Goudsche Courant, woensdag 20 augustus 1941

rs GOUDSCHË COIBANT nnnderdag2iAugustusi94i NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ieJaa ganS 20712 BBfM i MABST 11 vom na rwtrekenloi S M Chefredacteur F TIETER Gfouda Iviore Russische ne derla ag bii Gomel Onderdeelen van 25 divisies verslagen 78000 gevangenen en zwaar materieelverbes Een drietal Duinkerken sitiqties r E6I0EN l Het Finsche front S So M SJJS op v rM ield i i Oulwïr Innen op n t I ï rsp rr n ilea wc lanKs de kust van het jne r naar bet ZuidWnten De Sovjets ondervinden eveneens vee moelijkheden rondom hun pacht ebied Hans dat ± 100 k m ten Westen van Heloaki lelegen is Hangfi en Kroonstad itjn beide vlootsteunpunlen In de Finsche golf en t ehooren lot de verdedtglnf van St Petersburf t bedonli 1 a kennt 3ruivencHl J ruime wy 1 t ivt m In criiit wel jbolangrUl lens moet Tabernt Rprest u ruim aan annwczip ken bewyit ppprdo vet welriig verborzicn van In de zeept van g bodat zy Id Jen Volgeai lu algemeen lierculanim jr te onderI beschreven lekend on ch water en het volk fer bhjkbaerf Irerd en va5 t3lelkkelijk oord Itot het zeer llijk dobbel latipamuse amusedit zeer hdif en losnicts meer ïvoerige beAuteurs er lussehcn hel hedendaaf opvallend louwd het bi ndplaats be ïon zee en schonken leren omdat In De draar Het upperbevel van de Duititbe neermacht maakt bekend io het gebied rondom en ten l itootitn van Gomel tusschen Smolensk en Kief Red is een iU jeleverd die met een zwaren gederlaag der Sovjet weermacht is eèindigd Onderdeelen van 17 divisies jifanlerie een gemotoriseerde twee pantseren vijf cavalerieüïiesies benevens twee brigades lichtlandingstroepen werden wrslagen vernietigd of gevanlen genomen hu vielen 78 000 gevangenen IH gepantserde veehtauto s 700 ilnfcken geschut en twee nantKftreinen in lianden De ttryd in de Oekraïne In aanvulling op het weermachtsbericht van gisteren verfieemt het DN B van militaire zyde Een overzicht over de in de laatste veertien dagen uitgegeven berichten acgaande de gevechten in de Westelllke Oekraïne toont aan dat de thans op joo vernietigende wyze verslagen Sovjets ook daar zeer talruke en sterk uitgeruste afdeelingen hadden gereed staan om het gouvernement generaal bmnen te rukken Een résumé loet zien dat tot nu toe in alle aldaar fclcvcrde gevechten meer dati 2S0O pinlserwagens en meer dan 3700 MulVen geschut vernield of buitgeuukt zira Geliik bekend hechtte het Sovjelleger er bijzondere waarde aan m technisch en vooral met pantserwagens het best uitgeruste leger te jn Er is thans echter bewezen dat heler niet alleen op aan komt derleljlke nieuwe wapens te bezitten W dal men daar ook mee moet kunnen omgaan In de Duitsche weermachtsberichten is telkens weer de nainik gelegd op de buitengewoon bloeoige verliezen der Sovjettroepen Telt men de ramingen der verliezen bij de Hinelde aantallen gevangenen dan Wukl daaruit dat ook de menschen aua al evenmin als het materiaal and kon houden tegen den Duitschen mik De DuiUche soldaat is ook aan Ml Oostelijk front in zijn moreel even Hubbelzinnig de meerdere van zyn gwstander als tot nu toe aan alle Jfdere fronten en dientengevolge ook Maat het steeds weer klaar te spewi met de tegenover hem staande Khenmassa s Ook de superiori der beweeglyke Duitsche leiding J der Sovjets is ondubbelzinnig waarvoor de verovering der Welijke Oekraïne het beste bewUs L i sen van den veld 11 de Oekraïne OoR aan andere van het Sovjetfront zullen deze w Poedig bevestigd worden Jiriemaal Duinkerken WlH S D Duitsche leiding heeft aldus D N B de formaties der SovW op drie plaatsen in de hope M Xhiinkerkensituatie ge t n l bU Reval aan het La en in Odessa De Duitsche ring om Reval wordt steeds nauwer samengetrokken zoodat den Bolsjewisten slechts de vlucht naar de Finsche Golf overblijft waar zu door de Duitsche en Finsche marine worden opgevangen Aan hel Ladogameer hebben de