Goudsche Courant, zaterdag 23 augustus 1941

A EEDE BLAD ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941 ZOET ROGGEBROOD VwhaykerhverthetV OSbrJEII HOEf E DEN HAAG ROTTERDAM 5NZE BIOSCOPEN Tlwlia Theater VKKCEET HM NIET ae hebbers van gceden zang kunnen rvan 10 Thalia i hoofdnummer rgeet mij met volop genieten ijamino Gi ii voert hen in zijn rol iOizoCurti vr weld geheel we1 door en tal van oh uit bekende ra brengt h met zyn Iraaie or ten gchoore Bovendien echter deze prachtige zang geweven dtAir 1 eenvoudig en boeiend filmverhaal vertelt hoe een liefullige secrelase met haar patroon op reis naar wYork aan boord kennis maakt t den eersten stuurman welke ienmaking uitgroeit tot een wederzydp iieJdc die haar hoogtepunt bekt jn een romantischen maannacht wyl ergens uit den luidspreker het ir Enzo Curti gezongen Vergeet ray l klinkt Een medcnainnares weel een geraffineerde manier Liselotte secretaressse en onrechte de overging op te dringen dal er met haar doelens gespeeld ii Gekrenkt en curgesteld verlaat zy de boot In ar hotel ontmoet zy op de gang een men jongen die haar vertelt dat hy JBii moeder meer heeft Zy brengt te naar zyn kamer terug waar ze f even met hem blyfl spelen en arby aangetroffen wordt door Enzo irti den vader van den knaap als z na afloop van zyn concert ihuismt De teedere toewijding die deze n jongen betoont doet haar bewonnng die zy voot den groeten zanger eft nog toenemen en met de genenheid en het medelyden voor het nd wordt dat de oorzaak dat zy het nigen tyd later op nogal komische jze gedane huwelijksaanzoek van n meesterzanger aanneemt Als m ouw Curti volgt zy met den knaap ar man op zyn wereldtournee Het eine gezin is zeer gelukkig Aan het ld van de reis in Berlijn ontmoet den eersten stuurman weer en ver mt dat zyn liefde voor haar e t mee nd was en nog niet bekoeld De weldige strijd dien zy voert en het Tdriet en de angst van Enzo Curti e terwyl hü voor een opgetogen puiek een concert geeft door een noemen brief op de hoogte is gebracht engt een enerveerende spanning iJie ergaat in aandoening als hy tbui 1 ïkiomen slechts zijn zoontje vindt en rt met door tranen verstikte stem slaiip zingt Maar nog terwijl hij larniee bezig is komt Liselotte die op eg naar den trein haar besluit genoen Reeft en plicht voor liefde heeft ten gelden de kamer binnen waarede een voldoening gevend slot aan rt filmverhaal wordt gegeven Magda Schneider vertolkt de rol vsA iselotte op zeer aantrekkelyke wijze enjarmno Gigli toont naast zyn bymdere gave als zanger ook over ac urstalenten te beschikken In het voorprogramma draait eerier humoristisch detective filmpje Billy slaat zich door het leven Reunie Bioscoop ROMAN EINER NACHT Een trein raast door den donkeren aoht op weg naar Kopenhagen 1 een der comfortabele coupe s beinden zich twee personen het zijn telga Peterseé de dochter van den openhaagBchen politie prefect en een eer met wien zö in gesprek is geaakt Wie hy is weet Helga niet maar ly krygt een goeden indnik van hem a geraakt spoedig onder den indruk an zijn symphatieke persoonl kheid lotseling vermindert de trein zijn aart om vervolgens bij een eenzame lokpost te stoppen Éenige heeren M Bn in en terwijl de trein zich eer in beweging zet wordt door deze eizigeic die politie beambten blyken i zyn een algemeene passencontróle ebouden Door een byzondere omtandi eid wordt verzuimd Helga s eisgenoot Mn zyn papieren te vragen Mt bevreemdt