Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 20 AUGUSTUS I941 AdvertentiSii Het failHssement van J P LEO Troegcr koekhbrikant te Gouda fkem wonende te Zeist Is geWndlgd De Carator Mr A A J RIJKSEN Qonda IS Augustus 1941 Ctabelhatraat 43 0 2710 8 Dame h b b b h viaa gestoiieerde ZIT SLAAPKAIICR Biet stieawad water es gas of koofcgelegenkcid tegen 1 October Brieven no 2705 bur v d blad O 2705 3 Et biedt zich aan KM MKT mwtêjm oud IS jaar voor d en a liefst omgeving Oouda Brieven HO C 2714 bur v d blad 5 Provinciale publicatie van hef Departement van Landbouw en Visschertj VKKVOBR VAN AARDAPPELEN DOOR V0LKSTUINDER8 EM HOVDER8 VAN TVINEN De Provinciale Inkoopcentrale van AkkertKmwproducten voor ZuidHolland maakt bekend dat alle vervoer van aardappelen boven een kwantum van 5 kg verboden ia tenzö vervoer plaats vindt binnen een productiegebied Dit kan steeds geschieden zonder vervoerbewijs mits vervoerd wordt tutschen 6 en 19 uur en voor het vervoer een redelijk motief aanwezig is Indien vervoer buiten deze uren plaats vindt moet steeds een vervoertiewqs aanwezig zijn Voor vervoer binnen consumptiegebied is steeds een vervoeibewij dan wel een erkenning als kleinhandelaar noodzakelijk Al consujnptiegebieden zijn aangegeven Rptlerdam s Gravenhage Delft Leiden Dordrecht en Gouda met reeds eerder gepubliceerde gretucn Aan de volkstuinders en houders van eigen tuinen worden slechts op vertoon van huurcontract of huuriiwitantie vervoerbewiJKen afgegeven Vervoertiewijzen worden afgegeven door de Plaatselijke Bureauhouders in onderstaande gemeenten Delft PaidrecM Gouda K Poot Burgwal 53 Delft lederen Maandag en Donderdagavond v 7 8 uur A Ljgthart Spuiweg 100 Dordrecht F Scheer Oudeweg Reeuivyk lederen Donderdag van 10 14 uur Café Duqn stee Markt 4a Gouda A Thielen Haagweg 506 Lxwsdumen Kantoor Voedselcoiranissarist Afd Aardap elefl Heem kerkstraat 33 Th Cocx Haagweg 192 Leiden M D Noordzij Hilleivliet IZOb Rotterdam 3143 80 1i Cb venliage 1 2 Leiden RottcidaaL Inmaak van groenièn NEZO zonder risico met wordt U op jnvrB 9 9f tiSdoor oi kjn oor te Hergeio toeqeiondi teneinde hét verschil in tranniart en distributiekosten in de meer of minder Ver van de productiegebieden gelegen steden tot uitdrukking te brengen De detaUprijzen voor v koop in Drente konden uiteraard belangrijk lager gesteld worden dan voor verkoop In Rotterdam of s Gravenhage Verschillende misstanden in den turf handel welke weer van veel grooICT kelang is dan enkele jaren geleden uilen door deze nietrwe prijzenbeschikki ngan uit den weg geruimd worden Officieele berichten BU beschlkkin vmn den secretaris ffeneTaal van het departement van Opvoedlns Wetenschap en Cultuurbeschermins is bepaald dat In de semeente Arnhem zal zijn gevesUad het IteOerlandsch Inttlltnit i6tit Vo ksche Opvoedlnf IKJ V O Is benoemd tot leider daarvan B L W Bossonf wonende te Vaarknrr en benecmd BvrTEiiuiini Duitschland ifoo r Eurcp a DE AANVAL OP ODESSA Zware boUiewi tiache verliezen Het opperbrrel der weennfebt deelt mede Zoo li reed in een peeiaal bericht gemeld i hebben de achterrolgtesgerechten in de ZuiiieIflke Oekraïne waartij DuiUche Roemeensche Hongaarïche en Italiaansche troepen m voorteddige wapenbroederschap hebben samengewerkt en voortreffelijke gevecht en marschprestaties hebben geleverd het geheele gebied ten Westen van den Dnjepr in onze handen doen vallen Op de tad Odessa en eenige kleine bruggehoofden aan den benedenloop van den Dnjepr waar zich nog Sovjel strijdkrachten