Sovjets geprobeerd door de Finsche formaties van den Noordelijken naar den Zuidelijken oever te vluchten Zij hebben hierbij hun kleine scheepjes en bootjes zoozeer overladen dat duizenden Sovjets den dood in de golven geV9nden hebben en waardoor de vlucht naar den reddenden spoorweg aan den Zuidelijken oever van het Ladogameer mislukte De catastrofe der Sovjets in Odessa heeft den groutsten omvang bereikt Het Duitsche luchtwapcn heeft hier rteds meer dan dertig schepen ipt niim 170 000 brt tot zinken gebracht Een zware kruiser der Sovjets torpedobooten en torpedojagers probeerden tevergeefs de transporten te beschermen Deze oorlogsbodems werden eveneens door de Duitsche bommen zwaar getroffen De bolsjewister die in Odessa zijn opgesloten vinden geen uitweg meer over de Zwarte Zee Ook hun oorlogsmaterieel kunnen zij niet meer weg krijgen Het Duitsche luchtwapen laat hun dag en nacht geen mogelijkheid voor een vlucht over de Zwarte Zee open De verwoestingen in de haven van Odessa De groote verwoestingen in de haven van Odessa en het verlies van oorlogsen koopvaardijschepen veroorzaakt door de Duitsche luchtaanvallen van 18 Augustus beteekerren en zwaren slag voor de ingesloten bolsjewistische strijdkrachten Duitsche verkenningsvliegtuigen hebben geconstateerd dat over het geheele havengebied nog de took en de walm van de talrijke getroffen transporten tankschepen han gen Van verschill ende tot zinken i ibrachte oorlogs en transportscheper steekt nog slechts de boeg uit het water De havenwerken zijn docr de bliksemsnelle aanvallen der Dui OTin 4evt htsvliegers voor geruimen tijc vernield Voltreffers zijn geplaatst on de oude quarantainepier de nieuwe pier de Andrassowskipier de p ei in de vetroleumhaven en de scheep ïv erf Het noordelijke havenstatian is door grheele reeksen bommen getroffen In de havenwijk zijn gnederentranspjrten ve Tiietigd spoorrails over kilometers afstand vernield groote scheepvaartkantoren en dokken geheel uitgebrand Duit sche gevechtsvliegtuigen hebben op 20 Augustus opnieuw de haven van Odessa aangevallen Zy hebban naar he tD N B verneemt een koopvaardjr vin 6000 brt tot zinken gebracht en een ender schip van 6000 mi alsmede een pas iagiersschip van 15 000 brt beschadigd Verscheidene bommen kwamen terecht op de kade waar dicht opponstaande Sovjettroepen of hun vertrek stonden te wadit n De bols iWj i ten leden hier zware bloedige verliezen Bovendien werd veel oorlogsmaterieel vernield Een catastrophe SUOJABVI 73 fcjARVI RTAVAt P UUKSI I AD LENINGRAD KAART v an PElT Ten gevolge van de hevige aanvallen der Duitsche luchtn cht wordt de terugtocht der bolsjewisten in het Zuiden der Oekraïne op vele plaatsen een catastrofe aldus het D N B De op eengedrong n troepenmassa s hebben buitengewoon groote verliezen geleden Geheele afdeelin n werden door de Duitsche luchtmacht vernield Ook de gevechten in het gebied van Kief hebben den bolsjewisten de laatste dagen buitengewoon groote verliezen gekost Oprukkende Duitsche afdeelingen stootten achter de Sovjetstellingen op een groot aantal door de bolsjewisten gegraven massagraven Dicht daarbU telde men nog 2000 gevallen Sovjetsoldaten op een k eme oppervlakte Bij een punt waaro n hevig gevochten wras vond men groote massagraven en in de nabijheid 1000 gesneuvelden die de bolsjewisl n met meer hadden kunnen begraven De gevechten aan den Djepr Dinsdag hebben de bolsjewisten getracht van hun weinige bruggehoofden aan den Dnjepr het verdere optukker der Duitsche troepen door een aanval van pantserwagens te verhinderen Tr ontwikkelde zich e n he tig pantsergi vecht waarbij de öovjetaan val volkomen mislukte aldus he DNB Slechts kleir e resten kondeti zich over de rivier in veiligheid brengen Verscheidene duizenden bo sie wisten werden gevanijen geiirmen Chef van Sovjet va Ischwm troepen omgekomen Naar me uit Moskou verneemt is cfi chef van de Sovjet