Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1941

EERSTE BLAD DONDERDAG 21 AUGUSTUS IS We hebben geiiem IJEER BHJI Behandel Uw Falcon met zorg uw jas moet thans langer mee O Falcon is en blijft een toppunt van kwaliteit en coupe In dezen tijd kan men zich dan ook dubbel gelukkig prijzen wanneer men een Falcon bezit Rol Uw natte Falcon tijdens een fietstocht niet op maar hang hem over het stuur of over den arm Gebruik thuis steeds een hanger Tn één woord behandel Uw Fal con met zorg Uw Falcon is than zeer zeker voor U EEN KOSTBAAR BEZIT REUNIE GOUDA lELf FOON 2027 LIAMEHAID BUSTAV DIESEL il PAUL KEMP in het spannende spionnageverhaai SiCfteeMe bi eiokpost 43 Stoppen Roman einer Nacht TOEOANO BOVEN 44 JAAR atis Fietsenstalling laf iwlaira Entraa prljzan Te huur gevraagd voor gezin met 1 kind Itniilu Bsvin li gibiil luis Br Nb 02725 bur van dit blad 5 Officleele publicatie van het Departementvan Landbouw en Visscherij 4 npSTRIBCTIEREGELINO MAGER MELKPOEDER Opgave voorraden melkpoeder De Sei retans Generaal vaB hr Departement vaa Landbouw en Vissoher maalst bekend dat het wenschelijk is gebleken ten van den verkoop en aflevering van mager melkpoeder aan de vtrwerkende industrieën handelaars en detailbsten de volgende distributiemaatregelen te treffen De vei erlcende industrieën en handelaars met mtiondering vandetaillistten zullen met ingang van 21 Augastus 1941 mager melkpoedei uitsluitend kunnen verkoopcn op toewijzingen welke doorde Nedêrlandsche Meelcentrale op aanvrage kunnen wor ienverstrekt Het verkoopcn en afleveren van mager melkpoeder aan de verwerkende industrieën en handelaars met uitzondering van detaillisten IS uitsluitend toegestaan tegen voorafgaande of gelyktudige inlevering door den kooper van cvengenoemde toewijzingen De detaillisten kunnen aan dem consument naager melkpoeder in klem verpakking verkoopen en afleveren zonder dat de consument hiervoor Ixinnen behoeft af te geven Ook de detaillisten kunnen zonder verdere formaliteiten bij den handel dit product tetrekken De verwerkende mdustne inag mager melkpoeder met verwerken zonder in het bezit te zyn van een door de Nedêrlandsche Meelcentrale daartoe Sirekkende v rgunnmg Aangezien magei melkpoeder m klemverpakking vr aan den detaiUist en den consumen mag worden verkocht dienen uitsluitend de grossiers voor het betrekken van nieuwe partijen mager melkpoeder toewyzmgen aan te vragen bij de Nedêrlandsche Meelcentrale waarbg aan deze Centrale dient te worden opgegeven WeUce leverancier de aangevraagde hoeveelheid zal leveren Zondagmorgen 10 30 MAQDA SCHNEIDER in aeSCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD Toegang lederen leeftijd Zaterdagmiddag 2 uur MATINEE lEDEREN LEEFTIJD Met de vrooiijke film QESCHICHTEN AUS DEM WIENERWALD TE HUUR gemaubil ZIt Slaapkamar met pension Bneven no O 2731 bur v d blad 5 A DVERTENTIES telefonisch opgegeveu worden uitsluitend aangenomen voor risico van den opdrachtgever De Nedêrlandsche Zuivelcentrale deelt in aansluiting aan het bovenstaande en onder verwu zing naar het Cnsis Zuivelbesluit 1940 Melkpoeder mede dat allen die op 16 Augsutus 1941 24 uur van een of meer der producten mager melkpoeder weipoeder karnemelkpoeder of aangezuurde melkpoeder een hoeveelheio van meer dan 2S0 kg 11 voorraad of voorh anden hadden verplicht lUn daarvan uiterlijk 8 Augustus 1941 een gesi