Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

TWEEDE BLAD j i i in H i iMv i y i T I t DINSDAG 19 AUGUSTUS l TECHN MIDDELBARE SCHOOL extra kwaliteit 40 88 1ste kwaUteit 28 68 2e kwaUteit 18 48 BrabantsdK Belief leur enz extra kwaUteit 36 28 1ste kwaliteit 26 32 2e kwaliteit 15 12 Jacques Lebel enz 1ste kwaUteit 24 08 2e kwaliteit 15 12 Val van Goud en Sterreinetten 15 12 Val van overige appelen 12 88 Stek en worstekige appelen zuur 10 64 Stek en wormstekige appelen zout 7 50 Peren Bcufré d Anjou enz extra kwaUteit 52 08 1ste kwaUteit 35 28 2e kwaliteit 18 48 Beurré Hardy enz extra kwalitnt 40 88 1ste kwaUteit 29 68 2e kwaliteit 12 88 Beurré de Mérode enz 1ste kwaliteit 26 33 2e kwaUteit M 88 Overige soorten 1ste kwaliteit 18 48 2e kwaliteit 12 88 Stek en wormstekige peren 7 50 Pruimen Dubbele Boeren witte eoz 1ste kwaUteit 40 88 2e kwaliteit 15 12 Reine Victoria enz Iste kwaUteit 31 92 2e kwaUteit 15 12 Overige soorten pruimen 1ste kwaUteit 26 32 2e kwaliteit 15 12 100 100 100 100 100 100 100 100 100 itn 100 100 Taehnleum Opgarieht 31 Maart NOS Eandraehtmrag 26 b Rottardam Oir Ir B B DE REGT aJ Teiëfoen 36267 DAG OF AVONDCURSUSSEN TER OPLEIDING VAN UI tiehactt du tkiet te wachten tatdat UJ eventueal op en ambaehtHChool toMdaten kan E m Tot bat ade itudlejaar wordt men toegelat a met eindexamen AmbacfataMhool 1 of a t jaar KBS Tot het 3d studiejaar met 2 of S UÖBS of Gy mnasium HMS 8 A 3 o r Uulo VaJctAoischool of VUT O Tot het 4de stuofBaar 1 of a i U T 4 of 5 OSS B Tot het Me studiejaar a T H Delft of einddipL I1TJ5 b v bQ culteitnerandering Ovcrfangf en eindexamen onder toezicht van gedelegeerden en gecommitteerden De cumis IMB lMf werd door 404 leerlingen b neht er zUn 18 Iprarcn 1 ntoon telUng en inecbrijving van as Aug tot en met t Sept IMl dke dag vao 10 uur v m tot sonaondergang ook Zondags S Sept nog Insehriiying Leerlingen halen dan hun tekenlngen van de tentoonstelling terug Aanvang cursussen 4 S x t Desgewenst op de dagcursus ook Duit en Engel Haandsehoolgeldeif 1M f 10 1X80 f 18 en ƒ M nap voor het 1ste ade Sde 4de en ing of Ing rf Ing o ing of Ing ot ing ol ing of tag Ing of Bouwkundig Constnieteur W c en Hnterbouwknndlge Gtewnpènd Beton Coostructeur Slaalconstnicteiir WerktaigkuDdig Construeteur Mstonn Construeteur VUegtutgmotorenconstnwteur VllegUiigbouwlc Constraeteur Scfaaepsbouwk Constrarteur AutomobieHechn OonstrtKleur Klectrotadiniseh Con truct ur Sde sbtdi aar avoodeureu en voor de dagcursu ƒ lS 5 t f Ml t ƒ SI ƒ 88 en ƒ 28 p mnd Vraagt gdUu ati ae r d jprmpectus met programma namen Van examinatoren leraren en geslaagde leerlingen mA adiooC BENDRACHTSWCQ asb DIr Ir B B DE REGT e 1 Eendraehtmvvg 26 b Telefoon 36267 AdJ dir Ir E S PACEJKA wJ Telefoon 46247 en tassentttds lagere diploma s t arlge cursus Vaa da laom seheol aif kan een lon en Ineen tsegelatea werdaa lol bet sMdlelaai van de dageuisn waazbll bil eejk piaktilk kfltot look aUetr en antog lanerfl af tot bat astsla studielaa av Bdeumut 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 PASFOTO S Witte Kool 5 30 Spitskool 5 70 Komkommers boven 060 gram 16 80 van 700 850 gram 14 van 600 700 gram 11 20 van 500 800 gram 7 84 stek 5 50 Doperwten 19 60 Peulen 19 60 Tuintioonen 8 50 Uien 8 50 Zilveruien 15 12 Sjalotten 10 64 Bieten ronde en lange 6 Kropsla 5 60 Andüvie 10 04 Spinazie 16 