Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1941

MAANDAG 25 AUGUSTUS EERSTE BLAD trokken artikaleiv dienovereenv worden verhoogd doch ten hoojS S den prö welke vóór de priistlS png wettelijk geoot oofd w £ Artikel 6 Als ovortredm prtiavoorschriften wordt be ll wanneer iemand goederen d meer in de vroegere quahieit koopt tegen de oude prüzen m ning brengt ofschoon de kostDmT ger IS Hetzelfde geliit i iiemand goederen of diensten naarh veelbeid of omvang vermindert Ï2 der de urijien dlenovereenkomsfir verlagen fc t t LINDVRG ACHT HUTSCHE OVERWIFmnG ONMOGEUJK Vrede luitefi oat Engeliind het bert Ia een aaUcrhaud met d New YoTk Journal American heeft tiBdtergii voifco het OJ B verklaard dat hg zjch cp een controverse owr Amcrikaantche detlnej ing aan den oorieg ber i ingelaten mdat de Ver Staten de grootste crisis sed it dai eces eoorl beleven Hu acht ii jegens rijn vaderlafnd verplicht jelf op gevaar af van belasterd te worden te berichten over de Europee d e gebcarteniMen waarvan hij de ontwikkcUn met e5gen 0 en heeft gadegeslagen Vele Amerikanen hebtjen geen denkbeeld van den toestand doordat z geen juiste inlichtingen krijgen De vraag i than met wat de VerStaten m Kuropa moeten doen maarwat ïü kunnen doen dat moet tnennauwkeurig overwegen en eent daarnahandeleri Lindbergh zeidc voorts dat dé mogelijKhetd van een Doitsche over winning op Engeland bestaat Een Britsche overwinning acht hij onmogeIgk zelfs met Amcnkaansche hulp Ei geland zou ei beter aan toe zijn wanneer het vrede sloot op de basis van del tegenwoordigen toestand dan wanneer het oorlog blijft voeren De voortzetting van den oorlog door dp Amerikaansche hulp roept een economnche chaos in bet leven ooals de Vereenigde Staten nóg nooit hebben ine f em ikt Lindbergh zeïde nog dat het Amerikaansche kaanschewapenprogramma slechts langzaam vordert doprdat het volk niet eens i De Amerikanen hebben het lot van Amerika met tat van Europa laten verecnigen Om eenheid te krygen moet Amerika oc en van Europa afwinnden lich concehtreeren op de toekomst vaj het eigen land SdMsepnrerf do r Amerikunacbe Tegeering over genomen Roosevelt heeft bepaald dat de chpep werf der Federal Shipbuilding and Drydock Co te Kearny in NewJersey waar sedert begin Augustus gestaakt wordt door het ministerie van Marine wordt overgenomen Lattr zal worden medegedeeld of de règeering de werf zal koopen verpachten of in eigen exploitatie houden De werf heeft opdrachten voor den bouw van oorlogsen koopvaardijschepen tot een bedrag van 493 millioen doiUr WerkkMnhcid In Amerikaansche aatomoMelindmtrie NewYorkPost heeft volgens helD N B uitgerekend dat roiid 100 000 utomobielarbeiders door de beperkingder automobielproductjp broDdclooszuUöi worden ITALfAAiVSCfl LEGBRBERICHT Tobroek en Benghazi ffdbombardeerd VtifiGVELD OP MALTA BEütOOKT t Aug Het 446ste communiqué van het Italiaaneche hoofdkwartier lu dt Aan het front van Tobroek in CjTcnaica levendige bedrijvigheid van artillerie n luchtmacht der spilmogend heden Duitsche afdeelingen vliegtuigen hebben met succes luchtafweerbatterijen en schepen te Tobroek gebombardeerd Onze jagers hebben een vijandelijk vliegtuig neergtschoten Britsche toestellen hebben Benghazi gebombardeerd en eenige schade veroorzaakt In Oost Afrika nieuwe aanvallen van vijandelijke vliegtuigen op onze ïtellingen te Wolsjefit Voortdurende bedruvi heid onaer afdeelingen die verkenningen in de vyandelüke linies hehbtn verricht In den afgeloopen nacht heeft de ItaliaaoKhe luchtmac het