Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1941

BLAD WOENSDAG 20 AUGUSTUS 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Koteeringen via 19 Aug OBI IOATKI lUatitMiiii ftii V K 9414 MO m 9Slt S3 Z wtche R k Bk 4 Zutdei Hrsb 1 UIU 4 O o ar KL 3 ZH Bypk met verpl uiu H t Cente Ned S k vkrk Ro Sck H b fDIta latutt pBOntmiaaaBA U kkl tl 9114 234 180 ua 177 118 M Wirkipoar A dito trwtonulkar dito Wilton r ew A Dlto C PI A Wyan t an Aio Cbryual Aiü BaaltlM C e Stand Br C I ItA lua tt Cy V A jr n Colt c f lOA II n G D Cr et T i I II a Hudl HCC BJI Kmm McI T PI Cerp C A N St CvO A iin Unit tt Rubbar a 1 I a A N 1 Cl do A DIM Nat B a NX Gai Ml A DIM N Baa a Tw c at j a Am Til Tr K C A 230 LK mk 99 It SS 99 99 1 n meu I wa IM U f MO iMo i r m I 1940 bit t Itt A tow n r too kit I KW IMl bil t 100 blf r 500 4 W3S IM I ISM f SOO g US7 r 100 1 un I MO i IK MOO Jl laai r got I in M Ol I 100 JlJ IBU 01 r 100 3V IWI OI I too I i n o i 800 tun Ao i 1 100 I ton Ao i t SOO A 3 100 WH lom 5 KH HM 94lt 91 an 17414 4M 93 92 93H rr m e ai nmtatta ït 3K Dito 11 19 1 JVf Apkld U n V Ariilikra lt3S 9 TaiiMr itM Okrdr M Jl tndli ItU 91 D o 9 II 37 JV C ld M 3 a S J 11 If M t D olO J Se lg 38 1 iGrh e WH Dit UM 1 DIta 1137 I 3t Dito M tl tl 1 Ironlnf 1S3S SV Dito 11 MCt Hiarlira ItM I Dito M 31 I ilm 1 M Vit B b lt T tv llTin ItM 31 4 ito 10 1 M 21 Louw lilt t Uidw lt37 31 N Holland 3 3 D M 31 3 Dito I i TM IV V stioj jin Na 3 1 n Jl dm lK ii 4 D l 1 IQ J 37 f tDlti I IBCï n 3 Dito a J 90 licbled U I 37 31 i 9SUTilb l 17 Jl Utr Pr 37 D l fini yi Jl ZMlud 1 37 t Z BoU UJ7 3 zk 11 L isra J Dito 11 ie CS I tNGJUTZIi Dito iaot 1 B Onr z n cm ttoi c3ooa o Jl Dit M n Caklait l AkkTklllBtlB BykMkickkuikiB Alf Fr Oyp blm t wpl uitL Pandbr 3 93h 97 C4K fS 91H MM 94 MM 91 4 Mltakaavaadaniatotaa Bii Itt la rub A 528 MO otto M A 489 481 Boetan M Ml a 30 35 Slnekip TJKtt a IM 180 Pattat akdatwmlkf Drd P r l C A M9 K N Pitr Ha nOO Os A 386 4 27m duo C A 264 373 Mollri mm A 281 296 Tarakin PJl A 960 8S2 SUnd OU10 a M C KM ooit 91X 93H 93 s 93 91K Wh 94H AANDEKLBN Buk en CridliOoatolIlllcin Bank iind 123X 125 S 92H 841 9214 t9lt il laikrt akdiTBimlBiitt Al Norlttcn A 90414 96H tax 92H SCH CO 93 tt 6 97 l mn 100 A dim nyp t ülti Jl Arak UJI Cet liï P br Wi C3t üTpii t N Dito CJ i Dr n B d a Tt Grok Hyn Cakk Pd 4 D l Dl co Va i pA H i cCraT ini d o C UnSPb Ji m t ttA C 4 Dito MT BD ilIJtTpJBdlto I ItOM tlD Dtto t K ri Om b V Ne4 B3H N io h 14 98h 9e 94 IWH t M t M nu M S = 1 Nn b Kr AS A ia O I nr T TA 31 1 h t n crcd PkBdlBr 4 e i n 3 irar fil uith N l Tp k d a P t tl Un k VecB crli IC K z D o U diti 3 Moordw IIjFp b I u4br ZH OvattjUbd ol r jit njrp k 14 li OU vit Ltea Ilypb fcr li L Dl Cir Cy b 4 Dito carli IC 4 Dita r i E Ji i l 1 rpL ultl 4 904 H mi M 93 93 4 93 ttH VH m 9914 99H 93H ICIX 7aH is 10 ix 194 16 3X IOOH in i 31 r7l IRH KUIUUtltllllOTUM 120 VOOB e KWABTAAL Het Intomabonali Rubber Comité heelt d quota voor het vierde kwartaal vastgesteld op 118 t zoo meldt t A N P uit Berlijn Voor d eerste diie Kwartalen van du Jaar werden di uitvoerquoto vaslgeueld op 100 i Voor hel eervte en tweede kwartaal van 1940 bedroeden de quota 8P voor het derde kwarUa van 1940 85 CB v or het vierde kwartaal 90 CI IOHSEUWS Oa d rdag 21 Aaguatua m VLB8IIM I 41SJ M C 4i Griimofoonmut OJM OchtendgTmivaatiek J tO Gramofoonmux 7 43 Ochtendgymnastiek S tfi BNO Nipuwüberlchlon 8 15 Morgenwijding I Z5 Gramofoonmuziek 9 15 Voorde hui vrouw 9 2S GramofoonmtiLïek ll M Voor den boer 11 20 Zang met ptanobeseleiding en gramofoonmuziek 12 00 Ensemble Jack der Kinderen