bevinden is de aanval begonnen Bfl deze gevechten heeft de vijand uiterst zware verhezen geleden Ongerekend het gevangenenaantal in den slag van Oeman zün ongeveer 60 000 gevangenen gemaakt Verder zijn 84 pantserwagens 530 stukken geschut en veel ander oorlogsmateriaal buitgemaakt In de oorlogshaven Nikolajev vielen de volgende op stapel staande oorlogsschepen in onze banden Een slagschip van 35 000 ton een kruiser van 10 000 ton 4 torpedojagers en 2 duikbooten Verder werd een kanonneerboot tot zinken gebracht een tweede zwaar beschadigd een dravend dok vol locomotieven buitgemaakt Bij den üanval op de haven van Odessa heeft de luchtmacht 9 groote troepentransportsehepen door zware bomtreffers onbruikbaar gemaakt en 3 oorlogsschepen waaronder een zwaren kruiser beschadigd Ook bij de gevechten in het gebied an Kiev en Korosten heeft de Sovjet wecrmacht zware verliezen geleden Sedert 8 Augustus zijn hier 17 750 gevangenen gemaakt en 142 pantservragens 123 stukken güjwliut een pantsertrein en veel ander oorlogsmateriaal buitgemaakt Gevechkvliegtuigen voor den grooten afstand hebben op den AtlantBchèn Oceaan twee vijandelijke koopvaarders met een gezamenlijken inhoud van 20 000 ton die deel uitmaakten van een krachtig verdedigd convooi tot zinkei gebracht Sterke afdeelingen der luchtmacht hebben in den afgeloopen nacht nvet duidelijk waarneembaar succes aanvallon op het Engelsche scheepsbouwcentrum Sunderland Andere gevechtsvliegtuigen hebben verschillende vliegvelden op het Britsche eiland gebombardeerd In Noord Afrika hebben Duitsche en Italiaansche duikbomnenwerpera de havenwerken van Tobroek aangevallen Zij plaatsten treffers op opslagplaatsen van materiaal en op losplaatsen Een vijandelijk schip werd ernstig beschadigd Britsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht op ecDige plaatsen in WestDuitaehland bommen laten val len De burgerbevolking leed geringe verliezen Er is geen schade toegebracht aan oorlogsindustrie of militaire objecten Nachtjagers gevechtsvliegtuigen en afweergeschut hebben 12 Britsche bommenwerpers neergeschoten Enkele Sovjetvlieg tiiigen die naar NoordooetDuitschland vlogen werden gedwcmgen van kvera te wranderen ITAUAAltSCn LEGERBtlUCHT Geslaagde aanval op Tobrodc VBBBETSN TEOKMSIAND IN GONDAR Het 441sle eommanique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt alf volgt Gisterochtend vroeg hebben vijandeluke vliegtuigen m de nabyheid van Catama enkele bommen neergeworpen Er zün geen slachtoffers gevalltn Schade werd evenmin aangericht Oc verliezen welke de bevolking van Catania bij de luchtaanvallen van 15 en 16 Augustus heeft geleden bedraWi in totaal 2S dooden en 37 gewon In Noord Alrika werden aan het front van Tobro dow rtiUerie iiur wteunde auivmUen van de Britacbe Infanterie afgeslagen De vijand leed aanzienlijke verliezen Aan ome züdt vielen enkele gewonden Duittdu n Itaiiaantche tanmiüe $ duikbommenwenw geëicort 4 door ItaUaantitt jagers hebben met aeer goed rft utaat en oodwka bet hevig vQan delüke afwaervuur munitie en maleriaalopslarolaataeD bavcainataU tel en baraUcenkainp van ToIkiqA aang gyallen Een vQandelök chip weni twaar beschadigd Al onze vUeg iulfea fceeHen terug hoewel zfl voor bet gcoetite deel getroflen walen en fflhde fMTonden aan boord baddea Andaw Raliaanwïhe geveeh UaiMgeo rltfetten hui vuur Bnticha auto in de öaie CHaraboeb V aBdel k vitegtuigen hebben Tripolls en Benghazi aangevallea Drie vQaBdelQke vliegtnifen werdai door onzen luchtafweer neergeschoten es