Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

XRSTE BLAD DINSDAG 19 AUGUSTUS 1941 3E NEDERLANDSCHE PRODUCTI ESLAG Momenteel slechts minder dan 30 are ïultuurgrond per consume it beschikbaar Denatumüjke volgorde moet worderii ent hst eigttn wolk dan onze notuurl ke cdMtg bied n In Europa en dan ten slotte goederenniil met de andere werelddeelen aldlM dr PoiÜmma en tuinbouwer op 6 belangrijke pun ten waarop hij zal dienen te letten Deze tentoonstelling welke helaas maar een week auurt verdient een heel druk bezoek ledere beJanghebberde zal er na een Iwzichtiging van doordrongen zijn waarom een productieslag in Europa noodzakelijk is Ook zal het hem duidelijk worden waarom de Duitsche productiealag een succes werd zooals in de derde zaal eveneens met een serie afbeeldingen zeer overzichtelijk wordt leden neia dakr 1 fTch In en gistermiddag in het Gebouw bor Kunsten en Wetenschappen te l Gravenhage gehouden vergadering IteonKaniseerd door de commissie tot Indenteuning van de maatregek ptroffcn voor de regeling van de indbouwTroductie commiuie dr Mthuma en bijgewoond door alle ïidende per soünlijkheden op het ge ied van land en tuinbouw in Nei erland heeft de staatssecretaris van et Duitsche rijksministerie voor andbouw en Voedselvoorziening de er Backe een groot rede gehou en over de plaat en de beteekenis an den landbouw in het Europa van e naaste toekomst Deze bijeenkomst erd door tal van hooge autoriteiten ygewoond Van Duitsche zijde weren ca opgemerkt de commissarissenenrraal voor Financiën en Economie linister dr Fisohlxick voor de Open1 re Veiligheid S S Gruppenführer tauter en voor Bijzondere Aangeegenheden Oberdienstlciter Schmidt p gevolmachtigden van den Rijksommi ssüris voor de provincie Zuidlolland en de stad Rotterdam resp Ir Schwebel en dr Völcker Landeslauprführcr Graf G lhe luitenant on raal Siburg generaal majoor vphumanjB e commandant van de rdnung pblizei de achouten bij nacht leimer en Hintzmann en General r t dr Wagner Van Nederlandsche zijde waren o m lanwp ig de spcretarisseii gencraa va iet d artement van Volksvoorlioh ing en K P r T Goedewaagen van Handel Nijverheid en ïcheepvaart en van ï andbouw en Vissolierii dr H M Hirschfeld en van Sociale Zaken ir R A Verweij en de Jirecteur generaal van den Lanclbouw Ie heer G J Ruiter Staatssecretaris Backe had tot titel van zijn betoog De taak van den Nederlandschen landbouw in de Europeeshce economische ruimte gekozen en stelde de vraag of men hier te lande eigenlijk wel groote resultaten mag verwachten van pogingen tot verhoon ng van de productie Wat de opbrengsten per hectare betreft staat Nederland immers onder alle landen tor wereld zoo ongeveer bovenaan Desondanks is spr er van overtuigd dat onder den invloed van de nieuwe economische staslkunde der eroote Eiiropeesche numte het productievermogen van Nederland nog tot een aanzienlijke uitbreiding in staat is Spr gaf een uitvoerig historisch overzicht en herinnerde aan het ontstaan van het verdrag van Ottowa waarbij Engeland aan zijn dominions op landbouw economlacH gebied voorkeurposities gaf In stijgende mate ontwikkelde zich binnen het Britsche rijk een streven naar zelfgenoegzaamheid Sedert 1930 ongeveer hèd Nederland bijzonder sterk te lijden onder het Ineenschrompelen van zijn afzetgebieden verloor het door het steunen op de Angelsaksische landen den Tondslag waarop het met Duitschland kon ruilen en kon het zelfs de tegen potprijzen aangeboden groenten iet meer in Engeland kwijt raken Millioenen kilogrammen moesten eenvoudig vernietigd Worden hoewel de Duitsche behoeften in geenen deele gedekt waren Na Me 1940 wierden de afzetmoeilükheden naar Duitschland uit den vèg geruimd en