Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

BLAD DINSDAG 19 AUGUSTUS 1 41 ACTIEVE FCMtfDSEN OPROEP AAN MEDICI De Nederlandsche ambidance die straks naar het Oostfront zal vertrekken moet een echt Nederlandsche litriBsxpeditie zyn Dat wil zeggen zUnwiet degelijk en oliede zUn perfeot uitgerust de modernste instninWitaria hebt en S en over de medeuCKing van de i beste doktoren ncÖhirgen Ittinnen beschikken Daarom is het noodig dat de organisatieleiding wat de medici betreft een keuze kan maken uit een zoo groot mogelijk aantal doktoren en vooral chirurgen ook in verband met het aanwij zen van den leider der ambu lance Nederlandsche medici er wordt een l ek oep op u gedaan Gü kunt door u op te geven bij de Nederlandsche ambulance een eervolle taak toebedeeld krygen Gij met uw uitnemende en degelijke opS leiding kunt ginds in het Oosten den naam van de Nederlandsche medici de eerbied v n de geheele wereld afdwingen Gij kunt daadwerkelijk aantoonen dat ons kleine land tot grpote en grootsche daden in staat is Ook op mannelijk verplegend personeel doet de ambulance een beroep Ook zij kunnen mede werken aan den menschlieven den arbeid welke ginds wacht Nederlandsche chirurgen dok toren en verplegers geeft u zoo I spoedig mogelijk op aan de orga nisalieleiding van de Nederland I sche ambulance Koningmne I gracht 22 s Gravenhage Telef E 113142 L i i imnnnnir Noteeringcn vaa 18 Aug OBLISATBI tuMtewMSMk V K UK wN te r m HO stH uw f 100 t miif iijoh t M 100 KH WH m M tvmm Jom mm ftmêé 19 Mil nam mfy M rtrr a Cert tMO kif f mi lin MO I 10 t Su IMR I ION t Ml lOM f MH M Ca tiRwMa a TH tmiWM M tl a 74 MOIMMfMM 9 4 M lOM laRW IHMt Mt iMM A I m Oüfe mCné 1 40 a I MÖ t Wi H IS40 kn f sol unii 10 Si Ml kK f sot unu loo bit I 101 i go bit r M 4 MA w I i f m It41 IMI MM tno M s Ml f 10 I wn MO I 1 00 ll t t M itoo soo t m S uoo u r MO ISiO OI f MO 31 n M01 o i 10 i n 1007 O l I MO 13 it Ao i f IM t I nn uei AO i fMOf nu m rrn m Ons iMalaim i ms dM MM iita iin d i aimm n si i amhkn IK t B vrat t iro o rdr M i aodk 1S 4 il O o S If 37 r a id M tv O olO J 1ê Ig SS J iGck u Utl It MS t t 17 n mio lOM 3 SS srieni lia a lm M7 Vi B b lan p llnra UM SV OUo 10 J 10 3 i Lmuw IMO I Lkidan 1307 3 DIM Ml I Dlt t I J Da Sa XO 3 i 3 Dlla O 1 ts tl J Mti i H m 3 1 uw dan lta I7 Da I an 3 37 31 Dit I MSO 3 Dit 10C3 jï 3 so Ochlcd So 1 37 ii mu Tllb tl 31 £ 2 VU Pr 1 17 D a am S 31 Zaaland ica7 3 Z HeU 1 37 3 Zh la L ion 3 Dito 9a 1 a 3 I3 NG 9a t ï 3 Otta au 3 T Onr Z ai 4 Oam Crad iMi ason o m a i i 1 tan H Bakliut S 4 AunUbum nrpatkMkkukaik AU rr an bim 3 varpl uia Pandbr 3i j M A H barrXYlV Adam nyp i i Wta ArDk B a aar Br Pbr 3 t bat Brvb NN PP 4 Dlla CD 31 Dr UB d o r Fr Gron llyp aak Pd 4 D a D3 en Va VI B a Pb lïi i rav aa d oSVt Or llrp BPb 31 1 III II P lar A C 4 Dito aac Ifli f l De Nederlandsche arAbulance dankt de gever Onder den stroom van giften die dagelyks bu de Nederlandsche ambulance binnenkomen ijn er die men zou kunnen rangschikken onder de anonieme Het zijn gfoote en kleine bedragen geschonken door menschen die zich bescheiden op den achtergrond willen houden het devies doe wel en ie met om fbuldigend Drttorting vemneldt veelal een mot to of een paar letters De affmmistratie van de Nederlandsche ambulance acht het haar plicht ook de e in frooten dank ontvangen bijdrage t