Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1941

GOUDSCHE COUBAHT oiflsdai 26 Augustus 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 1 No 20716 BoraMi MAlUn n TKU fit PwtrekeolBg tS4M Chefredacteur f TIETER Qouda fjleftig tegenaanvallen r Sovjets afgeslagen De Engelsch Sovjet Russische actie tegen Iran Achtmaal zonden zij hun aanvalsgolven tegen de Duitsche stellingen Aan land gezette Britsche troepen ontmoeten tegenstand Opnieuw een land aan het bolsjewisme overgeleverd aldus Berlijn Vfborg staat op het punt te vallen Indien m door it der HM keittwr rdliMI avt oa i t Vtlt uilslaga 1 mnMH n t iiMcM KW J It 1 rrtUMl IbU r 6 1 vm uw A II O ru l ImW V d M VolWl ch dal Ml Md 1 Dl kure gMft de situatie weer van den IwdMiioop van d n Dnjepr het terrein atAiDuitMiw troepen g nen hebben voor lAIW Q ratlee d e nauw verbend houden 0 M iip n M i Ml het zuidelijk deel van iiiMnlne M Mot aan dm Dnjepr l than iwvelMlilMIdeotwtkkalt ilch tiMaohen Camel nblen Wal Dl pliuiwa Bobroela Roratela Jakimotelc km HfemiM Lokf Moeyr Otroets en Kim het D N B verneemt hebtai4 iMli wteteii rfe IMtate darc WUf lainpsUeii ondcmomen i M Mdor aan het eentnle front wtoi qnuuwh der Daitx e troem t t t ln ii en Ter ontMfaii Tan huil verslagen afdeelinm wierpen rij sterke pantserde iMiillytchten die door artillerie loleiud werden in den strijd tegen it iteilinfta van een Duitsche inliatoedlTlide In een heldhattigen lrt l die dagenlang duurde sloem de Ottitacherg alle aanvallen af n bnuhtea lU den Sovjets veriie atN It line dagen bleven 98 SovjetiBturwjgeiu voor de Duitsche stel Wibigen waaronder eenige van 32 1 ö ton Ook in den aangren enden Kto mislukten de bolsjewistische WUeii door den afweer yan een w mfanterieregeiment Acht 1 amden de Sovjets hun aanvals tegen d Duitsche tellingen j smoorde het Duitsche vuur ta lenzelfden dag ruligWiUche pantserwagens tegen de JW he strijdkrachten op en WW haar opnieuw zware verlie JSriJS gesneuvelde en ge Z W stukken geschut en 30 Woi vernield of buitgemaakt totatand aan het Finêclw front i SL e het rinsche KW t vio welingelichte züde te S Brt edeeld lYlborg staat op het punt k S Oo H lSür Insche troepen de sUd pitó ï ï enaderd Onder ftuAri krachtigen opmarsch l SL P Westen van fc J Hr II ook de laaute tot fcJtL westelgke secWtB X t a n den Noor i J rw van de Finsche golf bij f u u y gekomen Deze Stiii j verstrekt vT rensvestingen met f SJS i et verL reeds k4 l£ v gebruikt i ii w r r e 123 die 2 1 J MannerL U S werd met de i f hter bij Viipurl H Cl met het front NiKlV Noordwesten een J Om k oon brug iB L S daarvan M divisie L tó f i ucceswsn zijn ifc öS t ware ver nsportw hopen Koroiten zijn reeds irt DuitaChe handen zoodat langs den Onjepr tot aan de rivier de Teterjef een gesloten frontlijn lïeataat Voorl itgeschovett Duitsche eenheden beviiu den zi ch t n Noorden van Homel tot aan d Ip t terwijl volgens de Jonffete le er berichten een concentrische opnwrach gaan d is ten zuiden van Klinzy in de richtln van Brjanak Kaart van PatI Waaronder twee t nkbooten veniie tigd Een koopvaarder eh een mijnenveger werden iwaar beschadigd De eilanden vjin Vironlahti in de Fin scha Golf zfln bezet waarbij een vracht boot van 5000 lifiD door artillencvuur tot zinken werd gebracht Dit schip had een ladine tractors en stukken geschut aan boord en een talrijke bemanning Bovendien zij A verscheiden vyandelijke schepen ep sl epb oten beschadigd en in brand ge schoten Bij den grooten oorlogsbuit bevinden zich acht stukken marinegeschut van 12 cm enkele andere stukken van dit kaliber munitie en versclieiden vaartuigen De opmarsch naar Reval Bij de gevechten in de richting Keval is een Duitsche compagnie