Goudsche Courant, maandag 25 augustus 1941

0 BLAD MAANDAG 25 AUGUSTUS 1941 0 tniAM SmEK ONGOMSIIGE OMSTANDIGHEDEN de jde navraag Xt de marktprijïen voor tl vastgesteld waren een werV ïnïeVteÜ naar de V S i er 1o de ditrïbutie S nl pSts leidde dit tot den f Alt de rosiiers in vele ge w vnldopnde medewerking Mo J O = fSSSiteem nog niet geheel water vwordt buiten de veiling om iii l JLre prUzen verkocht wat l S eji winkelier en in laatste Jjj ie huisvrouw in het gedrang Hfè hebben de ongunsüge weersiShedcn een rol gespeeld Er S Siiiï groente aan de markt en Sioorzaakte haperingen Lj Bile is evenwel dat sommigen T TXKf behoorluke winstmarge Mca genoegen nemen Het moet JKaar worden genoemd dat de Sa tegc dergelijk hooge pryzen SSTjacgtboden als geschied is J de volksgroepen die het minst Sj dllig zijn kunnen er zoodoenPSTmii komen Brf itaat absoluut vast dat als uTzlch aam de royaal Vfstgestelf VuiJtmarges houdt een ruime i oor lederen betrokkene mogelijk ïaiiier klachten men brenge ze te iiMBler plaat sp doch kringen in de Litenwcreld die objectief denken maliHen dat de richtprijzen behoorikitln En it t van uitgaan h vooral thans in het groenteseizoen tok ih mlis draagkrachtigen onzer teijlking in de gelee nbeid moeten m m van versche groenten te profil ii en men niet kan doorgaan met ndwle prijzen voor de eenvoudigste itaiten te vragen De Rotterdamsche beurs BUNA GEHEEL GEREED Dl DiMiwe beurs te Rotterdam de kudjioimtempel met een oppervlakte nir 13 000 vierkante meter nsdert tiini lijn vollooiïng Verschillende jedeelten worin reeds in den loop van h l laatslc jaar in gebruik genomen doch èl geschiedde alleg zonder eenige falelijlcheid Zoo werden b v nog Igdeni de werkzaamheden de groote bflirusal i n de veilingzaal in gebruik aiomen De als concertzaal bedoelde nlmte is thans tijdelijk dienstbaar maakt aan de Cineac en als zaal voor loonf cl en voordrachtskunst Tevens is hier een bcurscafé onder elincM De indeeling van het bouwtetli van den inmiddels overleden mhHect Staal is zeer practisch en voUocl ruimsshoots aan hooge eischen Binnenkort zal ook e n beursklok ioven den ingang de beursbezoekers let beurze roepen Het klokketorentje kvenierd met vier leeuwen die door 1 11 Roltprdam schen beeldhouwer leendcrt Bolle ontworpen en BitIfïoerd zijn In het torentje hangen wet iileine en een groote klok Op de luUle ig een gedicht van An ton ie wnker aangebracht Standvastig is ta wisselend getij wecrklinke uit wonien borst een forsch geluid VerWMhling boven tij lijk noodgeschrei ii ioede telden in lui slechte uit VIKGIFT IN HET MEEL list IS de gtvyoontc dat de landbouwmdieover het zelf verbouwde graan VMr hun dagelyksch brood mogen be l n lederen dag een hoeveelheid 1 voor dat brood aan hun bakkeï Verleden week gebeurde hel J een landbouwer te Haa ten in Wit vu het broodmeel een zakje verW Mm ver strekt om aardappelen te Putoi aan den bakker gaf De bak erkle wel de vcrgisainji doch Vijcnijnt toch een hoeveelheid vergift w het brood gekomen t zijn l jJaegcnen die het brood genuttigd werden verschijnselen van onPJ TOBd geconstateerd Eenige Jrjwwonerg mcnsrten zich onder be MWjigvan n dokter tellen Nood X heeft deze vergiMing niet gehad lAAATJ F SBOORDERS AANGEHOUDEN Iwtsten tijd Utrecht en de omStt il deze tad onveilij gemaakt talï V by bun oporaüea rechte systeem van gaatje boren Sïk j daarmede bü herhaling ftTi het de Utrecht ïiteZ BjhSt daders van deze 52 rders nbraken waren Zu kJJ VMige week nog een btaoek ge Wn ern woning aan de Oude itó ï Lu dlitribuüebf ll rr Tiomen terwijl jl Wk door middel van h H gaat JI Meem hadden ingebroken in OÏ veemarkt waar ïU In