Goudsche Courant, donderdag 14 augustus 1941

EERST E BLAD DONDERDAG 14 AUGUSTUS 194f Ind Bubb C 178 Java caouteb 130 Preanfer R ICt 74X H Rotterd Tap 74 Salatrl Plant 71 Wal Sumatra 119 190 Zuid Praanwr 7 116 4 117 lOr 119 137 1371 115 186 114 4 6 au 19 111 UI EFFECTENBEURS AMSTERDAM llliERLANO ACTIEVE FONDSEN x wntu n mt Zuldir Bypb Do nr KJ nr l OW J r ki r Aano tomUar lu wuto r A Otta C pr A WjTOTa I as C MA c V f SA H Ow B ei et l a a k D Rudo MCCIIl4 PI Oorp C A N St MOA n Unit St BBbbMT C T M k AN 1 m lilt A Olto Nat a MX Gaa ug A mts N Bea T A Tw C t eXaa Am Tel Tr K C A u MtTCTttel lMaa acanaiA an mt Bom B U M A 1S6 IMh Dell At B M I 1 Gunll en Seb A U nFT NEDERLAND iHE LEGIOEN ftAAKTHEl BEST 0g de opleiding te Krakau V P3 medev eTker OOI lit een Jonge kerel n van even in de dertig V K LK ao lek Brth Ollo s t tMêmti MMna AM ai 8 iht iara r d Oki nS 8wk Ii PM f tl OM i Workap HV 1 hrp abt 4 WIK Umb MMBkJiL Obl m Bat P Mn o 4i M ld Obl NederI Obl v Uoormaiu Cult On Obl I AiiMt Crb b I Muller Nat Gr liac It Idem t Ned Gr bb 4 N d Ind Sp Mtl 1902 obf 1 Mie Kam en T 0 J va St Obl KoroaruigJiMBa laaa iMi M 4 Adam 1074100 t ld A dam Otymp U 100 M W Kr NHV HM ua lOiH H WINTERHULPfBNEDERLANO En de Nederlandsche Volksdienst Meer dan eens biykt dat ej nog verscheidene landgenooten zijn voor wiren nipt duidelijk is het verschil het groote pnncipieele onderscheid zelfs tusschen het werk van de stichting Winterhulp Nederland moet worden geweerd doch dat vér Wü N en dat van den onlangs opschillende lichte bezigheden onder gerichten Nederlandschen Volksdienst I Cr enB vR A i33 Unda ao Tavaaa IMN Ned Wol iU A U HUnkokwakderaemUifea BU UI ta rob A 610 HS Dito a A 4 M 4W Boeten 14 m5 a 20 21 Btnckep T MIJ a UIH UUW FattoL wadanaaMaa Drd Ptr I CVA 331 211 K N Petr IU 100 Ood A 3H WtH dllo C A 264 Moeara Enlm A 30 Tarakan PJM A 339 3M Stand OU 10 29 C V A ini4 BnkfcarwderkaaitotaiL tle a Rubbai a I 140 1J4 lil mi AANDEBLGN a CradtottBatoUlatek 120 Uit III3 10 H IJIX 131M ai 361 131M U3H U7J4 A d Bank aand Roll BankU dito Ine Bank dito JaT B I aan y t Kaavereen tllto N L Esc m dito Naderl BankA NB E A BOOd N B Uü ItM t Rott B Ver aan TwantacheBA A Ia u4 MderBeamaa AU Norlt eew A 300 ao AU Dr Mtl BS a A d Oupcrt 118K Aut Screw W 143H 14 BatMarg Fibr V U d B KNV IOOO V O A IW 17 1A n v mJi 1009 ll X 11 Dito MOOO IMH U Berk it Pa Attest e V aand W C en P F ScholU IH Gouda dear dito 400 Gruytcr ek Zn A prei aand 148 rDito B wtnttd p lu Hcemat aatrd m Hetnek aand 213 4 aro Cona aand 172te Hol St m t 17U HoIIandla aand 230 Hall Bot UtJ A 360 Holl dr en k A 28 1 Holl Kun t I A MSSK tnt Gew B dito l Intarn Viae A M3M K F Beyncadlfo ir KOQ N C m b a Dito p ef Hii K N HooBov do 129 Kon N Zout I A 479 K Br Bthcem do 8114 Korencchool NV do dito I28H tvl Br en ü C 100 c pr aand 12 H At Dito lOOOCvprA 124 12 Do 100 C C pr A 119 Ui Do 101 0 Cpr A laj 1201 LycmpJ IJ en Ml 2 0 llecit d lied C WlH 282 N O en F a 434 Ned Kabcit dito 393 394 MM N Och b mil dito m 207 N St f KcyMT A 246 M t 1 3locll TS arceat C v A oti D Mg dito 377 94 tj Schelde KM dN l 3 133 Scholten dito 216 314 Sw Smlta trantl t d 47 tokv 00 4M t Ml 8tokT fSOO lOOOd 161 iW t cplnn SP 185 136 9 4 I Stoi k dito 23 333s TwUnitia Pref A 145 Hi Otr Atpk t G A 198 ism Ver BI fk aand rn 336 Var Ch t aaad llSH 1 lOOA Dito praf I34 4 1 H Var Git N B vA 16J 95 Ver K T Gaidar ISIM IS H DltodlM aaad 164 lS t Ww Ver N R fab a 16B4 Vef Touwt dita 145 144 97M i Vllaalngon