haar wel cenigszins aaar als zij eenmaal in Kopenhagen s aangekomen is zy dit voorval weer ergéten Eerst als haar vader haar ertelt dat de passen controle in den rem op zyn bevel is gehouden omdat ly vermoedde dat een berucht misladigers Alexander Gregcfr zich in len trein bevond herinnert zij het zich Jovendien schiet haar nu ook te bleien dat zij haar reisgenoot teekenen rSn verstandhouding heeft zien wisseCQ met een dame die behoorde bü een jeielschap Russische musici dat zioh n de coupé naast de hare bevond Op het bal bü staatsraad Munk ontmoet Helga haar onbekende ten tweede male Steeds sterker idringt w AT AAR ANNEER BeoBie Bioaeo Expresse bU blokpost 43 stoppen met Liane Haid Gustav Diesl en Paul Kemp Aanvani 815 uur Zaterdag vanaf 6 uur Zondag vanaf 3 30 en 10 30 uur GeschicKten aus dem Wienerwald met Magda Schneider Sehaawbarg aiowoop Morgen gaat het beter met Lily Bouwmeester Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf il 30 uur Thalia Theater Vergeet mij niet met Benjamino Gigli Peter Bosse en Magda Schneider Aanvang 8 15 uur Zondag vanaf 3 30 uur 24 Ang ld uur Gonda terreia Onderlinge sportdap der vereenigihg voor jiffliores en adspiranten 2 uur voor seniofcn en veteranen ti Aug ie nor Olympia tandii Onderlinge wedstrijden athlepek vereoiiging Achilles Ang 7 30 ma Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen Ang 7J0 nar Vrije EvpnceÜMhe Gemeente Bijbelbesprekin g en bid stond 28 Ang 7J nor Leger des Beils Heiligingsdienst 28 Aof 7 49 nur Geref Ketk Orgelconcert Feike Asma 2 Sept 5 our De Zalm Algemeene vergadering van aandeelhouders N V tot aannemmg van werken voorheen H J Nederhorst ZONDAGSDIENST DOKTOREN Bü afwezighMd van den huisarts zijn Van Zaterdagmiddag 3 tot Zondag avond 12 uur te consulteeren de doktoren P de Boer ïouwe 115 telefoon 2273 en C van Elk Kattensingel 79 telefoon 2M1 AtOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weijcr Gouwe IM Uitreiking distributiebescheiden fr 4 nur Gebonw Daalël Uitreiking boteren vetkaarten voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Maandag H I J Dinsdag K L Woensdag M N O F Q Donderdag R S Vrijdag T U V Zaterdag W X Y Z zicli de gedachte atn haar op dat hij de gezochte Alexander Gregor moet zyn en dit is des te pijnlijker voor haar daar zy grootc sympathie voor hem heeft opgevat Er ontwikkelt zich nu e en zeer boeiende geschiedenis waarin sprake is van een groeten documenten diefstal het spreekt welhaast vanzelf dat Helga s verdenking op haar jiieuweQ kennis valt nraar zij voelt zich piet in E at dit aan haar vader mede te deelen Het verdere verloop van het verhaal is uitermate spannend daarenboven is de afloop wel zéér verrassend De titel van de film is Roman einer Nacht en Liane Haid Gustav Diesel en Paul Otto zyn de voomsamste vertolkers in deze zeer geslaagde rolprent waarvan Karl Boese de regie voerde Paul Kemp heeft er ook een kleine rol m en als amateur detective zorgf hy voor de noodige ontspanning door zijn komische wijze van tredenen Schouwburg Bioscoop MORGEN GAAT HET BETER De blijmoedige titel zegt reeds dat de Nederlandsche film Morgen gaat het beter die de Schouwburg Bioscoop deze week nog eens óp het witte doek brengt een optimitischen inslag heeft Het filmverhaal heeft de strekking iels opbeurends te geven en dat is de taak van Lily Bouwmeester Ook in deze rolprent toont deze knappe actrice over vaarflige filmbekwaamheden te beschikken en te