Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

EERSTE BLAD WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1941 Eenhuwelükszwenddaar J Arriim r worden geofganiseerd Dit i l ïen j geenszins het geval In van het land waar e n voldoen S tal deelneme sCwch aanmeldt i de oprichting vaft een tunus besloten Aan deze cursussen uT ook deelgenomen door hot n bü het Rüksarbeidsbureau 1 Het is van het allergrootetf Uv de aanmeldingen zoo spoedig n o iSi m te zenden daar er tot de onrX moet van de cursusklassen overgegaan Alle inlichtingen en een prospectus worden verstrekt door BUITENUND HET BOLSJEWISME IN DEN RUG VAN TURKIJE Megerle over d gebeurtenissen in Iran De diplomatieke medewürker van de Berliner Bö r enzei tu n g heeft naar aanleiding van den bngctocdi bolsjewislisohen overval op Iran onder het os ntX De medepUchtigen een aX kel geschreven waarin hy bcwu t Jlo Engeland door deze militaire act n het kader van zun oeroudi aspiriies voortspruitende uit zijn woreldri rpoUtiek streeft naar he verkrijgen van een landbrug van Egypte naar Britsoh Indie en dat ook de bolsjewisten hiermede stappen m de historische sporen van het czaristischc imperialisme dat njl een wolkomen buit zag en steeds dan onmiddellijk zijn oude acties weer begon wanneer de structuur van de wereldpolitiek in verval raakte aldus Ve voigens schrijft Megerle dat thans eigenlijk een telegram van miiwheklae en verontwaardiging asSlcn lelofte van hulp uit Washington moet komen Doch president Roosevelt speelt de rol van Pilatus en wil ook het onderwerp Iran nMt verder opblazen In weerwil hiervan acht Megerle het vanzelfsprekend dat dft oorlogsplan tegen Iran voorwerp voor grondige besprekingen s Seweest tijdens de ontmoeting met Churchill want ook voor het imperialisme van Roosevelt vormt het Nabije Oosten dwz de petroleum va Irak op de Bahreineilanden In Iran en in den Kaukasus een centraal punt van de economische en strategische overweBingen Bovendien U Roosevelt alles eraan gelegen langs dezen weg de Amerikaansche bewapeningshulp in handen der SovjeU te spelen Vervolgens wijst Megerle op den emstigen indruk dien de Engelsch bolsjewistische actie in Ankara heeft gewekt De bolsjewistisch Engelsche combinatie aan de Zuidelijke en Oostelijke grenzen van Turkije is het gevaarlijkste voor de Turksche belangen Turkije beleeft thans de eerste verwezenlijking van dif E f f f t lofte aan Moskou dat de So et Unie ertoe geroepen is in het Nabije Oosten een beslissende rol te spelen Thans staat het bolsjewisme reeds in den rug van Turkije en met behulp van Engeland wordt opnieuw een land ditmaal een Mahamm edaansch land aan het bolsjewislisme i rijs gtgeven Dit is een feit dat in de geheele Mohanimedaansche wereld begrepen zal worden want het bolsjewisme zal vrijwillig nooit afstand doen van wat het thans HGcmt Tenslotte spreekt Megerle voer die volken die de Angelsaksische legende van de vijfde colonne hebben overgenomen do ernstige waarschuwing uit dat hun ieder oogenblik hetzelfde kan overkomen wat thans in Iran gebeurt zoodra het den Engelschen impf listen nuttig voorkomt Iran heeft de geheele f soenlijk denkende wereld achter zich De haat tegen de traditioneele bolsjewistische en Bntsche inrfiringers zal in het geheele Nabije en MiddenOosten hierdoor alleen nog toenemen want ook in dezen sector der wereld heeft men de huichelarij en het verraad doorzien dat Engeland en ztjn handlangers in Washington en Moskou aan de toekomst van de volken hebben gepleegd DUITSCHE PERSSTEMMEN De Berlijnsche