K I d 134 IW ckaopTaamaaatackaMVaaL Fumeaa SMiAJL 164 MQ Zoev aand 113 lllH Nle Goudr A ais 3 7 D Maaa C vA 144 143 Ma Ooatxa A 19 4 Handcln A dana 43iX 443M CaltkBTKaataefcappltaa Krlan SullMr A Paiotun A Suiker C t MQ A TJeweni Laatori Arend ïburf Beaoakl A Soek Undb A Amn Tha C A an Thee Ru A Goalpara Cu MU PangkaoUm Thae PaaIrNanikaC MIJ Ron Ha Landb A Sedep Cult A Sindanas Cult A Talaga Pateniaii W JavaThceCMU Inj Cult Syndic KallTalloCuIt Ml Mlchtelf Am WJavaKlnaCMll iS 183 414 ttlH 78 liBM CS 3 X 400 131 410 1 376 194X 16IM4 ia 76 rat 193 134 181 4 837 lÖÖ 3 M 3l6l 136 Blauwh Vrlaa A i K BIJenkort A 179 4 Gam E n an W 14 1 343 DIU Pral W A Gouda ICaaïk Ml Houth Alberta A South Joncca A outh Pont A l ullar iWIi A 04 92001711090 A N M V Hav w A zsab looocvA Wodfwortk aa Co yooT aai Trajkwatea Dall poor A Vi a NI 8p w Ml A 4 1 Alch T CvgA 21 KaniCa CV C A 4 K CBoithR C 4 4 Idem praf a I Dlto Ccr 4 A an Uu PacJC y Jk 10 Geld Traiiw M 16 Kadln Stkt M a W Mad Stooiair A Dlto pre Al 16 M lanf St A 47J O Java Bttri A Hi am Joana A H 1 Sam Chorlboii A 18i loerajoedal 8t 16 ProlsBaatto in iH GEUnSOUiERZSCHT Ti dschriffen Ala trffeave van het departement van Volksvoorliclitinc en Kunsten ib verscherwn Orde gew d aan de gevaren van het bolsjewisme HetVblad is in heel Nederlancf huls aan kukl erspreld aoodat on leiera er In middels al kennis van rullen hebben genomen Het bevat een aantal artikelen tn talrijk deels leer re Il i1i che foto s over de wreedheden der communisten in Rusland en eldera Evenals de laatste dagen had de effectenbeurs te Amsterdam gttterett een vr opgewekt voorkomen Begin beurs waren de ombetten van matigen omvanC maar de maikt a geheet maakte reeds den ii druk goed gedi poneerd te zijn OnOer beurst d kwamen klaarblijkelijk koopordets los want gaandeweg ontwtkkelue zJcli in nkete rubrieken een flinke affaire waarbij een vaste stemming kon worden vtaaigenoinen Vr Jwe alleiwege bewogen de koersen zich in opwaarlpche richting Vooral voor stiheep vaartpapieren werd ruime belangstelling aan den dag gelegd n de koopers waien verreweg in de meerderheid terwijl het materiaal slechts schoorvoetend v erd afgegpv n Vooral Schcepvaartunlcs onderscheidden zich door een vaste tendenz en geleldrlUk aan liep de koers op van Ift i j tot 19U s De aanverwante aandeelen warwi eveneens hooger aandeelen Stooi vaart Md Neder ar d rezen tot 154 Verv lgens was veel te dom in Japa Ujnen waarvan de koers zich verbeterde van 163 4 tot UOVs Oude Booten lieten zich evenmin onbetuigd en gingen naak boven van f78 tot 181 ook diverse ardere soorten waren hooger Ook in o les ging het toch tamelijk druk toe Het toonaangevende petroirumaardcel bewoog zich voornamelijk tusschen Zb i en 2fi8 Het waren hoofdzaak weer dezelf huizen welke het materuial uit de markt namen In Ncderlknd he Industrlcelen was ook nink te doen Uoilever Itgen atevi g ia de markt en Hepen op van J36t 2 tot m Calvé s waren goed prUshouderd echter zonder vana Je XJe Philips aandeelen zetten btj kalmer handel de opwaartsche k enbewegtng verder voort en rangeerden ti i schen 241 en 243V2 Zooals vervu dig vp komt waren Aku s tcRen de alRemetne ptYi ting in met prtJicn van 142 4 tot 3V4 een kleimgheld lager De affaire in de mln der courante soorten was v in beperkte afmetingen maar meetendeela kwamen booger nnteerlngen te voorschijn DeTcoIoniale fondsen wj ren eveneens goed van toon Op de suikermarkt liepen HVA s op van 438 tot 440 Van de