Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

WOENSDAGJ7 AUGUSTUS 1941 € iLAD U fE WS raadsagenda EEN ultANOaurHÏ PCNTEN tvda voor 4e vergadering van d OP as Vrüdag vermeldt de oniTCoi bekrachtiging van ïïnoeroing van twee tijdelijke leer lïn het Stedelük Gymnasium voorstel tot wijziging van de be crordening op den Stortings en Hrt vöwftrt tvt wUziging der ver Jening OP de heffing van het haven Tvoorstel tot verbouw van het geJ r van den gemeentelüken geneesKirren en getondheidsdienst J voorstel tot vas telling van afiviivgspercentages voor de ver Hllende bedrijven ÏJlj voorstel tot het vaststellen van jjtructie overeenkomst met de irv Gelcro Hel voorstel tot het geven van na Hél s f voorloopige vaststelllnt van Benige bedryfsrekeningen gel voorstel tot het verleenen van n gratificatie aan het politieperso i Het voorstel tot verkoop van grond relegen aan de Van Baerlestraat aan Sand r8 Het voorstel tot verkoop van grond legen aan de Van Baerlestraat aan fiebrs Van Willigen Het voorstel tot verkoop van grond Mn het Van Bergen IJzendoornpark JiiJ K CA Wolff Het voorstel om afwijaend te beschikken op het verzoek van de bouwonJememera van Wingerden en Van der Horit tot het verder doortrekken van i Kinaalstraat WiJziginR der begrooting dienst 1941 Verbouwiner Rebouw van G G D BUTREKKING VAN EEN PAAR LOKALEN Het is noodzakelijk gebleken het ge bouw van den gemeentelijken geneeskundigen en gezondheidsdienst aan de Spieringstaat 113 uit te breiden met een paar lokalen welke dienst zullen moeten doen als spreek en wachtkamer voor den gemeente geneesheer P tie Boer Blijkens het advies van den ürecteuf en gemeentewerken kunnen daartoe de benedenkamers by den concierge in gebruik met geringe kosten In gereedheid gebracht worden Teneiitde voor dezen concierge de noodige woonruimte weder ter beschikking te kunnen stellen is blijkens de overgelegde leeltening eveneens een gunstige oplossing gevonden welke te verkiezen Il boven een ter beschikking stellen ener andere woning De aan deze verbouwing verbonden kosten worden begroot op ƒ 306 voor de beneden en ƒ 738 voor de bovenvertrekken of in totaal f 1 044 B en W vragen den raad dit crediet betcliikbaar te stellen N GOEDE VEILIGHEIDSMAATREGEL Hekken langs den vfaterkant Naast de Tiendewegsbrug aan den Itanl van den Bleekerssingel waar enltele weken geleden een bejaarde man in het donker te water liep en verdronk is vanwege den dienst van Gemeentewerken een houten hek geplaatst om te voorkomen dat persoen als zij zich in den weg vergissen Maat de brug in de gracht geraken Deze goede veiligheidsmaatregel is wit op een ander punt getroffen namelijk op de Karnemclksloot tegenover de Boelekade N VLEESCH GESCHENK Een vreemde ontdekking deed giswren een bewoner van de Lange üwarstraat die op een plaatsje achter mn huis 5 kg ongekeurd kalfsvleésch De politie heeft naar de her een onderzoek ingesteld maar l had geen resultaat liet vleeach is op het slachthuis vernietigd FSiUDULEIIS VERVOER fX VAN KAAS iibenaren Van den centralen crisis sc sn st helüjen een inwoner van t jKuwerkerk a d Mssel aangehouden egeiM het auduleus vervoer van F er kazen w AT 1 IIAII f ANMCER 21 Auf 1 uur Olympia terrein Cn derjinge wedstijden athletiekvereeniging Achilles Aug 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt da Joh van Welzen Aug 7 uur