itorttcB in ee In Oost Afrika heeft d v and nietrwe luchtaanvallen ondernomen op Gendar en Volsjefit wibrdoot Roode Kroismstallaties werden getroffen In de verscbitlende sectoren van het stitjdgebied van Gondar hebben onxe eenhedes damper en strijdvaardig de Toertdorende pogfaigen van den vijmtf om met steeds sterkere strQdkraebten aan te vallen bestreden BUIKEHUIND Prof van Genechten over den Nederlandschen volksaard EEN PAREL TITSSCHEN DE GERMAAMSCHE TOLKEBEN Het gezelschap opvoeden uit den Ooftmark dat thans een studiereis door Nederland maakt en gedurende enkele weken als gasten van het opvcednrsgilde in ons land verblijft was gisteravond aan een maaltüd in het Grand Hotel te Zandvoort vereenigd Het hoofd van het Opvoedersgilde prof mr R van Genechten hield na afloop van den maaltijd een causerie waarin hij den voOcsaard van de Nederlanders schetste Prof van Genechten zeide o m Ra bodem geschiedenis en taal bepalen m hoofdzaak den volksaard Weinige der Germaansche volkeren kunnen er zich op beroemen zoo zuiver Nordisch te te zijn als bet Nederlandsche volk Daardoor behooren wy tusschen de Germaansche volkeren tot de beste boer In bgna allm van ons ook bq hen die reeds vele jaren in de stad wonen kan men iets van di i boerenaard terugvinden Tegelijkertijd echter is deze boer ook zeeman Bij de Saksische boeren gebeurt het vaak dat zü als jonge mannen naar zee gaan en zich later als boer vestigen De sterke Friesche inslag in ons volk heeft ons steeds weer als gevolg van de dichte bevolking er toe gedreven weg te trekken Natuurlijk zijn wij zooals alle Europeesche volkeren in de laatste jaren het slachtoffer geworden van den ondergang van de hnmanistisch kapitalis tische wereld Maar omdat onze cultuur zich nooit ver van de natuur verwijderd heeft zijn de afdwalingen hier minder sterk op den voorgrond etre den dan in de meeste andere landen Daardoor ook is de strijd om het natio naalsocialisme hirr veel moeilijkeren misschien ook meer principieel dan in andere landen De schiedenis heeft op onzen volksaard invloed gehad door het humanisme het Calvinisme en het kapitalisme Het humanisme is grootendeels van NederTandschen oorsprong De geheele were d kent Erasmus van Botterdam Het humanisme heeft in Nederland groote dingen tot stand gebracht maar in de laatste halve eeuw heeft tiet tot e n verstarring geleid van het geestesleven Door het goede echter dat het ons heeft geschonken is het thans moeiluk de werkelijkheid van zijn ineenstorting te erkennen Het Calvinisme staat in nauw verband met onzen volksaard Wij zijn geen optimisten en hebben een neiging tot zelfinkeer Het blijft een vraag of de Nederlandsche volksaard het Calvinisme zoo heeft doen verbreiden of dat het Calvinisme zijn stempel heeft gezet op onzen volksaard Het laatste lijkt eerder waar omdat ook het katho lieisme hier een Calvinistische trek heeft Men gelooft in Nederland nog te gemakkelijk dat er een parallel bestaat tusschen aardsche welvaart en hemelsche uitverkiezing Daardoor wordt hier weliswaar veel naastenliefde en barmhartigheid gepleegd maar bestaat er weinig gevoel door volksverbondenheid Wat het kapitalisme betreft kan men zeggen dat onze vaderen de leermeesteers van deze leer in Europa zijn geweest Dit systeem heeft hijr meer zijn goede en minder zijn slechte zijden getoond Omdat wü het kapitalisme zelf leidden en er de voordeelen van plukten was de Joodsche macht in Nederland nooit zoo dreigend als in Duitschland In de laatste dertig jaren echter zijn