Goudsche Courant, dinsdag 19 augustus 1941

GOUDSCHE COIBANT woensdag20Augustusi94i NIEUWSBLAD VOORfGOUDA EN OMSTREKEN gjeJaifgaflfc No 20711 Bnnui MARKT SI TEL ttU riwtreknitaC MN Chefredacteur F TIETER Qouda Sovjets lijden ïwol e verliezen aon schepen Hun Zwarte Zee vloot kan niet meer uitgebreid worden Volgens Rei ter is de strijd thans in de meest verbitterde pfiase gelcomen De Führer bezoekt het Hoofdkwartier van de groep Zuid GeneraaUVeldmaarschalk von Hundstedt De Führer en Generaal Veldmaarschalk von Rundstedt verlaten het Hoofdkwartier In het midden Generaal Veldmaarschalk Keitel Hofmann Einde van het Fransche parlementarisme VOORMALIGE PARLEMENTSLEDEN MOETEN DIT VICHY VERDWIJNEN De Petit Parisien meldt uit Vichy dat de regeering de aanwezigheid van de voormalige parlementsleden in het gebied aldaar ongewenscht acht Derhalve zullen de gebouwen die hun waren toegewezen op 10 September worden gesloten De bureau van de Kamer en den Senaat zullen naar Mont d Or worden overgebracht Het blad voegt hieraa toe dat het parlementaire stelsel steeds meer verdwijnt Eergisteren heeft men den afgevaardigden en senatoren hun vacantiegelden onttrokken gisteren heeft men de gratis spoorw egabonnementen afgeschaft en thans herft de regeering bepaald dat de parlementsleden uit Vichy dienen te vertrekken Deze maatregebn worden door t blad toegejuicht waarbij het erop wijst dat de voormalige parlementsleden in de regeeringsgebouwen te Vichy ronddoolden om nog een beetje mee te regee ren terwijl het Fransche volk niet wist waarmede het zich moest voeden Henriot en Bonnet te Vichy De voormalige voorzitter van de Fransche Kamer Herriot die zich sedert den wapenstilstand op zijn landgoed in de omgeving van Lyon had teruggetrokken is gisteren in Vichy aangekomen Bovendien vertoeft op het oogenblik de voormalige minister van Buitenlandsche Zaken Qonnet in Vichy De president van het i edesgerechtshof M Br j h carp Je persdienst van de N S B meldt r dr J H Carp die zoo juist benoèaid is tot raadsheer in het feefechtshof te s Gravenhage en tevens tot lid van het Vredesgerechtshof deelt ons mede dat hij by een nader besluit van den secretaris generaal van Justitie van 18 Aug j l benoemd is tot president van laatstgenoemd hof ki Be verovering van de Oekraïnsche havenstad Nikolajef en de insluiting van Odessa door de Duitsche en verbonden troepen heeft tezamen met Am Duitschen opmarsch aan den Dciepr den toestand aan de Zwarte Zee OP beslissende wijze veranderd 280 wordt aan het D N B van weliiïMiichlc militaire zijde medegedeeld De Sovjet vloot op de Zwarte Zee die jB de eerste plaats steunt op de oorlojshaven Scbastopol werd met Odessa en Nikolajef beroofd van iraar belangrijkste steunpunten Terwijl Odessa meer voor reparaties in aan merking kwam beschikte Nikolajef over de grootste installaties voor den touw an oorlogsschepen Derhalve hebben de Sovjets door de inneming vu Nikolajef ook de mogelijkheid tót uitbreiding voor hun vloot op de Zwarte Zee verloren Voor de DuitKhet en de met hen verbondenen beteekent het bezit dezer beide havenlieden en de controle over de monding VUB den Dnjepr een aanzienlijke verietering hunner positie aan de Zwarte Zee Van daaruit wordt in de toekomst de verzorging der zich in de Oekraïne bèftidende troepen aanjienlyk verlicht Bovendien is de bedreiging van hel gebied aan de monding der Donau defiliitief uitgeschakeld welke zich bü het begin van den veldtocht tegen de Sovjets door het optrekken der Sovjettroepen naar den arm der Soelina op zeer onaangename wijze deed gevoelen Alleen al tijdens do laatste dageniheeft het Duitsche lachtwaper de oorlogs en transportvloot belangrijke schade toeeeoratht Het concenrteeren van alle beschikbare schepen aan de Ockraïnische kust der Zwarte Zee waarmede de aftocht der daar ingesloten Sovjet troepen over zee moest worden tot stand gebracht is derhalve een i nzienlijke aderlating