verkreeg in het bijlonder de Nederlandschp tuinbouw wederom loonende prijzen Heden ten dage staat de landbouw fci de Europepche landenl wederom voor een béslifesende keuze De weg van een wcrkverdeehng tot over de grenzen van Europa heen heeft bewezen gevaarlijk en onmogelijk te tijn De beslissing waarvoor de landbouw in de EuropeeSche landen ïieh wederom gesteld ziet is dezelfde welke Europa ongeveer honderd jaar geleden nemen meast en toen foutief genomen heeft De weg van het op extensieve wiize rteeds maar uitbreiden van den landbouwproductie over de gehcele wereld heeft tot een afhankelijkheid van Europa geleid van een zoo ongehoord groote draagwijdte dat het voortbestaan der afaonderlijke volkshuishoudingen op het spel stond Voortaan mogen wij slechts den weg opgaan die reeds in gene dagen de organische was de weg van de groote economische EuropeeBche ruimte Dit i de eenige mogelijkheid om de ia de laatste eeuwen ontstane bijzondere landbouwvormen der verschillende Europeesche landen hn stand te hquden en tot bloei te brengen Op dezelfde wijze als ten gevolge v n de Engelsche empire pglitiek de Bbgelsche markt zich van Europa afwmdde moet nu voortaan de Europeesche markt de grondslag worden van den landbouw der Europeesche landen Juist beden ten dage biedt Duitschlaod door zijn markten welke alles tamnen opnemen aan Nederland onfriioorde ruilmngelijkheden en deze n niet tot den duur van enkele tientallen jaren beperkt maar zullen voortdurend blijven groeien Naast deze stabiele afzetmogelijkheden biedt fivitschland ook stabiele prijzen De voorwawde voor het in stand houdeo der Nederlandsche veredelingsindustrie is voortaan dat men hiet precies decelf e consequenties trekt ten aanöen van het krachtiger en breeder maken van de eigen voederbasis als desty in Duitschland getrokken tijnt Sn dat mogelijk De nieuwe gebondenheid van Nederland aan de Europeesche economie stelt op dezelfde wijze het bereiken van een hoogere intensiteit in het vooruitzicht als zulks in 1933 voor Duitschland het geval was Waarmede spr dus zeggen wil dat ook voor Nederland de mogelijkheden niet uitgeput zijn om méér te verbouwen dan tot nu toe Op deze wijze gezien bestaat het vraagstuk waarvoor de Nederlandsche landbouw zich thans gesteld ziet uit het volledig benutten van al die productiemogelijkheden welke vroeger in het kader van de wereldhuishouding niet geheel en al gebruikt konden worden Zijn taak is het opbouwen van de Nederlandsche vjredelingsnüverheid thans nog op een binnenlandschen na afloop van den oorlog op een Europeeschen grondslag Spr gaf hierna in een zevental punten de richtlijnen aan voor de toekomstige ontwikkeling van het Nederlandsche agrarische bedrijf aart de hand van gegevens uit de practijk van zeven jaren Duitschen producticstrijd REDE DR F E POSTHCMA Dr F E Posthuma ving zijn rede aan met op te merken dat bet Nederland voedt zichzelf materieel de waar heid zal moeten zijn wil het inderif in de toekomst zyn in Nederwoont een vrij volk omdat het chzelf voedt De mogelijkheid bestaat dat zoowel het bevoTkingsvraagslufc als t vraagstuk van de prüductiviteit van djn grond beide moeten worden opgelost Maar als dan trots alle moeite blijkt dat Nederland zich zelf met kan voeden wat dan Moeten wij dan den weg van den kleinen weerstand o en het ontbrekende voedsel maar halen waar dit het gemakkelijkst en goedkoopst is te verkrijgen Of moeten ü dan ggzien de ervaringen iie wij ouderen nu reeds tweemaal in ons leven hebben opgedaan den weg zoe ken waarlangs onder alle omstandig heden de voeding van het Nederlandsche volk voorzoover dit het ontbre In het vervolg van zijn rede vroeg dr Posthuma zich af of onze eigen landbouw dan