Goudsche Courant, zaterdag 23 augustus 1941

y GOUDSCHE Merdag 23 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN p Jtf g i6 No 20714 T Vlfederom een Zwarte Zeehaven gevallen operatiesten Noordoosten van het Ladogameer naderen ftun einde 5ot V 5 verliezen het overzicht over den toestand ted X i naraneKKige Westeliike deii van het Sovjpt ront wdedigmg bet oprukken zeer bemoei K n m h S v n h f i n ioUn PPr lijkt wordt De Sovjets spannen telkens weer hun aatste kr5chter in om h tonophoudelijke Duitsche opdringen op te houden Dil is hun efthter tot r u toe nog op geen enkele plaats plukt Veeleer bestaat de indruk dat i aak volkomen het overzicht over J loesland hebben verloren en dien 8evolpe ook bij het remen van tel nmaatregelen onzeker geworden Aan enkele deelen van het fM werd gecunstateérd dat ter verwoiimi bijeen getrommelde afdee tej in don stiijd worden gebracht = e hestonden uit de overblijfselen m verslagen Sovjetdivisies wendien zün ook reeds vaak rerr Iien en aemi militaire formant OP ïe naaste gar Sn A n W ge Pen Alle maatregelen waren cch SJ e fsch en beteekenden ten it TT verhoogd risico voor eet Jr wurm j i va dé greep ttrt Duitsche weermacht haar nn d t de nervositeit lijkt hKv Sovjetleiding jeeds is terug te trekken Terwijl achterhoeden eeerd i beeld uit den gepubli inortt qqv i oi nf KAAf Hon t ai n ajilo T £ maarschalk WoW st d Kf J Sovjet burger tot vwlj 8 a s franc tireur plicht nr8 P s ad wordt ver oHien r ® gevolgtrekking t Cv dat de opperbevel Bel r J Noordelijken Sovj t teunouni B W voornaamste ev a etersburg buitengewoon WShiI I t Terwijl de n rder T o toe buiten de OE ft lf = et front nauwelyk en d tegenwerkende operatie ilsehe P ieIijk voortrukkende Nelilk P ebfacht kan 5 i J iMl vastgesteld hoe de hf uiP aar den wensch der SMi hilk telkens weder vorde an d t forceeren 1 7o k P andere terugf n hans aan den id vcL der de moge gt uevtütint Otsjakof die wa aUbt 1 steunpunt van de j ewlslen voor lichte xeestrUd luchten aan de Zwarte Zee is door Duitsche divisie ingenomen delellde divisie die reeds in Grieken u4 bijiondere prestaties verricht tecft In een dapperen aanval naacB de mannen van deze divisie de kivcnstad na het hardnekkigste renet van d eer z j are kustartillefie der Sovjets en van de zeeiltijdkrachMn te hebbén overwon atn Mr Biey e operatie len UU ds Duitsclie weerinachtsberichten jn den laatsten tyd is naar aan het pNB in aanvulling op het weer hlsbencht van gisteren wordt geueld duidelijk op te maken hoezeer hel milutiel aan het Oostelyke front uililuitend in handen der Duitstfne inilitaire leiding ligt Van alle deelen tan het front worden dagelijks vordenojen gemeld die ondubbelzinnig hewijien hoe de Duitsche en verbonden tioepen volgens een bepaald plan den Sovjets van hun steunjjpnten beroom Zoo werden in den Zuidelijfcfn itctor de belangrijke havensteden NikoUjet en Cherson en de vesting OtfiakoJ genomen welke laatste de monding van de Dnjepr in de Zwarte itt behcertcht Tegelijkertijd werd o i den linkervleugel van den Z uidelij ken RClor de Duitsche aanval via Korosten lur het Noord Oosten voortgezet In tel middengedeelte van het enorme trant heeft het doorslaande succes van den slag bU Gomel het bezit verzekerd van liet belangruke spoorwegknooppunt Gomel In den Noordelijken iKlor heeft de inneming der plaatsen Nowjorod Kingisepp en Narwa vopr den uit het gebied tusschen Urnen en Peipusmeer naar het Noorden voortlezellen aanval op beide vleugels goede steunpunten opgeleverd Na het tot stand komen deï verbinding tusifhen de ten Oosten en ten Westen van het Peipusmeer oprukkende Duitsche Itnjdkrachten in Het gebied rond Niwa zal nu ook binnen afzienbaren tijd het overige gebied van NoordEstland van de Sovjets bevrijd zun Ir alle sectoren van het front gaan de Duitsche aanvallen voort hoewel door lelteinmoeilijkheden en hardnekkige lm lie bow e van dag tot leiding A a s ntrüke successen ATooroW ItT der Fin