Goudsche Courant, maandag 11 augustus 1941

MAANDAG 11 AUGUSTUS m Advertentiën 1771 5123 7861 1845 5139 7923 1849 5177 7947 1860 52SB 8025 1954 5273 8040 5282 8061 5301 8112 11077 2045 5401 8141 11170 14070 17299 20543 2080 5413 8149 11186 14091 17305 20554 2093 5423 8150 11212 14109 17311 20569 2101 5441 8188 11236 11252 11260 11269 11305 11327 11355 11 385 11399 11446 per Clipper naar het Verre Oosten te gaan Duff Cooper heeft gisteren volgens den Engelschen berichtendienst verklaard dat Engeland op het oogenblik legft in de verwachting ian zeer groote Duitsche luchtaanvallen De grootste bedreiging voor Groot Brittannië noemde Cooper de Duitsfljie dulkibooten die de Engelsche ravitailleering ten zeerste in gevaar brengen lESCADRILLE JSRIIN0 MUSSOLINI Het Italiaansche ministerie van Luchtvaart heeft de volgende beschikking gegeven Bepaald wordt dat het escadrille bommenwerpers met groeten actieradius onder bevel van kapitein Bruno Mussolini die op het vlieg op zorgen hem niet te verliezen Als de veld van Pisa wordt gereedgemaakt ter nagedachtenis aan zijn geloof zijn hartstochtelijke liefde vopr de lucht vaart en zyn groote den naam Bruno M nemen MwNMf It ABfUtaa mLVBHUM L 41S S M tM Oramofooiunui tM Ocbttndcymnaitlek IJS Oramotoonmui 4S OehtcndirymnastlF S M BNO Nleuw b rlcht 1 15 SchrMtleilng en medltitle Voorberelil door de Chritt RjtdloSUchtlng 8 ts Oramofoonmuzlck s ls Voor d huisvrouw 9 25 Gramofoonmuzi k I1 M OecIamaUe 11 20 Zang roet planob seleldlB U OrKest Malando 12 25 KwarUer van den Arbeid 1I W Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten IM Gramofdonmuxlek 1 39 Sprankelende middagklankcn M Ensemble Bindl Baloeh 340 Viool en plano 4 M Cursus Als een schoon boek Voorbereid door hel Vrjjz Prot Kerkcwnité 4 29 Gramofoonmuïiek 4 45 Voor de jeuüd 5 15 BNO Nieuws economische nomischeen t eurGberichtea $ M Orfel f M Causerie AUeen voor mannen PLMTSELIJK NIEUWS Boskoop BEBSTE nUB BEHAALD Onder leiding van haar dirigent den heer J van Beek tut Woerden behaalde het dameskoor 3oianna op het concoura te Zeiat een eersten pry met 929 punten BEKBONINO Aan den heer F van der Velden alhier werd door de afdeeling rozencommisaie van de vereeniging Boomen Planlenbeurs een Certificaat van Verdienste toegekend voor de roos Sport van Heidekind COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP Aug Rozen per bos Bnarclif 3 44 et Ellen Poulsen 30 44 et Rosa Mundi 32 et Oranje Triumph 50 2 et Rosalandia 50 7fl et Pechtold 52 90 et Duisburg 23 45 et Sweet Heart 70 106 et Butterfly 29 44 et August Noack 22 38 et Princes Juliana 42 et Edith Helen n 20 fl 40 Else Poul n 34 70 Ingar Olssen 56 70 et Hadley 70 110 Better Times f 1 20 Dorus Rijkers 32 54 et Florex 40 65 et Queen Mary 50 et Wendland 3 50 et Vierianden 32 45 et Gemengde rozen 18 26 et Diversen per bos Clamatie Durandi 69 et idem Prins Hendrik ï 1 50 f 1 80 idem Mevr te Coultre f 1 10 f 1 3 Lelies 20 35 et Perziken per stuk 8 10 et BENOEMING AANGENOMEN De heer P Holsl cadidaat te Tiel heeft de benoemikk tot hulpprediker by de Ned Hervormde Gemeente alhier aangenomen Nieuwerkerk a d IJssel CONCERT VAN D K V Zaterdagavond gaf de harmoniever eniging D K V onder leiding van den heer C van Gent een openbaar concert in de muziektent Het publiek toonde goede belangstelling en betuigde door haar