ciéntwoorden Hieronder volgt een opgave van iiedoelde stortingen L B te A ƒ lOi N N ƒ 10 aangcteekende brief van niet Ariër f 50 iets meer dan ik kan missen 10 opbrengst ingeleverde metalen f 7 8S voor de Ned amlHJIance ƒ 0 50 voor ambulamce Oostfront f 2 50 NN ƒ 4 L te H f 3 voor de gewonden 10 witte enveloppe ten bfhoeve ambulante ƒ 3 50 Oom Paul ƒ 300 een kleine bijdrage ƒ 1 Geref predikant ƒ 2S0 A L te R ƒ 1 50 B L O te N ƒ 2 iemand die veel aan DuiLschland verdiend heeft ƒ 200 J D ƒ 25 voor de Hollandsche jongens ƒ 10 een Duilsche uit Den Haag 2 50 oud strijder Boerenoorlog ƒ 40 een kleme bijdrage voor uw groot werk ƒ 1 H C ƒ 5 Ch de W ƒ 25 voor uw menschlievenden arbeid 10 voor de ambul e ƒ 3 Dietschland en orde f l H ƒ 2 50 leeren begrypen N N ƒ 2 50 V uit Enschedé 3 Rose Marie uit Wageningcn ƒ l2 NN ƒ 75 een vader wiens zoon aan het Oostfront staat ƒ 10 voor vnend en vijand ƒ 15 bijdrage om het leed te verzachten ƒ 2 50 R K ambtenaar ƒ 12 M Rail llyp A dito 4 lÖDs Dlla aar nn fc Ntd ear Mr aiiil nVpb aar AB AA an 4 D a r T TASl UU V n Crad Paadbr 4 W B 3 Tar pt ullk 3 i n Ilyp k d a 3i i N IlTPk Vacnit aria K lOVil Da 3 l dlla 9 M Noorrtw Hyp b Pandbr MH OrarllMJl b d a 4 Mh Call Br k d a 4 MN U ila 3 t MH Stcd aypk Mr K L 3 2 Utr Dyp k 4 IWA ll 4 Dllo Hrla K 4 MIU14 Dita larla E S i KH IM 3 aarpL uttl 3V Waatl Hr k ca rfi 3 MM 3t4 4 44 J If 71 7 H 14H 474 3 4 74 3 r 2H BoAd van EvangcIliaUèn De Bofkd van KvarvgeU valien tn de Nedeilandiiehe Hervorrndr Kerk houdt ur 2 t teinber op l ndurgen te Doorn iijn Mute Jaai itjki Lhe verg deitng Aan dv orde kon t om de vetkiejung van vier teden van het hoofd t eatuur wfgc 6 de pervodtcke attredtng van m C Ccrbrandy Leeuwaarden piuf dr J Th Ubbtnk te Groningen en prof dr J de GroiH te Utrecitt en ter vootzlenin n de vacature onleUan door het overlijden van d A G II an llcRMKcnhuyie te AmKt TdaRi Ook heeft dien dag de vergadering van de Veretniging van B ticlN vangeEtktcn 1 Doom plaats Oo dexe vrtgaderlng gehrel aan huti oudelljlic aangelegenheden gewijd l KERK EN SCHOOL vMJi vjnytnntmr Twtt bcnocmlngta Volg ii de N R C h fab n air c1 urrn van de VereenLaing voor Hoogvr Ondvrvnij op G re onn cr lc grondslag op VfHirdrarht van curatoren der Vrijt Univ t Lt kt nadat dezen advies hadden ItiRcwonncn va den Senaat en de JurtdiHrhe acultelt rn behoudens de bekrachtlgmK bedoeld In art 188 der HooKcr Onderwijswet aan de VtÜ UntvetRltcit twee benoemlnRen gedaan In de eerste plaatx hebben zij aan tfen heer Tlj A Versteeg Ihanu prlvaal docenl aan de Rijksunivertitelt t Utrecht een eeropdracht voor het notarieel decht aan cta Vrije Universiteit gegeven Aan de V U ui In verband hiermede t begmnc n met den cursus IMl 1 43 een voUfdlrc opïelüing voor het notariaat worden verbonden In de tweede plaali hebben directeuren den heer mr II J Hetlenia advoraat en procureur t Ajtisterdam bereid gevonden aan de VrMe Universiteit op te red bviltengewoon hoogleeraar In het betattluf recht Onk dex benoeming zal In den nieuwen curiuK haar bexlag krijgen Rl OIOHfEUWS 4 4J Gramofi itendui wminuz 7 45 Ochtand mna flek NleuwaberlcMen 3 IS CawUde pi 4 4S Gramofoonmurlek ii i01a rouw 9 23 CraniofoonrntKlek da kleuters llm Molt Canta Uiamuroonrnu lell U 2 Vaar den 12 4 Aln aiiak II44 UNO Nieuw en ic ïjui i nM li bmthten I Giaiu mti leK rllS Ilarmonie orke