JTr nog dienzelfd n nacht CwZJn de van Lilh d Jeude tt n te dringen waar zU kleebiü5 leïen nl tóel n en distriW Z 7 gnainen Een groot Mi iSS wtolen ooederen kon ft 5JS3gi Huil3 irorden D ttE7J2w Oa u AWTWHS JiSrtSr f en Duln t Zater Wn het to Hjk JL en dl tn CH2 i i o i A a Een voorbeeld ter navolging 1 Ifederlandtcbe Ambulance hedt een gift ontvangen van ƒ 700 Het Is een vrijwillige bijdragen van het personeel van de N V Vetoizo rywielfabriek te Aoisterdam Ongetwijfeld verdient dit goede voor beeld navolging Er zijn in ons l id honderden groote bedreven waar het personeel gezamen Mjk het prachtige werk van de Nederlandsche Ambulance kan steunen Het wachten is slechts op de initiatiefnemen dte deh willen belasten met de inzameling Eo die initiatiefnemwt zuUoi zeker gevonden worden Wij twUfelen er niet aan of het voorbeeld van het personeel van de N V Velenzo zal nagevolgd worden Het gironummer van de NederlandBche ambolance is 876iro Nederlandsche Anbi Koninginnegracht 22 De nieuwe besturen der gemeenten VOORI OOPIG NOG GEEN BENOEMING VAN RAADSLIEDEN Uit een brief in opdracht van den commissaris generaal voor Bestuur en Justitie door den secretaris generaal van BiTinen idsche Zaken gericht aan de burgemeesters blijkt dat het benoemen van raadslieden der gemeente lot nader orde achterwege dient te blijven aldus de G e m e e n t e s te m Uit dezen brief blykt voorts nog het volgende De burgemeesters behooren voorloopig niet over te gaan tot het ontslaan van leden van den gemeenteraad uit hun functies in bestuursorganen van privaatrechtelijke lichamen in welke n gemeente deelneemt en in bestuursorganen van rechtspersoonlijkheid bezittende lichamen of commissies ingesteld ter behartiging van de gemeenschappelijke belangen van twee of meer gemeenten To nader order dienen in officieelen vorm ook geen vorderingen te worden gericht tot particulieren om den hurge meester ïn bepaaijp aangelegenheden rakend het bestuur van de gemeente van raad té dienen De zittende wethouders behooren niét te worden ontslagen dan nadat het toezichthoudende orgaan terzake z jn instemming heeft betuigd Engelstrhe luchtaanvaUen VI88CHER8IKM T IN VOLLE ZEE BESTOOKT In den nacht van Vrijdag op Zaterdag vlogen ilechta enkele Engcische vliegtuigen boven ons land Door l ommen werd an twee woonhuizen glasschade teweeggebracht Ernstiger was at een vis schersboot in volle zee door een Engelsch vliegtuig werd aangevallen en binnengaats gesleept is met de lijken van den vlsschers en zijn zoon aan boord die door ijomsplinters gedood waren RESTITUTIE VAN MOTOBKUTUIGENBELASTING Reeds werd hekend gemaakt dat houders van ie stigdagenkaarten wier ruvergunning ingetrokken of niet verlengd werd na afloop van den geldigheid sduur van de kaart restitutie van belasting kunnen krijgen over het aantal niet gebruikte dëge op de kaart Thans heeft de waarnemend secre tarisgeneraal van het departement van Financiën aan den A N W B be richt bereid tezitn ook indien de rijvcrgunning tijdens den geldigheidsduur van de zestigdagenkaart eenige maanden ingetrokken geweest Is in ieder geval op zichzelf te beoordeelen of er aanleiding la voor nestitutie Men wende zich daartoe tot genoemden wnd aecretarls pneraal Ook komt het voor dat houders van zesligdagenkaarten welwwaar doorloopend in het bezit van een rijvergunning geweent zijn maar dat zU omdat de toegewezen hoeveelheid benzine zeer gering was tydens den geldigheidsduur geen zestig dagen hebben kunnen rijden In deae gevallen vindt de waarnemend secretarisgeneraal geen termen om restitutie te verleenen DIEFSTAL VAN LEVEÜISMIDDELEN De Utreehtsche politie heeft