Goudsche Courant, vrijdag 22 augustus 1941

EERSTE BLAD VRIJDAG 22 AUGUSTUS BOSTEaUüD Officiejele publicètie van het Departement van Landbouw en Visscherij AANMELDING TELERS VAN KOOLZAAD Het Ryksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd brengt het volgende ter kennis van de belanghebbenden By besluit van den Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visschery zal worden l epaald dat een ieder die koolzaad voor den oogst 1942 teelt of voornemens is te telen verplicht is zioh voor 27 Augustus 1940 bij den beti ffenden Plaat selijken Bureauhouder of den Secretaris der Districtscommissie van de Landbouw Crisis Organisaiie binnen welker werkgebied zijn bedrufggabouwen gelegen zijn aan te melden Deze aanmelding dient te geschieden door inzendihg van een schriftelijk onderteejcende opgave inhoudende naam adres en woonplaats van den teler ZOMEBGEBST EN ÉOkVZH ALS STOPPELGEWAS Het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstyd brengt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden Krachtens het bepaakle in het Akkerbouwbesluit V V O 1941 is het afmaaien van onrijpe granen met uitzondering van mais verboden In verband met het telen van zomergerst en haver als stoppelgewas is een wüziging van dit besluit in voorbereiding krachtens welke ook het ooriH afmaaien van deze gewassen als stoppelgewaï geoorloofd is Telers kunnen voor het noodige zaad een bestelbon aanvragen by den PlaatseUjken Bureauhouder Handelaren kunnen eventueel zaaihaver of zaaigerst betAkken van de Provinciale Inkoopcentrale voor Akker4x uwproducten 5510 fo GEVRAAGD worden tijddi plaatsing in loondienst t iMkkert lagers meubelmakers wagenmalceri smeden schoenmakers en andere ambachtslieden Aanmelding bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Gouda Regentesseplorrtsoen 9 of de Bijkontoren te Lekkerkerk Woerden en Zoetermeer 4 O 2733 24 Omloopen helpt niet Co i ii at M umirmawii NhmosOUO UU and ttDuitschland strijdt voor Europa CHERSON AAN DE DNJEPRMOND1NG BEVALLEN Stelling tuMchen Ilmen en Papiumeer doorbroken 4 M GEVANGENEN EN MS KANONNEN BU GOMEL Het opp evel van de Duit sche weennacht maakt bekend In het Zuiden der Oekraïne hebben formaties der Waffen8 8 de haven en Industriestad Cherson aan de monding van den Dnjepr genomen De slag in het gebied rondom ên ten Noctrden van Gomel is zooals reeds in een extrabericht is medegedeeld geëindigd met cèn zwaren nederlaag voor de Sovjetweermacht Divisies infanterie gemotoriseerde efc gepareerde divisies hebben in sa menwerking met de luchtmacht deelm van zeventipen divisies infanj ie vyf divisies cavalerie twee pantseren een gemotoriseerde divisie alsmede twee over land aangevoerde brigades luchtlandingstroepen verslagen vernietigd of gevangen geno men De bloedige verliezen van den Vijand zijn opnieuw zeer groot Het aantal gevangenen is tot 84 000 het aantal kanonnen etot 848 gestegen Bovendien vielen 144 pantserwagens en twee pantsertreinen in onze handen Tusschen het Hmen en Feipnsmeer werd na hevige gevechten welke verscheidene dagen hebben geduurd een door den vijand zwaar versterkte en bUmndere hardnekkig verdedigde stelling doorbroken De stedoi Nowgorod Kinglseiip en Narwa iQn genomm Onxe troepen letteit hun zegevierenden opmaneh voort Formaties van de luchtmacht hebben de uit Odessa en Otsjakof over zee vluchtenden Sovjettroepen alsmede vijandelüken colonnes ten Oosten van dg bocht aan den Dnjepr opnieuw zware vei liezen toegebracht Zij brach ten op de Zwarte Zee een transportschip van 6000 b r t tot zin en en beschadigden drie andere gr it koojbvaardijschepen BijVen aanval op de Britsche kust nlrti ben motortorpedobootai een krachtig besctoermd vijande Igk conwoi aangevallen en een tankschip van 5000 b r t en een vrachtbooft van 40ft9 b r t tot zinken geUracht Gevecht rliegr tuigen hebben in het zeegebied