Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1941

TWEEDE BLAD ü VRIJDAG 22 AUGUSTUS begrenzen Ook haar zal teniloti 1 als éen geweldige worsteiia li tii zal nauwelijks de grens vi Jmf hen twee zoo ver uiteenloonenH 1 velden aU den ketel van Biai DE NIEUWE BEWEGINGSOORLOG Het gemotoriseerde en pantserwapen los van de infanterie Het ontbreekt den Sovjets aan een goed leNierscorps VftmnNCS FERSOONSBEWUZBN SEEDS G EED In de komende week aullen voor het laatst penoonbewüzen worden tiitgereikt ZU die geen gehoor beWjen gegeven aan hun oproeping anders dan wegens ouderdom of wier photo s zyn igekeurd moeten lich in deze week melden voor de uitreiking Meldt men tich later dan bestaat de mogelijkheid dat een boete wordt opgei d Zevenhuizen PREDIKBEURTEN VOOR Z0NDA6 Ned Herv Kerk v m 10 en n m 7 30 uur ds Tj Tak Gerei Kerk vm 10 en nm 7 30 uur ds W G Bovendorp MOND EN KlAOWZEEB Bü den veehouder W Ooms aan de Vlietkade is mond en klauwzeer onder den veestapel uitgebroken OPRICHTING DISTRIBUTIEKRING De distributickring Zevenhuizen zal binnenkort worden opgeheven De gemeente Zevenhuizen wordt dan een onderdeel van den kring welke gevormd zal worden door de gemeenten Capelle a d Ussel Nieuwerkerk a d IJsscl Moordrecht en Zevenhuizen De thans bij den distribütiedjenst alhier werkzame ambtenaren zullen naar den kring wordeij overgeplaatst SPORT De nieuwe bepalingen voor de sport TOELICHTING VAN DR MIEDEMA In een onderhoud dat bet A N P hedenmorgen had met dr J Miedema lecretaris v an het College van Gevolmachtigden voor de sport bij het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming naar aanleiding van de publicaties ovei het gesloten seizoen het verbod van gedrukle vereenigingsbladen en de opheffing van de bedrijlsvoetbalcompetilic werd thans het volgende officieel medegedeeld Het College van Gevolmachtigden voor de sport heeft de termijn gedurende welke het v o e t b a Iseizocn als gesloten is verklaard vastgesteld op 2 maanden en wel van 15 Juni tot 15 Augustus Deze regeling geldt oor de eerste maal in het jaar 1941 Voor de andere takken van sport geldt deze bepaling nog niet daar hierover de besprekingen nog gaande zijn Voor wat betreft het verbod van gei ukte vereenigingsbladen dient men reke In Da Hele h geeft de buitengewone berichtgever luit kolonel Soldan belangwekkende beschouwipgen over den nieuw en bewegingsooslog zooals die thans door de Duitschers wordt gevoerd Wi ontleenen aan dit artikel Ondanks de zoo buitengewoon snelle ontwik eling van de Duitsche opera ties en ondanks de successen die dik wijls büna fantastisch aandoen wordt zoo nu en dan in het buitenland de mogelijkheid dat de Sovjetstaat definitief uiteengeslagen zou kunnen worden met sceptische terughouding be oondeeld en wej in enkele gevallen ook daar waar men met algeheele sympathie tegenover de vernietiging van het bolsjewisme staat Eigenlijk moest dat geen verrassing zijn Sedert de dagen van Napoleon is met Rusland de voorstelling van onoverwinnelijkheid verbonden gebleven De oneindige wijdheid van de ruimte en van den onuitputtelijken rijkdom van menschen die zich door hun toevallige machthebbers steeds gewillig in iederen oorlog hebben laten drijven heeft aanleiding gegeven tot deze beoordceling In de laatste jaren kwam daarbij dat de Sovjets zich weinig moeite gaven om den omvang van hun technische bewapening welke zü met steeds meer ener gie nastreefden te verheimelijken Men wist dat ïU hun