rubberfondsen bewogen Amster dam Riiblïer zich binr en enge grenzen rn golden 2C4 tot 285 E nige Incourante soorten waren een tikje luier Voor de tabakken kwamen slechts sporadis noieeringrn tot stand verbleken met eergisteren onderfingen de koersen maar weinig wt ziglng Tegelijk met de aandeel e nm ark t wat ook de beleggingim rkt vaat gestemd Voor e nteijwe vieren Nederland bestond goede belangs ning en dit fondü steeg Van ft9u tot IOO k Dit is de etrste m a dat dit fonds bove i den parlkoers kwam De gestaffcide leening gold 31 nadat ifi het tïegin eerst 93 was gedaan D overt Jongere teeningen waren meerendeels e n fracUe beter De oude schuld en de Indische l nlngen weren bijna cmveranderd Gemeenielbke en provinciale obligation trokken maar matige attentie doch proflteeren van de va t g emmlng voor de NederUndscïw ataatapapieren Pr longatia I1 4 proceM 1 TrUdai IS AugnMns JULVEBDVM I 415J U tM Gramofoonmus S M Ochtendgymnastiek IM Gramofoonmuc ï 45 Ochtendgymnastiek iM BNO Nieuwsberichten 5 Schriftlezing meditatie Voorbereid door de Christ Stlchii rV 25 Gewijde muziek grpl 40 GrantVlpomnuzlek 9 15 Voor de huisvrouw 9 29 Gramofoonmuriek 11 M Amablie sextet 11 20 Voordracht 11 40 AmabUe sextet 12 00 Bomaneers 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuwe en economische berichten 1 00 Curt Hohenbergen en zijn orkest O OrRelconcert 2 00 Gooisch itrljkorkesl i ollst en gratnofoorunuziek 2 00 Curbus Een dominee orer de kerk Voorl ereld door het Vrilz Prot Kerkcom4t 4 20 Ramblers 4 50 GramoIoon iLui k 5 IS BMO Nieuws economische en beursberichten 5 10 Voor de eugd 5 49 Klarinet met pianobegeleiding S I5 Sportwe tem e waardigheden 4 30 GramofoonmuzieJt 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gramofoonmuziek 00 Resvidenüeorkct 8 45 Cnuserte 9 00 Re ldmlie orkest 915 Causerie Waf fs nationaal sociallsme 9 30 Eni elsche berichten 9l4S BNO Nieuwsberichten 10 00 lO fS BNO Eng lEChc uitzending Ec momlc news fom Ho land HILVERSUM n 301 5 M 0 45 Gramofoonmuz 0 50 Ochtendgymna stlek7JI0 Cramofoocmi z 7 45 OchiendgymTiastiefc 8 00 BNO Nieuwsberichten 15 Gramofoonmuziek 11 20 Zang met pianobegeleiding engramofoonmurlek 12 00 Gramofoonmuzlek 12 15 Orgelconcert 12 45 BNO Nieuws enecogomlThe berichten 1 00 Frans Wouter en 7ijn orkest en gramo oonmurlek j 00 Gramofoonm jziek 2 20 pevida Sextet 3 00 Voorde vrouw 3 43 Ernst van t Hotl en zijn 15 solisten 4 30 Voor de jeu d 5 00 Gramofoonmuzlek 515 BNO Nieuws eronomftctie enbeursberichten iJO Omrotporkevl 00 Watde Bijbel zelf zegt voordracht Voorbereiddoor de Chr Radio stichtir 4 15 K aa5 vanB eck e zijn orkest tAS Grannofoonmuzlek 7 00 BNO EfonomHche vragen van den dag 7 10 BNO Nieuwsberichten 7 20 Voor dekleuters 7 30 Gramofoonmuzlek 7 43 Tfrerlatiftche raadgerlnuen 8 00 Omroeporkest ensoliste 9 00 Ensemble Bandi Baiogh S tO Gramofoonmnziek 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 AvondwHdlng Voorbereid door t Vrtjx Prot Kerkcom té 10 05 1015 Gramofoonmuzlek I DAOtLUirgCB INDBXCUFER Medegedeeld dow i Centr Sur v d Stat IndrxcUfer aandieeHnkoeren op 13 Augustus 1708 ïatoonnan van even u b f Sm byiondere omstandigheden W JrJJnblik weer in het vaderland ïf M voor hem inderdaad iets bij rJ ant hu maakte deel uil van nte Jtfuh uit Oen Waag naar Krakau Zu ttti Hu vCTtelt over den SiCn eeesl die er onder de vrijP f van het Nederlandsche koTh ast niet gelooven dat het rt H che soldaten warer zoo geest r M de opvatting die mij ka iLn van