avondbladen houden zich bezig met de reactie welke de Engelsch bolsjewistische overval op Iran onder de openbare meening van de wereld heeft verwekt De Berliner Börsenzeit ung schrijft dat de daad van geweld tegen Iran in de wereld een des te grootere verontwaardiging heeft verwekt daar zij bijna op hetzelfde tijdsip geschiedde als waarop Churchill voor de Bntsche radio over rechtvaardigheid en bevrijding der volkeren kletste Algemeen v ijst men ter wereld op de schreeuwende tegenspraak in de Britsche po litiek tusschen woorden en daden Biteonder kenirterkend voor het gevoel van verantwoordelijkheid Wan Biittannië tegenover de mensehheid acht men voorts de gewetenloo heid waatmede deelen van Iran aan het bolsjewisme worden overgeleverd Aari de hand van persstemmen zoo besluit het blad kan men thans reeds zeggen dat den overweWigers van Iran hun optreden in propagandistisch opzicht veel meer schade heeft gedaan dan het hun in strategisch oplicht ooit nut kan brengen De goedkoope lauweren die Engeland in den strijd tegen een klein volk en nog wel met hulp van de bolsjewisten hoopt te behalen hebben het in de oogen der wereld een brandmerk op het gelaat gedrukt zoo schrijft der Deutsche Allgemeine Zeltung waarna het b ad vervolgt In de Britsche en bolsjewistische per daarentegen viert men luide de Britsch bolsjewistische wa f enbroederschap bü den overval op ran als de eerste gelegenheid voor eer pemeeiischappelijke militaire actie Voorts geeft de Britsch bolsjewistische pers zich in lange besprekingen over aan de diplomatieke voorgeschiedenis en de beweegredenen voor de Britsch bolsjewistische daad van willekeur als bijvoorbeeld De militaire actie is uitsluitend tegen de Diutscbers in Iran en niet tegen Iran zelf gericht De Britten willen slechts de petroleumveldijn in Iran beschermen en de verkeerswegen met de Sovjet Unie in den Kaukssus open houden of Ben den opmarsch gaat het slechts om een mjyjtregel van bescherming voor het land Kortom een reeks van doorzichtige bcweegred er n die zooals de Deutiche Allgemeine Zeltung ichrijft nergens ter wereld meer eloofa worden Men is zich er overal van bewust dat de overval tot liet oorlogsprogramma van de aanvallers behoorde Eenvoudig daarom it de weigering van Iran ora zijn touve rtiniteit en ntutrhliteit prtj te geven door de Britten en hun bondgen olcn zonder voorafgaande aankondiging met bommen en graniiten beantwoord TURKSCHE CRITIEK In het Turksche blad Republlk wijat Dogrul volgens het D N B op de tegenspraken In de Britsch bolsjewistische motiveering van den aanval op Iran De Sovjets zouden iets weten over het zenden van Duitsche terroristen naar Bakoe doch tot dusver hebben zij nooit de arrestatie van een terrorist gemeld Wanneer de in Iran wonende Duitschers werkelijk een staatsgreep tcB den Sjah in het voornemen hadden dan zou wel nauweliiks aangenomen kunnen worden dai de Iraansche regeering tegenover dergelijke machinaties orivcrschiU g had toegekeken Ook de motivporing dat men toekomstige mogelijkheien voor wil zijn houdt niet voldoende steek om een aanval op de vrijheid en onafhankelljkheia van een land te rechtvaardigen De Engelschen zoo vervolgt Dogrul verwijlen den Duitschers alle mogelijke kleine naties te hebben overweldigd en zij beweren zelfs dat zij tegen dergelijke aanvallen den strijd hebben aangebonden Waarom dus beschouwen de Engelschen en de Sovjets ook hun eig n aangelegenheden niet uit dien gezichtshoek en respecteeren zij niet de vrijheid der kleme volkeren Dogrul besluit dat elke