luchtmacht naar het getal tot waarschijnlijk de sterkste ter wereld uitbreidden Men hoorde steedt weer van de macht van hun pantserwapéh dat eveneens wat aantal en grootte der strijdwagens betreft zeer zeker eenig in de wereld was Men wist dat de Sovjets in ieder geval als eerste ter wereld luchtlandingsforma ning te houden met het feit dat dit verbod lich niet uitsluitend beperkt tot de oKanen van devoetbalvereenigingen Joch geldt voor de organen van alle sportvereenigingen Ten slotte deelde de heer Miedema nog mede dat de stopzetting van de bedrijfsvoetbalcompetitie nog steeds een bespreking uitmaakt van het College en dat ten aanzien van deze materie nog geen definitieve beslissingen zijn genomer Een officieele regeling voor de bedrijfssport zal later worden bekend gemaakt ties hadden opgesteld Eerder dan alle andere Aülitaire staten hadden zq ook in htm voorschriften gezegd dat de komende oorlog in tegenstelling itnet den wereldoorlog een vemietigingsoorlog zou zijn die militair moest worden beslist Het was ook geen gehei gebleven dat Me Sovjets direct na de inleving van deelen van Polen begonnen vraten de nieuwe grens zeer sterk te bevestigen zonder daarom de verdedigingswerken van hun oude grens te ver aarloozen Over de uitbreiding van de Stalinlinie over de uitgestrekte houtveilingen voor hun front over de niets ontziende evacuatie om een diepe verdedigingslinie te verkrijgen was tenslotte in de dagbladpers vaii alle landen openlijk gesproken Zoo is bet volkomen begrijpelijk wanneer zich openlijke of stille bewon dering met verwondering paarde toen de Duitsche troepen over een tot dusver in de krijgsgeschiedenis niet in t denken breedte tegelijkertijd de lange grenzen van den bolsjewistischen staat overschreden die noch door vestingen en moderne verdedigingswerken noch door zeer woedende naar getal en materieel dikwijls in de meerderheid zijnde tegenaanvallen op te houden was en toen tenslotte vemietigingsveldslagen werden geleverd die van omvang n resultaat vooral echter wat hun karakter betreft geen vergelijking met welke historische gebeurtenissen ook toelieten De diepgaande verandering i de kr gskiinst Wanneer eenmaal in een terugblik de oorlog van dezen tüd op militaire waarde kan worden geschat zal het feit dat voor het eerst van de infanterie losgemaakte gemotoriseerde en pantscrafd felingen tot zelfstandige operaties 2 ingezet als de diepstgaan de verandering in de ontwikkeling van de krijgskunsjb worden aangeduid Van dat oogenblik af heeft de oorlogvoering een in velerlei opzicht volkomen nieuw karakter gekregen Geenszin s plotseling zooals het zou kunnen schijnen De krijgskunst kent slechts ontwikkeling Deze is er op grond van de op de meest verschillende oorlogstooneelen opgedane ervaring op verregaande wijze geweest Deze porlogserv aring welke Clausewitz den voomaamsten factor voor iederén militairen vooruitgang hééft genoemd gaf het Duitsche leger van den aanvang af een overweldigend door niets te vereffenen overwicht over het Sovjetleger en zyn leiding En d it overwicht zal ons ook voor de toekomst bij alle nog op te Jossen problemen tegenover iederen vüand bijblijven De Fransche Juding was reeds tegenden zwakkeren vorm van den bewegingsoorlog op het Westelijke óorlogsterrein niet opgewassen In de inzichten van den wereldoorlog blijvendesteken had zy n offensieve oorlogvoering met verstrekkende doeleinden waarin alleen de mogelijkheid van eenvernietigende beslissing