den dienst hadden Een Ü fflïl Ce reis was lang van Zater5 3 lot Maandagavond inaar we fhben gedongen en olachen En L iiolitiek waar iedereen het hier It w d heeft boorde je l kkiï weime hoewel we met vogels r oïchillcn le pluimage uit waren Maar bet scheelt natuurlijk dat wij ifflial eea gemeenschappelUk ideaal biddenEuropa te behoeden voor het L t wtische gevaar Op de tations oS rgde de DuiUche N V voor kcffie i oo noodig nog voor iets od een grensstations ont oeto wij een trein met Duitsche ddaleti De kennismaking was gewelijijhirteluk en we hebben natuurlijk drak Wjaretlen en etenswaren geruild Begroetliic in Krakan In boe was de ontvangst in Kra la Jirt was een geweldige verrassing ton ut Dinsdagmorgen om zeven uur lanlrstei op het stationsplein om te t et kut het heele plein versierd was niet spandoeken die ons in keurig HfUandKh welkom heetten Er was ra öïcompagnie Waffen S S aannmt die later uitsluitend uit landgenoten Week te bestaan Vervolgens heli de gouverneur een toespraak wa rm hij ons welkom heette en bedankte voor den steun welke ook wij III dm groeten Europeeschen strijd willen verieenen En wij waren er natuurlijk Imtsch op dat hij ons tbnslotte een eorapliment maakte over onze houding ndai ks het feit dat wij togn nog in biir erpakies gekleed waren Na den toespraak van den gouverteurzijn we met muziek van de Grüne Polizei naar onze kazerne gemarcheerd We kregen uitstekend te eten eri dien riten avond hebben we tegelijk den smaak van de ge ellige avonden in de nntlne te pakken gekregen Dien eerilm dad werden we tevens voorloonig ingedeeld de officieren en ondcrofficierm werden uitsezocht Jiebt u zelf ook gei iend in het Ne eriandiche leger Ja ik wa sergeant bSj de grenadiers In i et legioen werd ik Gruppenfiihrer Er werd verder onk onderzocht ie er goed Duit ch verstond en spreien kon en de koks en administrateurs werden er uitgepikt Discipline D discipline was dadelijk goecf de Merlandsche f officiereii en onderomcieren werden even vlot gehoor amd als de Duitsche hdewel de man MB het legioen er vooral veel 2i j f dook Duitschers IMnldle orden Dat is bij de rcputa 1 r uitsehe weetmacht geniet tarlijk ook begrijpelSk Men stelt M eer m om daar ohder Duitsche miM geoefend te worden e verhouding tot de 0uits e en was dus goed Voortreffeli J zelfs zij waren aan S f fezellige avonden er beh v algemeen zeer pret JJ er adschappelÜk onder onze ii i ase hadden wij che i van de Duitmen i ontv angst nessen ÏJ Miformen Exerceeren ii ed M i P kenen al i ff van de militaire routine die V M aU t banna a 4 j volwaas ƒ voordat Je i itï ST omgang met de adiL L J We f h t Neder Ht nf P = a di weermacht volkomen gen JS iag 5 Augustus gihliet 0 rt i Krakau dieper tr verdere oplei tMdÏM temming bleef M rd gcoatdriftig iWl t vandeneigen Cl f het Oosten nSovi t B P 2in een trans2 t n krijgsgevangenen en Sfi gewonde soldaten WeldTvp 5 ad niet teveel £ 5 MriB d verdi rlijkten toe S Wee vJn eenvoudig Nm l d t er zulke toestanden ï l nden di e m hschen zuJh tC P Kereken de N s V prachüg t hoL verricht die op d h Zl pakketjes met h Mn e kameraden in = Ün U echter L umi = avonds r bï J Jul lerd wordt Alle J Wêr oTe orie feant Pli i a i u beenbreuk tonS ef cb JJ hersenschudding L i thui i g naar het St An iilHelmond is hü daar CLANDESTIENE BLACBTINGEN EN HANI L EN FKUSOFDKUVING De ZwidadM politie beeft procesveriwal opgemaakt tegen c n aantal personen die frauduleus geslacht hebben en te en de koOpers van hei