Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

f EDE BLAD DINSDAG 19 AUGUSTUS 1941 Nederlandsche VoethalBond SECRETARIAAT AFDEELING GOUDA Kamemelksioot 209 Gouda Telefoon 2764 1 STASSMIEUIS genoeming notarii te GoucUl nR HEK H V A SOHBIMgÖI O VOWÏEB VAN Mr FBAJjfeBN dj schikking yafi dén ecre generaal van l t departe j j van Jiwtitie i benoemd 2t notaris te dezer stede de heer jj F A Schermer candidaat no tai i it Henricus Franciscys Anthomus gchemlei weVd 20 Juli Ï8 Ï te Moorn kjai slaagde hUyoor hetnbta fcien en tevm is de heer sSwSIm Indisch candidaat notaris Ï1 candWaat notaris was hg in vefailende plaatsen werkzagm Q a te Hnom en Arnhem Ook is hij als ïoo5Z m Indié te Soekaboemi geweest ilatstelijk was hg waarnemend notaris ie HooWdorp Notaris gcherpaer is hier S opvolger van wülen notaris mr H C J M Franken Na diens overluden vorig jaar waamemmJ van het kantoor beliét en thartJ S hfj mei ingang van 18 AügUitUs j l in it vacante plaats benoemd Gouda nieuwe ichftolaft Dr A W VEGTEK fts t Breedevoort di met ingang van 1 September a 8 tot gchootart te dezer stede i benoemd Foto G C Dr Ve gter werd 12 Augustus 1910 te Schoonebeek gêbor n w in 1935 tot rts bevorderd was daarna aan yericiiillende kinderziekenhuizen en consultatiebureaux werkzaam promoveerde m 1937 tot doctor in de geneeskunde en vestigde zich daarna in Breedevoort als arts Diefstal waar muziek in zat WEER TWEE FIETSEN VERDWENEN Talruk is het aantal rijwielen dat gestolen wordt Ook gisteren had de politie weer twee aangiften van diefstal te noteeren De eene was van een 15 jarig meisje dat haar fiets in de Groenendaal had neergezet Het andere verdw r n karretje behoorde toe aan een koopman en het is weggenomen in jlvee minuten dat het onbeheerd vooreen muziekhandel aan den Langen Tiendeweg stond zoodat de eigenaar met recht kan zeggen dat er muziek in zat Het schijnt voornam$U k om de banden te doen te zün en diarom kan men niet voorzichtig zijn want waar haalt men bij diefstal nieuwe vandaan Die onvoorzichtigheid betracht men tot dusverre niet te best Men kan nu wel l n hoofd schudden en zeggen al die lieftsdiefstallen toch maar in wezen Is hel toch zoo dat al die karretjes voor het grijpen stonden Er zouden heutch niet zooveel rijwielen weggehaald worden als het niet zoo gemakkelijk ging Fietsen binnen zetten of in bewaring gegeven bluft de beste ra d die er te geven is BENOEMD TOT TUDELUK LBERAAB AAN R HA 8 TE ALKMAAR By beschikking van den secretaris neraal van het departement van Onderwijs Opvoeding n Cultuurte cherming is benoemd tol tijdelijk raar aan de R ki Hoogere Burger hwl t AlkmMf de heer E G A Gtlama alhier EXAIMEN ttOOPDAKTE Te Utrecht slaafde voor het examen MoMakto gedeelte B onze atad noot j K J G van d Putte tUd k ï wüïer aan de Chr Khool te iwfilk Xil lUi Tbratcr De amateur jockey met Heidz Rühmann Aanvang 8 15 uur Woensdag 2 uur matinee Remii Bioscoop Bü de blonde Katrijn Gouden Gans met Anny Ondra Aanvang 8 15 uur SdHWwbnrk Bioscoof Tusschen Hamburg en Mafti met Oieseia Uhlen Crete WWiser Glutav Knuth en Walter Franck Aanvang 15 uur 19 Aug 8 uur Schaakbord Jaarvergadering voetljal en athletickvereeniging Gouda 29 Aug TM uur Ned Gerct Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 21 Aug 4 