en solist 12 40 Almanak 11 4 $ BlfO Ki uwa en economische berichten 1 00 De Goollanders en gramofoonmuziek 2 00 Groninger Oikestvereeniging 3 00 Voor de vrouw 3 80 Groninger Orke itvereenigmg 4M Gramofoonmuziek 4 30 Groote rollen en hun vertolkers II Othello causerie met gtamofoonmujJek 5J 5 BNO Nieuws economische nomischeen beursberichten 5 30 Omroeporke en noH t 4 15 Lezing Sociale tfwg ook voor U t 30 De Romancers 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Omroep Symphonle orkest en solisten 8 44 Voor den boer 9 0O Curt Hohenberger en zijn orkest 9 30 Gramofoonmuziek 9 4S BNO Nieuwsberichten I0 0 10 19 B ra Bngetscfae uitaending National leaturea vA tbc Netherlanda BILTEKSUIt n WIJ M 14S 1 90 £ i HUvertum I 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 M Grafnofowinniziek 19 00 MorBendienst Voorbereid door de Chrsit RedioSllchtirvg 10 20 Piano voordracht lO iB Deelamatle 11 00 Amablle sextet en giamofoon muziek 12 00 Gramofoonmuziek 12 15 Omroeporkest 12 45 BNO Nieuw = en economische berichten 1 00 Ekmte parade 3 1S Gramofoonmuziek ï SO Voor de zieken 4 00 Schrammetkwarlet en soü ito 4 30 Voor de etUEd S 90 Christelijke ectuur Voorbereid door de Christ Radio Stichtingi 5 15 BNO Nieuws economischeen beursberichten 5 30 Kamerorkest Ars N ava et Antlqua 90 4 22 Sport en HchameHJke opvoedin 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gramofoonmuziek 7 45 Brandende k westte s causerie 8 00 Gevarieerd programma 9 00 Gramofoonmuflek 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 10 15 Gramoloonmuziek GELO EN 60E0EREN THRKOKTB BAI HS TAN BB NEDERLAND SCHB BANB N V Voomssmste ctffen 18 Augustits 11 Augustus Binnenlandsche wissels aa 76 6208TS 6C 6S0979 Papier op het buitenland Beleeningen m aW 633 18S i M7 Waarvan aan Nederl Inctie Voorschotten aan het rijk 15 000 0QO ISiKM OOO Munt en materiaal goud l CS30a3 43 1082903530 Zilveren mvmx enz lOJMSU 11513904 Totaal muat i materiaal 1 003 17 771 l 344n4M Bankbiljetten in ontloop rl 7S7JOl 530 1 744 005 145 Bak aaslgnatlën in omloop 13J56 45 979 Hek cour uldo s van het rijk Rek cour sa do s van anderen 173 311723 172 832 902 Totaal rek cour saldo s v 173311723 1 28321 02 Bekchikbaar metaalsaldo 284277667 370884363 Befaatkistpapicr btl de bank 70 000 000 03 000 000 DAGKJJKSrHK INDEXCUrEES Medegedeeld door het Centraal Bureau voor d statistiek Indexc ler koenen van aandeelen op 19 Auguatua W X BtmEMUMD tfarwhuwingvan Haag hOi hoofdcommi ari rtmgWNG VAN BAKKKHSn lwORBX ZOO NOODIG i WAPENS GEWEERD vaoJdcommissarU van politie in iui beeft het volgende bekraid jMloopen vifeek ii het eenige oorsekomen dat bakkerswinss bakkerswagens werden be Ij door groepen personen die S Ae betrokken winkeliers ol W L rger er toe dwongen brood ïJSrtlcken zonder inlevering van JSainen hetzij brood uit de win wagenj wegnamen ui enkele W jelfs zonder dat betaling CSfjjet IS duidelijk dat een dergeSfiamielswuze welke tegen alle Su voeiens indruischt en welke ÜSTtoBderir g gelyk is te stellen niet f cn geduld Het politiepeirso1 beeft dan ook de opdracht ont tegen dergelijke handelingen f meest strenge en krachtdadige mK U s oodig Sj bruikmaking van de wapenen Tfcewtten m üe iich hieraan schuldig n a r yllen zonder aanziere des per S worden gearresteerd en zu kunrjr ervan overtuigd zijn dat een jdungc vrijheidsstraf hun deel zal Hin Het verdrinkiiïgsgevaar bij duiatemis OnOEF TOT DE ZWEMMERS Dt Nederlandsehe bond tot het deo van drenkelingen achrijft De dagen worden korter en de plicht tol verduisteren is voorschrift gil toenemen vah de duisternis brengt mt velen