24 Stoofsla 10 64 Rabarber 7 60 Postelein J 12 88 fsiirr Aardbeien 85 66 Kersen jg 46 48 Aalbessen ffk 26 88 Zwarte bessen rïk y 46 72 Frambozen T K 57 6ë Kruisbessen 19 60 Meloenen groene ananas 46 48 andere soorten 26 32 Druiven Muscaat Westfrisia Leoikftd Golden Champion 91 84 Frankenttialer 60 44 andere soorten 7S 0f Morellen 35 28 Perziken extra groote 46 48 Toote 15 46 kleine 68 88 Appelen Cox Oranje Pippin enz extra kwaliteit 57 68 1ste kwaliteit 4088 2e kwaUteit 24 06 Goudremette enz fotobuheau W A DE BRUÜN o m Officieele publicatie van den gemachtigde voor de prijzen w GROSSIERSPRUZEN VOOR GROENTEN EN FBDIT Bcriebt No U De onderstaande prüeen zyn geen vastgestelde maziiAianiurüzen Zy geven voor den grossier in groenten en fruit den hoogsten pr saan waartegen de producten aan den deUiUumidel mogen wordenafgeleverd Daar deze prezen zyn gegund op groenten en fruit van de jeste kwaliteit zullen in de meeste gevallen de verkoopi riizen lager moeten liggen De prijslust geldt van 20 tot en mei 24 Augustus 1941 GROENTEN Bloemkool sorteering I t ƒ IS MI per 100 st sorteering II 11 78 100 Tomaten goede kwaUteit 19 0 100 kg misvormd 15 12 IOC kriel 9 53 100 Wortelen met lof per bos 7 28 100 boaeen zonder lof fijn 8 50 100 kg zonder lof middelgrof 8 50 100 zonder lof grof 6 100 Stokbóonen prinsesseboonen 24 08 100 snu en spektoonen 17 38 100 StanrtMKinen t prinsesseboonen zonder draad 17 38 100 prinsesseboonen met draad 15 18 100 andere soorten stamboonen 12 88 100 Pronkboonen 12 88 100 Roode Kool 6 50 100 Savoye Kool 8 50 100 100 100 100 100 100 100 De meeste gezinnen In Gouda en oatgevb lazen dagelijkc da ouösche couRant hal dagblad dat taads het beet verzorgd nieuwe brengt van den dag van stad en omgeving en dftarenboveit verschillende aantrek kelijke rubrieken bevat De Goudsche Courant wordt eiken avond aan hui bezorgd in Goudi an een 16 tal gemeenten in de ontgevmg m Goudi voor 18 et par week of f 0 78 per maand bulten Gouda 19 et per week Abonnementen kunnen eiken dag aanvangen sssssssssssssssisiiissia Sn w Man9ti nni iaia9ti i w 9ai Min i 9 i Duitschland strijdt voor Europa i ACHTERVOLGING IN ZUIDELIJKE OEKRAÏNE WORDT VOORT GEZET r Nederlandsche Volksdienst Het Nederlandsche volk op sociaal gebied op grootsche wijze te verzorgen en wel in het bijzonder door de onderUnge hulp en steun die alle Nederlanders elkaar willen verleenen is de taak van den Nederlandsehen Volksdienst De NVD hoopt door een groot aantal medewerkers die alom in den lande werkzaam zullen zyn dit contact tusschen alle Nederlanders te leggen ledere man I iedere vrouw die in een sociale taak een opgave ziet melde zich als vruwiUiger ster aan bij het onderstaande adres sen waar alle inUehtingen te verkrijgen zyn De kosten die de uitvoering van het sociale werk van den NVD met zich mede brengt zuller bestreden worden uit de offers van hen dien het lot van ons volk ter harte gaat Daartoe is door den NVD een lidmaatschap ingesteld waaraan een vaste maandeluksche bijdrage is verbonden Helpt het welzün van ons volk verzorgen De provinciale leider van den Nederlandsohen Volksdienst in de provincie Zuid Holland is drs H F van Leeuwen Javastraat 27 a den Haag Huil 7waar gebombardeerd Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bkekend In de Zuidelijke Oekraine wordt d achtervolging van den verslagen