Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1941

TWEEDE BLAD DINSDAG 26 AUGUSTUS LOOP DER V e r t r a i ken NoordelodE W J P de Looff en echt genoote naar s Gravenhage Pahudatraat 181 Uit TToeger tUden m jooooacma codbant MILDDB n lAAB GELEDBN Wö vernemen d t ée biiwienlandMfM chroeffloombootreederü t Dordicdit aan de Moerd k verbonden tMi worden volgen epeciale tarieven asn de lynen der nederland cbe inaatKhappij tot exploitatie van poorwegen voor het vervoer van ede i voor en van Gouda Amsterdam Utrecht en tuaachenliggende Iklaataen M lAAB GELEDEN Tot predikant bij de Ned Hervormde Gemeente alhier U beroepen d T J Heineinan predikant te Albiaaseróian tS JAAR GELEDEN Op 7 arig i leeftijd i giatemamiddag hwr ontslapen de heer Majtbiu Spruijt m leven genees he t n verk kiiiidige hier ter tede Door den dood van dezen man van Gouda een burger heengegéan van wien met volle vrijheid kan worden gezegd dal hij door een zeer groot deel der bevolking dezer stad geeërd werd in bij wie hij in hoog aanzien ttond Dokter Spmijt heeft een halve eeuw n ook daarna nog gewerkt in het bellang van de lijdende mensehheid heeft ziin krachten daaraan gegeven met nimmer verflauwenden lust heeft in de jaren van zü praktyk het leed van den arme vaak weten te verzachten door te steunen wanneer die steun WCTd behoefd Hij was een man die naast zun medische kennis aan zijn patiënten wist te geven dat onbetaalMTe waarvan ziin hart en geest steeds tyn vervuld geweest een hüjmoedigbeid een optimisme die levenslust en levenskracht wisten te geven Martinus 9pruiit werd geboren op B September 1837 te Vlaardingen Op 24 arigen leeftijd vestiglte hij zich ale gtneet heel en verloskundige hier te stede Van 1 November 1872 tot 1 Mei 1910 was hii hee kundige van het St Catharina Gasthuis Naast ziin functie in gemeentedienst heeft dokter Spruiit zich een groote particuliere praktiik verworven zoosis bij zijn gouden jubileum ten duiöeüjkste blvk Op dien dag erkende de regeering mede zijn verdiensten door hem te benoemen tot ridder in de Orde van Oranje Nassau Diefstal van smeerolie te Stolwykersluis EEN TWEEDE ARRESTATIE Inzake den diefstal van circa dui tend liter smeerolie uit een loods te BtolwijkersluiE heeft de marechaussee nog een tweeden verdachte aangehouden een 22 arige fabrieksarbeider te Stolwykersluis Deze man die in de nebuheid van de loods werkzaam was valt als de hoofdschuldige te beschouwen Hij had de noodige aanw zingen verstrekt en ook aan de uitvoering va i de plannen actief medegewerkt De jpngehoudene die een bekentenis heeft afgelegd zal eveneens naar het Buis van Bewaring te Rotterdam wor den overgebracht Bu haar verder onderzoek heeft de marechaussee nog een hoeveelheid inmiddels verkochte smeerolie achter haald Oneerlijke heSfi fojEvisanróuWD bedrag van fÏ95 ZELF gebruikt De politie heeft e i diefstal opgehelderd die in den nacht van 12 op 13 Juni j I bij het on gelidc in de Krugerlaan ia gepleegd Een man had toen twee dames geholpen en een himner had toen een blikken sigarendoo je met ƒ 295 in zijn jaszak gestoken met bet verzoek dit zoo lan voor haar te bewaren Het geld was echter niet teruggeISeven en aan de dames was de helper onb end Het is ter toch getlukt uit te zoeken wie