Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

j y ocm f I 1 1 V 1 iV 1 1 7 1 Vi J V i 1 iMTiiifiilfci WW HET CLANDESTIENE SLACHTEN HELPT DEN SLUIKHANDEL IN CLA ESTIEN GESLACHT VLEESCHBESTRUOEN 1 ProftUi OP HET TERRAS van het KutbialScbeveningen werd Zaterdag het srhe Concours d Elegance gehouden MAin kleederdracht tijdens het ConamilJeunesse Costumée Polvgowl dader wordoi gcsprolun W b t belang als haar man nraks i werk zich zyn gezeing herinneren haar beldniiiteUa l voor hem zou voelen Kleiae i den het zijn wliarmee zi tiut partner zijn taak zou kunnen Zag hij er niet dikwijls moe uitj er in zijn oogen niet iets van tt ling Kampte hij niet dikw 41sii lei problemen hD dan had Wj ix geen rust gevonden had zij hem voud van hun leven verweten Het meerendeel der dagen oaM hem mopperend zuchtend oftsw huishoudelijke werk waBraan M eind kwam over de weinige 1x4 zich kon veroorloven de ont held der kinderen Het kleine iwalenderbtad btteldti handen stil borg zij het welf naaimand Toen hoorde zö PP Mpg en haar etrste opwelffel irvertellen dat hij ta vroegi J eten nog niet klaar Maar és iW een groot mensth worden nW gesproken niet een drukking op haar gezicht l l vermoeiden man Geen ver aandachtig zorgen Het l man was opeens verjongd 0 plotseling weer veerkrachtig Niet ik mnar m n dsdea doen de anderea voor oMI r zijn wU votMT anderen FOOR dtt schortte hebben we alle n maar een lap noodié van 70 cm breedte en ongeveer één meter Itngte We moeten b het kiezen van de êtof echter refceniny houden met den teruggeslagen kant waarbij de verketerde kant van de stof boven komt te tween de atof moet dus aan beide zijden eender t in en flrecn poeden en werfceerden fcant hebben We maken eerjt van papier een potroon aooalt de teekentng aangeeft en leggen 4Hpp de atof Nu knippen we dtt patroon on de tof na en verbeten vooral den mli lp niet waardoor de schouderbanden lot van het Ivf je komen te zitten Hebben we een effen stof genomen dan letinnen we het schortje ombiezen met een eiardige gebloemde strook maar hebben loe een fanta ie to ie gebruikt dan biezen toe het schortje af met een effen bxes in en vrool ke fel a sCekende kleur Vit een restje maken we een paar zakjes êie toch altiifd goede diensten bewezen t Q zetten we een paar knoopen op de plaatsen dte op de teekenrng z n aangegeven een paar knoopsgaten en ons achortie is af en het mag er zi n Natuurlek is xoó n ichortje ook voor de kleintjes te maken dan nemen we de breedte van de stof voor de hoogte van het schortje en koopen dan alleen moar ongeveer een halven meter vtof We spraken wel van We koopen stof maar als dtt met mogelt fc is kunnen toe hiervoor heel goed een stuk van een afgedankte jurk gebrutken Afin den rok zit meestal nog wet een stuk dat voor dit dk el is aan te wenden We kunnen het schortje ook afwerken door langs den buitenkant een gertmpcïd roofcje te zetten Echte handwerksters JtuUen r misschien een aardig rundje om en haken ütf het door o gekochte l i Verder i het wei aardig 5 1 len armband voor het sl Uw eigbn sieraden zult t i zooveel mogelijk thuis f J l bent ze In het zand te rwl strandarmband nemen we ül kurken waarvan schijven den Eigenlijk kah men r kurken voor een j fl daar deze overal even 4 ven worden met een S vy papier gladgeschuurd J op elk rondje een anker Sjil een andere teekening witte ster een rood w t t Ji Zeven schijven worden JT koordelastiek geregen h wordt dichtgeknoopt en klaar De teekeningen worde veel wit en helle kleuren t wel aardig om den omtr V f ook met lakvert te bed 2 band kan zelf It zee wiw f f lil i K DE FÜHRER BEZOEKT CE LEGERGROEP ZUID DE FÜHRER BEGROET NA ZIJN AANKOMST GENERAALn MAARSCHALK VON RUNDSTEDT Orhu DOOR BRANDSTICHTINGEN EN ANDBKE HINDERNISSEN probeert de vijand de Duitsche achtervolging te belemmeren Maar de Duitsche soldaten zoeken zich refeds een weg Een sprong en de sloot is genomen Orbu HoIIand TE LEIIlEN WERDEN ZOND G NATIONALE ATHLETIEKWEDSTRIJ DEN GEHOUDEN De finish van de 100 meter gewonnen door Tinus Osendarp Van links naar rechts T Osendarp Houtman Spree Nota en Peters Polygoon Mei er DE WIELRUDERS HEBBEN HET NIET ALTUD GEMAKKELIJK Buitengewoon moeilijk is het overwmnen vao lulite boogtea op de wegen in het Sovjet paradijs well als miseralwl l ekend zijn mm3 AtIaiitie aoiland Wat zijn wij