en deels t de vlucht geslagen vijand naar den benedenloop van den Dnjepr voortgezet Ook aan de overige deelen van het Oostelijk front leverden de operaties belangrijke successen op Nachtelijke aanvallen van de luchtmachtwaren met goede uitwprklng gericht op militaire installaties in Moskou alsmede op verschillende belangrijke spoorlijnen In den strijd tegen Engeland hebben in den afgeloopen nacht vrij sterke afdeelmgen van de luchtmacht den ravitailleeringshaven Huil met een groot aantal bommen van elk kaliber bestookt Voltreffers in de opslagplaatsen aan de Humber en in oorlogseconomisehe installaties der stad veroorzaakten verscheidene branden Andere vliegtuigen vernietigden bij de Schotsche Oostkust een vraehtboot van 4000 brt en beschadigden n ander koopvaardijschip zwaar Tijdens nachtelijke aanvallen op verschillende Engelache vliegyHden werden hevige ontploffingen waargenomen Britsche bommenwerpers wierpen in den nacht van 17 op 18 Augustus op enkele plaatsen van West en NoordwestDuitsch land een gering aantal branden brisantbommen neer De aanvallen leverden een enkel militair succes op Nachtjagers schoten twee Britsche bommenwerpers neer RICHT De prüs van gesteriliseerde melk EEN CENT BOOGER DAN DE ANDERE De gemachtigde voor de prijzen maakt bekend dat de prijs van gesteriliseerde melk en melkproducten per liter een cent hooger gesteld ma worden dan voor niet gesteriliseerde Inelk en melkproducten in flesschen Voor het geval dat de verkoop geschiedt in flesschen met een anderen inhoudsmaat dan 1 liter mogen ten hoogste dienovereenkomstige pry worden berekend Bö het vaststellen van den prijs dezer flesschen is afronding naar boven tot op een halve cent toegestaan Op de etiketten van flesschen welke gesteriliseerde melk of melkprodiu ten bevattne dient dit duidelijk aangegeven te zijn UIT DE PERS heel het kenmerk draagt dat hier niet gegeven is een vertaling van passages uit Mamix redevoering maar een rede die in 1578 door een groot Duitsch annexionist gehouden zou kunnen z ü n De kem der kwestie of Mamix een berOep heeft gedaan op de Rijksd gafgevaardifden krachtens het feit dat de Nederlanden zouden bebooren tot het Duitsche Rijk dan wel krachtens het vrijwillig aangegaan bondgerootschap en den vriendschapsbami die beiden bond beantwoordt de he r Hinderdael in atrfid met de historische waarheid in atrqd zelfs met de Latijn Qe$eluedetdêvervtdsching By de Z H Uitg M verscheen onlangs een brochure ovelr de rede van Mamix van St Aldegbnde voor den Rpsdag te Worms 15 8 Deze brotüaae vat een inleidibs van S Hiadodael en de vertalugmWcommea taar van een aantal i assages uit Harnix rede Een speciale medewerker van De Weg toont aan dat we hier met een voorbeeld van grove gescbiedenisverValsching te doen hebben De AdvertentiSn AFWEZie M 2f AvfMtm H A M Eijkman ARTS WESTHAVEN ó3 oaw LV W MuMiRI ulMMiMii mrhNiiLJ MwlHrtt teOOUDA iUf mMM Vtrfltderinf mÏ iUMiMihaiidcr op DioHlag 2 September 1941 tMmiddan 5 uur in Hotel DE ZALM K qoud De puntin van bchandelinK liMen ter Inuge ttn kantore der Vennootichap VolgcM aH 32 der Statuten kunnen Houders van Aandeelen aan toonder van hun tlemrechl gebruik maken indien zli minMeni drie dagen vóór de vergadering liunne aandeelen tegen o tvangMbewtl ten kantore dei Vennoottcbap hebben gedepo DE DIRECTIE 0261 29 Te koop gevraagd Mt araerwoanhuln