Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

TWEEDE BLAD WOENSDAG 27 AUGUSTUS IN s Advertentiën Copyriglii N V Rotteidanucb Nieuwsblad Ui Moordrecht OCKIKENTEKAAD Gemeensehappelijke vleesehkenrüig nteiinir Gedeputeerde SUten v e teld Qndcr de lange reeks ingekonen tukken welke in de gistermiddaggehouden raadsvergadering behandeldiin bevond zich een door Gedeputeerde Staten van Zuid Holland vastgestelde gemzenschappelijke regelinginzake den Vleeschkeuringsdienst inden Kring Gouda Burgemeester K H Brandt noemde deze regeling ongunstiger dan het ontwerp van het Goudsche Gemeentebestuur dat door de burgemeesters der onderscheidene gemeenten aanvaard maar door enkele gemeenteraden verworpen Is Aan hun kortzichtigheid IS het te wijten aldus spr dat instaande slagerijen zelfs dan zullen moeten verdwijnen als ziJ overgaan in handen van de weduwe of wettige kinderen van den huldigen eigenaar dat noodslachlingen behouilens een overgangsbepaling te Gouda zullen moeten geschieden dat er geen commissie van advies zal zijn en dat op wachtgeld gesteld personeel bv de h er Hupkes ni t herplaatst be hopft te worden De regeling werd veor kennisgeving aangenomen Naar aanleiding van de beschikking vnn den directeur generaal van de Voedselvoorziening waarbij de gem entenaren v elke buiten de gebouwde kom wonen ontheven zijij van de verplichting tot het bewaren en inleveren van afvallen beenderen uitgezonderd besloot de raad tot wijziging der Afvallenverordening Ete overeenkomst tusschen de gemeente en het destructiebedrijf N V Gekro te Overschie werd met één ja Tr verlengd Nadat tot leden der commissie voor het nazien der rekeningen dienst 1940 waren benoemd de heeren Frederiks Van Gennep en Rietveld besloot de raad zonder hoofdelijke steijiming tot vaststelling van een Arbeidsovereenkomstenbesluit vdor Tiet personeel der vaste kern van den Luchtbeschermingsdienst va itstelling van de exploitatievergoedingen voorde School met den Bijbel en de R K J agere School en van de werkelijke uitgaven voor de Ouenbare Lagere School over 1940 wijziging der Baatbelastingverordening en va lstelling van een verordening regelende de heffing van re hten bij verplichte inenting tegen tvphu en paratyphus het recht is benaSld op ten hoogste f 0 25 per iniectie Het voorstel tot verleenmg van een crertirt a f 600 voor herstel der rioloering in do Stevensstraat ontlokte den heer Frederiks de vraag of in sameriw erking met de Ver TapiitfabrieRen nift tot algeheele verbetering van die straat kan worden overP aan De voorzitter antwoorflde dat p inncn daarto in voorbrreiding ziin maar dat het herstel der rioleerine al een noodmatregel dient 1e worden beschouwd Zonder hoofdelijke stemming is het crediel vervolgens toegestaan Eveneens werd besloten tot aankoop van een stukje grond aan de OostbuBrtstraat voor plant soenaanles Mede werd aangenomen het voorstel tof verh iuwins van het gemeentehuis nadat de raad zich met alffrmeene stemmen voor aanleg van centrale verwarming had uitgesnroken Het voorstel tot stichting van een gymnastieklokaal werd met vier tegen twee stemmen aangenomen Aan het einde der vergadering betuigde de voorzitter den raadsleden dank voor al hetgeen zij in het belang der gemeente gedaan hehben Hii richtte zich met een persoonlijk woord tot elk hunner en eindigde met den wensoh dat de nieuwe vorm van het gemeentelijk bestuur zal voldoen Nadat het oudste raadslid de heer van Gennep een kort antwoord