Goudsche Courant, dinsdag 12 augustus 1941

GOUDSGHE COUBANT oinsdag 12 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ur Mt jmi No 20704 PiMtNlMiilag IMM Chefredacteur F TIETER Qouda en bami waren te duur de Zuidelijke Oeitraine Verbonden legers naderen de TUoarte Zee Aflii Oostell k front reeds viermaal zoovoel vliegtyfgen vernield als in t Westen Aan het OosteKJtte front ia de jïoote achtervólfcliigssrag in de Zuiiem Üekraine zoozeer komeiï dat de verbond Maximumprijzen vastgesteld Het front ten Zuiden van St Petersburg Bovni Msnita kurt fMd h t OMtcIHK d lt van Eetlsnd en h t y l l d Hn Zuiden vin i Pclsriburs un B Uken d laatste tntttwlM wterm chi berlchlen loopl het froni aU valft In Eetlond zUn d Dulltche trocp n tan W nt n vsn Iwt PeliMl P lpu Meer oplfarukl lot un finich goU D plasl Mn rtlUn D pr t WeacnlMn tn Ktinda wiraltn ln am n Beval Is oitutnceM een twMde D iltieh tcfer op rMrl nur Narws Tm ZuUten van liet Pstpai M r loopt het ront vla Piikol lanti Porko tal 8tBraJaRu M een bclanfrljke plaali Mle n un h t Ilm n Mmt Varvolfons buKl Imi front voorbij Pardno Zulddttk af n ilult aan bil de linie Oatrof Oatrot lift iO km ten Zuiden van P ko op ganglekomeif aat ae verbonden legersMMienluk genaderd zün tot deZwart Zee aldiu het D N B DeDuilKhe luchtmacht heeft hicrbUop doeltreffende wijze medegewerkt éi den vyand zware verliezen toejebrachl i vtWen of Moskou zijn Voortgezet Hier zün dllmaal vooraf wapénfaorieken in bet Noortwestcn en het Oosten met loece gebom ardeerd Xft Duitachc luchtmacht heeft thans neer d n lO OW 9pvjetvliegtuigen ver iiUgd Dit cgfer wordt welsprekender wiBlieer men het vergelijkt met de reultslen van den vpldocht in het Westen Toen werden in totaal 2633 vüan 10ke vliegtuigen als vernietigd genpperteerd waarmede de kern van tic ftinschc luchtmacht en de Britschc loeiimacht op hét vasteland vernield WM AU nu aan alle fromen reeds viernatl zooveel Sovjettoestellen vemledlizijn en de Sovjet Unie desondanks nog beschikt over materieel voor het front dan bewijst dit opnieuw welk een geweldige hoeveelheid vliegtuigen lereed werd gehouden voor den aanTil op Midden Europa Men kan aanIjeölen dat het hyzonder groote aantal toeitelien verklaard wordt door het telt dat de Sovjetluchtmacht juist be g was met den overgang van verouderde naar moderne types In leder levtl heeft de Duitsche luchtmacht de Mdrclging der wereld uit de lucht thans vcrydeld B de succesvolle aanvallen der Dultiche troepen in de Oekrkine berand n zich onder de talrijke gevanlenoi ook de cuinmandanten van twee Ml jewistbichc corpsen infanterie met hun staven en twee divisiecommandanlen Steeds meer wordt bevestigd dat it vernietiging van de bolsjewistiKhi formatie die in de Oekraïne worden achtervolgd volledig is Op een ikele plaats een belangrijk kruisMnt van wegen werden alleen al OO gesneuvelde bolsjcwiki begraven Dewatcricclvetliezen der Sovjets zUn eer groot ï i ander D N B bericht meldt De ttneallcn van de Duitsche luchtmacht gekièokkeerde wegen en opeenWerete troepen in het Zuiden der wekrame hebl en weer zeer groote Kfiesscn geoogst Gi motori seerde co i i werden verpletterd 54 tanks lletigd en meer dan 308 vr achtwitfs vernield p weinige spoorwegtrajecten In t gebied werd opvelc plaatsen onMwokcn zoodat zij nog slechts over n afstanden berijdbaar waren Flnaeh oommtuüqué Wlcleei wordt t Helsinki mede pMUdi opmar ch aan het Ladoga schrydl succesvol voort De zui jng