Goudsche Courant, dinsdag 26 augustus 1941

0RSTE BLAD DINSDAG 26 AUGUSTUS 1941 EFFECTENBEURS AMSTERDAM Noteer ngtn van 25 Aug OMj ATna iluul iM i ii Z WMho RkM 4 Uu ZuMei Hypb 2 utU 4 100 O o laf K L 9 MH MK ZU Hn k nó vwpl uiu I l i HH anta Nad aak vark 4 83 Ro Sak By b 4 mU Dito 98 SS lOOM 99 H100 A eet m 964 73A V K L K m i luo ii 340 It lao 4 1I48 la Ita 4 IMO 100 4 1 4 kit 100 4 1040 t 100 4 U40 kU r too 4 IMl bil I 100 4 IMl bit 900 4 1098 IM I IMS f 800 S U 1 100 1 1M8 f 100 I lai ri 80 i P a s UOK lÜUH I0ÜJ4 H 99 SS 88H 89H SU 99 tt WA I oi iM t Tt lB tfe Nederlandsche Staatscourant arbeiders die de dienstbetrekking j fi gisteren ziin opgenomen een vestiwaarin zy werkzaam zyn niet hebJjeB opgezegd door het aanbieden b ji een hooger loon of andere gtweffiger arbeidsvoorwaarden uit di dienstbetrekking weg te loklj r is verboden De werkggjwf die in stryd hiermede handeltjs strafbaar Het feit wordt beschj ra als overtreding en wordt geStraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste drie duizend gulden Wanneer het strafbaar gestelde feit door q vanwege een rechtspersoon wordt Ijegaan wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen dengene die de opdracht tot de strafbare handeling heeft gegeven of daarby de feitelyke leiding heeft gehad Met de opsporing van overtredingen van dezen aard zijn derhalve de in dit artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde personen ook belast de ambtenaren der ailwidsinspeetie Deze bepalingen treden op 26 Augustus 1941 in werking 465 412 266 m iaw M7H a09 241 434414 BEURSÜVERZICHT GELO EN GOEDEBEN AïgefiChelden van de berichten omtrent dekri gs eirtchungen waren er tydens het eekend geen gebeurtenissen elk eennieuwe kijk op de beurssituatte konden opf nen Gisteren bü de opening l estond op d locale markt overigens een zeer vaste stemming daar klaarblijkelijk een behoorlijkeportie kooporders tot uitvoering moest worden gebracht Het verhoogde koeri pell lokteechter iij t op bescheiden voet kleine realisaties uit m verband waarmede onder Iwurstijd een kleine inzinking vie waar te nemen doch aan het einde van de rekening bleef demarkt gemakkelijk op peil Da affaire wasvrij omvangrijk en evenals in de achter onsliggende week was dtt voor een gedeelte oprekening te schrijven van de activiteit derbeurshandelaren Voor Industneelen tïestondm het bijzonder een vaste tendens En dekopfondsen veroorzaakten daarmee eengroote bedtijVLgheid Unilevers werden op159J 4 ingezet of een zestal punten bovenden vorigen topkoers in het verdere verlï opging de koers onder steeds levendiger handel een tweetal punten naar l enedcn Hetzelfde beeld gaven de PhUipsaandeelen tezien bij een koersschomme rng tusschen 256S 4en 254 Calvé s kWamen ditmaal ruimschootsboven den partkoers Van Berkels zaktenna op 913 4 te zijn verhandeld een kleinigheid in Van de minder courante soortenbestond voornamelijk vraag voor de specialiteiten welke tegenwoordig nogal eensworden gefavoiiseerd Ef waren behoorlijkekooporders in de markt en daartegenoverwas het beschikbare materiaal sobaarsch Vervolgens waren hel de scheepvaartaandffelen we ke een flinke tiedrljvigheid ten toonspreidden Scheepvaart Unies bereikten eenkoers van a02 maar daalden naderhand beneden de aOO pct grens De aanverwantesoorten waren algemeen hooger evenalsJapanlljnen waarvoor echter tijdens hetbeursuur een reactie viel waar te nemen van 164 tot 16ÏV2 Vaarten stegen tot 146V2 terwaï daarna 144i j werd gedaan Oud booten waren een kleinigheid hooger vooral inScheepvaart Unies en oude vaarten ging hettamelijk druk toe In de petrolcumrubriekwerden olies in vaste houding Ingezet Hetalgemeene marktverloop strekte zich erflterook tot ïil aandeel uit zoodat de koers ach teruit liep van 261 tot 2171 