uitgesnroken had werd deze laatste vergadering van den gemeenteraad gesloten Waddiiixveen VOOR BEROEP BEDANKT Onze oud ptaatsgenoot ds A Vroegindewey Ned Hervormd prc dikarU te Loon op Zand heeff voor het beroep naar Brakel bedankt BüiTi mD ITAUAANSCH LEGBRB€RlCm Succes in Oost Afrika BRITSCHE AFDEELINGEN VERSLAGEN Hel 4485te comrounique van het Italiaansche hoofdkwartier luidt Afdeehngen Italiaansche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht het Vliegveld Micaba op Malta gebombardeerd In Noord Aftika bedrijvigheid der artillerie aan de fronten van Solloem en Tobroek waan herhaalde vijandelijke pogmgen om onze stellingen te naderen snel verijdeW werden Afdeelingen Duitsche stuka s beschermd door onze jagers hebben militaire doe len te Tobroek getroffen een schip van tweeduizend ton en afweerbatterijen werden door zware voltreffers geraakt Bij een nieuwen Britschen luchtaanval p Tripolis zijn eenige slachtoffers onder de burgerbevolking gevallen en eenige gebouwen beschadigd In Oost Afnka hebben onze moedige troepen in Jen sector Gondar zich opnieuw buitengewoon onderscheiden door op 24 Augustus de overwinning te behalen in een geVecht tegen vijandelijke afdeelingen welker sterkte op eenige duizenden manschappen werd geschat By deze gev echten hebben een bataljon zwarthemden en koloniale afdeehngen der drie wapens die een voor het garnizoen van Koelkwabert bestemde ravitaiileeringscolonne bege idden in geestdrift gewedijverd bij de tegenaanvallen op den vijand die na m een hevig gevecht aanzienlijke ver liezen te hebben geleden in wanordeterugtrok heftig achtervolgd door decavalerie en bestookt door de artillerie Een gioote hoeveelheid wapenen waaronder verscheidene machinegeweren en veel munitie werden buitgemaakt In het bijzonder hebben zich nationale deelingcn ondefscheiden alsmede de vlogende koloniale afdeelingen De 14de groep ruiters het 81ste enhet 77ste bataljon de 44ste batterij eneen groep grenstroepen Op 25 Augustus vie en Engelsche vliegtuigen onzecolonne op den terugweg aan Drievliegtuigen werden neergeschoten doorde troepen der garnizoenen van Koelkwabert en Ferciber Dienzelfden dagdeden andeie Britsche vliegtuigen eenaanval op de vesting Crondar Door hetafwecrgeschui werd een vliegtuig neergehaald In de Middellandsche Zee Voor de kust van Cyrcnaica ten Noorden an Solloem hebben onze vliegtuigen eeo kruiser van de klasse Dido met Torpedo s getroffen f Duitschland strijdt voor Europa OPERATIES IN HET OOSTEN VERLOOPEN VOLGENS PLAN Britsch vrachtschip tot zinken gebracht Het opperbevel der weermacht fleelt mede Aan het geheele Oostelijke ïront ontwikkelen zich de operaties volgens de plannen en met succes Aan de Britsche Oostkust zijn gisteren overdag militaire installaties gebombardeerd In den afgeloopen nach hebben gevechtsvliegtuigen m het Kanaal van St Geprge een vracht chip van 6O0O ton dat in een convooi voer tot zinken gebracht In Noord Afrika hebben Duitsche stuki s op 24 Augustus en in den nacht van 24 op 25 Augustus de ha en van Tobroek aangevallen Door zware bommen werden havenwerken vernield een groot koopvaardijschip beschadigd en Britsche afweerbatterijen tot zwijgep gebracht Britsche vliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht West en Zuid West Duitschland aangevallen zom e resultaten van beteekenis te behalen Zeven der aan vallende botlimenwerpers werden door luchtafweergeschut neergeschoten Luchtgevecht boven het Kanaal EEN SPOR HEVE