wordt vernomen aidiis Domei dat Engeland reedi den autri eg tusschen Ehailand en Malakka heeft gesloten Op 20 tot 30 km achter de grens zijn zware versterkingen irigeficht De treinen die de grens overtrekken moesten met gesloten gordijntjes rijden naar verluidt De N i t s j l Ni sj i schrijft dat Japan Thailand bij zijn pogingen om den EngelschAmerikaanschen druk te overwinnen volledig zal steunen én zoo noodig tot geweld zal overgaan teneinde een einde te maken aan de pogingen van de d mogendheden die de onafhankelijk eid van Thailand in gvaar wülen bréhgen De houding van fngeland en de Vereenigde Staten wijst er op aldus het blad dat men het welzijn van Tliailand volkomen negeert en slechts tracht de eigen belangen in het Verre Oosten te bevorderen DeAsahi Sjimboea zegt dat de dreigende houding vati Engeland en Amerika tegenover Thailand met den minsten invloed op ce Japansjgie politiek in het Verre Onsten zal hebben De Yomioeri Sjimboen laat het licht vallen op een telegram van zyn correspondent in Hongkong die meldt dat de Engelsch Amerikaansclje pogingen m Thailand in het antiJapansche kamp te trekken in hevfgheid toenemen Men belooft Thailand daarbij militairen steun zoowel door het concentreeren van troepen en bommenwerpers in Singapore Birma en elders als aan de Thailandsche grens De correspondent maakt melding van berichten volgens welke generaal Pai Tsjoen Sji de bevelhebber van de Tsjoengkingtroepen in China 300 000 man troepen gereed heeft in ZuidTfoennan om over te steken naar Birma en zich bij de Birmaansche tloepen aan te sluiten ingeval de Japansche strijdkrachten een aanval mochten doen op deii Birma weg HULL ONTVANGTLORD HALIFAX De Amrerikaansche minister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil heeft den Britschen ambassadeur lord HalifaJt voor een bespreking ontvangen oveKden toestand in het Verre Oosten DE VERDEDIGING VAN BRITSCB INDie De Hotsji Sjimboen meldt dat de Èngelschen de militaire verdediging van Britsch Indië steeds meer Versterken ENGELSCHE LUCHTSTRIJDKRACHTEN IN HONKONG VERSTEBKKT In een extrabericht meldt het blad Tokio Asahi Sjimboen dat Engeland besloten heeft zyn luchtstrijdkrachten in Hongkong te versterken DE NEDERLANDERS IN CHINA Sedert begin Augustus heeft het Nederlandsche consulaat te Sjanghai tweemaal by circulaire den Nederlanders aangeraden het door Japan bezette gebied van China te verlaten Naar verluidt heeft het Zwitsersche consulaat dezelfde instructie gegeven de landen in het burgerlijke verkeer al lang zijn afgeschaft n he irteinationi ie verkeer wel zyn toegestaan Niet tie bezetting van eerige steunpunten zona s in Indo China i de grond van het conflict doch de syttematisrhe afsluiting en omsingeling van Japan Vooi de bolsjcwisten daarentegen zoo merkt het blad lron ch op zuu de benzine door de Amcriianen en Engeisthen per ijlbode aaai h is gescuurd wolden wknneer zy slechts de daarvoor noodige schepej bezaten De Amerikanen zyn den veJe duizenden kilometers bisBeden Keaan overgestoken om zich te mengen in de aangelegenheid van de Oost Aziatisthe wereld Daarmede is een jrecaire situatie ontstaan die de Japanners nooit gewild hebben en die qp zekereif dag tot een ejcplosie kan Iqidea DOODSTRAF VOOR HULP AAN DEN VIMND Niéuwe waarschtiwing van den ffevelhebber der wedrmacht in Nmèrland I e bevelhebber van de weermacM in Nederland generaal der vliegers Pr Christiansen maakt bekend Gebeurtenissen Van den Jtaat Jg JjId