t n iie Nrdeitand h f rhe 1 te R Cravenhage 3 00 Vnor da Wouw 3 20 Hobo met plannhegeleidlng en gramoloonmuxiak 4 0 Btjtiellextng f Voorbereiddoor de ChtlMrIllke R 11 S1lrlitln l 4 2 Voor da laugd M Ciamofoonmuuek 3 BNO Nieuws rconnmlMrhc en ba irsbeilthten 3 34 rffu rie Gezond zUn en gezondb IJven S45 Orgelconcert 4 IS Voor Mn neit ichlppcnt 4 34 Curt Hohenlïarger en l norkest 7 M Actueel halfuurlle 1 Volk langAoor mal pianobegeleiding IH Cramo foonnibzlek i IS Cauiteite De in loed derNederlandsche bouwkunat m Duttachland 8 39 Cabare prugramina M Gramofoonmuziek 0 4S BNO Nieuwthi rlchlan 1 4 M BNO Itegelacha uitzending The Dutch Acnlfvamenta In tha IVafherlanda Indlea n VRRtUM n MIJ M 4 4S 0 M Zie Hilversum I 3 M M 0 Nieuw lunchten IS Graniofonnmuzlak 1440 Mor riiwi tllng 14 24 iramolounnmilek li 4 Derlainatle II M Zang niet ptannbegelelding II 24 CraniDloanmuzlek tl IS tfwn Wttufer en ayn orkent 1344 BNO Nieuw en eeonomlNche betlrhlen I M Emit van I ttoffmet zijn 11 ilUlen 114 rnianible Amanda 2 IS Voor de trugd ZM Oranxifunnmutlak 4 04 £ Mttg met planobegeteiitlng SM CÏ M dienstige uitzending SIS BNf Nleuwteeonomtaehe n betir herlrhlen SM Klaa van Reack en ri n orkefsl 4 M Gtamotoon iiiRlek 4 IS tnaemble Dai dl llalagh AMtlraniiftoonmuzirk 7 M Actuaet lui ltlMrlJe 7 14 l urhlvaerti ir UR 7 44 CTramoltmnmuitek 344 Iteildeiitk olkxt PM ll l Om 4 44 H elihe preHngl 444 RKn Nleowihetlplilen 14 M Dagalulting I Voorbereid dnnr d I htl l Hadio Xllrhllng MOS 10 14 CkamoloonmuxlaR ACADEMIICHR EXAMENR Aan da rUkaunIverallm t I alden i n bavorderd tot doctor In da lelterrn en w beltMrla op proafwhrlfl tllU UI D vlile p Troja van da W ler a mlddt ffuwiio t tlilpclwhrijvars da haar A E Cohm fpbnrcn ta Rotterdam an woncnda aldaar Doclor In de v l en natuurkunde op prr cfcchrlfl ffelitald D flev ogia van het OoMelllka ValMMlna en van het Val Talei W d haar R da Wit gaboran la BalavLi NOI en wonand ta Dain BEROETKN BENOEMINGEN ENZ Nadartandseha Harvormda Rark Aanfenomen naar Roordahuizen Dt E A A SnHdalaar ta Nl uw Scheamda Bedriikt voor Houtan Da W L HxMm ta Vaanend aal Raonuek Kalkollekc Ralk Op IS AullUituR heeft vnor de 217de m al aan badevaart van Herlnienhowh en omaavlnf naar het oanada ttnrd van 0 1 Vrouw lar Unda te Uden plaata gehad Da beiane lelllnf wan proolar dan voorgaande Jaren Op 14 Auguitu 11 werd In hal pelgrlmihuh raaa Nova op de lielltge I and itlchllng te NUmegen da Mnta mU le turMua van da mlada lnter acadamla geopend IppfadRifr Ba karkaraad dar Barelormaerda Kerk Ie Woerden lienoemda eand ir Pttlman opnieuw voor dan tUd van aan h f laar l l htilpprvdiktr lp om ftirak urant Buda in p r kngan igen IRVOL t deparn U eerM tot htit nderhan IHMIEIUM hcrikt van het l i Ei o gen hertu j M SJte dit brandjout SThiervoor een r j van tWSzSL r r on I November I ISkB er eciiiet een pryzcn 7 vMtgesteM op 40 I J d br houthandel MMt verkoopen van oorspronkeluk door leklen pru Md generatorhout bovor IW JSden pnjs van ƒ 0 45 per i l ht D overtredinKLii LTrt n e sch kkmgen brand 1 m hout voor gasgeneratoren f tfden bfrecht door den inbpec I llfét PrU beheersching te AmKrÓTbrMdhoutzagertl werd ver ttlot een boete van S 10 000 TTh optredende directeur van SSntonuch vcrkoopkvitoor tot iiLboete Rekening werd ge rrin t de in 1 kregen extra win t maifutarenhaiidcl dreef de mil Mi een