TEGENSTANDER Duitsche gevechtsvliegtuig n hebben met succes op 24 Augustus Britsche jagers en gevechtsvliegtuigen weike in afzonderlijke aanvallen de bezette Fransche Kanaalkust naderden afgeslagen Hierbij ontstond naar het D N B verneemt een opwindend luchtgevecht tusschen een Spitfire en het toe stel van een afdeelingskapitein die enkele dagen geleden met het ridderkruis was onderscheiden In scheer vlucht vlogen beide vliegtuigen over hekken en gazons en trachtten ejkaar in het maken van snelle manoeuvres in de lucht de loef af te steken De Messerschmitt liet echter de Spitfire niet Dieer los drukte haar steeds meer naar den grond en schoot het toestel dat tenslotte een noodlanding moest maken met enkele salvo s in brand De Britsche piloot een kapitein kon zich in veiligheid stellen en werd gevangen genomen Naar het di htbü liggende vliegveld van de jachtgroep overgebracht gaf hij den wensch te kennen den Duitschen vlieger te Jeeren kennen die hem had neergeschoten Toen daarop de Duitsche kapitein verscheer iep de Britsche kapitein op zijn overwinnaar toe legde hem de hard op den schouder e verklaarde Ik ben kunslvlïeger van beroep en kan vliegen doch u kunt het beter CREDIET VOOR AMERIKAANSCIIE BEWAPENING President Roosevelt heeft Maandag de wet onderleekend waardoor een crediet van 7 586 millioen dollar voor de Amerikaansche bewapening wordt toegestaan ADOLPHUS DE STRIJD IN IRAN Tefirenstand op alle punten STMTATHIB IN TURKSCHE PERS VoUcns een dMr Beater gepubUeecd ndiobericht wordt nü Moskou en Bagdad gemeld dat het Iraansehe leger op alle aangevaUen punten tegenstand keeft geboden De Sovjet Engelsehe plannen In verband met den toestand in Iran citeert het Amerikaansche blad New York Herald Tribune een uitlating van Londensche politieke kringen volgens welke een Engelsch Sovjet accoord over het inzetten van troepen in Iran tot stand gekomen zou zijn en reeds een veldtochtplan zou zijn ontworpen voor het geval dat beide landen de bezetting van Iran voor noodzakelijk zouden houden Wü Engelschen zoo verklaarden deze Londensche kringen volgens het blad hebben de zweep in de hand en zullen haar in Iran gebruiken wanneer wij het noodzakelyk achten Het blad oefent verder critiek uit op de Londensche Evening Star welke schreef dat Engeland in Britsch Indië genoeg auto s en manschapp en heeft om materieel naar de Sovjet Unie te laten brengen Zij moeten door Iran gaan Dit land kan in geen geval het lot ontgaan dat het wacht De juistheid van deze berichten is inmiddels reeds door den Engelsch bolsjewistischen inval bevestigd Iran en Turldje Dagens Nyheter publiceert een United Press bericht uit Ankara volgens hetwelk de Turksche pers vrijwel eenstemmig partij kiest voor Iran hoewel Turkije niet door het verdrag van Saadabad tot militaire maatregel is vertil icht In breede Turksche kringen heeft men groote bewondering voor den sjah van Iran dien men vergelijkt met Kemal Ataturk De Diplo over den aanval pnder het opschrift De een na den ander wijdt de Deutsche diplomat isc h po 1 i t i s ch e Korrespond enz een artikel aan het binnenrukken van Britsche en So vjetstrijdkrachten m Iran Voor alle volken word t weer eens gedemonstreerd vSn welke zijde voortduiiend bedreigingen al persmg en tens otte overweld ging en overval te wachten zijn aldus de Diplo Churchill beschouwt het als het eerste doel van zijn politiek den oorlog uit te breiden en andere volken tot dee nemmg aan den stnjd te bewegen Hij