geven mij aanleiding nadrukkeïijlTtQ wijzen op mijn reedS op 17 Augustus 1 940 door de pers aan de Nederlandsche bevolking gegeven waarschuwingen Vojgens het oorlogsrecht wordt met den rldod bestraft wie in het bezette gebied op eertigerlei wijze den vijand begunstigt in het bijzonder ook aan vijandelijke vliegtuigbemanningea of in opdracht van den vijand handslenden perspnen eenigerlei soort hulp v erIoent hem verborgen houdt of bij de vlucht behulpzaam is evenals den gene die deelneemt aan de vernieling van vliegtuigen of vliegtuigonderdeclen of aan het wegnemen van vijandelijk legergoed Reeds m samenscholingen bij eett neergestort vliegtuig is een geval van oegunstiging aanwezig Een ieder dia deelneemt aan een dergelijke samenscholing zal door de veldgcrcchten van de Duitsche weermanhL ter veratitvvording wordep geroepen De Duitsche weermacht en politie hebben bevel dergelijke samenscholingen met geweld van wapens uiteen te drijven MAX BLOKZIJL mm j VERGETEN GEKANlCER Hedenavond spreekt van 7 uur 4S tJt 8 uur voor den microfoon van den Nederlandschen Omroep Hilversum fl Max Blokzyl over Vergeten gekanker Wanneer dit in het Verre Oosten tot dusver nog niet is ingezien dan ligt dat stellig niet aan Angelsaksische bescheidenheid of aan de Angelsaksische liefde tot den vrede doch enkel eu alleen aan het feit dat Roosevelt en zijn Engelsche vrieriden bet tot dus verre nog niet definitief er overeen zijn geworden wat Amerika voor da redding van Engeland mo et doen en wat het moet nalaten f MENZIES KEERT TERUG Naar de New York Times uit Adelaide meldt heeft de Australischeprenvier Menzies zijn reis door hetWesten van Australië afgebroken ojn zici rechtstreeks naar Melbourne terugte begev en Naar hij verklaarde heeftde toespitsing van den toestand in hetVerre Oosten zijn terugkeer noodzakelijk gemaakt FRANKFURTER ZEITUNU OVER DEN TOESTAND De Frankfurt er Z e itung houdt zich Viezig met den politieken toestand in het Verre Oosten De toestand in het Verre Oosten zoo schrijft het vooraanstaande Duitsche blad kan het beste daardoor gekenmerkt wor den dat Engelanii en Amerika door Japan in een dwatgpositie te brengen permanente afperslpcsmanoeuvres zouden willen gebruiken Het verlai gde prijsg virg van d japansche belangen in ZuidOoft Aiie en de totale blok kade van grondstoffen tegenover Japan hebben dezen staat genoopt alls hem ter beschikking staande middelen te gebruiken om de hem aangelegde kftens te slaken Het blad werpt de vraag op of methoden die in beschaaf pE JAPANSCHE SCHEEPVAART De Asahi Sjimboen publiceert op opvallen4e plaats berichten over d plannen om de scheepvaart onder volledige crisiscontrole te plaatsen teneinde haar volkomen op voet van oorlog te brengen Het blad meldt dat de voorgestelde plannen omvatten de afschaffing van hetNaestaande genootschap voor scheepvaartcontrole en de vervanging daarvan door een machtig semi officieel orgaan welks leden gfr kozen zullen worden uit de leidende scheepvaartconÈerns De gekozenen zullen alle connecties met de resp particuliere concerns moeten verbreken Er zullen ook directeuren gekozen worden onder deskundige regceringsambtena ren die hun directeurschap naast hun regeeringspositie zullen bekleeden lW nnK WMWW 3 KVWW Vn ioH enl lflüaH Zon op 6 16 tfnder 21 1 $ Maan onder 11 Q2 op 22 55 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang totzonsopkomst i Lantaarns van voertntgen moeten H uur na zonsondergang ontstoken worden K712