Goudsche Courant, zaterdag 23 augustus 1941

¥ M Zevende vgao No 15 I L SCH ewhuM DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1941 a fceuawu NT An ie i te d uliiillllin ai sok niet moti Jk duld geen vliegen in miin soepl Adk u beat vweUdêr To lag Deike Ouitsdüaad m4 De soldaat met verlof Hum Mat Dienst Boagarija 4x 4 DWteali Da CoDiadQ Waarom ik dit verhaal iclireefT Omdat ik hoop dat hij bet lezen zal Hü die haar man is geweesU die haar eens da paarlen oorbellen heeft geschonken Omdat ik hoop dat hij het lezen zal en begrijpen hoe diep de4 minaehtins is die ik voor hem koester en die IK met meer behoef te verbergen nu het bericht van haar vroegen dood tot mü is doorgedroncen ♦ Het is vier jaar geleden gebetird Ik woonde met een vriend een beeldhouwer samen op een atelier Het was een felle winter De sneeun lag in een dikke glinsterende laag op de dakpannen en de groote aelicrramen waren reeds dagen aaneen bedekt met een lilver wlt gobelin van Bloemen wg hadden het bitter arm en erger dan dat wij hadden het koud en leden honger Was Chris m n deelgenoot in deze ellende nu maar in staat geweest om eens actief op te treden t leed sou spoedig geleden zijn geweest want Oirls bad er verstand van om geld los te tromBielèn Maar hij voelde zich zoo ziek en uitgeput van alle misère dat hij reed een paar dagen achtereen niet van zijn divaii die teven als bed dienst deed was afgekomen Terwijl ik op zulk een winterschen ineeuwmorgen van onder mijn dekens bet atelier rondtuurde ging de deur open en als de fee uit het iprookje trad Tufie binnen Haar eigen naam Weet ik niet dien heb ik nooit geweten ook en dat doet er bovendien weinig aan toe Wij noemden haar Tufie en ze was eeo schat van em kind Ze as winkeljuffrouw en in haar vrijen tijd poseerde ze voor Chris op w en ze dol was En daar Chris de goeierd buiten z n kunst nog veel ti d over hield kon bet niet aiKlers of Tufie had me haar handige maniertjes den armen kerel weldra het hoofd op hol gebracht Ditmaal hief ik bij haar binnenkomen een krijgsgeschreeuw aan Tufie had een groote mand bij zich Ze droeg twee bijzonder groote oorbeUen foto Hollanl Chris bleef onbeweeglijk als kreeg hij een bartverlamming Tufie zakte sprakeloos tusschen haar vuurmakers en turven in eikaar En ioen was het een heelen tijd doodstil Chris maakt eindelijk een geluid dat hei midden hield tusschen een snik en be gekraai van een jongen haan Je bent een genie hikte hij Je bent een genie zei Tuf ehem na Ik heb je miskend vergeef me Maar liet ze er dadelijk op volgen maak r gebruikvan Je hebt nu cre4iet met dienbrief Vooruit De deur uit en leengeld Gauw Gauw En koop als jeterugkomt een stuk worst en neemeen flesch melk mee en een blik beschuit en een tubetje boter en eenhalf porid a perine Niets vergeten Gauw loopen gauw terugkomen enniet vallen paag Vijf minuten later liep ik in Chris winterjas op de besneeuwde gracht Het was elf uur Hij woonde buiten dé stad in een rijke villa Een groot wit huis met een hoog terras en een balcon op zware Dorische zuilen De bel luidde een zilveren klank door het groote huis Even later rieed het bedeesde dienstmeisje mij open Ja mijnheer eii mevrouw zijnthuis zeidc ze aanelend Ik noemde m n naam en het dienstmeisje ging heen Wacht u maar even Ik wachtte En toej kwam zij Zij zijn vrouw De had haar in jaren niet et zien Ze was nog even klein en ten ger als vroeger Sierlijk bewoog ze zich door de gang en kwain met uitge i riV n i and ii op r ij toe E rl echte Wsensche elegant in al haar gejar n vol e idi vroolijnheid en éin en al gratie