Kotterdamsche manu batóel gehcmdon controle sUL Öenaren van de prijscontrole P deze zaak de officieele onchriften met werden nage Overtrfdingen van ern tigen ÏTwiidoi plaat 70oaU o a Wukt todeit dat wollen deken die voor I lU IMO nle d waren dan l nu voor 28 90 te koop werden iS m it ï val trachtten de firZa iich weer te verflntschuldlgen Jlw beroep op de vervangings ïj ij gehouden onderroek bleek j yLlta dat vbor nieuwe aankoopcn gtetpercentage nog hooger lag worheen biJ billijker inkoop lid optreden van de ambtenaren van Lmftfoairole had tol gevolg dat MRhillende artikelen met niet mjnIrdM 30 tot 40 procent in prijs verBmI wirden HfMHii overtr ing van de Prijzen kKAking 1 I0 no 1 werden de firBin P door den Inspecteur van de iWferschmg te s Gravenhage Imrdeeld tot een boete van S 6000 IM erd publicatie van de tucht hikkmg m de plaatselyke pers ge tBij het vaststellen der boeten rekening gehoud n met de onMtig verkregen extra winst en I met feit dat h er de prysvoorlen ernstig waren overtreden Prüzen voor tweedfeitandsche artikelen WORDT SCHKRPK CONTROI E ÜITGEOKFEND Hrt komt in den laatslen tyd her Suldtlvk voor dot twcedchandsche fcrm buv Kchrijfmachine wor mhandeld tegen prezen welke 9 Mei 1940 geldende prijien uanlyk te boven gaan Zelfs is l n uitzondering dat voor twee Ï Mubche artikelen meer wordt bci din voor overeenkomatlge nleujwdwen ook mdien daartoor imumpryzen ijn vastgeateld TwMdehand M he artikelen moira m beginsel slechts tegen pryM worden verkocht waartegen zij t Mei 1940 plachten te worden jntandeld Voorzoover na 9 Mei IMö met de toestemming van den Miachligde voor de prUïén van WW artikelen bijzondere prij werden vastgesteld moeten de WWi van tweedehandache goeJ oi van derelfde soort in een lik vertiouding beneden de 1 voor de nieuwe artikelen lemachtigde voor de prijzen J t er de jandaeht op dat dergc J rtredingen der prüsvoor f seherp rullen worden gei wjerd en dat de bedrijvers er 1 CU UB vervolging door de Infli fli Je Prdsbeheersching i i vöör J NICINQ VOOR FACVL WVt HIKVERBRAN0INÖ l rtÜf voor facultatieve iJJÏÏ Ornvenbage heeft iKÏ algemeene vergade1 Hagenoeg aHe afdee fCiir Z n van den heer Abra üSL ht had niet voor een ikiJ MnniTkinf te komen h W van h hoofdbestuur ge jj w M 1 de Moor te Am i ta lP i temmen werd 1 t bouwen van een S J m der veneniglng h b wchterb S 1 ÏÏ5 Ue lot raadrtieer bij lii ir benoenKi is mZ udeerde In Nell ta Kouvemement I u r F wg Van 1B31 ibtenaar aan bet JtlUe in Ned lt e Omj t U lotn fw advocaat en SSï2n A r DISTRIBUTIENIEUWS De aitreildng van boteren ▼ eduutrten EW DK WELSTAND8GRENS De lecrelaris generaal van het departement van Landbouw en Visichcru deelt in aansluiting aan het dezer xiaeen gepubliceerde berichi betref fcnde de uitreiking van boter en vetkaarten bet volgende mede Voorop zij gesteld dat een ieder in aanmerking komt voor een boterkaart degenen die behooren tot de groep van personen waarvan het inkomen beneden de aangegeven grens ligt fctmnen evenwel desgewenscht in plaats van een L terkaart een vetkaart aanvragen Uitsluitend de laatstbedoelde personen behoeven het daartoe bestemde formuUer bij den distri butiedienst in te leveren De inkomengrens is berekend per jaar naar den toestand op 1 Aug IMl ƒ 1000 voor alleen wonende pcrionen f 1100 7 vcor een gezin van twee personen ƒ 1200 voor een gezin van