ttui Kaaslandel MaatscliapiM nGonda Jaarlijkscbe algemeene vecgadering van aandeelhouders 21 Aag 7 39 uiir Vrüe Evaagellsche Gemeente Bijbelbespreking en bidstond n Aug IM nut IjCger dea Heils Heiliginggdlenst Aug 10 uur Gouda terrelu Onderlinge sportdaff der vereeniging voor juniorea en aïispiranten 2 uur voor senioren en veteranen Aug 7 45 uur Geret Kerk C gel coricert Feike Asma APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des saChts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alleen Prins Hendrikstraal 15 99 Burgerlijke stand Geboren Aug Eduard Johanties Jacobuj zn vafi P J Antheunis en G J H Itelmes K Tiendeweg 12 Aug Annie Diana dr van G H B de Groot en D WesUtrate R Feilhstraat 8 Aug Regina Maria dr van R J J Zaadnoordijk en G J Jansen Tollenstraat 132 Quirina Wilhelmina dr van J J Graafland en K W Bunschoten de la KBijlaan 12 Aug KatKarina dr van R P Neugebauer en M Remijn K Tiendeweg 15 Overleden 17 Aug Aart de Jone 11 j Politierechter te Rotterdam FIETS WEGGENOMEN TE GOUDA Hij was uit de strafgevangenis te Haarlem naar Rotterdam overgebracht omdat de politierechter een appeltje met hem had te schiUen Wat moet er toch verder met je gebeuren vroeg de rechter bedenkel jk Je bent nu 27 jaar en hebt een indrukwekkende straflijst Hij moest het toegeven Met zijn zwaar getatoueerde handen leimde hU op het hekje Wil u gelooven edelachtbare heer dat ik me schaam voor zoo n kleinigheid voor u te staan Ik geloof het graag knikte de rechter Zoo n fiets is niets voor je Dat is minderwaardig werk Diefstal met braak is je genre De jonge gevangenisvogel knikte yan m n 27ste jaar heb ik er zasin de cel gezeten rekende hU uit ftheb twaalf vonnissen Juist lt eaamde de rechter Ga e zoo door dan beleef je op je 70ste jaar je 50ste veroordeeUng Wat deed je in Gou te dien dog Ik ging naar myn zus vertelde degevangene maar daar kon ik niet blijven Geld vöoT den trein had ik niet en auto s waar je mee kan meerijden riüden er niet meer Dub ik pikte die fiets met de bedoeling die in Haarlem t l n een boom te zetten Den vorige dag atal je eveneens een fieta herinnerde rechter hem Dat waij ren er dus twee Ook waar Daar praatte de gevangene echter liefst overheen Het ging hier nu alleen om de fieta van dien kaashandelaar in Gouda De officier vroeg de maximum straf zes maanden Omdat deze man thans in Haarlem in de cel zit voor een jaar eveneena voor een geatolen fieta deed de rechter er twee maanden af Uit vroeger tüden DE COUDSCHi COWBANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit een advertentie De ondergeteekende heeft de eer zijnen stadgenooten door de vele aan vragen tot lessen voor piano of zang die hem iyn gedaan mede te deelen dat hü besloten heeft zich meer bepaald op het geven vah muzieklessen toe te leggen W N J van Helden Zevenstrttat 50 JAAR GELEDEN Te s Qraveohage is overledeBi de zeereerwaarde heer W A van Worciïm R K priester en rector in het Liefdegesticht te Gouda 5 JAAR GELEDEN In plaats van dèh heer J Toeri die met 1 Augustus j T éêtvóldnlslag uit zijne betrekking als amanuensis aan de R H B S aangevraagd en verkregen heeft welke fütictle hij 12 Jaar lang vol viver e n toevftjdihg VeiVUld heeft IS benoemd de heer H J C Hannema te Rotterdam Mej P van Töofertburg