een mooie vanglM gedaan door aan houding van zeven jongelieden die tot driemaal toe haddon ingebroken in een opelagplaata van yoedsclvoorzicning in de Grmsiendaaliitraat en de Markthofstraat nabij de Croeseiaan In den nacht van Woensdag op Donderdag j l werden twee van de inbreker door oplettendheid van een agent van politie gearresteerd De inbrekers hadden een party bruine boonen bU zich benevena binnen en buitenbanden en konden over de herkomst van deze Itocderen geen afdoende vo klaring geven Na btkentinia van dete t c konden nog vut andere longMnannen worden Mn ehottd die met elkaar ttmp op 8 en 12 Auguetus in voomoenid bureau hebben Ingebroken en daar hebben weggenomen 400 k g bruine boonen lOOO k g aardappelen en ISO k g witte baon n D levewanlddelen vervoerden de Inbreken per rtiwicL De iMftUd van de thans gearretteerden varieert van 18 24 laar BKCHIAlVNn MR ü W B THOMAS Onder er veel belangitelllng vooral uH kringen van het reeit ii Zaterdag middag op de befraafplaata OudKralingen te Rotterdam tet aarde benteldhet stoffelijk overschot va rt den In den ouderdom van 71 Jaar te Baam overleden oudpresldent van de Rotterdamache rechtbank mt H W B Thomat KIND VAN DERDE VERDBTWO GEVALLEN Tot groote öntateltenis van de omgevmg is gistermiddag te ongeveer half 5 een 2 jarig jongetje dat in ten woning aan de 3e Oosterparkstraat te Amsterdam voor h£t open raam op de derde verdieping zat naar beneden ge vallen Iedereen dacht beneden slechts het deerlijk verminkte lykje van het kind aan te zullen treffen doch wonder boven wonder bleek de kleine geen letsel van beteekenis te hebben gekregen BUITENUND CHURCHILL OVER ZIJN CONFERENTIE MET ROOSEVELT Het gaat erom alle goede krachten tegen de slechte krachten te mobiliseeren MACHTIGE STRIJDKRACHTEN STAAN KLAAR OM DE BEZETTE LANDEN TE HULP TE KOMEN cAurchill heeft Zaterdagavond voor de ras io een rede gehouden President Roosevelt en ik zoo begon Churchill volgens het D N B hebben elkaar in een door bergen öm oomde baai ergens op den AUantischen Oteaan ontmoet aan boord van het nieuwste Britsche slagschip om daar gedurende drie dagen omringd door de vooraanstaande mannen van dn Britsche en Amerikaansche weerinacht met elkaar te conferecren ücze ontmoeting is het symbool geweest van de eenheid onder alle Engelsch sprekende volken der wereld en heeft ten doel gehad alle goede krachten ter wereld legen de slechte krachten welke in Europa en over een deel van Azië heerschen te mobiliseeren Het gaat er om zoo ging Churchill voort de vele volken van de ellende waarm zü door de slechte krachten der wereld gestort zijn te verlossen Op het oogenbhk zijn er afschuwelijke dingen aan den gang Geheel Europa wordt door de oorlogsmachine der nazis vertrapt De wer ld is thans getuige vap een onderdrukking zooals de geschiedenis nog nooit heeft gekend Vele volken zijn verslagen Andere naties zooals de Italianen de flongaren Bulgaren en Roemenen vormen naar Churchill zeide de jakhalzen van den nazitijger Zweden Spanje en Turkije zoo beweerde Churchill zün bang wie van hen het eerste aan de beurt zal komen Vervolgens sprak hij over het Quitach bolsjewistische conflict waarin naar hij meende te weten de nazis voor het eerst veel bloed moeten verliezen Wijzende op de door de Sovjets in hun land aangerichte vernielingen verklaarde Churchill sedert den inval der Mongolen in de zestiende eeuw ia er nooit zulk een mecdoogenlooze atrtjd gestrMen Doch dit zoo ging Churchill voort vormt niet de ccnige verwoesting want sedert vyf Jaar zwerven nu jeeds de Japanners in hel Chineesche rijk rond en hebben kort geleden ook hun hand uitgestoken