waagt het juist op het cogenblik waarop hij weer een slachtoffer overvalt behalve de Vereenigde Staten ook nog Zweden en Turkije ja zelfs Spanje voor Duitsche aanvallen te waafichuwen Terwijl hij andere landen aan het bolsjewisme overlevert durft hij met een toespeling op Duitschland te zeggen dat Eurqpa wordt vertrapt dat gehee e streken uitgeroeid en aan honger en ziekte blootgesteld worden De een na den ander aldus ver volgt de Diplo dat is het doel dat ChurcMU en zeker ook Roosevelt zich gesteld hebben voor den oorlog en ook voor de latere orde naar Angelsaksisch recept Dit alles geschiedt zooals Churchill er lasterend aan toevoegt in den naam van den Allerhoogste en hij deinst er niet voor terug degenen die aan de zijde van Engeland strijden dus ook de legers van t godlooze Sovjetregime tot de christelijke soldaten te rekenen Churchill de man die dezen oorlog gewild heeft die ontelbare millioenen op het altaar van het Britsche imperialisme wil offeren had zich niet meer bloot kunnen geven 487e STAATSLOTERIJ DERDE KLASSE DKHDX UJGT Trekking van 27 Augustus f 2600 No 5014 1500 No 17962 ƒ 200 No 7224 11777 i PRUZEN VAN ƒ 45 8957 9076 9164 9198 9218 9266 9523 9558 10438 10 503 10575 10907 11143 11344 11539 11902 12Ü30 12209 12400 12426 12579 12646 12829 12864 13185 1 1313 13$40 14046 14096 14181 14678 14749 14816 16406 13822 15830 16070 16353 16532 16581 16644 17068 17099 17273 17357 17367 17447 17535 17659 18521 18619 18680 18683 19479 19609 19834 19984 20665 20829 20889 20860 20870 21040 21240 21246 21364 21603 21815 1474 6372 1502 6452 1504 6551 2808 6601 3661 7016 3691 7137 3724 7202 4160 7374 4410 7404 4787 7538 5002 7571 5034 7870 5376 8662 6197 8750 In de vorige lijst staat 5150 m z 515 BINNENLAND De verhooging der ouderdoms en invalidi teitsrenten ALLEEN VOOR VERPLICmOB VERZEKERDEN Ter voorkoming van misverstand wordt er de aandacht op gevestigd dat de kortelings by i esluit van de secre tarissengeneraal van de departementen van Sociale Zaken en van Finaneiën afgekondigde tüdelijke verhooging der ouderdoms invaliditeit weduwen en weezenrente alleen van toepassing is op degenen die tot de categorie deiT verplichte verzekerden behooren De verhooging heeft dus niet betrekking op vrijwillige ouderdomsrenten daaronder begrepen de ouderdflmsrenten die de vrucht zijn van de tusschen 3 December 1919 en 3 December 1923 geboden gelegenheid tot het aangaan eener vrijwillige verzekering tegen een premie van ƒ 0 39 per week Evenmin geldt de verhooging voor hen die op grond van een zoogenaamde vrije verztikering krachtens de Invaliditeitsvvet een rente ontvangen wegens invaliditeit of het bereiken van den 70 jarigen leeftijd Omruiling van melkkaarten NA 1 SEPTEMBER GEEN GELEGENHEID MEER De secretaris generaal van het departement van Lar dbouw en Visscherij maakt het volgende bekend in verband met de inrtjiüng van groene melkkaarten Hoewel de officieele termijn waarin gelegenheid werd geboden om de groene melkkaarten van kinderen tot een leeftgd van 14 jaar te ruilen tegen blauwe kaarten reeds eenigen tijd verstreken is worden nog herhaaldelijk verzoeken daartoe bü den plaatseliiken distnbutiedientt gedaan De aandacht wordt er op gevestigd dat de gelegenheid tot inruilen in bijzondere gevallen nog open wordt gesteld tot 1 Septetnljer a s Na genoemden datum kunnen onder geen voorwaarde meer o e melkkaarten tegen nieuwe woeden geruild De kachel in den a s winter GEMENGD STOKEN ZAL NOODIG ZUI