van de achtergebleven omainPiinjen en van het terrein wordt ngezet All tegenaanvallen van n vHand zUn afgeslagen De vüand WMn de omsingelde gebieden vele JrrWen gesneuvelden gehad en gwte hoeveelheden oorlogitul verDe Inabtmaeht In aotle ÏO Augustua hebben sterke afder Duiuche luchtmacht fcdM = Ingearepen rW te land Oevecïtivlleg iiHL i l hebben on wWk SovJet aHiUerle mltratl IB w antwwageni en anden andere en troe i is di e voertuigen fe li n n evallen Tus 5 nmerweer en de bocht vanrn r a werden lo pantserwagens 27 Itiki bulten gevecfit ge l gebracht f ernstig bc S tt v r l S fl n aakt B fc Mj vtllpn leden boIsjewU Jï vernietigd r schut buiten Mt verliezen pntapOTinen tt t TMens deze en waart ü M So ytZ gingen vier vliegk it SovJet BHirtie vtoSlSSfL l ebben Jïrl oJpedoJBie heb i WW utvuvr m Sovjetf m V l w ebracht SNeXj ji e duiklïoot een fcÉ l wl ïlin boorde te w fï Sovjet ichepcn Hers I koopvawder U rl heeft van d oever van den Dnjepr af op 9 Augus tus Sovjetschepeh beschoten Twee vrachtbooten van 700 ton elk werden tot Xjnken gebracht 1 zinken O 1 I An verband meb d m onsluimigen op marsch der DuiUsrhe legers tTachten de Sovjets hun afg neden en ineenge drukte troepen per schip uit de kustgebieden van de Zwarte Eice weg te halen Op dergelijke transporten hebben Duitsche gevechtsvliegtuigor Zondag verscheidene aanvallen ondernomen en tusïdlen Odessa en Otsjakof vier aehppfen tot zinken ge bracht met in totaal 8000 ImjL een transportschip van 10 000 ÈÊ Êm nog een schip van 800 brt Tajoengking en Moskou Op initiatief van Erfgelarid en de Ver Staten zou het bewind te Tsjoeng king naar Domei volgens berichten uit betrouwbare bron mejdt aan e Sovjet Unie jeen verdrag van gemeen schappelijken bijstand blUkbaar tegen Japan gericht hebt en voorgesteld Dit pact zou de volgende puntenomvatten Officieren van het Sovjetlegerzullen zich aansluiten bü den staf vanEngelsche en Amerikaanschee adviseurste Tsjoengking Tusschcn het Sovjet opperbevel endat der strydkrachten van Tsjoengkingzal een verbindingsbureauf tot uitwisseling van militaire gegevens wordengevormd Het Sovjet leger zal steun verleenen aan de Tsjoengking troepen dieIn NoordWest China opereeren Erkenning van den SovjetinvJoedIn 4e provincie Sinkiang i 8 Invoeging van Sovjet vliegers ter versterking van Tsjoengkings luchtro eht Naar vernomen wonlt aldus eindigthet Domeibericht zou Tsjang Kal Sjekthans door bemiddeling van den SovJet ambassadeur te Tsjoengking meide SovjelUnie onderhandelen over ditbüstandspact Duitache pers over den stryd in het Oosten Aan de hand van de kaarten vestigt de Bcrlljnsohe pers nogmaals de aan dacht op de weergaloozc vernchtingicn der Duitsche troepen die na zes weken reeds een gebied hebben bezet dat ruim tweemaal zoo groot is als het terrein dat was veroverd bij het begin der wapcnstilstands ondcrhandehngen te BresLitowsk in Decem t er 1917 Terwgl toen de terreinwinst liet resultaat was van de hevigste massaslagen gedurende meer dan drie jaar zUn de successen thans na zes weken behaald De Duitsche troepen aldus de Deutsche Allgemeine Zeit u p g staan nu reeds diep In bet hart van het uitgestrekte vUandelgike land ZU hebben een massale opmarsoh veredeld die zelfs in de verste verte niet vergeleken kan worden met het offensief van Broessilof Overigens is deze veldtocht de moeiljj kste tryd geweest dien de nationaal socialiatische Duitsche weermacht heeft moeten voeren warvt de gevechten