de Joden steeds meer het economische en mltureele leven gaan beheersehen zoodat het dringend noodig werd hen uit onze volksgemeenschap uit te sluiten Daar wtj tot de bevoorrechten van het kapitaal hebben behoord is ook in dit opzicht de strijd voor de natio naaliocialisten hier zeer moeilUk De menschen weten dat het met het kapitalisme afgeloopen is maar het valt hun zwaar afstand te doen van iets dat hun voordeel gebracht heeft Deze uiteenzetting is niet volledig loo x de prof van Genediten doch bevat slechts enkele aanduidingen welke van nut kunnen liJn bij deze studiereis Die reis zal u leeren dat het van het grootste belang Is dit volk voor de volksche gedachte te winnen Dat zal niet gemakkelijk rfln omdat on volk met Germaansche trouw aan hrt oude vaatfaoodt Het zal echter toch ge ukk i wanneer de hitsen die uit periooniqk belang het volk van zijn normale ontwikkeling willam terughouden uitgeschakeld zQn Dan zal het volk zien dat er geen andere uitweg bestaat en dan zullen de goede eigenschappen het Nederlandsche volk maken tot een der waardevolste elementen tusschen de Germaansche volketen een parel tusschen de Germaansche volkeren looals de rQhr r het Ugenover Van Geelkerken uitdrukte De Nederlandsche nationaal sodaUsten striJdeB om het nafionaal socialisme ook hier te brengen De strijd is hard en moeilijk zoo besloot prof Van Genechten omdat men dikwtjls In eigen vleesch moet sneden maar de itüid wwxit gestreden omdat wtj weten dat sledits op deze vrqze het Nedmandsche volk een toekoaoat heeft De moord in EsL TOEDRACHT VAN BET DRAMA In verband met den gruwelyken moord in het landelijke plaatsje Est bij Geldermalsen kan nog het volgende gemeld worden Zondagavond was het slachtoffer K Schefter met twee vrienden een fietstochtje gaan maken Omstreeks middernacht waren zij in Esl terug en in den kom van het dorp eenige honderden meter van het café De Tip ai waar meestal een groepje menschen staat tapte het drietal van de fiets en bleef wat praten Met een korten groet voegde zich de caféhouder van De Tip C S bij het gezelschap en deze stak onmiddellijk den 24 jarigen Scheffer in het hoofd De dader sloeg met de fiets op de vlucht Later bleek dat hü rechtstreeks naar het naburige dorp Opynen gereden is en zich daar bij de politie gemeld heeft Hü is onmiddellijk in verzekerde bewaring gesteld Dadelijk na den aanslag werd een dokter uit Geldermalsen ontboden die den hevig bloedenden jongeman de eerste hulp verleende Eenige oogenblikken later echter gaf het slachtoffer den geest Door de politie werd spoedig een onderzoek op het terrein van den moord ingesteld Het stoffelijk overschot van den verslagene werd naar bet lijkenhuisje op de begraafplaats te Est overgebracht De dertigjarige dader leefde tn osmin met zijn vrouw die niet meer bij hem woont doch elders ia betrekking is Het schijnt dat Scbeffer omgang heeft gehad met de cditgenoote van S De verslagenheid in het zoo rustige dorp Brt dat slechts 300 inwoners telt is groot evsials de deelneming met de familie van bet slachtoffer dat bekend stond als een kslm en oppassend jongmensch Heden zal sectie op het Ujk worden verricht MILITAaUE DIERENARTSEN VOfm VMawnj IQEBW EOI W BN wAmnas De ErgSnzungstelle Nordwest deelt mede Voor het vrijwUligerricgioen Nederland en voor de Waffen zijn militaire dierenartsen noodig die als twrger w d£n aangesteld tegen eeo jaarsalaris van 3400 tot 7700 njksmark Schriftelijke aanmelding met büvoegJng van levensloop en foto te richten aan Erginxungsamt