Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1941

Noteeringen van 1 Aur On lOJITIEI V K L H UK 1 100 4 M to r m IMO 100 av M r 100 4 M0 te MO 4 ISW fell r 900 4 IMl bU f 100 4 IMI bU r SOO 4 i ï Ito a IK 580 3 = 10 ï UI 100 1 1 100 J i 3 oi I m v U Ol f MO 31 IS 0 J 100 i IKI O I MO 1 1587 AO 1 100 t IA37 AO I f SOO Adam 1930 Ollo U 1937 31 Apeia It Tl 31 1 Arohani It s 3 DcvkoUr 11 0 O D rdr 131 3 Cindh IKS 31 D o 3 If 37 31 G ld 3 VI 3 o8JlelJ 3 2 D olOJ 2t Ig 38 2 lGrlMte Itai Oltk 1130 91 Oitk 1 37 t 31 1 Dltk Jl j i Jronin 1939 VI Ollo 3e 19a I üaarlein ucé t Dito M Jl 3 nelm 1937 3 n b 1937 1 nilrara 1911 31 4 Ollo 10 ti VI Icouw 19Ï3 3 Ieidan ItSJ i N Holland a 3 Ito a U 31 3 Dito 9 a VI D a Sa IO U IV Ilgna 2a I X7 iv R dam MCS 4 D a 1 ca 3 37 31 Dito 1 1IK3 31 DUO 13 j 3i j 3 Cchlod Sc I 37 Ci Tllb 1 SI P Ulr Pr n 3 Do ccm n V i Zaaland Iter I Z nolL 1337 3 la 103 3 Dito a Ig S 3 DïWn ca I SI 31 DU 19 1 3 n T Onr Z 37 4 Uera Crad ttOl SOOO O Dlta 1 3000 I N Baklnal I 4 AaanlUaeek BypothaaltbaakaA Alt Fr nyp B Bl J arpl lüU Pindbr 31 A H baerXYSi j A 4am Hyp L 4 JOÜH Dlta 31 Arnk H B Ccr K F Pbr fl Cat nyp b N N PJ 4 Dlta CD tl Dr no d o 31 9t Groa Ilyp Bank Pd 4 Da Da en Va S l O o pb tl i eCrav UB d oSV Clr RypBPb Jl ni BJijar AC 4 Dito ter BD ei nall Hyp B dito 4 Dlta aar K v njp k y Ned Bac U ïi Inaul Nyp b eer AB AA BO n i D o ar T TA 3Vi 6 uy V H Crad Pandbr 4 D a 9 yer pl ultk SV N Ityp b d o 31 1 N nypb Vetsd aria K 31 D a CV dito 3 Moordw Hyp b Pandbr Oycrliaa a b d a 4 ratt nyp k d a 4 U a f VI t a ÏIjrp k eer K l y Utr Eyp b 4 Dito uria K 4 Dlta serie E SVi Dita a TCrpl UIU 3 t Wejfl Hjf k tt= rh De ziel van deze afdeeühg is dc heer Seyffardt Jr Op zjjn initiatief htleftde luitenantgeneraal Seyffardt o a dui zend gulden beschikbaar gesteld voor den aankoop van een veldbibliotheek samengesteld uit de beste werke i van Nederlandsche auteurs Met dpn aankoop hiervan is belast dr Van Ham hoofd van de afdeelin s boekwezen van het departcmen t van Volksvoorlichtipg en Kunsten j Oeze veldbibliotheek komt onder leiding te staan van den eersten luitenant Harrase redacleitf van de Arbeidt rspers die Zaterdag j l rmis naar hdt Oostfront is vertrokken De artikelen foto s films en Iradioreportages der Nederlandschej P K worden aan de dagbladen en theaters geleverd tegen een door het departement van Volksvoorliehting en Kunstac vast te stellen vergoefdmg Deze Igeldeir worden gestort in éen speciaal I fonds dat bestemd is voor latere stx ial e zorg Dit fonds is in een stichting ondtrgelDrstcM in welks bestuur o a z i ig hebbenïfuitenantgeneraal H A Seyffardt en prof dr T Goedewaagtn RADl M3£SJl rS Zaterdag 23 Al HILVERSUM I 6 4S GramoIuKnmuz S OchtendgyniiasUck 7 09 Gram foonmuz 7 45 Ochlendgyrrnastiek 8 80 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gratnofoonmuziek 9 15 Voor de huisvrouw 9 25 Gramofoonmuzick 10 00 Ernstige muziek opn iZ OO Pianovoordracht en grgmofoonmuziek 12 40 Almanak 1Z 25 BNO Nieuws tn economische berichten 1 00 Gramofoonmuziek 2 00 Voor het gezin 2 20 Na gedard arbeid muziek en vroolijkheid 4 00 Bijbellezing Vo irbereid door de Christ Iladio Stichting 4 20 Zang met pianobegeleiding 4 55 Gramofoonmuziek 5 15 BNO NieuWs economische scheen beursberichten 5 ao Orgelspel 6 00 Gfaniofoonmuziek 6 5 Voor óe binn iiEchippers 6 30 Kaas van Beeck en zijn orkest 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gevarieerd programma 8 45 Caustne Als lic l voor t zeggen had 10 00 10 15 BNO Engelsche uitzending Dutch News Reel HILVERSUM II 301 5 M 6 45r 8 00 Zie Hilversum ï 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Qramofoonmuziek 10 00 M