rondom Engeland overdag uit een convooi eén vrachttioot van 3000 b r t vaimietigd Aan de Kanaalkust verloor de Britsche ludhtmacht tydens luchtgevechten vier jachtvliegtuigen Vier andere Britsche vliegtuigen werden door mljnvegers enpatirouiUevaartiugen neergeschoten Den poging van enkele Sovjet bommenwerpers om iri den afgeloopen nacht het Noord Buitsche kustgebied aan te vaJIen leverde geen resuliaat op AANKLACHT TEGEN VOOBMALIG GBISK8CB HINISTi Het openbaar ministerie te Athene he een aanklacht tegen d vroege ren minister van Justit Logothetis anhangig gemaakt in xerband met de ontdekking van een reeks verduistertesen gepleeÉd door voormalige voorfWUtaande politioL Logothetis wordt r van beidiuldigd het grootste deel Van een bedrag van ruim een miUloen pond dat bü testament aas den staat was vermaakt voor de uitbreiding van de Griaktche marbie niet afgedragen te hebben Logothetis is evenals andere leden der vroegere regeering gevlucht K ADOLPHUS nAUAANSCa LBCKRBBRlCH i Petroleumtaokschip tot zinken gebracht ACnVTTEIT AAN BET FKONT VAN GONDAB Het 443ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier lui Gisteren hebben Britsche vliegtuigen een aanval op Augusta gedaan Eeijfige burgers werden gewond de schade is van weinig belang De luchtafweer kwam snel in actie en schoot een der aanvallende toestellen In Noord Afrika wordt van het front van Tobroek een snel en doel matig pptreden van onze sfdeelmgen tegen vüandelüke aanvallen gemeld Nauwkeurig gericht artillerievuur trof doelen in de haven n veroorzaakte branden in de militaire installaties der stad De stad Benghazi werd opnieuw door Engelsche vliegtuigen gebombardeerd Er zijn geen slachtoffers eemge gebouwen werden beschadigd In Oost Afrika worden van verschillend sectoren aan het front van Gondar leverdige aapvallen en tegenaanvallen gemeld van onze onvö moeibare troepen die een groote verkenningsactie ontplooiden en de pogingen van den vijand verijdelden De vijand die door de luchtmacht gesteund werd werd overal met aanzienlüke verliezen teruggeslagen In het Oosten van de Middellandsche Zee hebbed twee Italiaansche torpedovliegtuigen bestuurd door luitenant Cesare Grajiani n tweede luitenant Aldo For inetti waarnemer luitenant Pietro Riva een geladen petrpleumtankschip van 10 000 ton getroffen en tot zinken gebracht De druk op Iran BESCHERMING DER OLIEBRONNEN Naar men uit Teheran veumeemt treft de regeeirdng van liran allé mogelyke maatregelen ter bescherming van de waardevolle obebronnen Er bevindt zich titans een uitgestrekt cordon van politie en militaire i om de olievelden Voor het verkeek ïijn slechts bepaalde wegen vry gehouten Amerikaansche druk op Thailand BEPERKING VAN DE OLIELEVERANTIES De N i t s j i N i t s i i meldt uit kok dat de Vereenigde Staten om hun dryk op Thailand te versterken hun petroleum leveranties sterk beperkt hebben Het provinciale bestuur in Frankdjk AAN HET HOOFD VAN ELKE PROVINCIE EEN 60UVERNEDR Het Fransche staatshoofd maarschalk Pétain heeft naar aanleidng van de bij eenkomst yan de speciale commissie van den Nationalen Raad Voor de bestuursh èrvorming een boodschap gericht tot den voorzitter van dit college waarin hij de grondslagen van den toekomstigen bestuursvorm der Fransche provincies omlijnt Het zal tot de taak van de speciale commissie voor de bestuurshervorming behooren zoo verklaart de maarschalk in zijn boodschap om van de provincie en bestuurscentrum te maken door de autoriteit van den staat te versterken de besluiten der regeering snel ten uitvoer te leggen en op alle gebieden van bet openbare leven een vernieuwing van het regionale leven tot stand te brengen Aan het hoofd van de provincie zal als direct vertegenwoordiger van het staatshoofd een gouverneur worden benoemd die het gezag van den staat zal belichamen Zün werkzaamheden zullen zich uitstrekken tot