hu is een 36 jarige kleermaker te dezer stede De man heeft een bekentenis afgelegd Naar cijn zeggen had hü gedacht dat men het geld we bij hem zou komen halen inaar toen na een paar vireken de dame Doet geweest was had hü het zelf gebruikt Van het geld was niets meer over De dader had een haardkach el loopers en Ueeren voor zich en zijn gezin gekocht DeM goederen zijn in beslag geii nen De man ii in arrest e ekL 1 i MBagBB Limonadestroop is bonvry BU KOOPBN CEEN BONNEN NOODIG Kaar de distributiedienst te dezer stede mededeelt is in eenige gevallen gebleken dat de verkoop van limwiade iroop slechts geschiedt tegen afgifte van distnbutiebonnen Met nadruk wordt er de aandacht op gevestigd dat limonadesiroop met In de distributie is gebracht en dat bü het koopen van limonade siroop derhalve geen distributiebonnen dus ook geen bonnen voor suiker of jam moeten worden afgegeven TA8CHJE VAN FIETS GEHAALD Ten nadeele van een kerkganger is Zondag van een in het portiek van de R K ïerle In d Itorte jWtktren neergezette fiets het zadeltaschje ontvreemd SUCCES VAN AFOLLO Op het nationaal zang en muziekconcours uitgeschreven door het comité tot bevordering der muziekbeoefening bij dilettanten zang en muziekvereenigingen in de concertzaal van het geéouw van den werkenden stand te Amsterdam gehouden heeft in de eerste afdeeling mannenkoren Apolk uit Gouda een eersten prijs behaald Bij de gemengde k ren won in de eerste afdeelmg Aurora uit Ammerstol een eersten prijs WIEL UIT FIETS GESTOLEN Dezer digen liet een landbouwer zijn rijwiel in het weiland nabij den Tiendeweg staan Dein anderen dag gaf hij zijn knecht opdn acht het vehikel mede te brengen Deze vond op de aangeduide plaats hetSagendom van zun patroon terug maar het voorwiel was uit de fiets verdwenen LOOF DER BEVOLKING Vertrokken naar Dordrecht Jan Verboom en gezm schipper aan boord PLAATSELIJK ÉIEUWS Bersfambacht BELASTINGOPBRENGST GESTEGEN Ondanks verkleining van grondgebied Over 1940 bedroeg het aandeel der gemeente in de grondbelasting gebouwde eigendommen ƒ 2206 97 raming ƒ 1800 ongebouwde eigendammen ƒ 5166 64 raming ƒ 4900 opcenten gebouwde eigendommen ƒ 4587 34 raming ƒ 4014 24 ongebouwde eigendammen ƒ 2066 64 raming ƒ 1960 aandeel personeele belasting ƒ 1870 42 ra mmg ƒ 1750 oficenten personeele belasting ƒ 11 620 22 raming ƒ 11 000 opcenten dividenden tanlièmebelasting ƒ 2626 42 raming memorie opcenten vermogensbelasting ƒ 2405 78 raming 2200 opcenten gemeentefondsbelas ting ƒ 14 616 87 raming ƒ 14 666 67 uitkeerijig gemeentefonds ƒ 4900 67 raming ƒ 4900 67 uitkeenng werkloosheidssulosidiefonds ƒ 980 raming ƒ 980 De totale ontvangst we s aandeel in rijksbelastingen of heffing van op centen op die bëtS stingen laedraagt dus ƒ SSMJ T r Inliet vorige jaar bedroeg de totale opbrengst ƒ 50 599 92 Hoewel de gemeente per 1 Mei 1939 kleiner is geworden door de annexatievan een deel van het grondgebied doorSchoonhoven is de belastingoubrengstgestegen terwijl in het aantal opieRjengeen wijziging is gebracht J De oorzaak van deze stijging isyae verhoogde uitkeering wegens divid den tantièmebélaating in 1940 ƒ 2696 42 in 1939 ƒ 0 60 VERGADERING VAN DEN RAAD De burgemeester heeft een openbare raadsvergadering belegd op Vrijdag nam 