vliegveld Micabba cp Uaita ToBii O deerd c talryke tirandcn veroorzaakt Het Vaticaan en de as Mt STRUD TEGEN BET COMMUNISME D Y a te Madrid publiceert een artikel vMi haar Romeinschen correspondent dat sterlf de aandacht trekt en ojluidt Als uitvk eisrt van traditie en leer der katholieke kerk heeft het Vaticaan altoos al elke oppositie tegen hetondemiüneïide communisme welkomgeheeten en bevorderd Niemand kanbetwyfelen dat de sympathie van denH ihgen Stoel staat aan de z d dergenen die striken voor de vernietigingvan het cctnnninismè al beperkt hetValjcaan zich ook wegens d verplichylroen die voortvloeien uit de normen W universeele doeI Pinden der kerk in lOKuiun en tot geestel k en godisdienWg gebied D CKIBBELS NAAR VENETIË mjksmiJiister dr GöbbeU zal zich p oitnoodigmg van den Italiaanschen mmitter van Onderwijs Pavqlini einde Augustus ter gelegenheid van de oiteniatMuialc ilnitentoQnsteUing naar Venetië begevra VON PAPEN NIET TE BERLUN Naar het A N P van welingelichte tWe te Berlijn verneemt zijn Zaterdag Wrlhelmstrarae de buitenlandsche oenchlen en geruchten over een zooge naiinKl verblUf te Beriyn van den Duit chen ambassadeur von Papen op een etreffcnde vraag nadrukkelijk telengetproken SPANNING RONDOM Engelsch Amedkaansche meeningsverschillen Het DKB meldt uit Waihington Het bezoek van den ezant van Iran aan Cordell Huil en de mededeclingen van den gezant aan de Amerikaansche journalisten hebben hier diepen indruk gemaakt Huil ver klaarde dan ook later in de persconferentie dat zijn inlichtingen niet m btrgd z jn met de mededeelingen van den gezant van Iran Oe rcgeeung der Vereenigde Staten zoo zeide Huil heeft zich nooit vereenigd met de Engelsthe beweringen over tie aanwezigheid van 3000 tot 5l ÖO Duitïchers m Iran Overigeof verwgst bij naar de Vnydag door president fioosevelt afgelegde verklaring volgens welke het niet overeenkomstig de wérkelijkheid is dat de Amerikaansche regeering het Engekche optreden in Iran teunt De verklaring van president Roosevtlt over Iran waarop Cordell Huil Vrijdag m de persconferentie te Wash ington doelde werd afgelegd in de persconferentie welke de president te Hydepark gehouden had Naar Associated Press roeWt noemde Roosevelt de berichten uit Londeh volgens welke ü volledig zou instemmen met de Britsche politiek tegenover Iran onjuist Roosevelt zeide van de geheele aangelegenheid niets af te weten Over den inhoud van de Iranscheantwoordnota op de jongste Engelsch bolsjewistische demarche is officieel teTeher ig niets bekend gemaakt doch 1 ooniyk weKngelichte k n gen vf dat Iran in deze nota den nadruk legt opdehandhavmg van ztjn neutraliteit en elke inmenging in zun interne aangelegenheden van de hand wijst aldus het D N B De nota verzet zich bovendien naar men meent te weten tegen alle tendentieuze vermoedens nopens de in Iran gevestigde Duitsthers Het grootste in Iran ver schijncnde blad de E11 e 1 a a t bespreekt de rede van den heerscher j l Woensdag in de officiers academie gehouden en betoogt vooral dat niet alleen bij het leger maar ook bij het volk dat eensgezind achter den heerscher staat onvoorwaardelijke opofferingsgezindheid valt waar te nomen Uit de verklaring van een Iranschen gezant te Washington dat Iran zich teg n lederen aanvaller zal verdedigen leidt men in Berlijnsche politieke kringen af dat een dergelijke mededeeling iijkbaar noodig va s aldus het A N P Men meent de aanleiding tot die verklaring onder meer te zien in de door de Arherikaanschc pers overgenomen Engelsche