zUn hier ook in het teeken der techniek niet gemakkelüker geworden Veeleer werden er hooge eiachen gesteld tengevolge van de bijna ontelbare hoeveelheden materiaal bU den vijand De viJandelUJie meerdef heid in materieel en massa is ttiasa eohter overwonnen dank zg de ongekende dapperheid van den Duitschen soldaat OoJc de Völkischer Beobaehter verklaart dat reeds na een veldtocht van zes weken de strategische toestand zoo grondig gewüzigd is dat geen enkele vergeiyking meer gemaakt kan worden met het Oostelüke front van den wereldoorlog Het verstarde Oostelijke front van 1917 is thans vervangen do9r een keten van geweldige slagvelden waarop zich het noodlot der Sovjet s voltrekt Het Duitsnhe l ger is reeds tot lionderden kilometers voorbü de groote looipgravenstellingen van den wereldoorlog opgerukt en begint ook het gebied dat in den vorlgen oorlog door geen Duitsch soldaat b etreden is te overstroomen Duitsohe gevechtsvliegtuigen hebben in de haven van Otsjakof vier kleine schepen met een gezamenlijken inhoud van ongeveer 3300 ton lot zinken gebracht Eep grooter vrachtschip werd ernstig be whadigd DE BELASTINGDRUK IN NED INDIE Eteantwoording van vragen in den Volksraad den Indischen Volksraad heeft de directeur van Financiën de opmerkingen van verschillende leden beantwoord In antwoord op de vraag hoe lang dje huidige extra belastingdruk zal voortduren zeide de directeur van Financiën dat de regeering hierover onmogelijk uitsluitsel kan geven De internationale politieKe en economi sche omstandigheden zoo verklaarde hit wisselen met den dag entten aanzien van de ontwikkeling daarvan 4i wn geen enkele voorspelling worden gedaan Dit geldt ook voor de koerïveThoudingen ten opzichte van buitenlandsche valuta Ook na den oorlog zal het niet mogelijk zyn de getroffen rege Imgcn abrupt te beëindigen en zeer waarschynlyk zal het geldverkeer nog jaren lang aan banden gelegd moeten blijven Ook beantwoordde hy namens de regeering die leden dia een gedwongen bijdrage naar draagkracht ten behoeve van de oorlogsvoering had den voorgesteld Naar aanleiding hiervan merkte de directeur van Financiën op dat bi invoering van zulk een maatregel de belangstelling van het Jndische leven voor de geallieerde zaak grootendeels zal wegvallen En dit verlies voelt de regcering zwaarder aan dan de winsfin zilverlingen die van een gedwongen heffing het resultaat zouden zijn Onderhandelingen over olie aan Japan warden voortgezet Sedert de bevriezing van de Japansche saldi in de Vereenigde Staten en van de Amerikaansche saldi in Japan hebben de Amerikaansche autoriteiten geen enkele machtiging voor den uitvoer van olie naar Japan verleend verklaarde de woordvoerder der Japansche regeering Ook de kwestie van den algemeenen uitvoer van Amerika naar Japan is nog onopgelost zoo ver volgde hi Wat de verleening van vergunningen voorden uitvoer van Neder landsch Indlc naar Japan betreft wor den de onderhandelingen te Batavia nog voortgezet VAN TEXAS NAAR NEW YORK ïSsirwomtT De verzachtingen op de beperkende bepalingen ten aanzien van de economische activiteit van burgers uit Nederlandsch Indië die in Japan verblijf houden welke door het Japansche ministerie van Financiën ziJn toegestaan ziJn van kracht geworden De verzachtingen zyn toegeatean op grond van de overweging dat behalve op monetaire transacties geen andera beperkende maatregelen zyn oMielegd door de Nederlandsch Indische autoriteiten op de in