Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

GOUDSCHE COIBANT niwdag 19 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN imft No 20710 BoTMa HAKKX SI fBU 1748 Putrekeniof IMM Chefredicteun F TIETER Qouda Onderbreking von den Russischen veldtocht gedurende den winter Het hangt 6r vqr af of in hoeverre het Sovjetleger vernietigd zal zijn Bezorgdheid te Londen over y den slag in de Oeicraïne De strijd om Odessa MomsntMl jijn 6 Dultjche n verbonden troepen 6 atad Odeaaa enaderd welke than aehcel Ingealoten la De kaart fecft het strtjd ebl d inn deia balaniirtlke tad wetr Na de verovering van de aUd Akkerman Mn de Duitacha verbonden troepen lan d Onjeatr opierukt z n dea rivier ten Wuten van het Keeltjaetaan Meer oveiaenioken en hebben een omtrekkend bewefin gemaalrt op onaevter km Ion Noorden van Roaalewka Hier wlatm li de aiworwes van I eihlwrt naw Odeaia at te anqdcn blokkeerden alle verkeer tua h n Odeaaa en Nikolajel W ernoltiMk en witien op k m afaland len Oo len van hel Kocjalnik m ir d Kw rl 7 ft lo bereiken n i evolii hiervan waa dat Odeaia omalngeld werd door den llnkervleutel terwUl il riulitche re hteryi ug l de belantrDiM WduetartoatMl n vtaetsteunpuM Nikolajet nam Niar het D N B van bevoegde zUde verneemt heeft een Duitsche infantene divisie den 17en Augustus in de mgeving van Nikolajet de resten der govjetdivisies in de tang gesloten en volledig vernietigd De Sovjet afdeelingen hadden steeds weer in den donkeren nncht gepoogd een weg te bereiken die reeds sedert den 16en Augustus stevig in Duitsche handen United Press nveldt uit Looi In militaire kringen alhier bezorgdheid tot uitdrukking g over deruafloop van den slag in de Oekraïne In deze kringen is men van meenmg dat er gevaar voor bestaat jil de Duitschets hun geheele lu ihtinaeht zullen gebruiken om alle bruggen öifeT den Dnjepr te vernielen opdat het den Sovjets onmogelijk wordt gemaakt hun tanks zware kanonnen i nz te redden Een deter militaire waarnemers zeide Zoo maarschalk Boedjenny weliswaar lUn troepen weet t redden doch zijn materieel verliest dan bestaat het ge vaar dat de gebeele Oekraïne spoedig in handen van den vijand zal l n Men geeft toe dat enkele afdêelingen van Boedjenny reeds atgesneden zijn Men gelooft hier dat de Duilachers zullen trachten de Dnjepr te overschrijden CHn in het gebied van Mat de zee te bereiken Dit zou een voorbereidende opmarsch zUn in de richting van de olievelden De op hun tng liggende steden zouden de OuitKhers dan eenvoudig kunnen ontwy ken Naar het D N B meldt zün in inelle manchen Duitacbe inJEuiterie alclM Ibigen ondenteund door pantserItrijdkrachten en artillerie afdeelingen den 17en Augustus de in de bocht van de Dnjepr terugtrekkende boUjewisten voortdurertd op de hie l n gebleven Nog vóór de verspreide resten den Oostelijken oever van de Dnjepr hadden bereikt ging in de ochtenduren van den 17en Augustus een orkaan van vuur over den ge heelen aector Zonder kans op redding Mn de vernietiging prijsgegeven renden de Sovjets om het naakte Hjf te wdden Kleine achterhoedes werden door de voortstromende Duitsche infanterie onder de voet geloopen In iroote troepen vluchtten de volkomen afgejakkerde en krachtelooze Sovjetsoldaten uit hun aardholen en chuilplaatsen om zich spoedig daary gevangen te geven Ontelbare doo n liggen m de bosschen op de welen in granaattrechters en in de graanvelden Een Duitsche formatie gevechtijuegtuigcn heeft op den ochtend van n Augustus het ongeveer 70 k m ten Zuiden van Dnjepr Propetrowsk ge Jen vliegveld Saporosje met