voor de Sovjetvloot geworden In dej A van den l tot rer 18ej Augustus heeft h t I ii ttht If chtwapen m dii gebied uit tfri tntransportscr epen van tezjmT mui ster s 36 000 ort vernietigd en 24 trojpcntransfjortsehepen tankbooten en hnopvaardijschefen van lezimor nir£t= is 126 5Ü0 t rt onbruikbaar sen aakt Bovendien nog talrijke srhppen en a dere vaartuigen die als sl epen in de mondingen van Boegen D ij p vcovrd koiido worsen en waarvaa de ti nnage niet in bijzonaertied kon v orden vastg3iteld H H beeM van de e slagi 50 de transpor vi03t der Sovjets toegetracht komi ongeveer overeen me lOat van Duinkerken en Kreta en wordt nog afgerond door de succesvolle aanvallen op Sovjet oorlogsschepen blijkbaar tei neschermi ig der mnspor n daaihesn gezonden waren Tot nu toe zij door de luchtmacht cha Ugd een zware en een lichte er viJf torpedo Ogers een ka onneeccot en een monitor Daar ook ft leger het tot zinken brengen van een kanonneerboot en zware beschaJiging van een eindere kanonn3 boot wpporeert bedraagt het aanta uitge Uen kanonr eerbooten dr e Strij in verbitterste phase I eeljane persagentschaD Reu t 8f dat de stryd in hel OosJ JMSs in de meest verbitterde phar Bekomen Het te middernacht enchynende communigué spreekt nu v T n achter elkaar van erwtterde en vertwijfelde gevechten EnJl t Saat het jiBeische persagentschap verder zondoM bepaalde gebiiden aan te C P aa sr amen te vennelden hTtl f f vast dat men we liS P dat de groo t3 beiang ng zich richt op de Oekraïne wkïi ve h en bijzonder hard bS gewoïst Hel Br ische Sï ap besluit z i beïoZl de verklaring dat de tonnïïi aanvallen der Duitsche det Su 1 l industrieele kracht Vol verbindingen zijn gericht eens radio Ankara heeft de om feendin = van zijn laatste S vlll onmiskenbaren teia if S a dat de Sovjetlegers ama volkomen geïsoleerd 8lMhb één groot Duitsch offensief 1 het n f t S Srort Duitse SP oudeliit po E Iylt front is di fbreidfi Britsche propaganda Ooslen h B Jat thans in het ïordt v f Puitsche offensief Ische f van bevoegde M M onjuist r 11 ii ëezei niei Mr FInsch eomiBoniqné nd ininnn n Pingelde gebied ten Zmi Zmd niet Westen van Sortavala is door de Finsche troepen nog verder ingesloten Devijand biedt zeer taaien tegenstand DeFinsche artillerie beschiet voortdurendde vijandelijke overlaadplaatsen waarde tegenstander tracht ontruiming tebereikep De buit is groot en omvatvrachta jto s met de volle lading munitie berfchtenapparaten en ander oorlogstuig voorts tanks tractors met rupsbanden paarden stukken veldartillerie granaatwerpers automatische wapenen enz te zijner tijd zullen daaromtrent uitvoerige mededeelingenworden gedaan De oorlogshandelingen blijven gunstig verloopen De Finsche verliezen zijn gering Op het Ladogameer woeden op het oogenblik buitengewoon hfvigc stormen waardoor een groot aantal Sovjet motorbooten en transportschepen tijdens een poging om over het tifeer uit de omsingelingen te ontkomen zijn gekenterd In de afgeloopen dagen zijn aan de oevers van enkele eilandjes in het Ladogameer verscheidene honderden lijken van bolsjewisten aangespoeld Alleen al op het eiland Lumkula werden meer dan tweehonderd lijken geteld Het zijn veelal matrozen die na een mislukte landingspoging op Lumkula en Mantsinsaari op het meer moesten terugkeeren Op de veroverde eilanden komen voortdurend bolsjewisten aan die tot de landingstroepen behoorden en die door den honger gedwongen thans uit hun schuilplaatsen te vóorschyn komen Aanvallen op schepen in de haven van Odessa In onafgebroken golven hebben op 18 Aug Duitsche gevechtsvliegtuigen aanvallen gedaan op schepen welkede Sovjets in de l ven vah Odessa hadden geconcentreerd Deze koopvaardijschepen moesten gebruikt worden voor het vervoer over zee van de Sovjet troepen en hun oorlogsmaterieel die door de Duitschers omsingeld zijn Behalve de schepen waarvan reeds gemeld is dat zij ernstig beschadigd zijn werden nog