een moeilijker en gevaarlijker tW mede Wij allen behoeven liechtt te denken aan de donkere lïwiden en nnchten van den vorigen injler en ons hierop voor te bereiden on het aantal drenkelingen van dat tgdvak lager te brengen Zeer vaak mochten de helpers sucm oogsten doch heel dikwijls bleek durbi dat men niet op de meest prKtiiche wijze ijn hulp had verleend Ome leus zoolang nog niet iedereen kan zwemmen moet iedere weminer kunnen redden vond bij vflin weerklank De eischen om als een goede redder t kunnen optreden mn niet moeilijk ledere goede sportntemmer die geen last van zgn dieplevrees heeft kan het gemakkelijk leeren In citct 7 a 8 lessen heeft een loede zwemmer het geheele programma inzake prartijk theorie en mediKh eischen onder de knie en doet hij examen Dat dit programma met moeilUk is lUMUjzen de vele zwemmers die ent op middelbaren leeftijd begonnen met succes aan de eischen van dit examen kunnen voldoen Bij verdere opleiding kunnen de leden van den bond zich nog bekwamen voor de diploma s B en C en de leden van de kustbrieadca voor het kustwachtdiploma Volgens een statistiek van dr Mijn1 te Am slerdam verloren in een tijdperk van 1903 tot 1910 gemiddeld Pw jaar 939 personen het leven door drinking In de periode v n 1934 tot en met j verdronken er gemiddeld per iiar 568 personen Niettegenstaande bevolking in die 30 jaren tus wn het Ie en het 2e tijdperk was Wnomen met meer dan 2 5 miljoen len was het gemiddelde ver nnWngsciifer dua met 40 procent wnmnderd Het aantal verdrinksgevallen kan War nog belangrijk lager worden iB r alle zwemmers ïich aanslui Wi de pisalselüke brigades en of ken tot oDrichting v n nieu Dngades in plaatsen waar dea 8 Biet bestaan OnnERDOMS EN iNVAUDrnnrrsRENTE Op 1 Juli 1941 werden 49379 weduwen J 15875 weezenrenten krachühL t genoten terw l JP noemden datum krachtens art 37 1 J 110061 personen in het gen t tok3 vrucht hunfler verUi T en ouderdomarente viz kinvalt ï 5602 personen een b te in e t als bedoeld in art 7J Mens artikel 24 der Ouderdoms tui ofuA P vorengenoemden W altir 1 e enot van b e hunner verzekering v de S frlonwrenle van drie gulHei lt i wn al renten voortvloeiende uit lota t genoenwle wet njek n r self supporting dne tol f Tentebedragen vsm na P UZEN VOCE kjuj t belang van de groenten Wl P entegn eo fruit 5 u£r betrekken heeft de l fcm w Tossiersprüwn ïit rt g n groeSten P W WornJ n deUillisten l Bi tv r r h het betreft £ d ali K maximumprijzen Ï kwaK P J voor de Ü l greemi r rboven in geen verhwdeld is 11 foed doen bü ÏS ie hï officieele laii loemde pryjen te aan BESTUURSINRICHTING VAN PROVINCIE EN GEMEENTE TWEK ÜITVOEBINGSBESCHIKKINGEN VBR8CHENEN Aanpassing van de Gemeentewet en van de Provinciale wet In de Staatscourant van 19 Augustus zyn opgenomen twee beschikkingen van den secretarts generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken ter uitvoering van de achtste verordening voor den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsehe gebied betreffende bijzondere maatregelen op administratiefrechtelijk gebied successievelijk regelende aanpassing van de Gemeentewet en aanpassing van de Provinciale wet De bewuste verordening heeft betreicking op de nieuwe bestuursinrichting van de provincie en de gemeente De eerste beschikking bevat met betrekking tot de toepassing van de Gemeentewet bepalingen betreffende den burgemeester de wethouders de raadslieden en de vergaderingen der raadslieden alsmede voorschriften betreffende de begrooting de rekening en de controle op de gelden der gemeente Uit een en ander blijkt dat het toezichthoudend orgaan