vleeach Het betreft hier ongeveer JSO penoi waarvan ongeveer 130 Jilarten waren Er bleken ia totaal 15 Icoeiens 7 kalveren en 60 vtrkent in den frauduleU zen handel verdwenen te zün die in kitten zakken ea zeUs pa ta Zwolle binnen BemM ckeld waren De voornaamste daden zijn de Zwollenaren G J M H a B S E B van R J S en D T Verder wwd een levende koe die reeds aan den daeer P vo koc t was op het nippertje van den frauduleuzen aiachtdood gered en ter beschikking van den provincialen voedsejccamnissaris gesteld Voorts hefeft de Zwolsche politie terzake van prijsopdryving den winJcelvoorraad van den sdiOfnenwinkelier P in besfag genomen Het l etreft hier 1900 schoenen o A de voorraad van den winkelier K M werd in verband nnet prijaopdrijving in beslag genomen HET LANDBODWTEKLOr BLUFT1 yoOBLOoriG gehandhaafd En enkele bieden is aan drongen op schrapping van t tweeweeksch land bouwverlof uit de Leerplichtwet Naar aanleiding hiervan wordt opgemerkt dat men in landbouwers kringen er van overtuigd is dat ook in den landbouw de kinderarbeid toezicht van de ouders zonder emetig bezwaar wel door kinderen zjj t met mate kunnen worden uitgevoerd Door hen deze Bezigheden te laten verrichten kan dan arbeidsrecht voor volwas scnen die nuttiijvi aanwending vinden kan worden vrijgemaakt Nu er minder volwassen ari eidskrachten voor het landbouwbedrijf beschikiMar zijn dan gewoonlijk het geval is en de oogstwerkzaamheden bovendien dit jaar meer arbeid vorderen dan anders is het geweris ht het landbouwverkif voorshands te handhaven Een definitieve regelin g kan bij het terugkeeren van normale omstandigheden een onderwerp van overleg vormen AKB ElPgV OORWAARDEN ZDITELINDIISTRIE Het college van rijksbemiddelaars heeft een ontwerpregeling vA de arbeidsvoorwaarden voor de zuivelindustrie in de provincies Limburg NoordBrabant en Zeeland welke het voornemens ia op grond van artikel 5 van de verordening 217 1946 d d 28 November 1940 van den Rijkscommissaris voor l et t ezette Nedeilandi he gebied betreffende de totstandkoming van regelingen inzake ioonen salari ssen en andere ariieidsvoorwaarden vast te stellen a an 15 5 Augustus IMl ter visie doen leggen op oe burea ux der arlwidsinspectie te Breda en Maastricht BelangheW enden hebben in genoemde periode gelegenheid hun opmerkingen en bezwaren betreffende deze regeling in te dienen bij het secretariaat van het college an rijksbemiddelaars Bezuidenhout 87 s GraVfenhage Met opmerkingen en l ezwaren welke na 25 Aug 1941 ontvangen worden zal geen rekening gehoudei kunnen worden AANBESTEDING Gisteren heeft de hoofdingenieurdirecteur titulair van den Rijkswaterstaat in het district Amsterdam Bovenrijn 2 aanliesteed het maken van twee gemalen wederzijds van het Amsterdam Hijnkanaal tusschen k m 53 en 54 in de gemeente Schalkwijk met bijkomende werken behoorende tot de werken van de scheepvaartverbinding van den Bovenrijn Hoogste inschrijver was de firma G J Boeschoten te Doom met ƒ 79 000 laagste inschrijver was A Dubbers te Vianen met f 56 470 Of f ideële berichten Bij t e8luit van den tecrcUiis gencrail v n het departement van Financiën zijn de navolgende administrateurs bü het departentent van Finmclën benoemd tot directeur van srtjka jMÖasttn en H van Sbbentaorxt Tengtwrgen mr J Kingma J Takken mr H F R Dubois de M J H Smeets mr A J van Soest en K Bakker Bij beschikking van den waamememisecretarisgeneraal vanr bet Separtemfnt vanFtnancien Is met ingang van de 48Se Sta