eciliceerde opgave te verstrekken aan de Nedêrlandsche Zuivelcentrale afdeelmg Zuivel Laan van Mgerdervoort 84 s Gravenhage Zij die hun voorraden melkpoeder reeds wekelijks op de daarvoor bestemde forniulierrai opgaven aan het EconomisÈh Statistisdi Bureau van het Departement van Landibouw en Visscherl te SrGravenhage en zy die regelmatig melkpoeder in eigen bedrijf y ® voor dat doel mempoeder in voorraad hebben behoeven geen a aonderlljke opgave aan de Nedêrlandsche Zuivelcentrale te verstrekken Gebruik makende vunihaar bervoegdheid geeft de Nedêrlandsche Zuivelcentrale toestennbimg de by haar respectievelyk bq het Economisch Statistisch Bureau aangemelde voorraden mager melkpoeder af te leveren metWachtneming der op 20 8 1941 m werking getreden distributieregelïBg terwul voorshands voor weipoeder karnemelkpoeder en aangtj urde melkpoeder algemeen toestëmvenng voor menscheluke consuttiplie nde beperkende bepalingen inzake 4233126 X EN VAN BUN BONNEN f R TARwiSl De SecreUris Generaal van het Departemem van Landbouw en Visscherij maakt het volgende bekend met betrekking tot het inleveren van de bonnen welke recht geven op het koopen van tarwebloem enz Hoewel voor dit artikel sedert 10 Augustus 1941 wekeHjks een bon wordt aangewezen terwijl dit voordien telkens voor een periode van vier weken geschiedde dienen toch de tionnen welke de detaillisten van hun klanten in ontvangst nemen na afloop van een penode van v ier weken te worden ingeleverd De met 30 bloem en 31 bloem gewerkte bonnen alsmede de beide trónneft welke gedurende de pifnode van 24 tot en met 30 Augustus en van 31 Augustus tot en met 6 September 1941 lullen worden geldig verklaard voor het koopen van tarwebloem enz dienen derhalve te worden ingeleverd in het tudvak van 8 tot en met 12 S tember l 41 4250 36 Advertentiin Voor Uwe deelneminit betoond b het overlijden van onzen licstcn Man Vader Behuwd en QrootVMler den Heer HENDRIK DE JONQ betuigen w U onzen oprechten dank j Uit alter naam S DE lONQ VERKAAlK Oonda Augustus 1941 O 2721 12 AFWEZIG tot ó Septembar W H HELLEMAN ARTS Long Tiandaweg 54 O 2726 8 TE HUUR OEVRAAOD NmKElPIIIID Mt IHIIt Brieven met priis B trumpie Maystéiat 55 DEN HAAO O 2724 6 Tl biÉir gnraigi twie kansrs met leuken of noodkeuken of klein Iiuii op netten stand Br Nd q27l7 bur van dit bjad 5 VHALIA 1 HEATER Klti4i ff 103 lel 2230 Gouda ynéif Vrijdag 22 Aug t m 3ltisüAG 26 AUGUSTUS BdNJAMINO GIGLI in itti an i n mooiste lilms V6RGEET Ikl NIET I Vei giss mem nicht loafdrollen lENJAMINO eiGLI ETER BUSE MABDA SCHNEIDER Vrijdag populaire prilaen ralla rijwielstalling LaalUld 14 jaar VERGEpT U vooral niet deie prachtige film te gaan zien Aanvan der vooralelllngen i Vrijdag Zaterdag Maandag en Dinsdae aanvang S 15 uur ZPNDMQ 3 voorstellingen 3 30 9 en 8 J iur DOORL ming wordt verleend tot met inachtneming der bdu kleinverpakklng INLEVERING Di O 2720 35 o 2718 2t0 BEKENDMAKING De Inspecteur voor de Pnjsbeheersching voor de Provincie ZuidHolland en Zeeland maakt bekend dat NICOLAAS HUIBERT VERKERK geboren te Gouda 9 Maart 1894 van beroep winkelfer wonende te Gouda Klei wegstraat No 8 wegens het ten verkoop gereed houden van ttttielwaren te weten shirts roeibroeken strandpyama s en dassen zonder dat die waren gepnjsd waren ingevolge het Prijsaanduidtngsbesiuit 1941 bij tuchtbeschikking d d 18 Juli 1941 IS veroordeeld tot het