de geheele provincie De speciale commissie voor da bestuurshervorming zal tot taak hebben rekening te houden met het feit dat Frankrijk een nieuwe orde toepast waarby de Chef van de provincie meer moet reageeren dan Ingrüpen in het bestuur Naast den gouverneur der provincie zal een provinciale raad worden ingesteld welke den gouverneur verslag zal uitbrengen ovei de culfureele scociale en economische behoeften der provincie Deze provinciale rsad mig echter In geen geval een jx litiek kiescollege worden Het einde van generaal Blücher DOODGESCHOTEN IN EEN SOVJETROSSISCH CONCENTRATIEKKAMF Het Berlünsche avondblad A n g r i f f publiceert een sensationeel bericht over het einde van den bekenden perbevelhebber van het roode leger in het Verre Oosten generaal Blücher Zooals bekend ligt reeds sedert jaren een sluier over het lot dat deze buitengewone SovjetRussische legerover te ondergaan heeft Het bovengenoemde Berlunsche blad geeft een bericht weer van een zekeren joiirnalist Ernst Covotta die uit een Sovjet Russisch concentratiekamp te Habarowsk waar in hU in 1938 opgesloten werd ontvlucht is In dat Wamp ontmoette hy vele prominente gevangenen o a ook géneraal Blücher De generaal trok onder de gevangenen sterk de aandacht door zün forsche figuur en door het feit dat hij ondanks zijn gevangen schap zijn gemoedsrust bewaard had In hetzelfde kamp bevonden zich ook zUn vrouw en kinderen De zware mishandelingen waaraan zijn Vrouw werd blootgesteld konden de generaal er niet toe brengen bekentenissen af te leggen welke de Gpoe van hem wenschte Blücher werd toen tenslotte in een woud dat in de nabijheid van het kamp lag doogeschoten Ook de echtgenoote van Blücher werd terechtgesteld Over het lot van de kinderen is niets bekend BINNENLAND Het personeel van Radio distributiecentrales GAAT GOEDDEELS OVER IN RUKSDIENST De persdienst van het N V V schrijft ons Op 14 Augustus j L heeft een bespreking plaats gevonden met den voorzitter en den secretaris van de door den directeur generaal der P T T benoemde commissie voor de rijksradiodistributie Het hoofdbestuur van den Nederlandschen bond van personeel in overheidsdienst aangesloten by het N V V was vertegenwoordigd door de heeren Blom en Forrer Als resultaat der besprekingen kan worden medegedeeld dat allen die voorheen in dienst waren van een door een particulier geëxploiteerde radio distributiecentrale en die naar het oordeel van de commissie hiwboven bedoeld geschikt zijn bevonden om in Rijksdienst te worden opgenomen zeer binnenkort mededeeling zullen ontvangen op welke voorwaarden zij in dienst van het rök zullen kunnen worden aangesteld Medegedeeld kan worden dat vrij wel allen in de gelegenheid zullen worden gesteld in dienst van het Rük te komen en dat in het algemeen aan belanghebbenden een loon zal worden toegekend hetwelk gunstig afwy kt van de bezoldiging welke tot ni toe werd betaald De indienstneming zal op arbeidscontract plaats vinden Indien de bei trokkenen echter geschikt blijkeft te zyn en met werkzaamheden van blijvenden aard zijn belast zal later een vaste aanstelling volgen Vertrouwd mag worden dat liiterUjk 1 October a s allen die voor een aanstelling in aanmerking komen daarvan mededeeling zullen hebben ontvangen Degenen die niet voor ee aanstelling in aanmerking komen die voor de aangeboden betrek meenen te moeten bedanken zufllen een uitkeering ontvangen ten bedrage van een jaar loon berekend naar het bedrag dat zij bij hun Ten aanzien van hen die tot nu toe in dienst wanen van een door de gemeente geëxploiteerd bedrgf zuUen eveneens binnen afzienbaren tijd nadere mededeelingen kunnen worden verwacht Ook te hunnen brfioeve wordt iKuwkeurig nagegaan welke bezoldiging en rang zullen worden toegekend Reeds kan ten aanzien van deze personen wórden medegedeeld dat voor zoover zU thans reeds in vasten dienst