Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

G0UD5CHE i f Vi ttoensdag27AugustMsi94i JSÏIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ggi JiaiKa C ipJiaiganf No 20717 Bunao HAIIBT SI TIL I7U Chefredacteur F TIETER Oouda 1 Sovjets verliezen alle Dnjepr bruggehoojden beneden Kief Onjepropetrowsk na stormaanval van snelle formaties bezet Luga tussche n llmen en Peipus meer veroverd Felle tegenstand bij Reval OPHEFFING GEBLOK KEERDE MARKEN BELASTING De president der Nederlandsch Bank mr Ati M Rost vau Tonningen heeft In een heden te Amsterdam gehouden vergadering uede edeeld dat 4e geblokkeerde markenbelasting per 1 September a s wordt opgeheven 8pr deelt voorts mede dat binnen afzienbaren tijd ook in Nederland een dividendstopbelasting zal worden afgekondig Deze belasting jtldus spr legt niet alleen aan de ontvangsten uit Nederlandsche fondsen strenge beperkingen op doch zal ook een snede doen in het inkomen op kapitaal in het he den en wellicht ook in t verleden i vm I j en omgeslagen booten Jbuitgemaakt of vernietigd In luchtge en In gn atronm Pn uit verlnt n voohton n inr T inr htr na aaci hit iiraf de F 2B8 lief g K M V i = iV X Het opperbevel van de Duit8 he weermacht maakt bekend é Snelle formaties ran het pant ierle er von Kleist hebben Maan6 li na hevigen strijd het brugé ttaoofd van Onjepropetrowsk en é de stad zelf in een stormaanval f tnienomen De vijand heeft daart mede zün laatste steifupunt op den Westelüken oever van den DBjepr beneden Kief verloren BQ lijn opmarsch naar de bocht nn den Dnjepr na den siag van Oeman hdeft het pantserleger m Kleist titans in totaal 83 596 tenn enen gemaakt 165 stukken gescliat en 199 pantserwaptÊ alsmede een enorme ho J Teellield ander oorlogsmateriee I hdtgemaakt i 0e strijd om de laatste brughoofden Duilsche eskaders duilcbommenwerPen en batterijen van Hongaarsehe Kgerformalies liebben op 24 en 26 Augustus de laatste bruggehooMen van de Sovjels aan den beneder iloop f jen Dnjepr welke den aftocht van ïluditende Istneki den stroom en uit verlaten spanden kwamen wolken rook iJ voorschyn De twlsjewisten JJJ 1 hun bruggehoofden prysgege J rabericht uit h t hoofdkwar vm Z J r r over de inneming ilepropetrowsk beheerscht de B l P De Völkischer OU Ll l 8t er den nadruk tefUi pantserleger voh Kleist J oetogrijke stad aan den Dnjepr S SKsnomen en dat alleen dit Kv den slag van Oeman 84 000 ft gemaakt en 4651 hsjfi K en 189 pantserwagens wgemaakt 2siti Algemeine I vetw schrijft dat met deze ll iMimg het laatste vijandelijke h iSu Dnjeprbocm in DeSl de S gevallenn de zware gevechten in het ttlooi isi on V e f L o k a 1 a n z e i ger eutimnvi dit laatsteTvijandelijke fwt werd veroverd Luga veroverd PPcimTL tusschen Umenmeer V CT ï op Aug de ome Duitsche troepen in iaKn A hten die verscheide niaiS T t en de Duitsche Lnia H = verdedigingsptelsel veMifS versterkt was met tal l md CÏÏ 2 ka ematten 5re rtserde t 0 nnen muren en geu buitenT bijzonder versterkt r ontvr 8 ld Volgens l l W o T berichten werden naakt m T gevange Pantsehvagens en 48 l t t JW R ie==e ge en 9200 mynen opge stukken geschut werden vernietigd of buitgemaakt Groote hoeveelheden oorlogsmaterieel alsmede lichte en 7ware wapens der infanterie vielen in Duitsche handen Met de veroveriog van de taai verdedigde stad Luga is opnieuw een belangrijk verkeersknooppunt in Duitsche handen gevallfn De hardnekkigheid waarmede de bo lsjewisten deze stad van bijna 2O O 0 zielen verdedigd hebhen moet verklap rd wor den uit haar economische beteekenis De stad bezit namelijk verscheidene groote houtzagerijen alsmede