den burgemeester gehoord bepaalt of en tot welk bedrag de raadslieden der gemeente presentiegeld voor het bywonen van de vergaderingen genieten I e burgemeester bepaalt dat een vergadering van raadslieden openbaar is indien en voor zoover hun meening wordt gevraagd over onderwerpen als bedoeld in art 50 eerste lid der gemeentewet alsmede over een voorgenomen wijziging van de grenzen der gemeente Heeft de burgemeester in deze gevallen bezwaar tegen het houden van een openbare vergadering dan beslist het toezichthoudend orgaan Het reglement van orde voor de vergaderingen der raadslieden wordt door den burgemeester onder goedkeuring van het toezichthoudend orgaan vastgesteld In dit reglement wordt ojn geregeld de wijze waarop de raadslieden ter vergadering worden opgeroepen Begrooting en gemeenterekentaig De begrooting der plaatselijke inkomsten en uitgaven wordt met de noodige toelichting en bescheiden jaarlijks ten minste drie maanden vóór den aanvang van het jaar waarvoor zü moet dienen door den burgemeester aan de vergadering der raadslieden aangeboden Zy wordt ten minste veertien dagen vóórdat z j in de vergadering wordt behandeld op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing nedergelegd en hetzij in druk hetzij in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld Van de iiykomsten en uitgaven der gemeente niet behoorende tot een tak van dienst ten aanzien van welken art 252 der Gemeentewet is toegepast wordt door den burgemeester over elk dienstjaar verantwoording gedaan aan het toezichthoudend orgaan onder overlegging van de door den ontvanger volgenss art 123 der Gemeentewet aangeboden rekening met de daarbij behoorende bescheiden en met vermei ding van hetgeen de burgemeester in dit verband dienstig acht De rekening wordt zoodra zij aan de vergadering der raadslieden is overgelegd op de secretarie der gemeente voor een ieder ter lezing nedergelegd en hetzij in druk hetzij in afschrift tegen betaling der kosten algemeen verkrijgbaar gesteld Van de nederlegging en verkrugbaarstelling ge schiedt openbare kennisgeving Het toezichthoudend orgaan onder zoekt voormelde stukken en stelt het bedrag der inkomcten en uitgaven vast Met betrekking tot de baten en lasten van de takken van dienst ten aanzien van welke art 2S2 der Gemeentewet ia toegepast vindt met ïifwykmg in zooverre van het bepaalde in art 265 der Gemeentewet het boven bepaalde overeertkomatige toepassing met djen verstande dat de burgemeester bij het doen van verantwoording mede overlegt een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de cijfers der rekening ingesteld door een buiten den tak van dienst staanden deskundige CoDtrile op het geldelijk beheer De burgemeester oefent de controle uit op bet geldelijk beheer en de boekhouding van den ontvanger en de andere rekenplichtige ambtenaren der gemeente Indipn en voor zoovex die controle aan anderen is oMedragen houdt hü toezicht op de uitoefening dieg rcontröle De burgemeester stelt regelen vast met betrekkiilg tot de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding van den ontvanger en de andere rekenplichtige ambtenaren der gemeente Hy kan deie controle opdragen aan één of meer door hem daartoe aan te wijzen wethouders of aan één of meer deskundigen Indien de controle door den burgemeester zelf wordt uitgeoefend of deze is opgedragen aan één of meer wethouders doen zij zich bU de uitoffe ning van de cratröle bijitaan door e deskundige Geoeentelijke eoramiaaies Binnen een maand na het ül werking treden van de Verordening doet de burgemeester aan het toezichthoudend