Indische eultuurfondscn waren mcdie goeij van toonVan de rubberfondsen waren de meeste incourante soorten hooger Amsterdam Rubbers liepen terug van 299 tot 295V Detabaksatdecllng was sul goed prtjshoudend In het bijzonder voor Dell Batavia welkeene vijftal punten avanceerden De handelop de suikermarkt bepaa de zcih voornamelijk tot HVA s met prijzen loopende van 465 lot 472 en tot Vorstcnlanden welke metveel veranderd waren j w i Voor de beleggingswaarden bestond kalme belangstelling De Nederlandsche staatapapieren waren prijshoudcnd maar veim m ïnderd CemeentclUke en Pi OTlnclale leeningen waren aan den vasten kant PanUbrieven kalm en weinig veranderd Prolongatie r ZWEEDSCH HOUT NAAR NEDERLAND De verkoop van Zwcedsch hout naar Nederland is vo geiis Eur pirew m d laaible vier w k£n leverjöig gew st Dit Weid moelijk gtniBakt door het houlcontigenl van 1 iniUiocn kionen waarvan begin JuTl melding werd femaaxt doch dat nog met ter volte zal zx n verbruikt Ook Manden leverarntie aan Demanarken plaal k runden lev DAGEUJKSCB INDEXCIJFER Mcdieecdeeld door t Centr Bur v d Stat IndexcUler koersen van aaiuleelen op 16 Augustus 160 5 RADIONIEUWS WoeiUdftS 27 AajEUstos U11 VISR8UM I 41M Ma 6 43 Gramofoomnuz CJ Ochtendgymnastiek 7 00 Gramotoonmuz T 43 Ochttinujj mna6tiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Graniofoonmuziek 9 15 Vooj d huisvrouw 9Jih Gra motoonmuztek 11 00 Voor de kleuters 11 20 Syivestretno 12 00 Graniofoonmuzjek 12 25 Voor den boer 12 40 Almanak 12 45 BNO Nieuws en economische berichten l OO Giomnger Orkebtverecnjging 2 15 De GooiInaders 3 00 Voor de vrouw 3 20 Zang en piano 4 0O Bijbellezing Voorbereid door de Christ Hadio Stichtmgj 4 20 Voor de jeugd 5 00 GranH to0nmu£i k 5 15 BMO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Jeugdstoimkwarlier 5 45 Schiammelkwartet en soliste 6 15 Voor de birwieTtschippers 6 30 Ernst van t H tl met zijn 15 sohbten 7 00 Actuee halfuurtje 1 39 Volkszangkoor met pianobegeleiding 8 00 Gramofoonmuziek 8 15 Causerie Volksgezondheid 8 30 Uit de voorraad amer fopn 0 30 Gramofoomnuziek 0 45 BNO Nieuwhbericbten 10 00 10 15 BNO En e cche uitzendin The Dutch Achievements in the Netherlands Indies aiLVEBSUM n 301 5 M 45 Zie Hilversmn I 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramofoonmuziek 10 00 Morgenwijding lO W Pianovoordracht 10 40 Declamatie 11 00 Giamofoonmuziek 12 15 Orgelconcert 12 45 BNO Nieuwb en ecomÉ mische berichten 1 00 Roemeensch orken Gregor Serban 1 30 Gramofoonmuziek 1 45 Kurt Hohertberger en zijn orkest 2 15 Voor de jeugd 2 30 Verkorte Opera M Trovatore gr pi 4 00 Oramofoomnuziek 5 00 Bijbellezing 5 15 BNO Nieuws economische en beursberichten 5 30 Ensemble Bandi Balogh 6 00 Gramofoonmuziek 6 15 Salonorkest 7 00 Actueel halfuurtje 7 30 Gramofoonmuziek 7 35 Reportage 8 00 Rotterdamsch Philharmonisch oi est en so ist 8 45 9 00 Boek bespreking 9 45 BNO Nieuwsberichten 10 00 Dagsluiting Voorbereid door de Christ RadioStichttn 10 lO W Gramofoonmiïziek V m m j a i itlM M mn mi IMM vwaï MMa 9 il uur iwia ISW7 igoM 3008 1107 20129 mm miM 30200 30219 802 17 Ï030J 30341 30347 plOSQl Kooi 10440 MCIS Meao ftosja iloau 10849 M 30713 MW17 10719 0877 208 9 zoeit 31079 31138 21141 21171 JU79 11308 212K 21299 21331 21290 21273 21402 31403 11490 319M 31M9 31004 2iei6 1104 ll 39 11804 11204 312M iim HM 31312 31 18 3I 33 11 99 31279 11 2 21 H3 n e T de gllNERUND Ocnieentei n maakten groeten voor Winler h ulpwerk CBjfl 8EBOEN SLECHTS ewri v n Binnen iJ ZaKw 1 We kIfT oor Oeroeentebelan herft Vin 28 30 JuU 1841 den n inS f l n ï gericht an d e G ï2SSd St t n J i oodenchei f inciën waarin hy oa er chillende zijden heeft mü J naM b f gehandeld worden met de koaten die door Lnt n zijn gemaakt ten behoeve C tet Plaauelyk WinterhulpweA