succes gevallen en 25 Martln bommen fp vernietigd In den nacht van 17 op 18 Augustus Mft het Duitsche luchtwapen zijn J ttlJdige aanvaUoperaUes in het jJOiten met succes voortgezet Op den ojepr werden een kanonneerboot en e kleine schepen der Sovjet tot en gebracht Een koopvaardijschip r V ni eveer 10 000 b r t werd door4 weffer zwaar beschadigd Er ont w en brat d welke zich mei WlWdde en na korten tijd maakte ehip slagzij Op een koopvaardijJ van 3 000 b r t veroorzaakten wjeheidene bommen zware schade bevolking van Nikolajet heeftj Sr wfjen onder groot gebrek aan vetumiddelen geleden zoo werd Duilichen troepen bij hun intocht Ï WoTteerd Zooal alle steden en Mwlajef varFalle toevoeren afgegj n gj nBovendien hadden de wö wsovjetformaties de aanwezige f den ill beslag genomen en daargwiooveel gebruM dat er voor de S olk ng nog lechts melk als overbleef Warme spuien JS de be voner8 al verscheidene 8 lang niet meer gehad daar de r w overheld het maken van vuur hSSJiid z g als ondwdeel van tlf eherming ItehhZ Dui che luchtmacht j gisteren weer met groot suc Z W asa naar het O N B veris traMjHjrtschepen van llJJ j on In totaalwerdpn ino zwaar ÏKw W n meer kunrt f jj rw Een kruiser en een torpedo jji ter beveiliging van de l j jonen waren bmr engeloopcn tS LT zware bomtreffera 4j ww lij iwaar werden beaeha Sivjet vctHMW btt SBMlanak ¥ P nUerUwipen hebben 8n Auguatu ten ZuMooaten van t l onen warm hinrUkna 1nnn n Smolensk vluchtende eenheden van de Sovjets omsingeld Tijdens deze driedaagschc achtervolgingsgevechten maakten de Duitsche pantserkrachten 700 vrachtauto s negentig stukken geschut 25 stukken luchtdoelgeschut twintig stukken anti tankgeschut 25 zware gepantserde gevechtswagens en tien pantser verkenn ingswagens buit of vernietigden deze Er werden meer dan iO OOO gevangenen gemaakt Twfc divisies der Sovjets waren daarmed in de pan gehakt In een wilden wedloop van drie dagen met de Duitsche pantserkrachten probeerden de Sovjets zich aan de Duitsche omsingeling te ontworstelen Steeds weer werden kleine eenheden der Sovjets van de hoofdmacht losge maakt en vernietigd Aan het Finsche front Bij hun opmarsrti hebben Duitsctie en Finsche troepen den Sovjet troe pen op 16 en 17 Aug aan het Finsche front gevoelige verliezen toegebracht aldus het D N B In een enkelen secor van het front verloren de bolsjewistenjjf 850 dooden Er werden 700 gevangenen gemaakt Duitsch Finsche troepen zetten de inzameling voort van het oorlogsmaterieel dat de Sovjets op hun aftocttt hadden achtergelaten Zullen de operatie tgdens den winter voortduren De Betlösaeba oirespondent van de N R C telefcmeerti Men hóórt thans veel spreken over een wuterpauze in den Duitschen veldtocht tegen de Sovjet Unie Na de verovering vrfi Leningrad Klef en Moskou zouden de operaties indien zij tot ongeveer 100 km ten Oosten van Moskou gevorderd waren gedurende den winter tot stilstand komen In Duitsche militaire kringen acht men de geruchten over een winte pauze slechts gedeeltelijk Juist Het hangt er n ï van af of het bU de intrede van den winter gelukt is de Sovjet legers door strategische operaties welke zooals tot dusver culmineeren in omsingelingen in zoo vérgaande mate te vernietigen tiat er geen directe noodzakelijkheid bestaat de operaties ook in den winter voort te zetten De mogelijkheid dat het zoover zal komen beoordeelt men hief l zeer gunstig Van het een dezer dagen gelanceerde bericht dat men van Duitsche zijde in Noorwegen een groote hoeveelhekl ski s heeft besteld konden wij noch een bevestiging nocfh