dreigementen tegen Iran Men acht intus chen de verklaring van den Iranschen gezant zeer ophel derend en keotcekÈneud Overigens neemt men er m t belangstelling nota van dal de van Duitsche zijde medegedeelde cijfers over Ket aantal vreemdelingen in Iran die vrijwel precies gelijk iijn aan de door den gezant genoemde getallen door de Amerikaansche bladen in het geheel niet of ergens op een verl sgen Jilaatsjc gepubliceerd worden Dat is teekenend voor de z g vrijheid van meening in de Ver eenigde Staten en voor de waarheidsBevendheid van bepaalde Am crikaansche bladen aldus merkt men te Berlijn op Maatregelen tegen communisme in Frankrijk OFFICIEEL COMMUNIQUE VAN VICHY Na den Zaterdag te Vichy gehouden ministerraad is het VQlgende communique uitgegeven De ministers en staatssecretarissen zijn hedenochtend onder voorzitterschap van het staatshoofd maarschalk Pétain in zitting bijeengekomen Tijdens de zitting hebben zij den eed van trouw op het staatshoofd afgelegd De ministerraad heeft vervolgens in prinaipe de hervorming van de commissies voor de economische organisaties aangenomen De eerste maatregelen zullen in de komende week gepubliceerd wo den Verder werden die richtsnoeren voor de regionale organisatie van de voedselvoorziening in den geest an een vereenvoudiging der bepalingen een bijzondere controle op de distributie en een bespoedigde onderdrukking van d i aluikhaniiel aangenomen De minister van BmnenlandsclicZaken beeft in den ministerraad verslag uitgebracht over nieuwe maatregelen welke genomen Zfln voor hetbestrijden van communistische complotten alsmede van daden van sabotage en terreur Verder heeft de ministerraad besloten e i aantal concrete maatregeien te nemen als tegeow cht tegen de sociale en andere gevolgen voortspruitende uit de daling van deindustrieele activiteit als gevolg van het gebrek aan grondstoffen Tenslotte beeft de ministerraad de volmachten voor Ie regionale prefecten op economisch gebied bekrachtigd Verklaring Taa Putbeu De minister van Binnenlandsche Zaken heeft in zijn reeds in het kort gemelde verklaring over de door de Fransché regeering genomen maatregelen en over den vasten wil r règeering om de communistische en anarchistische kuiperijen te bestrgden o a nog het volgende gezegd Het ligt voor de hand dat de formatira van de communistische partij in Frankrijk op het oogenblik van den wanhopigen strijd der Sovjet Unic aanwtjring hebben ontvangen om met alle middelen ea op iedere wijze de Sovjets te helpen De natie weet dat een buitenlandsche partij geen aanspraak kan maken op het vaderland een partij wier geheele activiteit in de periode vóór den oorlog ten doel had in Frankryk de sociale eenheid door den klassestrijd te verbreken een partü die in het geheele Franschc imperium dë volken tegen de Fran s te souvereiniteit opzette Deze puüj heeft jarenlang Frankrijk naar 4en oorlog gedreven en gelijktijdig alle pociBeea in het veri gesteld on de defassieve kracM van het land te Rwakicen Afenten die door een sociaal regime betaald werden dat in ghetto s i s uitgedacht en in de steden verwezenlijkt li kunnen geen aanaaospraak Of het volk maken Wy kennen hun droomen ioo ze de Pucheu Het voorbeeld van de Baltische landen heeft ons de oogen geopend Na den massamoord op intellectueelen de syndtcalisten en de leiders der boeren hebbran daar menacben de heerschappij aan ilch getrokken die afkonistig waren uit de Joodsche marxisten eh pas genaturaliceerde btirtenlapders De Wetten ea 4e polifie feven