liefst ccntr tad voor lelibewoning Brieven met inlichtingen en koopptl a No 27in bui v d blad 6 TB HUUR fuimc aanlaH adenkamer v Iwtc pcnoncn AparIe kamer met vaste waschtafel Ot r van keuken Per 1 egln Sept Bleekersiingei 22 O 2700 aEVRAAQD amkeniMd RiJwMhsrstelltr eesigszins bekend met electr apparaten strekt tot aanbeveling Aanmelden pcrioonlijk Woensdagmorgen na 9Vi uur DE KAMPIOEN Ootthaven II 0 2704 8 OEVRAAOD net Meisie voor halve dagen Graai FIsrisweg Sa O 2697 5 Boskoop HOOFDAKTE EXAMEN Onze plaatsgenoot de heer J Jongejan Cz slaagde te Arnhem voor het examen hoofdakte COUP VEREENIOING DE BOSI OPSCHE VEILING 18 Aug Rozen per bos Rosa Mundi 82 1 20 et Gloria Mundi 4274 et Orange Triumph 64 72 et Briarclif 80 1 10 rt Flo rex 28 47 et Ellen Poulsen 20 30 et Butterfly 72 90 et Better Times 60 80 et Ingar Olsson 78 1 04 et Pechtold 70 1 10 et Polyantharozen 40 60 et Dorus Rykers 56 1 12 et SweetHeart 76 1 42 et Werdland eOiW et Edith Helen 70 1 20 et Queen Mary 84 70 et August Noack 97 66 et Hadley 1 00 1 80 et Rosalandia 80 1 10 et Else Poulsen 62 84 et Vierlanden 60 85 et Juweeltjes l lït i 44 et 3temengde rozen 35 42 et Diversen per bos Lelies 80 1 20 et Clematis Durandi 46 77 et idem Prins Hendrik 1 30 1 90 et idem Mevr Ie Coultre 1 70 1 90 et Floks 10 12 et Montbrecia s 9 12 et Perziken 12 19 et per stuk Ouderkerk a d IJssel MOND EN KLAUWZEER Onder vee In onze gemeente is de zi te monden klauwzeer uitgebrokra oirr VAN iM De diaconie der Ned Herv Gemeente in het Wykgetwuw ontving een extra gift van ƒ 100 voor de diaconie LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Krimpen a d IJs U naar C 184 Jannigje Deelen van Cioiiderïk naar C 126 Jannigje Deelen Pd Vcstnkken van A 142 naar Tegelen Steven Trouwhorst GEVONDEN VOORWERPEN Gevond0 t Mimosa Cito fikn 8 optiam i in doosie Inl bü G de Jong A 176 BUROKRLUKR STAND Ondertrouwd IJsbrand Aart de Jong 27 j en Hendriks van der Laan 24 te Gouda imiEILM Enfelsdhe lucktaanvallen 4 BOOmN M ZWAiUU BK 9 ucarocwoNBiN In het afgeloopen weekeinde vloog een tamelük groot aantal Britsche vlli tiiiteo boven one land Tal van brtaaBt en brandbonnMn wevtei Mwrfewoipcii In totaal üia IS woon huizen venMd dearby werden 4 pn soocn ndood 14 iwaar en 9 Ucht gewmkL Ook kreeg een 0001 Mntal hoiMé glaasdiade VoM SvWéen nog nftge koeien paaiden in de wei or bommen i edoedL schrijver wil kennelijk het historisch gebeuren als propaganda materiaal gebruiken voor een opgaan der Nederlanden m het Duitsche Rijk n u Daartoe mitteekent hu de figuur van Mamix citeert hij onvoUedig en vertaalt hu verkeerd Dat alles zooals de medewerker van De Weg betoogt opdat Holland naar het woord van Bismarck sich selbst wird annektieren Daartoe wordt onze geschiedenis geschonden en wordt ons een MamJt gepresenteerd die niet bestaan heeft en die m ieder geval niets te maken heeft met den Heer van S Aldegonde Volgens den heer Hinderdael zou Mamix als ambassadeur van den landvoogd Matthias en de Staten CJeneraal der Nederlanden te Worms gepleit hebben voor de Germaansehe volksgemeenschap tn voor de versteviging der Ruksgedachte Hij noemt dit pleidooi een dringend vermaan voor de toekomstige ontwikkeling van de Germaansehe volksge meenschap en het Rijk Hu kenschetste de periode die op die rede volgde hij kenschetste die jaren van voortgezetten strijd tegen