een weerlegging verkrijgen De toestand in Sibei De toenemende ernst van den toestand in Siberië is voor de Sovjet Unie aanleiding geweest naar goed ingelichte kringen in Shanghai het ben vernomen dèn onderchef der staats olitie Merkicelof met een officieel opdracht naar Siberië te zenden Merkoclof moet in de eerste plaats den toestand in SiUerië onderzoeken ten tweede een verbetering tot stand brengen in de samenwerking met den etappedienst eor ten derde de opneming der miljioeiren vluchtelingen organiseeren die thans uit de Westelijke deelen der Sovjet Unie Siberië binnenkomen Uit dezelfde kringen verluidt dat in West Siberië de staat van oorlog ii afgekondigd In verband met het separatische en antibolsjewistische streven van aanzienlijke deelen der Siberische bevolking is het plan opgegeveit om In Slbenë naar het voorbeeld van het Europeeiche deel der Sovjet Unie volksleger en guarillaorganisaties te vormen Er is bevel gegeven de bevolking te unlwapenen Mcrkoelofs voornaamste taak is te onderzoeken of de tot nu toe getroffen maatregelen voldoende zün om de klaarbliikelljk dreigende onlusten in de klem te smoren Onder de onafzienbare rijen vluchtelingen zijn reeds epidemieën uitgebroken die groote offers h ben gevraagd Er moeten niet alleen maatregelen worden getroffen om uitbreiding dezf r q idemi ïn te voorkomen doch tevens moet de haard der onlusten opgeruimd wotdm die de ellende der vluchlelir gcn veroorzaakt heeft De EngeUch bolsjewip éische credietovereen komst Het sluiten van de Britsehboltje wistische credietovereenkomst vormt zoo verklaart de Moskousohe correspondent van de New York Tlmea een nieuwen concfeten stap voor het samengaan van Engeland de SovjetUnie en de Vereenigde Staten De overeenkomst is het resultaat van onderhandelingen welke de Britsche economische commissie sinds 27 Juni te Mos kou voert De credieten zijn bestemd voor den aankoop van grondstoffen rubber wol huiden lak enz De Engelschen hebber van liun kant getr cht van de Sovjets platina Hennep gljeerine en hout te verkrijgen Aan deze credietovereenkomst zal spoedig een protocol worden toegevoegd dat door de vertegenwoordigers van de Bank van Engeland en de bolsjewistische staatsbank zal worden onderteekend en dat tecljnisehe bijzonderheden over de betaling bevat Uit Londen meldt de New York Times dat de credietovereenkomsteen begin is van de aanstaande dnemogendhedenconferentie te Moskou De Engelschen moeten ten gunste van de leveranties aan de bolsjewlsten OTigetwijfeld afzien van een gedeelte der inAmerika geplaatste opdrachten evenzoo als de Vereenigde Staten aan de Sovjets goederen raoetep afstaan die zij eigenlijk voor zich zelf wilden behoitden De Evening News meldt dat lord Beaverbrook als vertegenwoordl ger van Engeland aan de aanstaande Engelsch Amerikaanscb itMiliMliKll sche confetotie te Moskou zÉT dêelnemen Van toonaangevende züde te Londen wordt verklaard dat het vermoeden als zou de Engelsche minister van Buitenlandsche Zaken Eden naar Moskou gaan niet juist is Ook Tsjang Kai Sjek naar conferentie Naar S P T uit Tokio bericht wordt het volgens berichten uit de Japansche pers niet uitgesloten geacht dat ook maarschalk oTsjang Kai Sjek aan de conferentie te Moskou zal deelnemen Zijn aanwezigheid aldaar zou bewijzen aldus de bladen dat Tsjoengking zich officieel bij het blok aansluit Een open brief aan Stalin Alle Bulgaarsche bladen pubUceeren in grooten opmaak een open brief aan Stalin welken de vroegere Sovjetgezant te Sofia Kaskolnifcof heeft geschreven Raskolnikof was een der