mijhet recht zoo ging de minister voort de schuldigen op te sporen enhen onachaflelijk te maken Ter bestrijding vaiC de bolsjewistische ofanarchistische activiteit zullen onmiddellijk speciale afdeelingen van demilitaire rechtbankrai at van het hofvan appèl aan het werk worden gezet C de vonnisaen door deze instantiesgeveld kan geen booger beroep of eenherziening worden aangevraagd Zijkuimcn omniddeiltjk ten uitvoer worden gelegd Ook de doodstraf kan worden toegepast De Amerikaansche goederen voor Engeland WEEK IIR EVOE H NAAB ZVWMUEMMKA Nadat president Roosevelt de wet tot hulpverleening aan Ingeland door het Congres aan ge n om en had weten te krijgen werden achteraf merkwaardige stemmen van critiek vernomen zoo vermeldt het Deutscher Wirlschaftsbericht In Amerikaansche bladen verschenen klachten uit toonaangevende handelskringen volgens w lke de Engelschen met de bun krachtens de pacht en leenwet verstrekte goederen een oneerlijke concurrentie bedreven door die gcden n weer te leveren aan ZuidAmerikaan sche landen ten einde hun handels betrekkingen te kunnen handhaven Tegen deï elijke Britsdie methoden werd een scherp protest vernomen dat in Londen groote ontsteltenis verweHte In efm artikel van Financial News wordt thans een poging gedaan de verontwaardiging van Amerikaansche hafd lskring5 n te sussen Het blad schrijft dat Engeland de Amerikaansche leveranties krachtens de pacht eh leenwet in geen enkel opzicht wil en kan misbruiken Niets van de betrokken goederen vrordt heruitgevoerd naar Latijnsch Amerika hrogslens met uitzondering van bepaalde leveranties san de Britsche dominions en koloniën Het moet d n Amerikanen toch bekend zijn aldus de Financial News dat het gebrek aan rheepscuimte een met te overwinnen hinderpaal vormt voor de uitbreiding van den itscfaen eiqport Ondanks deze Britsche verklaringen is de campagne in de Amerikaansche pers echter niet opgehouden en thans hebHen de Amerikanen bewijzen verstrekt voor een oneerlijke foitsche concurr ntie cp de Zuid merikaansche markten Even belangwekkend als deze twist dei beide democrfitische broeders zoo besluit het Wirtichafs bericht is echter het feit dat in verklaringen van de Fin News een geweldige economische rerzv kkTng van Engeland tot uiting komt en dat tallooze propagapdaberiehten van Londen over de Britsche economi he kracht en de Britsche exportcapaciteit hiermede als onwaar oathukl worden Gebrek aan Engelsche viiegtuigbcstaiirdcra Naar te Stockholm uit kringen van de Engelsche luchtmacht bekend wordt is Engeland niet in staat de door de Sovjets gcwenschte versterking der Britscke luchtaanvallen op Duitscfaland uit te vaei ii omdat het een tekort aan vliegtuigbestuurders heeft De dagelijksche verliezery bij de vluchten naar het bezette gebied hebben lOO groote leemten in de reserve aan piloten gebracht dat Enge land niet kan denken aan een luchtoffensief in grooten stijl Ock de vluchten naar West Duitschland hebben £ 00 gevoelige v rlie en gebracht dat het aantal oeei geschoten en gevangen genomen vliegtuigbestuurders niet ervangtn kan worden Britsche aanval op Daltseh bmiiitaahiehip Voor de Noorsche kust is op 3 Aug een Dnitseh hospitaaljchip zonder succes door een Britsche duikboot ian gevallen Het karakter van het fchip wa op grooten afstand door het Roode Kruis i e herkennen Door dezen aanval wordt de reek van in strijd met het volkenrecht zqnde aanvallen op Roode Kruismiddeien en Duitsche reddingsvliegtuigen met een vermeerderd aldus het D N B ItaltaDen krQgen