dne personen enz dus telkens S 100 per verder gezinslid hooger Onder gezinsleden worden verstaan de leden van het g zin met de daarbu inwonende personen met uitzondering van kamerbewoners die hun maal tüden buitenshuis gebruiken kostgangers en personeel Voorti wordt er op gewezen dat personen die zwaren of zeer zwaren arbeid verrichten bij deze uitreiking niet votor extra kaarten in aanmerking komen daar zü reeds bij de uitreiking van de overige C of O hebben ontvangen waarin distributiekaarten een bonboekje vetkaarten zijn opgenomen Zelfkameri zuUen ongeacht hun jaarinkomen in het bezit van boterkaarten worden gesteld De aandacht wordt er op gevestigd dat in het bijzonder personen die tot nn toe een boterkaart ontvingen doch thans voor een vetkaart in aanmerking wenschen te komen ten genoegen van den plaataelUken distributiedienst zullen moeten knnnen aantoonen dat hun inkomen thans beneden bovengenoemde grens ligt Drama te Est INGEZETENE AANGEVALLEN EN DOODGESTOKEN Zondagavond om ongeveer half tw ialf werd het dorp Est bij Geldermalsen opgeschrikt door een moordaanslag Ete 24 jdiig Scheffer ble k op weg naar huis komende van n buurtavond midden in het dorp door den caféhouder Sloot te zun aangevallen die hem zware stcekwonden toebracht Het slachtoffer is na ongeveer een half iMir hieraan overleden De dader mcldd zich zelf bij de politie Het lijk werd overgebracht naar het lijkenhulsje op de begraafplaats te EW De poblie stelt een onderzoek in naar de oorza van dit drama COLLjk TIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST BAKSTEENINDUSTRIE De Nederkind ohe Staatscourant van gisteravond bevat de verbindend verklaring van de collectieve arbeidtovereenkumst in de bakbteemndustxie De verbindendverkiarui van deze overeenikomat w arvan de tekst is opgenonten in dit blad geechiedt voor het ti dvak van 19 Juli 1041 tot en met ultimo Maart 1942 DB VEROOBDINGEN VOOR INGELEVERDE NON FERRO METAUEN Bu beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart ia jnigesteld een oommusie welke tot taak heeft de secretarisaen aeneraal van de departtknen4en van Handel Nijverheid en Sche t vaart en van Financien van advies te dienen met betrekking tot de vergoedingen voor ingeleverde non ferromelalen halffabrikaten en ruw materialen Tot leden dezer commissie zijn benoemd tot lid en voprzitter de heer E de Jong directeur van het R kg bureau voor non ferro metalcn Tot leden de heeren P J Rokkcr directeui der N V Handel Mu P J Rokk r lellptterdam ir W Maa Geesteranu acQsrdirecteur van de N V Werkspoor teSAmsterdam J Prummel ir directeur der N V Metawa te Tiel Aan d coiWlssie is als secretaris toegevoegd de heer rar G F J Notermans cbef van de afdeeimg centra magfl ijnen schaderegelingen van het Rijksbureau v Jor non ferro metalen Offideele berichten kaKhWMnt sn m wertturumraat vsa h t tfcpurMmmt ran Opvo dtnK t nHba n Cidtuurb sch rmin i sijn wMIcrem iUS lt k b naiin l tot kcrur san Rljka Hoo t BurftrKtuMl u M pl O l Brsnte C R Klinkenherc n t de r It Rnkïiitlian O Rcldlnit BI baadilkklng vm dan Meratarl n raal van hal dapartamant van Opvoadlnt Waten chap n rutluurbaschcrmlno la aan dr J K van dr Aand mat liiRang van 1 SaptamlxT IMl op xyn varvoak aarvol ontjilaK varlaand n icaitar aan da Rgk Hoooata Burfcricbool t Orad Ril baachikktnf van dan aaeralaln ccncraal an hal