orgenwijding 10 20 Revueprogramma opn It OO Omroeporkest en golisten opiv 1200 Gramofoonmuziek Iji lS Ensemble Jormy Ombach 12 45 BNO Nieuws ecoriomlscheen beursberichten 1 00 Zang clavecimbel en piano 1 40 Voor de jeugd $ M XJire A t$ch SledeHik orkest 2 45 Causerie Stad n land 3 00 Ulrechtsch S jed HJlï orkest en solist 3 50 Gramofoonmuziek 4 00 Amus mentsorkest en solist 5 00 Godsdienstige X 1941 ende vocbtjl lo l It slecht J van den den oor Jieeft dl denken Png hetft terugga iilets n laan Iwitz Te Icheppen Ikmakihi Bn mogtlunst ees GRAVE Ji 1 uidui I en spor n groote liBlermid e s Gro het ten lijk over Idclé een k N W B ond van stichter Iriiken te wan dei plaaM clg IsMieet Iutr iTUt fUaar BLAD SPORT lS oTEN SEIZOEN VAN Jf UU15 AUGUSTUS J2e van G lii el tdeii voor de Tui het departement van Lich ft opvoeding WeUMehap en TL A Mtherming bepaald dat het 22 5 Augusta Wjl diocB xal worden ver3 aOe takkM van winter V jjrooder voetbal ongetwijfeld l ttMtasie plaats ioneemt poor t itrttminien die geweod ï Jn Ie aanvang van de nieBwe eomjLf seriewedstrtjden te organisceJ dejt bepaling van het College iS vreugde worden ontvangen j n gedrtikte vereenigingsorganen méér ur het A N P verneemt heeft het r kli van Gevolmachtigden voor de rt bij het departement van LichaÜUlirke Opvoeding Wetenschap en Surlwscherming het Be tuur van 71 Uederlandschen Voetbalbond in kana gesteld van het door het ColwT uitgevaardigde verbod ten aan van het uitgeven van gedrukte vH ewg n sorganen Dit verbod wordt Lkueeré op de noodzakelijke bepergjgvan het gebruik van papier 0it verbod is dus met van toepaslinj voof de bondsorganen speciaal jiade organen van de bonden die aoorhet College van Gevolmachtigden ytor de sport officieel zijn of worden rkend Voor de vereenigfngen bestond g hel verbod van het uitgeven van lestendWc bladen en periodieken Door het laatste verbod is de moge4itheid voor publicatie voor de ver ciigingen vrywel geheel uitgesloten Het einde van de bedry fsvoetbalcompetitie sSaar het A N P verneemt heeft het College van Gevolmachtigden voor de iport bij hit departement van Lichamelijke Opvoeding Wetenschap en CÜlluurbest hermmg aan het bestuur van den Nedcrlandschen Voetbalbond KB schrijven doen toekomen waarin wordt medegedeeld dat het College van oordeel is dat een einde gemaakt moet word aan de g bedrijfsvoetbalcompetjtie Bovendien is hierbU bepaald dat het in de toekomst verboden zal zijn dat een elftal van een bedrijfsvoetbalveretnifing onder den naam van het bedrijf deelneemt aan de voetbalcompetiHe van den Nederlandschen voetbalbond of eeu van zijn onderafdeelingen Natuurlijk geldt dez bepaling niet voor reeds jarenlang bestaande vereenigingen als P S V te Eindhoven dal roet het bedrijfsvoetbal zooaïs wij dal in den l T ttten tijd hebben zien ontwikkelen met een eigen competitie mets te maken heeft Dit verbod geldt natuurlyk niet voor de beoefening van liel voelbalspel in bcdrijfsvereenigmeen teil dienste van lichamelijke ontiwining van het personeel Ook blijft de mog Hjkheid be tasn dat bedrijfsvereenigingen Billen uitkomen in coenpetitieverbend van den N V B of een van ijin onderafdeelingen doch dan liet onder den naam van het be Üf In de practijk komt deze beperking van het bedn £svoetbaI neer P de totale stopzetting Van Je npetitiewedstryden tusschen be irijfsvoetbalondemémlngen onderling UNO EH TUINBOUW fderland voedt zichzelf I s OmOEP TOT ALLE LAND EN TUINARBEIDERS ïii TÜ commissie dr Posthupna ï t ffiches verspreid over het rff = d onder den titel Nedef hsi ïich zelf Productieslag im i 3n deze affiche wellie i e land en luipbou luidt al volgt ali i5 s vanjen oorlog is ons laild 4 m 1 aanvoer van