Qicren krais Aan 22 militairen van de Italiaansch weermacht heeft de rijksmaarschalk als opperiwvelhebber van de luchtmacht in naam van der Führer het ömvn ki is verleend Weffens hun dapperheid tegenover den vöand als jachtvlieger en escorte van formaties Duitsche gevechtsvlieKtuigen in de e vechten bU Tobrcek naooKos vam ntANscm tatotrsH va svnw bi de hav n van Marseille zqn de drie Fransehe scbeiten MaraKie Pascha Explorateur Crahdidier en Champollion aangekomen met 5000 offj teTen manschappen ambtenaren en borgen uit Syrië Er waren Algerijnecbe infanterislcn qmlu a vlte rs en leden van bet VreemdeUngenie gicen aan boord alsmede en groot aantal verwanten van Fransehe soldaten die jn Syrië hebben g vochten In totaai zijn thans lO VOO personen uit Syrië naar Frankrijk gebracht Met dit transport is ook generaal Keme aan ge k o i i i e n die na den wapenstilstand met Duitschiand was benoemd tot commandeerend eneraal der Fransehe cavalerie in de Levant Toeliciltiffig op het Prijs vormiiigsbesluit Uiibouiv en afr onding der prijsvoorschriften A aatfegelen tegen koppelverkoope n en kettinghan Jel hierbij de mogelijkheid bestaat dat hü vooraf zija calculatie indient ia het algemeene principe van de prijsi geling voor nieuwe goederen dat de ondernemer zijn prijzen binnen het kader van de gegeven richtlijnen zelf vaststelt Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor bepaalde categorieën van goederen te bepale n dat zij niet eerder mogon warden vei kocht dan nadal aan de bevoegde prijzeninstantie e n uitvoerige prij sberekening is voorgelegd Verkoopweigering die geschiedt met het oogmerk bij andere of latere leveringen ho ta dan de geoorloofde prüzen te v4Krygen is verboden Verkoopweigering die slechts ten doel heeft de beschikbare goederen over de regelmatige klanten te verdeelen is niet verboden Vooral tal van detaillisten dragen op deze ijze belangrijk bij tot een billijke goeierenverdeelirg Dit blijft ook in de toe komst geoorloofd Hierbij moet drtiler Wel uitdrukkelijk vaststaan dat de vei deeling plaats vindt op e if wijze die aan de belangeji van ié afnemenstegemoci komt Koppel verkooli Een ander gejiruik dat den laatsten t jd erns e vormen dreigt aan te nemen is dat der koppeiverkoopen Steeds meer wordt er een gewrtonte van gemaakt den verkoop van een b paald goed afhankeji k te stellen van de gelijktijdiee al name van andere goederen waarop de koop rs eigenlijk in het geheel geij prijs stellen Het ia duidelijk dat op deze wijze de kooper een hoofere prijs moet betalen voor het gtx d dat hij werkelijk wenscht Het verbod yan VoooeKerkoopen voor zoover deze op 9 Mei 1940 niet gebruikeliik waren zal een eind maken aan dit euveL Kettinghaadel Het derde voorschrift is in de eerste plaats eericht tegen den kettinghandel Een ieder zal zich voortaan zorgvuldi hebben af te vragen of zijn inschakeUng in het goederenverkeer warfneer deze tot priisvemooging aanleiding geeft maatschappelijk wranl vvoord is Onder den derden titel Z jn eenige voorschrften opgenomeln welke een vergemakkelijking bfoogen van het werk der met de pnjsvorming en prüsbeherMiing belaste autoriti iten Fabrikanten en groothandelaren zijn verplicht aanteekëf ing te houden van hun verkooppriizeh de totstandkoming daarvan moet iiit de administrstie kupnne worden aangetoond fenslotte is nog beoaaid dat men verplicht is aan de daartoe aange w eren instanties alle inlichtingen te verstrekken over prijzen en vergoedingen of ov r de berekening daarvan Zoo noodig zal