zoo achterlijk was dat wij al die vreemde import behoefden Spr verklaarde vervolgens hoe wij in Nederland waar de land en tuin bouw steeds in den hoek werden gedrukt toch tot zulke hooge prestaties zijn gekomen en ging de oorzaken na die tot den noodtoestand der laatste jven hebben geleid Op de wereld markt was te verdienen De Nederlandsche agrariër richt zich op die wereldmarkt die in de eerste plaats het Britsche rijk behelsde Al die jaren heeft men geen acht geslagen op de zekerstelling van de voedselvoorziening van het eigen volk Practisch onvoorbereid zaten wü plotseling midden in den chaos Nederland met zijn groote bevolkingsdicht heid moest van den eenen dag op den anderen van vrijhandel overschakelen op autarkie Spr kwam hierihede terug op de vraag kan ons volk zichzelf voeden We hebben een bevolkingsdichtheid van ver over de 250 inwoners per vierkante kilometer d w z dat voor lederen Nederlander 40 are oppervlakte be schikbaar is Na aftrek van de oppervlakte voor bebouwde kommen wegen water en woesten grond als duinen en zandverstuivingen blijven nog 30 are cultuurgrond per hoofd van de bevolking over d i S maal de oppervlakte van deze zaal Hiervan werd 2 5 benut als bouwland en 3 S ab grasland Veel is het niet Niet zonder reden zijn daarom ook in Nederland de boere tuinders en visschers opgeroepen voor een produc ti slag die gewonnen moet worden in het belang van het eigen volk Het is een moeilijke opdracht die aan den Nederlandschen boereretand gegevMi is Minder dan 30 are cultuurgrond per consument staan slechts ter beschikking terwijl het produclieapparaat is berekend op groote toevoer van productiemiddelen uit overzee en afzet op de wereldmarkt Wanneer echter allen de handen ineen slaan ge dachti aan het oude woord eerdracht maakt macht dan zal het wel gaan Willen wij het bestaan van ons volk waarborgen door de voedselvoorziening daarvan te verzekeren dan moet in de boerenbeweging een ieder van hoog tot laag bereid ztjn tot o ledige samenwerking en deze niet op de lippen doch ook in het hart dragen Het moet geerszins onze bedoeling ziJn naar volledige autarkie te streven Voledige aularike zou voor ons slechts sterke verlaging van den levensstan daard beteekenen Wij moeten slechts de rangoide omkeerren Vroeger was het de wereldmarkt daarna het vasteland van Europa en tenslotte het eigen volk Nu moet het de natuurliike volgorde worden vooreerst het eigen volk dan onze natuurlijke afzetgebieden in Europa en in de toekomst met overlü Eurooa een geordende goederennii mef de andere werelddeelen Aan den oproep bij den aanvang van den p ductie8iag 1941 om meer aardappelen te verbouwen heeft men goed voWaan Volgend jaar zal de teelt hiervan noe slechts weinig uitbreiding behoeven Uitbreiding Van den graanbouw is echter dringend fioodzakeMjk De vi r voornaamste slagwoorden voor den productieslag 1941 welke ook voor het komende jaar van kracht zullen zijn luiden nergens braakland betere benutting van het grasland ook in den winter veevoeder van eigen bodem en ten vierde meer graan meer aardappelen Als vijfde dringende oproep aan de boeren komt er nu bij verbouwt meer koolzaad BUITENLAND GEORGE BONNET WEER IN FRANSCH MINISTERIE darlan op reis Naar in goed geïnformeerde kringen te Vichy wordt vernomen zou George Bonnet minister van Bu tenlandsche Zaketi tijdens het Kabinet Paul Reynaud op de nominatie staan minister van Economische Zaken en Financiën te worden inplaats van minister Bouthiellier In verband hiermede wordt gewezen op het feit dat Bonnet zich den laatstcn tud heeft opgehouden in een badplaats waar ook de minister van Justitie Barthelemy en minister Moisset verblijf hielden meldt S P T Maarschalk