naar Indo China Thans bedreigen zij Singapore dat I ndcr Britsche bescherming slaat en de Phihppijncn die door de Vcreenigcdo Staten worden be schrrmd Hefi s zeker dat na dit alles een eindè moet komen Op den AUantischen Oceaan heeft Rooseveil en h j Churchill derhalve het besluit genomen allen volken der wereld en verklaring te goven volgens welke de Verecnigde Staten pn GrootBrittannië bereid zijn hun den weg te looncn om de wereld van de onderwerping te bevrijden Hitler en zijn medewerkers hebben jarenlang van een nieuwe wereldorde gesproken Deze wereldorde too beweerde Churchill is echter niet anders dan Jde heerschappij van het Pruissendom van den paradepas van het concentratiekamp en van het peletonvuur Het lot van de onderdrukte volken is zwaar Zü dienen echter te bedenken dat wanneer de tunnel misjchien ook ang mag zijn hel einde van den tunnel eenthaal bereikt zal worden Vervolgens beweerde Churchill dat machtige strijdkrachten op het punt staan zich te bewapenen om de bezette landen te hulp te komen Dit is de boodschap van Roosevelt en Winston Churchj ll die zich steeds gehaast hebben de zaak der geheele wereld te dienen Op den AUantischen Oceaan is tot de definitieve vemiptlglng van de nazltyrannie besloten Churchill verondcrsTelde van Adolf Hitler dat deze voornemens is na een cvenlueele onderwerping van de SöVjet Unie GrootBrittannië te onderwetpfen wagrna hU een aanval op de Vcreenigde Staten en het eheele overige Westeiyke halfrond zal beginnen omdat naar Churchill verder beweerd hij treeft naar de verovering van de geheele wereld Het Is echter goed dat er oogen zijn die dit gevaar hebben gezien Hoe lang ook de strijd zal duren wij zullen zoo bestoot Churchill nooit ophouden onzen plicht te doen om de wereld weer de vrijheid ja issjitvaardigheid terug te Vl p C De toeiteiMMH het Verre OMtoa Over den toeitand in het Verre Ooiten verklaarde Churchill nog dat aan de Japansche bedreigingen thans een einde zal worden gemaakt De Vcreenigde Staten hebben biyk gegeven van een oneindig geduld teneinde de moeilijkheden me Japan langs vriendachappelUken weg op te toitsen Engeland hoopt ernstig dat dit zal gelukken 7 0U dit echter niet het geval zijn dan zal Engeland zich natuurlijk zonder aanrelen aan de zIJdt der Ver Stalen stellen De Ver Staten en Oroot BriltanK zoo zeide Churchill o a nog gelooven than niet meer dat er nooit meer een oorlog ui komen Integendeel wU hebben het voornemen veritrekkende voozorgsmaatrégelcn te nemen teneinde een nieuwen oorlog in de periode die wy kunnen oveniien door een doel Irelfende ontwapening van de schuldige volken te voorkomen terwijl wij zelf in een passende mate onze bewapening zullen behouden De DvUsehe pen over de rede Op hetzelfde moment waarop Chur £ l f ndag zijn radioredevoering meld kondigden de fanfares in de Duilïche radio in een extrabericht het tot zinken brengen van 25 schepen uil een Engelsch convooi op den AUantischen Oceaan aan In dit verband leveren de Duitache ochtendbladen van vandaag comnaentaar op de redevoering van Churchill De Völkischer Beobachter noemt deze rede een overvloed van gemeenplaatsen naar net oude recept dat men den vijand niets mag verraden Het blad verklaart dat de DuiLsche oorlogsschepen op de bezweringsformules van Churchill het juiste antwoord hebben gegeven nu zü ondanks fen krachtige bescherming van het convooi binnen enkele dagen een tonnage hebben vernietigd waarvan de omvang overeonkomt met de maximum bouwcapaciteiten van de Britsche schiftpswerven in een periode van zes weken Churcfiill zoo verklaart hel blad dient ter kennis te nemen dat het gewicht der