men in agp moeten verleenen van de boeken en bescheiden en beiichtiging der bedrijfsli kalen en magazijnen moeten toestaan Voor het geheele lysteem dw prijsvoorschfften Wijkt de prijzenstop per 9 Me WO het uitgangspunt Deze werd gelei jelijk lül ouwd door nieuwe voorschriften In alle regelin In de Zaterdagmiddag gehouden persconferentie heeft de gemachtigde voor de prüzen mr H C Schokker uitvoerige toelichtingen gegeven öp de nieu we voorschriften welk e zijn veivat in het zflo juist gepubliceerde Prijsvormingabcsluit 1941 Het nieuwe besluit bt teekent eenerzijds een belangrijken uitbouw anderzijds een afronding van het tot dusver bestaande systeem der prijsvoorschrifiten Het bevat voorschriften ten aan icn van de taak vi het bedrulsieven met betrekking tw de prijsvorming ten aanzien vanvitt calculatie van de jrijien voor zc j aamde nieuwe goederen waaronder vooral de surrogaten een belangrijke plaats innemen ten aanzien van verkoopweigerinf koppelverkoop en maatschappelijk niet verantwrtorde in t hiiije ira in den handel tei wyl tenslotte W aantal voorschriften Wwïl gegevon met betrekking tot de administratie van prijzen en het verstr ekken van inlichtingen ten behoeve van de prijsvorming De belangrijkste bepaling van het nieuwe besluit is nfcergel ir artikel 1 waarin aan een ieder de verplichting wordt opgelegd de prüzen en vergoedngcn voor goederen en denstcn van eiken aard zoodanig te Vormen dat deze beantwoorden aan de eisehen welke het algemeen belang in het bijzonder met betrekking tot de oorlogsom st indigheden stelt Tegca te gr te winsten In de eerste plaats heeft deze bepaling Urn doel te groote winsten weike ondanks de getroffen prijsregelingen hif r en daar onts aan in de toekomst te vermijdrn en de priisverlapn e welke hieruit voortvloeien ten goede van den conmment te doen komefi Het belangrijkste element is dat voortaan iedere ondernemer hetzij gmot of klein zicJi heeft af te vragfn of de prijs welken Wj voor zijn goederen of d envten vraagt wfl overecnkoiijt met het belang dat de door hem verrichte prestatie voor de gemeenschap heeft Wanneer een prij ingevolge de rrr ds bestaande voorschriften zooa bijvoorbeeld df voorschnften van de Pryzenbesclükking IMil no 1 die uiteraard geheel van kracht Wijft toegelaten is kan deze prns toch een winsteUment bevatten dat met hef oog on het algcm en belang in het bijzonder onder de tegenwoordige om standi hedèn te hooe mo t wordi n geacht In d t geval moet de pnjs inp volge art 1 van hat ni u è besluit verlaaiid worden Deze erlBiging moet allereerst irfaat vinden bii die producten welke van belang ijn vonr het dagelgksch levrn ondérhoud zooals vopdinj Btliddelpn hii hnurtp i l p artikelen en kleedma Het bepaalde in art vormt een volkomen nieuw element in de priispolitiek om4at de ondemefrer ich zelf zal mnoten afvrasrn welke prijs onder de legeiwoordige om tandighpden voor hem de jtiiste prijs is Hiermede geeft de overheid te kennen dat de zorg voor de maaLsrhappeliik verantwoorde priisvomimg niet alleen bi haar b rust Hoch eran eer barfc prijs van o erheidswege vastee teldi Deze hoogst toelaatbare prijs vormt ook heden xie bov ste grens waar beneden Dch de nieuwe prijs vorming onder verantwoordelijkheid van den ondernemer moet voltrek ken Ten aanzien van de nieuwe goederen is thans een andere weg ingesla en omda de overheid zich hierbij beperkt tot het aangeven van eenige richtlijnen en den ondernemer in staat steh aan de hand daarvan zijn prüzen zelf te bepalen VITVOCKINGSBESCHIKKING