fabrieken van de metaalverwerkende en chemische industrie Met Luga hebben de bolsjewisten ook een belangryke vlieg basis verloren De stryd by Reval Naar het D N B verneemt bieden de Sovjets voor Reval heftigen tegenstand in kazematten en j jdstellingen Niettemin zyn a mf j uit sche infanterie en pionniers diep m de Sovjetunies dooi gedrongen Oorlogsschepen der Sovjets trachtten m den stryd in te grypen Door de artillerie van het Duitsche leger werden e n kruiser en twee kleinere oorlogsschepen in brand geschoten Ten Oosten van den Dnjepr De Duitsche luchtmacht richtte haar aanvallen op 26 Augustus voornamelijk op vliegvelden en spoorweginstalla ties ten Oosten van den Dnjepr Hangars en kwartierruinaten van de aldaar aangelegde vliegvelden werden door Stuka aanvallen in pum gelegd waarbij kettingbomtnen tusschen or den grond staande vliegtuigen ontploften Talrijke voltreffers richtten op spqorlijnen en in tentenkampen zware verwoestingen aan Ook fn den contralen sector van het Oostelijk front hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen 7warc aanvallen ondernomen op SovjctspoDrwcgmstalla ties Een onderweg zijnde munitietrein werd door voltreffers opgeblazen Inden Noordelijken sector van hf t Oostelyk froct werden troepenbewegingen op dejWcgen en spoorlijnen met succes bestreden De strijd op de Karelische landengte De opmarsch der Finsche troepen op de Karelische landengte wordt volgens de plannen en met succes voortgezet meldt het D N B ondanks het feit dat de bolsjewisten menschen en materieel in overvloed gebruiken is het hun niet gelukt den Finschen opmarsch te stuiten De Finsche formaties hebben de laatste dagen 3 50O gevangenen gemaakt en 107 pantserwagens 198 stukken geschut 150 granaatwerpers 500 machinegeweren 10 400 geweren 425 vrachtauto s 2 100 paarden en groote hoeveelheden ander oorlogstuig vechten en door luchtdoelgeschut werden 43 vliegtuigen neergeschoten Aan het Finsche front zyn sterke troepen concentraties en gemotoriseerde colonnes der Sovjets door Duitsche duikbommenwerpers met vernietigende uitw Tking getroffen In het gebied om Reval werden veldsvellingen en stellingen artillerie van de bolsjewisten verwoest en werden raunitisdepots door voltreffers opgeblazen De Sov ets leden m dit gebied oncverzienoare schade aan menschen er materieel In den nacht var 25 op 6 Augustus erden helangryke militaire doelen in Tsjemigot met bommert bestookt Talrnke brisantbommen van zwaar kalibermchtten zware verwoestingen aan Dotïfnden brandbommen verwekten groote branden Sovjet onthulUnxan By de achtervolging der vluchtende Sovjettroepen in het Dnjeprgebied hebben de Duitsche soldaten eenige dagen geleden ook een auto in handen gekregen waarin zich officiersbagage en post bevonden Uit de brieven van officieren en commissarissen bleek duidehjk hoe zwaar de Sovjetdivisies itjn getroffeni Een groep van twintig bolsjewisten byvoorbeeld behoorde tot tien verschillende formaties In een brief aan den coramandant van het 562ste regiment Sovjetinfan terie schrijft de majoor Trofiraof Langs de groote wegen rukken de Duitschers op wij moeten gebruik maken van de kleine wegen en de paden Ooor ondooriiachtc bevelen worden fe I manschappen van het kastje naar den lAuur gestuurd Men heeft gebrek aan vervoermiddelen brandstof en proviand Sedert dagen is het contact met de hoogere staven verbroken Zelfs hoogere officieren en politieke commissarissen zijn niet van den toestand op de hoogte en laten zich door kwade geruchten beïnvloed n Liever bepaald slechte berichten dan dezen toestand Eén ding is duidelijk de toestand wordt