L i wat de materieele la wat de teuilgave betreft tt lieb mij in verband hiecmede JJjUD met den directeur generaal J fiolerhulp Nederland en mede Jm nki l nK daarvan meen ik goed JTteB ilvorena tot beantwoording JLiedoclde vraag over te gaan het B de onder de aandacht te bren directeur generaal ia van oorj l en ik deel deze mcening lilt bet inzetten van betaalde arbeidsVracht behoeve van het Winterhulpwerk tot het volstrekt noodzakeUlie dient te worden beperkt Met vol io ning mag worden geconitalwrd dat m zeer vele gemeenten i in overeenatetnming hiermede MhandeM i De vraag of het geoorloofd is de j g n voor rekening der gemeente K nemen moet voor wat de personeelsuitgaven betreft in beginsel ontkennend orden beantwoord finmers ïoósis in zoovele andere gemeenten ► ladden ook hier de werkzaamheden moeten geschieden door vrijwillige krachten De Stichting Wintcrh lp no h het Hijk zullen de deswege gemaakte kosten voor hun reRoning nonen evenmin ala de materieele uitlavan welke plaatselijk dienen te worden gedragen Intusschen ligt nu het geval zoo dat het met in alle gemeenten mogeluk u geweest voor de burgemeesters ot aanjtond s het Winterhulpwerk irtieel met vrijwilligers tot een goed reniltaat t brengen Ik zal er daarom geen bezwaar tegen naken indien de gemaakte kosten indien deze binnen redelyke grenzen Hjn gebleven voorzoover de van het Rijk afhankelijke gemeenten betreft TOor rekening der gemeente worden genomen en ik moge U verzoeken een zelfde standpunt in te nemen ooli ten aanzien van de andere gemeenten Nadrukkehjk wil ik er oip wijzen dat de hier bedoelde uitgaven alleen ïuUen kunnen worden goedgevonden w t het afgrloopen seizoen betreft en dat voor liet nieuwe seizoen deze uitgaven op de gemeentebegrootingen niet meer zullen mogen voorkomen Behalve over de vorenbedoelde kosten is nog mijn oordeel gevraagd over de toel iatbaarheid van algemeene giften welkf een enkele gemeente aan de tiohting Winterhulp Nederland heeft doen toekomen ten behoeve van het Winterhulpwerk Ook in dit opzicht neem ik het itandpunt in dat geen bezwaar dient te worden gemaakt tegen hetgeen ia geschied In het vervolg echter zullen uit de gemeentekassen geen giften als hier bedoeld mogen worden uitgetrokken De leiding van de Winterhulp Nederland stelt daarop dan ook geen PU DE SPOORWEGEN EN DE VACANTIE DCIZENDEN FIETSEN VERVOERD Som 35 000 rywielen pe week Koewei het men zou het aan het e niet zeggen nog altijd zomer is r ook in deze maand en zella in tiet begin van de volgende nog menig en zijn wel verdiende vacantie gaat laiietsn is het drukste vacantiever5 toch langïamerhand weer achter oea rug Men heeft reeds in verschiUende beramen kunnen lezen dat dat v antie Mer in ons land ook dit jaar benoorlijke afmetingen heeft aangeno i en dat men in verschillende deei ons land zelfs record bezoeken w kunnen boeken He spoorwegen stonden voor de i ke taak dit vervoer practisch eneel voor baar rekening te nemen anks het beperkte materieel en moeilijkheden die zich in dezen ji wnioen hebben zü zich daar ai Ofheen geslagen j 5 y 5e drukke zomermaanden Nations hebben bevolkt konden op i l enorme hoeveelheden rydam srnemeiv groote en kleine LiT V heerenfietsen met versleiwaS SP benden met nieuwe Bi banden en sommige ook met banden van 4e oudte kwaUteit wwL fietsen moesten de spoor j wdanks het bijzondw drukke Pirsvervoer zien te verwerken ea datal verband dat wü dezer h JS spoorwegen hebben geinriiwi w omvang van het OB n f ie wijze waarj j n uch daar doorheen geslagen ipj een en niet aHeen bü de de hSr W voorbeeld ook in sati an de toeristische organi anv nT ï en ra werd im fi verwacht dat t pubüek C t 8d ziin fietsfeii ni J s de vacantie zou spa W W heeffMiter wel aanMbW JV bestedSi van de va ii i hoofdzakBWik