Pétain zal zich vandaag naar Royat bij Clermont Ferrand begeven waar de leden van den staatsraad in een plechtige bijeenkomst den eed van trouw aan den maarschalk zullen afleggen De staatsraad is de hoogste administratieve rechtbank in Frankrijk en heeft na den wapenstilstand zijn zetel naar Royat verplaatst De plaatsvervangende minister pre sidentadmiraal IJarlan heeft naar officieel wordt medegedeeld Zondag Vichy verlaten Voor het majcen van een korte reis Het reisdoel is niet gepubliceer Alleen werd opgemerkt dat de reis valt binnen het normale kader van d e regeeringsactiviteit van Parian In politieke kringen neemi men aan dat Darlan zich naar Parijs heeft begeven Nederland voedt zichzelf is een moeilijk te vervullen wensch doch zal ondanks alle zwarigheden en belemmeringen ernstig moeten worden nagestreefd Wanneer in moeüjke oogeiw blikken een van onze boeren mocht twijfelen laat hij zich dan de woorden eigen maken die adm de Ruyter eens gebruikt moet hebben tot den heeren Staten en welke luidei Indien de Heeren Staten willen dat i in het be lang van het volk met deze slechte en slecht uitgeruste schepen den slag tegen den viiahcTwfnnen lal ik ilial hem winnen Dr Posthuma heeft S bijeenkomst hierna met een kort wo rd gesloten waarna alle aanwezigen zich naar Pulchri Studio begaven waar van 18 tot 23 Augustus onder den titel Productieslag in Europa een tentoonstelling wordt gehouden DE TENTOONSTELLING De tentoonstelling geeft in beeld een heel duidelijke toefichting op de rede welke staatssecrtaris Backe heeft gehouden De inrichting dezer expositie is buitengewoon smaakvol De omlijsting Ijestaat uit producten van nzen tuinbouw druiven perziken meloenen tomaten enz waarmede de drie zalen waarin de tentoonstelling is ondergebracht kwistig zijn versierd De expositijs zelve bestaat grootendeels uit een serie wandborden waarop afbeeldingen zün geplaatst die den bezoeker een indruk geven van de positie van onzen landbouw voorheen thans en in de toekomst De eerste serte toont aan dat onze landbouw reeds op een zeer hoog peil staat Het tweede deel laat zien dat de vr ijhandel ons in moeilijkheden Ijracht ondanks de hooge prestaties Het derde deel wordt beheerseht door de gedachte Nederland voedt zichzelf waarna in ide volgende serie afbeeldingen aange even wordt hoe wü in de toekomst uit de moeilijkheden kunnen geraken Het vijfde deel heeft als leidende gcdachtf de inrichting der bedrijven welke gericht dienen te zijn naar de behoefte van het eigen volk Deze gedachte is het eerste doel van de productieslag in Nederland Het laatste deel wijst derv land Ofiicieele puUicalie van den gemadiligde voor de prijzen GROENTEN EN PRÜITPRIJZEN Bericht No 23 De hieronder volgende groenten en fruitprijzen zijn geen vastgestelde maximumprijzen Zq zijn bedoeld om den consument een richüjm te geVenvoor de prijzen die hetn ten hoogste in rekening gebracht mog worden gedurende de periode van 20 tot 26 Augustus X Boven deze prijzen zullen in dit tydvak in geen geval groenten lof fruit mogen worden verkocht ook niet wanneer deze van de beste kwaU t zijti In de meeste gevallen zullen de groenten en fruitpryzen lager moeten zyn dan de onderstaande pruzen die gebaseerd zgn ep de beste kwaliteiten GROENTEN Savoye Kool ƒ 0 09 p kg St Witte Kool 0 08 Spitskool 0 08 Komkommers kg boven SSO gr 0 23 st van 70U 5U gr 0 19 van 600 700 gr 0 15 van SOO 600 gr 0 11 0s stek 0 08 kg kg Ooperwten 0 26 Peulen 0 26 Bloemkool sorteering I 4 p 0 16 II sorteering Tomaten goede kwahteit OM mjsvormid 0 21 knel t 0 13 Wortelen met lof per bos 040 zonder lof fijn 0 12 zonder lof nuddel of 0 00 0 12 0 12 0 21 0 15 0 08 0 08 0 15 0 22 0 15 0 10 0 1 Tuinboonen Uien