herhaald applaus zijn instemming EVANGEUSATIE BUEENKOMST Op het Stationsplein werd Zaterdagavond een openluchtbijeenkomst gehouden uitgaande van de Evangelisa tieCommissie Het woord werd gevoerd door ds G H Rijksen Medewerking aan do bijeenkomst verleende het Evangeli satiezangkoor Ouderkerk a d IJssei LOOP DER BEVOLKING Vertrokken Vertrokken van C 137 naar Rotterdam Lena Johanna Burger van A 212 naar Reeuwijk Stein K 82 Cornells Dirk Achterberg BVRGERLUKE STAn6 Geboren Maria d van A van Vliet en A C Slappende Irene d van M Heuvelman en A Vuijk Klazina d van A Helvelman en K Visser Reeuwijk RAADSVERGADERING De geipeenteraad is in openbare vergadering bijeen geroepen op a s Woensdag d s voormiddags 10 uur Op de agenda komen een 12 tal punten voor o a een voorstel van B en W tot verkoop van gemeentegrond langs den Bodegr Straatweg Schoonhoven rotterdamiviers op bezoek Zaterdagmorgen arriveerde hier een boot met ± 300 gebrekkige inwoners van Rotterdam aan wie een comité een prettigen dag bezorgde Na een maaltyd te hebben gebruikt bracht het gezelschap een serenade aan den burgemeester Met het Lang zal hy leven werd deze serenade beëindigd Om 4 uur ging het gezelschap in opgeruimden stemming naar Rotterdam terug wai bpolo wedstruden Vrijdagavond werden in Bergambacht de volgende vriendschappelyke waterpolo wedstryden gespeeld B Z C I S Z en P C Comb II en lU B Z C n S Z en P C comb III enlv IV 5 B Z C dames S Z en P C dames 2 1 Woerden EXAMEN DDITSCH C O Te s Gravenhage is geslaticd voor het examen Duitsch L O de heer B Nap alhier BINWENIAND Scherpe niËBiatregelen teg en troop en VER0KDBNIN6 VERSCHENEN net Verd eningenblad van den KUKscoinmissariS is een verordening verschenen van de bevoegde secretalissen generaal welke onverbiddellyk jen eind zal maken aan het zeer verbreii e misbruik van het zetten van trikken en stroopen By duizenden konden op de Nederlandsche jachtterwujen de gemeene strikken gevonden worden in iedere grootte en uitvoering Door de strikken stierven dieren van allerlei ard van het konün tot het hert een vreeseiyjcen dood en hun Jongen worden aan verhongering blootgesteld De laaghartige troopers Werden tot dusver dechts zachtzinnig e ti ft en hebben derhalve op ge nafckelUtke wUr hun winzucht kunnen Um Mgtn Ëtit het A N P Dè strafxtn rtjn thtJig belangrijk verhoogd en r Ml iBMdoofenloos worflen Ingegrepen ft gebladen dje door de we n ht tot vMtwcIen terrein ün verklaard zullen de krUgsradkn desbetreffende ken behandelen De genoamde verordening stdt ook het schieten met schroot op edel wild en reeen strafbaar Hiermede wot it tegemoetgekomen aan een verlangen van alle jagers met vergunning aangezien met schroot het meeste wild slechts aangeschoten wordit Vei der regelt de verordening het doodschieten van verwilderde katten zoodat het van nu af aan aanbeveling verdient de katten thuis of in den tuin en honden aan de llJn te houden voor zoover zij niet naast den baas loepen De bepalingen der ver ordening gelden totdat een nieuwe Jachtwet uitkomt welke een nde zal maken aan alle misstanden op het gebied van het jachtrecht Het besluit zelf luidt als volgt 1 Met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste idrieduizend gufden wordt gestraft Hy die strikken bestemd ofgeschikt voor het xporen bemnehtigen of dooden van wild ofschadelijk