Stedelijke Zwemlnrlehting Onderlinge wedstrijden Goudsche Zwemclub 28 Aug 7 30 uur Vrtje Evangeliaehe Gemeente Bijbelbespreking en bid stond 28 Aug 7 30 uur Leger des Heili Heiligingsdienst 28 Aug 7 45 uur Gcref Kerk Orgelconcert Feike Asma en 29 Aug 4 30 5 30 en 7 8 uurGoudsehe TV ontessorischool Aangifte van leerlingen Aug 7 30 uur Stadhuls Vergaderingvan den gemeenteraad Aug Collecte ten bate van de tuberculosebestrijding Aug 4 30 uur G S V terrein Wedstrijden om athletiekkampioenschappen Turnkring Gouda en om streken en proeven voor vaardigheidsdiploma Aug 10 uuf Gouda terrein Onderlinge sportdag der vereejiiging voor juniores en adspiranten 2 uur voorsenioren en veteranen 31 Aug 10 uur Olympia terrein Onderlinge wedstrijden athletiekver eeniging Achilles 2 Sept 5 uur De Zalm Algemeene vergadering van aandeelhouders N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Weüer Gouwe 131 Uitreiking distributiebescheiden uur Gebouw Daniël Uitreiking boter en vetkaarten voor hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag R S Vrijdag T U V Zaterdag W X Y Z Gevonden voorwerpen Aan het bureau van politie Markt 72 zijn de volgende voorv erpen diein de afgeloopen week als gevondenzijn aangegeven van des yoormiddags 8 uur tot des namiddags 8 uur te bevragen diverse ceintuurs enkele distributiebescheiden zilverbon enkejegewichten glacéhandschoen damespolshorloge wekkerklokje winter jas enkele heerenregenjassen kinder jekker jongensjasje pet haarstrik paar regenpijpen enkele wollen mut sen alpino muts zakmes oud schildersmes knipmes diverse portemonnaie s rozenkrans fietsslot lantaamkop vulpotlood halskettinkje twêê medaillons diverse sleuteUj kinderhandtaschje fietstasch schaar gedeelte van gebit leefnet mapW onontwikkelde foto s wagenzeiltjV bril map enveloppen damesparfoluie leder étui met inhoud Verder zijn inliehtinfien te verkrijgen omtrent een konijn en enkele honden GRONOVERKOOP VOOR TUINGEBRUIK Bij overeenkomst van 7 Augustus 1937 werd het in het Van Bergen Uzendoornpark gelegen perceel grond groot 126 cA voor een tijdvak van 5 jaren verhuurd aan den heer J R C A Wolff alhier voor een huursom van ƒ 50 per jaar De heer Wolff heeft thans gevraagd bedoeld perceel hetwelk Isgelegen ten Oosten van zijn woning en deel uitmaakt van den daarbij behoorenden tuin van de gemeente te mogen koopen B en W stellen den raad voor tot verkoop onder voorwaarde dat het terrein n nrjier zal worden bebouwd te besluiten en den verkoopsprys te bepalen op ƒ 15 per cA VAKDIPLOMA HVISSCHILD REN Voor het vakdiploma huisschilderen dat vereischt wordt als men zich als patroon wil vestigen zijn geslaagd de heeren J den I lollander en J v d Heuvel alhier Uit vroeger tijden DE OOUDSCHk COURANr MELDDE 75 JAAR GELEDEN BU de hoofdcommissie der alge meene tentoonstelling te Amsterdam zyn bewyzen te verkrygen op vertoon van welke de directie der nederlandeche rhijnspoorwegmaatschappij dagelijks met uitzondering van zondagen en woensdagen retourbülcttcn naar Amsterdam uitgeeft die tevens vrijen toegang verleenen toe de tentoonstelling Deze biljetten worden uitgegeven van o a Nieuwerkerk Moordrecht Gouda Oudewater en Woerden tot den prijs van 1 1 25 voor heen en terug 50 JAAR GELEDEN Wanneer het weder dit eenigszins gedoogt is men te Zevenhuizen druk bezig met het binnenhalen van de gerst Over