ZUveruirti SjaJotten Bieten ronde en larkge Kropsla Andgvie Spinazie Stoofsla Rabarber zonder lof grof 0 08 Stokbooien prinsesseboonen 0 32 sruj en spekboonen 0 23 Stambodnen prinsesseboonen zoa st k der draad 0 23 prinsffisebooaen met draad 0 2a andere soorten stam boonen 0 18 Pronkboonen 0 18 Roode Kool OiW Postelein FRUIT en Ster V4I van Goudreinetten Van van overige appelen Steken worstekige appelen zuur Stek en wormstekige appelen zoet Peren Beurré d Anjou enz extra kwabteit 1ste kwaliteit 2e kwaliteit Beurré Hardy enz extra kwaliteit lete kwaliteit 2e kwaliteit Beurré de Mérode enz 1ste kwaliteit 2e kwaliteit Overige soorten 1ste kwaliteit 2e kwaliteit Stek en wormstekige peren 0 10 Pruimen Dubbele Boeren witte enz 1ste kwaliteit 2e kwaliteit Reine Victoria enz 1ste kwaliteit Aarckbeiden 1 14 0 21 0 18 0 15 0 10 Kersen 0 82 Aalbessen 0 36 Zwarte bessen 0 66 Frambozen 0 77 Kruisbessen 0 26 Meloenen groene ananas 0 62 andere soorten 0 36 0 69 0 47 0 26 0 56 0 40 6 18 Druiven Muscaat Westfrisia 1 1 07 1 0 47 0 62 0 21 Leopold Golden Champion Frankenthaler andere soorten Morellen Perziken extra groote 0 62 st 0 35 0 18 0 25 0 18 groote kleine O kf Appelen Cox Oranje Pej in enz tt 0 77 Q W0 56 0 40 0 16 extra kwaliteit 1ste kwaliteit 2de kwaliteit Chiudreinetten enz extra kwaliteit 0 56 0 21 1ste kwaliteit 2de kwaliteit Brabantsche Belleflear 0 43 0 21 enz 2e kwaliteit Overige soorten pruimen 1ste kwalitnt 2e kwaliteit extra kwaliteit 0 47 0 35 0 21 032 1ste kwaliteit 0 35 0 21 2de kwaliteit Jacques Lebel enz 1ste kwaliteit 2e kwaliteit MI Zandaardappelen Veen aardappelen 0 07 0 07 AARDAPPELEN Kleiaardappelen 0 08 Duinzandaardappelm 0 08 Vóór het schrappen gewogen mag 1 et per kg of per bos voor het schrappen van wortelen berekend worden Voor het snijden van kool mag 3 et per Ifg berekend worden met dien verstande dat de kool na het snijden gewogen wordt Voor het sciirappen van aardappelen mag 1 et per kg worden berekend met dien verstande dat zU gewogen worden pa het schrappen Voor thuisbetorjgai van aarduipelen mag 1 et pö k extra worden jevraagd Overtg éhs zal bet in geen geval gèoorioofd zQii extra kbsten aan het publiek in rekening te brengen voor thutttiezorging schooiunaken of andere bewerkingen Bewasnr dese qtgav en gdmlk haar Zij geldt van 20 Augustus tot en niét 26 Augustus 1941 272P 194 Eedsaflegging van rnwsche ambtenaicn Vaoaf vandaag moeten alle Frajnsdie Unbtenaren in banden van id chef van den staat maarschalk Pétain de eed afleggen De Parijsche bladen juichen deie maatregel toe Matin verklaart dat de eed van trouw al te leggen tegenover den maarschalk een nieuw tijdperk in Fr krijk inluidt De eedsaflegging van het ambtenarendorps brengt het Fransche volk in h t bewustzijn dat een regime is afgeVoopen dat onder het voorwendsel der vrijheid sledits oorlog en rampspoed heeft pebracht Gehoorzamen is de grondslag van den nieuwen staat A u j o u r d H u i legt den nadruk op de moreele kracht van den nieuwen eed en verklaart dat de eed van trouw een geestelijkrband vormt ius en alle van het b stuursappnraat De verklaring van Rooseyelt en Churchill MONROELEER OP DE GEHEELE WERELD TOEGEPAST ALDUS BERLIN De in de Vereenigde Staten verschenen commentaren op de verklaring van Roosevelt en Churchill ko men volgens de meening van Duitsche politieke kringen daarop neer dat de Monroe leer toegepast wordt op de geheele wereld en het Angel Saksische politietoezicht over de wereld zal toelaten Onder dezen pölitieknuppel die in de plaats komt van den Volkenbond moeten de Europeesche volken het hun door Wallstreet voorgeschreven arbeidsproces ten uitvoer brengen Van Duitsche zijde kan daaromtrent worden gezegd De