steeds gevaarlijker Soldaten en vliegtuigen hebben wij immers meer dan genoeg maar zonder voldoende pantserwagens en vliegtuigen kunnen wij onmogelijk overwinnen Pe commandant van het 8ste Sovjttcorps infanterie die bij Oemap krijgsgevangen is ge naakt heeft een ontstellend b ld gegeven van het spionnageen controlestelsel in het Sovjet leger aldiiB het D N B Ieder officier van hoog tot laag staat ond r voortdurend toezicht der organen van de Gepeoe ledere kleinigheid in en buiten den dienst ieder gesprek en ontmoeting iedrr kameraadschappelijk bezoek der officieren onderling wordt zeer nauwkeurig gecontroleerd en gferegistreerd Over elke gebeurtenis hoe onbeteekenend ook moet de officier schriftelijk rapport uitbrengen De beslissing over de benoeming tot officier over verplaatsingen en bevorderingen lïgt uitsluitend in handen van de Gepeoe en haar organen Wie op zyn kaart bij de Gepeoe een jfegat ieve vermelding heeft wordt ondanks nog zoo goeda prestaties niet bevorderd Dit stelsel heeft in ontzaglijke mate bijgedragen tot verbreiding van onkameraadschappelükheid gekruip en verklikkerU onder het officierencorps Wie bevorderd Wil worden zorgt in de eerste plaats dat hij op goeden voet verkeert met den betrokken commissaris opdat deze den gemachtigde der Gepeoe een gunstig oordeel over den betrokken officier kan geven Dit stelsel maakt de officieren bij de uitoefening van hun militairen dienst uitermate onzeker en hindert hen zeer Voor een soldatesk denkend mensch is de officiersloopbaa n erg moeihjk Wie echter eenmaal Sqv jetotticier is geworden kan niet meer uit liet leper treden Het opgeven van de offieiersli ipbaan staat ge i k met af=t ind van e ke ardere werkgelegenheid in de Sovjet Unie Scheepsverliezen Maandag hebben Sovjetoorlogssche peT getracht door de mijnversperring 111 de Fi sche Golf te breken Ntiar het D N B verneemt heeft men waargenomen dat drie koopvaarders ee i tank schip en een lorpcdojager op mynen zijn geloopcn Na geweldige explosies zonken de e schepen in enkele minuten Talrijke wrakstukken zijn aan land gespoeld DMitsche gevechtsvliegtuigen hebben gistWn een aanval gedaan op een zwaren Ss yjetkrulser in de Finsche Golf De kriKser werd door vier bommen van 2W kaliber getroffen en aanzienlijk beschadigd Na het inslaan van deze bommen werden verscheiden ontploffingen waargenomen Duitsche vliegtuigen bespeurden omstreeks een half uur na den aanval verscheiden kleine schepen die de bemanning van den getroffen kruiser aan boord hamen Verwacht kan worden dat het zwaar beschadigde schip verloren i De kruiser heeft een waterverplaatsing van 8000 t en b ioort tot de klasse Kirof Hy werd in 1936 gebouwd en bezat een vliegtuigkatapult die voor twee k drie watervliegtuigen diende De benvanning van 624 koppen heeft door het bombardement groote verliezen geleden Verlies van Nowgorod toegegeven HAAKT VAN Muff De Moskousche berichtendienst heeft eindelijk erkend aldus het D N B dat de oude stad Nowgorod ten Noorden van het Umenmeer in Duitsche handen is De Duitsche afdeelingen heb ben deze stad reeds op 20 Augustus in n stormaanval genomen maar tot gisteren volstond de Moskousche berichtendienst met te melden dat Nowgorod ontruimd was Er was hierby echter allerminst sprake van n ontruiming in den gewonen zin van het woord De bolsjewisten hebben Nowgorod in den stryd onder jIoedige verliezen verloren Ook heeft radio Moskou thans erkend dat de Duitschers St Petersburg in langzaam tempo naderen De stormers voor de toekomst ÏBor de toekomst van Europa bestormeii milliocnen jonge mannen de stellingen van de bolsjewisten