voor anderen En niet Wat doeh de anderen voor ons IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIii Rozebottels als aanvulling van groenten en vruchten Een aardig vlot schortje Zij hield het blad van den scheurkalender dat zij net had verwijderdom den ntcuwen dag ruimte te verschaffen nog even in haar hand Vandaag gisteren eergisteren alle dagenwaren geljjk Wat had z eigenluk aanhaar leven Moest dat au altijd zoo blijven Haar leven lang Zij had toch ookmaar éèi leven en zooveel wenschenwachtten op vervulling wenschen die tochwaard wares vervuld te worden Het kalenderblaadje had zij oog steedsin haar handen Ze keek er naar Draaide het om Las uakK Een kookrecept Hazepeper Had ze niets aan Haar man hield daar olet van Een spreuk Aan mtjo leven en aan mijn belevhigen is mets gelegen aan miji daden alles Rijk aaii vitamine C hab rbertaart 1 kg i t iioarber aO gr botei lüti gr suiker basterd 1 ei 1 dl melk citroenaroma paneermeel 250 gr bloem en lt pakje bakpoeder Boter 1 suiker tot een gladde massa vermengen daarna het ei toevoegen en alles tot een roomachtige massa roeren Melk toevoegen en vervolgens lepel voor lepel de Uoon die is gezeefd en met het bakm l vermengd en het aroma De bodem van een ingevetten sprlngvormSwordt met het deeg gevuld hierop strooit men een laagje paneermeel of fijne bgst uitkruim en belegt het deeg met de aan kleine stukjes gesneden rhabarber Drie kwartier in een matig warmen oven baUben vóór het opdienen bestrooien met suiker Het was als ceo ntwoord op baar vragen Niet ik maar m n daden Dat was de vingerwiJT ing van een man met levenservaring een man die het leve i begreep Zijn wocMTden gaven haar een zeldzame ontroering alsof die paar woorden regelrecht tot baar waren gesproken Uit talrgke onderzodkia ea ia gebleken dat roeetwttels zéér rijk c n aan vitamine C Wanneer de goede soort roz Mttels op de juiffte wijTse wordt verwerkt tot jam of thee blijft het vivamlnegehalte nog Soo groot dat het zeker de moeste waard i de rozebottels op deze wijze t verwerken Eind Augustus m Septeml er en in October zijn de rozdoottejs voor de verwerftmg gesciiikt en is het otogeoblik van de Inmaak aangebroken De Rofia rugosa en de Rosa rubigmosa hebben bottels met een hoog vitaminegei lte Ze groenen In tuanen plantsoenen en duinen Men dpet verstandig deze aoorten voor de inmaak te kiezen ea ze spoedig na den pluk te ven erken Hoe zgn m daden Wat 3en ikvoor anderen Dit was een heel ander standpont dan zy tot nu toe had ingenomen Vfcit ijn de anderen voor mij was tot nu roe het uitgangpunt van haar gedachten geweest Wat doeq zij mlj aan had zij tot nu toe gevraagd Onwillekeurig ging tj naar de gedek e tafel schikte het eetgerei gezelliger De kan met bloemen dte voor het raam stond zette zH tusschen de nuchtere dingen die de tafel bedekten na eerst gekken te hebben of de bloemen wel genoeg water hadden en na de verwelkte bloemen te hebben weggenomen Dan legde xij lucifers bq de band en an ascbbakje zette xij btj de plaats van haar man De krant werd ook gereed gelegd Hut rouw ziln ook M r k m van Een kerken armband Rozebolieijam I De bottels wasschen en van kelkblaadjes en atieeitjee ontdoen De bottels door snijden en de pitten met een theelepeltje of aardappelmesje verwijderen en De vrwchten wegen een gelijke gewichts hoeve heid suiker toevoegen en met zoo weinig mogelijTc water verhitten tol ze een draad l ekt De bottels bU de stroop voegen en maasa onder voortdurend roipren og 10 minuten koken sandalen De jam warm in de uitgekookte potjes overdoen en afsluiten met een laagje gesmolten parafuie of met cellophaan dat een paar uur tn den brandewijn heeft gelegen coor het strand KEUKENSCHORTJE Lil puDtenvrij tafelkleedje Van deze jatn is het gohalte aan vitamine C bepaald Dit bleeft 650 taig te zijn Het voordeel is de korte kooktlj van de rozebottels Rozeboiieijam U De reep wordt vaoraan den voet aan één kknt vastgestikt een slag omijedraald en aan den anderen kant ook vastgestikt X e teenen blijven nu vrij U kunt den re over den voet ook vaststikken aan beide kanten èn dan in het midden even inrimpelen Of u kunt Indien u sandalen van twee kleuren preferiert ook vier reepen maken van 8 cm brejdte en W è 12 cm lengte twee reepen van de eene en twee reepen van de andere kleur Nu wordt elke roode slip