Indië levende Japanners aldus Domei De gemachtigde voor de prijzen deelt i e dai hem vele klachten hebben bereikt over de zeer hooge prUzen van groenten en fruit Inderdaad ziJn er op dit gebied In den afgeloopen tUd een groot aantal overtredingen begaan Opsporingsambtenaren In Den Maag con troleerden op een ochtend de prlj zen In 60 groentenwinkels In 5 gevallen werd een ongeoorloofde prijs verhooging gecODsUteerd Het ia jammer genoeg niet mogelyk om aan de consumenten zoodanige gegevens te verstrekken dat zy de groehten en fruitpryzen zelf precies kunnen eontroleeren Dit zou ongeIwyfeld de beste methode zyn maar jde talrijke kwalrtciUverschiUen ci de prysverschillen als g volg van de afwijkende transportkosten maken dit ondoenlyk Niettemin wordt het gewenscht geacht aan het publiek een middel in handen te geven om althans de ergste uitwassen tegen te gaan De gemachtigde voor de pryzen is er daarom toe overgegaan een prysH t voor groenten en frurt samen te stellen waarop de hoogste prijzen welke twrekend mogen worden voor komen PRU8MEREKENING BU GROENTEN EN FRUIT Het u in den afgeloopen tUd gehieken dat zich op het gebied van de berekening van groenten en fruit Vryzen nog al wat misstanden hebben voorgegaan Dit geeft den gemachtigde voor de pryzen aanleiding nog eens aan de grossiers en detaillisten in groenten en fruit mede te deelcn hoe zy hun verkoopprijzen moeten berekenen De groothandelaar mag ztjn kost priiü die gevormd wordt door den sweilingprüs verhoogen met de werkelyke verpakking en vrachtkojiten Over het aldus verkregen bedrag mag hy een winstmarge berekenen van ten hoogste 12 pet Indien de verhooging met 12 pot echter minder bedraagt dan ƒ 1 per 100 kg of ƒ 0 60 per 100 kg stuks mag een verhooging van f 1 per 100 kg of ƒ 0 50 per 100 stuks boven den veiiingprijs worden berekend De kleinhandelaar mag zyn kost nriis verhoogen met 30 pet Deze kostpriis wordt gevormd indien op de veiling wordt gekocht Door den veilmgpriis vermeerddd met de werkelijke verpakkingsen vrachtkosten indien van een groothandelaar wordt betrokken door den door dezen toerekenden verkoopprijs Mocht de verhooging van 30 pet boven den kostprijs echter minder bedragen dan ƒ 2 per 100 kg of ƒ 1 per 100 stuks dan mag een verhoogiML van f 2 per 100 kg of ƒ 1 pe 100 stuks worden berekend PRUSLIJST VAN 13 19 AUGUSTUS De prijslijst geldende voor de periode van 13 tot en met 19 Augustus welke werd opgesteld door den gemachtigde voor de pijzen is elders in dit blad opgenomen Deze lijst wil het voorniamste instrument zyn In den strijd tegen de te hooge groentenen fruitprijzen het instrument namelijk waarvan elke huiavrouw zich dagelijks bij haar inkoopen zal kunnen bedienen Slecht door een onafgebroken controle van het koopend publiek dat Immen de eerste belanghebbende 1 kan aan deze ongewenschte toestanden een einde worden gemaakt Met iiadnik wordt geweien op het karakter van deze prijzen Het iljn geen vaatgeatelde maxlmumIwUien Atoiondermcerdoer alken groentenluiadelaar berekiend mogen worden Het ztjn echter wel de hoog it denkbare prijzen zy z Jn berekend voor groenten van de alletbeate kwaliteit gekocht tegen den maximum veiiingprijs waarop de hoogstdenkbare kosten voor verpakking en vrasht z n gelegd DaarbU i jn dan nog de hoogtttoelaatbare winstmargea voor gros ler en kleinhandebMr In aanmerking genomen In zeer vele gevallen zullen dus de pryien welke door een bepaalden groentenhandelaar