berust verwaarloosd De bolsjewiki hadden aléreeds gezegd van het oogenblik dat zijeen militaire macht opbouwden allesafgesteld op den bewegingsoorlog Datbeantwoordde ook aan hun politieketendentie om op het gegeven oogenblik het communisme met geweld overEuropa uit te breiden Zoo kqn het gebeuren dat in het Oosten voor het eersttwee machten op ekaar gestoöten zijn die strijden met gebruikmaking vanalle in de eeuw van de motori atie gegeven mogelijkheden i Het vnugstbk vali de aanvoering Wü willen voor een oogenblili aannemen dat de Sovjets in staat zi n de technische voerwaarden te vervullen die thans voor het voeren van zul een fel om zich heen grypenden buitengewoon snel verloopenden bewegingsoorlog gelden hoewel uit velerlei aanwijzingen af te leiden is dat zij vooral op technisch gebied zelfs bü de bediening van de tegenwoordig ten deele zeer ge compliceerde wapenen met de grootste moeilijkheden te kampen hebben Maar zelfs dan ontbrak het hun aan een leiderscorps van alle rangen tot aan den bataljonscommandant toe Het is geeo toeval dst steeds weer alleen maar Sovjettroepen worden ingesloten dat honderdduizenden gevangenen gemaakt worden da het aantal vernielde of buitgemaakte vliegtuigen strijdwagens en kanonnen in één enkele ge vechtshandeling dikwijls iedere voorstelling te boven gaat Een hoo g Duitsch aanvoerder leken de eenmaal gemelde getallen zoo fantastisch dat hy beval ze te controleeren Het resultaat was dat de troep te weinig had opgegeven Ik ben in den wereldoorlog vier jaar lang compagnies en bataljonscommandant geweest Mij fijn alle soortenjjslagve 4en vertrouwde begrippen EW esondanks heb ik hier slagvelden gezien waarvan de schildering mij or geloofclijk zou Hebben geschenen Hot getal van de gevallen bolsje wiki is ook niet daarmee te verklaren dat de menschen door hun commissarissen in den rug bedreigd worden Ik lees er voor alles onbekwaamheid van de leiding uit Men heeft dikwijls den indruk dat niet een tactisch aange SP i troep streed maar dat eett r üe lif net Duitsche vuur geloopen il Natuurlijk z n er uitzonderingen maar zü beperken zich in hootdiaak tot zich verdedigende bolsjewiki waarbij zij gelijk reeds in den Wereldoorlog een verbazende bekwaamheid in het snel aanleggen van grondversterkingen toonen en eenmaal ingegraven ook met de uiterste taaiheid strijden Voor den bewegingsoorlog is dit echter niet voldoende wanneer geschoolde aanvoerders ontbreken Het verrassende element jfi het Dnitselie offeiMicf Het Duitsche offensief dat de plannen van de bolsjewiki voor was heeft verrassend getroffen Deze gelukte verrassing heeft den vijand des te zwaarder getrofifen daar hij de kern van zijn leger reeds aan de grens verzameld had Zeer speciaal heeft hü moeten boeten voor zijn lichtzinnigheid om in den grenszak om Bialystok heele legers samen te trekken die teo deele nog tnidden in de mobilisatie stonden Deze oravatting van OostPruisen was zeker een voortreffelijke uitgangspositie voor een offensief tegen Duitschland Het moest een muizenval blijken wanneer wij niet afwachtten tot de Sovjcfhorden ons land trachtten te overstroomen Het zal steeds een voorbeeldige strategische prestatie blijken hoe de Duitsche leiding door ein ongewoon koenen inzet van haar voordeden gebruik gemaakt heeft Nog nooit tevoren is om slechts Jit eruit te nemen in de krijgsgeschiedenis een uit een dubbele doorbraak ontstaande omsingeling terstond bij het begin van een veldtocht op