zijn het in het voornemen ligt hen ook in vasten dienst van het Rijk aan te stellen M1TS8EBT BEZOEKT DE N S V Dezer dagen heeft de leider der N S B ir Mussert in gezelschap van mevr de Ruiter én den heer da Costa een bezoek gebracht aan het bureau der National sozialistische olkswohlfahrt in het Arb itsbereioh der N SDAJ in Nederland waarbU ook de leidster der vrouwenorgaoiaatte in het Arbeitsberelch aanwezig was Amtsleiter MöUer deelde bijzonderheden mede over bet karakter en de taak der National sozialistisc e Volkswohlfahrt in Duitschlknd i gaf aan de hand van statistieken en voorheelden een overzicht van het werk der N S V in Nederland die in zoo korten tijd een buitengewooa vruchtdfagenden arbeid voor de Duitschera in Nederland verricht heeft OIT DE PERS De vrederechter Over het instituut van den vrederechter die kennis moet nemen van alle misdryven en overtredingen welke den politieken vrede in gevaar brengen of de hoogste politieke belangen binnen de volksgemeenschap ra k i schrijft de N R Crt o a De manier van procedefren by den vrederechter vertoont een groote overeenkomst met den procesgang vo den economischen rechter vele artikelen welke den gang van de procedure by dezen laatste regelen zijn in het hier besproken besluit letterlyk overgenomen Ook hier weer zyn het snelheid en slagvaardigheid welke den procesgang kenmerken De beperking van de moi Ujkheid tot het instellen van hooger beroep het ontbreken van het rechtsmiddel van verzet tegen bq verstek gewezen vonnissen de uitbreiding van de gevallen waarin voorloopige hechtenis kan worden toegepast en iiog eenige andere onderwerpen van minder in het oog loopend belang zijn op geheel overeenkomstige wijze geregeld Wij hebben reeds eerder betoogd daf mèn deze nieuwe figuren niet moét beschouwen als vreerade indringers welke aan ons recht door een dwang van buiten werden opgelegd raaér als een gevolg van de maatschappelyke veranderingen welke reeds sinds jaren bezig zyn zich te voltrekken en welke een veranderde instelling van het recht met betrekking tot de bescherming van de belangen der gemeenschap noodzakelyk maakten Ook zonde oorlog en bezetting zou ons recht zich in deze richting hebben moeten ontwikkelen Toch b vat het besluit eenige nieuwe elementen welke een afzonderlijke bespreking verdienen Allereerst denken we aan de bepaling van artikel 6 volgens hetwelk tegen vonnissen van den vrederechter geen Sfnder rechtsmiddel bestaa t dan hooger i eroep te behandelen door het vredesgerechtshof Hierbij is dus de rechtsmacht van den hoogen raad op dit gebied terzyde gesteld zoowel revisie van in kracht van gewijsde gegane uitspraken alsook cassatie is uitgesloten Voorts vertoont de wyze van benoeming deze byzonderhcid dat hoewel de vrederechters lid zijn van een rechtbank en de leden van het vredegerechtshof tevens lid zyn van het gerechtshof te s Oravenhage daarbg niet het by andere rechterlyke benoemingen geldende Voorschrift van toepassing is dat het gerecht waarin een plaats openvalt een lyst van aanbeveling zeiidt aan de autoriteit die de benoeming doen moet te weten den secretaris generaal van justitie Beziet men t eide bepalingen m onderiing verband dan is het duidelijk dat men voor de berechting van politieke delicten een autonoom apparaat hei ft i illeti scheppen dat bü de titvoéring van zijn moeilyke en verantwtiordelijke taak het volle vertrouwen h éft van de Overheid speciaal ook vam den beeetter Dat hiermee ook rekening is gehouden by de keuze vaii de benoemde functionnarissen spreekt vanzelf Van belang is voorts artikel 9 dat de mogelijkheid opent van behandeling in één enkele instantie door het vrwiegerechtshof De procureyr generadl by het gerechtshof te sGraven hage kan in zyn hoedanigheid van procureur generaal by het vredegerechtshof bepalen dat een zaak terst6 d aldaar zal worden aangebracht