gevraagd mogen worden belangrijk lager zUn De kwaliteit kan minder ztjn de kositen van verpakking en de vracht tullen zeer vaak Uger blijven Ook de groentenhandelaren die zelf op de velllngeen knopen waarbU dus geen grossier optreedt wat vooral In de kleinere steden dtkwijli voorkomt moelMi lagere prUzeo noteeren Wanneer de huisvrouwen van de haar geboren hul nu ten goed ge bruik maken zal aan vele overtredingen een eind gemaakt worden en daardoor de voedselvoorziening vooral van de minst draagkrachtigen beter verzekerd zijn Een scherpe en doeltreffende controle van de zijde der daartoe aangewezen instanties zal de juiste naleving dezer prijsvoorschriften nog bevorderen GROENTEN EN FRUIT MOETEN GEPRIJSD IJN De gemacliligde voor de prijzen vestigt er nogmaal met nadruk de aandacht op dat handelaren die groenten en fruit aan het publiek verkoopen verplicht zijn deze te priiren Zooals bekend blijft deze verplichting met beperkt tot winkels maar strekt ij zich uit tot groenten en fruitstalietje i groentenwinkels handkarren of andere voertuigen waarop groenten en fruit ten verkoop worden aangeljoden De prijsaanduiding moet op een voor een ieder duidelijk zichtbare en leesbare wijze geschieden hierby moeten voor zoover het de prijslijsten betreft de gebruikeliike benamingen gebezigd worden terwijl bovendien op de prijslijsten en pryskaartjes de sorteeringen maten of nummers vermeld moeten staan zooals die in de officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen welke elders in dit blad is opgenomen ziin gebezigd Op stipte naleving van deze voorschriften zal nauwlettend worden toegezien Overtreders stellen zich aftn strenge straffen bloot Nostra re agitur Dat beteekcnt onze zaak wordt ver dedügd Zoo is het ook Onze zaak dal wil zeggen lt zaak van het Nederlandsche volk van geheel Europa wordt Vf rdedigd aan het Oostfront Daar strydt die Duitsche weermacht samen met de legers der verbonden mogendheden samen met de legioenen uit alle beschaafde landen tegen de SovjetiKirden Daar aan het Oostfront wordt onze zaalj verdedigd en afdoende dat Ijewyzen de berichten die geregeld binnonkomen en waarin in solvere bcwiiordlngen de reweldige successen worden veimeW Daar aan het Oostfront woi t onizc zaak verdifdigd en d narfmi Nederlanders is het onze plicht dat zooveel mogelyk landgenooten aon rh n slrljttdeelnemen lOEN VRÜWÏ Inderdaad er btryden reeds duizen don Nederlanders in de Waffen SS Er zyn pas weer eeniga contingenten vrywiUigera naar Krakau vertrokken maar or zyn nog tienduizenden flinke kerels die wakkers geschud moe en worden om lot besef te komen dat een Neder landsche z aak door Nederlaritlers verdedifp moet worden Aan héi Oostfront wordt onz zaak verdfdigd het is dvs ook uw dure plicht oen y te melden bü het Koninginnegracht Zi Den Haag Een olieleiding van 1820 mijl VAN TEXAS NAAR NEW YORK Nadat de Amenkaaiuche minister van Binhenlandache Zaken Ickes met 11 groote petroleum maatschappijen onderhandelingen had gevoerd heeft hy bekend gemaakt dat zonder verv yl zal wordeh begonnen met den aanleg van een 20 mijl lange bulslel4lng van Texas naar New York en Plfiladelphia De olielelding is noodlg om het hoofd te bieden aan de dagelijks toenemende olie Khaarachte in de Ooetelyke Staten welke is veroorzaakt door het afstaan van Amerikaansche tankschepen aan Engeland Tegelijkertiid heeft Ickes gewaarschuwd voor het gevaar van taenkool schaarste door tranaportin