heeft bet ai einreizen ah wandeltoch r nTti f orme hjfeveelheden rijKum nüing aangeboden u ons een paar cü s Wen paar cü s noe Verbod van aanbieden ▼ an Iddoonen VRVOEBINOSIIBSLUrr VBBSCHENEN In de Nederlandsche Staatscourant van gisterra ia opgenomen he derde uitvoeringsbealuit van den r cretarisgeneraal vaa het depart nent van Sociale Zaken inge W de verordening van den Ryk j mmissaris voor het bezette gebi v betreffende dtt totstandkoming ran l gelingen in zake loo aalarisaen en andere arbeidsvoi rwaarden Hierbij wordt o m bepaald Bü indienstneming van arbeiders mogen zond goedkeuring van het college van rijksbemiddelaars door den werkgever geen gunstiger loon en arbeidsvoorwaarden worden overeen gekomen dan welke gelden ten aanzien van overeenkomstige bü hen in dienst zijnde arbeiders of indien hy zoodanige arbeiders niet in zijn dienst heeft noch pleegt te hebben ten aanzien van overeenkomstige arbeiders in den betrokken bedrijfstak ledere handeling die ten doel heeft AANBESTEDING Gisteren werd dooj den directeuryan den rijksdienst voor de werkverruimmg te Groningen aanbesteed lietmaken van een aaidiichaam met aansluitende aardebanen ten behoeve vaneen toekomstiger verkeersweg nabyGroningen Hoogste inschrijvr N V NoordNe dcrlandsche wegenbouwmy te HarUngen voor ƒ 255 000 Laagste inschryver K R Haverland te Varmsum en Zwolle voor ƒ 221000 VREUGDE EN ARBEID OPENT HET WINTERSEIZOEN fle werkgemeenschap Vreugde en Arbeid van het N V V opent op Zaterdag 6 September het winterseizoen en wel te Utrecht met de opvoering van de operette Lentelucht FrühImgsluft van Josef Strauss door het gezelschap 4 e Haagsche Operette Medewerking aan deze voorstelling verleenen o a een groot orkest onder leiding van Chris Vetlo en een grjot aantal artisten Pe arbeiders in Ut echt zullen aldus tot de eersten behooren die in de gelegenheia zijn den nieuwen schouWbuSg te bezoeken Die ïijn nog niet alle bekend Maar wij gunnen u wel een paar voorbeelden geven vóór den oorlog vervoerden w i o het station tie Utrecht in den drukken vacantietyd gemiddeld ongeveer tweeduizend fietsen per dag dat wil zeggen fietsen die van Utrecht uit verzonden werden en die op doorreis in de Domstad moesten worden overgeladen Wij hebben dit jaar dagen gehad van bijna vier duizend fietsen Ook de toeneming in AmsteSrdam heeft behoorlijke afmetjpgen aangenomen Daar hadden wij voor den oorlog in het vacantieseizoen dagen van 3600 rijwielen terwijl wij dit jaar dagen hebben gekend waarop niet minder dan vijfduizend fietsen moesten worden vervoerd zij werden uit alle richtingen n ar alle richtingen verzonden dodi wel is gebleken dat de Veluwe en de Achterhoek dit jaar bijzonder in zwang waren vooral van de groote steden uit Althans wat de fietsen betreft was Umburg ditmaal in tegenstelling tot andere jaren weinig in trek Het behoeft geen betoog dat een vervoer van vier en vijfduizend rijwielen van een stad uit per dag groote eischen kan de spoorwegen heeft gesteld Er zijn dan ook allerlei maatre gelen genomen om dit vervoer zoo snel mogelijk eij zoo zeker mogelijk te doen plaats hebben Eenerzijds werden de bestaande treinen met vele extra wagens uitgebreid en aan den anderen kant heeft men talrijke speciale rywieltreinen ingelegd Daar waren er bij van twintig wagons langer kon men ze niet maken in verband met t feit dat bö het laden en lossen de treinen steeda in hun geheel voor een perron moesten kunnen komen te staan en ala men dan naigaat dat er in eiken wagen zestig rywielen konden worden geplaatst dan vervoerde elke trein een twaalfhonderd rywielen naar de plaats van hun bestemming Er zyn weken dat er meer dan driehonderd extra rijwielwagens achter normale personentreinen werden gekoppeld terwijl er dan tegelijkei tyd nog