Intiemste vrienden en medewerkers van Stalin In 1934 kwam hij als gezant te Sofia Als sterke persoonlijkheid kwam hij later met Stalin in conflict en in 1939 kwam het tusschen betden tot een open breuk Raskolnikof viel in ongenade en werd teruggeroepen naar Moskou Hü wist echter wat tiem daar te wachten stond en vluchtte naar Frankrijk waar hü korten tijd later stierf Niet lang voor zijn dood schreef hö den brief waarin hy onder meet zeide J In de gejjeele 3ovjet Unie gevoelt niemand ziéft veilig Ge zijt onfeill aar als de paus gü maakt nooit fouten doch het Sovjetvolk weet zeer goed dat ge voor alle verantwoordeljljk löi Met l ehulp van laaghartige yervalschingen hebt ge processen geënsceneerd die door hu domme beschuldigingen de middeleeuwsche heksenprocessen verre overtroffen Meineedige ge hebt dé nalatenschap van Lenin vernield Ge hebt oude medestrijders van Lenin zooals Kamenef Sinovjef Boecharin Rykof wier onschuld u zeer wel bekend was belasterd van hun eer beroofd en doen neerschieten Ge zjjt een renegaat die het werk van Lenin heeft verraden Onder voorwendsel van den strijd tegen het gebrek aan stabiliteit der arbeidskrachten hebt ge de Sovjetarbeiders tot Üaven gemaakt door het overplaatsen naar de fabrieken De arbeidersklasse heeft met onbaatzuchtige heldhaftigheid de last van ingespannen arbeid honger ondervoeding geringe loonen en woningejlende gedragen omdat zij geloofde dat giJ haar naar het socialisme zoudt leiden Gi hebt de kleine boeren vernietigd om ze op de veldeiS der Kolchozen te laten werken Als organisator vap den honger hebt ge de gedachte der collectiviseering in discrediet gebracht Terwijl ge het intellect het zout der aarde noemde hebt ge het werk van schrijvers geleerden en kunstenaars van de laatste vrijheid berqpfd De Sovjctlitteratuur is verlamd door de door u geïntimideerde censuur en door de begrijpelijke angst der redacteuren die voor alles met hun eigen leven borg staan De schry ver kan zyn werk niet laten drukken de tooneelschrijver zijn stuk niet laten opvoeren de criticus zijn meening niet rSggen wanneer niet alles officieel is goejjgekeurd Ge verstikt de Sovjptkunst omdat ge van haar slechts liielenlikkerij verlangt De kunst zwijgt liever dan u een Hosannah toe te zingen Ge hebt een pseudokunst ingevoerd die uw beroemde bestuursgenialiteit bezingt Ge vernietigt de begaafden wanneer zij u niet aanstaan Waar zijn Pilnjak Tretjakof Arosef Kolrof Radjonof Galina Serebrjakowa wier eenig vergrijp het was dat ze de vrouw van Sokolnikof was Ge hebt ze laten doodschieten Met eigen oogen heb ik gezien dat aan de Sovjetbibliotheken lange lusten werden toegezonden van boeken die vernietigd moesten worden Gij vernietigt de begaafde Russische geleerden Waar is de beste Russische vliegtuigbouwer ToeiJolef Ge hebt hem laten arrèsteeteeren Ge weet dat bü ons gel rek aan menschen ledere ervaren diplomaat kostbaar is Niettemin lokt gij alle ambassadeurs naar Moskou en vjernietigt ze den een na den ander Ge hebt het geheele apparaat van het commissariaat van BüitenUftdsehe Zaken vernield By al uw handelingen gaaf ge niet uit van liefde tot uw land die u vreemd is maar van de dierlijke vrees voor het verlies van uw macht KAART VAN PttT Ik heb lang gezwegen Het valt mij zwaar de laatste banden met mijn oude partij te verbreken Qü zijt er in geslaagd die partij in drie jaar te gronde te richten Bij uw koortsachtig zoeken naar steun overlaadt ge de partijlooze bdlsjewlsten met complimenten sphept ge nieuwe bevoorrechte gfoepen Maar uw wild bacchanaal kan