drie va rtuigen van 15 000 6000 en lOOO b r t en een torpedoboot door bomtreffers zoodanig getroffen dat zij of wel in brand geraakten of niet meer kun nen uitvaren In totaal beschadigden gevechtsvliegtuigen en duikbommenwerpers van het Duitsche luchtwapen Maandag in de haven van Odessa een zwaren kruiser twee torpedobooten en negen troepentransportschepen met tezamen ongeveer 45 000 b r t Door deze scheepsverliezen is het vervoer van de te Odessa omsingelde bolsjewis tische troepen nog nauwelijks mogelijk Ten Oosten van Kriwoi Rog Naar het D N B verneemt hadden de bolsjewisten ter dekking van hun teruatocht ten Oosten van Kriwoi Rog op iWAugustus 10 pantserwagens en een infanterieregiment opgesteld Deze afdeelingen moesten de oprukkende Duitsche troepen ophouden tot de verslagen en vluchtende Sovjetstrijdkrachten gereorganiseerd waren Een Duitsch infanterieregiment viel de Sovjetstellingen echter op buitengewoon kljeke wijze in de flank aan en deed alleen met de infanteri wapens een aanval op de pantserwagens en de Sovjet infanterie Reeds de eerste aanval drong men tot midfen in de Sovjetstellingen door In een bloedig gevecht van dichtbij werd de bolsJ2wistische tegenstand gebroken De pantserwagens kregen geen gelegenheid om aan te vallen Behalve drie die in een moeras bleven steken vluchtten zij voor den verrassenden aanval der Duitsche infanterisfen De a 8 conferentie te Moskou Het blad Jomioeri Sjimboen meent iets vernomen te hebben over een komend bezoek van Xsjang Kai Sjek aan Moskou Het Japansehe blad ziet daarin een nieuwe maatregel van de Angelsaltsische landen om de Soviet Unie en Tsjoengking China bij elkaar te brengen Het blad is verder van meening dat Tsjang Kai Sjek ongetwijfeld op a anwijzing van de Angelsaksische tanden naar een militair bondwnoofschap met de Sovjet Unie streeft Dit zou geschieden met het doel de alliantie tusschen Engeland en de Sovjets fe voltooien en Japan verder door de A B C D coalitie te omsingelen Volgens de A B C meldt de Daily Mail dat de Sovjet Engelsch Ame rikaansche conferentie te Moskou het grootste schouwspel van dien aard zal zijn dat de Sovjet Unie ooit flteft beleefd Onder het Kremlin worden geweldige bomen gasvrije kelders gebouwd opdat men bij de beraad gingen over de verstrekking van oorlof j De Führer in het hoofdkwartier materieel aan de Sovjet Unie niet 6estoord wordt Nabootsing van 4e laatste Meifeesten en andere revojutionnaire feestelijkhden zijn in voprbereidiog evenals spontane massademonstraties waarop uiting m iet worden gegeven aan de solidariteit tusschen de Sovjet Unie Engeland en de Vereen igde Staten aldus net D N B Naar het industrie centrum der Oekraine digheid durft men thans zekere cnclusies te trekken ten aanzien van den te verwachten tegenstand aan den Oostdijken oever van den Dnjepr Nu de Westelijke Oekraïne dodr Duitschland is bezet laat het zich eenigszins beoordeelen in hoever de Sovjet soldaten het bevel van Stalin om alle landbouw en industrieele artikelen te vernietigen hebben kunnen opvolgen Men kan tot de voorloopige conclusie komen dat dit bevel niet systematisch ten uitvoer is gebracht zoodat een deel ongeschonden in Duitsche handen is gekomen en een deel is vernietigd dan wel naar het SovjetRussische achterland is getransporteerB In de oorlogshaven Nikolajèv hebBci de Sovjtt gepoogd door brandstichtuig en de lucht laten vliegen dokken i hellingen te vernietigen Ook dft Q tmo slechts gedeeltelijk gelukt Zoo scnijnen de Sovjets in hun pogingen om het in het Duitsche legerberioht genoemde liriaschip van 35 000 ton te laten e plodeeren niet te zijn geslaagd zoodat dit schip zü het met beschadigden bovenbouw in handen van de Duitschers viel Het onderzoek of dit schip kan worden hersteld ten einde Duitschland van nut te zijn is nog gaande De correspondent te Berlijn van de NR C telefoneerde gisteravond Nu de Duitsche legers in de Oekraïne den