Goudsche Courant, woensdag 27 augustus 1941

BLAD WOENSDAG 27 AUGUSTUS 1941i lUmEIIUSD EFFECTENBEURS AMSTERDAM Mtl 100 MH MH M M 4 AXD aki S 9lM Barght ta iurg f dl Obl S 7 106 i 106A Btrktl i Pat J TI Obt 4 Wié 96h Óhü fiA M M rkap NV 1 bn abL MUI t t LUaa aMcnbM Obl 4 Bat P UB O 4 M ld OM Nadarl Obl 4 a Maonaaatt Calt O Obl S Aout Oib k 1 M II i t Nat Ot kar 1 I Idtm IMS t Ntd Orbb 8 Ntd lad lOlM lOlH Kill 1U014 lUDii SOh 901 S T MK Mn 1241a 171 IMh Mn 1414 U4 TwtattebaBA A Ulut Maat a t Ms 3I6 4 lUvi Wit UIW Wh 17U WH ISO U6 Olto lOOO C pr A 11414 IM DolOo 8T CprA 126 US Do lOfWtSCpr A 411 Wl BEURSOVERZICHT Oa Itfectanbauri M Amsterdam had glateErn ecu vilJ bewogen vatioub Uil de OIMnl g was O staiamtng goed i rtt hnudend kt aoavtrie verhtheldene fondw ti bdvfii da vwrlge siotpiljjien warden aUrdssi Hel publak trad ehtae nwd spMdt ala vmiba per rp fiHlal in vrijwel alle lubilelten een Kl ine athrukkf mg vlei waar Ie nemen Mi i tp dae middas acliter ti d aen haaaitl in tv aan htt eind van de rekantng werd tv de matsM daekiistit veiseirtt mat bt v i ige slot np tea weinig veranderd p tl vtlhandeld wsaibij de naikt Cihler verdeaid was Enkel auoilen kwameti lata las r l liggen arkdera daarentegen weer arat ha ger Op de Induatrleardcellng werd de aandalckt speelaal gelrokken door Calv Oaft wtarw druk laken werd gedaui er aarla OOK da l ro psliandelAi n rich lllS H i g M AugvaMa lUVBBSUM b 4iM M 8 41 Oramotuonmua a 8 Ocbtandgymnaitiak JJ Ciataataanmal 14 Ocbttadgymnaftiak in BNO NIeuwlbericbten 81 MorVin wUdiad 8JS Oransolooan uziak I U Voor da butavrauw tSS Graarufuonmuziek IIM Vaar dan baar II M Gramofoonmuriek 118 izltt ia M Almanak 1146 BNO aa acuBsoetiiiiche bart rten t O £ n taott Batagh I N Klaas van Beaik MMi rfcati IJ Rotterdamaeh Phnharmo k arkatt as aetlst lopn 3 88 Voor de w SJ GrtaaeioonmuiUah AM QrosM allm a kun vartokaia lit AM cauiarM aaMtoonmuriek S II BNO Nttuws aanilidi tn Imir rir SMOrsal taa atit SJ GnmotnonmuataH SM nim aiaalM SJS Kart Hehenijargaf en ika orkaat fsa Actatal baltiturtle 1 M AsiiuaamtnMjjMj rt a nin wd mMa naaanten hoven aakatl laltaM ta kat kletne Omrmtasamiarfr i t ertga i ot fabandaM varvuMMia trad kSa OikKiMnniaittMk fM Vaar da cn van Spaiila it mo8 3 Gramafoonmu een reaetia In lal MO maar daarn SHMdt knars wa r tn MalnlSiMld xtk av rkatt la van kalman aard Van da p a Amatardam rukkaia lol iaUfcJBMSKWj mails B b t l l a r iWkMf werd gtnaiaaid Da Mkakktn d i hm kant Oiautki HVA t Ml UHnita t MadnaMUi Da Bmtt a ir k gm a 1 Maart ItSS t t Waud bat onMiai mm Vttatenlaiidaii toMakaa lil t ta MS Voot dt aitndtf eawwM taAutriaaaadatltB blaat da ittmmins ki daataaae vaat ba w t V n stand hu ta T rksaaa4 an MadambUk waar haai t a a l i 8 i MS val anmrttaal atlaand wart ankel saaettllMHan l ea Wa rd en ganawani battgsadittdktMw ma vardtaM Van S aM laaas i a Da I B van Ksi maritiia iiiidtSsH ar N d H rv Gamaanta 1 OknOÊ aM m Barn herdenkt o tt n lai i a a n dag dat hU vaa 8S taar ia Paaai kkt atadtkambt aanvaardda Nt ttoad a Vaa Kaary t Btaaadsna Wat AaalaiiA Uwmdaani tn a MM a4 I A MM ta Ot da siaaupaMarts tnk da aMuwt tas vatinderd Da gtataltlld laaakig la a lawr Oamaenlelttk en smIncMI aklIgalUn war R saertarrvm vaal Hal kttdklklMir maleriaal waa tarlag VaaSMema ar a alk nauwaMIks awtlilMl Prolongatie f s AaatMSiiCM mnmvum IMedagadaald daae 1 C l