oiet lang meer duren Eindeloos is de liJBt van uw misdaden eindeloos de lijst ujver slachtoifers Het is onmogelijk alles op te sommen Vroeg oi Iaat zal het Sovjetvolk u op de l eklaagdenbank brengen als verrader van socialisme en revolutie als vijand van het volk als organisator van den honger en de vervalschlngen = Victorie = Ouitschland V V OP ALLK mONTEN V V g5 heele gebied ten westen van den dnjepr in duitsche handen Aanval op Odessa begonnen Uit het hoofdkwartier van den Führer deelt het oppmbevel der DuHsche weermacht me e De achtervolgingsgevechten in de ZuideBjke Oekraïne waarbij Duitsche Roemeensche Hongaarsche en Italiaansche afdcelingen in voorbeeldige wapenbroederschap hebben samerigewerkt en voortreffelijke gevecht en marachprestaties geleverd hebben hebben het geheele gebied ten Westen van den Dnjepr in onze handen gebracht Op de stad Odessa en eenige kleine bruggehoofden aan den benedenloop van den Dnjepr waar zich nog Sovjetstrijdkrachten bevinden is de aanval begonnen Bij deze gevechten heeft de vijand uiterst zware verliezen geleden Ongerekend het gevangenaantal in den slag van Oeman zijn ongeveer 60 000 gevangeni n gemaakt Verder ziJn 84 pantserwagens 530 stukken geschut en veel ander oorlogsmaterieel buit gemaakt In de oorlogshaven Nikolajef vielen de volgende pp stapel staande oorlogsschepen in onze handen een slagschip van 35 000 ton een kruiser van 10 000 ton 4 torpedobootjagers en 2 Cyiiabooten Verder werd een kanonneer boot tot zinken gebracht een tweede zwaar beschadigd een drijvend dok vol locomotieven buitgemaakt Bil den aanval op de haven va i Odessa heeft de luchtmacht 9 groo e troepentransportschepen door zwari bomtreffers onbruikbaar gemaakt en oorlogsschepen waaronder een zwa e kruiser beschadigd Ook by de gevechten in het gebied van Klef en Kérosten heeft de Sovjetweermacht zw e verliezen geleden Sedert 8 Augustus zijn hier 17 73U gevangenen gemaakt en 142 pantserwagens 123 stukken geschut eenpantsertrein en veel ander oorlogsmaterieel buitgemaakt Teleurstelling in Engeland over de Vereenigde Staten VERKEERDE VOORSTELLING VAN WAT ROOSEVELT KAN DOEN De bekende Amerikaansche commentaarschrijver Clapper die op t oogenblik in Engeland vertoeft schetst in zijn eerste bericht de diepe teleurstelling in Engeland over de Vereenigde Staten De meerderheid van slechts één stem bit de verlenging van den diensttijd was een buitengewoon zware slag aldus Clapper vooral omdat hier nog niet eens sprake was van een oorlogsverklaring Tot in de hoo l e kringen hebben zich de Engelschen een klaarblijkelijk verkeerde v oorstelling gemaakt van hetgeen Roosevelt kan doen zelfs Churchill vergiste zich toen hü onlangs beweerde dat Amerika a n den rand van den oorlog stond Misschien begrijpt Churchill nu na de conferentie op den Oceaan de AmerI kaansche gebondenheid en zegt hU zeer terecht tot zichzelf dat Engeland in het geheel niet had kunnen doorvechten indien het niet zooveel hulp van de Vereenigde Staten zou hebben ondervonden Het volk echter is zeer teleurgesteld over de gemeeiikchappetyke verklaring Voor bet EngcUche volk wa de verklaring een koude douche Een mlaltikkitil 1 Volgens een bericht van Auoelated Preaa uit Auatin in den ataat Texas ia een op groolsrheepsche wUM aangakondigde gift van petroleum nl de productie van één dag uit ae petroleumvelden v ri Texm aan Engeland op een jammerliike mislukking ultge loopen Inplaat van de berekende dag productie van 1 500 000 vaten werden in totaal slechts 11 332 vatim dus nog niet één procent geschonken Van de