7 uur Dit is de laatste vergadering die de i aad zal houden BURGERLUKE STAND Geboren Nelis zn van Wouter Schouten en Teuntje Timmer BEVOLKING A G de Kovel naar Gehuwd Arie Verkerk 24 jr Stolwijk en Hartijntje Oskam 21 jr alhier Johan Stenssen 26 jr Dreumel en Comeba v Buren 18 jr alhier Bodegraven VOOBSCBOT GEBRUIKT De Officier by den Haagschen politierechter vond het in dezen tijd een dubbel leelqke streek die iemand uit Zwatnmerdam had uitgehaald Hü kwam bij inwoners van z n don i maar ook in andere plaatsen van de Rijnstreek met het verhaal dat hij voor een groote Rotterdaópfische firma de vertegenwoordiging ha en als zoodanig wel kon zorgen v6or levenng van cacao stroop en diverse andere levensmiddelen Er waren verbchillende winkeliers die op de aanbieding ingingen maar dan betoogde de man dat het vaak voorkomt dat rembourseraenten worden geweigerd zoodat hij alvfcst een voorschot vroeg van fis lpok aan die voorwaarde werd voldauu maar van de leveringen kw mn niets terecht als gevolg waarvan de betrokkene wegens oplichting moest terecht staan Het bleek dat ziJn meisje het geld weer had teru etaald maar niettemin vond de Officier het zulk een leelijke daad dat hij zes maanden gevangenisstraf eischte De politierechter veroordeelde tot twee maanden gevangenisstraf Boskoop COÖP VEREENIGING E BOSKOOPSCUE VEILING 25 Aug Rozen per bos Orange Triumph 64 80 ct j Jules Bouché 60 85 et Claudius Pefnet 55 90 et RosaMundi 64 84 et Edith Helen 60 130 et Hadley ƒ 1 10 1 40 Briarchf ƒ 0 70 1 18 Butterfly 48 85 et Else Poulesn 44r6a et Fk rex 45 70 et Rosalandia 49 64 et Golden Ophelia 26 32 et Bettcr Times 60 80 et Pecnt old 70 120 et Wmdland 45 70 et Doms Rijkers 54 82 et Juweeltjes ƒ 1 04h M8 Vierlanden 54 86 et August Noach 34 48 et Queen Mary 60 et Ellen Poulsen 20 30 et Duisburg 26 35 et Gloria Murdi 50 HO et Sweet Heart ƒ 1 01 1 26 gemengde rozpen 18 23 et Diversen per bos Cleinatis Durandi 37 r 45 et idem Mevr Ie Coultre ƒ 2 10 2 30 idem Prms Hendrik ƒ 1 40 1 70 Wonbreüa 8 8 et Lelies 64 80 et Physahs Francetti 8 14 et Perziken 6 13 et per stuk Ouderkerk a d IJssél BURGERLUKE STAND Ondertrouwd Daniel Hordijk 24 jaar en Mirgje Neef 22 jaar te Knmpen d Lek Jacob B an 24 jaar en Gnet e Kersseboom 24 jaar te Nieuwerkerk a d IJssel Corpehs den Besten 26 jaaÉi te jouderak en Maria Vuik 25 jaaf 5veri den C rneLs Dirk Heuvelman 21 jaar Reeuwijk RAADSVERGADERING De gemeenteraad is in openbare vergadering bijeen geroepen op Vrijdag as vm 10 uur Op de agenda k 8J it een zestal punten voor BURGERUIKe ISTAND Geboren Wllempje Hendnka dr van Verstoep en W J van Tilburg Ondertrouwd J P van Rijn 26 j te Alphen a d Rijn en P Kooij 23 j alhier P D Verboom 23 j te Bodegraven en A V d Heuvel 21 j alhier LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A Sturkenboom uit Rotterdam in Nieuwdorperweg D 138 M J 3eus uit DaUsen in Dorp D 26 C M Vos uit Zeist in s Gravenbroekadieweg F 65a Vertrokk ein M A Groenen naar Utrecht Springweg 138 KH Schrama naar Roelofsarendsveen R K Pastorie L J Kurvers naar Rotterdam Uitwijkstr 4 Joh de Kamper nfaar Bussum Singel 52 J K Heetland naar Gouda Ridder van Cataweg 53 L Lammers naar Gouda Kamemelksloot 68 B A F Steemers naar Dalfsen St Jacobuslclooster GEVONDEN