he ZJ J2en i den toestand oL s het volgende l n v P tie ten Noordi doga hadden een twee tal omsingelingen ten gevolge Daar deze stap voor Stap nauwer werden gemaakt kon de versterkte 168e Sovjet divisie op de landtong ten Zuiden van Sortayala worden gedrongen In den loop der gevechten werd de hoofdmacht dezer divisie vernietigd De resten trokken naar Valamo aan het La ogameer terug waarbij vele schepen en vlotten onderweg tot zinken werden gebracht De porlogsbuit is groot Onder meer liet de 168e Sovjet divisie in de laatste fase van dit gevecht 300 auto s vele honderden paarden tientallen stukken geschut en een groote hoeveelheid munitie achter De 142e en 189e Sovjet diviaie werden nadat zij zware verliezen hadden geleden teruggedrongen naar het ten Oosten van Hiitola gelegen eiland Kilpula waar de gevechten nog worden voortgezet De Sovjets stellen pogin gen m het werk pm de overschotten dezer divjsies te evacueeren De insohepingspunten worden echter onafgebroken door de Finsche artillerie beschoten hetgeen zware verliezen bij den vijand veroorzaakt Behalve de steeds verder orfi zich heen grijpende omsingelingen werd op de lijn ilmee Hiitola een wigvormig opgezette aanval lot op Vuoksi gericht In het gevecht dat daarbii ontstond werd de te hulp gezonden 235e Sovjetdivisie volledig uit elkaar geslagen en de I55e Sovjetsdivisie na zware verliezen te hebben geleden naar den Westelijken oever van de Vuoksi teruggeslagen Verscheidene kleine te hulp gezonden afdeelingen werden omsineeld en vernietigd Tijdens een uitbreiding van de aanvalswig is de oever van de Vuoksi van Enso tot ICiviniemi in handen der Finsche groenen gevallen Kaekisalmi werd den JSph Augustus veroverd Be Jtrügsverrichtingen ten Noordwesten van het Ladogameer naderen thans het elnSe oo verluidt van welingelichte zijde ten Noordivesten v n het LadopamPer vanaf de Finsche Golf tol ten Oosten van Snrtavala over een breedte van bijna 200 km af In de daaron volgende krijgsvérrichtingen slaagde het Finsche leger er in om drie wiggen te drijven in den Noordwestoliiken oever van het Ladogameer van Hiitola tot Sortavala Door den meest Westelijken wig bij Hiitola werd de geheele Noordwestelijke oever van het La dogameer thans ook naar het Westen afgesloten Door de beide andere oomarschen naar Kurkijoki en Lahdenpohia werd het ontstane omsi ngelmgsgebied van 80 km breedte in drie ringen verdeeld Ondanks het felle verzet van de Sovjets werden deze toen in verdere gevechten steed s meer gesplitst en eiiylelijk onschadelijk gemaakt Met de vernietiging van den Oostelijken ring viel in den nacht van 16 op 17 Augustus toen ook de stad Sortavala in Finsche handen Toen de Sovjettroepen inzagen dat zij op den Noonlwesteliiken oever niet langer konden stand houden orobeerden zij over het meer hun formaties Zij begonnen met een doorbraak van de sterke grensvretigen die door de Sovjets langs de nieuwe grens tegen Finiaiid ter bescherming van hun offensief waiyn aangelegd D ze doorbraak die tengevolge liad dat ten Noordoasten van het Lado amoep diep in het grondgebied der Sovjets kon worden doorgedrongen slooit het den Finsohen aanval probeerden tegente houden moesten troepen en materieel worden weggevoerd op kleineoorlogsen vracht hepen j Tegen deze pogingen trad het ïTnsche luchtwapén met sueces op dat onophoudelijk hevige aanvallen ondernam op de plaatsen van inscheping Op het óogenblik speelt zich de laatste fase van de en strijd af Inmiddels werd de Fin sche aanval uit den Westelijken hoek van het Ladogameer in de richting Vünuri en het Buakmeer voortgezet Door den opmarsch naar Vjipuri zijn groote deelen van het Noord westelijke front der Sovjets dat zich nog had staande gehouden in den rug en in den flank aanj eva11en De Finsche aanval heeft hier den vorm van een overrompeling aangenomen Door dit succesvolle offensief ten Noordwesten van het Ladogameer is het Finsche sprforM egknooppunt Elisenvaara in