meer omdat ér in dit werk feitelyk maaikéén hoofdrol is de hare komt zy heel sterk als de centrale figuur naar voren Mèn ziet haar opnieuw gaarne want iets sympathieks en iets spontaans omgeven haar persoontje en haar spel en ook thans trippelt en zingt ze bijdehand en vlot door de filip Ree d s nu toonen wij U de nieuwste aiodsllen in wbl zijde e i chiffon ook In Bleyle en Girlyl Regenmantels wol gummi tweed enz Bontmantels bisam kalf seal electric beverine biberetts enz Dtihlmi Een voordeeliger adres voor tialere confectie I Ingez Med O 2742 35 Het optimisme het vertrouwen dat de zon weer zal gaan schijnen heeft ze wel noodig in haar rol van Willy Verhulst Daar wacht haar het eindexamen met al t knijpen dat ze zal bakken en dan verliest ze in deze moeilijke dagen haar vader die haar zoo n trouw vriend was Maar de helpende hand van een medelevend gecommitteerde leidt haar over alle klippen en daar staat ze dan met haar diploma zonder welk ze geen baan denkt te krijgen en met welk het verlangde slagen ook al lang op zich laat wachten Maar eindelijk Jcan ze de plaats achter de tikmachine in den radioomroep innemen en dat is de eerste sditede naar een fameus succes dat volgt als ze zich buiten het programma om door de microfoon heeft doen hooren ze wordt de populaire stem die in een persoralijk praatje recht tot het hart van de luisteraars spreekt een woord van bemoediging dat eien warm onthaal vindt En zooals ze spreekt van morgen gaat het beter zoo ondervindt ze het zelf na de oeilijkheden gaat de zon ode haar weer toelachen Een groot aantal artisten treedt naast Lily Bouwmeester op meest in bijrollen die meermalen uitstekend gespeeld worden Zoo teekent Louis jimberg heel fyn en scherp den goed hartigen kapitein vader en men kan Lou Ezerman nog eens in de gulheid van zyn persoon zien In het voot rogramma gaan de jour naals en een film over zonnige dagen aan het strand waarby de vacantiegangers die in de badplaatsen zooveel regen hebben gehad zich ten minste aan de strandgenoegens die op de filmband zijn vastgelegd kunnen verkwikken S v d Kraats Laat fietsen niet buiten staan WEER DRIE KARRETJES VERDWENEN De rijwieldie ven hel t en gisteren dnemaal hun slag geslagen Verdwenen zyn fietsen die voor een pand aan de Krugerlaan voor de Arbeidsbeurs en iA or een woning aan de Jan Kattensteeg stonden i rijwielen binnen is de les die er uit te ieeren valt Burgerlijke stand Geboren Au Tho esia Maria dr van C J A Bredie ei A P de Bruün v Mid delantstraat 19 Aug Tbeodorus Comelis zn van 6 F Massar en M van der Bree Woudstraat 58 Aug GrethB Henriette dr van H Vuyk en E J Vermeideni Kanaalstr 26 Agnes Petronella Maria dr vanG H C Flux en A E Janmaat B Martensingel 113 Ondertrouwd 21 Aug G de Pater en J van Beteren H van der Starre en P Droog J H van Keejie en H de Bodij P de Bruyn en E de Koning E J van Arnhem en A G H I angeraa Uit vroeger t den OOUDSCOi COVBANT MELDDE E W JAAR GELEDEN Binnen weiuige dagoi zal te dezer stede de burger avondschool worden geopend De burger avondschool is bestemd troor jonge ambachtslieden er zal onderwifs worden gegeven in die vakken wier kennis voor den ambachtsman bij den dag dringender wordt Tot nu toe voorzag de teekenschool in Arli Legi voor een deel m die behoefte doch er is meer noodig dan teekenen de burgeravondschijol wil ook daarin voorzien Br zal ook onderwijs worden gegeven in reken en meetkunde in schei en natuurkunde in