benedenloop van den Dnjepr hebben bereikt en de meming van de Zwarte zeehaven Oui ssa binnen Iziei baren tijd te Vtr aehlen is gaat eer hoogst belangrijko etappe in den ooi og tegen de Sovjet Unie haar ein e tegemoet Wa Odessa aangaat legde men er vanavond in Duitsche ndilitaire kringen tegenover ons ijog eens den nadruk op dat het absoluut buitengesloten moet worden geacht 4at de Sovjets de kans krijgen uit Odessa een Sovjet Bussiscn Tobroek te consirueeren Daarmee wil men dus zeggen dat het naar Duitsche opvatting onmogelijk is dat de Sovjets zich in de haven en vesting Odessa gedurende langen tijd in den rug van het Duitsche front zouden handhaven Men beschouwt dit in de eerste plaats daarom niet doenlijk omdat de trategische en geografische situatie hier geheel apders is dan in Noord Afrika Het belangrijksrte agrarische dee van de Oekraïne is thans in Duitsche handen benevens het niet minder belargrijke ertsgebied van Kriwo j Rog Zander twijfel zal het volgende doel van ren Duitschen opmarsch het groote iiidustriecentrum van de Oekraïne zijn waarvan de meest Westelük gelegen plaats Djnepropetrowsk is Daar begint een van de belangrijkste bewapeningst ntra van het Europeesche deel van de Sovjet Unie dat in zijn waarde hooger aan te slaan is dan die welke in d rayons Moskou en St Petersburg zijn gelegen Vrijwel onmiddellijk op dit wapeningscentrum volgt dan het mijnbouwdistrict in het Donetz bekken Het belang vaz den komend ïn stoot der Duitsche legers behoeft in verband hiermee dus njuwelijks nader te worden omsthreven De Russische cijfers over dè verliezen der legers van maarschalk Béedjenny en het bericht dat m i 5r jhgeslaagd zou zün het grootste öeel jr de inansphsppen veilig op den 0 felijken oever van den Dnjepr terug ietrekken acht men hier absurd Nederlandsche volksdienst Het terrein waarop de Nederlandsche volksdienst zyn sociale taak gaat vervullen is onbeperkt omdat werkelijke sociale arbeid niet binnen vooraf bepaalde grenzen is vast te leggen Een even grootsche als schoone taak zal het zijn doordat speciaal de hulp en steun die de Nederlanders elkaar willen verleenen zal worden mgeschakeld Om dit doel te bereiken is de medewerking noodig v n zeer velen die zich tot socialen arbeid Voelen aangetrokken alsook van diegenen die in staat zijn door een offer de uitvoering van dit veelomvattende werk mogelijk te maken Daarom melde men zich als vrywilliger ster bu den leider voor ZuidHolland drs W F van Leeuwen Javastraat 27a Den Haag Reeds de hoedanigheid van deSi Westelijken oever welke steil en bergachtig is maakt het volgens onze zegslieden niet mogelijk menschen m j materieel in het vereischte tempo naar den anderen oever te verplaatsen De i legers van Boedjenny waren kwantitatief zeer sterk men schat ze op zeker een milliqen man Volgens Duitj sche schattingen zou Boedjenny ten hoogste een derde gedeelte van zijn menschen hebben kunnen redden Daarbij komt nog het verlies van materieel vooral van zwaar materieel dat percentsgeWijze nog hooger moet zijn omdat de terugtocht zooals men dat rxiemt onordelijk verliep Dit verlies weegt voor de Sovjets het zwaarst aangezien materieel moeilijker te vervangen is dan manschappen Daar e en deel van de Sovjettroepen nog in Odessa zit en wacht op transport over de Zwarte Zee vermoedelijk naar de Krim welk transport ongetwijfeld door de onverpoosde aanvallen van Duitsche gevechtsvliegtjuig en zal worden gestoord gelooft men te Berlijn dat de Sovjet Russisehe verliescijfers in den lag om de Oekraïne waarschijnlijla nog hooger zuUen zijn d n men thaiis aanneemt Uit deze omstan igtnn9kMwv NK i BK ni na w g Wat de buitenlandsche journalisten in Smolensk zagen Op uitnoodiging van de Duitsche regeering werd den BerUinschen vertegenwoordigers van de Ttuitenlandsche pers gelegenheid gegeven zich er peraoonlyk van te overtuigen dat de Sovjetstad Smoknsk zich in Duitsche handen bevindt