gedierte bezigt stelt ofherstelt voorhanden heeft aanbiedt of aflevert hij die tusschen een uur na zonsondergang en een uur vóór zonsopgang op Zondagen den Nieuwjaarsdag den Christelijken t yeedenPaaschen Pinksterdag de beideKerstdagen en den Hemelvaartsdag met een schietwapen schadelyk gedierte ops ort bemachtigt ofdoodt of poogt op te siporen te bemachtigen of te dooden Hij die wild of schadelijk gedierte dat door middel van strikgevangen is voorhanden heeft aanbied of aflevert Hij die herten damherten reeën moefflons of wilde zwynen verwondt of doodt of poogt te verwonden of te dooden met hagel posten schroot met randvuurpaironen of met patronen waarvan de huls korter is dan 40 m m De in het eerste lid onder 3 opgenomen verl odsbepaling geldt voorzoover het voorhanden hehben betreft niet voor personen die op helterrein waarop de strikken zich bevinden tot jagen bevoegd zyn envoor hun ondergeschikten De in dit artikel strafbaar gestelde feiten worden beschouwd alsovertredingen De artikelen 43 tot en 45 en 48 tot én met 52 van dé Jachtwet 1923 vinden overeenkomstige toepassing Artikel 51 vindt ook toepassing op moefflons en wilde zwijnen Artikel 2 Do r of vanwege den secre tarisgeneraal van het departementvan Landbouw en Visschenj kunnenvergunningen worden verleend om onder door hem te bepalen voorwaarden honden en katten welke ichzonder toezicht op meer dan 2pQ metervan het dichtssbij gelegen woonhuis opeen jachtterrein bevinden te dooden De vergunningen bedoeld inhet voorgaande lid geven niet rechttot het dooden van honden van herders jachthonden daaronder niet begrepen lange honden geleidehonden van blinden leger of roodekruis honden politiehonden een en ander voor zoover deze als zoodanig kenbaar zijn en als zoodanig door den gerechtigde worden gebruikt Artikel 3 De voorschriften van de Jachtwte 1923 blijven voor zoover niet instrijd met het bepaalde in dit besluit van kracht Voor zoover op overtredingenvan die wet niet reeds een hoogerestraf is gesteld worden zy gestraftmet hechtenis van ten hoogste zesmaanden of geldboete van ten hoogstedrie duizend gulden Honden waarmede een overtreding van die wet is begaan kunnenworden verbeurdverklaard ook indienzy den veroordeelde niet toebehooren Schadelyk gedierte onwettigi emachtigd of gedood kan wordenverbeurdverklaard Artikel 4 Dit besluit treedt in werking den dag zyner afkondiging Turf zonder bon HET RUKSKOLENBDREAO WAARSCHUWT VOOR OVERTREDING OF TELEURSTELLING Het Rykskolenbureau vestigt er de aandacht op dat alle turf met uitzondering van aanmaakturf en bolster turf die echter niet als huisbrand voMoen tegen inlevering van geldige bonnen en of toewijzingen verkocht dient te worden Mocht goede turf zooals bagger pers kleine handgestoken of steekturf peeL of haardbrandturf bonvrij verkocht worden dan maken kooper en verkooper zich beiden aan een strafbaar feit schuldig Aanbiedingen van turf zonder bon zullen derhalve meestentijds betrekking hebben op aanmaak en bolsterturf of op minderwaardige op turf gelijkende producten met een zeer hoog watergehalte die in drogen toestand verpulverd uiteenvallen Bovendien staan de voor z g vrye turf gevraagde prijzen veelal in geen verhouding tot dft stookwaarde Men zU gewaarschuwd DE UQUIDATIE VAN DE MARXISTISLÜE PARTUEN Naar het N a t D a g b 1 meldt is tot