tslötery op haar verzoek eervol ontelag verleend aan mevrouw J C Stammler wedmidr H JT E Tendeloo t Utrecht uit harebetrekking vwi collectrlce der ftaats oterijaldaar f J K£RK ER SCHOCL Wal ia N I V O INLICHTINGEN TEN DEPABTE MENTE VANJONDeTRWUS WETEN SCHAPPEN EN CULTUUR BESCHERMING Zooals de secretaris generaal vin het departement van Opvoedmg W tenicfaap en Cultuurbeacherming in zijla radiotoespraak van Dinsdag 12 AugusA tus j 1 heeft medegedeeld wordt er begin September de N I V O geopend de Nederlandsche Instelling voor Volksche Opvoeding v wel in het vroegere Sanatorium Koningsbeide bU Arnhem Over het doel en de plaats dezi N I V O in het onderwijs zullen in Itomende dagen verschillende publi caties in de pers vcrschijnerf Ouders of verzorgen die belangstellen in deze meuwe middelbare school gelieven ach te virenden tot het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescberming afdeeling Kabinet Oostduinlaan 2 Den Usag om nadere inlichtingen HELDENDOM VAN HET CBRISTEV LUKE LEVEN TMvraak na Fami rtas XII Tüdens een audiëntie voor drieduizend personen waaronder vele milien een groep oorlogsgewonden Noteeringen vaa 3 Aug omumAtm uit de hospitalen te Rome heeft paus Pius XII een rede gehouden over Heldendom van het Chnstelük leven Daarin wees hü er op at thans op de slagvelden in de lucht en ter zee tallooze heldendaden worden verricht die uitdrukking zijn van een geestkracht die voor doodsgevaar niet terugdeinst SS m t i MO M au ast btt MO 4 mt oi MO n WT oi too i 0 1 MO 1 ySI AO I I HO 1 81 SI Ofschoon iedere oorlog tusschen de volken ieder warm bart bedroeft en met afschuw vervult kan niet worden i estredcn dat zoo ïware en bloedige stormen met hun ernstige plichten voor strijders en niet strijders nren en oogenblikken van Iwproeving met zich brengen waarin de vaak niet vermoede en onverwachte grootheid wordt onthuld van vele heldhaftige geesten die bereid zijn alles ook hun leven te geven voor de vervulling der plichten hun door hun Qiristelijk geweten voorgeschreven il WH mt ea QtBL iMUBtaa 4 7 7 to U in ft Apcid Ie j Il Arfthem 1930 OivfDter HM t Etndb liU jl Do 3e II 37 JI Geld M H 3 0 B J 1 Ij 38 1 VOrhai IMl Dtte ISM v t Dito 10 I V i Dtto rj ïronlnf 1 li DIto ï ISCI Burlem UK 11 wto a n I nelm l r n b inr il i DllTin K l IK U 10 io 1 n t Its Oil Ti i ii noi Do g M r i Dito i I a ivi nu D 8 for3 A as2 g da uej 4 D iao2 w i Lo u t UM KH 7K 89H Slh 1 5 96H lOU M 134 tlH S3 £ M MM Dito 19a ti ft DchlcdSe 1 37 i T lb 1 37 l Utr Pr W fv O a e n 17 ZMiuul 1M7 J ZHoU IM7 Zk Ie L 19a I Dits I U S 1 i a r Onr S 7 4 Crad CM1 C3000 O Dito l l l MOO I N eaklnst 1 4 N V D aldus meldt ons het A N P Vooral in de provincie heerscht er hier en daar een ernstig misverstand en er lijn zelfs mensdien die de vraag hebben gesteld waarom de W HJJ van naam ia veranderd S8X MH Ter verduidelijking van den bestaanden we moffjn organisatorisch gedacht haast spreken van idealen toestand en van de ontwikkelmg welke hiertoe heeft geleid volgt hieronder allereerst een uiteenzetting welke verscheidenen landgenooten een beter begrip zal geven nopens het verschil in doelstelling en werkwijze der beide genoemde mstellingien AaanOIkiiem rPXkeekbaakaib Alj Fr Bn b m variJ uitL Pandbr SVa A n baerXYïi A dam Dyp i 4 Dito i j Arak IfB E r J br i Cat Byp b N K P P 4 Dito CJ i Dr nn d o IVi Vt GroB nyp Eanlt Pd 4 7 D a Da es Va D e p b Cl 1 sGrav riB d oai Or Hyp BPb H ni 11 P ler A C 4 Dito aar BO 3i i nnll Hyp B dito 