het geheel zijn de graangewassen zwaar zoodat wanneer het weder niet te nat blijft waardoor het go rctroog binnengehaald kan worden d oogst niet tegen zal vallen De bieten blyvcn over het algemeen te klein van stuk 25 JAAR CELEDEN Benoemd is tot leeraar in de Fransche taal aan de Rijks Hoogere Burgerschool te Gouda de heer J J Baale te Groningen BETALINGEN OVER GEMEENTEGIRO Erkenning voor overschrijvingen op gemeentebedrijven In de door de Secretarissen generaal van de departementen van Binnenlandsehe Zaken en van Financiën vastgestelde nieuwe voorwaarden betreffende de stortings en ophaaldiensten is de bepaling dat over het tegoeod op een rekening kan worden beschikt voor het doen van betalingen welke in het algemeen naar haar aard uitgespaarde gelden worden verricht in dien zin aangevuld dat ook betalingen kunnen worden gedaan waarvan de secretaris generaal van het departement van Binnenlandsohe Zaken het by zonder belang voor de gemeente heeft erkend Teneinde deze erkenning te verkrügen voor het doen van betalingen ten behoeve van de bü den dienst aangesloten gemeent edryven instellingen van weldadigheid enz op den voet zooals dit tot dusverre geschiedde is het voorts noodig wijziging te brengen in de beheersverordening B en W stellen den raad voor tot deze en de uit de gestelde voorwaarden voortvloeiende wüzigingen te Insluiten SUCCES VAN APOLLO Op het nationaal zang en muziekconcours uitgeschreven door het comité tot Isevordering der muziekbeoefening by dilettanten zang en muziekvereenigingen in de concertzaal van het gebouw van den werkenden stand te Amsterdam gehouden heeft in de eerste afdeeling mannenkoren ApoUo uit Gouda directeur de heer P H Janssen alhier een derden prys behaald met 288 punten By de gemengde koren won in de eerste afdeeling Aurora te Ammerstol directeur eveneens de heer P H Janssen alhier een eersten prys met 348 punten JAS ONTVREEMD Uit een op de Veerstal staande aannemerskeet is ten nadeele van een der arbeiders een jas ontvYeemd Doe het nui Wie nog g en abonné op de Goudsehe Courant mocht ziin di gave zien nog heden op aan het Bureau MARKT 31 GOUDA TELET 27 5 of bl da ogentsneldart Ieder die op de hoogte wU blliven leest de Gottdache Courant WONINGBOUW AAN VAN BAERLESTRAAT Grondverkoor voor vior liuiMn De heer C Sanders alhier heeft mede namens zyn nog nader op te geven principalen gevraagd van de gemeente fe mogen koopen een perceel bouwgrond ter grootte van ongeveer 882 C A gelegen aan de Van Baerlestraat teneinde daarop twee woningen te bouwen B en W stellen den raad voor tot verkoop grond te besluiten en den verkoopprijs te bepalen op ƒ 8 per c A voor een gedeelte van den grond tot een diepte van 24 M groot ± 492 c A en op ƒ 1 50 per c A voor het overige gedeelte groot ± 390 c A De Naamlooze Vennootschap Gobrs van Willigen Gouda N V alhier heeft gevraagd van de gemeente te mogen koopen een perceel bouwgrond ter grootte van ongeveer 755 c A gelegen aan de Van Baerlestraat teneinde daarop twee woningen te bouwen B en W stellen den raad tot verkoop van den grond te besluiten en den verkoopprys te bepalen op f 8 per c i voor een gedeelte van den grond tot een diepte van 24 M groot ± 430 c A en op ƒ 1 50 per c A voor het overige deelte groot ± 325 c A LAAGSTE INSCHRUVER De Nederlandsche Spoorwegen hebben gisteren te Rotterdam aanbesteed