Blal 1 lBd M b fa i van dt ltii ep AfaelwM ktveetiglag an hKradt Ma n lt8dktli Il t ann4k Karb Ctad O Ro iat doat sp ept mh r ie I ul aat Ijti Inlrada btvttttgar I di W Giaahouwtr la MutdartMrg M S lil f insUti am W et htt der vef houdrt aam 1 brr d rland di en d rduiv andef i arkt tol 1 S rt CL BLUVEN ONZE SJkte DISTRIBUTIE 0 HACONnttUt DAK mfldsk wel n wee van pne l ïPriwtanileii if to deien i UI belantntke uile afh SS tet Centnal DtettömtiekaB twF oT rheidsin Uim d ge e wtvoenni van de di K Irtl 38 UI handen heefl Dat Wcht een peulschilletje is en jjfcmtenstaander uch nauweWk Switellen hoe omvangJljk en ge ï il erd het dirtribotieapparaat ff l voor iedereen duideUjk Hjn Uliikheden welke uch hterbu 2 eB welke dikwuU op zeer ïïitininjn om een oplossnng 2 iun vele en men zal haar eigen J Srt dan beseMen wanneer men kSiie achter d schermen neemt Diet alleen de zeer moderne iSoiJChe administratie riet en be rt en daarbu alerlei aatrononu Tj en van te verwerken kaar aïönnen hoort maar teven geit il van het laatste distnbutiestaÏ5 pe nacontrole van de ingeleverluioelakvellcn en de daarop volgerr ï Sfliervernietiging Met nacontrole St woord zegt het reeda wordt ZioilA een controle op de controle doordediEtributiedicnaten wordt ïoor lieze nacontrole moest destijds apart gebouw in gebruik worden Sfflien Zij werd gevestigd in Den HaM dicht bu den hoofdzct l van het C rt l Distributiekantoor In dit kggw was de nacontrole tot nu toe JlJJoctntreerd Reeds spoedig echter STdat deze taak zoo omvangrijk Mi dat besloten moest worden de 1 steden het werk der nacontrole te later uitvoeren Bovendien i deze toestand was allerminst ideaal moest de nacontrole voof enkele irtikelen nl voor vleesoh textiel en btood achterwege blijven B aatoren In Battcm eo Geaiutp Zflosls het Centraal Distnbutiekanlijor onder de energieke en bezielende Idiing van den heer De Hoo tot nu toe iB technische moeilykheden heeft weItB te overwinnen het groote pulijlck lou hiervoor over het algemeen Ml Iets meer belangstelling en waardMnag mogen hebben loo heeft het llniu ook aan deren onbevredigden Mitwd een einde gemaakt De oplos iinl IS gezocht en gevonden m de nchlm van decentralisatie waarbu het IjikI in twee deelen is gesplitat De Nofirdelijke provincie leveren hun opplakvellen in bu een m Hattem gwejtigd bijkantoor en de Zuidelijke Ü en kantoor dat in Gennep is geillcht De organisatie van dn nieuwe systeem inaakl het noodzakelijk dat de groote fl den haar opplakvellen voorloopig nog naar Ren Haag sturen In October hier zullen deze steden de bonnen rtllen naar Wn der bukantopen moeten untai Oedurende de eerstvolgende weken UI de toestand dus zoo dat de bonnen vin rond 1 J50 000 personen m HatImh van rond 3 260 000 personen in Gennep en van rond i 230 000 personen in Den Haag worden ingeleverd ook de vlMich textiel m broodbonnen Wauam in Hattem en OennepT Men zal zich allicht afvragen waar Mn iuist Hattem en Gennep lyn uitgekottn Natuurlijlc heeft dit een goede r ien In de eerste plaats kwamen deze iweenlen in aanmerking omdat zij t opzichte van het gebied dat den tikantoren is toegewezen centraal zun ili n en in de tweede plaat omdat in beide dorpen een papierfabriek is inettigd welke het vernietigde papier m verwerken Dat dit laatste van veel J teekenii is moge blijken uit het 1 dat alleen reeds de brood en iMschbonnen