liquidateur voor de vroegere marxistische partijgroepeeringen en de daarmede samenhangende organisaties welke onder het commissariaat vielen van mr M M Rost van Tonningen benoemd de heer F L Ramtoonnet algemeen gemachtigde voor de oorlogs en defensicsohade en commissaris van de Centrale arbeiders en depositobank Hooge prv s voor koffiesurrogaat FIRMA TE ZAANDAM VEROORDEELD Door de gebr B te Zaandam is sedert 1 September 1940 koffie surrogaat bereid en verpakt in kleine zakjes met een inhoud van 30 gram in den handel gebracht Dit surrogaat moest door de winkeliers die een normale winstmarge genoten voor 25 et per zakje aan de verbruikers verkocht worden De grossiers maakten op dit artikel een relatief aanmerkelijk grootere winst de fabrikanten echter verdienden niet minder dan 200 pet van den kostprijs De accountantsafdeeling van de inspectie voor de prijsbeheersching te Amsterdam die deze aangelegenheid nader onderzocht berekende dat de verkoopprijs in den detailhandel hoogstens op 15 cent per zakje had gesteld mogen worden Bü dezen prijs zo uden zoowel de grossiers en detaillisten als ook de fabrikanten een redelijke winst verkregen hebben Door een zooveel hoogeren detailprys vast te stellen werd de grens van het redelijke en toelaatbare verre overschreden en maakte men zich aan prijsopdrijving schuldig De inspecteur voor de prysbeheersching te Amsterdam stelde op grond van deze overwegingen vast dat de Prijsopdrijvings en Hamsterwet gezien in verband met het Prijsbcheerschingsbesluit was overtreden en veroordeelde de gebr B beide tot f 500 boete STEUN AAN GRASDROGERIJEN Ook in het jaar 1942 zal door den staat vüor zoover de grondstoffen positie dit toelaat de stichting van een beperkt aantal grasdrogerijen resp de uitbreiding van bestaande grasdrogerijen worden bevorderd door het verleenen van financieelen steun Deze steun zal onder bepaalde voorwaarden den vorm hebben van een subsidie voor den aankoop van het eigenlijke grasdroogapparaat terwijl voorts de mogelijkheid bestaat dat voor den aankoop van grond gebouw enz tegen zakelijke of persoonlijke zekerheid een erediet tegen matige rente wordt verstrekt Nadere voorwaarden kunnen worden aangevraagd bij den directeur generaal van den landbouw departement van Landbouw en Visscherij te sGra venhage Bij de toewijzing zal met de volgorde van binnenkomst van de definitieve aanvragen rekening worden gehouden HET SPOORWEGPOSTKANTOOR TE ROTTERDAM D P Het nieuwe spoorwegpostkantoor dat is gelegen nabij het station D P te Rottea dam is thans volledig in gebruik genomen In dit kantoor dat bestpat uit n rechthoekig gebouw van 72 by 35 meter zijn ondergebracht de expeditieaf eeling voor de verzendmg van gewone poststukken en aahgeteekende stukken alsmede de verzending van postpakketten en de inklaring vanbuitenlandsche pakketten Ook de directie van den spoorwegdienst en de administratie van dezen dienst zegelen in dit gebouw Korte borichien De vrachtrijder J W uit Nleuw Leusen was met zijn wagen onderweg van Zwartsluis naar huis toen zijn ongeveer driejarig zoontje dat met hem meereed van den wagen viel en onder de wielen Itwam Het knaapje was vrijwel onmlddelltjlc dood ÉB BUITENLAND De Italiaansche frontverliezen OPGAVEN OVER JVU Het hoofdkwartier van de Italiaansche weeirmacht maakt bekend De In de maand Juli