zulk een schaal ingezet als hier is gebeurd De grensslagen op het uitgebreide front in het algemeen maar in het bijzonder de dubbele slag bij Bialystok Minsk hebben den Sovjets van den eer sten dag af iedere operatiemogelijkheid ontnomen De Duitsche aanvoering trok het initiatief aan zich zij schreef den vijand de wet voor en daarin is geen verandering meer gekomen en daaraan valt ook niets meer te veranderen Reeds de uitwerking van de eerste slagen is van dien aard geweest dat de Sovjets slechts met vertwijfelde en aan verliezen zeer rijke tegenaanvallen konden trachten het onstuimige Duitsche opdringen hier of daar tegeri te houden Afweer verdediging waren daartegenover van den eersten dag af in noemenswaardige mate uitgeschakeld De eene slag volgde op den andere Als wiggen werden de Duitsche troepencorpsen in den vijand gedreven Zonder naar rechts of links te kijken braken zij zich door de vijandelijke linies heen inhalend n ar binnen zwen kend flankeerend omvattend en tenslotte insluitend Een latere krijgsge schiedschrijving zal heel wat werk hebben om deze ingewikkelde wegen na te gaan samenhangen te doorgronden wisselwerkingen te vatten slagen té dien daar van Smolensk want op o j i tusschen in brak de stnid l terwijl om Smolensk nog ÏJl werd teekenden zich reeds de iobSSI ken van nieuwe brandpunten irf 1 Hosken en Petei Men hoort vooral in het buitenZ 1ateeds weer dat het doel van deS sche operaties in de eerste plaalJi verovering van Moskou en Lenin ïis Niets is dwazer dan dit Wm 2 in het midden van het Duitsche fr een versterking tegen Mo skoü dom drongen is is dat het gevolg van jvernietigende uitwerking van i7 ü gen van Bialystok en Minsk ge J Het sprak vanzelf dat de DuStroepen den hier bijzonder zwaar troffen vijand niet meer tot beziimhwilden laten komen Deze nietsontii 4e vervolging heeft naar thans t iis vast te stellen de krachten vao fc bolsjewiki zoo uiteengeslagen iu Sde resten van hun vernietigde diviiS samenvoegen en tot overhaaste nie opstellingen met half en ongeoeteuSmenschen moesten overgaan Wann Moskou niet in het Oostelijke verlal i de van dezen ketelslag lag dan zoaiCde operaties precies zoo verloopen Hetzelfde geldt voor Leningrad lEligt toevallig in de bijzonder effédi stootrichting van het Noorden uit Oi zonder Leningrad zou men de uit R land afkomstige operaties niet geiit hebben De Duitsche aanvoering kent sledii het doel van de vernietiging van da vijand Wie gelooft dat er in den oor log een ander doel kan zijn heeft Ü i onnatuurlijke ontwikkeling van jg wereldoorlog nog niet uit zijn dnin j gedelgd De Duitsche aanvatting hnfl den oorlog tot zün oematuur tenift bracht Zij deed zoodoende nieti n ders dan weer aanknoopen aan 4i klassieke opvatting van Clausewitz It i gelijkertijd heeft zij in zelf Schepo ï den geest met wijze gebruiknui van alle in dezen tijd gegeven mo t lijkheden aan die klassieke kunst efli nieuwe beteekenis gegeven DE HEER t C REDELe TEN GRAVE GEDRAGEN Uit zeer vele kringen zoowel indi trieele als sociale toeristische en jpor tieve was de buitengewoon grooU menigte samengesteld die gistermiddag op Oud Eik en Duinen te sGra venhage aanwezig was bij het ten grave leiden van het stoffelijk ovnschot van den heer J C Redelé een van de voormannen van den A N WJ oud voorzitter van het Verbond v Nederlandsche werkgevers stichto en leider van de Victoria fabrieken U Dordrecht enz V0 IS Het Bot in de 1 Legpuzzle INKO DE SCHILDPAD TOÊ lg