per week een hoeveel M van snofl i 9000 kg papier verteWiwnerdigen Door den aanvoer van Jn distnbutiepapier wdrden deze faWrtwi in staat ge teM een gedeelte knLJir eomtinu op ui te Vm eft men voor het bij wor beslag kunnen leggen op een 2 met meer in gebrmk zijnd ol houw terwijl het bijkantoor Oeniiip m de fabnek zelve onderP f eht kon worden In elk der bij jeten znn ongeveer 80 men chen te lettetd Bcteckenli tmt de pap cria4nati1e JJ l te m g iet over de beteekenis S tlijke hoeveelheden ge J bonnen voor de papierindus all bekend vormt de aanvoer Fonduloffen voor deze industrie 2 g ti d een x cr moeilijk rraag voornaamste gnnulftoffen hont wl hout bereide halfproducten als wpen hontrtof en cetluloae moeten et buitenland komen en dit at 5 oeihjk en met zooveel aUgnatie o fnondstoftUnatle voor de pa TWliutne de gr otite zorgen baari m n il het oud papler in alle vofi k2 t ntelljk al grondstof bew nï kwam zou dit een aanmer etenng beteekenen Well t hH verichiUende papieraoor jehruik van oud papier a E32f heldere kleur tn aan J 4jet8 inboeten maar in de hui f xifgheden is hoofdzaak zoo it 2 uk te kunnen voMoen aan 4 r ie papiiTbehoefte van d mo menlevlng het irifbrekao r 1 jpoote voorraden Ad it handel goed voorzien ij a voorraden zijn reed sterk ÏJij n niemand kan voorzien kSJ zullen toe moeini j Daarom Is het en prljzenrl y itiMitl gtwe it het distriJjTST vernietiging onmlddel productief te maken DE FILM FILMKEURING THANS GECENTRA USEERD VOOBmm DBB POJMCfHiBinSIB usun avtm al dan nikt TOnjUUBAAEOKIO VAM EKN PILM Onidmiung nièi meer mogdgk Een V J 8 m ed aw er k er lehr ft ons Het Zaterdag j 1 afgekondigde Filmbealuit lMl behoeft op enkele punten een nadere toelichting welke ona van bevoegde Nederlandache ztjde werd verstrekt Het betangrukste element in dit be sluit IS ongetwijfeld dat de rijkafilmkeuring welke tot voor kort nog reisorteerde onder het departement van Binncnlandsche Zaken thana definitief 1 overgedragen aan het departement van Voilcavoorlichting en Kunsten Tevens blijkt dat ook op dit voor de volkscultuur zoo uiterst belangrijke gebied het zoogenaamde leiderspruicipe ia ddbrgevoerd doordat gebroken werd met het stelael der anonieme ver antwoordeltjkheid eener rneerhoofdige commissie De voorzitter beslist t ans over de al of niet toelaatbaarheid van e n film HU draagt echter tevena d € volle verantwoordelukheid voor zun beslissingen Anderztida beteekent Sit evenwel niet dat hg dictatoriaal m zyn getHcd heerscht Artikel 3 van h6t besluit zegt zeer uitdrukkcluk dat de toelating van een film voor openbare vertooning wordt verleend door den voorzitter der ruksfilmkeunng na de leden te hebben gehoord teUaikiDg auMgeHJk geMudst Wanneer m het verleden films niet toelaall aar werden verklaard dan ble ken handige verhuurder er toiii meestal nog wel iete op te weten Er werd ijling een vereeniging in het leven ge roepen waarvan men gemakkelijk lid kon worden en er werden besloten voorstellingen gegeven In de praktijk was hieraan weinig of mets te do n Het Filmbesluit1941 beschouwt echter in principe elke filmvoorstelling als openbaar tenzij ze plaats vmdt in be sinten kring pn uitgaat van n overheid mrtantie Een andere uitzondering wordt gevormd door voorstellingen m den huiselijken knng bijgewoond Joor met meer dan twintig personen Deze toeschouwen moeten dan ook Inderdaad