zijde der autoriteiten is mejdegedeeld dat eigenaars van petroleumleidingen geweigerd hebben 7000 ïaten olie wgJise nog beschikbaar waren naar de haven te pompen terwijl talrijke boorfirma s technische moe lijkheden opgaven om zoodoende aan deze schenking aan de Britten te ontkomen Het Engelsche optimisme WAARSCHUWING VAN THE NINETEENTH CENTURlf Het Engelsche maandblad The Nineteenth Century and after houdt zich in een zeer ver helderend artikel bezig met den oor logstoesland aldus het D N B Het blad waarschuwt zeer nadrukkelijk voor ieder optimisme Het is niet voldoende erover na te denken zoo wordt in dit artikel gezegd hoe deze oorlog gewonnen moet worder Er moet ook aan gedacht worden hoe hij misschien verloren kan worden Niet iedere oorlog kan gewonnen doch edere oorlog kan zeer wc verloren worden Vervolgers wijst het blad erop dat regering en volk in Engeland tot aan het verlies van Kreta den omvang ♦ an het Duitsche gevaar buitengewnon hebben onderschat Na denhal van Kreta viel er in Engelaaopen ter neergeslagonneid op te merken A elke niet minder groot wa dan die na de catastrophe in Frankrijk Sedert dien tiJd is het wel iedereen duidelfak dat onze regeering de capaciteit wan de bevolking om nederlagen stojtcijnsch ja in zeKferen zin opgewekt te aanvaarden niet verder mag misbruiken Ook de jongste parlementsrede van Churchill kan de bevolking niet van het steeds krachtiger wordende geloof iKrooven dat de oorlog niet ge leid wordt op een wijze zooa s het eieenlijk tiehoorde Vervolgens verwijt The Nineteenth Century Churchill per soonlijk dat hij geen algemeen strategisch opvattingïvermogen geen roote doctrines bezit welke hU tegen den Führer en zijn legerleiders zou kunnen uitspelen die de erfenis van van Schlieffen Moltke en Ludendorff met een karakteristieken zin voor da werkelukhekl door grondigheid n een krachtigen ge sl verdiept en vergroot hebben Goudgravers in Londen VERWOESTE JUWELIER8WINKEL BIJ DE ST PAUL De Londensche Daily Express publiceert foto s van goudgravers midden in de Loindensche city die met ketels en wateyempiers het puin van de gebombardeerde gebouwen op gouikorreltjes onderzoeken Naar aanleiding hiervan merkt het blad op dat de goudgravers hun werkzaamheden hoofdzakelyk in de buurt van de St Paul kathedraal uitoefenen waar iuwelienzaken door bomaanvallen zgn vernield De meeste juweelen zijn natuurlijk met een geweldige kracht het plaveisel binnengedrongen Er zou maandenlange arbeid voor noodig zijn om met voor den oorlog belangrykc installaties bezaaide Londensche stadwijk zoover bloot te legtfen dat de goudzoekers met hun wlhk kunnen beginnen AFTREDEN VAN MENZIES VERLANGD Volgens berichten uit Camberra heeft de AustraUache arbeid np rtij geprotesteerd tegen het vertrek van den Australischen minisier president Menzies naar Londen Jie arbeiderspartij verlangde dat Menzies tevoren zou aftreden als minister president Haar de premier juist m deze moeilijke tijden in het land noodig was aluus het D N B BRITSCHE MIJNENVEGER TOT ZINKEN GEBRACHT Duit he strijdkrachten ter zee en in lucht hebben den laatsten tijd herhaaldelijk de vernietiging van Bntsrhe patrouillevaartuigen en mOnenvegers kunnen melden De Britsche admiraliteit heeft nu gisteren meegedeeld dat weer een Britsche mijnenveger en wel nr 39 lot zinken la gebracht aJdus het D N p Zon op 6 30 ondtr 3036 Maan op 3 5S omler 19 34 Maa to varpHclil la vardiniatarao van tontoadargantf lol oiiiopliomfi Laataarna van voartnifcn moataB H nar na lonnoaiief tpuptf O w den nnMskmamtEvni tckMuaRS R iï