de in 1941 uit te voeren onderhoudswerken aan gebouwen kunstwerken enz in elf perceelen Van perceel Vil was laagste inschryver de heer Adr den Ouden alhier voor ƒ 5245 VOORLOOPIGE VASTSTELLING BEDRUFSREKENINGEN B en W hebben den raad de rekeningen van het grondbedryf den stortings tingsen ophaaldien st de spaarbank het gemeente pensioenfonds en het woningbedryf over het jaar 1940 ter voorloopige vaststelling aangeboden PLONS ONOPGEHELDERD Het is tot dusver niet opgehelderd wat het met de Maandagavond in de Haven by de Minderbroedersteeg gehoorde plons geweest is Het dreggen door de politie heeft geen resultaat gehad en is gestaakt Van vermissing van iemand is geen aangifte ingekomen SPORT ATHLETICK WEDSTRUDEN VAN TURNKRING Athletiekkampioenschappen en vaardigheidsproeven Zaterdagmiddag zal de Turnkring Gouda en omstreken tot besluit van de athletjekcompetitie op het G S V terrein zyn athletiekkampioenschappen verwerken waaraan levens de proeven voor het vaardigheidsdiploma van het K N G V verbonden zullen zyn Het programma bestaat uit onderstaande nummers meisjes kogelstooten hoogspringen verspringen balwerpen 80 M hardloopen en speerwerpen Dames kogelstooten hoogspringen verspringen speerwerpen hinkstap sprong 100 M hardloopen en balwerpen Jongens kogelstooten hoogspringen verspringen speerwerpen 100 lil hardloopen en balwerpen Heeren hink stap sprong kogelstooten discuswerpen speerwerpen hoogspringen verEpringen 100 M 200 M en 800 M hardloopen WATERPOLO WZ C WINT BESLISSINGSWEDSTRIJD TEGEN A Z C Ook P C G kampioen De gisteravond in de StedeUjke Zweminrichtirtg gespeelde beslissmgswedstryd tusschen A Z C Alphen a d Ryn en W Z C Woerden om het kampioenschap van afdeeling S van den Nederlandschen Zwembond de groep waarin ook De Gouwe en Boskoop uitkwamen is na een zeer spannenden kamp geëindigd in een 2 1 overwinning voor W Z C Ook is te Gorinchem een l eslissingswedstryd gespeeld om het kampioenschap van afdeeUng G de groep waarin G Z C II speelde In deze ontmoeting ging het tusschen Ü Z C III Utrecht ea P C G Gorinchem waarby P C G met 2 1 winnaar werd De competitie is nu geëindigd PLAATSELIJK NIEUWS Berkenwoude KOE IN HET WATER Een koe van den heer T de Jong geraakte van een brug te water Toegeschoten personen wisten het dier op het droge te krygen zonder dat het na deelige gevolgen had ondervondeni ONDERSTBOVEN GEREDEN Mej Vink werd in het Westeinde door een wielryder omvergereden Met eenige ontvellingen in het gezicht kon zy op eigen gelegenheid huiswaarts kearen SLORDIGE VOLK8Ti iNHOUDERS Vrijwel allen bekeurt By de Zaterdag j l gehouden schouw over de weteringen etc werden nagenoeg alle houders van volkstuintjes be keurd wegens het niet schoonmaken van de aan hun land grenzende sloot AFSCHEID VAN DEN RAAD Naar wy vernemen zullen de raadsleden Zaterdag a s byeen komen om afscheid te nemen GEVONDEN VOORWERPEN Als gevonden is aangegeven teJ £ tielkaart meisjes Inlichtingen op het distributiekantoor Bodegraven Ds S VAN DORP JUBILEERT 35 jaar predikant Dinsdag 2 September a s herdenkt ds S van Dorp em predikant der Ned Herv Gemeente te sGraven hage wonende te Zeist den dag waarop hy voor 35 jaar het predikambt aanvaardde Ds Van Dorp die zyn theologische vorming te Leiden ontving stond te Zegveld Bodegraven Rotterdam Utrecht en Den Haag In October 1939 ontving hy