Spanjeals een tijdvak van staatkundig en vervolgens ook volksch separatisme De Rijksgedaehte werdtoen volgens hem verlaten voor denieuwe gedachte van Vrijheid gelijkheid en broederschap Mamix van St Aldegonde is voor hem dan ookgeen Nederlander maar een Nederduitseher p De schr toont aan waarom het gebruik van dit laatste woord in onzen tijd verwerpelijk is en betoogt dat het cVènmin geoorloofd is over een Germaansehe volksgemeenschap te spreken omdat deze niet bestaat daar de Germaansehe stammen zich reeds een kleine duizend jaar terug hebben uit Sekristalleerd in verstüHUende Gerlaansohe volkeren Een Germaansehe volksgemeenschap zou eerst kunnen Ohtstaan tniien de Germaansehe volkeren bereid waren hun aparte volkspersooniijkheid op te geven De heer H aldus schr maakt zich eenvoudig belachelijk indien hij ons wil voorhouden dat onze geschiedenis na Worms er een zou zijn van volksch en staatkundig separatisme Al lang vóór Worms bestond de band met het Duitsche Rijk feitelijk alleen rog maar op papier zooals ook verschillende Duitsche schrijvers verklaard hebben De rede van Mamix te Worms was een propagandafede voor bondsgenootKhappelijke militaire hulp Hinderdael blijkt de meeste uitgaven van deze reM niet eens te kennen en heeft ten overvloede de niet officieele Wormsche uitgave gebruikt inplaats van verPlantijiMehe En wat de keuze en vertaling van diverse passages uit Marnix rede betreft stelt de schr vast dat die spotten met alle gerechtvaardigde eischen van correctheid Zijn brochure C één groote falsificatie Om dit te beijzen drukt de schr versdiiUende passages in het Latijn af naast de vertaling van H en zijn eigene om te Goncludeeren Voor ieder onbevooroordeeld man di bovenstaande teksten heeft vergeleken moet het dunkt ons duideÜjk zijn dat door den heer Hinderdael op grove Wijze gesehiedvervalsching u gepleegu dat op groote sthaal het hmclninterpretieren is toegepast dat passages die onbruikbaar waren voor de te bewijzen stelling en er zün er ocj heel wat meer dan wü gaven zün wcggelatai dat andere verwiongen zUdv tenslotte dat bet ge Q 26S6 IQ 100 100 100 at 100 100 100 100 kg 100 100 100 100 100 100 100 100 st 100 kg 100 100 100 100 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 St 100 100 k 100 100 100 schc grondtekst in den eersten zin Ieder dien het om de waarheid is begonnen concludeert m tegengestelden zm Mamix wendde zich niet tot het Rijk voor de Nederlanden alsof deze een deel van het Ryk waren hij wendde zich tot het Rijk als de vertegenwoordiger van het Nederlandsche Gemeenebest dat zelfstandig het Duitsche Ryk als bondgenoot aanzocht in den strijd tegen Spanje Als bondgenoot hetgeen het Rijli zij het dan ook slechts formeel tegenover de Nederlanden was Hinderdael tracht dit alles te verdoezelen en gebruikt daarvoori de meest ongeoorloofde middelen Dit veroordeelt de brochure Veroordeelt Hinderdael Wij trekken er deze les uit dat ieder annexionisme dat het Nederlandsche volk of den Nederlandschen staat bedreigt slechts verdedigd kan worden door de natuur te miskennen de historie te vervalschen en de waarheid te verkrachten De heer Hinderdael heeft dit maar ook dit alleen belrezen BUITENUNO ITAUAANSCH LEC Nieuwe treffers op Tobroek ENGELSCHE AJ ALLEN OP GONIUR Het 440ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt In Noord Afrika hééft de