betalen van een geldboete van ƒ 30 met publicatie van deze beschikking op kosten mn den veroordeelde O 2729 40 DE ROTTERDAMSCHE ANALYSTENCURSUS e l v Dr W SCHUT an Dr C RIS PIETER DE HOOCHWEG 121a ROTTERDAM Leidt op voor Chamiscli en Kllnlaeh Medl oh Analyal Aanvang van den niauwen Dag en Avondouraua DINSDAQ t SEPTEMBUI Spreekuur I Dinsdag II 12 30 Vrijdag 3 304 S0Aanmaldan Rotterdam i Platar da Haoohwag ICIa Talal SM4SSehiadami Sladhaudaralaan SS Telefoon SStlS 02T16 20 Sa TIEXKINQ HAIGHTON CO WETTIGE P BEMI K I E EW IMO 1112 2 EUISSE 3 UIST TaEKÜNG VlUI DONDEBDAG 21 AUGUSTUS It4l HOOGE PSEMieM t 1000 ie7M t 100 1 IM9 PBEMCN VAM ƒ 30 173 SeS m S81 847 1S31 1809 3067 260S MSI WIO S30 SMS S877 4133 4573 4813 BOM sar 17 Sljp 310 860 6718 8989 7063 7811 74M 30 Vm 8816 9368 9838 10086 10387 lOM IMM 10838 11763 11904 11961 11963 13130 13187 13399 13637 IMN 13808 13837 13888 18019 13188 18394 13686 14098 1M86 IJMJ l r 16193 16198 16393 16476 1 M 16843 18996 16118 MM 18306 18360 18889 16833 18938 17101 17348 174 17W4 ITJJJ 18088 18303 18888 18886 18739 19309 19377 19809 19408 18868 18874 30007 30030 30133 30637 30890 30818 30841 ONGECORRIOEEaO Vwtieterui 6n 3e Uhm 3e Hfrt Preujle n 100 10418 m a 8488 PranMB T n t 80 8140 m a 814 141M m s 14798 t I6 er le tijd okc oaai at dd te betalen doofdat w slecht behandelen Vctxocg Uw schoen och goed Po a ae goed en voonl met owriegl Laatnatteachoenentttst drogen op pannen oroMevnUnietp pp ap let a beslist nóóit Wj d kachel of in de on Aode Mijft het leec vootgoed haidl Maak ie daarna goed aAooo en swftiq en vwgeet vooral de randen niet Eo teoslotw dun insmeten met BRDAL met h l weinig EtdaL NH1E LANP8CH FAanKAAT Dat kleine bee is al voldoende om Uw schoenen na het nitborstden m nawtijveo met n doek prachtig Ui n ghnno het leer t voedui en soepel barstvtij at houden Zóó doet U Unget mtt Uw schoenen èn langer met Uw Etdal wanf ook nMi Erdd ino t U voortaan zuinig s nl Ltt U tr otA tf a rmk di dm ptd tt sMu Mttgidmfdt CThu wtrdt inUtlig en is uer mnmrdetltg 2M O 2728 m SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf Vnjdag 22 Augustus tot en met Dinsdag 26 Augustus DE VROOLIJKE HOLLANDSCHE FILM t In d baeldrol LILY BOUWMEESTER Morgen gaat het beter Een charmante film tintelïénd van Ifumor Een amusement voor alle leeftijden VrIldagavond populair prUien Aanvang der voorstellingen 8 15 uur Ook Zaterdag Zondig vanaf 3 30 5 30 8 15 uur doorloopend 02719 M Eet nu Snoekbaars 55 cent per half kiit Gratis schoongemaakt ook gefileerd zonder vel en grul Bijzonder f e van smaak snoekbaars heeft geen kleine graatjes zmIi gewoonlijk riviervis heelt Verder leverbaar Tong Schol Bot Baars Voorn Snoelc m Q 2723 35 P G SCHARLEMAN JR Wildstraat 14 Talataan Z NIEUWE ZOUTEWt O Tt Lange Ti ndoweg 76 Talatoen SSOt aBSTOOMOE EN EROOKTE VISWARM Handelskantoor te Gouda vraagt tegen 1 September flinke vrouw Bediende 17 19 aar Vlot kunnende typen Kantourroutine strekt tot aanbeveling Uinr sollicitatiebrief met event cqpy getuigschriften en laatste cljfeiv onder ao 162 OOSTCRBOEKHANDEL J AMESZ Voorsehatarlaan 146 RottanlMn o 2730J ER IS € EN RECLAMEMIDDEL dat U een tfroote van 8t ver ekert o het als een net het ge beele viscbwater bestrp Couranténreclame Vraagt inUebtingai iroorbeelden etc van oouranteniaetaoie bt erkende advertentiebureau of het Cobuco Dam 3f Amsttrds m la 9êÊi aaar Itot