infanterie diep in de steUingen der Sovjets doorgedrongen Hierbij trof zij een vliegveld der Sovjets aan waarop zestien vliegtuigen voor vertrek gereed ston den Door het vuur van hun machinegeweren vernietigden de infanteristen dertien op den beganen grond staande machines en schoten drie Wiegtuigen omlaag die door snel op te stijgen zich aan de vernietiging hadden probeeren te onttrekken Een groep van deze compagnie veroverde in een gevecht van man tegen man een luchtidoelbattery De operaties der Duitsche marine met mijnen in het Oostelijke bekken van de Oostzee heeft rlieuwe successen opgeleverd Kadat de Sovjets op 22 Augustus drie grtHrte transportschcpen als gevolg van mijneti verloren haddien zijn volgens de jongste berichten een torpedojager drie koopvaardijschepen en twee mijnvegers op Duitsche münen geloopen en binnen zeer korten tUd gezonken In dezelfde wateren brachten Duitsche zeestrijdkrachten een tankschip door artlHerievuur tot zinken Om de bnitceho rfdMi In den strijd om de laatste bolsjewistische bruggehoqfden aan den Dnjepr hebben snelle Duitsche formaties op 24 Augustus nieuwe successen behaald Er werden weer 5500 gevangenen gemaakt De bolsjewiaten verloren tal rijke stukken pantserafweergeschut pantserwagens kanonnen en andere wapens Het verkeersnet der Sovjet beatookt Duitsche gevechtsvliegtuigen en duikh onimpnwerpers hebben op 25 Augiretus in onophoudelijke aanvallen in het Noorden van het Oostelijk front spoorwegen transporten ravitailleerlngswegen met bommen van elk kaliber bestookt In het gebied van Reval werden batterijen en veldstellingen door bomtreffera vernietigd In het centrale deel van het Oostelüke front werden Maandag belang riike spoorlijnen door aanvallen van Duitsphe gevechtsvliegtuigen oneerdere malen verbroken en treinen vernield In de omgeving van Gomel vielen Stuka s pantsertreinen in schecrvlucht aan De e treinen werden zoo vernietigend getroffen dal slechts puInhooiJen overbleven Het waterwerk van Dnjeimuitrol Het D N B meldt In het gebied dat thaot door onze troepen gezuiverd wordt van de resten der leger van Boedjennir bwindt zirh nok het r ite wirtwrwerk Bnjeproütrol dat in I93Ï was geopend Het ligt aan de stroom versnellingen van Ven Djepr op den Westelijken oever in de nabijheid van de stad Zaporozje bü het voormalllie dorp Kitsjkae dat ondor water wwd gezet Dace electriat centrale It W zooverre van groote beteekenis dat een reeks belangrijkd groote fabririnn van stroom voorEiet De stuwdam lult zich veilig aan bij da rotaachtige oevarx van den Dnjepr Langs den stuwdam wordt de verbtoding gèvorm door een sluis met drie kamers op d i linkeroever waardoor het geheele scheepsverkeer zich beweegt Door deze fluis is de Dnj pr over de geheele lengte van Kief tot aan de Zwarte Zee bevaarbaar geworden en de geheele rot barnère tusschen Dnjepropetrowsk n het eiland Chortitsa van tachtig kilometer die vroeger geen verkeer toeliet onder water gezet DE NEDERLAAG VAN DE SOVJET ZEESTRIJDKRACHTEN De Finsche pers publiceert zeer grootopgemaakt de nederlaag van de bolajewistische zeestrijdkrachten in deFinsche golf Vooral wordt de verovaring van verscheidene eilanden ini a baai ten westen vai VJUwvita het lichtgesteld DE TOESTAND XE MOSKOD De attaché De Engelsch Ameri kaansche posities üi het Verre Oosten AANZIENUJKE VERSTERKINOSN Geluktudig met den Engelschbola jewistischen overval op Iran hebhwi Engeland en Atüéfika kennis gegeven van een buitiShgieWöfae versterking van hun posities m het Verre Oosten meldt het D NB uit Sjaprfhal ïerwijl uit Manilla gemeld wordt dat de Amerikaansche weermacht tot 40 000 man is versterkt is uit Singapore bericht ontvangen dat de in