Russische valsehrrmtroepen en van de chemische verdediging Ramoslovsky bij den jongst n Duitschen luchtaahval op Moskuu om het leven gekomen Finseh communiqué In de Finsche Golf hebben naar officieel van Finsche zijde wordt meegedeeld Finsche troepen van een vijandelijk konvooi vier transportsehe s = Victorie = Duilscliland WINT VOOR EUROPA OP ALLE FRONTEN pen van 4000 3000 2000 en 1500 ton vernietigd Deze schepen wanen o a met munitie levensmiddelen guto a en benzine geladen Ook een vijandelijke mijnveger van 500 ton die bet konvooi beschermde werd vernietigd De Finsche luchtstrijdkrachten hebben eveneens van dit konvooi een transportvaartuig van 1500 t tot ziblcen gebracht In de haven van Hafie9 werd bovenKierei door artillerie eèn transportschip zoo zwaar beschadigd dat het onbruikbaar is In een bericht van den Londenschen correspondent van United Press dat door het Braziliaansche blad P r e n s a gepubliceerd wordt wordt de verovering van de Oekraïne een groot Duitsch succes genoemd De snelle opmarsch aldus het bericht heeft bewezen dat de Duitsche oorlogsmachine ongekend krachtig en capabel is De Sovjets zijn klaarblijkelijk niet tot een tegenoffensief m staat Algemeen verwacht men dat de Duitschers aan het Oostelijke front het initiatief blijven behouden In een commentaar op den militairen toestand in de Zuidelijke Oekraïne geeft de Britsche berichti nidienst toe dat de wijkende strijdkrachten van Boedjenny zijn Wootffesteld aan aanvallen van Duitsche Stuka s die zelfs het bombardement van Duinkerken m de schaduw stellen De speciale oorlogsverslaggever van Reuter Alexander Werth schrijft in een bericht uit Moskou dat de zware Duitsche druk in dè Oekraïne en in den Noord westelij ken frontsector onverminderd voortduurt De verslag gever geeft te kennen dat de Duitschers vermoedelijk zullen tracht n de geheele industrie der Sovjets in bezit te nemen De volgende dagen zullen ons laten zien zoo gaat hy verder of de Sovjets dit gjbiwl willen verdedigen of dat zü zioh achterde twee Ion breede rivier den Dnjepr ter verdediging zullen inrichten In verband met hetgeen de Duitsche troepen op het gebied van het overtrekken van rivieren reeds hebben gepresteerd spreekt Ale i der Werfh er echter zün emstigen twijfel over uit of de Sovjets den Oostelüken oever van de rivier zullen kunnen behouden Sovjet Vliegtuigen bovfn Dvdtschland In den nacht val Woensdag op Donderdag zün enkele Sovjet bom mcnwerpers komende uit het Oosten langs de kust van de Oostzee boven NoOrd Duitschland verschenen aldus het D N B Zü kruisten gedurende vrij langen tijd in het wUde weg boven Duitsch gebied Enkele lulcraalc op open veld neergeworpen lx nmen richtten geen noemenswaardige schade aan Oproep van mtuxrschalk Worosjilof Maarschalk Worosjilof heeft ivanochtend vroeg in een door de Moskousche radio verspreiden oproep de bevolking van St Petersburg aangespoord als één man voor de verd Siging van de stad op te staan Naar in den oproep verder wordt gezegd moet de bevolking de verdediging van de stad versterlten Vooral is het noodig de productie van oorlogsmaterieel te verhoogen De oproep eischt waakzaamheid en onbarmhartigheid jegens lafaards en saboteurs A a besprekingen te Moskou De buitenlandsche politieke redac leur van het Scripps Howard concern in New York William Simms bespreekt de werkelijke motieven die ten grondslag liggen aan den EngelschAmerikSanschen aandrang om tot directe besprekingen met Stalin te Mos kou tie korfien Engelaitd en Amerika aldus deze Amerikaansche journalist weten op het oogenblik niets zekers over den werkelijken toestand in d Sovjet Unie De Engelsche missie wi rd verboden Moskou te verlaten terwjl de militaire attaché van de V S te Moskou geen toestemming van de Sovjets kreeg voor een bezoek aan het front Er werd hem zelfs duideliJK t verstaan gegeven dat hij ook zeer zeker geen toestemming voor een