geleden verliezen alsmede de achteraf tot eind Juli bekend geworden en nog niet gepnbUccerde verlieien der Italiaansche weermacht bedragen Leger en niliti In Noord Afrika 1 4 gesneuvelden 222 gewonden 580 vermisten Leger en militie aan Balkanfront Ui gesneuvelden 391 gewonden De berichten uit Oost Afrika ajjn niet binnen gekomen Marine 130 gesneuvelden honderd gewonden 202 vermisten Luchtwapen 33 geanenvelden 02 gewonden 78 vermisten De dood van Bruno Mussolini DE BEORAFENISPLECHTIGHEID Het stoffelijk overschot van Bruno Mussolini is Zaterdagochtend teraardebesteld op het kerkhof Predappio by Forli De duce en zijn gezin omringd door politieke en militaire autoriteiten woonden de plechtigheid by Voorts waren aanwezig talrijke leden van het corps diplomatique de Duitsche ambassadeur Von Mackensen Jegde een krans van den Führer op de kist Aan de pleihtigheid te Predappio werd ook deelgenomen door den Japan schen ambassadeur de gezanten van Bulgarije Solwakije en Kroatië en den Hongaarschen zaakgelastigde Voor het gebouw der partij waar de baar stond werd een haag gevormd door de afdeelingen der Italiaansche en een delegatie der Duilsche weermacht Kort na de aankomst van den duce trok de stoet door Predappio de geboortestad van Mussolini De gehecle bevolking bracht den doode den laatsten groet Voor den ingang van hét kerkhof werd het plechtige fascistische appèl gehouden Mussolini dankte in het bijzonder de vertegenwoordigers der met Italië verbonden mogendheden voor de laatste eer aan een Italiaansch soldaat bewezen Na een mis die uitsluitend door de familie werd bijgewoond werd het tstoffelijk overschot bijgezet in het familiegraf 487e 8TAAT8LOTEBI TW££0 £ KLASSE BlalTI UtWt Trekking van II Augustus 2e M No 6574 2 0M No 21133 LSOO No 1760 12S9S 1 N0 No 7055 15223 4M No 3548 11407 16254 19965 2M No 20057 100 No 1758 2822 5322 9938 11424 15157 15871 17906 18717 19091 ItUZEN VAN SO 12982 1397e 19312 13000 15989 19321 13004 15990 19333 9965 13027 1 U62 19349 9973 13104 16092 19363 9990 13140 16099 19388 10001 13141 11 124 19422 100S5 13208 16132 19484 10122 13301 16167 19500 10186 13324 16211 19513 10262 13334 16306 19S33 10265 1339S 16314 19547 10311 13427 16392 195S8 1017 3884 6766 lOSl 3902 6770 1035 3923 6822 1044 394U 6852 1066 3959 688 1074 3991 6897 1129 4014 6945 1134 4049 6977 10326 13448 13463 1346910338 13489 10344 13496 10353 13511 13513 19581 19593 19618 16483 19630 16522 19679 16551 19692 16579 19716 4104 6997 4180 70111269 4195 70191292 4235 70391306 4261 70481345 4279 70641352 4310 71431381 4970 71701405 4438 7179 4446 7197 4456 72051422 4521 7344 10363 1485 4577 7362 10430 13528 16596 19761 1523 4578 7504 10441 13558 16629 19761 1527 1644 7550 10467 13573 16699 19801 1560 4660 7554 10494 13596 16740 19850 1562 62 7566 10500 13999 16758 19940 1587 4812 7626 lOSOt 13621 16767 19985 1593 4835 765U 10504 13663 16773 20048 1602 4916 7657 10536 13670 16799 20063 1625 4918 7675 10581 13713 16825 20081 1647 4940 7714 10629 13763 16829 20117 1682 4960 7723 10665 13788 16838 20122 1692 4975 7729 10687 13826 16868 20139 1733 4987 7790 10700 13847 16879 20182 1742 4992 7837 10728 13890 16889 20222 1748 9112 7853 10757 13898 16908 20232 17030 20263 17056 20292 17248 20311 17263 20439 17269 20494 17295 20339 13928 16914 20240 13934 10820 1395610904 