Amerikanen mogen ervaringen hebben opgedaan in den omvang tusschen politie en hun gangsters dat zij geen ervaring in de Euro esche politiek hebben bewijzen zij lederen dag weer aldus hef D NB De Europeesche volken zijn geen gangsters die men met dezelfde methoden kan behandelen als de bendes in de Vereenigde Staten Overigens is men in de Rijkshoofdstad Volkomen onverschillig ten aanzien der plannen die mep in Washington of New York aangaande de Europeesche verhoudingen koestert daar de vorm daarvan uiteindelijk uitsluitend wordt beslist door de volksche kracht van alle eendrachtige en sterke volken van Europa hetzij groot of klein Zij zullen hun eerlijk verdiend lot in deze levensruimte gemee ischappeliik zelf voïm geven en zich in het geheel niet door van de overzijde van den Oceaan stemmende idefën laten afbrengen van hun taak een werkeliike gemeenschap van volken op te bouwen Verklaring van Hnll De Amerikaansche nunister van Buitenlandsche Zaken Cordell Huil heeft op de persconferentie inlichtingen geweigerd over de mededeelingen die Roosevelt hem heeft gedaan over zijn ontmoeting met Churchill Hull beperkte zich tot de vcrlj aring dat alle gebieden ter wercia behandeld waren Dit komt overeen met de verklaring van Roosevelt op zijn persconferentie terstond na de landing dat hij met Churchill eens was geworden over elk gebied afzonderlijk en in élk werelddeel afzonderlfjk Wat de uitzending van een Amerikaansche missie naar Mosk u be reft zei Huil dat deze aangelegenheid met met hem was besproken Tot slot deelde de minister mee dat van den Amenkaanschen ambassadeur te Vichy nog steeds geen analyse is ontvangen van wat Péta in zijn jongste rede heeft bedoeld Japan wükt niet voor Amerikaanschen druk VERKLARING VAN HIRAIDA In een radiorede heeft de woordvoerder der Japansche marine kapitein HL raida gesproken over het versterkte streven van Engeland en Amerika tot omsingeling van Japan Hu verklaarde dat dete omsingeling van agressieven aard is op geestelijk zoowel als economisch en strategisch terrein De Ver Staten aldus de spreker schijnen den indruk te hebben dat Japan reeds in sterke mate uitgeput is en principieel verkeerde gevolgtrekkingen te maken bij le Ijeoordeeling van Japans milittire kracht Wie echter de werkelijke kracht van Japan kent zal zich er onge twijfeld voor hoeden het Japansche rijk te bedreigen Engeland en de Vereenigde St ten schijnen te hopen dat zij Japan door dmk op de knieën kunnen brengen Uit econo misch oogpunt gezien zijn Japan en de Vereenigde SUten rteds met elkander ii oorlog De demicfatische staten begonnen de vijandelijkheden tegen Japan toen zij de kanialen sloten waardoor Japan de grondstoffen en materialen kreeg welk het noodig heeft Een nieuwe stap M Japan nopen te kiezen tusscben leveiXen dood In ieder geval moet men Aiet Japan verantwoordelijk stellen voor de gevolgen welke de omsingeling eventueel zal hebben Japan zal de onvermijdelijke maatregelen nemen wanneer het wordt gedwongen te kjezen tusschen leven n dood De diensttyd in Amerika WET OVjER VEKLENGIirËi ONDERTEEKEND President Roosevelt heeft de wet over de verlenging vao den diensttijd ondertekend BRAND BU BROOKLTNPIER J In New York is op het eiland Man hatta aan de kïde van de Eastnver een zware brand uitgebroken gepa ii i gaande met hevige ontplofllngen Vo gens Reuter werden aan deze kade Britsche schepen geladen met voorra den uit Egypte voor Groot Brittanniè De brand is aan de Brooklynpier uitgebroken naar Associated Press meldt vlak biJ de plek waar gewoon lyk Britsche schepen Jaden De brand ê ing gepaard m groote ontploffingen Ie Amerikaarape vrachtboot Panuco en een reeks binnenschepen weiden door het vuur gegrepen