Vpe tot t l y=n dezen aanvoer was ïoedin 8 s volk met zijn lefldeelemhénkelijk I Mr ieL K s derhalve geheel ltóri = I producten van den I JW T bodem Eenewyds als I dithlhVvH 8 bevolkings I l mnBii t r® J dat vroeger het I kffutm ï = de eigen Voort imIL 1 eigen behoeftenbe ende werd Ingezien Aotlft rsthiUende producten M H optreden H toestand ernstig I nkn De Ia i I Mrtel Nederland kunnen I j te iorgen dat l ttoS voedingstoestand lis JIJ edurende en na den oor I door zooveel mo n Pr üüf lUke kwali eflen TI l land beschikjjaar igelykheden be ienen Maar juist do er dan ooit ge aitwii e mogelükhe b I SfantX e benutten I iil ï t besef uwei end Wlng daru r eil ge e geven al uw krachten f lee TÏ S theid met nog m r in om B tiw bedril te halen wat er van te halen is om de uiterst bereikbare hoeveelheid t beachikUng te stellen van uw voDugenooten die het Voedsel ooodig hebben Helpt o elkandw In den strijd voor de productie Ter bcmnderin hiervan zijn behalve de land ke commissie gewestelijke en plaatselijke commissies ingesteld welke behulpzaam zullen zijn niet alleen met wwiken maar ook zullen trachten arbeidskrachten beschikbaar te krijgen indien deze in onvoldoende mate voorhanden zouden zijn met de samenwerking tusschen akkerlwuw en veeteeltbedrijven voor zoover hierdoor de voortbrenging gediend wordt n itiet aOe andere middelen welke tot het doel leiden Toont in dezfe in ver schillende opzichten zoo somliere dagen dat gif u van uw verantwoor ieUjkheid bewust zijt dat gij u een voelt met geheel uw volk dat uw werk in alle opzichten een dienst voor uw volk is een dienst welke voor nu en voor de toekomst het volle loon vvaard is Moge u zoo den productieslag opvatten dan kan door uw stryd voor dé volhevoeding blijken dat u een bent met uw volk en uw volk een is met u Ir W F Gerhardt over den Europeeschen productieslag DE VERSCHILJ ENDE VOLKEN VAN ECROFA ZULLEN ELKAAB VINDEN tfi uaqqaf fsnioiiaot ni na njij elkaar noodig Gisteravond heeft ir W FVserfiardt de leider van de afdeeling pKductie bij het Nederlandsch AgransdNïVont die m zeer belangrijke mate betrokken is bij de uitvoering van den productie slag in Nederland een radio toespraak ge Jiouden met als titel De productieslag in Nederland De productieslag in Europa heeft een aanvang genomen zoo zeide spr o m In dien productieslag zullen de verschillende wolkeren van Europa elkaar vinden En we in dien zin dat zij beseffen zullen dat zij nu en in de toekomst elkaar noodig hebben Dat zij m€ï elkaar moeten strijden voor een beter voor een nieuw Europa Het nieuwe Europa dat een sterk en dus een veilig bolwerk voor den blanken mensch zal zijn En dat dus niet alleen in dezen ijd nu de oorlogsomstandigheden daartoe nopen doch ook in de toekomst in de eerste plaats tot een zoo groot mogelijke mate van zelfvoorziening in staat moet zijn Geen plekje onbeboovd Een zoo hoog mogelijke opbrengst DE NEDERLANDSCHE P K AAN HET OOSTELIJK FkONT Hoe de P K trein is uitgerust Contact tusschen front en vaderland Een medewerker van de V P B schrijft De berichtgeving van het oorlogsfront zooals wij die m dezen oorlog van de Duitscha P K verslaggevers hebben leeren kennen verschilt wel hemelst reed van ie uit vorige oorlogen toen de meeste journalisten hun reportage van het front uit de tweede of derde hand kregen terwijl zy ze f meestal tientallen km achter de vuurlinie in betrekkel ke veiligheid zatfn Nu er echter met het Vrijwilligejslegioen Nederland een aparte Nederlandsehe P K trein meegaat naar het Oostelijk front zal ook Nederland zijn aandeel krijgen m de documentaire geschiedschrijving van dezen oorlog Zaterdag j l is de Nederlandscbo P K reeds naar het Oostelijk