Jinko is erg verstandig al loopt hij dan ook een beetje lantaarn Honderd veertig jaar geleden werd hij geboren Want schildpadden worden veel ouder den mensen Jinko voeft zich heel gelukkig in de tuin van Toosje waar hij al een hele tijd woont maar er iséén iog dat hem wel eens veidriet doet als Toosje loopt te springen en te huppelen en te dansen dan kan Jinko haar niet bijhouden en dat zou hli o zo graag willen En als ze dan de tuin ingaat met BrJ3no de hond d e al even hard springt als zij dan wordt hij wel eens een beetje Jaloers Hij voelt zich dan zo alleen Sinds het voorjaar is Toosje s grootmoeder bij haar ouders in huis Dat is een lieve oude dame met spierwit luiar en vriendelijke blauwe ogen Ze loopt heel langzaam en daarbij leunt ze op een stokje Natuurlijk kan grootmoeder de vroiyke sprongen van Toosje en Bruno bok niet bijhouden Qp één van de eerste mooie dagen van dit Jaar zat grootmoeder op een plekje In de schaduw te breien toen ze ineens Jinko naast haar stoel 9p de grond zag HU hief zijn kopje haar haar op en keek haar aan alsof hij wilde zeggen Begrijp Je me niet Toen liep hij heel langzaam een beetje verder en keek haar steeds maar aan Nu begrijp ik Je Jinko lachte grootmoeder Ie wilt een elndle met me wandelen hé 7 Heel vriendelijk van Je hoor JU zult me niet inhalen zoals Tooaje en Bruno Aan Jpuw gezelschap heb ik wat J7 Wees voorzichtig waarschuwde de herder Kwatina is de machtigste heks van de streek wie weet wat Je over komt Ikzeif ben sedert vUftig Jaar niet meer in de buurt van h kasteel geweest Ik durfde niet zie Je Maar Ik durf wel scUte MelMRcn hU ging op stap Vóór hij echter Tuig vroeg hU Sim o die zich misschien het oude wijsje herinnerde waarover de heks had gepraat Met 2Ün hese stem had de oude man toen wel iets geneuried IS het zo vroeg de speelman en hij peelde het op zijn guitser na Ja zo was het wel ongeveer zei Sim tn keek hem hoofdschuddend na toen hU veerkrachtig wegstaptej in de richtingVan et kasteel Daar lag het voor hem trots en fier maar akeligs doodse stilte heerste alom Bven vroeg Melle zich a of het maarniet wijzer zou zijn om om te keren ttiaar neen dat sou laf zijn HU wilde tenminste één poging doen om hetleven hier weer te doen ontwaken Enzachtjes begon hij het oude wUsje te zingen dat hUrran Sim bad gehoord In iwt kasteel Toen hU liet hoge bergpad helemaal opgelopen was stond Melle voor de slotpoort Die stond open en htj betrad het slot plein Ook Mer waren véraeiiUIeDde opfn deuren die naar tktnnen vberden maar voor hU verder ging atAd Melle atil en keek rond Weer zon hU het Uedje Kende tt die wtit elgenltjk niet Toen hU een heel Uetn ventje waa bad hlJ dikwijls aan zUn grootmoeders knie gestaan als zU allerlei o dc versjes zong die hoorde hf to graag En dit wijsje kwam hem toch bekcsid voor RU dacht lUep na En opeena daar had Mi het HU haalde zijn iguitaar voor de d Ing op het klotplein taan en beaen uit lolte borat te Zingen p v f 1 Het betoverde kasteel Oude $ im de herder wist er meer vgn Dat Dat is het betoverde kasteel Jaren geleden woonde er een vorst Matir nu is het f r doodstil en niemand kont er ooit in de buurt De mensen sijn er bang van Méér hoorde men niet maar Je begrijpt dat het de nieuwsgierigheid wel prikkplde van menigeen die voor het cerat hier in de buurt kwam Zo ging het ook Melle den spAIman Melle de speelman die nog maar heel jong was trok het land door van dorp naaf dorp Overal speelde hjj op de marktpleinen