Finsche handen gekomen De stryd by Gomel Op een heuvel in het gebied van Gomel waarom op 20 Augustus hevig gevochten was hebben Duitsche soldaten duizenden gesneuvelde Sovjetsoldaten gevonden De meesten lagen nog zooals lü door het Duitsche vuur warM neer Rnaaid De overige lijken waren in reusachtige kuilen achter den heuvel geworpen De Sovjet korpoVaal j Korolef uit Iikoetsk die ala eenige i t de bolsjewistische regimenten ongedeerd in Duitsche gevangenschap is geraakt deed mededeelingen over de wijze waarop de Sovjets in een zoo beperkt gebied zoo onwaarschijnlijk groote verliezen koijden lijden De hoogere politieke commissarisseo aldus vertelde hü dif ten een bewakiiij garde der ommunistische party aaarukken Deze komsomolisten die met de Gepoe nauwe bietrekkingen onderhouden gingen achter onzen rug met machinegeweren in stelling en hielden ons zoo in bedwang Soldaten die onder hel vernietigende vuur der Duitsche infanterie zich wilden overgeven werden in den rug doodgeschoten Wie wilde terugtrekken en trachtte door de komsomollinie te breken werd door de communistische partijfunctionarissen tegen den muur gezet De Sovjetsoldaten konden niet anders doen dan schieten tot zij of door de Duitsehers of door de kogels der partijfunctionarissen werden getroffen Om dë bruggelibofden I den Dnjepr De strijd om de bruggehoofden aanden Dnjepr welke nog m bezit vao debolsjewisten zijnf werd Donderdag metnieuw succes voortgezet aldus het D N B Zooals reeds de n dag tevoren gebruikten de Sovjets ook thajis pantserwagens om den Duitschen aanval te keeren In een hevige botsing tusschenDuitsche en bolsjewistische pantserwagens en bij felle gevechten leden deSovjets een nieuwen nederlaag en werden ZIJ met zware verliezen afgeslagen In een sector van het front wierpen debolsjewisten hun landstorm in denstrijd Na hardnekkige gevechten vanman tegen man waarin afzonderlijkegroepen der Sovjets omsingeld werden was het slagveld overdekt met gesneuveldc bolsjewisten Bovendien vjelen opnieuw 5000 gevangenen in Duitsche handen jiadat reeds op 20 Aug 2000 Sovjetsoldaten gevangen genomen 115 stukken geschut en 14 pantserwagens vernietigd of buitgemaaktwaren j xè Noorden van Smolensk De Duitserie troepen hebben den 20sten Augustus ten Noorden van Smolensk naafi aan het D N B wordt gemeld een 5ovjet aanval onder bloedige verliezen afgeslagen Vele Sovjetpant serwagens bleven door het weigerichte Duitsche afweervuur liggen niet in staat tot verdere bew ging De poging der bolsjewisten om de pantserwagens weg te sleepen mislukte door het st a e Duitsche vuur In korte jhevige gevechten iMBndeii zich de Diiitscne afdeelingen een weg naar de andere Sovjet pantserwagens en vernielden er daarbij veertig Van den 17en tot den 20sten Augustus vernielde de Duitsche divisie die deze gevechten leverde 107 pantserwagens Aanvallen op schepen In de Finsche Golf werd een Sovjetkoopvaarder van 50O0 ton van geringe hoogte aangevallen en door een vot treffer zoo zwaar beschadigd dat hlr na een hevige ontploffing in brand vloog en kort daarop zonk Bil een aanval op Sovjetvrachtboo ten ten Oosten van het Visschersschiereiland hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen een koopvaarder van 1000 ton tot zinken gebracht Ten Zuiden van Otsjakof werd een torpedojager door bommen op het achterschip zwaar beschadigd Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben den 20en Augustus opnieuw de haven van Odessa aangevallen Zij brachten een koopvaardijschip van 60O0 brt en een passagiersschip van 15 000 ton tot zinken De verliezen der Sovjetkoopvaardü vloot in de Zwarte Zee worden door de Militariache Korresponde n z a u s D e u t re h 1 a n d tot aan 19 Aug opgegeven met een totaal van 53 koopvaardijschepen Door hel oprukken van de verbonden troepen is de koopvaardijvloot der Sovjets blootgesteld aan de hevige aanvallen van het Duitsche luchtwapén in het bijzonder in de haven van Odessa waar