tot den huiselijken knng gerekend kunnen worden en hun bijeenkomst mag bijvoorbeeld met het karak ter van een vergadering dragen Deze uitzondering 1 speciaal gemaakt om den liefhebber van de amaleursmalfilm geen moeilykheden in den weg te leggen Tenslotte wordt natuurlijk ook het zoogenaamde proefdraaien m hef filmbedriif niet als een openbare voor stelling beschouwd Het proefdraaien mag echter alleen worden bijgewoond door personen die beroepshalve werk zaam zun m dit bedrijf In de tweede alinea van art 2 wordt de toelating gewegerd wanneer de vertooning van de film de openbare orde of veiligheid m gevaar zou kunnen brengen Hierdoor wordt de mogellikheid lot misbruik door vereenigingen en andere instellingen uitgeschakeld Oreniehtelijke regeling Indien een film welke met is toegelaten bijvoorbeeld door een vereeniging of een stichting in het algemeen dus door een recfitspersoon toch wordt vertoond dan wordt de strafvervolging ingesteld tegen dengene die opdracht ga tot het organiseeren van zulk een voorrtelbng of wel tegen dengene die in deze aangelegenheid de feitelQke leiding had De verantwoordelukheid Is in geval van overtreding van het besluit du wel zeer duideUik om chreven De control op de uitvoering van het Mi dit beïlult bepaalde berust nu de plaatselijke bioscoopcommissies zijn opgeheven behalve bij de pohtie bu controleurs welke door den voorzitter van de riikalilmkeuring z n kienoemd Deze hebben recht op toegang tot alle lokaliteiten waar zvi vermoeden dat filmvoorztelUngen worden gejjeven Zoogenaamde schoolfilm vallen met onder het Filmb li t IMt Voor deze rolprenten draagt het departement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbe herming de verantwoordelijk beid FiteiJi welke ten lijde van de afkoTKliginii van dit besluit reed waren toegeiafen worden beschouwd in overeenstemming te zijn met de nieuwe bepaliniren De secretarw genèraal kan die beflissing voor elk geval echter t allen tijde ambtahalve herroepen rMiHeve In het algemeen valt over hel Filmbe luit lMl nog meriMD d t terwijl de onde Bioaeoopwe aledit twee negatieve maatstaven kmoc waaraan de toeUatbeartieid van e ttlin werd gamete nansel k of er Mvaar bettoad voor ventonng der per bare ewi en of een ralprant In Ulld wa met de goede zeden dit ba uit in euttufcel opzicht meer poziU ve eischen telt aan de filmproductie Op grond vaa het besluit kunnen films wordw verbeden indtett dMt niet voldoe am de cia ien vaa itaat bcttunr en vttDuopvoedtag v dea nieuwen tW en hieronder rekent men ook films welke o en te laag artistiek en teehniich peil itaa om m het openbaar woïd B vertoond De on tr le ever de vertooalnfen welke vroe gtr iriaataeWk wa feregeld is thans ook gecentraBaaerd terwijl het departement van VolkïVOorllrhliBg en Kunsten via de rttkafilmkeurlng In taat tot het verttriJgen van een overzicht I overal in den lande aan alle voor waarden wordt voldaan we ke de nieu w tijd sleK aarf zulk een hetnn ritk propagandlstirch instrument als de film in het volkileven i gebleken solob £II De handel van NederlandschIndië CffiBREK AAN SCBEErSSUMTB BELLHMERT UITVOia Daar er iteed meer gebr B b echeepsruimte dreigt te komen zun de vooruitzichten voor den uitvoer van Nedeilamdfich lodie onzeker geworden zoo meldt men uit handelskringen op Java Zoo bedroeg de suk kervoorraad welke door gebrek aan vraag en