werktuigkunde en technologie in geschiedenis hoUandsche taal en staathuishoudkunde Dit onderwys ia verdeeld over vyf klassen in de twee hoogste klassen wordt alleen geteekend Aan het einde van eiken cursus heeft een overgangsexamen plaats terwijl aan die leerlingen die de drie eerste studiejaren met vrucht doorloopen hebben het bij de wet bepaald getuigschrift zal worden uitgereikt De Iccrïingen der vroegere teekenschool zullen naar gelang van bekwaamheid in de verschillende klassen worden ingedeeld M JAAR GELEDEN De heer C Messemaker is benoemdtot lid van de jury voor den probleemwedstrijd van den Nederlstndschen Schaakbond 25 JAAR GELEDEN De raad heeft aangenomen het voofstcl van B en W om de school voor voortgezet lager onderwijs met October aj te open ni en den heer J J Hogendoom thans hoofd der school voor gewoon lager onderwijs np 3 aan liet hoofd daarvan over te plaatsen infilEZONDEII Collecte voor de tuberculosebestrüdïng COLLECTANTEN MELDEN ZICH Op Zaterdag 30 Augustus a s zal te deze stede gelijk overaft in ons land een collecte worden gehouden ten bate van de tuberculosebestrijding Het plkatsclyk comité waarvan de heer Joh Mulder voorzitter is bestaa uit vertegenwoordigers van de volgende Cioudsche organisaties Vereenigmg tot bestrijding der tuberculose N H Meulman Draag Elkenders Lasten J Poot Herwonnen Levenskracht M A de Korte S A N T O S W Schuld Vereeniging tot bevordering der gezondheid in de grafische vakken L J Valk Zonnegloren Mevr J Elzenga Posthumus Sonnevanck Mevr L Dercksen V d Arend Zonnestraal W Amesz Jr De opbrengst dezer collecte komt ten goede aan vorengenoemde organisaties die allen op dit gebied in ons land voor de geheele bevolking werkzaam zijn Zij wordt ten volle onder deze verdeeld naar een door den di recteurgeneraal van de Volksgezondheid bepaalden maatstaf Vor deze collecte vraagt het plaatselijk comité collectanten Aangezien geen ecikele goede kracht hierbij mag ontbreken om de alom levende offervaardigheid voor dit uiterst belangrijke werk voor de tuberculosebestrijding tot zyn recht te do komen vertrouwen wy dathieraan velen zullen willen niedewerwerkien Het comité verwacht groote medewerking onzer stadgenooten Men melde zich aan bij den secretans van het plaatselijk comité denheer N H Meulman Van Beverninghlaan 15 HET CXJMITÉ SPORT SCHAKEN Stagende spanning in tournooien TWEEDE EN DERDE KLASSE VAN SCHAAKKRING GEFORIVIEERD In Ter Gouw is de zesde ronde gesjjeeld van den zOmer i ekerwedstryd van de schaakclub Messemaker wellj tournooi over enkele weken zyn hoogtepunt gaat bereiken Die uitslagen dezer ronde waren I C Kamer M Meyer 1 0 W H M van Geelen J de Waal 1 0 P C Moomeyer P Roggeveen afgebroken in gunstiger eindspel voor den heer Rogigeveen L Joosten M Naetebout uitgesteld De stand is nu I C Kamer 6 gesp 5 pnt W H M van Jieelen 8 gesp 4J4 pnt C P Hooimeyer 5 gesp 4 pnt P Roggeveen 5 gesp 4 4 pnt L Joosten 5 gesp 3 4 pnt M Naerebout 5 gesp iVi pnt De volgende ronde wordt gespeeld a s Donderdag 3 Sept Dan zijn tevens vastgesteld de troostronde en de uitgestelde of afgebroken partyen van de zesde ronde A 8 C Gouda Ook bij AJ5 C Gouda nadert de beslissing in de Iwkerwedstrijden De uitslagen waren Zesde ronde A P M Lafeber G de Bruin pion minder O 1 A Vermeer Sr A v d Laan 1 0 Door dit resultaat is de heer A van der Laan afgevallen Voor de eerste verliezersronde werden de volgende partijen gespeeld M Lugtentiurg K de Jong