feiten weer eens sterker is geweest dan de gocdkoope bluf welke hü in den stijl van Fallilaff heeft voorgedragen en die aan de wrecde rcalileit dat de scheepsruimte waarover Engeland beschikt voortdurend ineenschrompelt niets verandert Keiten tegenover gegoochel met woorden schrijft hel Zwölf Uhfblall buveo zijn hoofdarlikel Wanneer Churchill in zijn bluffende rede sprekende over de EngclschAmeri kaansche belofte de nazityrannie te vernielen verklaart vele uitvoerbare rogi lingon zijn etroffen dan zal naar het blad verklaart Churchill wel heel gned weten dal ook Dultschland van zijn kant dit spel van regelingen niet werkloos toeziet doch dat op alle mogelijkheden mililair is voorbereid Ook ditmaal heeft do Engelsche ministerpresident niet anders kunnen zegjjen dan phrasen Deze methode heeft spoedig geen enkel resultaat JAPAN EN DE SQVJET UNIE Siberië moet een tf j e rol gaan spelenT JAPANSCHE PERSSTEMMEN De gereserveerdheid van de Japansche pers li j nover het vraagiluk van de verhouding Japan Sowjet Unic welke oorspronkelijk na het uitbreken van den oorlog tegen de Sowjet Unic tenminste uiterlijk bewaard bleef heeft als gevolg van de nieuwe samenwerking tusschen de SovJet Unie en de EngdsohAmerikaanschc mogendheden in de afgelöopcn dagen plaaU gemaakt voor ïyn vrijere behandeling van dit thema door de bladen in Tokio aldus het AIN P Hoewel het Kremlin weet dat de hulp aan de Sovjets via Wladiwostok een terugslag moet hebben op de Japansche houding hebben de bolsjcwislen besloten dit gevaar te riskeeren zoo verklaart bijvoorbeeld de H o l s j i S j i m boen Niemand is naïef genoeg om aan te nemen zoo verklaart het blad dat het naar de Sovjel Unie gezonden ooriogsmateriecl alleen gebruikt wordt voor den oorlog tegen Duitschland Klaarblijkelijk wordt dit materieel ook gebruikt voor de versterkmg van het SoVJetleger in het Verre Oosten Indien derhalve de vricndschappeiyke betrekkingen als gevolg van het sluiten van het neuiralileitspact door dorkere wolken worden overschaduwd dan ligt hicrvopr de vcrantwoordelOkheid uitsluitend bij de Sovjets Ook het blad Yomioeri SJimb o e n neemt ten aanzien van deze zelfde kwestie een standpunt in en verklaart Wij weten dat de Sovjet Unie bü het uitbreken van den oorlog er naar gestreefd heeft Japan niet leprovoceercn Sinds echter Moskou met Engeland een militair bondgenootschap heeft aangegaan en toestemming heeft gegeven voor de aanstaande sonferentie te Moskou met Engeland en Amerika moet er tekening mede gehouden worden dal ook de betrekkingen tusschen Amerika en de SovJet Unie op een basis geplaatst zullen worden welke naar den wensch van Roosevelt tot een inschakeling der Sovjets in het omsingelfront tegen Japan moet leiden Volgens Engelsch en Amerikaansch inzicht is het van vitale hcteekcnis dat de SovjetUnie zich in Silicrië staande houdt zelfs Indien zij in Europa mocht jn nstortcn zoo schrijft de Sjanghai Times in oen beschouwing naar aanleiding van de jonkie Duitsche successen in het Oosten Dit Engelsche blad ia van meening dat de zaak der Sovjet er slecht voorstaat hetgeen blijkt uit de gepubliceerde cijfers omtrent de zware verliezen der bolsje wi sten in den slag bij Gomel Wat er ook in het JSuropeesche gedeelte van de Sovjetrepublieken mag gebeuren zoo besluit de Sjanghai Times Siberië moet al actief partner aan den strijd blijven deelnemen want aan de grenzen van Siberië dreigen de Britsche belangen gevaar te loopen GRAAN VOOR OKIEKENI AND Het Dultscho graanburcivu heeft 10 000 ton tarwe bPSchikbaBr gesteld ala eerste leverantie voor de broodvoorziening der Grleksehe burgerbevolking en in het bUxonder