de J alei sche staten gestationneetds Engelsche ludhtmacht Maandag de zwaarste versterking ginds een jaar uit Engeland heeft ontvangen Bovendien ia het Britsch Indische ex Jeditiecorps aldaar met verscheidene eenheden opgeleide en met opgeleide troepen van verschillende legeronderdeclen versterkt TurkUe en Duitschland GROEIEND VERTROUWEN Groeiend vertrouwen aldus ka rakteriseerde de Istanboelsche correspondent van de Pester Lloyd eergisteren de verhouding tusschen Turkije en Duitschland aldus het D N B Hoe ingrijpend de oitWikkeling van deze verhouding ia blikt uJt de vrees en uit de qua effect Vaak mislxikte maatregelen van het E elsch bolsje wistisch Amerikaansche blok Om nog maar te zwijgen van het artikel in de Times dat zoovaal kwaad heeft gedaan aan d Turkach Engelsche betrekkdngen zoo vervolgt het blad is de houding van Engeland en de Sovjet Unie tegenover Afghanistan en tot voor kort tegenover Iran een politieke mislukking gebleken Het Turksche publiek veroordeelt de pressie op de bevriende neutrale Saadabad staten als een machtagebaar dat wellicht reeds morgen tegen de iveutraliteit van den eigen staat ge richt zal zijn Men moet en kan niét voorbijzien zoo eindigt het blad zijn uiteenzetting dat Turkue en zijn politici in zekeren zin met een stuk van hun ziel aan Duitschen kant moeten staan althans zoolang Duitschland in zijn vernietigmgsstryd tegen de Sovjet Unie bereid is dien zwaarsten last af He wentelen dien de Turkscbe schouders sedert eeuwen torsen Ion op 6 41 onder 20 41 Maan op 12 30 onder 22 57 Men is verplicht Ie verduiateren van zontonderganii tot zonaopkomst Lantaerna van voertaidcB moeten H oor na coBaoomriwt oolatokes worden nww w www w iMWMamaa mm iim n i j iwsi i J a Renter mddt dat een Britscti contingent van e uit bi Bani darsjakpoer aan de Fenische Golf geland ia De Britsclie troepen zijii op verxet gestuit Het is echter nog niet bekend waar dit verzet be gonnen is en boa sterk het is De Britsche strijdkrachten bestaan ui Britsche en Indlache troepen doch niet uit troepen van de dominionsl Volgens m Tunis ontvangen l erichten opereeren drie Britsche coJ lonnes van Irak uit teg n Iran In Noord Iran werd de aanval begonnen vanuit Ravanduz en Rayat met het doel naar de in Aserbeidsjar operoerende Sovjets door te stootcii De middelste colonne rukt van Khanakm via Kasr Schirin aan de Iraansche grens op Het Zuidelijke operatiegebied wordt gevormd door de streek aan de Perzische golf bij Bender Scnapur en door het petroJ leumgebied van Abadan In Londen werd r gistenen op ge w zen zoo melctt Reuter in een extrabericht dat het antwoord deri regeering van Iran op de Britsche en tulsjewistische stappen van 1 Augustus bewust dat het niet bereid is dienovereenkomstig rekening te houden met de aantwvelmgen van deze regeering Het ii nu duidelijk zoo merkt men in Londen op dat andere stappen op gelijke basis geen nut zouden hebben en dat de BrUfche regeering en de regeering der Sovjets ter beselierming van haar belangjn tot andere middelen moeten overgaan Overigens motiveert Reuter de actie van Engeland en de Sovjets tegen Iran met de aanwezigheid van een overmatig groot aantal Duitschers in Iran en noemt Iran een bron van nazi intriges Iran was bestemd zoo meent Reuter om als springplank voor een Duitschen aanval op BritschIndië te dienen en ook een aanvalsaetie tegen de Sovjet Uaie moesi van daar uit plaats hebben WAVELL OPPEBBEVELHEpBllR Reuter meldt dat de Britsclie strijdkrachten die Iran binnentrekken onder opperbevel staah van go i neraal Wavell den opperbevelhebber in Bntsch Indië De Britsche marinestrijdkrachten in de Perzische golf staan onder bevel van admiraal Sir Geoffrey Arbuth