speciale treinen liepen met een totaal van bijna 250 jagens zoodat er in die week 560 extra wagens hadden geloopen Waaruit blykt dat er in die eene weck er gaan zestig rijwielen in een wagen een dne en dertig duizend fietsen aande zorgen van de spoot vegen waren toevertrouwd Veel van dit vervoer vindt ook des nacht plaats Hierin zyn dan nog niet begrepen het ook respectabel aantal fietsen dat in de normale rijwielwagens is vervoerd De vergiftiftUigsnioord te Borgercoin ia ier NOG EEN TWEEDE SLACHTOFFER Omtrent den afschuweiyken vergiftigingsmoortl in Borgércompagnie op de echtgendöte van clen heer A Molema vememöi y nader dat er thans ernstige vetMoedèfts zijn gerezen dat ook de echtgenoot van baker O die acht maandenjeeleden in Zuidwending is overled ft Tf éA natU üflijken dood moet zijn géStorVeW In ve rbaiid hiermede heeft de JüSlitié uit Groningen zich gistermiddag naar Veendam begeven om een ftWWofide riö e k Infe stellen Gistermorgen iS héf lijk VaA den heer D die Op d begraafplaats Ce Ommelanderwijk was begraven op last van de justitie opgegraven en haar Veendam ovftrgebrscht WSar dé justitie sectie op het lijk heeft ÖbfeW verrichten Nadere bijzonderheden konden voorJoopig nog niet worden verstrekt VESXIGifiÏGSEISCREN VOjMTKLEINBEDRUVEN gingsbesluit terrazzobedrijf 1941 een vestigingsbesluit mineraahvaterbedryf 1941 en een vestigingsbesluit tabakshandel 1941 waaTby wordt bepaald aan welke voorwaarden moet worden voldaan voor het verkrijgen van vergunning tot vestiging van een terrazzobedrijf mineraalwaterbedrijf of een kleinhandel m tot verbruik bereide tabak VERVREEMDEN VAN ZAAIZADEN De Nederlandsche Staatscourant van gisteren bevat eep besluit van den Se cretarisgeneraal van het departement van Landbouw en Visscherij waarby het vervreemden van voor zaaidoeleinde T bestemde granen peulvruchten en ziden aan een beperking wordt onderworpen In het vervolg m dit n l slrohts zijn toegestaan mdien een verdunning door de Prov Inkoopoentrale van akkerbouwproducten of Ned Inkoopoentrale van akkerbouwproducten is verleend V IN HOLLAND STAAT EEN HUIS ONTVANGT DEN 25 000STEN BEZOEKER Dat de tentoonstelling In Hollandstaat een huis te Amsterdam de algemeene belangstellmg weet te trekkenmoge bUjken uit het meer dan drukkebezoek dat thans aan het stede yk museum wordt gebracht Gistermiddagpasseerde zelfs de 25 000ste bezoeksterde controle Die 25 000ste bezoeksterwas mevr Oosterbaan uit Amsterdam die met meer onderscheiding dan deandere bezoekers werd ontvangen Deconservator van de gemeentcmusea Jhr W J H B Sandberg wenschtemevr Oosterbaan geluk en bood haarhet boekwerk Een eeuw Nederlandsche mode van onkvr Dr C H oeJonge aan Officieele berichiten By beschikking van den gemachtigde voor d prezen is met Ingang van 23 AufTustus 1941 aan het hoofd van de afdeeiing v or de prtjsbeheerschmg toegevoegd als inspecteur voor de prlj beheerschiiiS m algeineenrn dierst bevoegd tot het opleggen van tucht rechtelijk straffen en n aatregelen In eei sten aanleg rnr A Stelnhauser wonende te s Gravenhage BiJ besluit van den Rijkscommissaris voor t bezette Nederlandsche gebied van 21 Aug 1941 Is met ingang van den datum van dit besluit ontslag verteend aan mr K Bosch als burgemeester der gemeente Winsum KOLONIËN Indische bauxiet naar Amerika WIJZIGING JAPANSCHE ALUMINIUMINDUSTRIE De geheele Japansche aluminiumindustrie wordt in nieuwe banen geleid aldus Eur Press Met een aandeeienkapitaal van 500 mil ioen y4n dat voor de helft uit openbare middelen is opgebracht is een controlemaatschappij opgerich Deze maatschappij heeft tot taak de bcilaande alummiumfabrieken over te nemen en voor zoover noodig uit te breiden en technisch te reorganiseeren Hierbij zal waarschijnlijk de overweging een rol spelen dat tot nu