handeling tegen de vrijheid en onafhankelijkheid van Iran eicn slechten indruk maakt DE INDRUK IN EGYPTE De Engelsch bolsjewistische overval op Iran heeft in Egypte groote verontwaardiging gewekt naar uit Cairo aan het D N B wordt gemeld In Egypkische politieke kringen wordt verklaard dat behalve de familiebetrekkingen tusschen de beide heerschers ook talrijke banden van traditioneele vriendschap tusschen Iran en Egypte bestaan Men beschouwt de Brrlsch boIsjewisUsche actie als een brutalen aaaval op n vreedzaam land dat steeds een absoluut neutrale buitenlandsche politiek heeft gevoerd ten einde het land de bitterheid on de lasten van een oorlog ten gunste van een bmnenlandschen opbouw te besparen REDE VAN DEN IRAANSCHEN MINISTERPRESIDENT Volgens den omroep te Teheran heeft de Iraansche mmister president Ah Mansoer in een buitengewone zitting van het parlement de volgende toespraak tot de verteg ïnwoordigers van het Iraansche volk gehouden Gij weet allen dat de Iraansche regeering bij het uitl reken van den oorlog de meest strikte neutrahteit had afgekondigd in overeensteinrnhifi met den wensch van den Sjah tiek werd in voUedigen niar ons beste vermoggi WhsJjeeféeimaaT Vnend en Tiartelijke betrekking landen die met Iran in m het bijzt nder met einze temin heeft de Britsche overleg met de Sovjet ultimatum gesteld waa dat de meeste der hier wi schers het verblijf in Iran worden De Iraansche re beiden regeeringen dé dat Iran waakt over ie en der vreemdelingen en d geringe aantal Duitscfters e kon ontstaan De Iraan ggh deed zelfs stappen om het aarrta scherS in t land te beperken énldeed wat ZIJ kon om de regeeringen van Engeland en de Sovjet Unie tevTeden te stellen Het is eer te betreuren dat in weerwil van alle pogingen der Iraansche regeermg om den vretie te bewaren de vertegenwoordigers van Engeland en de Sovjet Unie in iha s van de aangelegenheid op vreedzime wijze te Bespreken Vaandag te v er uur mijn huis betraden met het dreigende ultimatum Volgens berichten die mij zijn geworden hadden de Britsche én Sovjetstrudkrachten de grenzen reeds overschreden voor de diplomatieke ver tcgenwourdigers mijn huis betraden De Britsche strijdkrachten hebben schepen in Iraansche havens aangevallen en de Britsche vliegtuigen hebben reeds eenige steden met bommen en granaten bestookt De Iraansche autoriteiten hebbep alle maatre li i getroffen om aan den toestarai iraf hcofd te bieden De broodvoorziening in België TOT BEGIN OCTOBER VERZEKERD De vrees dat het ten gevolge van den oorlog m Oost Europa onmogelijk ZOU blijken in het tekort aan broodgran ten behoeve van de Belgische bevolking welk tekort op lOO OOü ton werd geraamd te voorzien is thans naar de N R C meldt weer zoo goed als geheel geweken Een aaAzienlijke hoeveelheid rogge door de Duitsche regeering ter beschikking van het departement van Landbouw en Voedselvoorziening gesteld is a reeds aangekomen Verder wordt met Ffankrijk onderhandeld over de levering van verscheidene tienduizenden tons tarwe en rogge Slagen deze onderhandelingen dan zou de broodvoorziening tot begin October ver zekerd zijn op welk tijdstip over de opbrengst van den nieuwen inlandschen oogst kan worden beschikt De hoofdgroepeering Graangewassen belast met de distributie van het broodgraan denkt er aan te gen dien daturrj het broodrantsoen dat 22 Ï gram per persoon en per dag bedraagt oi 300 gram te l rengen E HERTOG VAN KENT BM PRESIDENT ROOSEVELT Voolgens een t ericht van Associated Press uit Washington heeft president Roosevelt