wegehs gezondheidsredenen eervol emeritaat Boskoop I 2S JARIG JUBILEUM De heer D Verwoerdt hartelijk gehuldigd Onder zeer vele blyken van belangstelling heeft de heer D Verwoerdt ploegbaas by de Ned Spoorwegen den dag herdacht waarop hy 25 jaar geleden by de Ned Spoorwegen in dienst trad Van de directie ontving lüj het gebruikelyke geschenk onder couvert terwyl zyn collega s hem mede met een fraaien bUjk van sympathie vereerden COÖP VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 26 Aug Rozen per bos Vierlanden 44 76 et Better Times 60 90 et Meer v Straaten v Nes 30 et Polyantha rozen 50 70 et Dorus Rykers 90 110 et Edith Helen ƒ 1 10 1 50 Hadley ƒ 0 70 1 20 Brian clif ƒ 0 49 ƒ 1 Wendland 40 65 et Butterfly 38 63 et Rosalandia 47 70 et RosaMundi 58 72 et With Kordes 17 30 et Ellen Poulsen 34 et Florex ƒ 0 60 ƒ 1 10 August Noach 31 46 et Queen Mary 60 80 et Pechtold 62 85 et Ingar Oessou 48 76 et Eisen Poulsen 56 64 et Gemengde rozen 18 29 cent Diversen per bos Clematis Prins Hendrik ƒ 1 50 1 0 idem Mur Ie Coultre ƒ 2 10 idem Durandi lS20 et Lelies 50 70 et Erika Kluit p stuk 13 16 et Perziken 13 19 et p stuk Gouderak RAADSZITTING Een vergadering van den raad is belegd op Vrydag n m 2 uur De agenda vermeldt o a Eicëediging lid van den raad A Verkerk Pzn Ver ordening afvallen Arbeidsovereenkomst vaste kern luchtbeschermingsdienst Haastrecht TWEEJARIG KIND VERDRONKEN Bij ouderlijke woning te water geraakt Een tweejarig kind van den landarbeider Dykstra in Beneden Haastrecht is in een sloot in de nabyheid van het huis gevallen en verdronken Dr Hakkenberg die vry spoedig aan weiig was beeft getracht door kunst matige ademhaling de levenage toft weer op te wekken doch d ze hu mocht helaas niet baten HAASTRECHT ZAL KUNNEN ZIEN HOE LAAT HET IS Nieuw Borwerk in dea torai Men is thans begonnen met het aan brengen van een nieuw uurwe rk ia het raadhuis Aan den gevel komt een open wyzerplaat welke meer in overeenstemming is met den styl van het gebouw dan de tegenwoordige terwijl de wjjzers ook werkelyk de uren en minuten zullen aanwyzen wat niet het geval was met de thans gedemonteerd plaat welke slechts één wyzer had Inmiddels is ook een aanvang gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van een nieuw electrisch uurwerk met luidinrichting in den toren VERGADERING VAN DEN RAAD De raad komt hedenavond 8 uur bijeen welke vergadering d laatste wel zal zyn in verband met de a s nieuwe bestuursinrichting Ouderkerk a d IJssel WIEL UIT FIETS GESTOLEN Dezer dagen liet een landbouwer zyn rywiel in het weiland naby den Tiendeweg staan Den an deren dag gaf hy zyn knecht opdracht het vehikel mede te brengen Deze vond op da aangeduide plaats het eigendom van zyn patroon terug maar het voorwiel was uit e fiets verdwenen LOOP DER BEVOLKING Vertrokken naar Dordrecht Jan Ver boom en gezin schipper aan boord GEMEENTERAAD BIJEEN Vrydagmorgen zal de gemeenteraad alhier voor de laatste maal in openbare vergadering byeenkomen GROOTE COLLECTE OPBRENGST In het Wykgebouw aan den Lagewegwerd tydens de godsdienstoefeningenvan vorigen Zondag voor de diaconie de som van ƒ 250 gecollecteerd Eendergeiyk lOog bedrag is sedert het bestaan van het gebouw nog niet ingezameld Reeuwük GESLAAGD Voor het vakdiploma huisschilderen vereischt om zich als patroon te kunnen vestigen ia geslaagd de heer