Waarschynlijk is de bedoding van deze bepaling om uiterst snelle berechting mogeiyk te maken van byzonder ernstige feiten zonder dat de Verdachte de mogelijkheid heeft door het instellen van hooger beroep de beslissing uit te stellen Hierdoor kan worden bereikt dat zoo noodig een snel en afschrikwekkend voorbeeld kan worden gesteld aan lieden d e zich geneigd zouden voelen een soortgelyk misdnjf te ple en Uit het bözondere doel van de rechtspraak van vrederechter en vredegerechtshof het handhaven van nut en orde op politiek gebied is ook de bqzondere bepaling yan artikel 17 te verklaren volgens hetwelk het wedegereditahof de behandeling van ken waarin raeds vóór de inwerkingtreding van het besluit onherroepelijk geworden uitspraak ia gewezen opnieuw ter hand kan nemen Het vredegerechtshof kan dan speciaal met de politieke elementen van het berechte delict rekening houden hetgeen wellicht bij de eerste berechting niet steeds in voldoeni mate is geschied Advartentiën iMsbHiW iMtsdippi MIK De Directie bericht dal het dividcad over boekiMr 1940 41 Itvutlettdd op SVi ttmakende I Stf pt anndM iMtwetk betaalbaar wordt gesteld onder aftrek vU 15 dividendbel ftiae ad f TJiO OiTideadbe ir No ü zal net inBMB van V AufHstus a i worden Cëbüdd met f 4U0 by de Heeren R Mees ZooKn Rotterdam en Bijkantoor Otaveohage ha Ktfff Co Amsterdam Wed Knox Dmtland Gouda RotterdamscheBankvereeniginglI V Blkanloor Qoiula en ten kantore dor Vennootschap Oauda 21 Augustus 1941 O 2736 25 GEVRAAGD voor d maand September LANDHUISJE met 5 slaapplaatsen aan de Reeuwijktche Plassen 00or Br No 0 2734bur v d bl 10 Tenslotte verdient nog te worden opgemerkt dat ook die destyds door Ned rlandsche militairen begane delicten welke aan de algemeene vereischten voor behandeling door de hier beschreven nieuwe recBterlijke orgatnen voldoen zullen worden berecht door het vredegrarechtshof waaraan dan een militair lid zal Worden toegevoegd Men zal hierbij wel in het bijzonder hebben te denken aan de tydens de oorlogsdagen gepleegde daden van geweld tegen leden van nationaalsocialistisch of fascistisch georiënteerde groepeeringen KERK EN SCHOOL BSKOEPSK BBNOCMINGEN ENZ Atacfaeti WrwtUtuK ea tetrcde Ds J TolBinB e Zaanaltf die tiet beroep nur sGnvenmoer voor de ChrUtel k Gereformeerde Kerk wmawn neemt op 22 Septftmtier a afKheld m Zwun ag en doet op S Oeiobw latrede to s Gravenmoer bevestiger Oi 3 P MeQerlnc van ZwQodreoiht Ds P van d Unden emeritua predikant der Nederlandtcbe Henrarmde Gemeente te Sint Michielsgestel thans wonente te Hilversum herdenltt op 6 SeptMober a den dag waarop hU voor 45 Jaar to Nleuwerkerk op Duiveland het predlkunbt aanvaardde welke gemeente hU tot U dtende HQ vmtrok daarna naar Sint Mlchlelagestel waar hem op 13 Septemtwr 1989 eervol emeritaat verleend werd Ds D van der Msnton emeilttupredi kant der Gerefonneerde Kerk te WetsingeSauwerd wdhende te CtooiUigen viert op 8 September a a zijn veertlg jarif ambtsjubileum Da van der Meuton werd in IMl t Schettens en Longehouw vedlkant Nadien stond hQ te Numansdorp wormerveer Metslawier i N awier Reitsum en WetalngeSauwerd waar hem In 1190 eervol emeritaat verleend werd BeaMsch KatboUake Kerk In den ouderdom van m Jaar overleed te Duistervoorde Twello pastoor i H Smeek Hij werd In 19 2 tot prteiter gewfjd en was kapelaan te Litren pastoor to UunsterMüieild i ds 1929 te Duistervoorde Op Zaterdag 1 September worden de Heilige Landsttchtfaig te op NUmcgen d gMrteltJIw wnkslndcn r hervat Het doei dezer weekeinden welke onder leiding van dr J Eypkeler ataaa Is een verdieping der kennis v de geloofswaarheden met hehjlp van de bijzondere middeleti Wflke de dtlige Landstlcliting daatrvoor biedt Pater Dionyslua OXM Cap te Velp Inde wereld J W D W Pesscra viert op 24 Augustus 2l n gouden prieelerfeest Pasteer 1 f It Vermenlen te Bargercompascum vierde