1395710926 13987 1076 14026 14061 14112 17338 20584 14133 17339 20762 14162 17385 20768 14164 17401 20843 17466 20861 17475 20890 17491 20917 17513 20972 17516 20980 17519 2Ü996 17548 21011 17552 21021 17593 21030 17C21 21057 2138 5457 8316 2166 5471 8319 2240 5490 8355 14166 14212 14217 14230 14254 14336 226 i 5533 8376 2340 5534 8386 2 59 5547 8443 2388 5554 8450 2428 5581 8571 2446 5b01 8690 2460 5620 8704 11460 14342 2462 5622 8713 11496 14418 14420 14476 2486 5637 8753 11501 2548 5656 8757 11540 14503 17622 21Ü59 17623 21118 17657 21160 17680 21164 17778 21168 21172 21179 17910 21186 18037 21205 18040 21207 18 j81 21222 18143 2123218149 21239 leiSS 2125518195 21265 18205 2127SI 18220 21307 18230 21356 18235 21360 18245 21422 18261 2142518289 21496 18311 21535 18397 21545J 18438 21556 18462 21618 18541 21020 18563 21647 11565 2168618576 21716 18601 21724 18654 21750 18713 217S3 18 44 21754 18757 2177318833 21796 18928 21800 18932 21810 18971 31880 18993 31887 19021 218 1 19032 21902 l ia9 21948 19135 21963 2567 5664 8773 11549 14545 14555 14634 14040 14664 14071 14694 14824 14843 14867 2569 5079 8783 11557 2C16 5682 8791 11580 2644 5710 8849 11595 2648 5724 8866 11652 2707 5725 8884 11764 281 5 5735 8897 11703 284 ï 5759 8912 11766 286 1 5770 8961 11784 2862 5811 8984 11922 2934 5834 8994 11929 2981 5873 9051 11940 14874 2902 5890 9070 11967 14910 14926 15011 15038 15065 15070 15095 15137 15182 15196 15218 15238 l J275 15286 15330 15333 15402 15431 15476 15913 1 26 19935 15546 15553 15613 19695 15726 19751 15764 15781 19866 15904 3000 5919 9091 11992 3031 5924 9093 12012 3048 5954 9097 12016 3059 6023 9110 120Ï2 3103 6044 9126 12Ü73 3105 6055 9239 12105 3203 6073 9259 12210 3274 6084 9262 12242 3284 6124 927 12272 3307 6147 9279 12301 3320 6148 9339 12349 3343 6154 9375 12350 3350 6162 9431 12373 3384 6179 9492 12384 3437 6196 9494 12446 3450 6216 9496 12456 3476 6217 9505 12558 3903 6291 9929 12608 3535 6262 9531 12630 3971 6274 9984 12637 3586 6282 9605 12660 3624 6299 9610 13720 3628 6312 9619 12734 3649 6360 9618 12790 3739 6978 9627 12732 3743 6622 9670 12781 3746 6660 9693 12878 3766 6668 9743 12904 3788 6690 9770 12912 3792 6712 9783 12996 3798 8714 9800 12962 3802 6724 9841 12970 3883 19963 19220 21989 Een interview met Churchill NA DEN OORLOG EEN PRACHTIGE WERELD EEN PUINHOOP OF EEN GEVANGENIS Volgens een bericht van e Stockholms Tidningeti uit Lionden heeft Churchill onlangs een intervieuw toegestaan aan de Amerikaansdie journaliste Dorothy Thompson hetgeen zyn eerste persgesprek was sedert hy premier is geworden Zaterdag is dit gepubliceerd in een Amerikaansch blad en toen naar Engeland geseind Op de vraag hoe Engeland den oorlog wil winnen antwoordde Churchill dat men voorloopig eerst moet oorlog eenmaal ten einde is valt er nog veel te doen Dan kan een prachtige wereld een puinhoop of een gevangenis ontstaan De prachtige wereld kan evenwel slechts met behulp van de Amerikanen worden geschapen Het Engelsche volk lijdt zeer maar klaagt niet Het lydt zeer onder dezen dwazen oorlog zoo verklaarde Churchill die nooit had mogen beginnen als Engeland maar niet zoo blind was geweest Deze oorlog had gewonnen moeten worden voor hij uitbrak Thans moet echter tot het eind toe worden 4oorgestreden Duff Cooper in NewYork HU BLUFT TWEE WEKEN Duff