orgaan mededeeling van de in zijn gemeente bestaande gemeentelijke commissies welke niet zyn opgeheven onder vermelding van de aan die commissies toegekende taak en haar samenstelling zoomede van de redenen waarom hij haar instandhouding wenscheiyk acht Toepassing Prov wet De tweede beschikking bevat met betrekking tot de toepassing van de Provinciale wet bepalingen betreffende den comroissaris der provincie de bestuursraden de raadslieden der provincie en de vergaderingen der raadslieden alsmede voorschriften betreffende de provinciale begroeting de rekening en de controle op de gelden der provincie Hij won vijfhonderd gulden MAAR BEWUSSTUK KWAM IN VERKEERDE HANDEN Het gebeurde in de van Baerlestraat te Amsterdam dat een hoofdstedeUng die met zün dochtertje een wandeling maakte een colporteur met Winterhulploten ontmoette De vader die veel vertrouwen had in het geluk van t kind liet zijn dochtertje een greep doen in de kist met enveloppen Min of meer nerveuswerd het lot geopend en zie het kmd bleek inderdaad geluk aan te brengen want het was een lot van ƒ 500 Het lot werd In twee stukken verdeeld Het eece bleef bij den colpor teur en het andere verhuisde naar den gelukkigen winnaar Nu zou een dergelijke verdeeling volkomen correct zijn geweest als het een prijsje van ƒ 10 of lager had betroffen De colporteur had n l den prijs kunnen uitbetalen et als bewijsstuk het hal e lot moeten behouden Maar nu de prijs zoo hoog was moest de winnaar met het geheele lot naar Dep Haag Het stuk dat hij nog over had was echter waardeloos zocils hij al spoedig ondervond De colporteur had het goede deel behouden om er zooals hij zeide reclame mee te maken Maar er kwam een mijnheer die veel meer van reclame wist en die het papiertje graag wou koopen voor een gulden De colporteur stond het lot af voor dien prijs Onmiddeliyk toog de onbekende naar Den Haag waar hij ƒ 500 incas seerde De eerlijke winnaar die achter hel net vischte waarschuwde de politie en tenslotte werd de 7aak zoo geregeld dat de man nog f 250 kreeg uitbetaald van Winterhulp Nederland die reeds ƒ 500 had uitgekeerd aan den verkeerde De 64 jarige colporteur die de best helft van het lot voor een gulden hadverkocht werd ingerekend er i nu stondhij terecht vooi de vacantiekamer vaade rechtbank te Amsterdain geitr sideerd door mr Meijlink j De man gaf toe hot lot te hebb f verkocht maar hij aeide dit in lö verbouwereerdheid te hebhen gedaan De gulden had hij bovendien aan Winterhulp geschonken zoodat hij er niets aan verdiend had Het was een vreemd geval en d officier van justitie mr dr P Kle € vond het ernstig genoeg om er zes maanden gevangenisstraf voor te eischen De verdediger mr W C I A van Everdingen zeide den indruk te heb ben dat de man te goeder trouw was geweest Hij vroeg daarom vrijspraak Een verroek tot onmiddellijke invriiheidsstelling werd door de rechtbank afgewezen Op Dinsdag 2 September zal de rechtbank uitspraak doen TOEPASSINGSVEKBOD VOOK NON FERRO METAIFN IN DE ELECTROTECHNH K Bü beschikking van den secetarisgenemal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart is bepaald dat nikkel aluminium magnesium en hun legeeringen in lederen vorm en lederen graad van verwerking ook in den vorm van plateenngen bekleeding i of andere dek agen niet mop en worden gebruikt voor de vervaardiging der hieronder genoemde producten en hun onderdeelen a dynamo s voor rijwielen b magneten voor rijwieldynamo sDeze beschikking treedt in werking op den dae barer afkondiging De bepaling van het aleemeen toeDa ssingsverhod voor non ferro metalew 1941 no 1 zijn on