der Waffen SS ganeungstel Nordwest Stadhoudeadaas liO Oen Haag OFFICIEELE PUBLICATIE VAM HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVER HEID EN SCHEEPVAART SAFFRAAN De Directeur van het Rijksbureau voor Genees en VerbatMbniddekn hiertoe gemachtigd door den Secretaris Gennaal van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat het verhandelen van Stigmata Croci Saffraan hetwelk dezer dagen tot distributiegoed is veridaard zondn zqn voorafgaande vergunning is verboden Ondernemingen welke dit artikel verhandelen zijn verplicht voor 1 September IHl schrlitel ea verzoek om inschrqving te richten tot het Rqkabnreao voor Geneesat VerbandmiddelcB Vocdelstraat 11 e Amsterdam onder opgave van den voorraad van dit artikel van Boekelo Hef hygiënisch bereide en verpakte keukenzoui I T Cl p Kiiopak O 2705 32 ENGELSCHE LUCBTAANVALLEN In den afgeloopen nacht vlogen enkele Britsche vhegtuigen boven ons land Door neergeworpen bommen werden in totaal twee paarden en zeven koeien gedood en twee Doerdenjen beschadigd Voort liepen verscheidene woonhuuen glasschade op NEDERLANDSCHE VAKBOND VAN PE IONHOCDERS Ten eindd tot een centrale vakorganisatie van beroepspensionhouders te konijn heeft de Bond van Utrechtsche pensionhouden met de daarbij behoorende afdi elmgen Rotterdam en Arfiersfoort besloten zich bg den Nederlandschen vakbond van pensionhouders secjretanaat Mauntakade 33b sGravenhage aan te sluiten GESLOTfeN TUD VOOR BET VISSCBKN MET DE EALM OF ELFTZEGEN Bü beschikking van den secretarisgeneraal vin het departement van Landbouw len Viascheru is bepaald dat in het gelang van de uitoefening van de viss4heru de gesloten tijd voor het visschenl met de zalm en eUtzegen m 1941 zal kngaan op 30 Augustus ia plaats van 18 Augustus Mr W O iJAZELBOVr ROnjPZRHA De persdienst van de N S B meldt Mr W U Hazelhoff Roelfzema die tot vrederechter in de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden is benoemd werd in 18d8 te Amsterdam geboren Na de eejrste jaren als advocaat in Amsterdam gevestigd geweest te zijn werd hij daarna aan het kantongerecht te Tiel benoemd In 1933 werd mr Hazelhoff RoeUzema tot subsituut griffier te Arnhem benoemd welke functie hy tot zijn huidige benoeming heeft vervuld Van zijn hand verscheen een bodt over militaire strafzaken NnOWE TURFPRUZEN VASTGESTELD In de Staatscourant van Maandagavond zijn opgenomen de prijzenbcschikking turf No 2 en 3 welke met ingang van gisteren de prijzenbesehikking turf No 1 vervangen De prijzenbetehikking turf 2 steU nieuwe iets veriioogde prüzen welke door den vervener aan den handelaar in rekening gebracht kunnen worden De verhooging vindt zijn oorzaak in de nieuwe regeling van de Omzetbelasting en ia de loonsverhoóging van 10 pet welke bü het begin van de campagne 1941 aan de veenacrbeiders is toegestaan De prU2 nbeschikking turf 3 geeft de prijzen welke ten hoogste aan de verbruikers berekend mogen worden Het land is hierbij in 9 rayons verdeeld VOOR DIRECT GEVRAAGD B Oouda of in onmiddeltgin omgeving wordt voer diiectgeviaagdcea GEMEUBILEEItD HUIS 14 waarin aOaalcaa 3 staaj mers aanwezig inoeten s a Brieven endn No O 2113 Bureau van 3m btad UIQRTOII S i amanwiiiQ mu la H f gs UfÊt rwEMMme ram woBnoMe ao aoobsiw isu t 5000 noes f aaaa asan f iseo tsose rm t sol nsa st i t aoov isess i4SQt t 100 6 41 10438 ISTSO ISOS USa IMT4 ISOSt raEMClI VAM Hl SS isaaga aaaMa 22S43s ais aso 432 4ei 470 47S aas n 73S 180 TCT lusiasusaaasiaiaaaaaaiatisae sai sti 1033 uMs UMt 1134 IMS