lëerares in het Duitsch hééft tegen 1 September eervol ontslag uit hare betrekking aan gevraagd met het öog op haai aanstaand huwelijk De verdachte was erg dankbaar tikte tegen zijn voorhoofd Hy had er vast op gerekend weer een jaar te krijigen zei hy sporJt T M VOETBAL INDEELING DER COMPETITIE Verschillende elftallen in nieuwe omgeving GOVDA BU MANNETJESrUTTERS De competitie indeeling van den Nederlandschen Voetbalbond voor het k S nwnd seizoen is bekend gemaakt Voor de elftallen Uit Gouda en omgeving die alle m District II uitkomen luidt zU als volgt 26 klasse A Quick U W H V V B M T V I O S Laakkwartier Gouda y D L U V Velox Hei cules 3e klasse B RV C De Ooievaars ScheVeningen De Postduiven terlaak Cromvliet G D A Oiympia O N A 4e klasse E Haastrecht Gouderak M S V D O N K Ammerstolsche S V Bodegraven Moordercht Oudewater Waddinxveen Stolwijk 4e klïBse G D J S Steeds Hooger Hermandad S F C Transvalia S M V Oud Beyerland Schoonhoven G S V 4e kfaSse J Dilettant Lekkerkerk Bolens C K C Zwervers Saturnus F S V Pretoria Bloemhof Reserve 2e klasse A H B S Ill A D O IV Gouda U U V S Il H V V n V U C III Scheveningen II D H C ni O N A H Reserve 2e klasse B H BS H A D O ni Gouda lil Sparta III Neptunus Hl R F C Hl V D L II Fortuna II S V V III Hermes D V S IH Reserve 3e klasse E Oiympia II O N A in G S V II Schoonhoven II N H S H H O V II D H Z II Alphen II VarlaUe in Mstrtjdtat Verschillende elftallen zijn in ergeluking met de indceling in de j orige competitie verhuisd en in ot epen met nieuwe gezichten al zijn z veelal van vroeger wel beleend terechtgekomen Verandering van spiis doet nu eenmaal etep en ongetwijfeld zit in deze dooreenmenging een groote aantrekkelijkheid Gouda heeft de Rotterdamsche contreien verlaten en zij huist nu in een HaagachUtrechtsche afdeeling met voorts U V S en V D L Men kan het stellig een sterke groep noemen waarin Quick U V V H V V U V S en Velox klinkende namen zijn Men ontmoet er voorts Hercules en t gepromoveerde Laakkwartier De afdeeling bestaat uit elf ploegen zoodat er twintig wedst den te spelen zijn Heeft Gouda in vergelijking met het afgeloopen seizoen twee wedstrijden meer zes minder spelen Oiympia en O lj opnieuw bij elkaar ingedeeld en dia uit een afdeeling van twaalf in een van negen zi n geplaatit tgm Ook deze elftalen hebben ditmaal geeti Rotterdamsche afdeeling zij zijn b allemaal teams uit Den Haag en naaste omgeving ingedeeld Scheveningen is de voornaamste figuur en voorts zijn R VC en G D A Loosduinen geen gemakkelijke tegenstanders maar oversterk lijkt deze afdeeling niet Niets veranderd is er vo k D O N die weer in de Goudschjn omtrekafdeeling zit met dezelfde elftallen van vorig jaar zoodat Haastrecht en Gouderak weer van voren af aan kunnen beginnen De nieuweling Stolwijk completeert het aantal deenemers tot tien elftallen Voor G S V is het juist andersom als met Gouda Oiympia en Ojfl A de groepiwitten zijn van een Haagsche in een Rotterdamsche groep gekomen waariimchoonhoven hem gezelschap houdt Het aantal wedstrijden is tot zestien gedaald Te oordeelen naar de prestaties in de vorige competitie is alleen Transvalia tot de sterkeren te rekenen en zoo op het oog heeft G S V een kans haar poging te herhalen Men treft hier verder het oude