toe de Japansche aluminiumindustrie van geïmporteerde grondstoffen afhankelijk is De bauxiet invoer uit Britse Malakka en Nederlandsch Indië moest in den laatsten tijd om verschillende redenen voornamelijk als gevolg van hel blokkeeren van de yensaldi worden slopgezet Daar Japan geen eigen bauxletlagen bezit moest de minder rijke doch practisch in onbeperkten omvang ter beschikkmg staande leemjiarde die in het Noorden van Japan wordt ontgonnen als basisstof worden gebruikt Verlies voor Nederlandseb Indië Voor Nederlandsch Indië beteekent de plotselinge onderbrekmg van de bauxietleveranties naar Japan een gevoelig verlies De bauxiet industrie in NederlamdschIndië is een monopolie van den Staat De monopoliemaatschappij kon echter onlangs met de Vereenigde Staten een ieveringsverdrag voor den duur van 12 jaar sluiten in welke periode rond 8 millioen ton bauxiet geleverd zal worden De leveranties zuUen in het begm van het volgende jaar goed op gang komi n In NederlandsdiIndischa hnndelskringen kent meh aan dize overeenkomst een betrekkelijke waarde toe naar het gebrek aan to nnagc niet eens den voorgenomen export van ruwe rubber mogelijk maakt OBtginning banxietlagen op NieuwGuinea In Nederlandsch Indië houdt men zich bovendien bezig met de ontsluiting van de bauxiet lag n op I fieuwGuinea voor welk doel verbinair gswegen zullen worden aangelegd van de kust af naar de mynen m 91H 93h sax tm U14 i r o I I 100 i taai oi 800 8 1881 AO 1 100 t VW1 AO1 800 e rrtv aa Oan laaniaiHu 84 97 MX 16 91X 96H MH 94 98 4 èiriais si j 9614 96H 16 4 9 H 91H 93M S8 eau I3K 96 93 92 93 i 96 96 4 UK 2 SHH 96X 94 99H 92K 93 4 90 95 96 9J 96 9a 92 89H 89 98 93H 94 96X 96 Apald la n 11 ArnHam 1888 8 Oavactar ISZO 8 Oardi 88 Ji 8 Hndh 1838 11 Do a Ig 87 11 CaJd 88 81 3 0 8 JUlg J8a O olOJ ie lg 38 1 iCrkage IHl 8 Dita 1818 Dlts 1837 I 11 Dllo 18 81 i ïronlng 1838 li Olto la 1888 I Haarlem 1888 8 Dita M til 8 Halm 1887 81 1 b 1887 81 Vllvara 1898 31 Dito 10 1 18 21 i Laauw 1888 8 t aid n 1887 81 M Holland 18 8 Os la 18 81 8 Dita 8 1 18 2l i D a 8a 10 88 11 Ntlni aa L 17 8i dana iaN 87 4 D a 1 an 1 n IVt Dita 1 1888 81 Dito 1888 ll i8 IchladJa l 87 81 Tilb 1 87 81 Utr Pr 37 fi D s gem 17 li Zaaland 1817 8 Z HeU 1887 8 Zk la 1 1881 8 Dlto U Ig 88 8 tNQ Sa l a7 81 Dlta 1881 8 V Onr Z M 4 an Crad Noi aaooo o ai Dlta i i 86 98K 97 1 8000 8 N Bakliut 1 4 AakTKllliifen Bypotkackbaukea Alg n Myp b m 1 varpL uUl Pandbr IVi tSIi A H baerXYSV 15 A ëam Hyp l 4 lOüi 94H S4H 9 100 94 1M 94 T 102 107H 9811 92X 96 Dlta IV Axnk B B Sar B r P br IV Bat Hyp b N N PJ 4 Dlta CD IV Dr H H d o IV fr Gram Hyp Baals Pd 4 itiü 93 D a Da ao Va IV D a p b 81 1 sGravJIB doSi Or HypHPb li 94 4 Hl rfPaarAC 4 WH WH Dito aar BD ll 9bH S ÏH 994 94H ilaU Hyp B dlta i Dita aar K 8i KH Hjp k T Nad ae M WK 98H 8 4 buul Nyp b aar AB AA BB 4 D a aar T TA 8i I8K Uit V n Crad raBdbr 4 93H 9 H 978 93 96H 9iS 99 M D a ia 8 varpi uitk 81 96H 98 4 N Hyp b d o IV N Hyp Veand larie K 3i D a 11 dlta I Noordw Hyp b Pandbr IV 89 S9S 93H 92 Ovarijw Hb d a4 Ran Hyp b d a 4 M dlta 11 Staa Hyp k aer K L IV IWH mn 1014 k Hlr Hyp b 4 Dito lana K 4 Dlta aaria E 3 17 Ka 2 aarpl uitl IVj 97 4 Waatl Hyp b HH IT 8i laiutr aaaanMailMaa A K U afeL 81 1 U4 91M Bargh i urg rvd Obl IV 106M Barkera Pal f 17 Obl 4 H VH Lavart Kaap HH Obl 4l7 99 99 Warkap irv la kyp abl 4 103 102H Wilton 41 loax Ltmb Btaaokja Obl 4 lOW 101 4 Bat P Ut O 4 i lUOM lUOIi td I L Obl IVt 90 80HNedail Obl 41 MU UoormatiD Cult On Obl 8 89K 80 Amit Grb b 8 88 Wmiar 1 K 4 r Nat Gr bai 18 8 ICft Idam 1838 4 99 4 Ml Nad Gr b b 4Nad liid Sp ICU 93 90 4 1901 obl 3V 84 X Mill Kana an T T4H OJava 8t Obl 8 4 a damaraqgJoana ItJli llOl td 4 Ua Üii A danf 1874100 8 80 4 ld A dam Olymp L 100 1 117 1 W Kr Kit Bat 