die zij steeds verder naar het Oosten terugwerpen Het zijn de stormers voor de toekomst van Europa dappere onversaagde strijders die zich geworpen hebben op den doodsvijand van de beschaving en die niet zullen rusten voordat deze doodsvijand volkomen vernietigd zal zijn Het is een geweldige strijd waarin deze moedige keiels gewikkeld zijn Het is een strijd met een inzet zoo hoog dat geen man gemist kan worden dat allen moeten helpen de gelederen van deze stormers te versterken Reeds hébben duizenden landgeriooten hun plaats in die gelederen ingenomen vele anderen maken zich gereed het zelfde te doen VRÜWItl NI EGtOEN D Reeds is de Nederlandsche propaganda kompagnie vertrokken om ons in vvoord en in beeld verslag uit te brengen over hun daden maar dat is niet genoeg Er ziin nog duizenden Nederlanders wier plaatsen ot en zijn daar in het Oosten waar de strijd woedt Neemt uw plaats in gij die we t wat er op het spel staat gij die begrijpt dat het ook uw plicht is u te melden bij het Koninginnegracht £ 2 Dea Haag DE AANVAL OP IRAN Hardnekkige tegenstand op verscheidene punten ONGEEÜSTUEID IN AFGHANISTAN Het agentschap Monda Arabo meldt uit Kaboel dat de Iraansche regeering aan de grenstroepen het bevel heeft gegeven met alle middelen de onafhankelijkheid van het land te verdedigen V erder heeft de regeering van Kaboel en Ankara de toeisa sing van de bepalingen van het veaisag van Saadabad vcri ingd dat voorziet ir een welwil ende neutraliteit der ver dr3gs taten voor het geval dat e n derde mogendheid wordt aangevallen Radio Teheran heeft omtrent de oorl igshandelmgen bekend gemaakt dat Maandag om vier uur s morgens Soy jet troepen jn het Noorden en Britsche troepen m het Zuiden en Zuidoosten Iraansch gebied zijn binniengedrongen Vyandehjke vliegtuigen hebben de steden Artsbil Resjt Ahwatj ent ft dere plaatsen gebombarde d Aan woonwjjken en onder de burgerbevs lking is aanzienlijke schade ontstaan maar militaire doelen zijn bijna niet getroffen Te Tebris heeft de lucht doelartillerie een vijande lyken bom menwerper omlaaggehaald Gemotoriseerde Sovjet troepen zijn opgerukt naar Dzjoelfa en Makoe Op vier plaatsen bij Khanakin KasriSjerm NaftKhane en Abadan zyn ge motoriseerde Britsche troepen Iraansch gebied binnengedrongen De Sovjet vloot is m de Kaspische Zee en de Britsche vloot in de Iraansche go tot aanvalsandelingen tegen do Iraansche kust overgegaan De plotseling overvallen Iraanschetroepen hebben op verscheiden puntenhardnekkig tegenstand geboden Opvele plaatsen zijn zij er in geslaagd den opmarsch van den vijand tegente houden waarbij twee vijandelykepantserwagens buiten gevecht iijn gesteld De bevolking is in alle deelen des lands vast besloten het vaderland te verdedigen en zij stelt zich ter beschikking van de recruteeringsbureaux De Engelsche autoriteiten in Irak hebben de omgeving van Basra tot oorlogszone verklaard Het begin der Engelschbolsjewisli sche actie tegen Iran heeft in heel Afghanistan de grootste verontrusting verwekt meldt het D N B uit Kaboel Britsche kringen in Kaboel verklaren openlijk dat op de bezetting van Iran ook een opmarsch van BritschIndi sche troepen naar Afghanistan moet volgen ten einde een gesloten Êngelsch bolsjewistisch front in MiddenAzië tot stand te brengen In welingelichte kringien der hoofdstad van Afghanistan volgt men met zorg de gelyktijdige tröopenconcentratiesraai do grenzen van de Sovjet Unie en Britsch Indië De beteekenis van den Iran spoorweg Naar United Press meldt heeft presi JAPANSCHE VERKLARING TE MOSKOU In verband met de Amerikaansche leveranties Volgens de Sovjet