gebrek aan scheepsruimte op Java aanwezig is begin Augustus reeds ruim 930 000 ton aldus bet AJfP au GELD EN GOEDEREN VEBKOBTE KALAKS VAN DE BANK NV Voornaiinste clUers It Aim ia Au Binnenl wlueU sasitws J S7I Papier op hei buiten and siaeosas 436 809 201 BtkeiUnaen IW 180 761 17a 632 Waarvan aan N l IndlS oMiaza 06 341 S2S VooTbChotlen aan het rijk IS 000 000 ICOOOOOO Gouden munt n materiaal 1023290 30 1023033 429 ZUv munt eni 8 167 207 10234 J42 Totaal munt en materiaal l 149TaOS ia93 181771 Bankbiljetten In omloop 1 770 363 TSO 1 787 201 530 Bankaaslgnatléa lil omloop 11994 IS 265 Hek cour laldo s van hel rilk 1 Rek cour Haldoft van anderen 167 79 MS 73 311723 ToUal rek couiant wUdo a 1S7 67S016 173 311723 Bc chlkbaar metaalsaldo 247 781009 J 4 277 M SciiaUtsIpapler b d banjt 90 000 000 70 000 000 KERCl ER SCHQGL VKUZINNIG RrRVORMDFN VB ZOEIERMEFR KOWAABT Als votger van da J V van des Veen Nad Herv pradlkant w Rij w k i tut catecheet van de afdecllng ZoetermeeiZég waart van de Vereeniging van VrtjzlnnlKHarvormdafi benoemd de heer C de Haa uit VoorbtiTS Ht r d6 ata i 48t lg v rhonxlen li te Looadirtnen en tn Den Haag in d wUk Spoorwljk Laakkuartier IN BEB HERSTEI O Afgaande op eruchtcn en naar aanlaltjln vati e n aank acht van efn der kcikejaaiJhleden had het claaaleaal beatMur vwft Dri drecht ds H C PM WleboKb N d Hervormd piedtk int ta Glessen Oudeaerk tt Ptiilsuin tie chorst Gen6 ird j rtdlk ii l tfing van A X C uitspraak Hi ttoBger bert f p bu hel provinciaal kerkbestuur van ZuidHolland De aaQkiacht bieak ongegrond Bt da schüntnic had bovendien het ciaas caal bestuur van Dordrecht BEROKPBN BKNOEMINGFJi ENE NadefUadaeh Hervarmda Kaïk BkdankI voor HIardan lioaz ds J J Poot ta Amelde en Ttenhoven voüi Brakel Geld da A Vro gind wey te toon op Zand Aangcxi om n naar A kmaar vacature da I H W Wamen dl C t Tuuialra W Heer Un TaAvlnaelcn QacfttaraiMrda karkaa Bedankt voor EaHhulMtt da i K ppt t Oimnen Beroepen te Borger caud J T Potjcr thans hulppredikar t Haamaa Aanaeftoman naar Gaeradtjk tZ caad I Do t th Lna hutijptedlkar ta Harskamp naar Aniham vacatiye ót 1 C KuipaT da H van ASMlel t Saeat BapHata gameaMem Aangenomen naar a Graventiage da H Dooi kamp t Twcadt Xxtoermend Z i Baamaah lUtkallak kwk In het bladoia Haarlem werdan benaaaad lol deken tn paatoor ta Purmarand L i X Sckampar tot pastoor te Zwaag A J M van der Horat t Schermer J Tl van Benuiieïen thana kapelaan te Oallt H Hlppolylual a4 etlor ta lalden Sint Cunerageitlcht C C Standenmeyer tot Kapelaan te aOravan ha e IH J ml W C Wectarbovaa la Maartani U 3nttt H H WaatdIJk la Dan Helder H It Petrus en PauJua U C U da Ckjede te Wervernhof A J J M van Ltal ta Kwadvtvlamme A A van dar Voert te Brie a P van VHat Naomlat ta Haar lam OL Vrouw van Zavan Stttarlanl V A van der Buig ta Amsterdam H PantiatloaJ t R C M Klaver la BtaoipwOk A Hammaratain NeomUti ta KndaMtaail P de Lang NaoroJst ta Madamkllk J W A M Meiks te Groolebroek JAM Bon U Krommenie J A Blonk eomil t tot awit l n U Amstelveen J Ik A Saudt INa mist m ta Wlarlafan G A Bat INaamist De pau benaemde mgr J C Aamataa metaal va li t l d m Baarlei aS e heiia karnarbeer Da bt sc mp van Haailam varlaanda aan pater Augu titau Bultars OPM pastoor van de par ohia der H H Antontus e Lada Uk te a Cr venl age aarvol emaritaat Ta ïtjn opvolgef werd pater dr iKsias Oninga thanA