VOORWERPEN CJevonden portemonnaie met inhoud te bevr by G Boon s Gravenbroekscheweg F 56 kano te bevr bü de politie Schoonhoven SECRETARIE VIT DE KOUDE Lek in centrale verwarming wordt verholpen De centrale verwarming in het stad huis bleek in de afgeloopen winter niet aan de eiischen te voldoen en men kon da vertreMnen niet behoorhjk verwarmen Na afloop Van het took seizoen is men begomien het defect te sporen Het bleek U ea dat de buizen welke onder den parketvloer van de secretarie liggen ernstig lek waren waardoor veel waimte verloren ging Aange v het onmogdijk bleek de juiste pl ata van het lek op te sporen waardoor r en dus genoodzaakt zou worden de parketvloer welke verleden jaar Aug stua nieuw js gelegd geheel op te breken werd b loten een boveagroi dsche buisleidmg te leggen met wellke werkzaamheden thans een begin is èemaakt Alleen bij de ingang van e secretarie In de Stadhuisstraat zal buis onder den grond gelegd worden ten gerieve van het publiek GEVONDEN VOORWIERPEN Omtrent ondenstaande gevondei voorwearpen zyn inlichtingen te ver4 krügen aan het bureau van politie étui met rozenkrans heerenportemonnaie met inhoud eenige geldstukken jongensjasjc hcerenrywiel paar dameshandschoenen st eldje Leger des Heils sleutel bril GYMNASTIEKLOKAAL IN EENPAKHUIS 1 Tüdel ke vloasing voor ruimtegebrek Reeds eenigen tijd bleek er behoefte te loestaan aan een tweede gymnastieklokaal omdat in het bestaande gebouw slechts ruimte is voor een of hoogstens twee klassen tegelijk om te oefenen jezien de huidige tijdsomstandigheden blijkt het echter met mogelijk thans een tweede lokaal te bouwen De gemeente heeft nu een groot pakhuis gelegen aan de Havenstraat gohuurd De consulent voor de lichamelyke oefeningen in de inspectie Gorinchem heeft dit gebouw tijdelijk goedgekeurd voor het gymnastiekonderwys doch alleen voor de eerste twee leerjaren der lagere sriiolen Waddinxveen CONCOURS HIPPIQUE VAN DE GOUWERUITERS Uitgebreid programma Onder de reglementen van de Nedetlandsche Federatie van LandeH ke Rijvereenigmgen en het Centraal Comité voor de concoursenhip pigue in Nederland zal de landelyke rijvereienjging De Gouweruiters op Zaterdrag 13 September as een concours hippique met sprmgcorvcotirs voor landelijke rijvereenigmgen houden op het landgoed van den heer A v d Breggen aan den Piasweg Het uitgebreide programma bestaat uit 15 nummers Het vermeldt o m een individueele veelzijdigheidsproef om het kampioerschap van Ztud Holland en Noord Brabant open voor leden van in Zujd Hblland en Uoord Brabant gevesUgde landelijke rijvereejugijigêfl welke uitgekomen z iijv iji dïê mdividueele dressuurproef jKl Tl en M en het ind spnngconcours en een viertal dat deel heeft genomen aan de dressuurproef voor afdeelmgen ds BUITENUND DE AANVAL OP IRAN Geheele natie verzamelt zich om den staat De geheele Iransche iialie verzameltzich om den staat teneinde getrouwaan haar eed de politiek voort te zetten welke in het belang van het landnoodzakelijk is zoo verklaarde gisteren de radiozender van Teheran Verder werd er op gewezen dat de regeenng van Iran haar politiek als een politiek van strenge neutraliteit heeftgekenmerkt Zoowel in tijden van vredeals van oorlog heeft de sjah er naargestreefd de