dapartkiaant van Opvoadtnf Watanrnhap au CiUMiirbaaoharmlnf ttn mdar UIdalUk kmMmd tot laaraaa raip tla alUk raar aan da Rtlka Hoafar Buriaraeliool la Baaranvaan majuirrouw A O Splale A M Wtia A dr Jon an dr l Bljkarki 1 dar ildalltk bannamd IM laaraar aan da Wtem Hoofara RurtarMbool Warflum Dr M H BraafcinM Mn wrdar tttdalUk kanoamd lat lairaar to da Rllka Haogart auflarMliaM ta Briatlai W Patoraan an O m A liinia ti adar tt d ltlk banoamd lot laaraar aan R k nootara Burfarachooi tt EriltiMmMlt r V A M BHrnnann EFFECTENBEURS AMSTERDAM 14 MH ZuMer BfDk tl WtU 4 H O viar KL MX ZA Hrvk mA nrpl urn 1 3i t Bant Nad Sak vark 4 Ba Bak Br b 4 tMW 9lt arkapoac A ita WaataraBlfcai Ita 00 WUIaa r oaar A 3t Dlla C A ld m I WiFara I an IX H Mi W H W t7M Am Ckryaial MH Am aanltlnf C a A Siaad Br £ C a MA Am IM a A 3 n AXU aki t 14 llH Barfh a aa Jurt Fïd j m Wi KW Coll c loA n Can BI Cr Cl a 52 Barkal a PA f n Obt 4 3T Lan a Zaap MB Obl 7 MWarkap MV I I krp aki lOOAWilton 4i a lOlH Mn 3 4M n 2H t 4 k U ndi MCC Rfl Kaan f3tai T Pt tp C A N at CvOA RQ Unit at Bukbar 101 H Umb Obl 4 m iBat P Mn O 41 1 U H UOK Id la Obl 3 t M Ncdarl Obl 4i lOIH 10i MoarmabB Cult On Obl HM Atnit Orb b 3 M liUllat 3 Mh Nat OriaK It I MBh WOh Idam 1I3B 4 MH NH Nad OrkA 4Nad Ind Sp Mtt 1303 obl 3 C 10 1 a A M I BI 411A DIM Nat Ba A NX Gaa HU A Daó N Bma a T C BI aRAO Am IW Tt K C T A IH aadataaaraaalftaiaB as iflt CanHiA mt Ban S H M A 114H IM 94 OaU At H M 130 6 90 94 i 4 mn 96 Ountt an Bek A U IM M 7 H 334 M I Cr nBvR A am 3M im Linda an Taaaa a l MO MlH Kana va3 a Obn Had Wol Mb A IH 0 Jav damaran Jaaak Bll MU la nik A Ub Otto 3a A 4M Boatan M Ml a M aiaikap TMIt a U3 IM Ut3 1N1 ld 31 31 Mm A dam 1374 HO M ld A dam Minnp U 100 3 I17 M W Kr NHV Ord PIT IC A 337 aM K M Pau MR MM Ond A 3RH dlto C a A 254 Moaart BMm A an Tarakan PM A 34i 3Haund OU to i 39 C A 137 4 RakkaraadaraaaaMfan at 13M 7SX SS SS s AAHDBinjtn uk aa GradtatlaMaUlaiaaL A d Bank aand 124 123it Roll BankU dito li M VU Ina Bank dllo llUi 33 T B f M a a 21 m as £ Mh ten 4 Wh Kaavaraan dito 13 s 124lt Haam Rufckar a 141 MTK Ind Rubb C 1774 IW Java caoutcb ia H J M PraanCOT R Wl 70 7 Rottard Tap 141 MH Balatrt PteiH Wat Rtuniua Mt Zuld Praaaaar 73 N 1 Eac a dlla WH H Nadarl Bank A ISIH V MB T ZA IOOd l H iziH N MD r ao 1394 Rott B Var aaa I34M 136 2h TwantadiaBAA Ml 143 adaat aadataaaaUfaa WH M H 8IH K W MK ackaapaaaiiMiilaikapo l lan rumaaa aanA M IM t M Zaaa aand 11 44 UO Nlaa Goudr A JW4 M DaMaaaCaA h MOW MU Ooataaa A I Handatrr Adam 4MM AU Norlt eaw A XMS 30tH A d Dr MU a tu 3 lK WH A d Supart III Aut Bcraw W a 135 137 Bat Man rabr VHV 131 d B f zoo loof Hl o A n i4 1 w MOH 1 0 4 n4 1 1 IM Ms iSD 1 N ua 74 M14 Knu aolkm APaiollaa A Stükar C t Ma A Ttaarani LaalaalArandabori BawMkl A Soak Landb A Amu Thaa C A Banl Thaa Ru A Coatpara Cu MQ PantkaoUm Diaa PaatcNantkaC MR Rimua Landb A Scdap Cu I A Slndania Cult A Taiaga Paianian MJa naaCJI Ina Cult RyndtCv KatlTallaCult MM Hichiali Am WJavaJClnaCMR SS M MH LdB pftAlOM 114 4 Olto BflOOO 11 H IJO Berk Pa Afgaat e v aknd n MC an P r Stholta 110 Gouda atear dito 401 Ortij cr an Zn A 153 lÜ PTc aaad 140 Dito B arIlKld p 162 Haamit aand ysi Hctnak aand 333 170 IM aro Conr aaaA m Holl SI ro f a lai 3 KH Hollandla aand 3 KK Iliü imn fbH M MM M H 93H MS M ua lU JH lUl 9H a ws sa w 94 UK lUUs WM 4H Holl