front vertrokken om iaar ee t dé militaire vooropleicling fe ontvangen ZooaU men weet is e per OonMjke persreferent vart den secretaris gene raal van het departenvsrit van VolksvoorlidiUrig en Kunsten SS HauptstUrmfi hrer Wouter Hulstijn l elast met het commando over de Nederlandsche P K De heer Hulstijn die in verband met de technische voorbereiding der werkzaamlieden van de Nederlandsche journalisten aan het Oostelijk front nug eenige dagen in ons land verblijf houdt heeft aan een redacteur van de V P B een aantal Het ie dat de N ecferlandsche P K trein een sfctie is van de P K ifler Waffen S S brengt met zich mede dat de by deze Sectie ingedeelde loumanslen in de eerste plaats de harie leerrfhool zullen hebtxsn te do oopenf van tfken strijder der Wanen SB Bcverdien worden zij iitgewüd in de geheimen van de woord en beeldjourjialistiek te over de geheel linie beteeken t natuurlijk w de eerste plaats dat geen pUkje grond onbebouwd mag blflven En daar mankeert zoo bier en daar nog wel eens iets an Voorts kunnen door intensiever en ook door snelle bewerkmg van den bodem door middel van betera landbouwwerktuigen en door mechanische kracht door doelmatige bemesting en het aanwenden van beter zaaizaad en pootgoed de opbrengsten per hy in vele streken nog aanzienigk verhoogd worden In dit verband denkt spr byv aan de graanen aan de oliezaad opbrengst in h t Zuid=Oosten welke met deze middelen nog aanzienlük te vej hopgen zijn De Nederlandsche weiden bieden nog vele mogelijkheden Door het zgn omwcidsjjsteem gepaard aan Finsch kuilen en ensileeren hooiruiteren alsmede grasdrogen kunnen de opbrengsten van het grasland no g enorm verhoogd worden en is een voorraad wintervoer te verkrijgen welke het geïmporteerde krachtvoeder geheel of grootendeels vervangt Voorts laat de hoeveelheid veevoeder zich nog aanzienlijk vermeerderen door de groote uitbreiding v elke nog aan den vet bouw van onder en na of stoppelgewasserf te geVen is Een ander punt van beteelfenis is voor Nederland speciaal de mest en gierbewartng alsmede de compost bereiding De opbrengsten van ons bouwland vergeleken bij die van andere landen staan aan den top Dit neemt niet weg dat ook deze opbrengsten altijd nog voor verbetering vatbaar zijn Dat het voor alles noodzakelijk is dat de teelt van de eerst noodzakelijke gewassen als broodgraan aardappelen en ook koolzaad van zoodanigen omvang is dat hierdoor aan dtrliehorfier van he Ncderlandsche volk kan werden voldaan spreekt welhaast vanzelf Nederland veredelingsland Even vanzelfsprekend is het dus ook dat het extra bouwland dat voor t t voldoen aan diep eisch noodig is door scheuren van grasland wordt verkregen Nederland is een land dat zich èn door zijn bodem èn d or zijn klimaat en niet ini de laatste plaats door de geaardheid van zijn bevolking vooral voor de voortbrenging van veredelde producten als boter en kaa melkproducten enz alsmede voor den intensieve tuinbouw leent Als zoodanig zal ons land na het sluiten van den vrede ongetwijfelp ook in het nieu ve Europa zijn plaats innemen als zoodanig zal het dan ook immers zeker niet gemist kunnen worden Nederland is t vei edelin gsianiébij uitstek en zal dat in de toekomst ook blijven Doch dan op een eenigszmsanderen grondslag dan voorheen Op den grondslag namelijk welke thans door den producfieslag n Nederland door den productieslag ook in andere larden kortom door den productieslag in Europa gelegd wordt aldus spr velde Om een kleinen indruk te geven van de moeilijkheden valt hierbij op te merken welk een gewichtige rol t verbindingsvraagstuk van het front met de dagblad druk kerij en di3 radiozender speelt Technische uitrusting Tn