De Panuco had kwik andere mineralen en hennep aan boord De oorzaak van den brand is onbekend Vijftien doeden en vijftien vermisten TTé Nïw Sofksche oAtendbladen publiceren zeer groot opgemaakte be richten over den grooten brand in de Brooklynhavtn Voigens de laatste polilierappurteo zijn vijf lijken geborgen Vijüien personen worden vermist en worden verlorae geacht 89 gewonden zijn lot dusver naar de zickenl uizen overgebracht Hicrby korr t nog een onbekend aantal licht gewon den die ter plaatse behandeld werden Volgens het tot dusver floor de politie ingestelde onderzoek is er geen sabotage in het spel Het vuur is waarschijnlijk door lichtzinnig rooken ontstaan De geheele pierinstallatie is door den brand vernield De vrachtboot Panuco stond gisterenavond neg in lichter laaie De schade bedraagt een millioen dollar aan oorlogsmateriaal het monster van loch ness Berleefd Het monster van Loch Ness is weer opgedoken meldt de Londensche correspondent van NyaDagligHAlleh 4 n d a Een man en zijn drie kinderen beweren het tijdens een tochtje met een roeiboot in het afgeloopen weekeinde gezien te hebben Het is vijf è zes meter lang en ziet er ongeveer uit als een boot die met de kiel naar boven drijft Het is als een reusachtige zeevogel in em klaarblijkelijk zeer booze bui boven het meer gevlogep Tien minuten néeft men het kutuKsi zien toen verdween het monster DE BONNENLIJST 17 AUGUSTUS T M 23 AUGUSTUS 31 4 brood 4 rants brood of gebak 31 brood 1 rantsoen brood of gebak 31 bloem 4 rantsoen bl br of gebak 31 ei één ei 31 vleesch rantsoen vleesch of vleeschwaren 31 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleescnwarcn 31 kaas 100 gram kaas 31 melk I 1 Uter melk res aardappelen IVi kg res idem 16 AUGUSTUS T M 6 SEPTEMBER algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram kotfiesurrogaat algemeen 500 gram jam algemeen 250 gram rijstB rijst 250 gram rijst alg 25 y gr havermout of gort B havermout 250 gram havermout of gort 112 alg 100 gr vermicelli of maizena 3 AUGUSTUS T IM 26 AUGUSTUS 26 27 boter 250 gram boter 28 27 vet 2S0 gram boter met reductie 1 AUGUSTUS T M SI AUGUSTUS 12 katten 1 kg kattenbrood is bonden groep I O 10 kg groep IQ 8 kg grorp IV 9 kgf groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood WAT is tKN RANTSOBNT BBOOD IW gnm Brood GEBAK W gram IMKhatt waMa Duenlls luwklM Af 140 fraiD ipoculaa kotk U au run caU I O gnm gevuld klein koratgebak M MM run gevuld root kontgebak f 00 rani uurt laixklat B143EM 35 gram tarwebloem laect roggebloem meet zeifrtlzeiid bakmeei RUST 190 gram rütt ritiumeel Bloem griee niltameel emenxtf meel HAVERMOUT 190 gram luvermaut vlokken Bloem aardappelvlokkeo GOBT MO gram lort lortemeel grutten VERMICXIXI im eram vermicelli macareat spaghetti MAIZBNA 100 gram maiiena aago aardappelmeti 6 100 gram lef meel verwerkt la puddingpoeder o puddlnnauspoedft VliBBSCH 100 gram eleeaeh gewicht tbs been Inbegrepen VlStacpVARtH gram gerookt el f kookt vleeach M n gram erooku orBt Morten f 100 gram gekpokte oratsoorten At I ram leverarUketsn toagenworat nierbrood At IM ram btoedwortt JAM ao grun Jam stroop Bonina ens OPGEPAST De boaaen S au SI remt KAAS bmvw geldig t m SeiitcrabCT IMl De bomcD SS voor AARDAPPELEN bUlvCB t MHc t m tS AagnalMi IML Andere distribatieartikelen KOLEN Rookdoelelnden lettct M n N Bob No M K P 31 Augustus Verwarming I baarden an kach lL J I t 14 baarden a k cl tl vm li emitrale wtwarming één eenhi id vast brandftoffen U 66 tl Jiaardan b kaefaelg I ti t m 18 Aaardw 1 kachels K een ew held turt Oddm t iD 31 December prntQLBUM M IS rO I 11 Am tm frOet voor keuken 2 iter SCBBERZEEP 1 lastlel t m 31 Ai g I raotspHi ZKKP Itt t m 31 Augustus 1 ranttocn