j not den opperbevelhebber in de Oostelijke Indische wateren DE HOUOINQ VAN TURKIJE De Turksche minister van Buitenlandsche Zaken Saradzjogloe heeft den Bngelschens Iraan hen en Sovjet amböjsadeur te Ankara ontvangen In Turksche politieke kringen verwacht men dat de Turksche regeenng in een con muniqué haar neutraliteit zal verklaren DE SOVJETNOTA AAN IRAN Naar de berichtendienst te Moskou meldt heeft de Sovjetregcering er in eer nota aan de Iraansche regeering op gewezen dat Iran de eischen van de SovjetUnie heeft afgewezen Derhalve aldus de nota heeft de regeering der Sovjet Unie het recht genomen itUdelijk Sovjettroepen in Iran te laten binnenrukken Als motief geeft de nota een Duitsch gevaar aan De Sovjetgezant te Teheran heeft deze hota aan de Iraansche regeering overhandigd De Londensche nieuwsdienst meldt dat de Britsche regcering gisteren de regeeringen van Turkije Egypte Afghanistan en Soaedi Arabië op de hoogte heeft gesteld van de tegen Iran getroffen maatregelen Associated Press meldt uit Teheran dat m het Iraansche antwoord op den Britschen eisch tot het uit het land zetten van Duitschers wordt gezegd dat Iran als souvereine mogendheid zelf heeft te bepalen welke vreemde lingen verwijderd moeten worden Iran past sedert lang het beginsel toe dat slecht bekendstaande vreemdeImgen van welke nationaliteit zij ook zijn het land moeten verlaten Verder meldt het Amerikaansche agentschap dat de bezetting van Iran slechts uit atrategische motieven ge schiedt De SovjetUnie eii Engeland willen met elkander in contact komen Dé Iraansche regeering wijst de berichten over oen mogelyken Duitschen staatsgreep ajs dwaze verzinsels van de hand niAANSCHE GEZANT BU SUMNER WELLES De Iraansche ge ant te Washington heeft een onderhoud gehad met den onderstaatssecretaris van Buitenlandsche Zaken Sumner Welle s Na afloop verklaarde hij naar Asso ciated Press meldt dat hij de positie van Iran volledig had uiteengezet en voorts had l etoogd dat Iran opT kaart hteft gespeeld De BritschbolsjewKitische beweringen over een groot aantal Duitsche agenten rijn sech s een voorwendsel voor den inval geweest Er zijn geen Duitsche agenten in Iran Dit land heeft steeds diT wcnsch gekoesterd tot vriendschappelijke betrekkingen met zijn buren OEEN VERRASSING TE BERLIJN De ontwikkeling van de Sovjet Engelsche manoeuvre om Iran heeft in toonaangevende Duitsche kringen geen verrassing gewekt aldus het D N B De inval in een land dat tot het laatst vasthield aan zijn neutraliteit die niet in twijfel getrokken kon worden is naar de te Berlijn heerschende meening in zekeren zin slechts de cynische consequentie van de bewust onjuiste bewering dat Iran IRAN hut niemot $ ttijdtoont l in het Midd nOo$t n Kaart van Pelt reap de Sovjet Engelsche belangen in Iran bedreigd werden door da Duitschers in het land Geheel afgezien van het feit dat deze bewenng is gelogenstraft door de getallen omtrent de weinige Duitsciwrs in Iran en door de verklaringen der Iraanaehe regeering zelve staat het volgena de opvatting der Wühelnatrasse vaat dat Engeland er de schuld aan heeft dat opnieuw een land of althans een deel daarvan aan het bolsjewisme ia overgeleverd De Deutsche AUgemelnaZ e i t u n g noemt den inval een infame overweldiging van een fier landdat lang tusschen het Britsche eritsaristische imperialisn e in de bankschroef gehouden is Door nieuwe regeerings en bestuursmethoden ensteunend op een passende wieennacht heeft de sjah aan Iran zün ware souvereiniteit teruggegeven welke thansweer ten offer gevallen is aan eengemeen spel van intriges van Engelschen en bolsjewisten De rol van Roosevelt ia daarbij meer dan twijfelachtig Wat de Engelsche