Guardlaan van hpt kino t van den H WtUbrordua a Katwttk ta KatwIJb an raetor n ha aaTaf a SIM Wiillbrord aMaar ggwwtind Paalaor Tb W van Dtjk t tltraaltt dMr dan aartkMaachoip tot bouwpastoor tttamnn Meord Ooat poldat benoemd wld m tjB aSKHaldarade ta Utaefct datWl kti aenkart m airvlakt aa 4SS ha kMrbaldtB i lTaÜan Da anaU tsa Ita u i r i va IJrtMe K tt e wau i a 4 A O r tastt w ntl l m 8 ryMi Mt Mag I 4 iMruwa Otaba Baak Zuld t Bypb 11 uiu I D o lar K L m ZH Uypk naai varpl ulU I S i B rau Ntd ab arb 4 Ms Bak O b DIM avi Noteeringtn van 26 Aug OBLtSATm asaaUiaaolBfaa V K 99K lUUH 89 A iuji 6 93H 8614 mn 92 Bi 9H HUM 9 MO 1 f MO MS U 1S4S Sa r 10 4 IS S kit I a 4 MS Sa t l 4 isse kit SOS 4 1941 bit r UO 4 1941 bU I ISS 4 1918 18 1 HM 4 191 f MS a wr f 18 1 un SM I 198 M08 1 IMS sas 1 isi i ISIS 01 I 108 ms M I sgs mf 3H 93H SM o r MS i l 7 0 1 100 1 llr AO l I 108 ia AO I I MO z Sï M Sa Mlat Kaa ta T O Java St OM S dtsnaraBic Joana I881 I101 td Adam 1874 100 S ld A dam Olyal U IW S M t Kt ihBV al UW J 4 mh Praa aa oaoL laawataa Adam 1918 S i lts la 1937 Ji iApald la 17 i iAraliam ISM 1 Oavaatar ISig SBtidr n t SEindk 19M fi iD o Ja Ig 11 Si iCal M S i 94 I8H ¥ wx M M M MM Mt 91J4 ab t Bh 3oa Jlal Ml MH O olO J St irM 1 M BGrbaM ISJI Itt 1U8 S a Dito MSI I H DIM tt Si i Ironlat IH U DIM Sa isM a A4 RolL BankU dlte IISk bM Baak dIM IMji Jaa B r MO a A 111 Kaavtratn dito 1 H I lat a 4 M asK Aia H miti A ïïm Ad Ot bfU a MlH Ad Suptrf a lit Aut Bcrtw W A IM Bat Uarg Fabr U3 V d B MO IOM G A V d 8 p w A 1000 Dito O no o Berk l Pa Afa Bt a V aabd 91 C rn P r SchblM Ito Gouda itcat diM 4 Gruytar en Zn A pret aand Dito B annttd Haamji aaod Ratnak aand tra Ctn aand Hall tt n t a Hollandla tand Roti Bot UI A Hall dr an II A HaU fCunstt I A Int Gaa B dlM jiT Intam Vise A R P Barriiadlto Kon N E It b a ü o prcf K N HoocoT da Koa N Zauil A K Br Cthacm KoranadUMX H da aiM lar Br en U C 180 e pr aand earia I9CS 1 DIta SS llV SHalm 1M7 sub Itn S tMllvara ast U I i a l IS a tUauw ISa S Lalden tg 1 M Uollaud a iDo Sa IS It iia DIta 8 I U 1 nitBat fo1 U lt MMNl m 1 1 37 SI Rdata 1018 17 4 MJtD a 1 as I 17 IV MDIM 1 Ka IV HJkDito IIU IViil 80 Schltd la 1 17 il t 96 Tllb 1 17 t i 96 85a 2 Bh SU WK rs M i 94 89H t 7l4 84 94 Ulr Pr 17 1 9 K Da gem 17 l Zaaland I9ST 1 Z HaU INl 1 Zb la I ISa 1 Dito ta Ig a I BvNO Sa I 31 SS DIM 1914 1 B a Qar £ M 4 Oem Cred ccoi uao o it g DIta s t 1 wos S a Baktatt 1114 9SX 97 n AanvaUlagaa DypoUieekktakaa AH fY Dyp bink t varpL hUJ MM 94 Paadbr V a xi 31 96N KM t 4 t IS 9311 IIQH Sit w A H baerXVl i ICH A dan Utp L 4 Utu BIM m Arnh n B Car tr p br i a Bat Unsb NN P P 4 DIM CO Sl i Dr nn do p t Pr Gr a Byp 1021 126 IMm t ycmpf U tn ia au Uaall d Uad a C V a MD N O an 3 r a u Nad Ktbtlt dtt au N UiAb ntlldUa XI7 N SU Katrata A km PtUl Otaitl tfMl 7 lOU ISO 4 S Bank Pd 4 Da I aa VrS Mi Ba Pb ir il i m tOrtv IIB d o3 i H er IbipBPb i Sta m U Paar AC 4 luiS mto lar BD IV n i BallIlypBdna 4 DIM aar K S n b Nad MH M MM wu Nh a IS MM M I08H leiH er U S i laauL N b aai AB iA BB 4 D a acr T TA l t t i r n Ciad Oa aa 1 ar gl ullfc S s N niP b d a Oypb Vaoul atria K l i D a l tl dlM 1 Koordw Hyp b Paadbr l t Ov ruaaUbda4 Batvllyp k da4 M dIM 8 Stad tlypb i a K U H i Utr By b Dlls a ri K 4 DIM aarla E H i DUa 1 varpL ultl I t afraat C v A I D UU diM Scht da K II d 14 Rott 92S