Jij hier Was al wat ze rel Wij keken elkaar lang aan Dat is een heelcn tijd geleden aarzelde ik lang geleden t ik dat we Ze liet mijn handen los Ja zei ze nerveus dat 1 zekerlang geleden héél lang geleden datI s al lang voorbij Maar komtoch binnen vervolgde ze anel W zijn blij je weer eens te zie Waarom heb je niet eerder verteld dat jeJiipp woonf Kom toch binnen ik trad de kamer binnen Hij kwam me tegemoet en gaf me een slappen nietsbeduidenden handdruk Zonder uitdrukking zagen zijn klein flau we oogen mij aan Ga ritten ga riften gazitten zei hij maak het je gemakkelijk ga ritten Maar er klonk geen warmte ia zijn stem Ik as hem onverschillig Een rijke nietsdoener Een vrouw bij een haardvuur Een dichter Het leek wel een tooneelspel dafjuist begonnen was s Zij zat op een lage bank bij betvuur dat een fijnen gloed vlamd over haar lieve gezicht en haar blanke Kuid Ze droe twee bijzoivder groote oorbellea drkel vaakleine paarlen die om één grootewaro gezet Laaf keek ik baaraan Vervolg pag J Mag ik een dsg vrQ ga morgen tnralfenl Verledéa jaar beweerde je ook al dat je ging trouwen Jawel maar nu Is bet ongelokkigerwijze werkelijk waar Je wöt BMt eau aaaii liuuwaa tfa asr dde gotdea per dag eécdieafT Ad rader eea da gaat lao gaavara all j rma efikaar hoodt AHontd Kwaden Tekening Backer wm zie irtojc Itecnnberadt la Zie ik er nog altijd zoo uit als tienfc henkcsT aar geleden Bd a soma Bevcr dat ik hem B Zeker Alleen heb je er nu meer tijddcB salna acrraac voor noodig JTMKSiiag De Cootad Hum Mat Dienst Hongarije m Dammen i Kampioemehap aan R Madam Wit houdt nog steeds het initiatief der partij in ha jden en zwart neemt voorloopig nog een vrij passieve houding aan n lï 17 2S 3 2 19 H 29 15 4 25 39 34 24 M 43 39 1 7 27 33 7 12 38 39 33 ÏO 39 29 33 44 17 21 30 38 33 21 Ï8 31 28 23 b den eiadstd d wad de PWÖÏ gespeld taaseben P Rooaecinirc aet tt en W Baonnbacg met kwart a I IM ü W a t af t i ST aac 41 n 4i t g o 14 8 zi a wttb ai WU dringt steeds verder aar voren op het centntm terwijl zwart veel stukken aan de randen heelt de stelHng is dus theoretisch voor wit voordeeliger ïl 14 32 Ï2 28 11 17 33 2 ll 17 S4 29 A 3 9 3S 4 3a 17 21 3S 44 39 no 9 39 33 gegeteaage eews tsu over de kerk Het lijkt nog sterker hier met 38 SI vobrt te zetten doch zwart ruilt dan met 21 27 1 19 9 27 toodat 36 31 daarom geen zin beeft 3 21 27 31 33 2 IS 17 TS ï 7 39 50 44 lS 21 40 1722 nar t nv n w lo 3 mm n s ii Zwart benSR nieta lüaoadaia met HrHuT is e = ïT a 23 aftsn aas twa b atw Ji ooKto Wt toeft ceMei met z amaBa Hf aa MCB CB Uea zet het centnaii v mntetj e 10 15 M it 4lL ulag ga a Zwart kan o A voortzetten met 7 IJ U es daarna nog altijd al naar getaag vwi de omstar digbeden kiezen taasdien 13 19 enz 13 18 enz erf Senz a 17 2112 42 Sï M 7 11 43 a4 11 16 4 38 33 12 17 45 Jr7 a Ooed gespeeld op 48 3of 48 4 volgt 17 21 met dreiging 27 3i terwöl dan 28 22 ea 2312 tchijfverlies geeft door 1 19 van zwart met 9 7 27 8 4 3342 18 21 47 W 31 Afwacbies met 43 38 33 ea 40 M ia vnaooedtiijk beter ai zqu zwart At O wat aardig Hebt u ra n hula gaidillderd Bent u van plan het tentoon te stellen k Hoop er de gelegenheid voor t krijgen l Zoudt tt er dan bij willen zctteiu J c maand Augustus te huur Hum Mat Dienst Hongarije BU VEBLIEFDE HARTEN Hij Practisch zoon houten zooi al er geen boom in de buurt is Teeken Bubr Deike Duitscbland m J inmiddels H M afruil 13 19 enz overgaan behoudt wit direct daarna door 29 24 weer het voordeel van het Oankstuk 47 2 37 M 43 31 13 18 4 23 12 17 8 50 28 23 21 Ï6 51 31 27 8 13 52 4S 42 13 18 