iMa lua laa IMS I3fli 13 1408 I4IS lOS 1507 tSST Ua7 MOS ia s lerr isss i 7i iTsa it s irra tass isse aoaa aiti ti4i aiai aias aaoa ais4 aaso asis aaaa aSM 3374 2329 2410 3418 3494 3611 3 U asao SSM aau aaii ass aase area aiaa 7sa sooa son soss aorr 30 4 3133 3140 siss sus sais sais saai sasr ase 33SC 3S3S asas asse sasa 34as S4a4 s io 34ai aaaa saw ata seo arsa sna asw aai ssec saia ssai aasa a 47 sMa ssas 4001 4073 4ios 4U8 4147 4153 4194 4236 4327 4390 4257 427S 4300 4312 4S4t MM 44u7 4419 4418 4539 4543 46Sa 4 ai 4587 SSBO 04 4S n 4733 H5 4817 4827 4838 4849 4850 4874 4898 4aoa 4M5 4 76 5190 5186 91 3 Sasi 5348 5S7B 5378 5484 54 5 6482 5513 5S3S 5648 5684 6674 5440 644 6415 943S 6465 5484 8093 5698 5732 6744 5740 VnS saia 5S63 SaSS 6832 5SS1 6S8S 5988 5944 043 4044 139 8103 8183 6326 6257 6283 4313 4384 4343 4Saa 43t7 361 8381 8403 8408 8466 4443 8444 6 577 65ft 4434 4446 854 6861 689 8713 6736 14S 773 6792 8C2 6831 6929 6069 9 8 7003 7018 7044 Wn 7133 7151 7157 7164 7176 7347 7378 1833 1888 7374 7411 7472 7483 7488 7406 7530 7544 1 4 1810 1888 TIM TMS 7164 1880 7881 7836 7856 7889 7868 7873 79 9 8089 8871 814 8179 8374 8848 8378 8473 8488 4 86 n 8074 8734 8798 8804 8887 88 4 8831 8887 S 8994 9018 9018 9043 9113 9154 1180 8188 9202 92 6 0233 8857 9390 9337 9391 9384 9408 9421 8439 iWl 9468 9498 9503 9511 9513 9541 9083 SSa 8881 8847 8 a4 8444 9714 9742 9758 8744 9411 9884 88 9864 9858 9925 9943 977 9988 10037 14064 18840 10102 lOUC 10123 10140 10153 10167 10179 10308 1031 10a a i4a T 10989 1481 10856 10867 10432 10452 10494 1 1 105 3 18876 10590 10818 10847 10771 10843 10863 10884 10878 1884S 18808 10826 10840 10867 10941 11064 11061 11083 11183 IlllI 11146 112M 1126 11371 11377 11320 11325 11336 11446 11451 11456 11499 11691 11886 11818 11887 11103 11729 11733 11735 11141 11768 11788 11783 11787 11838 11843 11880 11848 11884 11898 11907 laOOO 13008 13019 13103 13123 12188 12208 13311 13338 133 12423 12503 12513 13S34 13683 13591 iaM ISTM lail 13741 13108 1377 128I 12853 12918 12967 13004 13038 13836 18084 13185 14182 131 1 I33S3 13390 1330 t33M 13431 18488 U4aa 13908 13648 18583 13583 13602 3e 13674 13700 U737 13753 13758 13790 13816 1S 1 13836 13847 13863 13871 13916 18 81 18 4 18991 14017 14080 14103 14174 14180 14386 14348 1S3 143 4 14389 14388 14448 14672 14600 14617 14622 14674 14408 14719 14762 14761 14765 14790 14873 1488 14888 1 4 14978 14979 14996 14997 15197 16300 15306 15229 162a 19331 1535 1S3 16S 3 15394 16400 15462 15479 16491 15618 16648 16687 16643 15494 1W104 16715 15785 15880 15868 15971 16888 14015 18019 1804 18100 18110 ISias 18141 I aT7 IMSl 16311 16345 16430 16448 16489 164S5 166B0 1 S3 1 8 8 18877 18838 16880 18 9 I 71I 1S723 16749 16753 16755 I6766 16831 1 8S4 I 87a 18875 1887 18808 18009 17041 17144 17149 17208 17244 17283 17303 17318 17331 17334 1733 1734S 17383 17406 17414 17462 17487 17494 17518 17536 17801 17638 17642 17688 17BS4 17710 17780 177B4 17804 17805 17810 17830 n 48 11941 17973 17993 18053 18068 18086 18088 18101 18118 8123 1815 18333 iaa66 18283 18332 18388 18413 I843I 18484 1 488 18473 18531 18535 18687 1858 1 43 18868 18696 1 7 S 18735 18733 18734 l 74 ISSIO 18847 18888 18879 18889 18890 18959 18967 1897 18998 19094 19091 19117 19230 19S0I 19304 19306 18331 1 3 19381 19 84 193BX 19194 IS SI 19141 19449 13450 19454 19468 19483 10506 16508 i l510 S j 19 i70 1B609 19630 19934 19637 19663 19676 19678 19889 19702 19712 19739 19741 19782 1979 10804 19915 IIS SS 19939 199M 19964 20032 