Hl dlM Mix Ml dI4 isu Itu Scholtan dito UT Smita tranaf i d Ms ütokv H N a 173 IM Utukv tlO I8Hd IBlia GtspiBB tp da ua stork dIM IM l l IM MU tal Ml 9 4 83 lOÜM 97 V m Ml m IM m nu ITSH i m I4S us au TwUnatra Prt A Utr Aipa I OJk Var BI Ik aaad Var Cb I aand Dito pral Var Gli N Jk Var M DItodlta a Var M B Ub Ver Touwt dita VIlsiiBgaa Ki d il f a Da D Boufltan evargekotiK n uit Spannuir en EdLna deed dag J 1 la Arnbam tUn lasUada na iuoc d J H van Orltfcaa van Ajrnl em tievest gd te xl Gertformearda berken Da D W Mn der l aan wfargebomai van Sleeit werd Zondag Ji door ck W C van dan BrLnJt te sGra veniande bevestigd De n idag had da Intrede plaau Da J DlJk te Zevanhuiaan die Het bareep aaa Wtnauni übeiiiun janno i neemt op 28 Saptimbei as afscheid en doet op 6 Ott b t te Wlruium OberKUin int cü beveallter ë W Ooaterhecrt van Ter Apal Da J Schooi hoven wlan earaal tmtritaal vai end ia neamt ap 1 SepL al ttwb vaiv Rotterdam Delfshavaia BapHif gemeenten D C Bongers d et ap ZoRdac n aapt aa kltrrde Ie Frsc cdc bavaatliti da J Waaaink van stad ikan jl Mtauwsbarlchtan Ik8 N IS uHnendfcig W t M ai i a l laata wlafiBi RADIONIEUWS D lUlkr iiua Augvsi SJS J SM BUvaraum I 8S BNO NI 5W kaïMkMik IbM Otainofowmuölak IkSSMotWwd M at V k t ld door da Chr WahtMal MJ8 Cang mat planobagalaMIng MiM OMbMiatI 118 n mbl RaMmatt ta n ir nia o u7itk 11 M Or m oj mmMfc MJt Otbaat Matando an mUat 114 NO MMinrt t acoaomlm kartaktan U mm a a iM Ortalt t Jl WbMt t tUuk J8 OtamaéaonnwaWt J8 VkM 4 Masd Mk l er n van Cbr latiuut tVaaikaraM o de rkr Badlo ailchttn t M MBO Mlaawa 246 180 CU MS laiia ua ue in H Ti Wtrkapoar A Ui WaaMraulkar dlM Wüuia r aaa DIM C pr t A Wyara I an B Am Chryttai Am SHtltlas C A C UA i h M H Jl 48 M aa i I0 BI Aa tob Cv I V A R n Colg C V lUA R II Oaa Il Cy Ct 1 a a R a uda MCC Rn Kaatp Mal T PI Car C A N St c e A B n Uut Bt Rubbtl C 18 I a AM I El dl A DIM Nat B T NX Gas UU A Olto N Bat a T C at Jia t Am Tal iTr KI C A IM Btadauvtrtaalftagt C ta U g A 2St H B Bom a H B A aosji BH Oatt At H H d ld ISl Ouats au Sch A 133 4 148M I Cr anHvB A i6u Jta Uad an Ttvaa a 2 6 JUS M d Wal UU A 18 ftH MVtkaawaadantaUBfaauBU Ma M rub A 647 Otla St A 4119 4a Batlaa M uB 41M M tashak TMU a 196 MS JTJH nsN 272 2M a MQ IW IWH Me i PsiiaA aadtrataalagaa Ord PB IX A 261M It II Patt Mb I IM Ond A C A A Taiakaa PM A Staad on IS a M C t A BakkartadaratMlMtiK M4H IM m m mn HS M 146 Mh 84l t6U M Rubbai a UU Rubb C 110 Java caoutch Pltangar R UK Botlard Tap SalaUl Plant Wal Sumatra Zuid Praangtr ITO 126 9 14SM ITlH rurnaatS toAM MU Zaav aand Nlav Guudr A M DaMaasCvA MU Ooataa A Handalav A dam ISSH ism lUl m 178 48U CbliaaniaaltabappVtB Scbaapvaartmaalatkappllt US sÜh lOSH 4 IBN lOJ 176 316 IU4I4 109 il ki Rriaa SuUiai A PagotUa A aaibar C t U A Tttwtns LatttrlArtpdaburg Baaoakl A ast 1 7 191 ini 16 133 196 I4i 78H Wl srlik tran stil en aan waa v sit i tuaarhtii Saab Landb A Anut Tba C A Baiil Tk Ba A Coalpara Cu HU 4U Pangatotam Tht 131 PaalrNtMkaC MU 4a Rucigat Laadb A 186 Sadap Cult A M4 Slndang Calt A Talaga Pktangtn WJavaThtaCMU Ina Cult Syndic KallTalleCutlMIt MIeblaia Ara tuwk VtMt A 87 BUtnktrt A ik MS Oani B aa W 163 l l Olto Piel WA 118 Bouda Kaas MU lUX 1U8H HtuUl AlbatW A utlt KauUi Jaaaaa A HMt IMk Hosilk P at A 1 H ISl MulMl WH A Do sawi TseMA ti N M T Bav w A n Üh Z Sab IM C A IWi IMH Woolwortk