verliand met de moeilijke omstandigheden waaronder de Nederlandsche P K trein op het Russische front zal hebben te strijden moet aan de technische uitrustmg de grootst mogelijke zorg worden besteed Hauptsturmführer Hulstijn en de organisatieleider bii den staf van het legi n de heer H A Seijffardt jr zijn S eenige weken lang bezig om te zorgDPs dat het benoodigde materiaal wordi aangekocht opdat het over enkele dagen kan worden nleegenoilaen naar het front Er moet natuurlijk om de kleinste kleinigheden worden Bedacht aoo vervo gde Hauptsturmführer Hulstijn Niet alleen moeten er b v acht draagbare schrijfmachfnas mee groote pakken schrijfpapier carbonpapier sdSar ni en lijmpotten kortom alles wat tot een redactioneele uitrusting jook te velde behoort maar ook potlooden nealen i lakelastiekjes en al die kleinigheden die m de Russische steppe niet te vinden zijn De jonmalistieke staf Aan de Nederlandsche P K treinzijn verbonSen 8 journalisten 5 persfotografen 3 cameramannen en 4 radiotechnici De journalisten tredeneveneens op als radioverslaggevers Voorts gaan er met den P K trein welke uit 23 auto s 2 vrachtaijlo s neenige qwtorrijwielen bestaati e noodige mecanidens chauffeursLinstrumentmakers en ander technisSh rt soneel mee Een der wagens bevat Mpvolledige inStrumentmakerij voorzienvan ajle instrumenten welke noodigzijn voor het repareeren v n fototoestellen film en rad ioappar ten enmotoren Over de bewapening van de Nedsrlandsche PK welke zeer sterk is mocht Hauptsturmführer Huiswijn onsnatuurlijk geeri naderfe inuchtiajjtnvtrstrekken Hij volstond m et er op tewijzen dat de bewapening van dienaar f is dat zijnj afdeeling een sterkegevec teenheid ormt in staat om aanelkê aSfjyalshamieling deel te nenfcn en zich t SifMien aanval e iWeer testelle Band met het taderland I e Nederlandsche P K zorat ér dusvoor dat er in de eerste plaats regelmatig journalistieke bijdragen wordengeleverd an de Nedeïjandsche jersover de sociale en andere toestandenin Rusland alsmede over de wapenfeiten aan het Oostelyk front in hetbijzonder waar hftt betreft de krijgsverrichtingen der Nederlandsche vrijwilligers die strijden iiw fle WaffenS S het Legioen en de N S K K VoortsIS het onze taak te zorgeo dat de noo lige fotografische opnamen het vader land bereiken ep dat de Nederlandsche radiozenders regelmatig froptreportages kunnen ujtzenderi bij monde vanonze eigenNederlandsche vrnwiUigersen dat de filmjoumaalsl wor n aan gevuld met documentaire Nederlandsche filmopnamen Een tweede opgave van onze P K is om de Nederlanders aan t Oostfront te voorzien van literatuur en hen ooli op andere wijze gelegenheid tot ontspanning te geven VRIJDAG 22 AUGUSTUS 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM ACTIEVE FONDSEIi Z wieha a k Bk ZuMu aipb K i U I H O o Mr K L D i n Za Ujrpk tmet Tcrpl ulll I Vit nt Ned Sek vtr 4 Ro Bch art b 4 Otts 91 irarkipaar A dti Waftarsulker dlta WUton r IC A Olio C pr t A Wyan I en H Am Cbryital Aja Biaeltlaf a V A Stastf Br C t I9A Am TBb Cy A B n cou c f luA II n 0 n a Cy C 1 a k n Huda MCCIBJI Kacap Mcl T PI Corp C T A 14 St cvQ Aan Unit st BubbcrC T u g a A N I Cl UU A Dito Nat a a Mi Ga MD A Dito N Oei T a Tw C St aXa a Am Tal Tr K C A 34 180 aox li3 171 H UB 16H 7 StMMMBlUw netetUat bdM n lm lum BJl Mm Mi igM ajS wl o ml I iNt louiL nut DU uu UU JSCA Wg KOA SO i 100 XIOM IOOh WH WJ Mii lon n SBJ CcMikiM aU r m W 100 100 SS im UM Ml I 86 1 Hx Cart I n ii at H 86H GrMtko k M S Wi mv iBdasti uderktadaKm A K U ofeL 9 lli IMOa 86 96X ia n 100K 3H S6S i Mn turnt 88H 8811 WH ass Bergh i ea Jure ir ad Okl i7i Berkal t Pat 37 Obl 4 tayers Zeep Uu Obl 4 Wcrkap NV la kyp abL 4 Wilton 4t LImb