dergelijk bzoek zou krijgjn Zelfs van ue Sovjptdelegatie m Washingt n aidus Simr is ontvangt men geen mlichtmgi n over den werkelijken toïs ana De Engelsche en Amerikaansche auluniplt n zijn blijkbaar uifslui ni ep ooriugstaunchtgeving der Sovjet angev eien oin zich te oriënteercn Een wUlioen Sovjets krijgsgevangen In de V ilhelmstrasse Is gistemiiJlig medegedce d dat onilreiit het loi var de I ui schp krijgsgevangenen t Jc SjvjetUn e nog niets Ij kend is Huvaih weid toegevoegd dat zich dp het 3 jcnb ik 11 m een millioen kni vangenen der Sovjets in Duii ch land bevinden Deze worien teweikgj steld in de Duitsche bedril ven o a voor t binnenhalen van den oogst EEN INTERVIEW MET DR GöBBELS Wy zyn altijd te idealistisch geweest Het Spaansche blad I n f o r m aciones publiceert een interviev dat rijksminister dr Göbbels aan den plaatsvervangenden hoofdredacteur van het blad Marquerie heeft verleend Op de opmerking van den journalist dat de Engelschen zeggen dat zij den oorlog zullen winnen omdat hun economische reserves groot r zijn dan die van het Duitsche rijk antwoordde de minister Hoe kan Engeland geiooven den oorlog op grond van een economische superioriteit te kunnen winnen Het kan zonder beperkingen slechts over de productie van hel eigen eiland beschikken De directe leveranties uit Amerika komen in Engeland aan wanneer de Duitsche duikbooten en vliegtuigen dit toestaan Hetzelfde geldt voor de leveranties uit het empire Terwijl Engeland te lijden heeft van de gevaren voortspruitende uit de langere zeeroutes heeft Duitschland zich ach jaar lang voorbereid op het geval dat men een eeonomischen oorlog tegen het Duitsche rijk zou kunnen gaan voeren en het heeft thans bijna het geheele economische potentieel van Europa tot zijn beschikking Duitschland heeft vergeleken met Engeland het voordeel dat zijn leveranties via den korteren en veiligeren weg te land aankomen De Britsche stelling Duitschland in een oorlog op twee fronten verwikkeld te hebben is onjuist aldus dr Göbbels De Engelsche bomaanvallen op Duitschland zouden ook zolder den oorlog tegen de Sovjet Unie ondernomen zijn De Duitsche luchtmacht heeft het Engelsche eiland steeds opnieuw aangevallen zonder dit een oogenblik te staken doch de oorlog tegen de Sovjet Unie dat mag niet vergeten woixien is de voorwaarde voor den beslissenden strijd tegen Engeland Een andere vraag of de Stalin linie l estaat of niet t eantwoordde de minister in den geest van zijn jongste artikel in het weekblad Das Reich en voegde hieraan toe Dit behoort tot de Britsche leugencampagne waarvan men een eindelooze serie voorl eelden zou kunnen opnoemen De houding van Amerika Vervolgens sprak de minister over de houding van Amerika tegenover IberoAmerika Wanneer Roosevelt zoo zeide dr GöblKls een interventionistische positie inneemt dan doet hij dit niet ure sympathie voor Churchill doch om goede zaken te doen Hij is een typisch kapitalistische plutocratische verschijning Roosevelt ziet thans een geschikt moment om voordeel te trekken uit de strijdende partijen Roosevelt wil militaire politieke en economiscfle steunpunten veroveren Of hij hiermede succes heeft hangt ervan af of de ZuidAmerikaansche landen de leugenachtige propaganda over een zoogenaamde bedreiging door de niet bestaande vijfde colonne van de hand weten te wijzen In het tegenovergestelde geval zullen zü echter gevaar loopen door de Ver Staten gekoloniseerd te worden Vervolgens zeide Marquerie dat hij tijdens zijn verblijf in Duitschland het hooge moreel en de buitengewone kalmte der Duitschers bij vijandelijke luchtaanvallen beeft leeren waardeeren én vroeg welke gevolgen voor de toekomst de Engelsche luchtaanvallen op het Duitsche achterland kunnen hebben De Engelsche bewering zoo anW WDordde dr Göbbels dat het moreel van het Britsche volk beter is dan dat BONAANWIJZING AARDAPPELEN 1 kilo op 32 reserve