aa Ca Staat aa Tiaiawasta OtU toaat A IMh MD NJ ap M A t MM Atck T C A MI4 KanaCA dtJL 8 g CJtaaMB Ca 41 Idaas r a 1 DIM Cart VS A ISH Ub Pt CvsA Oatd Traaaw Mn it M Kadlrt gilr HM Mad Btaansli A Mn £ Mtaprtl A M Malana BLM A wt m a JtvaBlM A 4 4M aM Jaaaa A Sk a M Ckwik aA ISM a ialaad l Btlt UN Pralaaaak IM Ui ACTIEVE FONDSEN W eriB É C M M MSM luus iOON MM lOUH Ma ig04 M la I issk s t S M W f 1888 4 lOUs 1004 40 bit 1841 4 9 M 1811 I 1880 s MU OraaMaaa aki S t u Oira t MtaM s raalkaak akL U SP B H TSil MM lM88i Mi WH Mi TSH i 4 l MiT Hft t B kk ea OM IMH UB MM I 18 8 I S bJ CaruAttHa ertaibatk abt M a MM tk H rISSS SMk iSSI ladlS 1808 I ISH buBi MM A I mi lUt Bank Nai Md IM y ufJ y H lMx IISK UO Btrktl i Palanl Mh SMi STM H Caivk OM t asm HUH kHN 1 B 1U Caa Butkai JSO MS Pafckar 84 IM tam Bna aa Wt un i M USM IMM Mtd Stad Aal 146 SM PklUpt O B MH IM MS OiM Prat w A 1 6 ISIM AU Ladi 81 C M sa B a AM Btaibars AC V S It s sa Aaa Ikka C Ml Aaaa Cap U alkl Bt C Mtd Ckryil Cat C A 7 Carktt Mr Ctr 5 V Mtaa aattat Haltr laMi C IS Ktaaat C C t IS A IB ni S akk Aaa Aa £ A B n llarNi AiA a A A I Bta atatt a V A m MM M MWktl Cp Aa B a mM Aa Car latf r C cn atrv c V M Sft C k Saalk C M A 8 U la Noria A Cy C V A I6 i Radio Corp C V A s Oaal Borate Mk A Idta rt Aaad 210 mm 1 m Oac Pt lad Mk 0 Aaad Mh MSN aa Pair MU tdt Gaal Qtt e mi mn Ml M IS lêtal H Uld CoaUbtaiai Pat C A Mfl Pkk Pat C V Mtt 11 Sball Ua C t It M 9H 8 T Wal Aaa OU C 1 Man Ik II Am Lsa Aaad lMla H4H 14SM 14S laat Cklaa Jabaa LU idtai UMH MlH IM UI r oB Ntd 6t UI ld iw isT IMk Kaa Pabalv M ld ttfJH UIH Had Sakaapv Ua M xa im IHIN IITM Ruitaid L uyd ida i U lW 16 um Itsumv UU Nad ld 181 iw UOM ICU bit Mart Har Cp C IS A Daadawr AiHt A 4ak 4M 4ao 4H Jivaiaka CulJtUI ld iS6 ktd Iad S Oa M 3M Vtt Vtrtl C M IMS SH A TaktbaMid MI IMM iH iaw DaU BaMV Mk A otu Mtt 8 fiais C JU Mtt a4 H ÜM Idaai WUaaa Ca 41 A 1 1I4I4 2MM 3NM 14314 MJ2 SaiUai and Okla C ld a l l H Mtatp A Okla C V 1 1 M a 4014 Bltaalt Ctal C Tjd 4 l N TttkCtatr CvJd U Ptaaaylv B H S IM C A Baalk Pat C V MH Mli Ld RtUiaty 0 BUr IN Ml sa M aa Oaaad Paa V M lü U a Maiatit M B Calt Aaak a M M 2NW B18 Btndat Bak am tt mu 141 146 DMI Bat B M tt M im 24m tt Mlt Me MM KM Oaa l Java kubk 19 Mta lU M OtMk t MsCt tt M IMIi 110 I79K 1611 IM Mk BkM Bakkt mt Mm MM 128 km Bukk Sdt tt Ml 3641 Vtr Ud Calt Oad MtM MIM IMM IN KN MMrt Rubbtr Carl Idtia IH 4 m BIIMuai lk l MM Ou snaM s ISMk Mtt MUklri tt K HHkIti r 17 M tt MM Ir 1 tt 4ft Mid plSMaSrl W ld ld I8M S r t 7 Mtt k ISM a S r S M tttt plMlaSil K W tt tt iSMaSrs M Kaa wf al aas battt ki 4 DIM IMu AIMS akl i r rarbaalad 1 0 1 C a O m s au Baad M lsa t DIM MIM S t M R Miaufiball aki S M 0 rrrkanlad tO iï A Ml rar Karklad CA A MS Mik Dallatkl Btrl Ullb 11 OM 8 M iBkIT tl i l t f 0 rM2 i i ktr 0 iïadau 0 1 H M ff z ipTBéitaiWBPki ill 0 tk MMW 0 T u Oaunkk Ott 1 KB MM f DiuMiÜMkaiiiakatM ML 1 Btïkanar Ba Bfc jOktf MM rksiat Aki 9m OM 1 M m RiikiKSiuaiUl OW S r Matm a Btllk OM M IKi a as MMcikall aEi 0 kUtt W RORBSRN HRORRt ANBSCa CUABIM4IINSTITUUt IU Ti a vaar t toii l a sa ta WiiitB varkUibURsaa luidaiM tniIhüniMltMSwMaartaka fnatt 8BMrnnaMM tranaa SMSUrn ISl Daanuka aronaa M MaMWka k ta a kS k a twk nk l i a fwatka anarbta SjB Ptaat taud buttwl V MMr Smisr i bu g fwkaaka poadaa I4 nato l aw sakvldanl tlJIUIIM SMWtakMlM bssMB l M