eergisteravond in het Witte Huls een dincf ter eerc van den hertog van Kent aangericht bigei Med 997 17 Japansche voorzorgsmaatregelen te Sjanghai STUOEND AANTAL AANSLAGEN OP JAPANNERS De woordvoerder der Japansche militaire autoriteiten te Sjanghai heeft medegedeeld dat het Japansche garnizoen om nieuwe daden van terreur te voorkomen prikkeldraadversperringen aanlegt in alle groote straten die naar de Fransche concessie en de internationale nederzetting leiden terwijl de kleinere toegangswegen worden afgezet evenals op twee na alle bruggen die van de internationale nederzetting over de Soetsjaukr eek naar de wijk Hongkew leiden Men zag iich tot deze maatregelen gedwongen aldus de woordvoerder doordat het aantal aanslagen op Japanners den laatsten tijd sterk toenam en omdat men de buitenlandsche nederzettingen beschouwt als uitgangspunten van daden van terreur Met een blokkade der nederzettingen hebben de maatregelen echter niets uitstaande Men heeft geen blokkadeplanneh Amerikaansche militaire delegatie naar Tsjoenlting D ambassadeur van Tsjoengking Hoe Shih heeft na een onderhoud met president Roosevelt aan de journalisten meegedeeld dat Roosevelt een militaire delegatie onder leiding vitn den brigadier John Magruder naar Tsjoengking zal sturen De delegatie moet de wenschen van TSjang Kai Sjek met betrekking tot het oorlogsmateriaal onderzoeken en wellicht ook strategische vraagstukken vSn den oorlog tegen Japan bespreken Morgenthau s nieuwe belastingplannen INGRIJPENDE WUZIQINGEN VOORGESTELD Omtrent de voorstellen die de Amerikaai sche minister Morgenthau ij de financieele comissie van der eoaat t t ver i oging van de opnggjj der onianf opgestelde e belal tingplaniien heeft mgeijn c volgende bijzonderend worden j gmè van de belastingvrije mengrensvan t fiOO tot 750 gehuwden leti vjn J 20 W 500 voof gehuwden heiping van de Excess Profits T da ar de vrije giehzen daarvan ê hoog w jrden gcaeht Wedcnttvoenng van e door het Oojigres verworpen voorstellen tot gedwongen combineering van de belastingaangifte van man en vrouw Bepeiking o afschaffing van de veelal overmatige afschrijvingen die de mijnbouwondernemingen op de balanswaarde der concessies toepassen Uitbreiding van de belasting of staatsobligaties en obligaties van andere overheidsmstaties als statej gem e en tien enz Verbetering van d voorschriften t a v de successiefl hten en de rechten op schenkingen Australisch kabinet treedt niet af GEEN MACHTSAFSTAND Reuter meldt uit Canberra dat daar na een byeenkomst van het kabinet elke vijf uren geduurd heeft officieel is bekend gemaa4ct dat het kabinet Menzies niet zal aftreden om de macht aan de Labourrparty af te staan ENGELSCH PROPAOANDAFONDS Tijdens een huiszoeking bij den directeur van de met Engelsch kapita l werkende Roemeensohe petroleumm dustrie Unirea Pi owice heeft men een bedrag van ongeveer 42 millioen lei gevonden over welks herkomst en gebruik Popowice geen geloofwaardige gegevens kon verstrekken Volgens de mededeeling van earresteerde personen en na het vinden van documenten blijkt dat het geld beschouwd moet worden als een Engelsch propagandas fonds dat stemming moet maken tegen de regeerinf Popowice is in arrest gesteld VREEMDEUNGEN OP AMERIKAAN HE SCHEPEN Met betrekking tot de onlangs aangenomen wet volgens welke ook vreemdelingen op Amerikaansche schepen mogen worden aangesteld heeft de voorzitter van de Federal Shipping Board admiraal Land nog verklaard naar Associated Press uit Wadiington meldt dat deze wet uitsluitend betrekking heeft