sociale verhoudingen inhet land te verbeteren terwijl hij ertevens zorg voor droeg dat Iran buitende internationale verwikkelingen gehouden werd K ITAUAANSCH LSGtRBERICHT Niets nieuws van de landfronten Het 477ste communiqué van het Italiaansche hoofdkwartier luidt all volgt Van de fronten te land valt niets büzonders te melden In den nacht van 34 Augustus hebben vijandeiyke vlieg tuigen brandbommen neergeworpen op Tempio Pausania Sassari waardoor eien persoon gedood en vier gewond werden De aangerichte schade is ontbe teekend Tüdens een operatie boven de Middellandsche Zee werd een onier vliegtuigen aangevallen door een vijandelijke formatie jagers Hoewel ejn stig getroffen en met gewonden aan boord slaagde het toestel er in te ont K nappen na een vijandelijk vliegtuig i hebben neergeschoten r Duitschland strijdt voor Europa OPERATIES IN HET OOSTEN VORDEREN GOED Haven van Great Yarmouth srebom bardeerd weer Het opperbevel dermacht maakt bekend l De operaties m het Oosten naken overal goede vorderingen Zooals reeds in een extraberichtIS medegedeeld hebben duikbooten en in overzeesché wateren opereerende oorlogsschepen 251 vuandelijke koopvaardijschepeh met een totalen inhoud van 148 200 ton vernietigd Hiervanhebben de duikbooten alleen meen achtervolgmg van verscheidene dagen en na zwaren struduit een convooi dat van Engeland naar Gibraltar voer 21 koopvaardijschepen van 122 000 brt in totaal weggeschoten Bovendien hebben zij in een strijdtegen zeer sterke escortevaartiugen een torpedojager van deA radiklasse een korvet en eenbe vakmgsvaartuig tot zinkengehracht 0 Ih den strijd tegen Engeland heeft de luchtmacht overdag de hav n van Great yarmouth met bomtjtien van zwaar kaliber bestook t Tijdens den nacht waren lucht nvaUen gericht op havenwerken aan de Bntsehp Oo stkust alsmede p verscheidene vliegv l fin opr Tiet eiland PatjowÖevaartuigen schoten totff de Nedcrlandsche kust een Bntschën bommenwerper neer Een gering aantal Britsche vliegtuigen wierp in den afgeloopen nicht op enkele plaatsen in WestDuitschland brand en brisantbommen neer De schade is onaanzienlijk Nachtjagers schoten dtle der aanvallende vliegtuigen 1 neer nmi nsmiwwknw BINNENLAND De aangifte van Joodsch grondbent Het Ruksconuni sanaat maakt bekend Mei de aandiuding Grundstück in de Verordening 154 11 van den Rijkscommissans voor het bezette Nederlanc che gebied worden zoowel bebouwde als onbebouwde terreinen bedoeld Derhalve valt ook het huirenbezit onder de genoemde verordening Britsche luchtaanvallen Gedurende het weekeind vlogen slechts enkele Britsche vliegtuigen boven ons land De neergeworpen brisant santen brandbommen brachten eenige bchte beschadigingen aan woonhuizen teweeg Een woonhuis werd zwaar beschadigd Helaas zijn twee doode te betreuren een man en een vrouw GEBRUIK VAN POOTAARDAPPELEN De Nederlandsche Staatscourant van heden bevat een besluit van den secretaris generaal van het departemei t van Landbouw en Visscherij waarbij het wordt verboden door de N A K te velde goedgekeurde pootaaruappclen van den oogst 1941 te gebruiken voor andere dan iin u 1 einden Vnv i Het verbod geldt niet incju 1 van door de N LC A outheHmr verleend en de voorwaarden I noodig aan dote ontheffing t i Jbinden zijn