PRIJSVOSmNGSBESLlTIT In een buitengewone Staatscourant van Zaterdagavond is opgenomen een beschikking van de secretarissengeneraal vah het de jartement n Handel Nijverheid en Scheepvaart en vah Laadbouw en Viisscherij ter uitvoering van het Prijsvormingsbeshiit 1941 Deze beschikking luidt als volgt Titel L Voorschriften ter uitvoering vanArtikel 1 van het Prijsvormingsbeshiit 1941 i i Artikel 1 Indien tea gevolge van vermeerdering van dwi omzet de kosten verminderd zijn en dientengevolge de nelto winst per eenheid product ten opzichte van 9 Mei 1940 is gestegen mort de prijs dienovereenkomstig worden verlaagd Artikel 2 1 Bjj toepassing van bet artikel 1 moet indien de winst afzonderlijk per artikel kan worden bepaald ie prijsverlaging zoo mogelijk per artikel plaats hebben 2 Indien onder de artikelen tenaanzien waarvan de prijsverlagingmoet woRlen toegepast artikelenvoorltomen welke van belang zijnvoor bet levensonderhoud moel hetbedrai waarmede de prtiien moetenworden verlaagd in de eerste iilaatsworden omgeslagen over laatstbedoelde artikelen Artikel 3 Voor zpover de door handelaren toegepaste opslagen voor algemeene kosten en winst procentueel hooger z ndandie welke in den desbetreffendcn bedrijfstak vo r het lietrokken artikel algem gebruikelijk mn moeten zij worden verlaagd tencij men kan aantoonen dat de hoogere opslagen door büeondere omstandigheden gerechtvaardigd zifn Artikel 4 Indien na een prijsverlaging een stUging van de kosten intreedt mogen de prijzen van de be behoort fnt d taak van het bpdrijfs lien werd échter de hoogst toelaatWven zelf In de eerste u r oeringsbesch kking van liet Prijsvormingsbefluit 194 word n Teed i enkele gevallen aangedijM waarin op eigen initiatief d prijzen tullen moeten wwdeM verlaagd Een van die gevallen doet zich bijvoorbeeld voor wanneer de ondernemer als gevolg van een vergrooting Van den omzet eenf hoogere winst maakt dan voeger Hij moet den prijs zoodanig verlagen dA de win t weder np het oude niveau Aerugkomt In het alcemeen wordt er naar gestreefd door N t voorschrift omtrent de mïaf chappcliit verantwoorde prijs zettin het bedrijfsleven zooveel rooeeüik vrii te laten Vandaar dat n de reerl g noemde eerste uitvoerinesbeselükking in art 4 is bepaald dat de ondernemers die hun prüzen m verban d met gestegen omzetten hebhen verlaagd deze wt er mogen verhoogen indien er naar mate zich na de prijsverlaging kostenstiigingen voordoer Het maximum wordt vtvtr bereikt bii den vroegeren prijs Ten slotte zij oi iemerkt dat deplicht tot prUsverla ing ook geldtvoor die artikelen of diensten waarvoor maximumprüiénjijn vastgeslet PrijnegcHng voor Bienwe gecfleicil Ben ander voorschrift van groote beleekenis Ifecfl richtlijnen voor de prtjzen waartegen nieuwe goederen mogen worden verkocht Zooals bekend m ï worden verondersteld ziin er sinds Mei 1940 tal van goederi n in het verkeer gebracht die in zoodanige wiatf v n de vroegere goederen afwijken dat rij hiezïnede niet kunnen worden vergeleken In het bijzonder geldt dit wél voor de surrogaten Het gevolg hiervan is echter dat de priiwnstop van 9 Mei niet op deze goederen toepa sselijk Is zo ndat in de prijsregeling een ruimte ontstond Mei het nieuwe voorsschrift van art 2 van het Prijsvormmgsbesluil wordt du een belaneriifce leemte in bet beslaande systeem van prijsvoorschriften opgevuld In eerste iastantie is hel de ondernemer zelf die zijn prijzen moet calculocren aan de harid van de wettelijke voorschriften OcA ten aanzien van de