op in beslag genomen schepen De Amerikaansche zeelieden zouden geen gevaar loopen door vreemdelingen verdrongen te worden Tot dusver is er beslag gelegd op 54 buitenlandsche schepen en vyf daarvan zyn overgenomen door het leger en de vloot De rest vaart onder de vlag van Panama Controle op Zuid Afrikaanschen kaneel OOK ANDERE STATEN VAN HET BRlTBCIIE EMPIRE IN ONGUNSTIGE POSITIE Hjt A N P meldt uit Berlijn De positie der staten van het Britsche Empire wordt steeds kritieker zoo meldt Ijet Deiitscher Wirtschaftsbericht Volgens een bericht van Radio Londen uit Pretoria heeft de Unie van Zuid Afrika onder den dwang don economische omstandigheden een controle op den in en uitvoer moeten inrichten Het groote tekort aan scheepsruimte heeft n l ook daar geleid tot een vérstrekkende inkrimping van den voor het land zoo noodMktelijken uitvoer hetgeen een opstapeling van geweldige hoeveelheden goederen tn gevolge heeft gehad alsmede een verlamming van den economischen toestand en grooten socialen nood Om gekeerd moest de zeer eenzydige orien teering van den invoer der Z Afri kaansche Unie en de daaruit voortvloeiende afhankelijkheid van het gebrek aan tonnage in de verzorging met leviensmiddelen fabrikaten en grondstoffen wel leiden tot verschijnselen van groote schaarschle Bij de thans in gevoerde controle op den in en uitvoer kunnen voortaan nog slechts de allernoodzakelijkste goederen voor ver scheping in aanmerking komen Voorts is in Londen bekend gemaakt dat een ZuidAfrikaan che inkoopcom missie naar New Vork gestuurd is Deze voorliefde voor i de V S welke sinds eenigen tijd in de landen van het empire aan den dag treedt herinnerd zy slechts aan dezelfde gebeurtenissen in Canada Nieuw Zeeland Australië en Britsch Indië vormt een sterke aanduiding voor de economische zorgen van ieze landen Engeland bekent daarmee zyn eigen zwalfte welke een hulpverleening aan zijn empire niet meer toelaat en tevens wordt er duidelijk mede aangetoond hoe de do minions de economische positie van het moederland beoordeelen Een andere maatregel van de Zuid Afrikaansche Unie is de invoering van een controle op de pryzen waartoe men nu ook daar moet overgaan Hei geheele pryspeü is ongeveer 40 procent opg eschroefd en behalve een voortdurende verlamming van het economische leven steeds durdelyker inflationistische stroomingen teweeg brachten De kosten van levensonderhoud hebbeiv derhalve reeds een zoodanig peil bereikt dat de pas thans ingevoerde prijscontrole by de bevolking geen verlichting meer kan brengen i BINNENUND DUBBELE MOORDAANSLAG TE VELZEN Minnenüd de oorzaak Een dubbele moordaansJag die den dood van beide slachtoffers ten gevolge gehad heeft bracht gistermiddag omstreeks één uur groote ontsteltenis op den Wijkerstraatweg te Vefsen Noord te weeg Een 39 jarige inwoner van Muiden die van zyn j2 Jarige vrouw gescheiden leefde vervoegde zich aan de woning op den Wykerstraatweg waar deze vrouw haar intrek genomen had De vrouw die hem in de keuken te woord stond werd onmiddellijk door haar ecli tgenQol met een mesjieergestoken iSoodelyk gewond stöffté zij neer De vrouw woonde met een 26jarig jongmensch bij de ouders van den laatste in en op haar angstkreten snelde deze jongeman te hulp Ook hy werd door messteken getroffen en verkeerA e to n men hem opnam m een zorgw kkenden toestand B dader die na zijn daad gepleegd te tiebtfeh met bloed Jjesmeurd de straat op vluchtte werd vrywel onmiddellijk door een passeerenden agent van de motorpolitie gearresteerd De slachtoffers werden