rechtvaardigingvoor den overval betreft deze wordtdoor de rede van den Engelschen minister van Buitenlandsche Zaken Eden van 6 Augustus weerlegt aldushet D N B In deze rede waarin deaanval op ondubbelzinnige wijze wordtaangekondigd iwvinden zich zooalsbekend duidelijke dreigementen aantiet adres van Iran Hiermede is bewezen dat de overval reeds sinds langtot het oorlogsprogram van Engelandvoor het Nabije Oosten behoort Tegenlederen prijs moet een voorwendselgevonden worden en het werd gevonden ofschoon de Iraansche regeeringdoor een correcte en matige houdingalles deed om den Britten en bolsjewisten zelfs niet dfn schifn van eendergelijk voorwendsel in handen tespelen De waarde van de garanties van de beide aanvallers dat het Iraansche gebied slechts tijdel k bezet en later ontruimd zal wwrden blijkt uit da z g pacten van bijstand der SovjetUnie met Litauen Estland en Letland duidelijk Deze pacten leidden tot annexatie en bohjewiseering van do Oostzeestaten Thans neemt Engeland deel aan de agressie tegen Iran waardoor de deelen van dit land welbewust aan het bolsjewisme worden uitgeleverd DE ITALIAANSCHE MEENING In toonaangevende Italiaanjche kringen wordt de opmarsch als openlijke schending der neutraliteit en alj een brutale inbreuk op de nationale souvereiniteit en onafhankelijkheid van den Iraneesohen staat beschouwd Groot Brittanië zoo verklaart man hier heeft met zun niets ontziend optreden tegen Iran behalve hf oprichten van een nieuw front de ten nauwste daarmee samenhangende politiek kapitalistischfi belangen in het oog Slefani merkt o a op Het eigenlijke doel vair Engeland bestaat in de totstandbrenging van een EngeKschbolsjewistisch front in den Kaukasus ten einde zich van de fraani che petroleum te verzekeren voor het geval dal de olie van Bakoe verloren mocht gaan Om dit doel te bereiken moest men kiezen tusschen schending van de neutraliteit van Turkije Iran of Afghanistan De bewapening van Turkije en enkele vernederende militaire ervaringen der Engelschen in Afghanistan deden het raadzaam lyken Iran te kiezen 0e bolsjewiki zijn uitgenoodigd aan de operaties deeJ te nemen ter bevestiging van de leidende rol die Londen en Washington in Europa en het Oosten aan het l olsjewisme hebtocn toegekend OPROEP VAN DE IRAANSCHE REGEERING De Iraansche regeering heeft da bevolking via radio Teheraa opgeroepen kalm t blyven Alle maat regelen zijn genomen om tegenstand te bieden aan den overval IRANBCHE OPPERBEVELHEBBER Dagens Nyheter publiceert een Turksch bericht uit Istanboel volgena hetwelk de operaties van het Iransche leger worden geleid door maarschalk Aghmad Klan die zijn opleiding in Turkije heeft genoten KLARING VAN DE ANSCHK HEOEERING Radio Teheran publiceerde gisteren hte volgende De Iransche regeering betreurt het hel volk te moeten mededeelen dat de Britsche gezant en de Sovjetambassa deur ondanks het naar Londen resp naar Moskou gezonden antwoord van de Iransche regeering op de démarches van beide landen den Iranschen minister van Buitenlandsche Zaken hedenochtend vroeg om vier uur het besluit van hun regeeringen hebben medege deeld om militaire maatregelen tesen lian te nemen Op hetzelfde ongcnblik hebben de Sovjettroepen en de Britache troepen de Iransche grens overschreden De Sovjets rukten In Aserheldsjan In een zone binnen welke als niet militair gebied beschouwd wordt Gemotoriaeerde troepeft van de i arhen hebben te Iransche grens bU Kasfchlrin van Khannkin komend overschreden De Brilfche vloot heeft de haven en het kopststlon vun den transirnnschcn lipnfrweg Sl ipfKr n de haven van Kron inr in de Per KPtt Golf hcschnten wanrhii cbn li e nntslsan Hel Britsche In etn aanval ondornoi