liJn liedjes op iljn gultoar en hij long erbij met zijn Jonge frisse stem De mensen luisterden graag njar hem de Jongeren hielden ervan om een W 4KNEEH MHN heel lang geleden reisde door zekere landstreek waar heuvelen en dalen elkaar afwisselden en men het donkere groen van dichte dennenbossen zag afwisselen met het lichtere groen vaii berken en beuken kon het gebeuren vcoial als de ondergaande zon de toppen v n de heuvels verguldde dat men op één zo n heuveltop en katteel ug liggen Een cht mooi groot kasteel met torena en gekanteeld muren Maar wanneer men dan aan een IHalsgiHioot die de atteek kende vroeg Wat fa dal voor een kasteel Wlë woont daar Zeker een machtig heer dan waa het schouderophalend gegeven ant K ord En jullie Kleine EMié weet het niet KMm pbutf tn Wsdar Ku ne t fc t r joigtfséamn 5 l 4 ê t It e Ml OtJ doeri proviiuic G M rrha r lei aangegevtn ok ö t r r l l ƒ M 3 Ir i t achler komt T kMiii ate C Jopp dansje te maken bij ilJn wijsjes En a shij klaar was regende het meestal geldstukjes in zijn hoed Men vertelde at Melle wel eens uitgenodigd werd ala er feest was op de burchten van de grote heren te komenspelen Dia had hij zeker zUn goede manieren vandaan lachten de mensen dan Maiir ze zagen hem altijd graag komen en node weer gaan Wat otKle Sim verleide Xn toen nu Melle de peelman ookeeiw met zijn guitaar in de landstreekkwam waar het betoverde kasteel lag eenzaam en verlaten en door niemandgenaderd zei hij tot zicbtelf DMr moet ik toch eens wat meer van weten In de herberg jDe Zilveren Baa waar hU zijn intrek zolang had genomen vroeg hij den herbergier eens uit Maar d tUkke waard chudde het oofd Ik Weet er nitfta vap l onöc mgn enik wil er o A maar liever niets van wetea Ik bemoei me nooit met toverkunsten en toverkunsten zijn hier toch aan te pas gekomen naar e zeggen Maar als jehet naadje van de kous wilt weten gadan eens praten met ouden Sim den harder Die weet er méér van De volgende dag zocht tItUe Sim den herder op 41e met zijn scliapen op een bergwei waf Sim zat ijverig aan een kou te breien en toen de speelman naderde keek ilJ verwonderd op OI ik e let van hét betoverde kasteel vertelten kan Jongen Dat kan ik Maar het is een oude gcsctuedenls en Mpen zul JU óók wel niet kunnen Luister maar Vandaa i y vijftig Jaar geleden dat fcfflt tm dat toen bewoona we qPl ior vdlrst Waldor en zijn farHilie iieWi bezoek kwam Het 1 S een JUn fi dametje dat IB een statiekaros kwam voorrijijen maar in werkelUkhM was het de boze heks Kwatina die hj and doortrok om veral zoveel kwiad te doen als ze maar ken Ze begon heej vrien k en beleMd t praten maar toen haar eindelijk naa £ het doel bezoek vroeg zei ze Ik kon vannacht niet slapen omdétIk aan een oud liedje dacht De wUt Is ó en z begoni te zingen Maar ik herinner me de woorden niet Kent u d woorden Neen lü de verwonderde vortt Hu antwoorJd diarop weer Kwatina dan zal dit karteel n zult gij allenbetoverd zijn tot er iemand komt dietal dit slot de woorden van xUt oud ▼ersje zal zingen Nog eenmaal neuriede iB de wij toen zwaaide ze hnar armen en alles tond dl zat stokstijf op de plek waarmen gestaan ot gexeten bad En n ishét nóg Jonge vriend De herderniehtte dieo Hoe weet dat anemaall vroegllalM nieuwsgi Omdat tk Indertijd Is klein knechtje q het kasteel werkte Toeyalllg stond tk bulten toen de heks ou bezoek kwamen toen Ik lag wat er gebeurd was ben tk zo hard mttn benen mij dragen konden weggelopen Mede trekt er op af Zo zo el