deze beschikkine als algemeen bepalingen van toepasssing Do fabricage van melktranspertkaniicn Bij beschikking van den secretarisgeneraal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart ia bepaald dat tm en tinlegeeringen n den vorm van deklagen niet mogen worden gebruikt voor het vertinnen van nieuwe melktransportkannen Tin 1 tinlegeeringen voor het navertinnen van gebruikte melktrans portkanncn mogen slechts wordenaangebracht door cerArifugaalvertin nen Deze beschikking treedt m werking op den dag van haar afkondijïing De bepalingen van het algemeen toepassint iverbod 1941 No 1 zijn op deze beschikking als algemeene bepalingen van toepassing Bepfih es urK 10e 14 MM 99 101 1 M H Fvd Obl VU 9ex 9BH 1034 102 101 lUOi 9o Bcrkil i Pit V T Obl 4 43 M 300 370 270 LlTWl Zmp Mq Obl 41 crKlp NV U fcyp old Wilton 4 i lOlH l lmb stuDk m OW 4 101 Bil P Mg O 41 H K ld ld Obl VI 90 Nldirl OU 41 101 ti Uoortnins Cult ll kdili iiai i lk n s8 95 ret4 IdUH 994 B C in a i A Bum 8 B U A Dell At H II Gunta m Seb A I Cr en H B A Llndl en Tivil 1 Ned Wol MD A 23M IIH lis 130 J3a ise 83 2 H 301 129 lao MS On Obl I Arait Gtb b I Mflllll t 99m tlH 74H 3i 31 aow mx Wh Nit Gr IXK 1 Idim tl 4 Ned Gr b b 4 Nid lad Sp Ml 1901 obl r MiM KiDi in T O Javi 8t Obl t Scinirang Joial 1193 1901 ld 4 A dira 1174 100 t ld A dam OIrmp U 100 3 79H A d Holt BinkU dito 107 110 13S 374 134 i 97H H3H Ine Bink dito Jl B iOO T a Kixvimn dito N I bc m dito Nedirl Bink A NB V ZA SOOd N H MU r UO I Rott B Ver iin TwmtacbeB AA 123 176 124 97M 13 122X 139 4 I3S 143 m BabkaraMtonMataifaa Hem Rubbir i 147X End Bubb C leo Java caoutch 139 4 Preaniit R tlU 77 Rottird Tip 78 4 SiUtn Plant 7S Wfi Sumiua Itö Zuid Priinïet 78 ekaapTaaitmaatockappllia 165 160 18IX 143 MOM 148 ld W Kr NHV net 130 170 121 141 131 184 12U A d Dr MO 121 137 121 IMX 13 2tS 4 149K 1 0 4MH rtimm S lA Jt Mt Zmt land Nlar Goudt A M DaMaaiC TA Ml Ooitwa A HindeljT A dim A d Cupcrf k Aut Screw W a Bat Mare Fibr V d B a ioeo 4C6 CUnaraaaaiicfcappllM Kriaa Sulkv A icux 10114 PUOttan A 174 1754 Suikir Ct Ml A 119 190 Ticwenf Uitorl 97 4 Arendiburf S3b BomU Aig Sock Laoift A 103 103 Anut ThM C A 74 7414 Ban ThM Bu A 31 33x Goalpiri C i MU 400 Pinikeotitn Tb c 111 PailrNanakiC Ml 410 410 RonKk Landb A 186 sadip cm A 3is as Slndinn Cult A 197 TkUfa l tonsan 157 ItO W JlTlThMC Md 6 73 In Cull tjmdtc 76 n KallTrlloCult Utl 2ZIS Zi9S Mlchlel Am 192 ISSH W JivaKlaaC Utl 137 139 93 96 4 151 161 ISl 233 170 184 231 353 255 180 1S2X lOS 163 ISl 3 184 183H 103 160 84 m 479 sa o A 180 Td B pw AlOOO IISH Dito Br 1000 120 Berk i P At t e T HPd C en P r Scholto ISO udi itcar dtto 400 Gnuttr en Zn A prof land Dito B ln td R Hecmit land Relnck aand iro Com UB Holt St m I 1 HoUindla aaiid Holt Bet Ml A HoU dr en k A HoU Kunnz I A tnt Gev B dito Intim VIK A K r Bernudlto KonJ4 Z m b a Dito pret Tt 474 2SU DWernB K N ROOEOT do 129 Kon N Zout I A IC Br Cthecm da Korcnrchoot 7X 1 161 117 101 114 136H 136 1I4H 5 37 Ul S9K 184 IM14 IISM 10114 aiiuwb Vitoi ABttankort A G m E W m W DUO Pret WA Gouda Kaalk Ut Houlh Alberta A Houth Jonccn A Houtta Pont A Muller W n A Do 910O1 7S090 A NM T R A ZSlb lOOtCvA Woolwertb Co 1I9 129 1 3 1 1 H 110 383 440 aai 131 NV dl dito Lov Br CB tl C IQO e pr land Dito loaoCv prA Do 100 C prA 6alOOOC C pr A LTcmpf U CAMt tlKÏL d nod a IMX 2S3H 445 4 j0 C a N o en S r 1 Nid Kabell dito 37K N Schb mtltUto ÏAu H StJ Kcyiet A J45 PhU GlaellirtS Ipaar oi Tnmwitcd 340 tas 117 245 Kt 169 4 I31114 244 145 ISi H 243 121H M l 140 99 C6X Dell Bpoar ANJ G w tig AAtch T C AKiniCa C I ïJt K C South R Co Idem