Steeds Hooger en de nieuweling Hermandad Er is een reis naar de eilanden te maken naar Oud Beyerland wat vooral voor Schoonhoven een heelc afstand is Van de reserves heeft Gouda II dezelfde afdeelin behouden met U V S II en H V V II als de voornaamste figuren Het gepromoveerde O N A II is itiede hier ondergebracht Het andere gepromoveerde elftal Gouda III komt in een gemengde groep uit met twee kampioenen van vorig jaar H B S ÏI en Neptunus III De reserve 3e klasscrs zijn weer bijeen in een kleine groep van acht elftallen met de kampioen Alpi n II en drie nieuwe Rotterdammers waarvan N H S II en H O jV II debuteeren OM DEN ZILVEREN BAL TIen elubs nemen deel Waaronder H V V en Quick Zondag 7 en Zondag 14 September rullen de wedstrijden om den Zilveren Bal op het terrein van Sparta te Rottc am gehouden worden De tien deelnemende vereenigingen zijn Sparla Feijenoord RF C en Overpjians alle Rotterdam S V V Schiedam H VV en Quick Den Haag D F Dordrecht Heracles Almelo en N E C Nijmegen Zondag 7 September A 10 0ft 11 15 u Sparta Quick B 11 15 12 30 u SVV D F C C 12 30 13 45 u Feijenoord H V V D 13 45 15 00 u Heracles R F C E 15 00 16 15 u N E C Overmaas F J6 15 17 30 u winnaar A winnaar Zondag 14 September G 10 12 u winnaar F winnaar E en winnaar C winnaar D H eindstrijd 2 30 u winnaar G winnaar H De wedstrijden duren tweemaal een half uur behalve de eindstrijd die twee maal drie kwartier duurt PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn BENOEMING GRIFFIER BU HET KANTONGERECHT Bij besluit van den secretaris ge eraal van et departement van Justitie IS benoemd tot griffier bu het kantongerecht alhier mr G H Bleeker thans griffier bg het kantongerecht te Zuidbroek Bergambacht LAWAAOGE MEISJES Reeds meerdere tnalen heeft de ge meenteveldwachter jongelui gewaarschuwd om wanneer zy op de bank voor de Ned Herv kerk zitten ttjdens godAdienstoefentngen niet te luidruchtig te zijn Deze waarschuwingen hebben blukbaar niet geholpen want Zondagmorgen is tegen zes meisjes tusschen de 15 en 17 jaren wegetis het maken van al te veel laiwaai procesverlMal opgemaakt BVRGERLUKE STAND Ondertrouwd Marinus Jacobus de Langen 28 j en Neeltje Stubbe 21 j beiden alhier llbOf DER BEVOLKING In rilsÉft W P de Bie van Alblaajwttfam D 63 A A M Burger van Oudewater Tappersheul D 30 Vertrokken J Speksngder naar Schoonhoven Lekdijk 19 OFFICIEELE MEpEDEELINGEN BERICHT AN VEREENIGINGEN Van hfet college van Gevolmachtigen Voor de aport werd het volgende bericht ontvangen Het college heeft bericht ontvangen van den Commissaris voor niet comfnercieele Verecnigmgen n Stichtin Pgen dat in verband niet de papier schaarschte de uitgave van gecyclosty leerde en gestencilde vereenigingssportperiodiekeft moet worden stopge zet Het college van Gevolmachtigden voor de Sport verzoekt U beleefd van een en atider mededeêling te willen doen in het offidieel iTgaan van Uw Bond of de bladen waarin de officieele mededeelingcn van Uw Bond worden gepubliceerd opdat alle in aanmerking komende vereenigingen tijdig van dezen door de omstandigheden nood zakelijken maatregel die én door den Commissaris voor niet commercieele Vereenigingen en Stichtingen èn door het college van Gevolmachtigden voor de Sport jiiteraard wordt betreurd op de hoogte