radio heeft de Japanschc ambassadeur te Moskou Tatekawa den commissaris van Buitenlandsche Zaken Molotof een verklaring ov rhandigd waarin hy verklaarde dat de japansche regeering door het zenden van petroleum en benzine van Amerika naai de Sovjet Unie in een zeer delicate en moeilijke positie is gebracht yooral omdat deze transporten zeer dicht onderde Japansche kusten vervoerd moeten worden De Japansche ambassadeur verzocjjt de Sovjetregeering deze kwestie fnstig te bestudeeren Voorts meldt Domei uit trouwbare bron dat reeds o hgeveer 10 millioen gallons vliegtuigbenzine met een hoog octaangehalte uit Amerika naar do Sovjet Unie onderweg zyn Hieronder bevinden zich vier scheepsladingen welke half Augustus van de Westkust van Amerika zyn vertrokken Amerika nsche missie naar Tsjoenking Roosevelt heeft in een verklaring tegenover journalisten bevestigd dat een Amerikaansdie militaire missie naar Tsjoengking zal worden gestuurd Deze missie zal over ongeveer twee weken vertrekken teneinde aldaar den militairen toestand te bestudeeren Verder zal de missie vaststellen vat Tsjoengking voor ipaterieel noodig heeft en hoe dit het beste verkregen en geleverd kan worden Roosevcl voegde hieraan toe dat deze missie hetzelfde doel beoogt als de Amerikaansche militaire missie welke on t langs naar Moskou is gezonden Betreffende het vervoer van het naar Tsjoengking te zenden materiee zal de Amerikaansche regeering naar Roosevelt zeide met Engeland onderhandelen over den Burma wveg Molotof heeft hierop naar de Sovjetradio verder meldt den Japanschen ambassadeur medegedeeld dat de Sovjet regeering op 23 Augustus door haar ambassadeur te fokio Smetanin den Japarschen minister van Buitenlandsche Zaken Tojoda de volgende mededeeling heeft doen toekomen De Sovjct iegeering is van meening dat er voor de Japansche regeering geen aanleifUns tot cng nis theid bestaat De Sovjet regeering zoii een poging van de Japansche regeering om de normale hardelsbetrekkingen van de Sovjet Unie met Amerika te heiemmeren als een onvriendelijke daad beschouwen Domei twvestigt dat de Japansche regeering een vertoog heeft gericht tot de SovjetUnie wegens de Amerigaansche leveranties van vliegtuigbereine aan Wladiwostok Ook bij de Amerikaansche regeering is volgens Domei wegens deze lfde kwestie een stap ondernomen Hierbij werd in het bijzonder gewezen op den korten afstand tusschen dcife scheepvaartroutes en Me Japansche kust alsmede op het feit dat deze hulpverleening aan de Sovjet nie bestaat uit vliegtuigbenzine met een hoog octaangehalte denl Roosevelt die te zamen met den Hertog van Kent naar Wa shington is teruggekeerd Maand tgm jrg ii een bespreking gevoerd m el de Congresleiders waarbij naar verluidt oorspronkehjk de voorgenomen versterking van den steun aan Engeland en de SovjetUnie op het program st mi doch waarby in wenccujkheid e SüvjctBriUsche inval i i Iran waars hiiiuijk het hoofdthema an de be prckingen zru hebben gevoriTid In dit verband wordt er op gewez n dat minister HuH nog enkele degen eleden uit naam van Roosevelt tegen er den gezant van Ifai heeft ontkend dat de presid ent ien Bntschenpremier 7iin steun zoujfebben beloofd by de voorgenomen ray el che acuelegen Iran Men geeft lu dat de TransIraansche spoorweg mogelijk van groot belang zal worden voor de Amerikaansche leveranties aan de Sovjet Unie en deze factor is van groot gewicht daar de Sovjetleveranties in Washington momenteel als het belangrijkste probleem worden beschouwd waaraan ook dr eerste raadsman van Roosevelt Harrv Hopkins zijn volle aandacht wijdt DE TOESTAND TE TEHERAN De