Stecnk m Obl 4 lO H WIM Bat p tilt o 41 lUl ld ld Obl V 90 V r ederl Obl 4i lOlH Uoosmann Cult On Obl 9 Amat Grb b Mflller 3 CerUflUMo VI 74 74 105 4 99 4 99H XEH llCli 102 104 3X C mt baa okL t jl U UM UéM nam Wm l iwn inmê II t MH Ma UN l 2t nw A t HM na 92 Buk m CnC Kal Baak 196M 93 92h ViH OSS II Vih 93 V71 271 Na4 Ia Banddab ISS 198 Nad Land Ml so na C V A IM lU K g AU tCunitald Uui 14a 14£i4 gX 89 94 94 17 ttH tb 9IH S6H 94 94 I8 96 KH 96H 91 4 9914 93 8014 93 1 96 S3 91K 93 1 9eu H etH 92 97W SK 9414 99 92 92H 90 4H 96 9JK 96 9211 SH 8SH 98 BaadeiaTaraaÉliaiaa Barkali PMant HtH K 93H i B C es H t A Bom S U M A OeU At H U d Gunti en Scb A l Cr en H I R A Ltnde en Tavaaa Ncd Wol ug A 33 4 301 139 133 46 tC KI Caiva ou C tm Mn Kit U3H KX na 127 UJ 4 24 HM M CmIt a lk 2WJ 23U Nat Gr ba 19 I 100 100 99 4 fukkw ZU 236 99 99 t3 36 4 33H Wh U7 79 1 Idem 1S3 4 Ned Gr b b 4 Ncd Ind Sp MB 1901 obl 11 Mis Kana an T 0 Java St Obl 9 SemarsnRJoana 1993 100 ld 4 A dam 1974 100 3 ld A dam Olymp L 100 1 IC W Kr NHV net 1C39 Lanc arof m ObI 144 14i ItiH itlH Nad Wf Aut M3 Mi FUllpi ast A Hl XlM mih Mh Otte Prat A IGi AU Lu l SI C U UUnkeawaadarataUaffeii BU uu la rub A 540 Dito la A 473 480 Boaten U ug a 33 36 SUuikap TJttl a 190 193 Pataal aadaraaaaiataa Ord Ptr I C VA 24 346 K N Patr Uk 109 Ond A 370 3 7 dito C V A 279 363 4 Uoaara bUm A 396 Tarakan PIL A 360 990 Stand n A IMibarf A C J It ga 9 4 Am B a V tnt Aat Cu as r C T Aaa 79 Aa BmMM C HL Ajiaa Copp C T ld 89M AAMDEELEH Baak aa CrodlatlBaUUIafaa A d Bank aand 128 126K Holl BankU dito IICM 111 Ine Bank dito 136 UUt Jav B f 100 y a 367 268 Kasvaraen dito J26M 136 N l bc m dito 97X 96 Tleden Bank A 142X 142 NB V Z A SOOd 133H N H Ut 290 a 162 4 Rott B Ver aaa 140 13 H TwanttcheBAA 144 146H laiurt oaderaamlnKea Alf Nontcen A 906 A d Dr Mij a 270 267 4 A d Cuparf a 12U 1 2 Aut Screw W a Bat MarE Pabr V d B tO 1000 C A vd B pwAlOOO 130 D to B IOOO 120 Berk i Pa Afceit e V aand C cnP r Scholte ISO Gouda itear dito 410 Gruyter en Zn A pref aand Dito fi rrlnstd p Haamaf aand Reln k aand Rero Cona aand Holl I Ct m t a Hollondla aniid Holl I Bet Hl A Holl dr en k A 255 H0II I Kunst 1 A 183H Int Ccu B dito IDU Interin Vtic A Batkl St C r UM Cluyal Car C A ClwMi Wt CMv a T Maan Caaaral llawi idOB and tflil 10 i We A una Bnkkaraadaraamtaraa blarm NIaJtal Cy C M c a 1 A B m Hcaaa Kubbat a Ind Rubb C Java caoutch Preanaar R MU Rotterd Tap Salatri Plant Wal Sumatra Zuid Praaniae 162H 163 4 11M 4 143 78X 7914 7S 4 fy HmtUl Aim A C A K n Mank Aa B A C 09h sen 93 90 A Rap StMl a T A f Urn Katat Staal IA 14IX 8IK4 148 80 ScbaapyaartMaatickappVaB Ci arv C 0 1 M it C k Soutk C T U A B U 160 1 0 SUL Fumess S enA JA Mg Zeev aand Nlcv Goudr A 95S4 146 123H 140 123 123X 301 160 ISM au IK 305 i Mt A c i c V A M DeMaaaCvA 152 Mg OoBtaaa A 170 Handelav A dam 455 CaltaanaaalaebappMayf Krlan Suiker A lU X 1 B PaCOtUn A 176 175 Suiker C t Ug A IMX 196 TJaweng Leatorl 102 Arend burg 333 Baaoekl A 80 90 Soak Landb A 1U3X IMH Amrt Thee C A 74 75 Ban Thee Ru A 34 36x Goalpira Cu UQ400 Pangkeotam Thee 131 P i lrNan l aC MU 410 413 Rungga Landb A 185 Sadep Cult A 384 Slndangi Cult A 197 IW aiu tSM 83K aSDi Badio Corp C 0 at Boraaa UV ulam prat A k4 ran OXanaiüuan Oara Pair UA MD 247 24SU mn mn 96 4 96N O Aa A 347 X 4 S Loa Peti lilt idan iïi tll Coat OU Cj C f 10 Kam 17 i 152 152 163 231 lb3 184 332 uid ContlBaotal l at C A Ifl 236 174H PkU Pat C T lOM 82 ïkaU Us C T U M Ui M T Wal Aaa OU C IS Mam t 84 iS 96 4 JOUh lüOt H 100 100 96 100 1W14 99M 93 96 9aH 95 SakaapnazMaaalaakappllaa 3ai 255 186 liH 103 K T Bcynesdito 170 UolL Am l ija AaiuL i3 141 llTUt la Java Cbiaa Japa na LOd