Melle de oeelman toen Ml dat alles had oord Nu dat Is julat lets voor mij lk fi er dad ijk nog op al Die vriendschap sloot metToosje s grootmoeder De hfele zomer hebtien grootmoeder en Jinko sindsdien samen kleine wandelingetjes In de tuin gemaakt Tussent eide haaide grootmoeder Jinkd wel eens in maar zodra ze dat tïemerkte wachtte ze altUd evea op hem £ n Jinko is nu zo gelukkig Ab hij nog nooit is geweest Hij vindt her heerlijk om grootmoeder gezelschap te houden Grootmoeder bemerkte ook dat Jinko heel veel van boterbloemen houdt Ze plukt ze daarom dikwijls vpor hem en eens beeft ze hem er helemaal mee versierd In alle openingen onder het dak van xUn huisje dat een schildpad altijd met zjcli meedraagt had ze t oterbloci en gestoken Trots dat Jinko was Grootmoeder geeft hem ook wel eens aia en koolplaadjet want een schildpad leett alleen van planten Grootmoeder verwent Jinko een t eetje want ze weet dat ze het straks weer een he F tUd zonder hem moet stellen en dat ze dan ook zonder hem saf moeten wandelei Want leder Jaar Octot er trekt Jinko zoals alle schildpadden die bier In tuinen laven zijn pootjes en zijn kop en zijn puntige staartje in zUn huisje terug en sluit zich daar op tot het volgende voorjaar De hele winter la Jinko vaat in slaap Daarom geniet grootnioeder nog maar van zijn gezelschap zolang dat mogeUJk Is Hei diedel diedel de kat nam de fiedel De koe tpTtmt dwar $ over da De hond had vfel lock toen ha t allemaal tag en ia met en lepci t iH rfc daarop erder Wat was dét Opeena werden overal ramen geopend met geksiera vlogen deuren open hoofden werden naar buiten geetoken mensen kwanien toelopen En Mdle de apeelman apeetlde en zong maar door Ja hU had de goede woorden Van het oude liedje gevondenl En nu waa de betovering ook opeena gebroken watit beha Kwatina n cht booeaanMc zijn Sa hield altijd haar woord Plechtig kwam vonrt Waldór oniceven door zUn getnaim zijn aoneo en zijn dochters naar buiten uit de zaal waar bU vU tig Jaar lang in dezelfde leunstoel had gezeten en hartelijk stak hU I el4e banden uit naar aller redder Speelman spèeUnanI Wal heb Je opa aen rote dienst beweacn Eindelijk la die boze l elovei ng i oorbU Nu zullen we het oude goede ieven weer kunnen hervatten Uc zal je vOrstelUk brionen en natuurlUk blUf je hier wonen en wordt Je onxe eigen nvinetréel Wil Je dat f Heer ik ben BsiaeB en trekken gewend zei Melle m r ik wil althana wel en pocaje hier blUvèn En ik ben blU dat het oude liedje t mijn grootmoederme leerde u allen beeft kunnen redden Wat waren de mensen uit de treek verliaaad toen se bemerkten dat bet fcaeteel niet laAger betoverd waa Bn toen ze hoorden dat Melle de Bpeeipuan dit wonder had gawrocfct tel n zé We wUten W dat hU tot grotedingen tn staat waa Het oude Uedje ran de kat e de fiedel vergaten ze nooit neer en de bMc hekr werd ia deae ItelnB a k MKrit weer l il Knip d zwarte stukies HÜ ra probser aó e leraen dat samea era WaoertJ van drie Bormeji ills ie t eerst op karts fttlct kwt ie er eek een ander og a pieslcr te doeii W fekrajuff Ver P RAADSELS l A K M D Welke vier woorden kun je van letters maken 1 Rebua Wat staa hter WH P a VMtekaartJe VAK HOEST STIERKOB In het bovenata Waord xlt de woonpl In het onderste k beroep van den r naar verborgen L X k P rlcm UlIMt Veen O vnal Xnnelo ï S ev r utrXck b1sp t ovaa tilbuRg uu e l f fMBDwB Tllburf t rot aAaite n e land leemiM li Bhwwi a e rd B 8 Achter S T Zevep Kr staat doa a tantcvaa Ne w