hoofdstad van Iran biedt een geiiflfel kalmen indruk ildus het D N B D bevolkingvervult zooals gewbdnlyk in volledige discipline haar werkzaamheden zonder zich het hoofd door geruchten op hol te laten jagen Het is duidelijk dat de bevolking het volste vertrouwen in de regeering stelt welke de ravitailleering van de hoofdstad heeft beveiligd Het verkeer op straat IS geheel normaal Maandagmiddag heeft een klein aantal uit het Zuiden komende vliegtuigen boven de buit ïnwijken van Teheran pamfletten uitgeworpen waarinbeweerd wordt dat de militaire actiesniet tegen het Iraansche volk zyn geri 3it doch alle te en het z g Duitsche gevaar Des avonds werd de stadvan negen uur twee uur lang verduisterd zondei dat ergens iijcidentpn ontstonden Betrouwbare berichten vande grenzen van het land alsmede overde aan den gang zijnde gevechtshandelingen waren gistermorgen nog nietontvangen COMMUNIQUÉS VAN HET IRAANSCHE OPPERBEVEL Het Iraansche opperbevel heeft de volgende zes communique s gepubliceerd 1 Op 5 Augustus om vier uur des ochtends hebben bolsjewistische strijd krachten bü èen aanval o ze grenzen in het Noorden overschreden terwijl de EngeL chen in het Westen en Zuiden van Iran de grens overtrokken 2 De volgende open steden zijn vanuit de lucht gebombardeert iTiibriz Ardebil Rezayeh Khoy Aher Miandgb Makou Mahagan Benab Rescht Haasankyadeh Mianeh Ahwas Benderpahlavi Vergeleken met de militairen wier kazernes a als militaire doelen werden gebombardeerd waren de verliezen onder de burgerbevolking groot Een Sovjet vliegtuig werd bij Tabriz neer geschoten 3 Gemotoriseerde Sovjet troepen zijnin de streken rondom Djoulfa Marand Poldascht Makou Khataziaeddin enEngelsche troepen in de streek van Khanekin Kassrischiran Daftcheneh Abadan Benderschaput en Kassnsjahtot den aanval overgegaan Sovjet zeestrijdkrachten hebbende kusten van de Kaspische Zee aange vallen terwijl Engelsche zeestrijdkrachten Benderchapur en Khorramchahr hebben aangevallen Alle eenheden van het keizerlykfeIransche leger hebben overal waar zyden vyand ontmoetten met de grootstmogelijke hardheid gestreden en degrenzen verdedigd Aan het Westelykfront werden twee pantserauto s doorhet Iraansche leger vernietigd waardoor de Britsche opmarsch vertraagdwerd In alle sectoren van het front inhet Oosten Noorden en Westen in hetmoreel van de i evolking prachtig Allen wenschen in het léger te wordenopgenomen om aan de verdediging vanhet vaderland te kunnen declnemen EGYPTE EN DE OVERVAL AW W niW a n W WWWWIiV èOH Cn WtaOH Zon op 6 43 onder 20 39 Maan op 13 46 onder 23 33 Men is verplicht te verduisteren van zoosonderiJaDit tol tonsopkomst Lantaarns van voertuifjen noelen ooi na zonsondcrantf onNloken worden K lU In de El Azhar universiteit te Caïro het rootste Mohammedaansche opleidingsinstituut der wereld zijn naar Stefani via Ankara uit Cairo meldt naar aanleiding van den Britfchen overval op Iran stud menbetoogingen gehouden Een Egyptisch student hen innerde eraan dat de kroooprinses van Iran een zuster is van den Egyptischen koning en legde er den nadruk op dat iedere Egyptenaar de Britsche daad van geweld tegen Iran ondervindt als legen Egypte zelf gericht Toen een Arabisch student uit Palestina aan de Arabische martelaren in Palestina herinnerde werden anti Engelsche i etoosingen gehouden Enkele Oslema s trachtten tevegecfs hieraan een einde te maken daar het bericht van de studenteilbetoogingen zich snel in de omliggende volkiwliken versproMjlde Pielde zich een groote vniksmenjate z Ch voor de deuren van hel EI Azhai op om zich bii de demon itr nten nan Ic sliii len De M