1888 79 IBn AANDI HI N Baak aa CraétattiutaUlacaB Ad Bank aand ObH ma Holl BankU dito 112 l l 4 Ine Bank dito 136 134 u Jav B I 800 T a 868 771 Kaavaraan dito U8 U7N t Cac m dit 04 Nadarl Bank A 141X 141M NB T z A 900 d van van N H MU 360 a 163 4 Ron B Var aan 13SH TwantachaB A A 145H iBtfBat akdaraaaiJAgaa All Hoiitcar A 806 810 A d Dr UQ WJ4 A d Bupart a 12 126 Aut Screw W k 183 105 Bat Marg fabr 186 13a v d B 180 1080 O A 1Ï7 190 dB pwA 1000 120 Dito BMOOO 120 Bark a Pa Afgaat a V aand 96H 97 C an P r Soholt 160 Gouda ataar dito 4 £ Gruyter en Zn A praf aand atu 155 Dito wlnatd p 162 Haamat aand itffi 166 Hemek aand 24S 248 Haro Cona au 17S 18u Hoi It m t a 188 188 1 Hollandla aand 232 Holl Bat C Itj A 363 366 nou dr an k A 266 Holl Kunati l A im l9u Int Gaw B dlVl 21X1 W Intam Viae A lain 1104 K P Baynaadljo 171 4 ITIH Kon N B m b 88 1 Dito pra 80 K N HoogOT do 129 Kon N Zout 1 A 4 5 K Br Bthaara do 2544 Korenachoof N V da dito 1284 132 LaT Br aci U C lOO c pr aand 130 Dito lOOOCyprA U 1844 Do 100 6 CprA iOH IW Do lOOO 6 C pr A Ui 1284 Lyampt IJ an Hl 21U Maall d Nad B C T a 3884 280 N G an S r a 441 422 Nad Kaba f dito uut 41U N achb lalldlto 31 207 N St f Karaar A 236 236 Phil Qloell 78 algaat C A Ron O MU dito 34C 3474 Schalda K M dJ4 14U 16U SchoItMi dito 217 Sraita tranal I 243tt 260 SlakT 80 488 a 172 Stokv rlOO lllOOd 112 1804 atapina Sp da 138 i 1Ü8 Stoik dlta 28U 363 Twljnttra Prei A 1 Utr Aipk I GA 195 l t Var BI fb aand 255 XU Var Ck 1 aand Via 1 I Dito pra 138 Ui Var GU KKBvA 168 Ver Pt 1 Gaidar l O 171 Dllo dllo P aakd niH 171 Ver N R tab a 1724 1 24 Ver Toutrt dllo M64 14 Vllaaingwi KJ d 119 Warkkpoai A to 240 346 3tO 180 186 aait 18 Waitariuikat dlia I8O WUlo T aaw A 37 Dlta C pr V A 13ü 4 Wyara 1 an H Ara Ckrvatal Am 8aa ltlng C A Slaad Br C T 18A Am Tab Cï o T an 81 IK OM 41 H A Jt na Cola c loA n Gtn E Cy et t 1 8 a R O Huda HOC BJI Kaaap lUo T PI Corp C V A N Bt CvG A R II uut Bt Rubbar C T 10 g a 368 A N 1 Cl Mg A 2 I5 Dito Nat B T 1 310U 810 Ml Caa UU A 272 i 274K Dito N Bat a 7ii4 4 Tt C I t v s Am téf Tr K C y ik lie Baadauvaraaaigtagaa B l te ll g A 28 4 Bom a H M A 205 HHU U 4 126 128 Gunti en Scb A 133 1334 1 Cr an H vJl A 248 4 160 Undt n Teitaa 206 306 Mtd Wol MU A 87 80 UakoawaadaniaBiBgaa Bil UU la rub A 547 547 Olto la A 490 489 Boatan M MU a 39i4 4114 Slnakip tJtu a 194 196 p atroL itadtrataalngf Drd Ptr 1C A 247 361 4 376 4 K N Pau MU 271 272 r UW Ond dito C T A Moaart Enlm A 206 296 Tarakan P H A 360 860 SUnd Ott 10 A 16 C A ÏKh Haeaa Rubbar 164 Ind Rubb C 190 Java caoutcb 143 148 Ptaaittar R W 81 844 Rotiard Tap 83 844 Salatri Plant 84 414 Wal Sumatra 141 4 160 Z i Praangar 82 84 gcfcaapTaartataalacbappllaa nimaaa SjwiAJl 1654 MH Ztev aand 1234 Nlkï CoMidï A m 301 U OaMaaaOrA 160 162 MU Ooataaa A 173 Uandalav A dana m 4 0 GmtamraaaataakappUaa Krtan Bulkar 4 103 W Pagottan A 176 Suikar C t MU A 2ljö 216 Tlèwënl Laatwl lf 4 104KArandiburg 133 340 Baaoakt A 81 71 4 Soak Landb A IM4 109 Amat Tha C A 774 Ban Thaa Ru A 36 Goalpar Cu MU 400 Pangkaotam Thaa 131 P tlrNangkaC UU 415 410 RoDgIa Landb A 186 Sedtp Cult A 384 SIntlanga Cult A 197 187 Talaga Patangan 168 W JavaThaaC MU e4 Ini Cult Syndic 3ii 86 KallTalloCuItJIU iSi Mlchlalf Am 1344 196 WJavaKlsaCJlU 142 Dlraraaa Blauwh Vrlaa A 9 4 97 Buankorl A Ui H 188 Gaia I W ao W 1 163 Dito Prat WA W H H Gouda Kaatk MU 104 IWH Houth Albaru A 1344 Houth Jongan A 135H Houth Pont A 13 14 133 4 Hullai WH A 1144 Do 11001 71000 A 66 NJ4 f Havw A 37 Z Sab 1000 CTJk ll i4 116H Wootworth OM Co spaar aa Traaawagaa OaU tpool A 102 1034 N 1 Sp w MD A t S 4 234 8 44 I 1514 80 64 t 784 16 61 3H 4 10 Sü I9H 194 11 IIH 2 24 Atch T CrgA KanaCS CvgA K C Souttt R Caidam pra a tDitc on vg A Vn Pac C V g A C ld Tramw MU 64M