pion minder O 1 A v Maaren H Hornis O 1 M Benninga W Hoppenbrouwers O l Scbaakkrtaij Vdgen week zal begonnen worden met de wedstryden om het uiteindelijk kampioenschap van de tweede en derde klasse van den Goiidschen Schaakkring De gro voor de tweede klasse xstaat uit de heeren Pi Broer K v d Gaarda W v Vuuren en J Tom De derde klasse heeft de volgende deelnemers C Tromp A Spoel J Tol A V d Berg J Verbey en Ch Boot ATHLETIEK CLUBKAMT VAN ACHILLES De vereeniging Achilles houdt dit jaar haar onderlinge wedstrijden ver deeld over drie dagen morgen a s Woensdag en volgende week Zondag Het programma voor morgen luidt lOO m hardloopen kogelstooten en vér springen voor heeren WATERPOLO BESLISSINGSWEDSTRIJD A Z C W Z C TE GOUDA Voor de competitie van den Nederlandschen Zewmbond is a s Dinsdag m de stedelijke zweminrichting alhier vastgesteld de beslissiBgswedstcyd tusschen A Z C Alphen a d Rijn en W Z C Woerden om het kampioenschap van afdeeling S korfbal competitie neberlandsche korfbalbond Vaagt op 17 September aan In alle distrieten van den Nederland aehen Korfbal Bond zal de competitie Biet op 7 September aanvangen loo Ingez Med ü 2739 20 als cent was bepaald maar op 14 Sept en spierpijn kunnen tot een kwelling worden Neem In zoo n gevöl een AKKERTJE en de pijn volt von U ai Ingez Med O 2738 14 Bt E LA o Ernstig geval van vleesch vergiftiging EEN OOODE EEN ERNSTIG ZIEKE Bü het IStjarig dochtertje van de familie J Nieuwold te Scheemdermeei ggmeente Scheemde Groningen openbaarde zich Donderdagavond ernstige ziekteverschijnselen Geneeskundige hulp werd ingeroepen en op advies van dokter Jager uit Scheemda die vergiftiging vermoedde werd het meisje overgebracht naar het R K ziekenhuis te Winschoten Des nachts deden zich dergelyke varschynselen eveneens voor bij het 11jarig iusje dat ook naar het R K ziekenhuis te Winschoten werd overgebracht Ook bij de buren van de familie Nieuwold openbaarden zich dergelQke verschijnselen De toestand van het oudste meisje verergerde en in den laop van den nacht is zij overdeden De toestand van het zusje is iets tieter Nader vernemen wij dat de verschynselcn v ermoedelijk veroorzaakt zyn door het nuttigen van vleesch waarvan en gedeelte voor onderzoek naar Utrecht is opgezonden MAXIMUMPRUZEN VOOR EENHEIDSRIJWIELBAN0BN In vertiand met de per 1 Januari 1841 en per LJuli 1941 gewijzigde regeling der omzetbelasting berustten de maximumprijzen voor eenheidsrywielbanden zooals deze waren vastgesteld in de pryzenbeschikking eenheidsrjjwielbanden no 1 niet langer op een geheel juiste basis De Nederlaiüische Staatscourant van 22 Augustus 1941 nr 183 bevat thans een nieuwe t egchikking van den secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart betreffende maximumpryzer voor eenheidsrijwielbanden de Frijzenbeschikking eenheidsrywiell anden no 2 De detailverkoopsprijzen bhjven hierbij ongewijzigd INSTELLING BEDRJFSGROEPEN PAPIERVERWEBKENDE INDUSTRIE EN GRAFISCHE INDUSTRIE In de Nederlandsche Staatscourant van gisteravond zijn opgenomen beschikkingen van de orgamsatiecommissie voor het bedrijfsleven waarby worden ingesteld de tiedrijfsgroepen papier en papierverwerkende industrie en grafische industrie Beide bedryfsgroepen zijn onderver deeld in verschillende vakgroepen Alle in Nederland gevestigde ondernemingen die betrokken zyn bij deze groepen zijn verplicht zich Wi te melden Het secretariaat van de bedryfsgroep papier en