overgebracht naar het Roode Kruisziekenhuis te Beverwijk waar de vrouw zeer spoedig na aankomst is overleden De jonge man stierf eenige uren daarna By het voorloopig ingestelde onderzoek bleek dat de dader het mes waarmede de aanslag geleegd was Dinsdagmorgen te Amsterdam had gekocht Nader wordt nog onderzocht of de dader in een plotselinge opwelling naar Velsen gekomen was dan wel of de daad een gevolg is geweest van kalm overleg De lyken van de slachtoffers zijn door de politie voor nadere sectie in beslag genomen Het motief van de misdaad is minnenijd Oplichterspaar aangehouden hU EbE FIETSEN KN VERKOCHT ZE DAAKth Eenigen tijd geleden huurde een man en een vrouw van 27 en 28 jaar oud een tandem te Bussum en legitimeerden zich met een persoonsbewijs Toien de rijwielhandelaar zich later toen het vehikel niet terugkwam naar het opgegeven adres begaf was daar van het huren van een tandem niets bekend Later overkwam een anderen rijwielhandelaar hetzelfde De Bussumgche politie verzocht opsporing en thans is het echtpaar geartesteerd te Groningen Bi hun verhoor kwam aan het licht dat zij de tandem in Amsterdam van de hand hadden gedaan Op deze manier hebben heldert in verschillende plaatsen elf tandems en viJf rijwielen gehuurd en daarna verkocht De man had te Zandvoort een persoonsbewys gevonden hetwelk hij voorzag van ziJn eigen foto en de stempels daarna byteckende Met dit persoonsbewijs als Igitimatie voorzien van eigen toto doch van een valschen naam huurde hij de tandems en rijwielen Het oplichterspaar is aan de Justitie overgegeven JAN HALI ALIAS JO VAN WESSEL WAS EEN BKDRIKGER Ze kwamen kort na elkaar bij de Amsterdamsohe politie om haar wedervaren te vertellen niet zoozeer om de teleurgestelde liefde want ze begrepen wel dat dbar voor ook de politie geen medicijnen heeft maar wegenS het geldfiyk nadeel waai van deze teleuratelliiïg Vergezeld was De eerste was een weduwe met een dochter die het eerzame beroep van kamèrverhuurster beoefende Zy las In April j l een advertentie waarin een huishoudster Werd gevraagd en overtuigd van haar kwaliteiten voor een dergelijke functie had zij op de annonce geschreven Niet zonder succes want op een goeden dag belaa bleek het later een kwaden dag te zyn geweest verscheen meneer Jan Hall die te kennen gaf dat zyn annonce slechts een springplank was geweest naar een verder reikend doel een echtverbintenis Hy was hoofdopzichter bij den Rijjtswaierstaat te Harlingen en zou in verband met de komende uitvoering der tunnelwerken te Amsterdam binnenkort naar de hoofdstad worden overgeplaatst Weduwnaar zijnde bewoonde hij in Harlmgen met zyn zoontje een eigen huis en dat diende als extra attractie in dezen tijd mocht zich verheugen in het bezit van een varken en een hond voor welke laatste hij niet minder dan 200 pond rijst had opgeslagen Nog tal van andere bijzonderheden kwamen den indruk dat hij een welgesteld man was vei sterken en het was dus geen wonder dat de weduwe het toeval prees dat haai met zulk een begeerenswaardigen echtgenoot in spe in kennis had gebracht Jan Hall liet het er niet bü zitten en reeds na een maand hadden de trouwplannen vasten vorm gekregen per 1 Juni zou een huisje in Acrdenhout worden gehuurd en met het oog op het a s huwelijk moesten de pensiongasten per dien datum worden opgezegd De lichtgeloovige weduwe toonde de waarheid aan van het spreekwoord dat de liefde blind kenschetst en deed inderdaad zoo Helaas toen zij op Zondag 25 Mei naar Aerdenhout toog om haar toekomstige woning te bezichtigen