worden gesteld De in aanmerking komende vereenl gingen zullen nog nader bericht ontvangen van den Commissaris voor nietcommercieele Vereenigingen en Stichtingen op welken datum de uitgave der bladen dient te worden gestaakt Voor de goede orde is het gewenscht dat vereenigingen die tot heden verzumiden aan tien Commissaris voor nietcommercieele Vereenigingen en StichtingOTioptegevèli dat zg een rereenigmgspenotJiPk uitgeven daarvan alsnog ten spo digste aan genoemden Commissaris kennis gev n Het adres luidt Wti slsdorperweg 72 s Gravenhage LEDENLUSTEN EN LEDENOPGAVEBIUETTEN Oe vereenigingen spelende m den N V B behooren hun ledenlijsten rechtstreeks aan de Afdeelingen en N V B op te zend sn Dus één e xempUar aan den f V B en één aan de afdeeling J e véreemgingen uitsluiitHd spelende ia de afdeeling behaoren beide lijsten bg den N V B in te zenden Later in te dien n ledenopgavebiljetten behooren de in den N V B spelende vereen eveneens rechtstreeks aan N V B èn afdeclmg te zenden De uitsluitend in de afdeeling gelende vereenigingen moeten dcac biljetten echter in duplo indienen bij den N V B AANVANG COMPETITIE Naar aanleiding van de omstandigheid dat de competities van den H V B op Zondag 21 September volledig zuilen aanvangen deelt de secr compl mede dat voor de afdeeling Gouda de wedstrijden op Zondag 7 September beginnen De junioren wedstrijden zulfèn op 1 September worden hervat BOETEN Opgelegd No 25 D R D wegens niet tgdig voldoen scheidsrechtorsdeclaratie Jtmi IMl f 3 50 No 26 O R D wtgens niet tijdig voldoen van boete no 17 ƒ 3 50 No 27 D R D wegens nift tgdig vol do n debet beslissingswedstriid f 3 50 28 R V C wegens niet tgdig voldoen scheidsrechters declaratie Juni 1041 ƒ 3 50 Reeuwük EXAMEN HOOFDACTB Voor het examen hoofdakte ged te B ia te Utrecht geslaagd de heer H K de Waal alhier BENOEMING KAPELAAN De Mssohop van HaarleRi heeft dm weleerwaarden heer A H Schrama kapelaan alhier als zoodanig te Roelofarend sveen benoe d Tot kapelaan aUuef is benoemd de weleerwaarde heer N van Paascheo neomist No 29 Unio wegens niet tijdig vot doen van J oete no 20 f j 60 9 o 30 Unio wegens niet tijdig voldoen van boeta no 21 f 3 50 No 31 Groot Ammers wegens niet tijdig voldoen an boete no 19 13 50 No 32 Gioot Ammers wegens niet tijdig voldoen aan debiteering Stralcommissie 2e kwartaal 1941 3 S0 Boi enstaande boeten zijn niet in de saldilgst per 31 Juli verwerkt VERZOEKEN OM OVEBSCHBUVINO Arie van der Velden van Bos koopsche Boys na r Overschotje P J Spaarman van Boskoopsche Boys naar Overschotje H J Hendriksman van BoskooiH sehe Boys naar Overschotje Eventueele bezwaren moeten binnen 14 dagen schriftelyjt worden ingediend AFREKENING BESLISSINGSWEDSTRUOEN Wedstrijd Donk H Gouderak H terrein Ona Terreinonkosten Ona f 12 50 Ontvangsten f8 20 Nadeelig saldo f4 30 Derhalve worden Donk en Ooudetak leder gedebiteerd voor ƒ 2 15 en de vereeniging Ona gecrediteerd voOT ƒ 4 30 Wedstrijd Stolwijk II Woerden U terrein G S V Terreinonfesten O S V f 12 50 Ontvangsten ƒ 1 80 Nadeelig saldo f 10 70 Derhalve worden de vereèniginpm Stolwgk en Woerden ieder gedebiteerd met ƒ 5 35 en de vereeniging Oil V g crediteerd met 10 70 De afrekening van deze besUsiing wedstrijden is niet in de saldilijat pee 31 Juli