Bet Ml A 349 2 110 Holl dr an k A 2M Ron Kuniti I A 185 JIS IWH 12 Int Cow B dIta 1K 103 InUm VIk a 10 4 K r Bajn adlt 634 UJ KanJi C m b a Mh Oilo prof M H K N Nooe do 129 Kon N ZnutI A C 3W 127 K Bf Ihaam da S i KorcnschDof H i H U 1 IRl 161 117 in 1 lOi ai 124 T im 37 110 Ul BlauwB Vrlaa ABljankorf A Cam i W an W DIM Prai W A Couda Kaaah My Haum A bacla A Houth Joniaa A ilouth Pont A Mullar WR A Do mm VÊm a N M a Hit A ZSab laMCaA roolworlk an C tpaai aa OaU Rpost A HI a a MR AAUb T C a A KaraCS C A K C Roulk R Caidain ptal a Otto Carl a A Vn Pac r t Gald Tram MR Kedlrl St U MR Mad aiormli A Dito praf A Maiana Ktr A O Jaaa Ir A Bam Joana A am Oiatlbaa A Boeraloadal atll Pralaaiaiia N V da dita 127 LaT Br cil V r 1294 12 lOOc pr 12 Dllo 100 1 C r A ir DolM CprA llait IM Do 10 10 dl Cpr A i n WH UH Mlt Lyampf IJ an Ml 3I Uacll d Had a C a a 2tl4 an iiaenar 4 Nad Rabail dlla al 4 14 n achb mUdlM 4 4 H4 HH H au Kagpiac A M Phil Cloall o 7 s fiaal C T A Ron o ut dlla t3S4 340 Scheldt KM dM lU 1 Schoilan dllo 317 Mi Sralla tranal t é JT Vb Slaka M4M Itl Stok MO mond IK14 1 3h UaploB Sp da Ub u atoiK dlla 344 Twtlnltra Prei A 146 sas Ulr Aip I O A l i4 Ver lil Ik aand 24J Var Ck I aaad 1IJ4 l Dllo ara m I3au Var CU IIBïA l i i a6s 30H Var Pt Caldaf lt 4 l 6 Dllo dito aaad IM I S Var N R ab I1O4 Var Touwl dlla l 4 an 7H 7H IVllaatman KI Jl 21ii M Amuitaa IBRaUM I m RL op de Am t rdam che ef eirtoi beur betond gi tvtcn en SA im itenimmg Trr üi d koenen op den teauien Murtdag van de aihter on Uggmtfe week Veen t cned t viaart tchff rtchung vulgden en Vr dag h het ctw den an de na rgl 9 Otigevrv hrt iaa M punt van den dJig er4 gebande d weid gekleie mder bru tt een opwaait ct rlc tlng gc ulgiS en b hel t t korden meerendeeit 4Utgc e r de h g l bwriuin Motden uaaigcnOtBen De h ndr druec daaibu een op wekl kavakter Ue aanleiding tot d vrcbetecde beurstendenz troeft ürdcn to g chreven i de ber ehten vo gen Y wrfke de verhoudmgen fuv rhen Jap n rn Nederland in ic er te llng met he geen rog kort gèfi aen ueid vemoti rn aanmerkt ijlt ien verbeterd In de eers pU t gmg de beiang tefbn uti n ar de theepvdar aandeelen uaann druk ziken werd Cf agin Scheepvaadunte u td n ep tM iniRMl en liepea ge etden k aar e n tat pun n n ar boven zoodat de m o oeent grens nauw In xirht kwam Ook de aattvcrwante aandeelen waen hixigfr Jip ntljnen werden tame ijk Muk veihard cd en stegen tijden den n ddag Vjtn XSVU tt t ICt Oude vatirtrn wftren trtede g €dE db pi neerd en gtngf n nriUir K ven van 10 11 lot 31 0 k di ert andere eooften Itren hf ofer hef een nntrent tf vrachtmmarkt werd ve preEde Hierbij kUarb k ttk re n he nRtijne roi Voor l di clie txi Iut tonden bestond evrneei eer eingenaam urnttmrnt VH verUeirn welke Vrildag i ider beutNttid werden Keieden towiden iai iseereiideel worden chternaa d terw eenige pectalttelten rell boven de vorif tappriM n utkwaioen In llVA werd tamrIMk druk aaken gedaai en daarbit ïep d koer mnhnng van 458 tot 2 Voi tenlpntl n waien Koed pt twudentf de tab h nark1t ging weliswaar niet veeU om maar de Snmalra aandee en waren meerefrtket Hooger Oude Dvll i tegen tol 90 netfci eamvenktlOk 1 wa gedaan Van de rubberland e etd de MndÉCht veornamelQfc getrokker door Am t r4bm Rubber die leb ov rf en luMcben rtauwe grrn rn bewogen en l r 3 gotdMi De minder courante SfMiifert