op I7 Augustus ztJn zilveen priesterfeest In ti t bisdom Haarlem werden benoemdtot leeraar aan hel klelnsemlnarlum Jïageveld te Heemstede H L Nedersltgt totrectoE van het Sint Jans xlekenhuls teZaandam F F van Buren tot kapelaan teAmstentani H WIIHIirordus Binnen dfcVeste N Buurman te Haarlem N Llduna J A SoUeVeld te OltKeest B P Balestra t Splerdyk J M C Keet Neomist teAmsterdam H VincenUn 1 Stadegaard te Rott dam r FrandKtis P M 1 vonrisenne te Boelotiarcndsmn A H Schram imiIBmEDlit Ondtrgeteekende zal op Zaïera 1 30 Augustus aj In het optni 1 trachten aan te besteden H t nrkratdM m 10 lM to tM i2 hrsf is in MëwsC Omschrijving ca teekeoiar i 2 rest ƒ 1 verkrijgbMr b HET INQENIEURSBUREAU STINffiMiUI ZON WAOOIIIXVEEII 0 2132 a aSVRAACIO kamers met pension in Gouda of omgeving voor eti Heer en 2 Dames gedurende lot 14 dagen eind Augustus of l t igSeptember Stroomend w er vneïscht Brieven met prijsopgave ca inlichtingen aan C VAN NOORT Ranonkelstraat II den Haag G 2737 10 TE KOOP GEVRAAGD een yrijstaand huisje aan of bij een van de plassen Br met opg van prijs aan I Oosterbaan Kralingscheweg 338 Rotterdam O 273 i6 te ReeuvMjk N van Paapen Neomist i sGravenhage O L Vrouw van GofdttRaad E B J A H Determetler te Uwlem ISinl Bavo H G de Wtjs GraveiMI H Martha I J Bekker te PoeldOlt G IM kmd te Warmond G J P van der V Lamlièrtschaag J A L Laufens Ne te Wiermgermeer J P H KoomeB Hwmi t te Rotterdam H Nicolaas W JHermans te s Gravenhage H SaortiMM A G Oud te Heemstede Sint BWJ A M van Adrichem te HeemikWN P Velzeboer te Oudorp C P 6 scholte te s Beerenbroek C Baklter w mist te Noardwtjk P C GroendWJAmstelveen S M M Steur te Oejil A F J van der Boog te De Kwalal Camer Neomist te Boek van HoM assistent G de Wit Neomist De deken van Haarlem pastoor A Melchers van de Sint Jozefparochie 15 Augustus zyn zilveren priesterfeest WJ de werd door den bisschop van Hr rl eere kannunjilk van het kathedraal Itlfi te Haarlem benoemd Carsna Toor predl Aan de Gronlngsche universiteit ruö de wintermaanden vervolg coiiegei J € predikanten gegeven worden Prof mr Vrö behondelt bel wangedrag en d JJ naliteit de ooraak en de bestrtjdlnf F dr J Lindeboom houdt college rellgieuse wortelen van het llbeTellsme IJ dr J H Semmellnk over de UieololK prot Gunning en dr M A Beelt ovo boek Daniël Vrtiriulg Hanr nn M De Vereenlgmi van Vrijzinnig J dlenstigen en de Nederlifndscbe Pro SI bond te Soest t eacemden cand 1 J M huls te Arnhem tot voorganger Bnaatisiag Christelijk Gereformeerde Kerk 1 ds J Jongeieen van Apeldoorn l ev zijn deed ds L in der tCntJC S I van De Krim Zondeg J l ifli Papeiidrecht M nschen in nood MerjEchen in nood Ginds in het Oosten woedt de ül welke tot iretet heeft de bescha len fedding van Europa s l es J2l Er vallen aan beide zijde slacliU Strijders maar ook burgers Da f geholpen worden darr moeten f M den verzorgd worden de burgerW JJ kina moet geholpen w rden er ü I onmèmeli k veel te tloen Nederland mag niet achterblDV J deze hulpverleening Nederland f een ambulance f Helpt yjpede tot de tot standW en uitriSting van deze awb Stort uw bijdragen op giron 87 8 0 0 ten name van de Neo sche ambulance Koninginne s Gravenhage a aootdredaeteur J a Wcirswn f red el tir toot Otntm ta I Ttater Oouda Zaterc 80 JM B L iSotie inge boisjev krachten eiaiD geUde I land bü heefi mende haven Tenets lerie sttMdk nen Uit de pa n den D N B in machtsberli meld duid het initiaüf uitsluitend militaire le van het ü ringen gen wuzen noe j troepen volj Sovjets va ven Zoo ector de Mikolajef Otsjakof gi mondiag v Z e bfhe den linke sector de 1 naar het 6et midd front heeft der slag hl kerd van knooppunt C sector heeft Nowgorod di5n uit het Peipusmeer gezetten aa de steunpii tot stand schen de t het Peipu strijdkracht Narwa zal 1 tijd het 01 Estland va Ir alle sect Duitsche terreinmoefl y rdediging1 enp Mij in il