en door de Sovjets inbrand werd gestoken Vluchtelingen keeren onder bescherming van de Duitsche Weermacht naar Smolensk terug Hoffmann Rood wit blauwe fietsvlaggetjes verboden Van bevoegde zijde wordt het publiek in herinnering gebracht dat het volgens een door den commissaris generaal voor de Openbare Veiligheid gegeven voorschrift verboden is dat de H erlapdsche nationale vlag roüdwit blauw voor betoogingsdoeleindea wordt gebruikt en dat het mitsdien aan wielryders verboden is vlaggetjes m deze kleuren te voeren vermits dit als een demonstratie wordt beschouwd De olitie zal tegen overtreding streng ptreden Verklaringen van Roosevelt op de persconferentie CONFERENTIE HEEFT DE DEMO CRATIEEN VEEL GEHOLPEN President Roosevelt Tieeft op de eerste persconferentie na zijn terugkeer de klachten van de Amerikaansche pers o ver de aanwezigheid van Engelsche reporters aan boord of andere zoogenaamde geschillen triviaal genoemd Roosevelt voegde hieraan toe dat de conferentie naar zün meening den democratieën veel geholpen heeft zij heeft vele kwesties opgehelderd zij heeft overeenstemming gebrapht over verschillende operalies en in het bijzonder ertoe geleid dat men het eens geworden is over verschillende problemen alsmede over het feit welke soort democratische lajiden o ndersteund zullen worden Roosevelt verklaarde voorts dat hij Dinsdag met Beaverbrook opnieuw het vraagstuk van de behoeften aan oorlogsmateriaal en de hiervoor ter beschikking staande mogelijkheden heeft besproken Hij heeft het leger en d marine opdracht gegeven nieuwe tabellen op te stellen over datgene wat zij met alleen in 1942 doch ook in 1943 noodig hebben Hij heeft den Engelschen verzoch t hetzelfde te doen Na een citaat uit Sandburg s biografie over Lincoln te hebben voorgelezen volgens welke men indien de oorlogstoestand beter schijnt te worden niet zijn inspanningen mag verminderen doch irtfégendeel de lendenen vaster moet omgorden zeide Roosevelt nog bet weerstandsvermo gen van de Sovjet Unie mag noch inj Engeland nodi in de Vereenigde Staten tot de zelfmisleiding boeren dat men thans zijn inspanningen kan verminderen Tenslotte weigerde Roosevelt commentaar te leveren op den tegenwoordigen gespannen toestand met Japan Druk op Iran ENGELAND EISCBT DITWUZING VAN DUITSCHERS Het Sjiaansche blad Y a meldt uit Londen over den toenemenden druk welke Engeland op Iran uitoefent dat de jongste nota van de Britsche regeering n Teheran weliswaar nog geen ultimatum is doch wel nog kan worden te meer daar zy re s een bepaalden tijd voor het voldoen aan de Engelsche eischen bevat Men verlangt o a de uitwijzing van viervüfde deel der daar wonende Duitschers Het trommelvuur der Engelsche en bolsjewistische pers tegen Iran duurt voort constateert de V ö 1 k i s c h e r Beobaehteren verklaart De Britsche graant in Teheran en de Sovjetgezant hebben reeds tweemaal in een officieele démafche de volle aandacht der Iransche regeering meenen ts moeten vestigen op het z g gevaar dat zy en het bestaan van het land loopen door de aanwezigheid van Duit sche ingenieurs kooplieden en arbeiders De Iransche regeering welke sedert t uitbreken van den oorlog een boven lederen twijfel staande strikte neutraliteit in acht neemt heeft o deze ondubbelzinnige en doorzichtige pogingen om druk op haar uit te oefenen geantwoord dat zy op de hoogte is van de activiteit en het l eroep van alle buitenlanders en dat niemand de vastgestelde grenzen kan overschrijden Tenslotte verklaart het blad dat deIransche regcering haar byzondereaandacht wijdt aan het handhaven van orde en rust in het land en dat zij watbetreft de internationale betrekkingend meest strikte neu taliteit in achtneemt f èoH tH HlaoH U Zon op 6 31 onder 20 54 i Maan op 4 57 onder 20 60 4 Men verplicht te verdoii g teres van zoosonderganfl lol tonaopkoBul a Laotaarns van ▼ oerlaiüen S moeten H aar na zonsoBdef 1 g i o t foltcn worden