De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherü maakt bekend met verwyzing naar hetgeen dezer dagen in verband met de distributie van aardappelen is gefpubliceerd dat gedurend het tijdvak van Vrijdag 22 Augustus tot en met Zaterdag 30 Augustus a s de met 32 reserve gemerkte bon van de bonkaart diversen recht geeft op het koopen van Vh kg aardappelen van de Duitschers berust op een verkeerde inbeelding Tot dusv êr heeft het Duitsche volk in den tegenwooi digen oorlog nog geen gelegenheid gehad te toonen wat het kan verduren Doch wel heeft het hitrtne in den vorigen oorlog ruimschoots gelegenheid gehad toen het 4 i jaar lang honger en nood heeft verdragen En dit is veel zwaarder dan drie of vier uur met overeankomstige onderbrekingen luchtaanvallen te doorstaan De grondslag van onzen strijd is dat wij het volgende weten Wij strijden een strijd on Duitschland s leven of dood God zij dank heeft on e vijand er geenerlei twijfel over laten be itaan Duitschland kan dezen oorlog nooit verliezen want het zou andeis volkomen vernield worden Terwijl het Duitsche volk over wint weet het dat het in de geheele wereld die machtspositie zal innemen die het toekomt Sedert 400 jaar heeft zich voor Duitschland geen gelegenheid voorgedaan als deze Wij zijn altijd te idealistisch geweest wij hebben teveel gewerkt voor wetenschap en cultuur en ons met bezig gehouden met de politiek Duitschland heeft de leerschool van het nationaalsocialisme doorloopen en het weet dat zijn leiders uit het volk zijn voortgekomen en dat zij zijn rechtmatige belangen behartigen Op de vraag van den Spaanschen journalist of de Europeesche veldtocht tegen het bolsjewisme een fiasco is zooals de Britten beweren antwoordde dr Göbbels De naam kruistocht is niet van ons afkomstig doch inderdaad gaat het hier om een iLruistocht De Europeesche volken zijn er zich van bewust geworden wat het voor hen beteekend had wanneer het bolsjewisme overwonnen zou hebben Dit wordt wel het duidelijkste bewezen door het feit dat er zich duizenden vruwilligers hebben aan gemeld om aan onze ztjde te strijden Duitschland heeft deze vrijwilligers wat hun getalsterkte betreft niet noodig doch desondanks is de ontvangen steun zeer waardevol De belachelijke bewering der Sovjets dat er in Noorwegen slechts veertig werkloozen zich zouden hebben aangemeld i ehoeft wel nauwelijks te worden tegengesproken De moreele zijde van deze steun heeft echter een aanzienlijk grootere waarde Voor de eerste maal in de geschieden was t mogelijk n gevoel van eenheid op het Europeesche continent te smeden En dit gevoel leidt ons tot een daad welke Europa als een moreele eenheid toont met zijn bloed verdedigt het zijn iKstaan en de toekomst zijner zonen Dit is het beste voorteeken voor de toekomst van Europa dat men zich denken kan Amerikaansche leening aan SovjetRusland MEDEDEELINGEN VAN JESSE JONES De dirscteur van het federale bureauvoor leeningen te Washington Jesse Jones heeft gisteren op de persconferentie meedegedeeld dat de Amerikaansche regeering bereid is de Sowjet Unie door middel van een leeningvoor den aankoop van oorlogsmaterieelin de Vereenigde Staten te steunen voor het geval de eigen financieelel ronnen der Sowjet Unie uitgeput zouden zijn De hulp der Vereenigde Staten zal eerder verleend worden in denvorm van leeningen dan door het bijwijze van leenen ter l eschikking stelken van oorlogsmaterieel en grondstoffen zooals het geval is bij Engeland Op de vraag of de Sowjet Unie denVcreerigden Staten om een leeningheeft verzocht gaf Jones een ontwijkend antwoord Hü liet echter doorschemeren naar Associated Pressmeldt dat Moskou zijn voelhorens indeze richting had uitgestoken Wat betreft de garantie van een eventueeleleening aan de Sovjets zeide Jones datde AmerilujKischc regeering genoegenzal moeteBfcemen met een Sovjetbelofte tot nft terugi etalen van dezeleening Crltiek op