voor Athene en den PIraeua De DuUsehe lutorltelten hebben voor bet transport exlrtilrclnen gerequlreerd Ook van ItallBiinsehe zilde zijn rtiantrcgelf n elriiffen veor de wverlMg vnn g roote hoeveelheden graan voor het ezettc Griekenland aldua h t D N B De VSlkischer Beobach ter tegen Zweden en Zwitserland E£N BESCattUWING OVER NEUTRALITEIT De Völkischer Beobachter behandelt het vraagstuk der Zweedsche neutraliteit in den Europceschen strijd tegen de SovJel Unic In tegenstelling lot den eersten oorlog tusjchen Fmlaad en de Sovjet Unie aldus het blad heeft men zich thans m Zweden officieel bezoni en op de integrale neutraliteit met het motief dat het nauweliika gewicht in de schaal zou leggen indien Zweden actief aan den oorlog tegen de Sovjets ging deelnemen Het Zweedsche volk en vooral de jeugd schaamt zich er over dat het neutraal moet blyvcn terwul het kleine Finland weer naar de wapenen grijpt Bovendien beseft het Zweedsche volk dat het door zijn afzijdigheid de oude aanspraak op de leiding in Noord Europi zal verlieyen Hicrj zoo vervolgt het blad kan men overgaan tot een algemeene beschouwing dor neutraliteit Hier raakt men de draden die by voorbeeld ook naar Zwitserland leiden De verdediging der neulralileit tegen de aanvallen waaraan zij in lederen oorlog tusschen groote mogendheden is blootgesteld kan slechts bestaan uit de verdediginf van waarden welker behoud noodza keiijk li kt In ZwitscrlaTd heeft men dal zeer goed begrepen en verdedigt men daarom schijnwaarden Men ziel in Zwitserland een soort ark Van Noach voor de Europeesche beschaving en in dè Rülli den berg Ararat waarop de ark met haar merkwaardige mer agerie van schynwaarden lal vastraken wannijer de wateren van den Europee schen zondvloed dalen In Zweden is men niet zoo zeker van zichzelf men is sceptischer en heeft meer wcroldervanng De verdediging van schynwaal denderaoeratic vrij handel en hoe ze meer heeten ge schiedt daar ook niet met de robuste en vertoornde bekrompenheid der Zwitsers Men heeft zeer wel oog voor het problematische der eigen positie en kan daar toch niel van los komen Geen Zweed voelt zich gelukkig in dezon toestand aldus de Völkischer Beobachter Want men kan niet de vernietiging van het bolsjewisme toejuichen en tegelijkertijd sympathie blyvcn betuigen aan dr Engcslchcn en Roosevell die met de bolsjcwislen een bondgenootschap hebben gesloten Men kan zich niet als een deel van hel Europeesche vasteland beschouwen en itcvens eischen dal dit va steland spéciaal rekening houdt met de Zweedsahc cconomisrhe behoeften Men kan cfck niet blijven vasthouden aarv een aanspraak op leiding en tegelijkertijd een ander aspedl aan do actieve verdediging teg6n het bolsjewisme geven dan anderhalf jaar geleden Er begint aldus besluit het Wad In Zweden een verandering te komen doch die is nog gering en kan niet veel invloed oefenen op de houding van een regeering die in lavceren de eenige mogelijkheid ziet om Zweden door de stormachtige golven van den oorlog f e sturen Zweden ral rijn positie in het nieuwe Europa slechts kunnen veroveren door offervaardigheid en inzicht door overtuiging en daad GENERAAL ANTONESCU MAARSCHALK VAN ROEMENIË De Roemecnschc ltaatsleider generaal Antonescu is bij koninklijk decreet benoemd totymaarschalk van Rcerftenié Krachtens een ander decreet is Antonesct benoemd tot ridder eerste klasse in de orde Michael de dappere JAPANSCHE ACTIE TEGEN CHINEESCHE COMMUNISTEN J3e Japansche troepen die H dezer t egonnen zijn met het verdrijven van Chineesche communisten in de provincies SJansie Tsahar en Hopeh hebben hun campagne voltooid en trekken thans op naar