bijvoorbeeld met blauw gevperd Op het zooitje worden de twee slippen gestikt de eene met den rooien kant boven en de andere met den blauwen De twee slippen worden op den voet vaatgeknoopt of met epi Iwndje vastgenaaid Er zijn zeer veel variaties te verzinnen Men kan de sandalen ook met een vriolijke kleur afbieien of met gebloemde stot men kan ook de bielbanden van een andere kleur maken dan het voor uk Wanneer u wilt dal de sandalen goeJ stevig zijn en lang zullen meegaan laat de schoenmaker dan een extra zooitje onner SchoeneniMMi 2 is nog niet in die hoeveelheid te verkrijgen dit we bij elite strandjurk strandpak of badjes een paar strandschoenen kunnen aalf K haffen bovendien zou dat ook een beetje duur worden Toch taat het erg aardig wanneer er bil elk strandtollet een passende kleur sandalen wordt gedragen We kunnen ze gemakkelijk en beel goedkoop zelf maken We koopen zooitjes van kurk ot spons of gewoon stevig Ic ton Neem liefst een paar maten grooter anders Is de voet te smal Wat u aan lengte teveel hebrwordt aan den voorkant afgeknipt Soms is het zelfs aan te t evelen een kleine heerenmaat te nemen en die ook bij te knippen Verder hebt u van het materiaal van het strandtoPet of van Stof in de gewenschte kleur vier reepen van 3 c m breedte en 20 c m lengte noodig en twee lapjes van 20 c m lengte en 8 c m breedte De reepen worden gezoomd en achter op den zool esitkt onrAveer 2 cm uit elkaar deze bandjes worden om den enkel met een strikje vaitgëknoopt Een aardig keulcenschortje kan men ooft volgens het Maandblad van de afd Zwolle van üe Pfed Ver van Huisvrouwen maken van een tafelkleedje 90 bi 90 c m puntenvrij van geblokt of gestreept patroon Knip aan weerskanten van het kleedje een reep af voor de schouderbanden 6 cm breed De lap die overblijft ia 90 cm lang en 78 cm breed Knip vervolgens uit den rechter en linkerbovenhoek een rechtIloek breed 24 en diep 15 cm zoodat er een hartje overblijft van 30 cm breed en 15 cm ep Maakt men het hartje langer dan i ordt het schortje korter Alle door eknfate kanten worden met zoompjes of boorfjand afgewerkt Een paar plooitjes worden aan de onderzijde van het hartje en onder de armen gfelegd De schouderbanden wortien aan het hartje bevestigd en uit de uitgeknipte stukjes wordt een band gemaakt om het twhortje te sluiten met knoop en knoopsgat Voor 2Vt potje Vjt kg rozebottels swker en bessensat De botvels schoon maken zooals is aangegeven De vruchten wegen en In een wijde pan waarvan le bodem met een weimg kokend water is bedekt aan de kook brengen De vruchtenmassa onder voortdurend roeren inkoken tot 2 3 van het volume De auikei 3 4 k g op 1 kg schoongemaakte en van pitten ontdane rozebottels en wat bessensap toevoegen De jam laten koken totdat een paar drupp ls die men snel op een bord laat afkoelen niet racer vloeien £ tgen teekeningen K De jam heet in de potjes doen die zorgvu dig gewasschen en met schoon water liefst gekookt zijn omgespoeld De potjes zoo vol rrwgelijk vullen en afsluiten met een stukje cel ophaan dat met een elastiekje of touwtje strak om het potje wordt gespannen Ï5en schote tje op het potje plaatsen het geheol omkeeren en roo s en afkoe en vei Volg meesi De veroi havenstad j van Odess bonden tr Jen DuilJ Dnjepr de Zee op bö zoo wordt i gelichte re De Sovj etui de eers logshaven Odessa en L belangruks Odessa me inerking over de gr bouw anj hebben del van Nikolrf tot uitbreid Zwar e Ze schefs on beteelcent steden en van den D betering hu Zee Van dj de verzorgi bevindende licht Bovej het gebied i defihitief by het beg de Sov ettj Sovjettroeïi na op zeel gevoelen i dagen heef de oorlogs j rijke scha rteeren val aan de Oef Zee waar ingesloten moest wor derhalve voor de So t d van de tus heeft dr gebied pen van tg vernietigd pen tankB ren van tej onbruikba talruke srh die als slri Boeg en dI den en wl bozonjorhi sfid ïi t r de transpd bi acht ko dat van Wordt nogl Ie aanvaUj die blulcln transpo t Tot nu ta eschaUgd kruiser vL onnee xlI het leger een kanoii d gmg rspporeerl vallen Ka Het En ter nverkfl ten tranj I e a geM versch nS reeds twi verbitter an het fflgelïch 5 daar Jiiden euter sta 1 aann Waar dd nekkig nouwin yoornaaij formatie e Sov terwaar Volgei roep te tzendli enzin 1 de I ïün 81e De dl ert rel Oosten S idt itachi eew j I me ont tai