pnt a Dlto Cert 8 A Un Pic Ct A Geld Tramw Ml Kidlrl Stir MH Mid Stoom A Dlto pril A Malint 63S 2314 6 4X 3 13H 80 U 78 4 MX 7H 3H 8 lOX H 2X ifcn C A Itott D MU dito Lebcldi K M d N Schotten dito ralti trcrrf f d rtokv U4 a I 164 Stokv ruxv ioood ut £ Hna Sp 41a rtork dito Tv Unitra Pret A Utr Arph f G A Ver 1 tb aand Ver CU LaiMl 138 IK 163 4 171 144 Duo nttt 13 i4 Ver OU NBtA M8 Ver Pt T C clder MS Dito dito p lead 1 5 Ver N Il fab a lOlH Ver Touwf ati 144 H VU lncui Kt d 110 CEaESOtJERZICMTa Wederom had de effectenbeurs te Amsterdam een vast voorkomen en daarnevens ont wikkelde ztch op diverse afdeciingen van de locale markt een krvendige hande £ r be tond goede vraag en onder beurstijd Itepen de koersen na een kleine welveling kort na de opening regelmatig naar boven Tegwiover de bestaande vraag toch bebiond maais eirUg aanbod en het gevolg wai dat tegen het slot in de meeste rubrieken op ongeveer de beste prijzen van den dag werd gehanc ld Vooral gmg het wew levendig toe in de scheep vaart aandeden Scheepvaartunées gaven een drukke afiaire te aanschouwen en nadat in den beginne tegen IW wa afgedaan werd reeds poedtg daarna de 200 procent afscheiding gemakkelijk gepasseerd en later op den middag kon zelfs 302 procent worden bedongen Aandeelen Hol and Amerika Ltjn bleven niel achter en stegen onder drukke affaire van ISOV tot 144 Japanlijnen waren een vijftal punten hoocer en stegen zelfs to 165 Oude Booten warufi eveneens goed gestemd evenals diverse outsiders Voor de Indische cultuurfondsen bestond goede belangitclimg met het mln t voor de ru iberwaarden Amsterdam Rubbers werden aanhoudend in een open hoek verhandeld Bij de opening werd 29öi besteed maar In een snel tempo gmg de koers naar boven en de 300 procei t barrière wc d gemakkelijk 9e nomen Tegen het slot werd zeUs 301 ï besteed De Irwourante soorten waren over de geheele Unie vast en verscheidene specla ltetten konden aicb flmk verbeteren In de tabakken was tets meer te doen dan den laatsten tijd gebruikelUk Oude Deli s waren vergeleken met het vorige irfot niet veel veianderd Senembah a waren een paar punten hooger Deli BaUvU s waren zeer vast en rezen tot 240 Suikerfondsen waren eveneens goed gedisponeerd HVA s trokken a n van 400 tot 405 In Vcu enlanden werd druk zaken gedaan tegen let hooger koers en zelfs werd 1 bereikt De petnrieumefdeeling gaf voor olies ruime omsetten te xUm nadat de koers even was terun nn tot 272 kon naderhand een viertal punten meer worden verkregen Van de industri elen veroft zaaktan de bekerde hoofdworlen de noodige beweging Untlevers continueerden de opwaartiche richting en golden 143i j 144i 3 De r ilips aandeelen gingen omhoog van 261 tot 204 Calv en van Rerkcl was goed prijshoudend e en 4a eergt eren gedroegen Aku s ich n overeemstemming met de algemeene bcur stemmlng en daarbij bewogen ztj zich tussehen H7V4 en 1401 De minder courante Morten lagen VMt 1 de markt De omzetten war i echter van l eüche1den afme nfen De belegsingamurkt wa ktim maar prtt hmidend D gestaffelde leening werd weltsweer iets lager ingeeet op 9 iii maar in hel verdere verlotHP steeg de koers tot KtVm De nieuwe vieren Nederland hielden zich In de onmiddellijke n b he+d van den paHkoent op De andere jongere Nedorlandwhe staatsleenJn en waren prljshoudend Gemeente Hke en provinciale eenineen waren prijshoudend Pandbrleven kalm met J ht5 kleine veranderingen maar evetieena pnjahoudend pTotongatte 2t 4 procent 1 ACTIEVE FONDSEN StaftMéMlBffM NeilerUuid ttadNI 44 U IIMO IflDA ItfiM M la MOOO I sei üSfl ü Mt r MOt Ubè 40 bil IMl 4 SS IOO 8tï 100i 