de ct mmuniatische bases ten Westen van de sporolijn PekingHankau in de provincie Sjanai Japansche legervliegtuigen hcl ben in amenwerking met de troepen een reeks aanvallen g daan op Tnisioejau een ijondelijke basis op 65 K M ten Nordoóalen Van Tsjengting in het Westen der provincie Hopeh waar zg munltleopslagplaatscn pakhuizen en andere militaire doel cn hebben vernieti d en de uiterste verwarring veroorzaakt in den vijandelüken etappendienst BUITENGEWONE FORTUGEESCHE MISSIE OP DEN TERUGWEG De buitengewone Hprtugcescho mussie heeft op de terugreis van Brazilië tijdons haar verblijf te San Vinccnte de hoofdstad der Kaapverdische ciiandnai zich verheugd m een bijzonder hartelijke ontvangst van de zijde der burgerlijke autoriteiten en der belangrijke striidkraehten die daarheen zijn gezonden Deze ontvangst kreeg het karakter van betoogin voor de Portugeesche aouvereiniteit Over deze archipel die door de Angelsaksers wordt bedreigd DE PLANNEN VAN OUff COOPER Duff Cooper die op Un reli n r het Verre Oosten In de Ver Sinten vertoeft heeft aan den New Yorkschen correapondent van de N 1 1 J i Nltsjl verklaard dat hij voornemens 1 gedurende drie l vier maanden de Ituallt te Singapore Ie bedtudeeren HIT tal ook Burma Ne derlandschlpdli en Ausiraltl beKoeken Duff Cooper weigenle op vragen omtrent ThalUnd en tl verdediging ven Hlngapor In t r m ÜNGELfiCnK iiuiKnnot VERLOREN ORGAAN De Rngplnehe admlralllelt heefl voK gen den Brllachen berichtend i niij medegedttld dat é li j over Ujd Hl Il verloren moet worden beichouwd W wr de zon t gaat Daar strüd een miUiocnonleg voor de tneluunst van fttropa Daar waar de zon opgaat in hot Oaaten aal aü ook opcaan voor het nieuwe Etnx pa Reeds kleurt het morgenrood de nog dreigende wolken van het bolsjewisme maar alles wttlt er op dat de Euröpeeadie zon strika in volle glorie aan een strak blauwen hemel tal schUnen MiUloenen zullen zich koesteren in haar stralen die vrede en levensgeluk zullen brengHi die ervoor zullen zorgen dat spoMlg alle ellende vergeten zal xyn Hoe moeilijk de strijd ook is ala altijd nl het goede overwinnen en het kwMd ondergaan Een gelukkige toekomst voor t nieuwe Europa zich daarvoor inaetten is een plicht die reeds duizeitden Nederlandïche mannen vervullen Ook zij laten vrouw en kindertm ouders en verloofden achter Maar zij brachten dit offer en zijn verder nog tot grootere offers l ereld omdat zonder offers en zonder Itrüd nu eenmaal niets mogelijk Ls In hel Oosten strijdt een mil Hocnenleger voor de toekomst van Europa Duizenden Nedeiiundsche striiders gaven u een voorbeeld dat u zult navolgen tenzij ü het met tlW eer en i ewetcn overeen kan brengea Ie parasiteoren op datgene Wrtarvoor Nfederiandsche mannen nu hun goed en bloed veil hebben Indien u dat echter niet wenscht indien door uwc aderen ec t Holland sche bloed stroomt meldt u dan aan bi het YRUWILU H F tStEGtOEN Ü ëk M D Koninginnegracht ZZ Den Haaf 487e STAATSLOTEBIJ DEHUB KLASSB KKRRra um Trekking van 25 Augustus ƒ 85 090 No 1453 ƒ 5 000 No 15187 ƒ 1 500 No 8226 ƒ 1 000 No 5494 9528 14780 10821 J7341 200 No 4847 ƒ 100 No 2704 4244 144 12 17013 lfl075 20434 PRIJZEN VAN f45 lOOS 3688 llliU2 9358 12490 15 06 18874 1060 37 11 8523 0369 12529 1591U 18701 1076 38US ib3l 9377 12557 15941 18740 1112 3814 MjII i84 12638 1504U 18776 11 111 ib i i i oiü 1144 a7o 700 0388 12071 150IIO 18813 404 12693 15960 18901 1223 VnJ 67U 8411 12718 15588 18909 125U 3873 87 ia 9474 12723 16040 18916 125 3 10 748 9482 127113 18052 18851 118 3988 67Ü2 9507 12790 16058 19022 1291 3 92 07 S508 12808 16081 I0U82 1318 4005 1 784 9552 12823 16109 191 1325 4017 68 19 