schepen lagen geconcentreerd die moesten dienen voor tiet vervoer van de omsingelde Sovjet troepen en hun oorlogsmaterieel Dit resultaat is van des te rneer beteekenis aangezien de koopvaardijvloot der Sovjets in de Zwarte Zee in totaal slechts over 420 000 btr beschikt Een deel van d ze vloot zou zich echter oj het oogCfi blik ni t in de Zwarte Z o bevinden V f = victorie = Duilschiand WINT VOOR CUROPA OP ALLE FRONTEN De bedreiging in Thailand HEÏ ZAL ZICH TEGEN ELKEN AyiNVALLER VERDEDIGEN Associated Press meldt uit Bangkok dat de Thailandsche minister van staat Vadakam in een radiorede verklaard heeft dat elke aanvaller van Thailand op h felste verzet zal stuiten HET BESTUUR DER TECHNISCHE HOOGESCHOOL EN DE LEIDSCHE UNlVERSdTEIT Overgedragen aan den president curator In het Verordeningenblad van heden wordt een decreet van den Rijkscommissaris bekend gemaakt waarbij bepaald wordt dat de artikelen 2 tot en met 5 van verordening no 153 1941 van heden af worden toegepast op de Rijksuniversiteit te Leiden en de Technische Hoojsefchool te Delft Voor deze beide instellingen van hooger xmdorwijs gaan de bevoegdheden bten en plichten van het college van toren dus over op den presidentcjjrator De colleges van curatgren in Delft eii Leiden hebben tegenover d presidehten curator adviseerende be voegdheid De pifsidentep curator in Delft en Leiden staan van nu af aan in de uit oef ning van hun functie onder toe zicht van den secretaris generaal en T n verplicht diens bevelen ai wij mgen en voorschriften onverwijld op é volgen Art 5 van de verordening no 153 bepaalt dat de secretaris generaal de presidenten curator benoemt en ontslaat en dat het college van curatoren bestaat uit vier leden die door den secretaris generaal den president curator gehoord worden benoemd en ontslagen Zoolang de secretaris generaal de colleges van curatoren niet Ot nieuw samenstelt bestaan deze college uit de leden Sie er tot nu toe behouden De onderhandelingen iusscheif Italië en Kroatë OALMATISCHE KUST WORDT MILITAIRE ZONE De leider van den Kroatischen staat dr Pavelitsj heeft een mededeelir gbekend gemaakt waann o a gezegdwordt Dfc Italiaansche regeering heoft lan da Kroatische regeering medrigeie d dit zij bet noodig acht het kusigebied van Fiume tot Montenegro in het Wfclang van de oorlogvoering tot mi itaire zone te maken De hiertoe noodigo maatregelen vereischen dat het militaire commando een dienovereenkor stigen invloed krijgt j de aangelegen heden van de opelïb are veiligheid en van het verkeer De Kroatische regeering verheugt er zich over dat zij m de kwestie van de gemeens appelijke bescherming der belangen van den onafhankelijken staat Kroatië en van h e verbonden Italië iets kan bijdragen om deze mjetregelen fe steunen De leider van den Kroatischen staat heeft dientengevolge voor dat kustgebied een reeks maatregelen getroffen De gezant dr Farcic is benoemd tot burgerlijk commissaris bij wien het geheele bestuur in dit gebied berust Hij heelt zijn zetel in het gebouw van het commando van het tweede Italiaansche leger ten einde alle kwesties van openbare veiligheid en orde in dit gebied met de militaire maatregelen in overeenstemming te brengen Voorts wordt de spoorlijn van Fiume naar Spalato met haar telegraaf en telefoonlijnen onder militaire controle geplaatst Bov ndien worden de militaire eenhe ren van het Kroatische legef in dit gebied aan het Italiaansche commando ondergeschikt gemaakt Bevelhebber der weermacht in het Zuidoosten des lapds De bevelhebber der weermacht in Nederland generaal der vliegers S R Christiansen heeft gisteren met een gevolg uit zijn staf troepenonderdeelen van leger en luchtmacht S S en politie benevens andere instanties der weermacht in t Zuid Oosten der lands be zocht Te Tiiburg werd hy ontvarrgen door den bevelhebber der Ordnunigspolizei generaal Schumann De bevelhebber der wee rmacht kon herhaaldelijk uiting geiven San ziJn voldoening over