wachtte haar een wreéde teleurstelling de a s bruidegom was niet verschenen Hy liet zelfs taal noch teeken meer hoor en na eenige maanden van lijdzaam afwachten was het de weduwe duidelijk dat zy haar toekomstigen echtgenoot haar illusies en haar pensiongasten kwyt was en slechts een biltere levenservaring ryker was geworden De andere gedupeerde had op een huwelijksannonce gereflecteerd waarvan een zekere Jo van Wessel de steller bleek te zijn HU was hoofdopzichter van een baggermaatschappij en zou binnenkort aanzienlijk in salaris vooruitgaan wegens benoeming tot inspecteur Ook zijn vrouw was dood en zijn dochtertje van tien jaar de foto werd getoond woonde bij zyn zuster in Zwollerkerspel Alles liep van een leien dakje en in April werd de verloving gevierd welke de trouwlustige jongedame vijftig gulden kostte als leening aan haar toekonjstigèn ga die toevallig juist krap bij kas zat Later kwam er nog een voorschotje by maar ja alles zou natuurlijk binn en enkele dagen worden terugbetaald Het kwam zelfs zoover dat het paar naar een pastorie toog om over de sluiting van het a s huwelijk te spre ken maar daarna viel het doek en ook deze bruidegom verdween met de Noorderzon De politie ging aan het speuren en spoedig bleek dat de beide dames ongeveer ge ijktijdig met denzelfden heer hadden kennisgem nkt Jan Hali en Jo van Wessel bleken een en dezelfde man te zijn die zijn trucs trouwens niet voor de eerste maal uithaalde Reeds verleden jaar is in het politieblad dot r den commissaris van politie te Maastricht tegen hem gewaarschuwd een waarschuwing welke de hoofdcommisaris te Amsterdam thans met nadruk herhaalt De man die ongunstig bekend staat is geboren 20 Mei 1891 te Amsterdam Reeds in 1917 heeft hij zich uitgegeven voor officier ter koopvaardij in werkelijkheid s hij van beroep bankwerker welk eerlijk ambacht hij echter ter wille van zijn zwendelpractijken verloochent Het is waarschijnlijk dat er nog meer slachtoffers van deze praktijken zijn die echter om begrijpelijke redenen niet bij de politie aangifte hebben gedaan Men zij op zijn hoede voor dergelijke individuen Groote partij zilver uit villa gestolen DE BEWONERS WAREN MET VACAN HE Eergisteren ontdekten de bewoners van een villa aan den Weteringschans te Amisterdam die van vacantie terugkeerden dat tijdere hun afwezigheid ongenoode bezoekers een visite hadden gebracht Het gelieele huis was overhoop gehaald en kasten e d waren van onder tot boven doorzocht Een groote party tafelzilver welker waarde enkele duizenden guldens bedraagt bleek verdwenen te zijn Waarschijnlijk Wjn de inbrekers per bootje ter plaatse ekomen de tuin achter het perceel grenst aan de Singelgracht waarna zij slechts een niit behoefden in te slaan en zoo naar binnen konden stappen Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor terwijl ook niet nagegaan kan worden wanneer de inbraak gepleegd is DE NIEUWE OPLEIDING VOOR De StiehlHig voor opleiding van maatschappeliiice werkers Khrijft Het is gebleken dat het bericht dat onlangs in de dagbladen is verschenen over de bovengenoemde opleiding aanleiding heeft gegeven tot misverstand uuvoer rv oncm ago j administrateur van de SUchtitu i Straat 47 te Haarlem AFSCHEID VAN VEBTREKKENI NAAR HET 0081 UIK FRot Hedenavond zal te 8 uur ui napolsky te AApterdam een ahchèlH avond plaats hebben van de S S ntT aanleiding van het vertvek vat jS S S mannen naar het Oosten Verscheiden Duitsche gasten Uil a Haag zullen aanwezig zyji lerwiiiju S S voorman Feldmeljcr zal spreken Zeer