idam lgs 167x li7j H0 Koa Nas St UU ld W itb m 186 Telaga Palengan 168 266K 264X 193 196M 16S 167 168M Kon Pakatv UI ld 2S8 JSSI 76 Koc E na b a Dito pref R N HoQCOT do 129 Kon I N Zout I A 47S K Bi ethccm do 25l i S3 Koreh choof N V de dito 2S i 128 Lev iBr en O C 100 c pr aand 131 Dito lOOOCy prA I4I DOlOO C C prA 121 DoIopoB CprA 124 Lyembf U en tU 210 Maelll t Ncd B e T a 384i N Gi en S F a 445 Ned Kabalf dito 41JU N acb b mil dito 3U7 N St f Kayaar A 235 Phli éloell il 791 Bfrelt C V A Rott p Ut dito 94J Schelde K M d t 13s Schnltin dito SmiU trantf d Steky 99 401 a stokT coo ioo d t cpinn Sp da Btork dito TwtJnMr Pref A Utr Aiph GA Ver Cl b aand 3SJ Ver Ck l aand Ul 4 Dito pi t ISi Ver G f NBvA 1 8 Ver Pt V Celder lêbH Oltodltb p aead Ver N n fab e Ver Tiuml i ita 145 Vllsiln at t 70 W JavaTheaC UU Ins Cult Syndic KaliTcr oCultJig Mlchlelr Am W JavaKlnaf Mg Otyaral Blauwb Vnea A Bgenkorf A Gam E W an W Dito Praf WA Gouda Kaaak Ug Houlh AlbcrU A Houth Jongaa A Houth Pont A MuUet in II I A Db 20OI 7 0A NJ V Havw A Z Sab 1000 C V A WooIwöTtb aa Co Spaar aa Tiaai OoU Spoor A NJ Spar Ug A AIch T C y g A KanaCS CvgA K CBoutk R Ca Idam praf a Dito Cart vg A Un Pac CvgA Gald Traraar Mg Kadirl St tr Mg Uad Stoomir A Dito pref A 1 Malang St Ir A O Java CtlT A Sam Joana A Sara ChanboB A Socrajoedal Cttr Prolongatie 75 80X 233 Jad Sckaepv Ua ld lüfir liiS Ruliaid Uoyd idam ie3 It 194 142 atoomv UQ Nad ld UM lüu Ut Mare Uu Cjr C M A ïkUKtrakdaraamUdaa Haaaelair Ami A 46liH 464 461 467 S7l4 I8IH 187X lt3X 168 119 lUIM124X136X 1344 13 IHX t6 311X 36X 114 1115 Javaacha Culjntt ld 365 36 130 190 122 m 123h lOUn lUlH 97 1 Nadi Ind 8 Ua td 244 li 246 Var Tent C M 99 MO UO A 131 4 134 12S 130M ItDst IOOH 96 Takakaa k dar a aai hi gaa OcUBalaT Uu A Jt Ml 311 142 XH 86 j OaU MU i 1000 V Idaia 2N S9 288 38 Sanemkah MU Idam 337 73SSI 3g 3 Wilaaa4kCa C A 9S i H l aanra a Baium and Okla C agaa H 100 Mti 66 23h 6 z 183X 164H 7814 V Idam 3i N 93H 96 4llü U 4 J tO 4 II 4X Skaaap te OUa C T 96 1311 U tt a 217 215 1 164 139 4 261 Mü 197 UUnoia Cant C Tid N YorkCentr C y id PaaaaylT B 10 É 1M 4 138 256 S6H 99H 93 93 IOOH lOUX 6A 99 H t M C T A Sautk Paa Ct f i a ld railwar O a Idam f 36 mui 138 166 16iH 170 4 Canad Pac C a ld I6 i 51H 3H SX 15x Mkkaii Amatardam B Cult Aaad A m 3M 3XBandai Rub raj 14 348 2 94H 9 M 97l 97H 19h 19M 16X 17 ax ix DaU Bat B UU ld 31 G 33S XUH 23I Kandans Lamboa Buk Idaa MH 30134 aoJM Uajanilakdao ld üWH JW S1J4 8J uitzending 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Pianokwartet 4 ie Haghe 6 15 X elfshavens Gemengd koor 45 Gramofoonmuziek 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Luchtyaatfliiraus 7 45 Reportage 8 00 Zepparom kwartet 9 00 Cyous Onze eigen U I 9 15 Gramofoopmuziek S 45 BNO Nieuwsberichten Ï0 90 Dagsluiting Voorbereid door de Chiist Radio Stichtlng 10 05 10 20 Brandende kWestie s causerie opn Bubbai Ma Idas J J H OoaU tOOOCÜv IA 1 2 170H 17I ii ri V ld 141 14 143 14 ïï fd 134H Sufa Rubb CiöV ld 2W i Var Ind Cidt OnC Idam IMH Ul lMv kalara Bubbar Cart am 3M i w OauaaAa faadiaa aul kaMMfTarkkulBs i BEÜRSOtfERZïÖHT freatk 104 a I t 1 17 87 M n a tl 71 117 m 7 74 163 UI td ld pil Ua rS ld ld p UU a r I d UL p UUa ir ld ld p l t a i t S ld ld p ita a f r X Bij de opening v h de beurs bestand gisteren een gedrukte tendenz in ziKiverrc op vrijwel alle afdeelingen van de locale rnarkt beneden de vorige stotprijzen werd gehandeld Er was eenig materiaal te verwetken en dit resulteerde m lag r ktjerien Op het gereduceerde peil openbaarde zich echtiir al spoecrtg kooplust en gaandeweg nami de vraag lot terwijl ook de affaire ziet deroogen grooter werd zoodat midden