hetgeen hy bü troepen en dienstinstanües zag ERNSTIG ONGELUK MET ZWAVELKOOLSTOF In de omgeving van Boekarest is een ernstig ongeluk gebeurd In en autobus waarin ich 38 passagiers bevonden stond een mandflesch met zwavelkoolstof De flesch brak waardoor de bus in brand geraakt Zes passagiers vonden den dood en de mres anderen liepen zware verwondingen op PRUSVORMINGS BESLUIT 1941 VERSCHENEN In het VeroTdeningenblad van heden Is verschenen een besluit van de secre tarissengeneraal van de departementen van Handel Nijverheid en Scheepvaart van Landbouw en Visscherij vaa Waterstaat van Binnenlandsche Zaken en van Financiën betreffende prijsvorming Deze verordening bepaalt dat een ieder verplicht is de prijzen en vergoedingen voor goederen en diensten van eiken aard zoodanig te vormen dat deze beantwoorden aan de eischen welke het algem p litelang in het bijzonder met betrekking tot de oorlogsomstandigheden stelt Pryzen welke hooger zün dan de volgens het eerste lid geoorloofde moeten worden verlaagd ook dan wanneer zij volgens andere prysvoorschriften geoorloofd zün Voor het overige blijven deze prijsvoorschriften van kracht Onverminderd het bepaalde in artikel I en andere voorschriften mogen nieuwe goederen door den fabrikant den erof bewerker worden verkocTit ten hoogste voor de prijzen welke worden verkregen door optelling van de toelaatbare inkoopsprijzen voor grond en hulpstoffen de toelaatbare directe loonen en d voor vergelijkbare transacties voor algemeenc kosten en winst Jf Onverminderd het bepaalde in artikel 1 en andere voorschriften moijen nieuwe goederen door den handelaar worden verkocht tegen den hoogste de prijzen welke worden verkregen door optelling van de werkelyke betaalde inkoopsprijzen voor zoover deze niet hooger zün dan de toelaatbare en de ateolute bedragen voor algemeene kosten en winst welke de handelaar bü vergelijkbare transacties in eerste kwartaal van 1940 in het algemeen berekende of welke in die periode bü dergelyke transacties als gebruikeUjk kunnen woMen beschouwd De hier bedoelde pryzen mogen worden verhoogd met het bedrag aan omzetbelasting dat ter zake van de levering dezer goederen verschuldigd i De secretarissen generaal van de departementen van Handel Nyverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visscherü kunnen liepalen rfal nieuwe goederen eerst dan mogen worden verkocht nadat aan hen of aan een door hen aan te wijten instantie een uitvoerige prysberekening is voorgelegd Achterhottden van goe ren koppelverkoop en kettingnandel Goederen welke voöT den verkoop bestemd zün mogen niet worden achtergehouden ten einde voor andere of voor latere leveringen boogere ptijzen te verkrygen dan die welke ten tüde van het achterhouden wettelyk geoorloofd zün Het bepaalde in den vorigen zin is van overeenkomstige toepassing op het weigeren van di sten Het is behoudens het bepaalde in andere wettehjke voorschriften verboden voor zoover dit ap 9 Mei 1940 in den handelniet g uikelijk was de afgifte van goederen afhankelijk te stellen van den gëhjktüdigen verkoop vau goederen van een andere soort of van een andere quaüteit of van de belofte dat goederen van een andere soort of van een andere qualiteit gekocht zullen worden Hetzelfde geldt voor het koppelen van dienstverrichtingen aan den verkoop van goedérerv of aan het verrichten van andere diensten Het is een ieder verboden zich zelf of een ander op een maatschappelük niet gerechtvaardigde wyze in het goederenverkeer tusschen voortbrenger en verbruiker in te schakelen indien daaruit een verhoogtn g van den prüs voortvloeit Fabrikanten en groothïindelaren zyn verplicht aanteekening te houden van de door hen gemaakte verkcopsprüzen Het besluit dat nog eenige andere bepalingen bevat treedt 14 dagen na den dag zyner atkondigiiyi in werking FILMBESLUIT 1941 VERSCHENEN Welke films voor openbare vertooning worden toegelaten In bet Veroïdeningenblad is ve scll nen een besjuit