nagekomen j 487e STJkATSLOTEBU onuDC xxAisa nruot ujk Trekking van M Augustus 12031 MttJ 4M No 6242 8402 18753 ƒ tM No 7034 1 655 IM No 1874 90S2 io ie tM 13443 18545 16802 lij 19434 nUJZEN VAN tS 1004 WS7 889 407 13036 le064 wn UU i a uut uu UMg U s UKl 1 M IMM UU Wil IHM IMH uatt Wil wa uw mn UB 104fi 3887 eOUO MIO 13041 ieo 7 1U63 3 22 i 36 430 13UM lei4B 1108 3mn 9 ö 0444 130 i9 1 197 llTa 3683 6978 42 130 1 16212 1178 3909 8981 8630 13078 18237 llKi 4U1C 7012 9852 13076 18253 1189 4023 7063 Vibl 13077 162C8 lïOe 4039 7077 9894 13080 18341 1252 4041 7144 749 13172 16342 1254 4182 7225 753 132U1 16397 1306 4206 7247 9759 13217 16386 1344 4208 7283 982S 13245 18402 1389 4224 7290 8858 13247 164ttJ 14U2 4 M3 7298 9897 13252 18435 1464 4271 7313 10033 13275 184 7 1512 4284 7320 10043 13288 16507 1516 4331 7380 10063 13290 18528 1558 4433 7397 10084 13289 16531 1507 4448 7428 10137 13312 18553 1574 4491 74 5 10141 13325 16564 1611 494U 7477 10142 13342 18590 WIS 4584 7518 10155 13388 18683 UW um WK UM Mn un 19997 1 99 20ini 20081 2om 20123 lOlK 281S7 20IH xaoo vaa 2023 4624 7521 10193 13388 18871 1862 4707 7555 10148 13414 18891 1867 4758 7558 18310 13416 18704 1708 4781 7573 Kk337 13504 18706 1720 4799 7832 10367 13527 18788 1772 4808 7719 1047 U556 18763 4811 7783 10838 U8B0 18788 1903 4830 7767 10582 13682 16888 1908 4fi28 7798 10669 U808 18888 M68 4845 7825 108 4 13898 18618 1867 4605 7854 10706 18712 18818 WS 4 17 7862 10786 13747 M81 1076 4053 7875 10763 IJKt 17035 2122 48 6 7878 10784 1 17085 1163 9046 7881 10782 I3ff 17099 2199 5074 7a 10803 13930 17098 2219 5110 ni9 10924 13974 17121 22 5 51 W i Hil 10981 ljy7a 171a 2283 5168 8024 11037 14003 17165 2286 5210 8031 11086 14006 17167 2304 5213 8050 11107 14057 17218 2325 5281 8062 Uil 14064 17232 2468 5287 81CJ0 11135 14140 17298 2501 5327 8102 11262 14189 173 i 2560 5328 SUff 11276 14198 1T394 2601 5338 8225 11283 14201 174K 2803 349 8249 11288 14215 17453 2658 5386 8261 11289 14221 17490 18 3 5389 8272 1138U 14248 17525 2723 5390 8299 11397 14252 17562 2764 5431 8306 11410 143M 17619 2T89 5424 8322 11471 14334 17828 lOMl 10301 10446 2061S 30630 loss 10114 2792 8427 8364 1151 14331 I783U 27 3 5448 8366 11532 14375 17639 2852 U73 8368 11583 14400 1T665 2856 5327 8J77 11601 14455 17668 3906 5536 8403 11643 14493 17697 2855 5538 8418 11700 14516 17707 2858 5563 8423 11713 14520 17719 2973 5585 8425 11728 14526 17754 MM 5644 8445 11826 14557 17779 Vim 36699 30 13 20111 207 9 20877 1069S 20911 iim 21141 21171 11175 lUM 211U 31 31 lUM iins 11401 31403 314 119M V SW 31 11 310 HOS 3lW 3IW Vim V 119N 31 i llIM IllO 119 HM tm tm m 2864 5671 8447 11833 14627 17799 3001 5696 8452 11834 14658 17805 3006 8768 8461 11868 14693 17848 3060 5782 8491 11885 14713 17875 3066 5798 8494 11903 14781 17894 3096 5799 8557 11917 14904 17895 3133 5801 8574 11926 14928 17915 3202 5838 8583 11950 14935 17935 3219 5846 8584 11994 14957 17961 3227 5876 8586 12010 14979 17954 3238 5892 8672 12032 ISOOl 17972 3250 5826 8679 12034 15045 18016 3276 5 H9 87 36 12039 15110 IBOU 5958 8743 12141 15139 18034 5986 8777 12177 15163 18038 3327 5996 8810 13183 15200 18051 3367 6005 8882 12231 15260 18087 3387 6071 8896 12262 15284 18091 3411 6089 8946 12269 