Cooper is Zondagmiddag met den Clipper in New York aangekomen Hy verklaarde dat hy ongeveer twee weken in de Ver Staten denkt te blijven Eerst zal hU een bezoek brengen aan Washington en vandaar gaat hy naar San Francisco om uit deze stad MECI UISH IEPAUIIE Heden overleed te Beaumont Tens U S A tot onze diepe droefheid na een korte ongesteldheid onze geliefde Moeder Orooteo Overgrooljnocder Mejuffrouw HILENA VAN IWININMN Cb QOUDKAOE Wed van wyien den heer P M V Heiningen in den gezegenden ouderdom van bijna 96 jaar Nederland Texas C M VAN HEININGEN j Doornbos Norw alk Conif P J VAN HEININGEN O VAN HEININQEN Hogendoorn Wilton Conn J C VAN HEININGEN E VANHEININOEN Binninger Kleinkinderen en Achterkleinkind De teraardebestelling had plaats te Port Neches Texas Nederland Texas 15 uli 1941 Zelfstandigheid en beslaan ism enk hood gid kapitaal Leveriu van electr ladder ophul m chine en opleiding of perftcllt Tientallen reler van eerste lloli firma s Voornadere Inlichtingtn I V DE UUSEINITEI SOIST C 259H 13 Terstond gevraagd een Waen i laaphamer voor een net Httt alleen met vergoeding van Oroe ten enz Brieven onder no O 2is bureau v d blad In spoed j OTFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ DISTRIBUTIE VAN AAED APPELEN O 2601 34 HANOLICHTINO By beschikking van den Heer Kantonrechter tedouda van den 31 sten Juli 194 is aan ANTHONIE BLOK wonende te Woerden handlichting verleend tot het uitoefenen van het beroep van graanhandelaar handelaar in Veevoedcrartikelen graanmolenaar en vtekoekeniabrikant alles in Üen meest uitgebreiden zin van het woord Mr S H SMIT oen 9 Augustus 1941 O 2600 15 De Secretaris neraal van het Departement van Landbouw en Visschery brengt ter kennis van de kleinhandelaren in aardappelen dat in de week van 11 tot en met 16 Augustus de met 28 reserve en 29 reserve gemerkte consumentenbonnen op de normale wyze by den plaatselyken distributiedienst kunnen worden ingeleverd ter verkrijging van toewijzingen DIRECT GEZOCHT voor Ouitschland Hamburg 3 Vakarbeiders oor Beomkweekerl speciaal veredelen Hoog loon Br no O 2602 bur v d blad 8 Bif den wederopbouw Aangezien de met 30 reserve gemerkte b n is aangewezenvoor het koopen van 1 kg aardappelen d i dus een ha rantsoen mogen dene vni niet tezamen met de andere nen op hetzelfde opplakvel voorTkomen De in de week van 16 toten met 23 Augustus in te leverenbormen 28 reserve en 30 reserve mogen derhalve niet door elkaar op hetzelfde opphkytl voorkomen Uiteraard zal bi devaststelling der by inleveringvan met 30 reserve gemerkte bonnen uit te reiken toewyzmgen het aantal toe te wijzenrantsoenen slechts de helft vanhet aantal ingeleverde bonnenbedragen In verband hiermededieBen de handelaren voorzoover het bonnen 30 re serve betreft op het ontvangstbewijs auingeleverd aantal jC gntjjggie n devan het normale zakenleven is I helft van het aantafllMRlverdeBdverteeren een der machtigste 1 bonnen te vermelden Ahulpmiddelen J 9438 48 PROVINCIALE PUBLICATIE NIET GEHONOREERDE STIKSTOFIJONNEN VAN DE 2DE TOEWIJZING STIKSTOFMESTSTOt fEN SEIZOEN 1940 1941 De Voedselcommissaris voor Zuid Holland maakt het volgende bekend De veehouders land en tuinbouwers die nog in hef bezit zijn van de blauwe slikstofbonnen van de 2de toewOzing stikstofijieststoffen seizoen 1940 1941 kunnen deze bonnen voorzoover zij