3OT25 20047 SOIO 20133 20192 20275 20282 2nl 7 20308 30834 2033 a034S 20346 20148 20353 20355 30393 20428 20457 20463 20470 30473 204B1 3051P 20523 20556 20570 20603 20629 3066 20677 30W2 20701 20707 20718 20739 20772 20775 20780 20792 3085 3087 20034 20964 30974 20981 ONGECOttlGEElID Verbeteringen 3e kluse Ie 1 t PrMnMhn tm t 30 ISO m 100 153 m a 158 746 l 798 6055 m 4086 1071 m z 11076 ER IS EEN RECLAMEMIOOEL dat U een groote vangst verzekert omdat het als een net het geheele vischwater bestrijkt Giurantenreclaine Vraagt inlicbting voorbeelden etc van courantenreclame by de erkende advertentiebureaus of het Cebuco Dam 2a Amsterdam De Goudsche Courant biedt de grootste pnblicileit In Gonda ea aastavtag wordt eiken avond b vele dniseiiden aboané a bezorgd in CODDA Alphen a d Rün Ammcrstol Bergambacht Berkenwoud Bodegravsn Boskoop Dnebnigge Gouderak HaastraAt Hekeodorp MoercapcUa Uoordreeht Nieuwerkerk a d UsseL Ouderkerk a d Ussel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmrveen Woerden Zevenhuixen ADVERTENTIJEPRUS 1 6 gewone regels ƒ 1 10 elke regel meer f 0 21 INGEZONDEN MEDEOEKUNGEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 1 31 elke reg l meer b 42 Bi overeenkomst gereduceerde prtjzeo volgens speciaal tariet tot leider van het onderwijs ttn voomDCmd jnstituut dr O A C Brussefnan wonciMle te Voorschoten Bü besluit van den 9 crVtari gen rstl van het departement van Blruieniandsd Zaken is J A Martijn met irgang van 1 September 1941 tot bursemeesler van de gemeente Veere benoemd De heer Martqn werd 34 November ISIS te Shil feboren en is thans secretaris der S e m e e nte Veere Le diables du Führer Zoo noemden de Franschen de SSmannen die evenals indertijd aan hit Westfront nu aan het Oostfront voorwaarts stormen en belangrijke punten bezetten Les diables du Fiihrer Een naam die bewijst hoeveel ontzag de legenstanders hébben voor deze dapperen die zich hebben ingezet in het Oosten terwille van hun idealen en ttfwille van de veiligheid van Europa Maar het zijn niet alleen Aappen S S mannen die strijden in het Ooiten tegm de benden van Stalin De geheele Duitsch e weermacht de legers van Finland Slowakije Roemenië Hongarije en Italië de legioenen van Zweden Noorwegen Belgi Spanje eo Nederland strijda mee KWARTJXSROBRIEX kleine advertenuSn alleen des Zatardags 1 3 regels OJO elke regel meer 0 10 mazimum grootte S regels Uitsluitend Dit vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uuz Opgaaf van en advertentlCn tn te zenden aan bel Bureau Marlit 31 Oouda TeL ST4S en b d plaa seiyke aaenten Ja ook Nederlandsche mannen hebben begrepen dat zij schouder aM schoudCT met d anderen moet staan omdat ook Nederland allees kan blijven voortbestaan indien het bolsjewisme volkomen vernietigd Les diables du Führer de duivels van den Führer daarmede samen te mogen strijden tegen de Sovjt onze mannen van het legioen steil er oen eer in En eij Nederlander die nog slee geen besluit genomen hebt wa r wacht gij op Voelt gij niet hoe eerloos het is te verschuilen achter argumen waarvan gij wéét dat zü volkoia valsch lijn Gaat gü voort mei h trioed uwer voorvaderen te verloocseoen en durft gü dan nog te spreken over onze roemrijke geschiedenis o schaart u zich achter het vaandel w ons legioen KeniafiwiaciMM 12 De t BooMrt aetaari J O WfMm p fe d U Ch fra4 cl iB v r G ii4a Odsauei r TM Ooatfa NederUnd levert zijn aandeel den grooten strijd In het Oosten bet fi uw plicht uw beste kracht daarvoor in te spannen Meldt u aan bij het