Het Rijkskolenbureau schrijft ons Nu enkele brand tofbonnen geldig verklaard zijti en de bestellingen bij den handel binnenkomen blijkt het dat bij velen de opvatting heerscht dat de brandstoffenhandelaar aan alle wenschen die met betrekking tot soort en afmeting worden gesteld kan voldoen Dit is getinszins het geval Evenals verleden Jaar zal het ook thans noodig zijn dat de bevolking genoegen neemt met de soorten brandstof die voorradig zün Zoo zal de brandstoffenhandelsajeen deel der bestellingen in anthraciet en eierkokn moeten wungen In cokes daar ook op zijn bestelling verschuivmgen toegepast werden en hy voor een gedeelte der eerder genoemde soorten cok B geleverd kreeg In het algemeen zal dus gemerigd gestookt moeten worden anthraciet of eierkolen met coke Het gemengd stoken is in de vakbladen uitvoerig behandeld zoodat ce leveranciers hierover zeker voorlichting kunnen geven Verwijt den brandstoffenhandelaar dus niet iets waaraan hij geen schuld heeft maar overleg met hem welke ter beschikking zijnde brandstoffen in de gegeven omstandigheden voor eigen gebruik het beste kunnen voldoen POSTVERKEER MET BELGIË VERBODEN De bevelhebber der weermacht in Nederland generaal der vliegers Fr Christiansen deelt mede Bi verordening van den militairen bevelhebber in België en NoordFranknjk van 31 Augustus 1940 is de organisatie van ieder particulier postverkeer van Belgié naar het buitenland T r pi p rrf vr V den Onder postverkeer in den zin dezer verordening moet verstaan worden ieder vervoer van brieven briefkaarten drukwerken gemengde zendingen monsters en aangeteekende stukkem met of zonder aangegeven waarde Wie in strijd met de voorschriften dezer verordening berichten uitwisselt Advirttntiën ANDERE BLADEN worden tonder etai prHsvetliooging oase ADVERTENTlS AFDEELINQ geplialst B opfaven voor mttrdere bladen is éin ttkst voldoende INZKNDINQ verzoclit AAN ONS BUREAU KASREWSmi eCVUUGO Br No o 27Sa bar v d blad 2 Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal ƒ 3 38 per maand 075 per weeii 18 et buiten Gouda 19 O per week per post per kwartaal f 3 31 Advertentietarief 1 5 regels f 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden Mededeelingen 1 3 regels 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 ▼ AAARKT 31 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen GOUDA Zaterdags kleine advertentiën in de kwartjesrubriek 1 3 regels 0 26 elke regel meer ƒ 0 10 Maximum grootte 6 regels VAN DAG TOT DAG ivordt onze lezerskring GROOTER SSoowel in Gouda als in de talrijke omliggende gemeenten waar eiken avond onze courant door onze bezorgers en agenten jwordt thuisgebracht oeemt het aantal abonné s op de Goudsche Courant in sterke mate toe Het gaat van mond tot mond dat de Goudsche Courant eiken avond het laatste nieuws bevat uit binnenen buitenland Aantrekkelijke rubrieken voor het geheele gezin uitvoerig sportnieuws een mooi Zondagsblad en wat voor de bewoners van stad en omgeving van groot belang is het het best verzorgde nieuw uü Gouda en omgeving Wie zich nog niet abonneerde doe dit thans De abonnementsprijs bedraagt eiken avond aan huis bezorgd in Gouda f2 36 per kwartaal f 0 78 per maand of 18 cent per week buiten Gouda bij onze agenten 19 cent per week Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telet 2745 bü den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze bezorgers en bü de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat C 171 GOÜDERAK