9554 l 2 18114 19100 1429 4056 8858 9598 13098 18118 19206 1440 41171 B930 9818 I312U 16142 19211 1485 4090 CB5R 9619 3149 16189 10261 14 i8 146 696 i i 678 13159 16192 19317 1478 UU 81171 1548 4153 6BU3 9681 13178 18214 19390 9698 13181 18236 1941 15 3 4163 7091 9714 13182 18260 19403 1022 4179 7153 9730 13197 16271 1948 1672 4232 71B1 9732 1 1200 184 1 19490 niU 4331 7192 9748 13318 184 3 19636 1784 4360 7209 9791 13225 16487 19816 1797 4378 7255 9614 13234 1C5 1 19817 1811 4428 7280 9830 13258 18626 19870 1833 4440 7282 9885 13358 IflfcaS 1988S 18802 19700 M 35 4453 Ï287 9882 U38S 18VV 4573 7314 9901 13387 166i 1974 18 4 4582 7358 8905 13391 16 i 8 19840 1895 4585 7371 9932 13399 16720 1981S 190 1 4591 7373 10061 13410 16733 19887 1983 4599 7401 ïwm 13413 16 ri7 1991S 2U38 4 2 7438 10092 13430 16701 19971 2044 4832 7446 10112 13450 16768 19972 20 i 4841 7472 10133 13463 18771 20001 21U5 4885 7490 10172 13564 16791 20101 2133 4685 7557 10309 13566 16807 20140 215 1 475U 7575 10267 13827 16831 20170 2176 4801 7824 1Ü271 13833 1 1837 20171 2287 4821 7631 10330 13647 16850 30180 2274 4853 7841 10345 13665 I88G6 20161 22 7 49U9 7871 10347 13722 16935 20273 2385 4985 7887 1035S 13737 16974 2028C 2371 4981 7708 10375 13767 16882 20369 2394 499 1 7741 10405 13768 17008 20416 24a l 5 119 7830 10407 13831 17015 20472 2408 5023 7888 1 M3S 13839 172O0 20486 2411 5U78 7918 10481 13866 1720a 2046 2449 5087 8026 10484 13937 17208 20506 2478 5 14 8043 10534 1398 ta222 20524 2493 5120 mfO 10643 14078 JMai ii5 2513 5136 8095 10680 14063 17250 2U4 t 251U 5164 8121 10737 14110 17304 20611 2543 5180 8KI3 10738 14142 17396 208IS 2580 5207 8147 10743 14213 17423 20631 2610 5223 8174 10748 I4 i08 17429 20631 2830 5254 8206 10786 14335 17433 20639 2688 52G4 8208 10822 14339 17448 20860 2717 5291 8271 10848 14424 17470 20871 2748 8293 8302 10861 I442S 1746S 20711 2782 5297 8374 2704 53117 8 180 10875 144 13 17512 20746 11 896 14437 17537 2U780 2795 5325 8440 10948 14468 17574 20730 2863 5380 8442 10984 14494 ni 15 20785 288 54 18 1459 110 7 14554 17579 20786 2870 Mi 8485 11085 14574 17604 20771 2871 5455 6480 11072 14683 17620 20811 2807 5459 8505 11075 14710 17631 20838 29S7 5478 8 110 11138 14742 17832 2O810 1021 5498 8529 1113 14783 17841 30916 185 6543 8560 1117 14778 17653 20006 8no 5564 Br sn 11213 14795 17727 21005 Mm 8r 14 8570 11247 14908 17740 2I03S 3118 5593 8578 11304 14086 17755 21000 3128 5599 R588 11409 158 18 17831 11 111 3129 5808 a UI 11475 I5II33 17863 21151 3l l8 58 l l 8828 11588 15048 17909 31201 1183 5685 8848 11812 15054 17938 31204 1179 6897 8685 II873 15I HI 17953 21316 3181 57113 8733 11877 151 18 17963 21171 3I9S 5737 8740 11713 18174 18003 1130 72 55 5780 875 11783 IS2 H 16004 21190 3213 MM 8790 11807 15241 I6U41 11306 1114 5833 8808 11818 15288 IH049 11318 1233 5872 88 10 11824 15271 18123 2t3 l 5147 8918 8890 11843 15394 18159 114 14 2283 5 e4 8892 1187 15350 18179 1144 3442 9988 890 1 13008 15421 18191 11463 16348 1146 344 1 6089 8930 I9II8I 15460 Mn3 onJB 89 15 13077 IS50I 183V7 31471 1458 1081 8958 13080 15511 18397 31476 M81 8111 9011 12088 13518 1M17 31517 3491 8i83 015 12090 I53 ia 18 130 11801 a i8 owm 9088 13110 15880 18335 31613 1553 63 11 9074 12143 18809 I6 i59 11734 2882 8270 9137 11142 1A634 18404 11736 3MII 8308 9149 3800 8522 9202 ino4 10041 ItO 7 10406 iim 1044 iim 18498 3t7 3 I1S03 11816 11530 1164 8 85 11 4 I10 iin7 6861 11049 3807 8904 9109 204 1 8408 9211 SOM 441 0314 tm 0448 f 8 S8T8 8409 9801 M7f I48 3 mm 12387 I32RI 33t8 12402 1 4 1 IBOW 1588 15778 10783 18639 1 082 In 4 M fclssM sHn nng Ingablevtni Vi van MOO van t IBM