verwerkt ADRESLUST Scheidsrechterj De voorletter wijzigen in J G Kramo 8CHEIDSRECBTERS DEBITEERINGEN OVER DE MAAND JDLI 1941 Ammerst S V 3 2S Bergambacht 8 1S Bodegraven 1 D O N K 4 17 D R D 1 EST O 3 Gouda 4 30 Gouderak 5 22 Groeneweg 5 27 Groot Ammen l ï G S V 2 27 Lekkerkerk Moercapelle 6 72 Moordrecht 1 25 Nieuwerkerk 1 Oiympia 4 5ï ON A 3 25 Oudewater 4 50 Overschotje 1 30 Schoonhoven 3 82 Stolwijk 635 V E P 1 75 Waddmxveen 1 Deze debiteeringen zijn in de saIdU lijst per 31 Juli verwerkt SALOaiJST VEREENIGINGEN PER 21 JULI IMl Debet Credit Ammerst S V ƒ 18 04 Bergambacht ƒ 4 31 Bodegraven 3 Dilettant 4i n D O N K 4 79H D R D 14J7 i E S T O S M Go da Gouderak tijwt Groeneweg 5 01 Groot Ammen 43 75 G S V 109 6J Haastrecht 31 WW Lekkerkerk 5i7T Moercapelle Moordrecht 40 6 meuwtrkerk 17J0 Oiympia Ji O N A 133 6 Oudewater 30 71 Overschotje 1 20 R V C 4 9S Schoonhoven 26 70 Stolwijk 41 M U N I O a5 9 4 V E P l ï Waddinxveen xi nw Woerden 15 24 Zwerven 44 4 W O VAN TILBUIKL secretBis com U m FEUILLETON ZILVER AAN DE SANDAWAKU 11 Twee dagen vergezeld t Nffltl uantnburg dia het apoor vaü aan ad had gevonden Ongemerkt na P n M het dal waarin het Cfoud rtj attoomt Ba dit waa 0M burg aaalaiith om b w te br D n aan hü graf véb Da IM Dochi nauwelijka tmtm n woudawm bmikt of m hê veraehoot van Meur 0 rf f niet bloot I iMt faiteB wotAal i oatda lieh nM MM wwttaclMirii WiMt bwl pMBI ê HU ging naar het graf ran De Vagal en keerde eenige aaimitca later terug naar da plak raar k t dan Vruiachman had achtergelaten ffillary leunde tegen aaa boom en tranen atroomAén ham lan da wangw WaaromT Waarom weende SUlerjrT Om den treurigen dood van De Vegazf Dat waa nauwelijks aan te nemen De Vegaz waa immera de eenige gaweaat wien Sillery tlechts koele hoffaiykhaid had betoond in tegenffiilJbig tot de andere leden der pMltle die zich steeda hadden mogan verheugen in de hartel k vrtMdachi van den geleerde En nu waande hij aan het graf van dan i njaard Wat waa de reteiT Haan Wlerr weende niet om De Vegaz RQ treurde alechta om zDn eigen lot Want rotavaal waa hU ar van overtuigd dat da moordend wQdanila van K dwta MIa ham nooit meer zou vr laten Dezen IndnA Itrügt ITüci Ooman burg En gvIQktydig doet aii v rii gg iida Btdettinf IM wtt w i tdann waarmad de lear kMa niM tatna heaft gawaricl ia cr dwanao Weliawaar veq talt hV twg da Mktorca op hua lacht t ac Mwit fat zarhelt planten en bloemen noteert anaakt vergelijkingen doch dit Ue gsbcurt alechta ntt een innoriijk ichtabesef tüa geestdrift blgft ar vo omen buiten Bet ia alsof doctor Sillery reeds heeft afgerekend met het leven VanzeUaprekend is zoo Iemand niet t gebruiken voor den nachtelijken bewakingadlenat waarvan men hem dan ook ontslaat HU heeft het weliawaar nooit verzocht en verlangt evenmin dat een ander een paar uur slaap opoffert om het werk ta doan dat eigenlijk voor hem Iwstemd ia doch graat Rouca Gura heeft bediat dat I4i d geleerde dia ovafdag voortdurend t ezig ia en ook a avonds aan zUn dagboek werkt raa dan nachteUiken bewakingsdienat moat word i uitgesloten Waarop SUlofy geen antwoord heeft gegeven as dm praat aicchu dankbaar heeft aangakeken Kr ia neg een andere reden waarom van de medewerking van doetor aiUerr wordt attexien Scdart den moord hp Da