indertijd met een bijibehoorende iqewyzing door den Provincialen Voedselcommissaris voor Zuid Hokand aan de belanghebbenden verstrekt waren Vóór 1 Sept ber 1941 bij den Plaatselijken Bureauhouder tegen inontvangstname van eeji kwitantie inleveren Ten spoedigste zulen deze vóór 1 September 1941 ingeleverde blauwe stikstofbonnen vervangen worden door nieuwe stUtslofbonnen Ie periode seizoen 1941 42 Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd dat Ie slecht blauwe stikstofbonnen der 2e toewijzing 1940 41 geaccepteerd worden 2e de inlevenngstermyn slechts geldt tot 1 September 1 41 Bonnen welke op dezen datum of daarna aangeboden worden zullen niet geaccepteerd worden 3e iedere belanghebbende tèn kantore van den P B H een aldaar te verkrijgen formulier heeft te onderteekenen waarmhij verklaart dat de door hem in te leveren bormen op rechtmatige wijze via het bureau van den P V C voor ZuidHollimd zijn verkregen dat wil dus zeggen dat hy zich nietmet den bonnenhandel inigelaten heeft 4e de in te leveren blauwe bonnen vervangen zuaen wordendoor een gelyke hoeveelheid nieuwe b nen die lu et tenlaste van toekomstige toewijzingen zullen komen en waarvoorgeen retributiebedrag betaald behoeft te worden 5e iedere belanghebbende zijn door den P B H verstrektekwitantie zorgvuldig dient te bewaren daar dit het bewijsstuk is waartegen nieuwe bonnen in ontvangst genomenkunnen worden 14 8 80 Gevarieerd programma 7 H Actueel uurtje T J Omroeporkest en soUirten W Osnsmuzlck fr pL 1 45 Voor den ImAi M ReporUge tj Berichten iCngtli M5 BNO Nieuwsberichten H SO BNO rgelsche uitzending Economie News Holland Hieme 81uitin HILVBKIDM O J 1 S M Ugden zal aan 45 Gramofoonmui 5 Ociitendgym u 7 M Gramofoonmuz T45 Oehtendgyinasia i M BNO NIeuwibarlclitm IM GnmeM muziek 11 20 Hobo en piano M 4a Declaalt tie 11 00 Ensemble Jonny Orabach eo mofoohmuztek 12 00 Gramoloonaiuzlek Klaas van Beeck en zijn orkeu 12 43 1 Nieuwsberichten I OO Gerard Cebon en HF orkest 1 45 Gramofoonmuzlek 2 00 Arn sche orkestvereeniging en solist en r foonjmuzlek 3 30 Voor de zieken 4 40 ® T mofoonmuzlek 5J5 BNO Nieuws W scheen t ursberlchten 5 30 De Ramb 00 Pianovoordracht O Jo Causerie Oi netarlum 45 Planovoordracht 7 vragen van den dag 7 10 BNO Nleo richten 7 20 Gramoft nmuzlek S OO J spel 9 00 Causerie Sport en llchani opvoeding voor d vrouw t U CramoiJHji muziek BNO Kleuwaberlchien 5 Avondwtldlng U OS 10 20 Polltleli W pmtje EBN NIEUW KINDERBOORIKI De persdlenit van de NedertanduM roep meldt RADIONIEUWS Binnenkort kunnen de luisteraarsboelend kinderhoorspel verwachten nstf boek van mevrouw Selleger Eiout Lorresnor De schrijfster wu VrUdegawmd sM in Hilversum om een der repetities spel dat in zes beurten voor den ml komt bl te wonen ZU werd bU deij genheid geïntervieuwd en deelde m haar Ltjsje een naar de werkeltlkh schapen figuur Is De KhrtJtater i zich bij voorkeur op den werkenden gepakt door de tnnerltlke milde keAveelal schul gaat achter het harde in Daar JLlJsJe Lorresnor 1 drie beleefde en het werk tot deklnderljoeken behoort zullen zeker den in den lande met genoegen dit spel verwachten Na afloop van de repetlUe Md 3 vraagResprek plaats door den heer Kan Heuïden hetwelk over len zender den uitgezonden maammasmiÊimamiamm T Roofdredactaurt J O Wejntet Chet redecteur voor Oottda en O T Tletar Gouda