A Verboom Smitsstraat 24 HAASTRECHT J M de Graaf J V Arkelstraat C 1601 MOORDRECHT W de Wit Slevenstraat 10 NIEUWERKERK a d USSEL J G Terdu Parallelweg 53 OÜDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bieyenburg Voorhaven 8 STOLWUK H v d Heuvel Goudscheweg G 154 WADUINXVEEN A Koster Jan Dorrekenskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121 Officieele publicatie van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart RIJKSBUREAU VOOR VERWERKENDE INDUSTRIEËN OPHEFFING van dCj Sectie Electrotechnische lodostrie en iastellfng van de Sectie Metalenverwerkende Industrie Bij beschikking van den Secretaris generaal van het departement van HandeJ Nijverheid en Scheepvaart gepubliceerd in de Nederlandsche Staatscourant van 27 Augustus no 166 is ingesleld d Sectie Metalenverwerkende Industrie van het Rijksbureau voor Verwerkende Industrieën Deze Sectie is gevestigd te sGraven Iiage Bezuidenhoutscheweg 78 b De liot heden bestaande Sectie Electrotechnische Industrie is opgeheven doch al hare werkzaamheden worden onverminderd door de Sectie Metalen ven erkende Industrie overgenomen In verband hiermede worden alle ondernemingen die ingeschreven waren bij de Sectie Electrotechnische Industrie geacht te zijo ingeschreven bij de Sectie Metalen verwerkende Industrie terwijl alle door d Sectie Electrotechnische Industrie gegeven voorschriften verleende vergunningen en dispensaties van kracht blijven De inschrijving voor andere dan electrotechnische ondernemingen bij de sëctóe Metalen verwerkende Industrie is op het oogenblik nog niet opengesteld Het is dus ongewenscht zich reeds than omtrent inschrijving met de sectie in verbinding te stellen Zoodra de inschrijving bij de Sectie Metalen verwet ende Industrie voor bepaalde ondernemingen verplicht zal worden gesteld zullen nadere mededeelingen in dag en vakpers volgen heid van den heer Johan Homitt Prinsengracht 407 te Amsterdam het geven i an aanwijzingen met Jj oog op het van kracht worden d S ordening nr 140 41 over het van duiven is vervallen De heer Homstra blijft werkzaWI schakel tusschen den beveliiebl tt weermacht in Nederland eencrzijiis t Nationale verbond van Nederl p postduivenhouders AmEterdain eBJ Nederlandschen bond van = 0 111 1 fokkersvereenigingen Gouc a zijds of aan ontoelaatbare overbrenging medewerkt wordt volgens de bepalingen der v rdening met tuchthuis of gevangenisstraf gestraft POSTDUIVEN Van bevoegde zijde wordt medegedeeld Ter kennis van alle Nederlandsche duivenhouders wordt gebracht dat de door de Nederlandsche bladen van 4 Juli 1940 en door deDeutscheZeitungindenNiederlanden van 3 Juli 1940 bekend gemaakte bevoegd Kievïtseitje MftRKTBERICHTCfl KAASMARKT WOrRDFN Aanvoer M4 stapels kaas P l6300 ie2X 2e rt ƒ 60 00 1 M vlil VEEMARKT KOTTBllDA M 36 Aus Heden werden ter vcemsririgevoerd MBS dieren waaronder 15 P 158 veulens 105 schapen 1500 runiwr nuchtere kalveren 606 graskaUcren bokken en celten Prtjien melkkoeien 900 tot W J SkaJfkoelen SCS li t 450 tot 360 vuMQ ƒ OO tot 300 tot 0 vaarzen 385 vOW ZM pinken I 3 tot SlO tot 17 ü 20c lo 150 tot 80 alles per stuk 0 De aanvoer van graskalveren met troeven handel en pröshoudeWl De aanvoer van melk en ka f als vorige week met levendiger San nlgende prDïen Aanvoer van varekoefen was vïotten handel en iels hoogere p De aanvoer van vaarzen en y Jé maug met kalnMn handel e on T prijzen Hoororedacteur J O ey Mr ïj Chet redaetrar foot Ooad eo omm f TIeter Goiida