Vegaz lieaft man wmwUPc ingezien dat nachta uaohi Ma mni buiten da wa maat hou dan Voorhaati toaa WOmr in gaaalaehap vao aaa and op waciit Bte tf waa fc t p Va iMwiar aag d q r Doch wat zou er gebeuren wanneer hü nu alleen buiten moest wakenT Bij het geringste onbeduidende voorval wanneer een nieuwsgierig haaaja over het pad sprong of een takja door den nachtwhid werd afgerukt zou hü verschrikt alarm blazen Onnoodig alarm zou voor de hutbewoners de noodlottigste gevolgen kunnen hebben En om dit te voorkomen heeft men van de nuttelooze diensten van doctor Sillery voor goed afgezien Bij da spanning dia een gevolg ia van het zenuwaloopande wachten op een ontmoeting met den onzichtbaren vijand voegen zich begin September andere onaangenaamiieden de nachten worden rumoerig Graaf Rouca Chira en Niki Qomcbburg zün dag en nacht in touw hat hoogtaaat der tadit ia aangabridcHi Niki Gomenburg heeft eena van JaMachen jagar da kunat geleerd Mn uit n atuk berkenadiors een aowt fluit ta MiUdan waarmee hl het k4c kende roepen der elanden en damhartanmaMtarlijkwaatna ta boolaaa G wê9viA mat am dargalijk initrunMet aa vati aald door dan graat tniA tOt Mt hot aanMUd kL OawvaoHtk trcMtan ia ar vroeg in den ochtend op uit Zwijgend Iwnen te leb aan weg door kat aog mMt hooge kreupelhout loopra ootelbara achrammen en builen op doch blljvan welgemoed en vol verwachting Oinda waar do natuur tientallen machtiga rotsbkridcen op elkaar heeft gestapeld hebben ze een prachtlgen uitkijktoren waarvan ze dankbaar gaInruik maken Urenlang liggen ze op de loer Nieta beweegt zich Daar eindelijk Op nauwelijks drie honderd meter afatand gaat een prachtige re NiU kijkt den graaf aan doch deze schudt het hoofd Niet achieten fhtistart hij en laat apavan Mm ap velgMi Da knoldtroep kan niet ver verwijderd zUn Wat hebben i 8 aan die raat We moeten een kaphaal hm hebben Wacht maar zoodra da raa wag la volgaa w het spoor en komen wal aan den hoofd trap Nog aan paar mhiutan ga De paar minuten wordei een kwartier een haK uur Doch eMdetijk hebban da beide jagers luccea de re baweegt zich Grazend gaat het dier doeT de vlakte ea wanneer da jagen tdMr zijn dat tat geen lucht meer van Imb Mjgt varlatw ze hun standplaaia aa trekken er ep uit nen mlBUlan tater habfeea ae hj apoor van de ree gevonden Nu ia de grwtot voorzlebUtfiaid gebedea ze moeten den hooUtroep ongemerkt na deren Behoedzaam alnipen za verder e hun bewegingen zijn niet hilder daa het geritsel der bladeren in de ahora l oomeo De tocht duurt ruim een haM uur en eensklaps bUi ven ze ataan of nauwaltjka honderd mater atitan4 aan den tand vaa eaa diep gelegaa poel graaat de gec dite kudde De beide jagera atrekken zteh uU bl het meterhooge gras Onlioorbaada Graaf Rouca Gura brengt idm WMbr in den aanslag en richt bet op ec prachtig dier dat nJM attdira dan da leider van de grazende kudde kaa zijn Hij mikt ea laU onverwaebta onbegrilpeMIbs gebeurd knakken kraken WDaate angstige kreten en nauweUjka twea seconden hUer la da kudde mi I raa nen In mtade elaeM aehlet za tue achan de beemen ea la avea later vee NiU kkt verba d J SS dieran na en ziet dan n mrtrtwf aan ouea Gura zegt geea oora ea t tfadrte aaar J Mrgrend van liet oeiwead mt eent mt beg md Oemenbiirg te be pen ffim t w t mt d 1