1911 MOOO l i 9 H Grovtbeek tM IVi IA i9 o tt00 t Cart IniOf I 86H OrMlboek èL I KH WH l390fLoeoa 86li SHi IMT f lOOOI ttil 1 i9tB 110001 tvL t nn B C rUJlea l S t TSé H GfMtbMk ki TZH 7 Uei Urili f 1000 Vt tt ICSI taili MIOO a NH Mi Vm IwM MOOO A I A MM Buik a CnC ImI Kci Bank vmi m Ned Ud Sandelab U4tt W lied KMn iU C A 148 US InilaalilaiB 148I4 14TM 94H a6 MH liX 23U 227 4 14 H M S44I4 247H 3M l t AU KuulalMa Uma 144M 146M Backal i Patent 93 4 94x Calv OUa C taw 94 4 84N Cia Ba kaT 3 5 lakkw 96 UvM Broi la Oala 1S M I4a UtO rard Aat Ml PklUpa O B f A 246X M Olto Pri A MO AU Ladl St C t i a B n Am Bwibart A C I9 tJi Am B a T prit a Am Car as r C Au Am Kaka C ML Aue Cepp C T Id CitU Bt C 101 Ckrjril Cat C A CurttM PTl Car C 1 Idm C iairal Motai Idim Utocm Nlikal Cy C I A KaaUMi C C a 10 A IB ai t Martk Am At C A B n Hirtk Ain a A a A Rep Steal C A I Ua S ataa Staii Id KX Carr C C t Id 8 C k Soutk a M ABU H Nartb A Ct C A 16 4 Radio Corp C A 8 i Ooit Bomao Ml A 192 Idam prat Aaai 3M 906 Pa4i Oarft Pa Is Ml Ï43H a Aud Kon Petr mt Maa x 2 ITlx l Cant OU Or C 1 nam Uld Cootlaantal Pat lOB S3 9H C A Pbil Pat C T MM SkaU Un C T It Id 9H 9X T Wat AM OU C 10 Idem H 8 SikHPTiaitauataalmppltam oU Am l un Aud 132X 137 11SXU8MJiTi C3ilAa Jipin LUB idam 157H l t 181 186 Koa Nad St Ultld Ili3 t86 116 181 Kon PikItT MU Id 260 260 Ned Sckiepv Ua id 134 199 198 4 303 Rottird LloTd tdam 153 100 159H MtX Stoomv ua Nid Id 158 180 U9 4Uliitat Merc Mar Cy C T 1 A alkinadifmiintBcia Bandeln Amit A 46 4 2 4W 4tt Javucbl CulJnll Id 265 286 illcd Iad S Ua Id 24J 184K 34U4 Ter Vont C M MO MO A 12 X U2 mx W TafcaknndirBimlafin 238H 341H 248 210 DcU Batav MU A DeUUtt A riQOO C Uam 3 1 296 m m Saaemkati UU Idaat 237H m M Wilaaa AC C v A BUtlm and Oki C t Idem 3M wm Sk ap 1 Ohl C V 19 U a OH r nilnola Cent CrJd X N TorkCwtr Cv td U Pcaaolv RU IM C f A 331i SIK M S utK Pa Cr 1 Mam H ti i Ld CaUwaï 0 ttm lOM Stt 4K Canad Pao C M Amatardam R Cuit Aand i 9s w aoix Bandar Rub rnU Id vt m a Ma OaU Bat R Uil 14 m m a H M Kasdanf UbImm Rub Idaa 198 XI n HalaBtfaadan Vwaa M Wh w w Ooat Java Rubber Hb Maa Oaalk t 8MC M J64 UI aarbadjadl tuia R Idaaa 140 141 Ml CUau Sura Rubbai UK Idana ia H i a ui n Slim Rubb Cult ld M Var Ud Clllt Obd Uan u us IMM W feitara Rubbar Cart Idw M aluaiM taMaaa mm kaauaivarkiartai freatk UW a f r I tdid t Ua frl n Idld p lMaa rl f lauL LtlUa Irl n ld ld l Ha lrt 17 ld ld t IM a I r a U ld 1M ai r t tl M ld iMTa rl IT td ld p 1141 a r a tl K 3v r5lDBa kaua ohL i 70H Olto Neua Au f abl f 71 t arbaniad 1 0 I C t A IV KaU STDd l lll 1 M 0110 i H lN V I n Wtniaranall obl 74 rirbanlad IQ C T A lU Vtr KorkIBd C A Ul OultaobL BvL ai 11 O M RUn tr Vr il V a Dit II i rValO t m D BanlaBbank Ti 1 MM I HM H Var O Stadaal O t Ran III an W Pk M 1 O UBWfftmw O 7 G a U Barr Obl I nCuta a tkunfsb tt OM I HarMiMr Rartbaa OM I PhMBU Akt Ook ObL I Rb tlb Uata OM f MM ISukrchanla AO OM I 47m Slamana an Ralak Obl i V Staklwarka OM f TM 0 aria A t OM i Victor 0 OM Vagal D R OM f Ri cu n OM t 011 11 OM I Itt UaaaiMt atraaaaababn Ob I f rMDiadu in diamom aa Raiaka Var Olaaiatou fake WUitcrsbaU Akt Kt K aaad m KORRIRN NBORRLANDIOI CLBARINGINITITOU Kociaan vooa itortlncnt op W Augu tua W ttiMi Tcrplicktincini luldaada Uu Wa I MS Zwlttcrfcho franca I3 M Pranach franco 3 761 Ural all Oaonaebo kroDon MJ7 Nooridw kranan Ud Zwoodicha kronon 41 Plnalia mark M Dinar louda MkHldan 4a Dinar nlotiw ichurden JTT TaHnclw pondoo 1 4 i Pcnga ouda Khuldonl UMI Prnifi niauwo hulden 4BI Zloty loudo Khulden 39 00 Zloir nlauwo idiuldcnl IM Lel 1 Skiwaalueha kronen M X