beur s de markt een levendig voorkomen had waarbij tte koersen zlch bijna allerwege in een opgaande lijn bewogen Ttiana waren het de lïidustrieelen die in hoofdzaak de aandacht vroegen en t göld voornamelijk enkele koprtukkerr Zoo uerd druk zaken gedaan in Unilevers w lke geregeld in een groofen open hoek werden veihandcld Nadat de koer tven J aa teruggegaan tot U2 lt trad een krachtig herstel in en later op den middag werd rne i bedongen Vooral berinbcurs ging ook ift Alm s het noodige om de koers verschilde i Tijw©r let bij die van eergisteren De Philipsaandeelen liepen na beduidend lager te zijn ingezet In een vnl snel tempo naar boven nl var M tot iVi e aan het einde van de rekening werd gehandeld t gen ongeveer den vorigen slotprtjs Calvé Delft waren prij hoiHlend en kleine omzetten in Van Berkel ging riet veel meer om Voornamelijk werd gehandeld 8p ongeveer het laagste peil van eergisteren Voor de minder courante indu trieelen bestond aanvankelijk geen be angstelllnft maar gaandeweg openbaarde zich kooplust en itl verscheidene gevallen kwanffen hoogere noteeringen tot stand De petroleumrubriek gaf tamelijk drukke affaire te zien In olies welke zich voornamelijk bewogen tus schen 269 en 27IV2 waarby tegen het slot op ongeveer de beste prnzen werd gehandejd Nu en dan werden 7 1fs vrij groote pqsten omgezet c D animi voor scheepvaartaandeelen was niet liekpeld Het koersverloop wa m overeenstemming met de algeheele marktontwikkeling Scheepvaarlunie op 193 ingezet verbeterden zich tot ÏÖ5V2 Oude vaarten stegen van 1371 2 tot 141 oude booten van 182 tot 183 Japanlijt n waren onveranderd maaf bewogen zich onflfer beurstüd fn opgaande richting Ook diverse andere soorten waren hooger De Indische cuMuurfond en gedroegen zich eveneens in svmpatlie met de andere robri en Op de rubberaf deel ing rezen Amsterdam Rubbers van 28 £ tot 293 Verscheidene incourante soorten welke aanvankelijk lager werden gspoteerd ï zich naderhand aanmerkonfk rec reFse teii De labak iifdoeling was 111 Dell BaUvias waren iets lager Oude Deli s en SenamïMh s zoo goed als onveranderd De affaire m ulkerfondsen was kalm HVA gingen On ld ld p IMOa t X ld UL p IMI a O f S ld ld p UU a r X Kaavaraioaa kaïaa aki 4 Olts Naua Aui akL t rarbanuld 1 0 1 C O KaU iTnd C 10 100 1 OIW A 19 100 WinfaiaBaU obl rirbaoind IG C A Var KorktnA C A DulwaU aarl p ti T o BtdUf 11 Vl ti V O 1 63 tax DIV 10 1 r I t O 1 D Kantanbank Xl I Var D Stadau O 1 Barr Syp aaW B Pb M f D LUolaumw O T Celsank Ber Okt I QM GuIakoUnunfaiifltta Obl 1 ai4 47 4 C3I4 Sx 73 4 48 4 48 61 163 136 139 Harpauar Baribau OkL tPkoanix Aki Gaa Okl Rb Elba DnloB Okt T Rukrakamla A O Okl A M Siamana an Ilalaka Okl S a V Sukiwarka Obl f OHo saria A Okl IVtVUlor Qaw Okl t i Vogel D u B OW f RlialB D M OkL t Dito in Obl 1 llaganai Siraaaaiikaka Ok 1 ParbanlBduatrla aaaA ïianana an Kalika aaad Ver GlamatuO Fakr aand WiBtarakalI Akt O der beurslijd naar boven van 451 U 456 Een opgewekte affaire ontwikkelde zich In Vorstenianden weHta in hoofdzaak in da nabijheid van 130 b w nren De beleggmgsmarkt waa kalm Ia de nieuwe vieren werd vooral kort na de opening vee gedaan Ik oers bewpog ch rondom part met slecSts fractloneele afwHkingen naaibeide kanten P 8 f leenlitg was weinig veranderd g jL rfere soorten ondergingen geen VfgH beteekenls De oude schild J IP leeningen waren prijshoudend a f gemeentemkeen P = ï S g stil hetge n daarmede velband lileM d t te genover de besUunde vnaag geen vold end matei laal beschi fjaar kon ordeitgaatel t tengevolge waarvan koopers en vencoopera met tot eikander kondfen worden gebraoit Pandbrleven waren kaUn ftemltWeld leta beter Prolon U 21 4 procent