Zwart heeft zich gediirende de geheele partij taai verdedigd en wanneer tot het eindspel toe de stelling 4 9 13 14 kan worden gehandhaafd resp geformeerd blijkt het posilie voordeeJ in deze soort Qankpartïjen met vooruitgedrongen eentrumstuk diltwtils niet voldoende om tot winst te geraken 53 23 a 14 19 54 24 18 9 7 55 42 37 4 9 54 29 24 9 13 57 34 29 Sterker zuu bier natuurlijk de zet 27 22 zijn om vervolgens met 34 29 23 19 nog winstkansen te vcrkrtigen 57 13 18 58 87 32 7 12 59 32 28 12 17 60 24 lS 25 30 1 19 14 30 35 2 14 9 35 40 S 9 4 remise Zwart kan 28 31 spelen Een dóór beide spelers goed behandelde partij alleen bij den S7steft zet heeft Kit de sterkste voortzetting gemist Een fraaie slagzet De volgende stelling kwam voor in eea partij uit een match tusschen P Roozenburg en J H Ansems P RoozentHirg die reeds op 10 Jarigen leeftijd simultaan speelde en thans tot de sterkste speler van Rotterdam beaoort aangezien hij in bet hoofdklassekamptoeniMrhap van Rotterdam aJa HOOGERE FILOSOriE De man die ongelijk heeft m dMtoegeeft is een verstandig man Vit echter gelijk heeft en toch zegt dat Bflengelijk heeft Is een getrouwd man Hum Mat Dienst Hongarije mi Rijke vader Dus u kimt niet leven onder mijn dochter Adsplrant tdtooncoon Nee eh tenminste niet als een heer Teekening Qgckc derde eindigde voerde hier een icer traala combinatie uit Zwart J H Anaama Het Waatwi Ë wit P Roozenburg Constant Wit speelde 23 en zou op 174T hddMn laten volgtm 3312 113 2 $ 2B I 37 28 anders komt zwarl twee adii ven achter 35 30 24 44 38 50 7 1 34 30 25 34 28 23 18 291 33 4 met Winst Een bijzonder fraaie slag Zie diagram In de partij liet zwart op 38 23 19 37 trolgen en wit won daarop de partij door 31 42 17 28 26 6 n3 2 38 M 28 48 33 19 24 44 40 4gaO 38 11 waarna bet eindspel tteedt voor hem gewonnen blijft door 11 7 en 1 b v 23 a8 U 7 1 12 1 OJ 17 I 17 22 49 43 M 30 43 39 30 351 39 34 Indeadud een fraaie combioaUa met variai De paarlen Neem ze ze zijn geld waard OORBELLEN en een doek daarover Ook droeg ze een koffer Hoe ze te weten was gekomen dat we in zulk een verlegenheid zaten was me eenvoudig een raadsel Wat dnxnmel Tufie wat hebi daar aUemaal bij je I at gaat jou niks n zei zekordaat terwijl ze op Chris afstapte Ik heb het alleen maar voor Chrismeegebracht Hier jongen kijk eens n Schoteltje dat ik oor je zal opwarmen En sinaasappelen Zie eenswat een kanjers En hier vuurmakers en hout en er zitten turven enkolen in dat ouwe valiea t Zal een eest worden Hoe wist je toch dat we zooaan den grond dtten Tufie Heel eenvoudig lieverd Ot had je een paar dagen niet gezien Je Inoest dus zi dc zijn Aan deo grond ritten jullie altijd en dus als jij tlek was moest de toestand teedserger worden want dat onpraktische stuk mensch daar is niet tot iets bekoorlijks in staat Ik protesteerde niet eens T jfie teek me een engel toe in stille adoratie zatec we haar Wiebel aan te it aren Hier is nog een brief voor Je zei ze en reikte me een groot geelcouvert over N V Tooneelge schap De Pessimisten stond er co tn raaie nrw prTie letters Ik whe irdeden I rrt nerveus open en vtrsirdden inhqud met mijn oogen Toeti galik een ehreeirw De tweede op dienm r eii t Hij krijgt het zei Tufie metn hoofdknik in mijn richting Hier I ees riep ik uit DePeasimisten hebben m n drama aangenomen Lees Oeaehle Heer Wij gaan aocoord met uw voorstel Zaterdagmorgen ktmt u met ons komen afspreken en met onzen administrateur den heer Selderop het eerste deel van uw bono rariian afrekenen De directeur van De Pessimisten etc etc Ik noemd het bedrag J i r