15352 18196 3410 6089 8964 12298 15373 18249 3451 6087 8966 12310 15391 18268 350S 61 4 8 78 13358 15410 18371 3536 6376 8 06 12389 15430 18315 3573 6393 9006 1M13 15457 18322 3580 6311 013 13416 15475 18339 3593 8357 9053 12449 15486 18388 3644 6402 075 13478 15530 18414 365 6547 9094 13498 15554 18431 3691 8S60 103 13530 15632 1 487 3708 6583 196 13554 15713 18635 3710 6586 323 13572 15785 18689 1 6 0 18681 3711 3723 1578 591 9225 12821 6596 9336 13666 15794 3735 8818 9147 13732 15803 1 711 3744 6649 9288 13757 15818 18816 3751 6686 9324 12765 15819 18856 3755 6728 9332 13816 15824 18857 3765 6845 9335 13 86 15888 1 958 3813 6862 9344 12889 15 47 18 85 3836 6867 9362 11973 18044 I K 3851 6894 9381 13831 180 3 1 047 In é vorige Ulst itut 148 3 4064 30966 mIn dMC Idasae xljn nog in cblev 0 1 prijs vaa MOn 1 prDs van 13C 7t OoiMla B OnatitW UuutdfXlacMur Chet rMlaetciii I TIeUt V M personee Ik hebl la isï geheel resultM lk9 makenkj DCI2 weeri en het I een FEUII4 ET0N ZILVER AAN DE SANDAWAKU m B ikooiti hatft zidi van allen meea tar K Dtaakt tn nu het vertrdc ia Aatge8teId aijn te mannen ntet maer Mudan N kl Gomenburg an Haai tlacfaarilUa aijn ar stof nlat ovct ecna aar xa zoo gauw mogalilk de bloe Boa M bulten xullen xetten Shanghai Hamburg NiU voelt meer voor Mhanghai doch Haaiviachwillie ge K i voorkinir m Hamburg In Hamburg op da Rc wi haan begint hl en op dat moment Wil bottan aaa aehot MMachwUia ataat ala door dan éafAu tatroltan U kant dat galuld deHar B nraar r daa dat van de baka van graat Bonea Onra Da herinnaring aan iate atgrüaalDk apringt ham naar den rent Niki Gomenburg heel eenvoudig ondersteboven en vliegt naar de deur Niki springt overeind grijpt een buka van den muur en Haaiviachwillie die het merkt rukt hem het wapen uit de handen Een fractie van een seconde later ia hij buiten Zijn oogen richten zich onmiddellijk op de helling Daar klinken zich anel verwijderende voetstappen Haaiviachwillie brengt zijn wapen ia aanaiag Daar tusachen de struiken beweegt ilch een Bchte vlek Haaivnachwillie mikt en schiet bijna gelijktijdig Twee maal achter elkaar De echo weerkaatst beide gelui den Stilte halt nu hoort men iets vallen een ituk metaal op steen Waar zich de lichte vlek heeft bewogen komen de atruiken in heftige beroering En teaatotte ia allee weer atU Hij keert terug naar de hut en ia doodsbleek De buka valt hem uit de hand Hij wankelt en moet zich aan da tafel vaat houden De beb hem getrofien fluiatert WJ EMTft na can minuut vraagt Haaiviachwillie Waar is de Rus MjjU GorneiOiiirg gaat naar batten hij maakt zich ongerust over Wassil Haaivischwillie kijkt Niki na en mijmert Wat loopt hij vreemd En tegelijkertijd maakt zich het heerlijke bevrijdende gevoel van hem meester Ik heb den promyscMennik getroffen ik heb hem getroffen ik heb hem getroffen WassU Michailowitsch Tschikoff 11 bij den achter muur van de hut Hij maakt den indruk van iemand die zich onverschillig heeft uitgestrekt in het gras om een dutje te doen Een der Chineesche paardje staat naast hem Dat de Rus dood is ziet Niki Gornenburg onnriddellijk Hij heeft een groot gat in het achterhoofd Het geweld van het schot heeft hem blijkbaar een halve wenteling om zijn lengte as doen maken en vervolgens