prijsbepaling voor nieuwe goederen wordt dus de verantwoordelijkhefd Jjinnen het kader van de gegeven richtlijnen op den ondernemer gelegd Hoewel ook Ti al2 Voorschriftai ter uj tvoerinf artikel 2 van het Priisvnf i 2 van besfuU 1941 Artikel 6 ïn de piysber ning moeen slethta de volgens t verordening no 217 1940 Ptreff de totstandkoming van regelmgej J zake loonen sal rssen nn andi arbeidsvoorwaarden geoorloofde lu nen worden opgescmen Artikel 7 Uitgaven van dalen aard die niet wettelijk vooT chreven zijn mogen bij de Bti rekening in acht worden tifnwma voor zoover zq in het betrokken £ drijf of in de betrokken branclie m bruikelijk ijn en met een zumig £ drijfsbehecr in overeenstemming ia Artikel 8 Belangrijke afïïj kingen als bedoeld in artikel 2 liiii van het Prij8varmingsl Bsluit utf zÖn afwijkingen in soort samenS ling of merk Artikel 9 Deze beschikkin welke als eerste uitvoeringsb Bclii £ king van het Prgfvormingsbesluii 1941 kan worden aangehaald woMtin de Nederlandsche Sta itscouraiitbekend gemaakt en treedt gelijktijiiliihet het Prijsvorming sbcslHit 1941 ijwerH ng WSTRIBÜTIENIEUWS Bonaanwyzing aardappelen ï K O OF BO JS RESERVE De seeretaris geacraal van het itjm leta nt van LaB boavr en VissclJB laakt aader vrrwiislRg naar hetgra toxakc teeds is nedegedecld bckeid dat gednrende het tijdvak van VlaiBbf 25 Augnstos t m Waterdag 36 luguslH a de met 41 reserve gemerkte ta va de teakaart ivenen recht edi p het kMiM Ji van i k g aardapiKha DE BONNËNLIIST U AUGUSTUS T M 3 AUGCSTOI 32 4 brood 4 rants brood of gebak 32 brood 1 rantsoen brood of gebak 32 bloem 4 rantsoen bl br of gebak 31 ei één ei a vleesch rantsoen vlesscb o jrleesdi waren 32 vleesehwaren 1 rantsoen vleesjch nlvteesen waren 32 kaas 100 gr m kaas 32 ihelk I m liter meUt res aardappelen 14 kg res idem res aardappelen 3 kg M ADGVSTOS T M C SITTEMBII 107 algemeen 1 kg suiker lORelgem een 250 gram koffiesuirogaii algemeen S60 gram jam algemeen 250 gracS rijstB rijsi 250 gram rustlil Ig 250 gr havermout of gort B havermout 250 gram havennoul gort atg 100 gr vennieeni of maizoi ïl AUGUSTUS T M 6 SEPTEMin Ï9 Ï0 boter 250 gram boter 29 38 vet 250 gram boter met ednctili AUGUSTUS VUL n AOGUSTO katten Vk k £ kattenbrood 12 honden groep I n 10 kg groep Bi i kg groep iV 5 kg groep V Ikfi roep VI 3 k hondenbrood WAT IS EtN BJblTSOKNr IS gram arogd 71 cnm MKtudt afeli UMf o BROOD GEBAK koeltjes af 140 nm ipaculau M 3M ïTsm nte ot w raio gerold l korunbak 61 SW cram cnwl froot M Ohak M U cram tnrt fetwkla BtOGM W erim Urwebloem meel ra btoetn meel nlfrDxend inkmeel RUST 2Se friiB rIKt r eni el ffrlm Kruttemcn 4temcQM roecjl HAVSXteoirr S ram nararmoul km b aan ardaopeinokkeD oaeft Wt ttmm uan arlemeel VXRMICEUJ M nn vcraocvUt mia wwbem MAIZBMA IN tnm malzena lago atra peliaeal M UB gnm tel meri verKcrB puMMciiotdar of mddlncuuspoeder VUasC m am vltMcH cewldt be n tnb sreï n WeESCHWAHEN JS ram serookl 2 koakt viMicb M 1 ctbid f rookt J oortM 61 M tnm ckoBktt ro S2 bl 1 gram levararUkaMi umüeow nlcrbrooO M ram Moedwrtnt JAM Md raa Um rao kontnt OPGEPAST De honnea 3 31 en 32 voor KJ biyven gcMHg tJB S emberlW ilEW Andere d nhttietfrtiketèn kdoelelnden letter U Baa Na M K r 31 Augustus Verwarming flt K 03 haarde kadteU J 01 t as 4 haard kadtels K 1 t n tl centnl stoffen 5 M 7 haardae kachels J 5 t m M haard kachels K een eer heM hirf Geldig t m SI December PtCTKOLEIiM M IS ea O 13 11 Aug tm S Oct i keuken t iter SOHRCRZIXP R textiel t m 81 Aug t rtnlW KKKP 106 t m 31 Augustus 1 rantsfl 1