DuitschItaliaansctie luchtmacht nieuwe successen behaald Duitsche toestellen hebben opslagplaatsen en havenwerken van Tobroek aangevallen en branden teweeggebracht Men constateerde dat een eerder getroffen schip van 1000 ton gezon en is Italiaanscha vliegtuigen hebben installaties te Mersa Matroeh met succes gebombardeerd en tusschen Mersa Matroeh en Sidi el Barrani een koopvaarder d e door oorlogsschepen begeleid werd tot zinken gebracht Bij een aanval op Bardia waarvan in het weennachtsbericht van gisteren melding werd gemaakt werden twee vijandelijke vliegtuigen tot een landing gedwongen de bemanningen werden door DuKsche detachementen gevangen genomen Britsche vliegtuigen hebben aènvall n gedaan op Benghazi en op een vooruitgeschoven vliegveld waar een vijandelijk vUegtuig door afweergeschut werd neergehaald In Oost Afrika heeft de vijand nieuwe aanvallen ondernomen op Qondar en de vooruitgeschoven stellingen in dezen sector VijandeUjke elementen die onze stellingen te Wolsje it en Koelkwabert trachtten te naderen werden vertroold en leden verliezen In de Middellsndsche 2xe werd een onzer verhenningsvUegtuigen door vijf Spitfires aangevallen itspon zich een gevecht waarbij het verkennigstoetteU hoewel het beschadigd werd en gwonden aan boord had er in slaagde een vijandelijk toestel neer te schieten en op lijn basis terug te keeren KOLONIËN De handelsbesprekingett met Japan DE BSek VAN MOOK EERV H ONTHEVEN Dr van Mook hoofd va i aet depiUV tement van Economische Zaken is esvol ontheven van J opdracht tot het leiden van de economische onderiisiidelmgen r et Japan Deze ontheffmg houdt tevens ioi dat de onderhandelingen thans detiiiitief iijn beëmdigd De besprekingen kort geleden van verschillende njden gemeld betreffen dan ook met litt terrein der handelsbesprekmgen o t een beduidende verzachting van de economische maatregelen als biokkt ring van saldi door Japan en Nede landschIndië genomen Die onderhuidelingen worden gevoerd tusschen d president directeur vsai de Javasca Bank den heer Van Buttm a de deviezeneommissie en den ho Hagent van de Yokohama Speciebanli It Batavia welke bank reeds geruim tud geleden door de Japansche regeering was aangewezen voor het regelen der betalingen voor door Indié sss Japan geleverde goederen Wii blyven niet achter In den geweldigen slag die in het Oosten van Europa woedt vallen slachtoffers Aan beide zijden zijn gewonden te betreü ren gewonden die dringend hulp en verzorging noodig hebben Menschen voor wie een snell hulpverleening de redding van hun leven tieteekent Vlak achter de Unies zijn de lazaretten veldhospitalen noodveri andplaatsen hulpposten waar doktoren en verpleegsters hun heilzamen arbad verrichten veelal onder zeer moeilijke omstandigheden Straks zullen daar ook Nede landsche doktoren en verpleegsters bU zijn Want Nederland blijft niel achter als het gaat om de hulpverleening aan oorlogsgewondeo Nederland zendt een eige Nederlandsche ambulance naar het Oostfront Daar is geld voor noodig veel geld maar dat ge zal er komen Duizenden stortten reeds hun bijdrage op bet bekende gironummer 87800 Uw bijdrage wordt ook verwacht Maak het vandaag nog ir orde Stort op gironummer I 7 S 0 KaalBfiBaegiaeM St t Ciavaiifcega aMmw i i BM H si p ss iew ewi P i wm HaaMradaelaiiart J O Wi Chtt rada r TMar Oauda I J o WtTBlsnk fsar OooiM aa