4 Dito icr K IV nyp k V Nc C T M t baul Nypb aar 4 Va act T TA r t tfli 1 n Creil Pkntbr 4 B k B l Tcr pl Bitt Ji N nyp b d o i ft N nypb Vocad a le K Ji O dito Noordw Hyp b Pawlbr SI OmUaa n txl e 4 nett fiyp b d a 4 K Oto V Stca tbrpk eer t L Ulr Uy k 4 Dito a r K 4 Dito ierto B Ji Blto 2 Tarpl ultl Ji E Fih MH lOOjl H 98H Toen de sticbting Winterhulp Nederland in de herfst van het vorige Plar op zeer korten termijn en haast zonder voorbereiding haar werkzaamheden begon stond bij h t Nederlandsche volk den wensch voorop da hulp zou worden geboden aan hen die hulp dringend noodig hadden 41 1 04 M 9t 94 1 KXII 17 100 M 62 03 j looi 7 6H 97K WK 93K 98 93 6M 9J n lUUi lOUti 97 i In de gegevien omstandigheden kon het werk der W H N niet beperkt blijven tot zuivere wintcrhulp maar strekte haar arbeid zich uit over een zeer groot deel van het sociale terrein De W H N kreeg hiermede een taak welke m wezen ver uitging boven het doel waarvoor zij in het leven was geroepen Want niet ailesn werd aanvul lenden steun verleend aan hen die door de strengheid van den winter diien s eun noodig hadden maar werden ook noodtoestanden bestreden en opgeheven Welke niet direct het e volg waren van de koude Wilipnen de taak van de WJJ N heel m hef kort zuiver weergeven dan Jtan men zeggen dat de W H N de opdracht Jieeft op redelijke wijze den nood op te heffen in die gezmnen waar als gevolg van den winter kleeding dekking voeding len brandstoffen onvoldoende zijn door aanvullenden geldelijken steun eventueel door deze goederen in natura te verstrek ken Dat is de taak van de W H N en niet me Door de oprichting van den Nederlandschen Volksdienst is deze taak thans zuiver uit te voeren De N V D en nu komen we tot het groote verschil tussStien beide iitstellingen beschouwt de individueele sociale behoeften van elk gezin apart De N V D heeft tot taak alle behoeftw in den grootst mogeluken omvanf op te heffen De N V D biedt halp en bylstand aan elk Nederlandsch gezin dat leeft beneden het normale peil dat als minimum moet worden aangenomen om zijn taak de taak dus van het gezin naar buiten te vervullen alsmede om zich als gezm uit te leven De N V D stelt het probleem van een iwpaald gezm in zijn vollen omvang gezondheidstc stand woningtoestand kleedmg lïiilp in de huishouding indien deze taak de huisvrouw te boven gaat kinderverzorging enz enz IW duur n de omvang van den steun worden bepaald door den nood welke t moet worden opgeheven om het gezintot een meer normaal leven te bréngi n Deze steun die zich kan uitstrekkentot alle zijden van het gezinsleven zalvan korten duur kunnen zijn hU kanechter ook yoot langen tyd noodigblaken Zorg voor moeder en kind dat is t motto waaronder de N V D werkt bn ST EN LETTEREn de verwerkelijking van de ïchoone kedacbte welke in deze boorden is weérgeg en zal eer zeker ieders sympalili n daadwerkelijken steun hebben Als draagster van het gezin zal daarbij de moeder de eerste zijn die in het middelpunt van de belangstelling staat Op welke wijze deze zorg voor moeder en kind in de practijk zal worden gebracht en wat de N V D in de naaste toekomst dus van plan is te doen daar ver zal in een volgend artikel eennit rnzetting worden gegeven OUO WEST raiESCHE DANSEV OP K alkmaAm che kaasmarkt De AJkmaarsdie kaasmarkt die zich In Augustus in een groote tcïangstellirg van de vacanliegangers en louTlsten mag verheugen za Vr daig as naast de kaasdagers in hun vierkleunge gildekleedmg nog ra andere