Kedirl StU MU Mad Stoomtr A Dito pref A Malang ACTIEVE FONDSEN BtaiMiMaiafM NMUtUwd t t la 1 1000 4 4 la r lOto 40 kU iMo 40 bil 1841 4 r IÏ lOCi 1811 i t 0 8 i 941 OraatkMk abL a i 18881886 abl 8 Cart T in aa Ur 8 CraaMtoak aM t 1881 f 1800 8 IIWI J800 8 1188 nfOO 8 8l a Cartillaalaa 8i Oraalkaak aM i 88 Udia 1000 8l t 1117 Udii 1100 1 18 1 ladlt lOOO A I I4 a4uik B c 4l iaat Kal Bank 1944 1M Na ta HaadaUb 1374 139 Mad Band Mi C A 163 4 186 ladaatriaiB Alt Kuacimida Unia 147H iaK I60W Barkal a Patant 944 86 1 Mu Calva OUal C tav 96 87H lOOM Caatr Swkar 380 181 M tokkar 337 814 Urar Broa aa Saia 150 153 4 U7K Mail rard Aat 844H 346 PklUpa G B r A 2514 249 2B6K Olta Pra A 164 165 AU Luéi St C T tt g a R a i Aia Haanbarg A C 8 18 a a Aai B a pra Aaa Car aa r C T Aaad Aaa Baka C T ML Aaaa Cupp C t Ut Ealkl St C V 1814 Ckrytl Car C A fCarUaa Wr Carp C ld m Oaaaral UoMr Idam bitara Miakal Qr C 18 a Kaaaaa C C f 18 A IB UI 8 Hartk Am vAv e TABU Mank Aaa ft A A H p SMal C V A i Ua sutaa Staal 14 CH Barv C O ML A C Soutk C V M it B a 4 Harth A Cy C A 16H Badio Corp C v A 114 Oeat Boraaa MU A 20U sio idaia prat Aak4 212 3 2 Dar Pav ln L MD a Aaa4 li4gM 261 4 iLoa Peu UU Maat 1 7I7 4 ai Jflit CMt OU C C 17J4 lOd aa 16 tdaa l ld ConU aotal Pat Pkll Pav d v Ü tilLSkaU Ub C a 10 M T Wat Aas OU C V M idam Itfi H aa A P 3 n t142H 146 4 14 M 164X1BX iw ie6 26ilM t 2U8 16U1IM 161lM SaaaapTi Hall Am L i i Aano Java CIU3U lapaa Lun idaa 162 150 lloa Nao St Uald lUliWICoa Paketv U ld 26j lad Sehaepv Un ld 196 196 Rottard Lloyd idam 168H 169 4 Sloomv Ui Na4 ld l l16t tat Mare 61a C C V 10 A SalkaraaCaraamgaffaa üudalav Aiut A 4 462 Javaaeba Culmtl IC 269 4 Mad lMl S Ua IA 246 Var Tarst C U fISO tOO A 131H lt3M I liatss s a s al ga IHU Bal v UU A 44h Uj OallMt t I 1000 C V Idaas 296H 2g8 Banemkab UU Maas 239 241 VTLsts ft Ca C t A SpaanracaMu BUUm and Mla C V Mam Skaaap k Ohla C 40H H 6 4 11 21 4 2tM SJ4 6H t 10 4 2i 4M U 6 2 a lUinuia Cant C T4d N yorkCant C ïj PannxylT RU I M C f A Souu Paa Cf 1 f l a ld Kaïiway O ia Mam Caoad Pae C M a hhat ftmaaardaw 2M 8 204M 84 488 Cult Aaad 2S3 il6H Ban ar Rub m IdL a47 4 24 H4 a4S 4 Daü Bal UU ld i llh ï40 242 240 Kaodaai Lanaboa V A Rub ids Uajaaglaadan M 100 Vara OoatJava 161 14 178 147 174lW MaM 146 146N 162 MI IWX Rubbar 1411 U Oaatk a lotc T JSarbadJadl uix B i Kiaa Suaa ftubbac Uit MaM 129H U Suca Bubb CvlL M 363 Vat Ind Cult ObC Mam 1M 4 1KM iBtara Kubbac Cact Mats W4 4 Bu groalk p 1 4 a f t n 17 ir n t7 17 M 3014 71 117 N R 74 161 lU M M p lMl 6rt M M p lMI tl M ML pLl 4t tlI M M llM t M M p ua t t 1 M M p 1M6 t I MM lM7a lrl M M pl M II KaavarsloM kassa aM 4 Dlta Naua Auac kt Fatbanlad 10 C O UU tjrad 20 lM I Olto t 20 100 il i WlnlarahaU obl rirbanlad IQ C v A Var KorklMI C T A Dultael l Ban SO M O tl WrMti O tl 4 Dlta ID a i sl O 1 O Oantaobaok M I Ht4 m KM Z Vai D Sta au O I Cayi Hjrp ao W M M t D LMolaumi O 1 m UN 47 4 H JE ♦ mi 4 4 M U ua m Oataank Bariai OM BOGutaBaUsundkOtta ObL 1 UanKOH Bargtoan OkL Phaaolx Akt Oaa ObL tBh Elba Unlaa ObL T Bokrakanua A Q OM 1 Slanasis an Ealak Obl V SuüU ararka ObL f Daio avla A 36 t OM f aVlctw Oa r OM IVa Vagal DUB OM f aiMIk m M OM 1 Olto m OM Magaaac atraaaaakaaa Ok rarbanla4ua ita lauL liiaaiaaa ao lUlaka aan at Gtaniauitl raki aa WMtarahaU Akt O aaaC K0EB6BN NSDBBLAMDSCa CLKABINOINSXITDDS Koersen voor stortiilgen op 36 Atl l u l tegen verplichtingen luldenda In Belga s 101423 Zwltaarscha trtnca 4M0 rtanacha rasos 1 Lires S Deenacba Kronan J6J7 Noorscha kronen M Zwaadaeba kronen 44JS niche marken S Dinar ouda achiüd Dinar niauwa scbuMen S TI Turkache ponden 148V4 Lawa 2 30 0 Pengft ou i scüulden 6J PengS nla i actaulden 46 M Zloty oude schulden 36 00 Zloty nieuwe schulden 37 68 Lel 1 28 Slowaakacha kronen 6 48