waarschijnlijk zal S S Ob sturmbanführer Montel dezen S scheidsavond bijwonen Officieele berichten By besluit v li den secretaii pen erul h t departement van Binrtiiland die 7 ÏÏÏvan as Augustus 1941 Is A A C M van lerbel mei Inaant b 14 September 1941 opnieuw tot bunümèeJS van de gemeente NoordwijjterUoul benoemd Il N J H taat mei Ingang van I Octofc IMl opnieuw tot burgeraeestet van Ut b meente Wervershoof benoemd I W M J A Vreugde met injanj i 10 October 1841 opnieuw tot onr emt i £ van de gemeente Heemskerk benopnid P I J Elders met Ingang van 1 October l i opnieuw tot burgemeester van de ïe faü Bavenkarspel beneemd De ontvanger der directe belas ngen h voerrechten en accijnzen C L van ig Band te Gopr li werkzaam gesneld aan de Inspectie djer Invoerrechten en acrilnzen te Utrecht en d ontvanger der directe be ii tingen invoerrechten en accijnzen W By beschikking van den secret iris generHl van het departement van Opvoeding Weten scjiap en Cultuurbcscherming 7Un aan dt Rijks Hoogere Buigei chool te Staenwijk wederom tijdeiijk benoemd tot leeiares me juörouw H A J Griep en tot leeraar C R Kjinkenberg en T de Boer BU beschikking van den secretarls geneTiel van het departement van Watei staat Ie au Ir G C D baron van Hardenbroek van Ara merstol te Jjtwolle op zijn verzoek mei ingang van 1 October 1941 eervol ontslag ver leend als ingenieur van den Rijk uaterstMt in vasten dienst DE BONNENUIST 24 AVGCSTOS T M 30 AUGUSTUS 32 4 brood 4 rants toood of gebak 32 brood 1 rantsoen brood of gebak 32 bloem rantsoen bl br of gebai 31 ei één ei 3i vleesch rantsoen vleesch d vleeschwaren 32 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch ol vleescnwaren 32 kaas 100 gram kaas 32 melk I 1 4 liter melk res aardappelen IMs kg res idem res aardappelen 3 k g 10 ACGUSTDS T H 8EPTEMBE1 algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram kpfflesurropit algemeen 500 gram jam algemeen 250 gram rijst B rysi 250 gram rijst alg 250 gr havermout of gort B havermout 250 gram havermout m gort 112 alg 100 gr vermicelli of nniiwl 21 AUGUSTUS T M 6 SEPTEMBEI 29 30 boter 250 gram boter 29 30 vet 250 gram boter met redud 1 AUGUST S T M Il AÜGCSTCS 12 katten m kg katten brood 12 honden roep I O 10 kg groeC O 8 kg groep IV B kg groep V 4 W groep VI S kg hondenbrood WAT IS tCN RANTSUENT wafeU WK 140 fiara ipKulaaa BROOD lOO gram Brood GBBAK 78 gram beschuit ko kJe8 6t 140 gram ipc 1 too gram clKa 6t 400 gram gevuld IwJ korstgebak 6t 900 gram gevuld groot gebak f 600 gram uart eebakici BLOEM 70 gram tarwebloem meel rolir bloenl meel zeifrtlzend bakmeei RIJST 250 gram mat rtjaumeei grlea gmttemMi Inmengd mati HAVERMOUT ISO mm lu ermo ll ken b oem aardappemokkra GORT ISO ram gort fortero U VERMICELLI 100 gram TBrmlceUi macar apai ettl ïetwÜ UAJZENA 100 gram mauMn aago MlmMl 6t me gram et m I w puddingpoeder of onddlngtatiapotew VLEESCH loe ram in Mcli g been Inbegrepen g vij eschwaren tt gram gerooit r kookt vleesch dt 7 gram l JijSu ioorten 6f 100 gram gekookte OWSS IJ gram leverartlkiilMi longen Btcrbrood I IM gram blo lworal JAM 9 0 gram lam flroov koning OPGBPASTt De bonnen M SI en Sï voor bUtven reldir Lm Septemlxr Andere diêtributie artikelen KOLEN Kookdoelelnden letter M Bim No 64 K F 31 Auguitus Verw rmln M haerdl kachels J 01 t n 04 ha nJ kachels K OI t n 11 ce nn warming één nh d JZt itotTen OS 0 07 Ji kachels J M i n 08 h iW kaeheli R een eerhet tuft Oeldtg t ro SI December M IS B O IS 11 Auf t m 8 Oct keuJien 2 Inr K e llel XJ m SI Aug I rtt EEP 100 t m S Auftutui 1 rant