papierverwerkende industrie is gevestigd te HaarI n vereeniging van Nederlandsche papierfabrikanten dat van de be dryfs groep grafische industrie te Amster dam Verbond der werkgeversorganisaties in het grafisch bedrijf DE NIEUWE DIRECTEUR VAN HET NBD METEOR INSTITUUT Ör W Bleeker adjunct directeur van he Nederlandsch Meteorologisch Instituut in De Bilt is tot directeur van die insteUing benoemd Wouter Bleeker die in 1914 te Oudshoorn is geboren heeft te Wageningen de H BS bezocht Hy studeerde aan de Utrechtsche universiteit wis en natuurkunde en werd in 1928 assistent by het Met Inst In 1930 promoveerde de heer Bleeker te Utrecht op een proefschrift getiteld De gemiddelde hoogtewind boven De Bilt Na m 193 als chef van den mcteorologischen dienst voor de luchtvaart te zijn belast met de reorganisatie aan deze afdeeling werd hy in datzelfde jaar tot adjunct dii cteur benoemd Van zyn hand zijn op het ge bied van luchtvaart en meteorologie verschillende studie verschenen LLE FBÜILLETON Nadrulc varbodan ZILVER AAN DE SANPAWAKU 17 Hij weet ook dat aan de Amoerkust meer dan eens op wacht staande soldaten door witte tijgers overvallen weggesleept en verslonden zijn Hij heeft de huid gezien van het door Gornenburg geschoten monster en weet dus wat op het spel staat En dit wetende rilt hij Overal in de taiga achter lederen boom of struik kan de monsterkat loeren eo toespringen op den man die achteloos door de wildernis gaat Reeds tweemaal heeft Haaivischw llie het spoor van een tijger gevonden l e eerst maal was het een oud i de afdfukken der reusachtige t warm zoo groot ala een soep n n hppt i vulrf mcV rp pnwa r va n f Vfrsch itiacnwillie 18 het geen schande dat hij dien dag niet verder ging De dagen vlieden heen in troostelooze eentonigheid Einde September is in het land en graaf Rouca Gura heeft het geluk op zekeren dag een wild zwijn onder schot te krijgen Een prachtdieri Ze hebben nu minstens voor een week versch vleesch Wassil Mlchailowitsch Tschikoff verstaat zijn vak t Wildzwijn wordt keurig gevierendeeld en de schenkels boven het haardvuur te drogen gehangen De dagen worden koeler en de haard brandt dag en nacht De boven het vuur drogende bouten verspreiden een prettigen geur Later ala de vrienden minder geluk op de jacht hebben zal men zich aan de gedroogde bouten te goed doen Driehonderd meter van de blokhut komt graaf Rouca Gura bijna in botsing met een koppel wilde eenden Meer dan veertig stuks Drie man zijn noodig om den buit onder dak ta brengen Dien avond heerscht een q genilm dé stemming in de hiA slechts d Fransche geleerde staart somber n zwiigmd voor zich uit De vroeger zoo gezond uitziende masaasBBaasaasÊSÊmsmmÊmmm doctor Sillery is Ueek geworden Ei zit soms urenlang over zijn dagboek gebogen eff schrijft in koortsachtige haast Doch ondanks dezen op den voorgrond tredenden werMust maakt hij een vermoeiden indruk bet sch ijnt alsof hij dior zware zorgen wordt gekweld Dikwijls houdt hij plotseling op met schrijven soms midden in eet zin en staart dan met afwezige blikken voor jEich uit Eerst dan zien de vrienden hoe ontzettend mager hi ia geworden Begint hy weer te schrijven dan komen donkere vlekken op zijn wangen Rouca Gura ziet het en weet dat de geleerde erg opgewonden ia Maar de oorzaak van die opwinding Niemand weet een verklaring voor d n koortaachtigen glans ia de oogen van den geleerde Merkwaardig genoeg klaagt hij niet en maakt niemand deelgenoot