aardige attractie bieden Op verzoek van Alcmavria VVV zullen acht dansparen uit de Schermrr leden van tJ tooneelvereenlglng Auror te Slompetoren dte Zondag j 1 ook in t opcnJuchttheafer te Bergen N H optraden In oudHolJandsche kieederdracht een tweetal oudWest fYiesche dansen u tvoeren n I De Schotache true en Dr ndei In het hooi Deze boefendaiwert van wie de dames behalve de kleurige costuum de echte WestFri sche kappeif uit familipbezlt afkomstig zul en dragen jtuïlen daarbij ook oudWest Frlesche liedjes zingen M1 144M Ui AK KomMW Wkto kaJ a PataBi CkiTé OUat C mm Ca aukar 817 138 4 f k r IH 1 241 4 SgJ Uwai Br a as Bal U iaö Ked Fard A t 8H PklIlBa O A Dito Pre w A All Lydl St C T 10 ta R n Am BMkarf K k M An T mt Am Cai aad F C Ajuid Aa laka C i4L Ajtok Capp C ld Mia at e uw Ckryal Carp C A Curkaa Wr ca C Idaaa GoMral Motor Mm latora NIakal C C 1 A K ua C C U A IB D I Narlk Ahl A C A a n rtk Am a A C VA Itop Btoal C A Ua autoa BMal M on aarr C O M C fc So rtfc C H A ci aV i adlo C r C A Ooat BonM klam prac 337 4 280 394 4 aMt 4 7 268 Card Peir O AaaA KOB Petr itn Co l OU Cy C I idara Mid ContijHDtol F i 2 C A PkU Pat a MM SkaU Un C V 19 ML T Wat Aaa OU C M t4tom U7 IJ5 m mn 188 4 191 4 161 1 163H 163 4 IM oU Am M n Aaod 138 137 Jan Cblaa Japan 14 0 idam 110 163KOB Na Bt MOM II8H177Km Ptkatv Mil Id 348Nad ScDaepv Ua Id Ilw189 4Rottord Uoyd Idem iMlUlStootnv Ml Nad Id Ai n M bat Mere Mac Of C 10 A 418 440 303 344 laa isaii a8i 4 3n aag m 3B3 Ovlkarapdaraamlliaea Randelar Aiait A 434 437 Jaraacha Cul ml lA Ml HadInd 8 Un lA 24 Vat Vorat C M fMO iUO A 122 t 133K TakakaaMaraaaüngaa Delt Batav Ut A JBH D UMU flOOO C V idam JM uMmbah UU Idwa 3 WUmd Co C V A M M Wwoiaw aittm and Okfo C V Idem H iH SkMtp 8c Oblo a V U $ U a 40M UllnoU Cent C vJtL H 6H N York Centr C V M H Peuuyiv R 10 80 C T A MH nH 9t ik n Cf ▼ tf Idam U IN ld Railway O few i n mi CaBMl PM C V 14 8M 4M MubteereaAantaUBfaa AnnatOT dam a Cult Aand asi ae m an eandar Rub mU M XlbH IX D lJ fiat K MU td tAH nt Kaatfttig Lamboe Ruk idwB 198 IM UaMBflaadcn Vtreaa M T i n Ooat Java Rubbar AU Mam 1 0 IV Mtt MMS i H ilMii um Rubb Cult MO Vw iBtf Cult Om4 Htm lU Ui taitfn Ihibbw Cwt V Mrnn n i Ott fTMtk law r I 14 ML p U4f êtt ii M IlL I M I r J 17 M ld IMt i c i 17 Kld lMt ftt 14 ld ISM Lltt n M m tMT r I 17 14 ld puateri ut KoavutloM kuw kL TSm Ollo Naus AUM IlL t H rarbuud LCl C T a W IIkiII Cynd U IM T ga DIM M IN 1 1 a wmtwikaU OU è m 74 rubiniBd LO i d o K 11 Var Korklnd C v A lu Diilla U B rL il O RbW Tl V J i O V Dito M t fVt O 1 D aaitdobank 11 7 Var D SUdaM O f Dayr n n W n 1 ma ff SU O Ua rtau i O f 3 Qalaark Bair ObLtRa Outa lOnunobOtta ObL t I OarMnai Raribad ObL nhumtx Akt Oaa OW I Rk Elba UBkm Obl RuhralranM A O ObL tSlamana an tlake C L WA V ta warka ObL f DUO wria A M I ObL H iVtaur 0 OM mA Vofü O K OM f Z i Rbal w 1 OML tDIM tl OM I Maiaaar straaaaabaU Ob SIrarbaaladuatrla aaML IH Biamaoa an Haiaka aajid M ar ölaiiaat Pibr tu4 wintarHull kt 0 mA i awaa iwai M w WWPHPI KOnUN NBDCmLANOfCM CLEARINOINtTITVUT Xoaraan vew tarttiman os M Aufuttuf IMl tafcn vOTpimitbifan iuldanaa In Balca l 301432 ZwilMmclM frann 41J Franacha Iranoi STtë Llrn Itl Daanacba knaa Jt NoorKba kronan 48 Zwawlacna kronan 4JS Flnacha mark J J Dtnsr oud achulden 3 43 Dlaar nteuwa ebuiden Z 71 Turkaclie ponden 1 43V4 Lewa 1311 Pcnrt oinl nchuldcn XSlt PengM nieuwe ichulden 4S 80 Zloly oude Khulden 38 00 Zloty fUeuwa achuldan MM Lel ia Slowaakadia knoan tM