D Buitelaar alhier BENOEMINGEN TOT KAPELAAN EN ASSISTFNT De Bisschop van Haarlem heeft onzen oudplaatsgenoot den weleerwaarden heer J A Blong Neomist benoemd tot kapelaan te Krommenie Onze oud plaatsgenoot de eleerwaarde heer G A de Bot Neomist is benoemd tot assistent te Wieringen Zevenhuizen RAADSVERGADERING De raad dezer gemeente komt heden avond 7 30 uur in openbare vergadering byeen Op de agenda komt om voor de benoeming van een onderwy zeres aan de openbare lagere school MOND EN KLAUWZEER NEEMT AP De besmetteUjke veeziekte mond en klauwzeer neemt in deze gemeente gelukkig weer af Verschillende veehouders hebben ter secretarie aangifte gedaan dat hun vee genezen is REIZEND DISTRIBUTIEAMBTENAAR De heer F Timmer leider van den distributiedienst alhier is l enoemd tot reizend ambtenaar bij den nieuw te vormen distributiekring Capelle aan den IJsel PAS OP DE KIPPEN Alhier zyn by een landtwuwer een twintigtal kippen gestolen ADVERTEERT IN DIT BLAd £ 1 FEUILLETON Midrak MTbodMi ZILVER AAN DE iSANDAWAKU Drommel wat ia dat water koudl rV at iemand door merg en ï a n t doen hij moet Wtder di 6r breedl Aan f oever der rivier gaat alles goed r verderop wordt ze dieper en het water hem bijna tot halver K de dijen apportandend bereikt bij den r e I ggenden oever Doch apoeIHtoo v S en laarzen aan kteft honderd stappen gedaan b iS U voeten te gtoelen Pra ch s adembenemende apanilH wjten Haaivlschwinie lo2 Waar het terrein het even i bet op ea rennen Ik moet warm worden probeert hij zich wijs te maken doch in werkelijlcheid ia het de zenuwachtige spanning die hem voorwaarts stuwt Hij bereikt de rotsen en moet zich door het dichte struikgewas een pad banen Twee drie keer glijdt hij uit scheurt handen en gelaat aan de scherpe doorns doch zet dapper door en is ruim twee uur later op het gedeelte van den oever dat precies tegenover de blokhut ia gelegen Haaivischwillie staat stil kijkt naar den oever aan den overkant en ziet de blokhut En nu maakt hij zijn berekening Ik stond naast het venster mikte in de richting van het luie stuk rots eh dus moet bet schot ongeveer hier gevallen zijn Of misschien vyftig meter verder Terzake we zullen het spoor wel vinden Voorzichtig begint hij de helling te belcUmmen t Is een heele toert Doch nauwelijks heeft hij den top bereikt of hij stoot met den voet tegen iets dat een metaalachtigen klank geeft Hij bukt n raapt het voorwerp op dat tusschen de struiken ligt Het is een geweer Haaivischwillie beeft van vreugde Bloed aan den loop van het wapen Het is een ouderwetsch model Rifei slsch infanteriegeweer Heerlijk eindelijk heeft hij de zekerheid Jat zijn schot raak was Depromyschlennöt heeft het wapen uitzijn machteleoze handen laten vallen en is verder gestrompeld Datstaat nu zoo vast als een huis En dusbehoeft Haaivischwillie niets meerte doen dan het spoot van den doodelijk getroffen bandiet te zoeken en tevolgen tot op de plaats waar de kerel dood is neergevallen Doch voor hij verder gaat moeten eerst de kameraden aan den overkant gewaarschuwd worden Ze moeten weten dat alle gevaar voor goed jkweken is Hij brengt de rechterhand als een scheepsroeper aan den mond en schreeuwt Nikit DoctorI Een seconde later staat Niki Gornenburg voor de blokhut Ik heb zijn geweer gevonden schreeuwt HaaivischwilUe t Zitvol bloed laat hij er op volgen Oatis een