van de secretarissengeneraal van de departementen van volksvoorlichting en Kunsten van Binnenlandsche Zaken en van Justi tie betreffende de regeling van het filmwezen Filmbesluit 1941 Afiikel 1 bepaalt dat in het bezette Nederlandsoh gebied een film slechts in het openbaar mag worden vertoond wanneer deze overeenkomstig het t paalde bü dit besluit voor openbare vertooning is toegelaten ledere filmvoorstelling wordt al f een openbare beschouwd tenzü zU Irt besloten kring plaats vindt end voorstelling van een overheidsinstantie uitgaat Uitsluitend met het oog op doeLeinden van zakelüken of technischenaard welke verband houden met hetfilmbèdriif wordt g K iidpn en dsvoorstelling door geen andere Pej wordt bygewoond dan die in dit oe Bumb MABKT SI TEL C7tt rMInkciÉtet MM Chefredacteur f TIETBR Qoudi MOORD TE DELFT ƒ 5 000 uitgeloofd voor ppsporing der daders tWeE STUDENTEN VERDACHT Da commissaris van politie te Delft maakt bekend dat in den nasht Van 14 op 15 Augustus 1941 te Üelft een moord is sepleegd Degene di aanwijsingen kan geven welke leiden tot de aanhouding van de daders krijgt een belooninj van ƒ 5000 Van den moord worden verdacht Jan van Blerkom zich ook noemende Jan Verhagen geboren te Vlissin en 2 Januari 1918 student en Charles Janies Courtney Hugenholtz geboren te BorGulo 23 Maart 1915 l dent beiden wonende te Delft Hangende het onderzoek kon de commissaris van politie ons geen nadere inlichtingen omtrent dezen moord verstrekken Naéir wü hedenmiddag nog vernamen betreft ket hier geen politieken moor t en is het slachtoffer een manneUjk persoon van Nederlandsche nationaliteit wiens naam de politie onj nog niet kon mededeelen drüf beroepshalve werkzaam zün 3 Plaats vindt in een huiselüken kring bugewoond door ten hoogste twintig personen Artikel 2 bepaalt dat de toelating voor openbare vertooningen wordt slechts gegeven voor een film welke of in het bezette Nederlandsche gebied is vervaardigd of in het gebied van het QrootDuitsche rük voor vertooning is vrijgegeven De toelating wordt geweigerd wanneer de vertooning van de ilai de openbare orde of veiligheid in gevaar zou kunnen brengen of zou kunnen verstoren Bovendien wordt de toelating geweigerd voor een film welke in het bezette Nederlandsche gebied is vervaardigd en in het gebied van het Groot Duitsche ryk nog niet voor vertooning is vrügegeven wanneer dMe film niet voldoet aan de eischen van het staatsbestuur en de volksopvoedirfg van den nieuwen tyd De verordening stelt straf op het overtreden van haar Ijepalingen Wettiging van natuurlijke kinderen van Nederlandsche militairen DIE IN DEN OORLOG ZIJN OVER LEDEN EN VOORNEMENS WAREN TE HUWEN In het heden verschenen Verordeningenblad is opgenomen een besluit van den secretaris generaal van het departement vin Justie l etreffende wettiging van kinderen van Nederlandsche militairen Dit besluit bepaalt in art 1 1 Een natuurlijk kind dat door zün vader niet erkend is kan niettemin op de wijze voorzien in artikel 329 van het Burgerlük Wetboek worden ewettigd mits de vader een Nederlaiïdsch militair Was die ten gevolge van krygsverrichtingen welke tusschen 9 en 21 Mei 1940 in Nederlando of België Hebbenplaats geha4 is overleden en de vader voornemens was met demoeder eén huwelyk adn te gaan 2 De wettiging h eft de rechtsgevolgen bepaaW bü artikel 333 van het Burgerlük Wetboek De feiten bedoeld in artikel 1 eerstl lid onder 1 moeten bUjken uit eenbüzondere rechterlüke uitspraak waaromtreht de verordening nadere bepalingen geeft j ALGEMEENE DIENSTPLICHT IN V EGYPTE Uit Cairo wordt gemeld dat bet wetsontwerp tot inyoering van den algemeenen dienstplicht en tot Verlaging van den diensttüd van 5 op 2 jaar aan het Egyptische parlement ter liespreking is voorgelegd m Zon op 6 37 onder 20 47 Maan op 8 38 onder 21 28 Men is verplicht te verduis teren van ionsonder a i tol zonsopkomsl Lantaarn van voert OllJen i oete W unt na ïonsondcr nl i nk n vuorrtpn