ter aarde geworpen Merkwaardig genoeg blijft Niki votanaakt kalm Slechts een lichte bevreemding nauwelijks verwondering maakt zich van hem meester Hoe waa het ook weerT HIJ wilde naar Shanghai doch Haaivischwillie gaf de voorkeur aan Hamburg Hamburg is een gezellige stad vooral wanneer wen een aar d uiten op zak heeft Op de Reeperbaan neen ze kunnen Wassil onmogelijk meenemen want Wassil ligt daar met een gat in het achterhoofd en bovendien is hij dood Hmmm dood Merkwaardig dat iemand zoo gauw dood kan zijn Je zou het niet geloovenl Wat een dwaasheid Houthakken en pretmaken en dan maar loo gauw dood gaani Hij hoort het geluid van voetstappen naast zich Wie is dat O ja juist dr Silleryl De geleerde was het bosch ingegaan omdat hij last van maagpijn had Zou het werkelijk alleen maar maagpijn geweest zijn Of was dr Sillery toch een beetje bang Hoe kan een volwassen menach zoo bang zijn Enfin hij Wil er dr SiUery geen verwijt van Rfaken de geleerde is een brave kerel en waaneer hij Niki kijkt op ziet den geleerde aan en eerst nu heeft liij het gevoel alsof een sluier voor zijn oogen wordt weggetrokken De geleerde botanicua heeft een druppel bloed in het gelaat zijn lippen hebben een blauwen glans en zijn oogen staren in radelooze verschrikking Zonder te beaeffen wat hij doet pakt Miki Gorne wg den wanke lenden geleerde om den middel en brepgt hem de hut binnen Daar laat SiUery zich stom en radeloos op een sto vallen Niki beeft evenmin ieta te zeggen O zaken staan zooala ze staan en kujnnen met woorden niet veranderd wdrden Ongeveer en uur later loopt Haaivischwillie naar den hoek van het vertrek en grijpt zijn buks Niki kijkt hem vragend aan Ik ga hem halen Niki begrijpt het nog niet goed Wien wil Haaivischwillie halen En waarom heeft hij daarbij een geweer noodig Zou het trouwens niet beter zijn het lijk van den Rua eerst binnenshuis te brengen Ik heb hem getrirffen ik weetbet vast en zeker Het henen raadsels Eerst nu gaat Niki een licht op Haaivischwillie wil den promyschlennik halen Waartoe Welk nut heeft het Eerst is hü van plan Haaivischwillie tfgen te houden doch bij nader overleg ziet liij ook in dat het een prettige gewaarwording moet zijn het lijk van den promyschlennik te zien Dat zal hun allen een groote geruatstelling geven Xlillii I Overigens is hij te moe om zich tegen Haaivischwillie te verzetten Bümaakt slechts n onverschillig gebssren een halve minuut later is Haaivischwillie buiten de hut Haaivischwillie aarzelt geen conde hij stapt regeUecht naar doorwaadbare plaats in de Saodawaku waar de moordenaar de nvi moet zijn overgeatoken Vloekend en mopperend en toe vervuld van het heerlijke gevoel w een bevredigenden wraaklust baa Haaivischwillie zich een weg door struiken Eindelijk emdelijk De V gaz is dood Tschang U Url is do de Rua is dood maar de bandiet hes indel k ook zun bekomst gü De doorwaadbare plaats in J vier is bereikt De oude sporen door den rega der laatste dagen i ledig uitgewiscbt Haaivischwilhe ssf zelt Zal hij verder gaan Ja Hij op den oever zitten trekt laarzen sokken uit atopt de sokken in de 1 schachten bindt de laarzen roet eind touw aan elkaar en hangt se o den hals Dan stroopt hij zijn broo pijpen omboog en stapt de rivier Wordt awiHii