iii n goed prtj houtfend In de markt D indu l i atdeeUng gaf voor de bekende ho itd oof n getegeEd atfMro te ii A UnHewra wawn ned prtliOioudend 13r 14lt De ntlltp aandeelen kwamen in dooTMieo l U hoogri t liggen evenatt Talv Dettt en van Met keU Akn Vtftgen mei e i b e maiki mee 1 liepen m n MtVt Dr mlTjder rourante ItMluatrhMen hiMNkm en ke m verloep ina r w t 9 mI petfilMw dend ü hel dan ook Art enkele MWHe bb uJltnndeiing l ta lager werden genote d Op de M traleiimm rki werd geregeld fc gedaan tn alloR De koert van W t tot f 4 mmmrtm ewn kleine rwaciie in rkd De be eggin fdo tittg kaim MertettandK be lftet fend wn waren we4ntff o niet e vrrandeid Voor gemeenieldke nj provlnrtete nhllgatten t tond vtM de beUng lelHne De lemming wt prMnHoudend DiverM woYten golden let banger Vnndbrtwen IM den een til vwpop en weiden ngeretnuiltti met lerbfe kiem vMrieitek rrolengeii ii preeeni HAMiFteUKsni f nMrar r tkledegedenUl dMir t Centy Mw e d KoerM ftt IM 1 f UU IMI4 IMW 144 Rarkal a nitaBI M tlH S t Calv OUag C mm MH Ah M l rofckar 334 V Laaar an OnM Hl lMla M SS r STr a ï 5 ïmoh mi Olla Pra A M AU LndI Rl C M a R a Aa Ra M ka rR AC M RA Aaa prM Aja Cu r C Aaa Rnka C M Anaa Cop C ld Raihl RL C a 10 IA Cfcntal Corp C a A CarRaa Wr Caap G V Idaan OaMial MoMf Mwa Utem Hlakal C C 10 a Kauaa C a a ikA iR U ITT arRi Aa Aa a A R ll Rank Aa a A C AR Rav RMM C A f Ua RHIai RIMd IR on Rara C C M C A RmiIR C V M i ARO T Ü Rartk A Cr C A Radio Cotp C a A Os Roma jRaa prat w a AanA mn 2MM Aaa Petr i4R Mm4 tSit imt W 4MCaat OU Cf C 14 ld n 17 4 Mid coataansri RW C A M PUI Pal C a 101 SbaU Un C a 10 IA H iM I Wal Aa OU C U Ham H aa Am M aAaaA iM lSi IBMWJav CRMa Japan L a idaa 140IM I 7 i M KaR M 4 tt MlllA lUH VUM iü t KoA Pakata l4R iA a m MA R a R aa pa Un lA 9 h 1Mh l 4 IM Ratlardi U J Men 1M 194 MR Rkwma Mtl N A M üo r IMI Int Itare 4a Cf C M A Mandatsv AraatJaraaclia Cul mil ld Cb mt m Ilad liid S Ua IA iH Vai Vwat M MO HO A 191 11714 Tal4kii Rir afcRiR4i oaB Baua Ma A DaUMR É 11400 C ld n JWi m RaaaakMk M Maa 31 234 WUaaa Ca C a A Raturn and Ofeia C Mam H lH Rhaaap 4 OkM C 10 York Cantr C T IA 1 a ar v R M 4 v M C a A fH W Rwilk PaA C a laaa H t UI Rau y O Mam I CaaA PaA C IA IR 4 4 Rnkk a dwnalMRMu rnnrirrlara RnRar Ruk aR IA £ lS 9i paU Ral R MR M Ml ia m aa IM IM Va aa M T M XM Ht usui 44R Maa I97H W M Jtartodtedl Sr R Ma MI4 MO MI luaa Rum Rnbkat MR Maa m UM M Svia Rubb CnlL M MO vw UA cnn OaA Maa MN IM Miar Rnbka Ort l 4 i R MM A Of R M4tAtrR R MMAOta MMAOra A IA i MMAOtl M IA Rl MM O t S m 07 M ai lAiA RlOMRtrt AlA RiIOOIAOtt lAM RlRMAOrt Kaaaaiataa fcaiM aki OiM Raiia Auao akL I aibaauM IIO i C O RaU Rand A 0 lM 1 m n 113 m I Dta RM IM 0 UtatwakaU M V a r rbaBla IIO C r A Var KorkttA C a A 0 MaaklR L IR O M a jf Rpaaa M IVi 4 tl V O m a o Ravtaakuik 7 Var O RWdaiu O I Ratr Rtp M R P M 1 u Unalaumw O 1 mn m m lOh 47h MinMraRaU Aki O ÜmmM RarR OM RO Guta oltniaRMMIM Okt l4ai aBaf RailbM ORL t ARI Oaat OM a OM t AO OW RORRORR NKnRIU AN a i lIJtARINOINR mVI T Kaaraen m i ri p 14 All4uaMR Wtaaen etpttettnngett luiOenAa MIÜatlaiMiaMRwna 4thal aMatiMrranaefta Irana ITMUiaaOM Daanaeiia kra MJJ HaaiMlw ktanan IR rihaebe markan ktt INnar tawM atkuMan R4r Dinat IManiw aafcaltai Rtl TtekacM IMVa l awa OM ImSi IM W IIii l ÏRRfRl ll 4iO aaknlRMi MJR RMr AMMM odknMm fijM MnnwkfMw Rnmni t i r