van het geen in hem omgaat Slechts met Nikl Oomenburg ia hij iets vertrotiweliiker dan met de overige led a éw expeditie Boidcen ie samen een sigaret dan begint hU soma ptotsellng over ijn vrouw ta spreken over het stiUe geluk in het huisje te Boucn enover de liefde voor zijn vrouw Dan luistert NUci zoo aandachtig alsof hem een kostbaar geheim wordt medegedeeld Niki Gornenburg is een merl waardig mensch Plotseling en zonder dat iemand er op verdacht was begon hij anecdoten te vertellen En de hemel mag weten boe het mogelijk is dat één stel hersens zooveel anecdoten lean onthouden Niki tapt ze bij dozijnen tegelijk en zijn voorraad schijnt onuitputtelijk In hcele reeksen laat hij ze aanrukKten anecdoten uit den ouden studententijd die hij met bewondcrenswsardigen humor weet weer te geven De flauwste moppen door hem verteldi worden geestig Zeg Harry die eene moet Je nóg hoorao roept hij den graaf toe die vermoeid van de dagelijksche tochten in het woud op den rand van zijn kooi zit Er is niets aan te doen Rouca Gura moet opstaan en aan tafel komen Hij doet het graag wel wetende dat het door ryki Gornenburg ontstoken vuurwerk van geestigheid niet hem doch een ander geldt Niki Sornenburg eeft succes doctor Sillcry schijnt tot het leven terug te keeren en lacht met de anderen mee Slechts af en toe kijkt hij verschrikt op blUkliaar vreezende dat onbevoegden de gepeperde grappen van Niki Gornenburg zouden beluisteren Doch Niki vertelt onbekommerd verder Trouwens waar ter werelo kun men veiliger een slechts voor mannea oorcn txtstemdé ontcdote vertellen Tenslotte komt dr Sillery onder den indruk Hij lacht en giert h t uit en krijgt ademnood Zoo doctortje non nog é n en dan gaan we slapenl En Niki fluistert nog snel de laatste gepeperde anecdote staat op trekt zijn Jekker aan en gaat buiten op wacht Doch nauwelijks heeft hij de deurachter zich gesloten of de vroolijke on zorgde uitdrukking Verdwijnt lit zijn oogen Lieve deugd dat heeft weer moeite gekost Want in werkelijkheid eeft hij bitter weinig lusttot schertsen Maar wat kan hij anders doen Verliezen ze den moed Ja dai waren ze al bij TOorbaat voor de haaienl In die dagen gebeurde het dat qt klaarlichteb dag en nauwelijks honderd meter van de btokhut één der Chineesche paardjcs door een beer werd gegrepen De andere paardoi door een panlschrn schrik bevangen stoiinden in ri Midon galop de taiga in Acitt paarden k vam i in den loop van den dag terug s avonds verscheen ook het negende De o rige twee bleven voor goed weg HOOFDSTUK IX Herfststormen bruisen over het gebergte van de Sichota Alin Een ruischeo en klagen gaat door det aiga De dorre takken komen krakende omlaag en in de lichtlooze zwarte nachten giert en huilt de storm om de blokhut die klein en verlaten in de troo stelooze eenzaamheid verzonken is Vaalgf ijze wolken stormen langs het laag hangende uitspansel een stortregen die dagen achtereen uit den somberen hemel neerslaat ontwortelt Iwomen en struiken en de kreten der opgejaagde dieren accentueeren dit concert van dood en verdert De Iwomen verliezen bun laatsten bladertooi en de regen maakt van het roode gele en bruine loover een vieze brif Een doordringende modderlucht aan t vergankelijke van al wat leeft herinnerend stijgt uit de aarde De zang der vogels is verstomd Het vroolijke zangersvolk heeft lich teruggetrokken In het diepst van de rimboe waar het op betere tijden wacht VKorit v r ol0it V