beetje overdreven Want in werkelijkheid kleven slechts vier of vijfbloedspattcn op den loop Nlki Gornenburg roept niets terug hij zwijgt wellicht uit eerbied voor den doode naast hem Doch Haaivisch willie merkt heel goed dat Niki verheugdicnikt eh dat is hem voldoende Hij Iwudt het geweer van den promyschlennik omhoog zoodat Nilü t et duidelijk kan zien en roept dan zoo luid mogelijk Nou ga ik den kerel halen Hij keert zich om en is een seconde later tusschen de struiken verdwenen Niki Gornenburg blijft voor de hut staan en volgt met belangstellende blikken de bewegingen van Haaivischwillie Daar waar het struikgewas bewogen wordt moet de gewezen zeeman zich bevinden Deze deinende beweging in de struiken stijgt hooger en hooger bereikt den hoogsten top en houdt daar eindelijk op Haaivischwilie heeft het Ujk van den promysqhlennik blijkbaar nog niet gevonden Niki Gornenburg slaakt een zucht van verlichting Uit het feit dat de promyschlennik zyn geweer zijn kostbaarste bezitting heeft achtergelaten kan men afleiden dat hij doodelijk gewond moest zijn Bn dus kan liij zich niet ver verwijderd hebben Dat is een heele geruststelling Niki Sornenburg en doctor SiUery blijven nog een poosje voor de hut staan en staren naar den bergtop aan den overkant der rivier Doch dange zien daar alles rustig blijft keeren i zich om en gaan weer de hut binnen Het be gint trouwens te regenen Af en toe zullen ze eens naar buiten gaan om naar Haaivischwillie uit te kijken Inmiddels heeft Haaivischwillie den top bereikt en begint hij de helling aan den anderen kant behoedzaam af te dalen Een koortsachtige spanning heeft zich van hem meester j emaakt Het spoor van den sluipmoordenaar is nu duidelyk te zien In het vochtige mos staan voetstappen en uit de zigzaglijn die dit spoor volgt valt op te maken dat de doodelijk getroffen promyschlennik tuimelend en wankelend een goed heenkomen heeft gezocht Eindelijk eindelijk bloedsporen op het mos Haaivischwillie heeft de grootste moeite om een vreugdekreet te onderdrukken De bloedsporen worden talrijker en talrijker en vormen een plas waar de bandiet een oogenblik tegen een boom heeft geleund om uit te rusten HaaivischwilUe gaat nu langzamer voorwaarts de aUergrootste voorzichtigheid Is hier geboden Weliswaar zijn raeds vier uren verstreken sinda het moment dat Haaivischwillie bij de blokhut zijn geweer afschoot en dus moet de promyschlennik reeds lang doodgebloed zijn doch de avond begint reeds te vallen en het zou dus riio gelijk zijn dat hy het lijk van den bandiet voor1 ij liep zonder het te bemerken Tusschen de dicht op elkaar staande boomen wordt hel donkerder en donkerder Geen geluid is te hooren slechts het eentonige geluid van den regen die tusschen de takken en liet gebladerte omlaag stroomt Plotseling gaat Haaivischwillie een schok door de leden Op nauwelijks vijf meter afstand ziv on man da promyschlennik Onwillekeurig als een reflex die lederen woudlooper in spieren en zenuwen zit brengt hij zijn geweer in aanslag Doch de onbekende aan den boom blijft roerloos HaaivischwilUe bUjft ongeveer een mhiuut staan en houdt den loop van zijn wapen op den man aan den boom gericht Zal hij hem voor aUe zekerlieid nog een kogel tusschen de ribben jagenf t Is eigenlijk nutteloos Dod voor aUe zekerheid houdt hij zijn geweer ia den aanslag ftWordt vtrwAgiJk