eilijk heden DE DRUK OP THAILAND Gewoonl lk betrouwbare bronnen melden aldus Domei dat de BrItaoiHi regeering zich kortelings In het geheim gericht heeft lot Thailand met belrekking tot het gebruik van militaire bases Uenoemde bronnen verklaren dat sedert de Japansche troepen opgerukt ziln In het Zuiden van FraiuKh Indo Clnna de A B C D com binnlie haar druk op Thailand ten behf ve van het gebruik van Thallandsclw bas i lietft doen toenemen V Victorie = Oultscliland WINT VOOR lUROPik OP LLI PRONTKN JAPAN ECONOMISCH OP VOET VAN OORLOG Bi eenkomst van den raad voor de algemeene nationale mobilisatie DE PLOTSELINGE TERUGKEER VAN MENZIES Het ontwerp van een viertal kelaer Uke decreten die ten doel hebben Japan economisch volledig te brengen op den voet van oorlogstijd zijn goedgekeurd door dM raad voor de alge meéne mobillsatll die gistermiddag In B ambtswoning van den minister lifesident is bijeengekomen De vier decreten die waarschijnlijk spoedig van kracht zullen worden omvatten Herziening van de wet op deprijscontrole Herziening der controle op hetvervoer ter zee Beperkingen inzake de koersmvan aandeelen en obligaties Maatregelen inzake de waardeering van aandeelen en obligatiesvan corporatieve ondernemingen Naar vemom n wordt zal do wet op de prijscontrole in dier voege gewijzigd worden dat zij voor onbepaalf pn liJd van kracht zal blijven en wel zoo lang als de regeering zulks noodzakelijk acht Het decreet inzake het vervoer ter zee zal neerkomen op een strengere eontr door den stsat over alle scheepvaart faciliteiten met Inbe grip van havengelden en stuwadoorstarieven Biizonderheden omtuent het decreet Inzake de beperkingen voor aandeden en obligatlekoersen ook van corporatieve ondernemingen zijn nog met bekend doch men Is van meening dat gelimiteerde prijzen door de regecring zullen worden vastgesteld vodr alle toekomstige transacties der genoemde papiep n OPWINDING IN AUSTRALIÉI United Press meldt De opzienbarende onderbreking van de reis vanj don Australischen minis terpresident Mcnzics naar Zuid en West AustraRë en de daarop gevolgde plotselinge bifcenroeplng van een byzondore ziUmg van Tiet Australische kabinet hebben tol de wildste geruchten aanleiding gegeven Zelfs de hoog8tgeplaatst n weten blijkbaar niet wat Menzies er toe heeft gebracht zyn plnnnijn zoo onverwacht te wijzigen en naar Melbourne terug te kecren om de bijzondere zitting van het kabinet te leiden Algemeen is men van meening dat dezK kabinetszltting In verband staat met den toestand in Oost Azië OlllNEESCHE TROEPEN dONCENTRATIES Naar DomeKop grond van betrouiwbarc berichteiïK mededeelt staat de regeering van Tsjoengking op het punt troepen te conoenCreeren aan de grens van IndoChlna en tevens de troepen der vierde oorlogszAne in de provincie Kwangsl te versterken Naar men ver neemt is generaal Hwang TsjIng Tsjang tot opperbevelhebber van deze oorlogszone benoemd en generaal Hwang Tsja T iJoeng de bevelhebber van het flJste legercorps tot zijn plaatsvervanger Het hoofdkwartier der vierdo oorlogszone werd den 8sten Augt stui te Lioetsjau gevestigd Daarna l eeft gieneraal Hwang sterk iraepenconoea tralies tegenover de grons van IndoChlna gelast iMAMlfMWMMIHMWISMMMMMMlMMM i0Hen HlaoH Zon op 6 19 ondar 31 10 Maan ondar 13 11 op 2M3 Man b varplicht ta vardateItrafl van cooaondarifaatf lot fontopkonut Lanlaaro van voarJaMaw noalan wr m aoMoadar f tanU VHUtnktn wordan I jMSMMWanMSM VWV m V VVVMMj K nt