de poUUek van Roosevelt Op een vergadering van het comité Amerika First heeft dr Henny Boble Maccraiken rector van de bekende universiteit voor vrouwelijke studenten Vassar het programma van Churchill en Roosevelt gelaakt als een verdrag van Versailles Hij zeide dat Roosevelt niet bevoegd was geweest tot het sluiten van dit verdrag dat dus voor het Amerikaansche volk geen gelding heeft De Vereenigde Staten hebben niet een overzeesch imperium noodig maar de wedergeboorte der vrijheid in hun eigen land Maccraiken De kruistocht tegen het ongeloof Deze kruistocht is Adolf Hitler begonnen toen zijn weermacht de Oostelijke grenzen van Duitschland overtrok Een kruistocht tegen het onge loof dat is de veldtocht in het Oosten en daarom juist heeft deze veldtocht de volle sjmpa thie en medewerking van allen die het wel meenen met het geloot Het feit dat de bolsjewistische machtshebbers kerken hebben verwoest priesters hebben doodgemarteld het geloof hebben bespot kortom dat zij alles wat ons heilig is met tten ondergang hebben bedreigd dit alles dwingt ons tegen hen den strijd aan te binden en dezen voort ie zetten totdat het bolsjewisme van den aardbodem zal zijn weggevaagd Aan dezen kruistocht tegen het ongeloof dient een ieder die zich Chiisten noemt deel te nemen De jongeren metterdaad zü die te oud zijn door het versterken van het thuisfront Atwachtert is een misdaad Tegenweiken is verraad ten opzichte van ons volk is landverraad ten opzichte van ons vaderland Aan den kruistocht tegen tin ongeloof nemen behalve de Duitsche weermacht en de verbonden legers van Finland Hon garije Roemenië Italië de legioenen uit alle beschaafde landen van Europa en reeds duizenden Nederlandsche mannen deel Binnenkort vertrekt weer een contingent naar het Oosten Laten zij die er aanspraak op maken Nederlander te zijn beseffen dat zij dan ook plichten te vei vullen hebben laten zij zich aanmelden bij het YRÜWII Vrijwilligerslegioen Nederland Koninginnegr i 22 sGxavenha ge Koninginnegracht 22 Den Haag oefende eritiek op de melodramatische ensceneenng van de ontmoeting op zee en zeide dat men blykbaar poogde het Amerikaansche volk een verdrag op te dringen zonder dat de Senaat daarover was geraadpleegd zooals de grondwet voorschrijft Voor Engeland is deze overeenkomst misschien bindend i oor Amerika niet Men kan derhalve slechts hopen dat het melodrama van Churchill voor de kust van Maine alleen mSt water bezegeld is Tenslotte verklaarde Maccraiken dat Amerika Engeland in verstandige mate moet helpen zonder zich in een bankroet te storten Bovendien moet Amerika voorden vrede werken indachtig aan de woorden dat het beste voor den vrede is zelf vrede te bewaren Te weinig Sovjetsaldl in de Ver Staten De Amerikaansche minister van Buiteplandsche Zaken Codell Huil heeft in de perconferentie verklaard dat er tegenov f de Sovjet behoefie aan wapens ter waarde van meer dan een milliard dollar slechts veertig millioen dollar aan baar geld der Sov jet Unie in de V S aanwezig is De moeilükheid aldus minister Huil is voor de ontbrekende 560 millioen dollar Sovjetgaranties te verkrijgen DE $ CHAARSCHTE AAN BENZINE IN AMERIKA De plaatsvervangende leider van het Amerikaanjsche federale bureau voor de benzmecontróle beeft medegedeeld dat de schaarschte aan benzine in da Oosteluke staten der Unie acuut is geworden De voorraden zijn nog slecht voldoende voor tiendagen Behalve de totdusver beperkte distributie moetea nog drastischere maatregelen worden genomen t ONZE BRAVE PLOTSELINGE PATRIOTTEN Max Blokzijl zal hedenavond voor de microfoon van den Nederlandschen omroep Hilversum II van 19 45 20 uur sprelcen over Onze brave plotielingB patriotten ècHenlHaaH Zon op 6 33 onder 20 51 Maan op tM onder 20J3 Men te verplicht te verdnla teren van eoneondcrtanj tot 8 lonaopkooMi t LantaarM aa vocrtaiiteo S aoeten H nor oa zootonder tfantf ontatoken worden i